Search

Проповеди

Тема 6: Еретици

[6-1] Псевдохристияни и еретици в християнството (Исая 28:13-14)

Псевдохристияни и еретици в християнството
(Исая 28:13-14)
“Затова словото Господно ще стане за тях Заповед след заповед, заповед след заповед, Правило след правило, правило след правило, Тук малко, там малко, Тъй щото, като ходят, да паднат възнак и да се съкрушат, Да се впримчат и да се хванат. Затова слушайте словото Господно, вие присмивачи, Които господарувате над тия люде, които са в Ерусалим.”
 
 
БИБЛЕЙСКА EPEC
 
Как Библията определя думата “еретик”?
Библията определя еретика като този, който има грях в сърцето си въпреки че вярва в Исус.

В наши дни има много псевдожурналисти, особено в развиващите се страни. Те се преструват на журналисти, но обикновено изнудват пари от жертвите си, заплашвайки да разкрият нещо, което жертвите им са направили. Думата “псевдо” означава нещо, което изглежда истинско, но не е истинско. С други думи, тя означава нещо, чиято истинска същност е напълно различна от външния му вид.
Думите “еретик” и “псевдо” се използват доста често, особено в християнските църкви.
Няма много ясни определения на понятието “еретик” и какво трябва да се нарича “псевдо”, и няма много хора, които научават тези понятия в строго съответствие с Библията.
При тези обстоятелства се чувствам задължен да разкрия това, което Библията определя като “ерес” и да хвърля малко светлина върху темата. Искам също да посоча някои примери за ерес в ежедневието и по този начин да ни позволя да мислим за това заедно. Всеки, който вярва в Бога, трябва да мисли за ерес поне веднъж в живота си.
Тит 3:10-11 определя еретика като раздорник, който се е извратил и съгрешава, та от само себе си е осъден. Еретик е някой, който от само себе си е осъден като грешник. Следователно тези, които вярват в Исус, но имат грях в сърцето си, са еретици пред Бога.
Исус отне всички грехове чрез Своето кръщение. Но еретиците отказват да вярват в истинското евангелие, което носи спасение на грешниците, и по този начин осъждат себе си да се присъединят към редиците на грешниците.
Еретик ли си? Трябва да мислим за това, ако искаме да живеем праведен и истински верен живот.
Не осъждате ли себе си като грешник, въпреки че вярвате в Исус, ако все още не сте чували евангелието на водата и Духа? Ако смятате себе си за грешник, тогава правите лоша услуга на Исус, като намалявате Неговото съвършено спасение и евангелието на водата и Духа.
Да се наречеш грешник пред Бога означава да признаеш, че ти не си Божие дете. Онези, които изповядват на Исус: “Господи, аз съм грешник”, трябва да преразгледат собствената си вяра.
Как можете да повярвате в Исус и все още да твърдите, че сте грешници, когато Исус отне всички грехове на света и ви спаси напълно от вечното проклятие? Как можете да отречете Неговия безплатен дар на спасение и да се наричате грешник, когато Исус отне всичките ви грехове чрез Своето кръщение и беше съден за тях на Кръста?
Такива хора са еретици, защото доброволно са грешници, отделени от Божието слово. Трябва да знаете евангелието на водата и Духа, за да избегнете извършване на ерес пред Бога.
Всеки, който вярва в Исус, но не се новороди, е еретик, защото все още има грях в сърцето си.
Тъй като Бог отне всички грехове на света, включително нашите, ние сме еретици пред Бога, ако пренебрегваме тази благодат на спасението. Тъй като Бог е свят, ние сме еретици, ако имаме грях в сърцата си. Ако наистина искаме да станем праведни, трябва да вярваме в евангелието на кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста.
 
 
ПРОИЗХОДЪТ НА ЕРЕС В БИБЛИЯТА
 
Кое е най-важното качество за свещеник?
Той трябва да се новороди.
 
Нека погледнем 3 Царе 12:25-26. “Тогава Еровоам съгради Сихем в хълмистата земя на Ефрема и се засели в него; после излезе от там та съгради Фануил. А Еровоам рече в сърцето си: Сега ще се повърне царството в Давидовия дом.” Еровоам беше един от подчинените на Соломон. Когато Соломон стана покварен в по-късните си години, Еровоам се разбунтува срещу царя, а по-късно той стана цар на десетте израилеви племена по времето на Ровоам, сина на Соломон.
Първата грижа на Еровоам, когато стана цар на Израел, беше, че народът му може да се върне в Юда, където имаше храма.
Затова той излезе с идея да предотврати това да се случи. Той направи две златни телета във Ветил и Дан и заповяда на народа си да им се покланя. 3 Царе 12:28 казва: “Затова, царят като се посъветва, направи две златни телета.” Единия постави във Ветил, а другия в Дан, и каза на хората си да им се покланят, въпреки че това беше страшен грях. Той дори произволно назначава свещеници, които да извършват поклонение.
“Но след това Еровоам не се върна от лошия си път, но пак правеше от всякакви люде жреци за високите места; който пожелаеше, той го посвещаваше, за да има жреци на високите места” (3 Царе 13:33). Това е произходът на ерес.
Дори и сега еретиците назначават на свещеничеството всеки, който доброволно върши Божието дело. Всеки, който завърши богословска семинария, може да стане пастор, евангелист, мисионер и старейшина, дори ако не е новороден от водата и Духа.
Как може някой, който не е новороден, да стане пастор? Ако такъв човек е назначен за свещеник, църквата, която го избира, става фабрика за производство на еретици.
Нека помислим за произхода на ерес. Първо, Еровоам замести Бога със златните телета, за да поддържа политическата си сила. Второ, той ръкополагаше всеки доброволец да стане свещеник. С други думи, той ръкополагаше обикновените хора за свещеници. Същата практика продължава и сега.
Историята на ереста продължи и след времето на Еровоам. Онези, които не са новородени от водата и Духа, никога не трябва да бъдат позволени да станат свещеници.
Може ли всеки, който завършва само теологична семинария, да стане пастор или евангелист? Правилно ли е да служат на Бога, въпреки че не са одобрени от Бога? Никога. Само тези, които са били признати от Бога, трябва да бъдат позволени да станат Негови пастори. Тези, които са признати от Бога, са тези, които са новородени от водата и Духа.
В 3 Царе 12:25-26 и 3 Царе глава 13 е записано, че грехът на Еровоам предизвика гнева на Бога. Всички трябва да знаем тази история и ако някой не е запознат с нея, трябва да чита Библията и да се запознае с нея.
Помислете дали замествате Бога със златни телета в служението си. Придавате ли, по някаква случайност, особено значение на земни благодати да не би да се върнат последователите ви към евангелието на новорождението от водата и Духа?
Казвате ли на своите последователи, че те могат да бъдат излекувани от болест, ако вярват в Исус? Казвате ли им, че ще бъдат възнаградени с богатство? Назначавате ли тези, които не са новородени, за пастори или членове на вашата църква и твърдите, че вашето изповедание е единственото ортодоксално? Ако е така, вие извършвате греха на Еровоам пред Бога и предизвиквате гнева Му.
 
 

ЕРЕТИЦИТЕ ПОЧИТАТ БОГА НА ЗЛАТНИТЕ ТЕЛЕТА

 
Дори и днес има толкова много еретици, които се покланят на златни телета. Казват, че Бог благословил Соломон, когато той принесъл хиляда всеизгаряния на Бога. 3 Царе 3:3-5 казва: “И Соломон възлюби Господа, и ходеше в повеленията на баща си Давида; само че жертвуваше и кадеше по високите места. И царят отиде в Гаваон, за да принесе там жертва, защото това бе главното високо място; хиляда всеизгаряния принесе Соломон на оня олтар. А в Гаваон Господ се яви на Соломона на сън през нощта; и рече Бог: Искай какво да ти дам.”
Те измамват пари от своите последователи под фалшивото обещание на “хиляда всеизгаряния на Соломон.” От тези безумни последователи измъкват парите им. А тези, които се покланят на златни телета като техен Бог, са лишени от парите им, които се използват като принос за изграждане на огромни църковни сгради. Не защото църквите им са твърде малки, а защото искат да измамват пари от своите последователи.
Създаването на златни телета на техните събрания да се покланят беше само оправдание, което еретиците измисляха да изнудват пари от тях. Ние, които вярваме в Бога, никога не трябва да сме третирани като глупаци. Ако принасяте парите си в поклонение на златни телета, те не се принасят на Бога, а се озовават в джобовете на псевдосвещеници, които са пълни с алчност като Еровоам. Никога не трябва да попадате в капаните на подобни еретици.
Тогава защо Бог беше доволен от хилядата всеизгаряния на Соломон? Понеже Соломон познаваше собствените си грехове, признаваше, че трябва да умре за тях, и принасяше жертви в съответствие с вярата. Той принесе хиляда всеизгаряния в знак на благодарност за Божието спасение. Соломон всеки ден принасяше хиляди всеизгаряния, мислейки за изкуплението на водата и Духа.
Сега трябва да помните истинското значение на ерес, така че никога да не бъдете измамени от псевдосвещеници.
 
 

ТЕЗИ, КОИТО СЛУЖАТ, БЕЗ ДА СЕ НОВОРОДЯТ, СА ЕРЕТИЦИ

 
Какво казват еретици за новорождението?
Те казват, че са новородени посредством видения, сънища и различни видове духовни преживявания

Има такива, които учат другите да се новородят, когато самите те не са се преродили във вярата. Всички те са еретици. Те казват на другите да се новородят, когато сами са неспособни да се новородят, защото не знаят за евангелието на водата и Духа. Можем само да се смеем.
Псевдосвещениците проповядват лъжеевангелие, изкривявайки евангелието на водата и Духа. Те казват на хората да измиват греховете си всеки ден.
Те казват: “Идете и се молете в планината, опитайте се да постите, посветете се на Божието дело, молете се на разсъмване, бъдете послушни, принасяйте много пари за изграждане на църкви, но се грижите за своите собствени грехове.”
Веднъж чух някой да свидетелства, че се е новородил. Той каза, че насън стои в една опашка и когато дойде неговият ред, Исус нарече неговото име. Той каза, че това е свидетелството за неговото новорождение. Но вярно ли е убеждението му? Исус не каза така.
В Йоан 3:5 Той казва: “Ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.” Бог казва, че само тези, които са новородени от водата и Духа, могат да станат истински свещеници. Всеки, който вярва, че се новоражда чрез съновидения, фантазии, духовни екстази или молитви на покаяние, е еретик.
Сега много хора не вярват в писаното Божие слово и защитават техните деноминационни доктрини, вместо да се новородят от водата и Духа. Онези, които отказват да проповядват евангелието на новорождението от водата и Духа, са псевдохристияни и еретици.
 
 
РЕФОРМАТОРИ И СЪЩЕСТВУВАЩО ХРИСТИЯНСТВО
 
Кога истинското евангелие започна да се смесва и да се изкривява от други религии?
От времето, когато римският император Константин провъзгласи Миланския едикт през 313 г. сл.Хр.

Кога бяха формирани деноминациите на християнството? Кога започнаха различните деноминации като презвитерианството, методизмът, баптизмът, лутеранството, движението за святост и пълното евангелие? Реформацията настъпи едва преди около 500 години.
Ранните християни бяха тези, които следваха Исус, когато Той беше на този свят. “Християни” означава “тези, които следват Христос.”
Първите християни бяха апостолите и техните ученици. Апостолите и отците на църквата следваха истинското евангелие до 313 г. сл.Хр. Обаче след Миланския едикт на Константин Велики християните и езичниците започнаха да се смесват. Резултатът беше Тъмните векове, които продължиха повече от 1000 години.
По-късно, в началото на 16 век, Мартин Лутер обяви Реформацията, казвайки: “праведният ще живее чрез вяра” (Римляни 1:17). Малко по-късно, между 1500~1600 г., реформатори като Жан Калвин и Джон Нокс отведоха движението далеч от католицизма. Това беше всичко, което Реформацията постигна.
Реформацията беше просто усилие за създаване на нови църкви, отделни от Римокатолическата църква. Реформаторите не се опитваха да направят никакъв фундаментален отказ от католицизма.
Тяхната цел не беше да насърчават вярата в новорождението от водата и Духа, а да се освободят от потисничеството и покварата на Римокатолическата църква. Римокатолическата църква нарече това движение протестантизъм. Това означава протестиращите.
По това време Римокатолическата църква призова хората да купуват индулгенции, казвайки, че могат да изпратят своите мъртви предци в Небе, когато купуват такива индулгенции с големи суми пари. Лутер не осъзна, че католицизмът принципно се заблуждаваше. Той само се опита да спре Римокатолическата църква да продава индулгенции за финансиране на строителството на Катедралата Свети Петър.
В резултат на това можем да видим много останки от Католическата църква в съвременната Протестантска църква: кръщението на бебетата, молитвите на покаяние, които са подобни на изповед в Римокатолическата църква, светите ритуали, признаването само на тези, които завършват теологични семинарии за пастори, величествени и грандиозни църкви. Всичко това са останките на Римокатолическата църква.
От Реформацията в началото на 1500-те, историята на протестантството има само около 500 години. Тази година е 481-ата годишнина от Реформацията. Може да не осъзнаете, че Мартин Лутер протестираше срещу църквата-майка си само преди 481 години. Следователно Протестантизмът не може да претендира за единствена легитимност в светлината на сравнителната си младост. Реформацията на християнството все още продължава. И трябва да продължава непрекъснато.
Въпреки това, има едно нещо, което трябва да имаме предвид. Никога не трябва да забравяме, че само новородените от водата и Духа могат да влязат в небесното царство. Нека да проповядваме това! Проповядвате ли евангелието на Исус, евангелието на новорождението от водата и Духа? Ако не, не сте Божи пастор. Бог иска да повярваме в евангелието на “новорождението от водата и Духа”. Именно това Исус научи Никодим в Йоан глава 3.
Библията ли говори само за евангелието на новорождението от водата и Духа, или говори за други неща, като например да работим за доброто на обществото и да живеем свят живот? Разбира се, последното също е важно. Можете обаче да правите това, след като се новородите от водата и Духа. Божията воля за нас е да вярваме в евангелието.
 
 
УЧЕНИЯ НА ЕРЕТИЦИТЕ
 
Кой е еретик?
Този, който все още е грешник, въпреки че вярва в Исус

Кога псевдохристиянската, еретическа вяра започна да просперира в света?
Народът на Израел се покланяше на един Бог, докато не се раздели на две царства по времето на Еровоам, както е писано в 3 Царе глави 12-13. От това време, преди Христос да дойде на този свят, еретичната вяра започна да просперира. Има и толкова еретици, които практикуват в наши дни.
Библията говори за техните псевдохристиянски учения в Исая глава 28 и Тит 3:10-11. Библията казва, че еретици са тези, които вярват в Исус, но все още имат грях в сърцата си. Всеки, който е такъв, е еретик.
И те учат, както е писано в Исая 28:9-10: “Кого, казваш ти, ще научи той на знание? И кого ще направи да разбере каквото чуе? Отбитите от мляко ли? Отлъчените от гърди ли? Защото дава заповед след заповед, Заповед, след заповед, Правило след правило, правило след правило, Тук малко, там малко.”
Еретиците добавят заповед след заповед, правило след правило. Какво означава това? Това означава “Пазете се, пазете се, пазете се от онези, които казват, че са новородени чрез вярата си в Исус.” Те просто ви казват да бъдете внимателни, каквото и да става. Казват ви да не слушате, да не ходите, за да не изпаднете в ерес.
Въпреки това, ако те са толкова сигурни, че тяхната вяра е ортодоксална, защо не могат да отблъснат онези, които казват, че техните вярвания се различават от Божието слово? Толкова е жалко. Те твърдят, че са ортодоксалните християни, но нямат думите да преодолеят онова, което наричат ерес. Истинският християнин може да преодолее всеки еретик с Божието слово.
В наши дни мнимите ортодоксални християни обричат новородените като “еретици”, само защото техните вярвания са различни. Как можем да бъдем еретици, когато вярваме в евангелието на водата и Духа?
Ако тези, които са наричани еретици, проповядват евангелието на водата и Духа, те са истинските ортодоксални християни. По същия начин, ако мнимите ортодоксални християни не проповядват евангелието на водата и Духа, те са еретици.
Разликата между “ортодоксалност” и “ерес” се състои в това дали те проповядват евангелието на водата и Духа и дали вярват в Исус и имат грях в сърцето си или не. Как могат да бъдат еретици, ако вярват в Божието слово и са новородени от водата и Духа?
Ерес ли е да вярваме в кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста и да бъдем напълно очистени от греха? “Ортодоксалност” ли е да не вярваме в евангелието на водата и Духа?
Има толкова много деноминалисти, които са се отдалечили от Библията и все пак твърдят, че са “ортодоксални” християни. Те се отдалечават от новорождението от водата и Духа, както е посочено в Библията, защото проповядват само кръвта на Кръста, отричайки кръщението на Исус (водата).
Каква е разликата между Римокатолическата църква и Протестантската църква в наши дни? Точно както реформаторите се разбунтуваха срещу Римокатолическата църква, когато излязоха от Римокатолическата църква и изградиха Протестантството, ние също трябва да се разбунтуваме срещу слепи християни и псевдо свещеници. Само тогава можем да отворим очите си за истинското евангелие, да имаме истинската вяра и да бъдем напълно спасени чрез евангелието на водата и Духа.
 
Какво трябва да направим, за да не станем еретици?
Трябва да се новородим от водата и Духа.
 
Библията ни казва, че само онези, които вярват в евангелието на кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста, следват истинската вяра. Исус каза така на Никодим в Йоан 3:1-12.
Еретиците винаги подтикват своите последователи да бъдат набожни във вярата си. Призовават ги да се молят в почивката на зората и да работят по-усилено. Това е като да подтикват слепи мъже да бягат.
Без значение колко усърдно се молите, няма полза, ако не сте новородени от водата и Духа. Когато казваме, че тези, които са новородени от водата и Духа, са праведните, еретиците отричат с Римляни 3:10: “Няма праведен ни един.” С този стих те обозначават вярващите като еретици.
В действителност обаче именно те са еретици. Истинското значение на този стих не е толкова просто, колкото звучи. Тези еретици не са прочели цялата Библия. Апостол Павел каза, че няма праведен човек в света. Той цитираше един стих от Стария Завет, който казва, че на света няма никой праведник преди Исус Христос да дойде и да спаси цялото човечество от техните грехове с Божието спасение. Въпреки това, тези, които са спасени от Исус са станали праведни.
Можем да видим истината, ако прочетем цялата глава. Еретиците предупреждават своите последователи да се пазят от онези, чиято вяра е различна от тяхната. С изключение на църквите, които признават за ортодоксални, те забраняват на своите последователи да се покланят на друго място. Затова тяхното паство не смее да ходи в църкви, които проповядват евангелието на водата и Духа.
Те стават глухи за истинското евангелие и не могат да се новородят. Това са ученията на лъжеводачи, които всъщност отглеждат синове и дъщери на ада. Те ще бъдат съдени от Бога за това. Еретиците трябва да се обърнат обратно към Бога.
Кои са еретиците? Тези ли, които са изкупени, като вярват в евангелието на водата и Духа, или тези, които твърдят, че вярват в Исус, но не успяват да се новородят от водата и Духа?
Тит 3:11 казва, че тези, които вярват в Исус, но остават “самоосъдени”, са еретици.
Те учат своите последователи да не ходят на срещите за възраждане, на които е проповядвано евангелието на новорождението от водата и Духа, казвайки, че е опасно. Как могат “ортодоксалните” да се страхуват от противоречиви убеждения? Те се страхуват, защото нямат истината на своя страна. “Защото дава заповед след заповед, Заповед, след заповед, Правило след правило, правило след правило.” Учението на еретиците е такова.
Еретичните свещеници цитират малко от тази книга, малко от тази книга, от думите на философите, от литературата и ги смесват със собствените си мисли и правят всичко да звучи привлекателно.
Те мислат, че техните последователи са невежи, и се опитват да ги възпитат със светски учения. Истинската църква проповядва Божието слово и възпитава вярващите с Божието слово. Хората не идват в църква, за да бъдат възпитани по пътищата на света. По-скоро те идват в църква, за да чуят небесни неща, които не могат да бъдат чути в света. Те идват да чуят словото на Исус.
Хората влизат в църквата си като грешници, но искат да излязат от църквата като праведни вярващи, които нямат грях. На какво ги учат еретическите свещеници? Те казват на своите последователи да не ходят на срещите за възраждане, на които Божиите пастори проповядват истинското евангелие. Те пречат на своите последователи да се новородят от водата и Духа.
Толкова е глупаво. Те може да са в състояние да заблудят своите последователи, но те никога не могат да заблудят Бога.
 
Могат ли псевдосвещеници да накарат последователите им да се новородят от водата и Духа?
Не. Само новородените могат да правят други новородени.

Еретиците, ако сте истински пастори на Бога, не можете ли да чуете Духа да ви укорява? Трябва да се обърнете назад. Трябва да спрете да възпрепятствате своите последователи да присъстват на срещите за възраждане, където истинските Божии слуги проповядват евангелието на новорождението от водата и Духа.
Еретиците възпитават своите последователи само с теология, така че когато се натъкнат на други теории, те биват бити. Толкова е жалко. Псевдосвещениците добре служат без Божието слово. Те проповядват, консултират и служат само въз основа на собствените си погрешни убеждения. Тези, които служат и проповядват без Божието слово, са еретици и наемници (Йоан 10:13).
Псевдосвещениците са еретици, защото вътрешното и външното им са различни. Някои хора определят като еретични църквите, които не се вписват в установените деноминации. Въпреки това, някои от тези църкви не искат да принадлежат към никоя деноминация, защото повечето църкви действат толкова далеч от истинското учение на Библията.
Еретиците казват на своите последователи да бъдат изкупени, въпреки че самите те никога не са решили проблема със своите грехове. Те извършват греха на Еровоам. Ако има някой, който все още има грях в сърцето си, но се опитва да върши Божиите дела, той трябва да осъзнае, че греховете му и Божията святост са напълно несъвместими. Трябва да знае, че е еретик.
Следователно, ако някой, който проповядва или има задължения в църквата, все още е грешник, той трябва да осъзнае, че е еретик. Той е еретик, защото той не знае Христовото благовестие на спасение, евангелието на новорождението от водата и Духа. Ако човек научи Библията от еретик и учи другите по същия начин, той става еретик.
Можем да познаем дървото по неговите плодове. Тези, които са станали праведни, вярвайки в кръщението на Исус и Неговата кръв, могат да родят само праведните, докато тези, които все още са грешници, са обречени да родят грешници. “Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове” (Матей 7:17).
 
 
КАКВО ПРОПОВЯДВАТ ЕРЕТИЧЕСКИТЕ СВЕЩЕНИЦИ В СВОИТЕ ПРОПОВЕДИ?
 
Какво проповядват еретическите свещеници в своите проповеди?
Светската теология и човешките мисли

Лъжесвещеници се пазят от това и онова. Защо са толкова внимателни? Те трябва да внимават, за да не бъдат разкрити лъжите им, защото нямат здравата вяра да се новородят от водата и Духа.
Еретиците поемат малко тук и малко там. Те заблуждават хората и учат, без да знаят истинското значение на евангелието.
“Заповед след заповед, Заповед, след заповед, Правило след правило, правило след правило, Тук малко, там малко” (Исая 28:13).
Правило след правило те казват: “Тази дума на гръцки означава така и така и на иврит така и така. И има такива и такива теории.” Те също така предупреждават хората да бъдат внимателни, ако срещнат теория за спасението, изразена ясно, черно на бяло. Те казват: “Мартин Лутер каза това, а Жан Калвин каза така, докато Джон Нокс каза така и така, и ние смятаме, че всички те имат смисъл по свой начин.”
Те не знаят нито за какво говорят, нито в какво вярват. Този, който има истинска вяра, може да изрази истината черно на бяло. Истинските вярващи могат ясно да покажат разликата между новородените и тези, които не са новородени. Ние ясно проповядваме евангелието на новорождението от водата и Духа.
Но еретиците са в свят на хаос. Тяхната вяра е като прилеп. Точно както прилепът предпочита вътрешността на пещерата през деня и външния свят само през нощта, така и еретиците харесват тази и онази теория, вярват в това и онова. Те никога не знаят каква е истината. Когато еретически свещеник отива в ада, последователите му го придружават до самия край. Толкова много хора отиват в ада, защото вярват в лъжепророци.
Новороден ли е вашият пастор от водата и Духа? Проповядва ли той думите на евангелието на новорождението, както е писано в Библията? Ако да, вие наистина сте щастливи, но ако не, ще бъде осъден. Ако не сте новородени, трябва да слушате евангелието на водата и Духа, да четете книги, които го обясняват, и да се новородите.
Еретиците не харесват евангелието на новорождението от водата и Духа. Те проповядват, че “Исус Христос дойде да заличи греховете ни, и Той направи точно това. Той все още измива нашите грехове днес и ще продължи да го прави и в бъдеще.” Как това може да е вярно? Казват, че са праведни, но продължават да съгрешават. Те са праведни един момент, а грешниците следващия момент.
Тяхната теология е фалшива. Неистина е. Всеки, който е праведен сега и грешник по-късно, е еретик, лъжепророк. Също така всеки, който осъди себе си, който се поквари.
 
 
ПРОКЛЯТИЕТО НА БОГА Е ВЪРХУ ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ НА ЕРЕТИЦИТЕ
 
На какво еретиците поставят най-голям акцент?
На делата

Еретиците не са последователни. Следователно те не могат да накарат своите последователи да се новородят от водата и Духа, когато техните последователи отиват при тях и ги питат как да се новородят. По-скоро, те дават на своите последователи нелепа идея, че хора могат да се новородят от фантазията и че те не знаят, когато те са новородени. Толкова е нелепо.
Исус каза в Йоан глава 3: “Ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.” Обаче днес праведни хора, които са новородени, са наричани самонадеяни еретици.
Еретичните свещеници казват, че не могат да се наричат праведни, защото са смирени. Те казват на своите последователи: “Не присъствайте на срещите за възраждане, на които проповедникът планира да говори за благодатта на новорождението от водата и Духа. Ако се новородите, ще станете еретици. Ще бъдете осъдени от тази църква. Ако искате да сте с нас, останете грешници и Бог ще ви направи праведни, когато дойде времето.” Това казват те. Те наистина имат предвид, че от вас зависи да решите да се новородите или не.
Еретиците казват на своите последователи: “Трябва да останете при нас, но да се новородите е ваша отговорност. Така че, опитайте сами. Просто останете такви, каквито сте сега, и вървете пред Бога, когато дойде времето, тогава ще разберете истината. Аз не знам какво ще се случи след това. Но това е ортодоксална църква, така че трябва да останете с нас.” Смятате ли, че това е вярно?
Тези еретически свещеници вземат малко оттук и малко от там и измислят свои собствени теории. Тогава това става единствената истина за тях. Те не знаят за Божието слово, което ни казва за водата и Духа.
Еретиците тълкуват Библията според собствените си мисли. Трябва да тълкуваме Библията според написаното, но те я тълкуват по свой начин. Ето защо в християнството има толкова много богослови и деноминации.
Тъй като има толкова много еретически деноминации и богослови, има безброй еретически книги. Псевдосвещениците цитират малко от тази книга и малко от онази книга, когато проповядват. Обаче истинските свещеници проповядват само от Библията.
Еретиците изнудват пари от своите последователи по много хитри начини. Те се хранят и живеят добре на този свят и завършват в ада, защото не успяват да се новородят. Това е краят, който Бог е подготвил за тях.
Бог ги издържа в началото. Но Той ще изпрати в ада тези, които упорито отказват да приемат благодатта на новорождението от водата и Духа.
Бог ще съди еретиците. В началото еретиците вярват в Бога много пламенно и поглъщат томове и томове от коментари на Библията и теологични трудове. Но след това малко по малко те започват да проповядват от предписанията на човека, така че техните последователи никога да не могат да се новородят.
Еретиците също са склонни да поставят много по-голям акцент върху земните си дела. Всеки пастор, който не проповядва евангелието на новорождението от водата и Духа е еретик пред Бога.
Принуждават своите последователи до край. Принуждават ги да посещават 40-дневни целонощни молитви, 100-дневни ранни утринни молитви, планински молитви, да постят редовно, да правят вноски за изграждане на църкви, хиляда всеизгаряния, вноски за срещите за възраждане... и т.н. Те дори съставят графика, за да покажат колко е допринесъл всеки вярващ. Само като погледнем плодовете на техните дела, можем да видим, че те са еретици.
Божието проклятие сполети също последователите им. Пастори, които проповядват, без да се новородят, и техните последователи, всички са под проклятие на Бога.
 
 
ЕРЕТИЦИТЕ СЕ ОПИТВАТ ДА ПРОЧЕТАТ МИСЛИТЕ НА СВОИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
 
Защо еретиците се опитват да четат мислите на своите последователи?
Защото те не са новородени, а служат с лицемерие и без Духа в сърцата си.

Еретичните свещеници плачат всеки ден. Те трябва да угаждат на висши дякони и сестри, старейшини, обикновени дякони и дори миряни. Ето как те живеят всеки ден.
Те се държат като лицемери всеки ден. “Свети и Милостиви....” Те са пълни с греха, но трябва да говорят за свети неща. Така те стават все по-лицемерни с всеки ден.
Един проповедник веднъж каза: “Проклятие е да служите без Духа вътре.” Това означава, че еретично е да вършиш Божието дело, без да бъдеш изкупен; това е проклет живот. Ако сте един от тези еретици, трябва да се новородите от водата и Духа.
Всеки, който вярва в Исус, но не е новороден, е еретик. В допълнение към това, всеки трябва да се върне към евангелието на новорождението от водата и Духа. Само праведните, които са новородени от водата и Духа, могат да проповядват евангелието на другите.
 
 
ЕРЕТИЦИТЕ НАСТОЯВАТ САМО ЗА МИР
 
Как еретици свещеници удовлетворяват последователите си?
Те винаги настояват за мир, казвайки, че техните последователи могат да влязат в небесното царство, въпреки че са грешници.

Исая 28:14-15 казва: “Затова слушайте словото Господно, вие присмивачи, Които господарувате над тия люде, които са в Ерусалим. Понеже сте казали: Ние направихме договор със смъртта, И се съгласихме с преизподнята, Щото, когато заливащата беда минава, да не дойде до нас, Защото си направихме лъжата прибежище, И под измама се скрихме.”
Кои са тук присмивачи? Те са тези, които проповядват Божието слово, като го смесват със собствените си погрешни вярвания. За каквото и да са мисли на проповедника, каквото и да казва теология, той трябва да дава истинско тълкуване на Библията. Но еретическите свещеници проповядват Библията по начина, който смятат за подходящ. Те са присмивачи.
“Ние направихме договор със смъртта, И се съгласихме с преизподнята, Щото, когато заливащата беда минава, да не дойде до нас.”
Еретиците казват, че беда няма да дойде до тях. Казват на хората да не се притесняват. Унищожението и адът ги чакат, но те казват да не се притесняват, унищожението и адът не съществуват за тях. Така че трябва да стоите далеч от подобни еретици, ако искате да живеете.
Еретиците казват, че човек не трябва да се роди от водата и Духа. Вярно ли е? Абсолютно не. Не можете да влезете в небесното царство, ако не се новородите от водата и Духа.
Добре ли е да не влизате в небесното царство? Това е същото като да питате дали е добре да горите в ада. Излишно е да казвам, че отговорът и на двата въпроса е не. Нека всички вярваме в евангелието на новорождението от водата и Духа и да влезем заедно в небесното царство.
Еретичните свещеници съблазняват хората, казвайки, че понеже вярват в Исус, е добре да останат грешници и че няма да отидат в ада.
Исус ли се грижи за вас, дори ако сте грешник? Може ли грешник да отиде на Небе? Можете ли да избегнете да отидете в ада, въпреки че сте грешник? Писано ли е в Библията, че не трябва да отидете в ада, когато вярвате в Исус, въпреки че имате грях в сърцето си?
Еретиците казват, че са направили договор със смъртта, за да не им дойде смъртта. Казват, че вярващ може да избегне да бъде осъден на ада, дори ако има грях в сърцето си. Мислите ли, че това наистина се случва по този начин?
Еретиците вдъхновяват хората с увереност, казвайки, че смъртта и адът не ги чакат. Еретичните свещеници назначават тези, които не са новородени, за дякони, старейшини, пастори. Но те трябва да знаят, че всички те ще свършат в ада, защото не вярват в евангелието на водата и Духа. Те трябва да дадат на своите последователи вярата в евангелието на водата и Духа.
Вярващите, дори и да са грешници, отговарят ли все още на условията за влизане в Небе? Може ли грешник да отиде на Небе? Библията казва ли, че грешниците могат да отидат на Небе? Не. Може ли да има праведен човек с греха? Не. Това са ученията за ерес и псевдотеология.
Библията казва: “Заплатата на греха е смърт” (Римляни 6:23). Това е Божият закон. Той изпраща всички грешници направо в ада. За разлика от тази ужасна съдба, обаче, всички онези, които са новородени от водата и Духа са приветствани в Небе.
“Когато заливащата беда минава, да не дойде до нас, Защото си направихме лъжата прибежище, И под измама се скрихме.” Еретичните свещеници говорят така и твърдо вярват, че няма да отидат в ада, въпреки че имат грях в сърцата си. Тъй като те се крият зад фалшива и невярна теология, Бог не може да направи нищо, за да им помогне. Те вярват само в теологията си. Тъй като те вярват в собствените си убеждения, а не в думите на Бога, те са еретици и грешници, предназначени за ада. Колко тъжно е, че има толкова много от тях.
 
 
ЕРЕТИЦИТЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ САМО ОТ ПАРИ
 
Каква е целта на еретическите свещеници?
Да изнудват колкото се може повече пари от техните последователи

Еретиците и псевдосвещениците се интересуват само от пари. Те са алчни. “Колко пари ще предложи този човек, ако дойде в моята църква?” – Те мислят за десятъка, който ще изплати. Това е точно като да се покланят на златно теле. “Моля, позволи ми да стана успешен, нека да спечеля много пари, Господи.” Псевдосвещениците учат хората да се молят така.
Те казват: “Ако вярвате в Исус, ще спечелите много пари, ще заченете, когато сте безплодни, и ще бъдете успешни в бизнеса си.”
Толкова много хора са измамени от тези псевдосвещеници, и те са без пари и отиват в ада за техните старания. Колко несправедливо е това! Ако някой, попаднал под очарованието на ерес, вразуми се, той ще бъде изненадан да разбере колко пари е допринесъл за измамниците си. Той ще се укори за собствената си глупост в това да ги следва и работи усилено.
Еретиците особено пламенно практикуват това, което смятат за законна религия. Техните последователи се посвещават на ранни сутрешни молитви, планински молитви, специални приноси, десятък, седмични приноси. Има толкова много причини да вземат пари от своите последователи.
Техните последователи работят толкова усилено, но все още имат грях в сърцата си, защото никой не ги е научил на евангелието на водата и Духа. Някои ги питат за това, но никога не получават прав отговор. Всеки, който не се е новородил от водата и Духа е еретик.
 
 
ЖАЛКИ ЕРЕТИЦИ И ТЕХНИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
 
Кои са най-жалките в света?
Тези, които служат, без да се новородят от водата и Духа

“О, жалки еретици! Първо трябва да поработите върху изкуплението си!” Основният знак на псевдовярата е да се покланя на златните телета на Еровоам. Първото нещо, което еретиците направиха в старозаветните времена, беше да построят храм и да поставят там златни телета (3 Царе 12:25-33).
Сега те строят големи църкви и изнудват своите последователи. Те казват на своите последователи да вземат заеми от банки, за да допринесат за изграждането на велика църква. Те развиват емоциите на събранието и минават от човек на човек кутии за пожертвования. Пари, пръстени, златни часовници запълват кутията за нула време. Еретиците работят по този начин. Същото е във всяка една от еретическите църкви.
Външно, те като че ли се интересуват от духовните неща, но в действителност те се интересуват само от пари. Съветвам ви да стоите далеч от църквите, които се грижат само за пари. Моля, не ходете в църкви, където само с богатите се отнасят сърдечно. Неправилно е да се обявява сумата на пожертвованията на всяко паство, защото те го правят с надеждата да привлекат повече пари.
Еретиците казват примамливи думи на своите последователи.
“Ще бъдете благословени, ако вярвате в Исус.”
“Отдайте се на Божиите дела. Колкото повече правите, толкова по-надарени ще бъдете.”
“Ако служите като старейшина, ще бъдете материално надарени.”
В резултат на това, техните последователи се съревновават помежду си, за да станат старейшини. Ако намаше никаква компенсация, кой би искал да служи като старейшина? И старейшините се очаква да допринасят и финансово.
Избират ли се въз основа на това колко дълбоко вярват в учението за деноминацията, колко изявени са в обществото и колко пари могат да допринесат за църквата? Вярно е.
Еретиците се грижат само за парите. Те се интересуват от изграждането на големи църкви. Не ги интересува дали техните последователи отиват в ада, стига да предлагат много пари.
Еретиците са тези, които работят за хляб. Те примъкват хората си с високи звания. Те дават званията на последователите си на случаен принцип (Езекиил 13:17-19). Това има за цел да ги обвърже с църквата и да увеличи нейното богатство. Еретиците не проповядват евангелието на водата и Духа. Те просто се опитват да се обогатят.
Дори някой, който е посещавал църква само няколко месеца, може да стане дякон. Освен това, ако е добре запознат с учението и има добър финансов произход, той е повишаван в старейшина. Всичко това е в срамната традиция за греха на Еровоам, който замени Бог със златно теле.
Еретиците почитат златни телета. Те не помагат на хората си да се новородят. Те взимат пари от своите последователи, като ги изкушават с обещания за светски благодати. Не им пука дали техните последователи са осъдени на ада, стига църквата им да е на стабилна финансова основа.
 
 
ЕРЕТИЦИТЕ НЯМАТ УБЕЖДЕНИЕ В СВОИТЕ ПРОПОВЕДИ
 
Еретиците обичат често да казват “вероятно” или “може би”, защото нямат убеждение в това, което говорят. Те нямат вяра в Божието слово и не вярват истински в това, което проповядват. Тяхната система от вярвания не е във вярата в Божието слово. Те казват: “Може да се каже, че....” Те никога не говорят ясно и убедено. Би било по-добре, ако не научаваха своите последователи нищо, а не да научават лъжи.
Еретиците не могат да накарат хората да се новородят от водата и Духа. Те просто осъждат повече хора на ада.
 
 
ЕРЕТИЦИТЕ ИГРАЯТ РОЛЯТА НА ЛЪЖЕПРОРОЦИ
 
Какво представлява богохулството срещу Духа?
Да вярваме в Исус, докато живеем като грешници, които не вярват в кръщението Му

Матей глава 7 ни разказва за онези, които вярват в Исус, но все пак отиват в ада. Еретиците ще протестират пред Бога в последния ден. Както е писано в Библията: “В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела? Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие” (Матей 7:22-23).
Те не вярват, че Исус отми всички човешки грехове; те не вярват в евангелието на водата и Духа.
Те вършат беззаконие. Какво означава това? Това означава, че казват на хората да вярват в Исус, когато все още имат грях в сърцата си. Може да се чудите какво е толкова грешно в това, но това е тежък грях срещу Бога.
Когато грешникът проповядва на други хора необходимостта да вярват в Исус, той не може да ги накара да се новородят, защото той самият не се е новородил от водата и Духа. Следователно еретиците произвеждат само грешници, които вярват в Исус. Грехът срещу Духа е да вършат беззаконие.
Еретиците нито вярват в Божието слово, нито проповядват евангелието, както е писано. Те просто изнудват пари от своите последователи. Те са грешници, въпреки че вярват в Исус. Те се опитват да водят другите, когато сами не са новородени. По този начин, те вършат беззаконие.
 
 
ЕРЕТИЦИТЕ СА САМО БЛЕДИ ИМИТАЦИИ НА ПРАВЕДНИТЕ
 
Как да различим тези, които са се новородили, от тези, които не са новородени?
Като проверим дали имат грях или не.

Не позволявайте на онези лъжепроповедници, които казват, че са грешници, да ви заблудят. Не им предлагайте парите си. Не давайте трудно спечелените пари на тези грешници.
Защо бихте давали пари на тези проповедници, които не могат да ви помогнат с греховете ви? Ако искате да дадете парите си на църква, поне изчакайте греховете ви да бъдат заличени чрез евангелието на водата и Духа.
Точно както има имитации в изкуството, така има и имитации в живота. Има, например, имитации на религии, които не могат да отмият всички грехове в сърцето. Как можете да идентифицирате имитация на религия? Имитацията е нещо, което изглежда истинско отвън, но всъщност е доста различно от истинското.
Трябва да решите сами. Кои са истинските проповедници? Кои са еретиците? Какво е ортодоксалната вяра? Ортодоксалните вярват в Исус и неговата изкупителна сила. Те нямат грях в сърцата си. Но еретиците имат грях в сърцата си.
Всички хора като тези еретици ли са? Може и да е така. Все пак, нека да се върнем към Библията. Всеки, който вярва в Исус и не е новороден, е еретик. Ясно е, че новородените са ортодоксални. Затова, тези, които не са новородени, са еретици. Еретиците са тези, които вярват в Исус, но все още имат грях в сърцата си.
Еретиците са имитации на праведните. Те могат да знаят, че начинът да се осветят е чрез вярване в Исус, но за съжаление все още имат грях в сърцата си. Те смятат себе си за грешници. Те твърдят, че все още могат да отидат на Небето и казват, че се покланят на Бога. Звучи много като те са праведни, но нека не се заблуждаваме от имитации.
 
 

БОЖИЯТА ПРИСЪДА ОЧАКВА ЕРЕТИЦИТЕ

 
Защо чистото евангелие бе променено?
Защото фалшивите свещеници и еретици смесват погрешните вярвания на хората с чистото евангелие.

“Затова, казва Господ, Иеова на Силите, Всемогъщият Израилев: Ах! ще се облекча от противниците Си, И ще отдам възмездие на враговете Си; И пак ще туря ръката Си върху тебе, И ще очистя шлака ти като с луга, И ще отделя от тебе всеки примес; И ще възстановя съдиите ти както по-преди, И съветниците ти както отначало; Подир което ще се наречеш Град на правда, Верен град, Сион ще се изкупи чрез правосъдие, И тия, които се върнат в него, чрез правда. А беззаконниците и грешниците ще се съкрушат заедно, И тия, които са оставили Господа, ще загинат. Защото ще се посрамят поради дъбовете, които пожелахте; И ще се смутите поради градините, които избрахте, Понеже ще стана като дъб, чиито листа вехнат, И като градина, която няма вода. И силният ще бъде като кълчища, И делото му като искра; И то ще изгори заедно с него, Без да има кой да ги гаси” (Исая 1:24-31).
Бог ни казва, че ако вярваме в човешките същества, ще се срамуваме от човешките същества. Той ни казва, че ще се срамуваме от църквата, която сме избрали за себе си, и този срам ще бъде като дърво, чиито листа вехнат, и като градина, която няма вода.
Той ни казва, че фалшивите свещеници и техните последователи, които вярват в предписанията на човечеството, а не в Божието слово, ще станат като кълчища и техните дела като искра. И ще изгорят в ада. Лъжепроповедници и еретици, които не са изкупени, както и грешниците и враговете на праведните, ще бъдат съдени с Божия пламък.
Църквите, изградени само върху теологията, може да изглеждат великолепно отвън, но вътре са празни. Всяка църква, която не е основана на вярата на Божието слово и евангелието на новорождението от водата и Духа е като градина, която няма вода.
Може да е дърво, но е мъртво дърво, което не е в състояние да даде плод. Когато в кладенец няма вода, той вече не е кладенец.
“И силният ще бъде като кълчища, И делото му като искра; И то ще изгори заедно с него, Без да има кой да ги гаси.” Тези, които нямат Духа, може да изглеждат силни на другите, но в очите на Бога те са като кълчища, обречени на огъня на ада.
Господ пита: “Стражо, колко е часът на нощта?” (Исая 21:11) Праведните, които имат вечен живот, трябва да проповядват евангелието на водата и Духа в тъмната нощ.
Бог е светлина, а Сатана е тъмнина. Бог води хората към правдата, а Сатана води хората към фалшиви храмове на хаос и фалшива теология.
По времето на пророк Исая, вярата на хората беше толкова хаотична, както е сега. Те смесиха словото Божие с теологиите и предписанията на човешкия свят. Те заблудиха народа на Израел с толкова хаотичните продукти на човечеството, че Бог реши да се отърве от всички тях.
“И ще отделя от тебе всеки примес; И ще възстановя съдиите ти както по-преди, И съветниците ти както отначало.” Жертвите, които никога няма да бъдат приети от Бога, са като сплав, смес от Божията истина и човешките теории.
Бог никога не приема жертви, които са смесени. Те могат да изглеждат чисто за човешкото око, но ако са смесени с погрешните вярвания на човечеството, те са смесени с примеси и по този начин не са приемливи за Бога.
Бог смъмри народа на Израел, особено еретиците, псевдопроповедниците и грешниците.
Ако четем Изход или Числа, можем да видим, че Бог в началото не ги смъмряше. Бог помогна на народа на Израел и им даде благодат. Но след смъртта на Исус Навиев, от Съдии, народът на Израел бе завладян.
Въпреки това, те са избрали да вървят по свой собствен начин. По това време, Бог изпрати пророк Еремия и каза на Израел да се предадат на Вавилон.
Еремия каза на хората да се предадат на Вавилон. Това има духовно значение, символизирайки факта, че праведните казват на тези, които следват еретиците, да се предадат на евангелието на водата и Духа.
 
 
БОГ ИЗОБЛИЧАВА ЕРЕТИЦИТЕ
 
Защо Бог изобличава еретиците?
Защото служат на идолите вместо на Бога.

Защо Божиите слуги смъмриха Израел? Защото те промениха жертвената система, назначиха обикновени хора за свещеници и промениха датите на жертвоприношенията.
Те промениха Деня на умилостивение от десетия ден от седмия месец до петнадесетия ден на осмия месец и назначиха свещеници извън левитите. По този начин те блокираха пътя за новорождението.
Бог смъмри лъжепроповедници. Тези, които са служили на златни телета вместо на Бога, стават еретически свещеници.
В действителност, Бог ги смъмри само защото те се покланяха на идолите. Не се ли покланяме вие и аз понякога на идоли? Грешим толкова често, но беззаконията ни не се считат за тежки грехове само защото сме в благодатта на Бога. Но замяната на Бога със златни телета не може да бъде простена. Същото важи и за промяната на жертвената система и назначаването на обикновени хора на свещеничеството.
Колко ужасни са тези грехове! Те са най-големите грехове. Как човек може да бъде помилван за замяна на Бога със златни телета! В Библията е написано, че грехът на Еровоам е донесъл гнева на Бога.
Точно както Бог показа гнева Си в Стария Завет, сега той унищожава грешниците, които са против Него. Бог каза на Израел, че Той ще прокълне онези, които не се отклонят от почитането на златни телета.
 
 
ЕРЕТИЦИТЕ ПРИНАСЯТ ЖЕРТВИ ИЗВЪН ЗАКОНА
 
Какво трябва да направим преди да можем да служим на Бога?
Да измием всичките си грехове

Израилевите царе и еретически свещеници бяха против Бога и те назначаваха на свещеничеството онези, които пренебрегнаха жертвената система. Еровоам, царят с извратен ум, ръкоположи някой, който не беше от Левиевия дом, за свещеник.
Само онези, които бяха от Левиевия дом, можеха да станат свещеници и да работят в скинията. По-точно, свещениците трябваше да бъдат от Аароновия дом. Това беше вечният Божи закон. Но Еровоам ръкоположи свещеници извън Левиевия дом и ги накара да принасят жертви на златни телета. Ние трябва да знаем как това донесе Божия гняв.
Дори и днес, тези, които не са новородени могат да станат пастори, старейшини, и дякони. Това противоречи на Божия закон и привлича гнева Му. Бог доволен ли е от беззаконни жертви? Еретиците трябва да унищожат златните си телета, да се върнат при Бога и да се новородят.
Исая 1:10-17 казва: “Чуйте словото Господно, князе содомски; Слушайте поуката на нашия Бог, люде гоморски. Защо Ми е множеството на жертвите ви? Казва Господ; Сит съм от всеизгаряне на овни И от тлъстина на угоени; И не Ми е угодна кръв от юнци, Или от агнета, или от едри козли. Когато дохождате да се явявате пред Мене, Кой е поискал от вас това, да тъпчете дворовете Ми? Не принасяйте вече суетни приноси; Темянът е мерзост за Мене, Тоже и новолунията, и съботите, и свикването на събранията; Не мога да търпя беззаконието заедно с тържественото събрание. Душата Ми мрази новолунията ви и празниците ви; Досада са на Мене; дотегна Ми да ги търпя. И когато простирате ръцете си, Ще крия очите Си от вас; Даже когато принасяте много молитви не ща да слушам; Ръцете ви са пълни с кръв. Измийте се, очистете се, Отмахнете от очите Ми злото на делата си, Престанете да вършите зло, Научете се да струвате добро, Настоявайте за правосъдие, поправяйте угнетителя, Отсъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата.”
Ако прочетем внимателно този откъс, можем да видим, че религиозните водачи на Израел бяха много набожни. Но въпреки своята преданост, те бяха унищожени, защото принесоха грешни жертви и не се подчиниха на Божия закон.
Виждаме, че те нито спазваха Божия закон, когато принасяха жертви, нито слушаха Божието слово. Тези водачи бяха толкова отдадени, че принасяха безброй жертви пред Бога. Библията казва, че кръвта тече като река вътре в скинията.
Обаче, когато Бог погледна какво бяха направили, Той каза, че това е като греха на Гомор. Той видя, че те принасяха жертви пред Него, но в действителност те съгрешаваха. Той каза, че е по-добре изобщо да не принасят жертви. Той не искаше да ги приема.
Докато принасяха жертвите пред златните телета, Бог не можеше да прости греховете им. Не издържаше повече. Той им каза, че трябва да принасят жертви според начина, който бе заповядал. Ако не, за тях би било по-добре изобщо да не принасят жертви.
Техните жертви не бяха принасяни на Бога по правилния начин, и като резултат, свещениците съгрешиха против Бога. Трябва да знаете, че да служите на Бога и да вършите Неговата работа, без да отмиете греховете си, е тежък грях пред Него.
 
 
ЕРЕТИЦИТЕ СА КАТО УЧИЛИЩНИТЕ УЧИТЕЛИ
 
Какво преподават еретиците?
Те преподават етика, а не как да се новородим.

Външно еретиците изглеждат свети. Когато заемат амвона, те изглеждат толкова впечатляващи, че мнозина са измамени от външния им вид. Говорят толкова логично. И винаги завършват своите проповеди, като увещават хората да бъдат добри. Каква проповед е това? Каква е разликата между техните проповеди и уроците на училищните учители?
Църквата Божия е мястото, където новородените се събират, за да се поклонят на Бога. Само този вид църква е истинска църква. Истинската Божия църква не се опитва да научи как да се държим пред Бога. Проповедникът на истинската църква проповядва евангелието на водата и Духа. Колкото и да сте немощни, Бог е отмил всичките ви грехове.
Еретически проповедници говорят на своите последователи: “Направете това, и направете онова,” като поставят тежко бреме върху тях, а самите те не искат да си мръднат пръста да ги преместят.
Еретически проповедник купува на детето си скъпа цигулка и изпраща детето в чужбина да се учи. Как може да си позволи свещеник да направи това? Откъде той взема парите? Ако той има такива пари, не трябва ли да ги харчи, за да проповядва евангелието? Трябва ли проповедник да кара скъпа кола? Трябва ли да се вози в луксозна кола, за да бъде достоен? Проповедник, който кара скъпа кола, е крадец. Когато неговите последователи дори не могат да си позволят да купят компактен автомобил, как може да бъде правилно той да има луксозен модел? Можем да различим еретичен проповедник само като погледнем делата му.
Еретични проповедници искат големи суми пари. Някои църкви плащат своите проповедници над 10 000 долара на месец. И това е само официалното заплащане. Те са снабдени с образователни такси, такси за книги, такси за отглеждане на дете, такси за посещаемостта, за да назовем само няколко.
И все пак, някои от тях се оплакват, че те не са платени достатъчно. Те получават 10 000 долара на месец и искат повече пари. Толкова ли е ниска заплата 10 000 долара? Проповедник трябва да се задоволява с заплащане, което е достатъчно, за да преживее, докато проповядва евангелието на водата и Духа.
Истинският проповедник взема утеха и мир от Бога. Но еретически проповедник, който няма мир, иска парично обезщетение. Такива проповедници всъщност обожават златните телета.
Божията църква понякога е наричана Сион. Няма църква, красива като Сион. Църквата Божия е мястото, където се проповядва евангелието на водата и Духа.
Исая 1:21 казва: “Как стана блудница верният град, Който беше пълен с правосъдие! Правда обитаваше в него, а сега - убийци.” Исая описва Божията църква, като казва: “Тя беше пълна с правосъдие.”
Бог е праведен и справедлив. Понеже сме непълноценни, защото сме потомци на Адам и родени за да грешим, Исус дойде на този свят, за да отмие греховете ни с водата и Духа. Ето колко справедлив е Бог.
В Стария Завет, когато хората знаеха, че бяха непълноценни, те дохождаха при Бога и принасяха жертви. “Съгреших по такъв и такъв начин. Аз съм виновен.” Тогава те бяха простени за ежедневните им грехове, и те също бяха в състояние да получат прошка за техните годишни грехове веднъж в Деня на умилостивение.
По същия начин, в Новия Завет Исус Христос дойде на този свят и бе кръстен и разпънат, за да отмие греховете на човечеството веднъж завинаги.
Но в Новогодишната служба много хора плачат и се каят: “Мили Боже, моля Те, прости ми за греховете, които извърших миналата година. И моля, благослови ме през новата година.” Тези хора са еретици.
Какво тогава е истината на новорождението от водата и Духа? Исус дойде на света преди около 2000 години, изми греховете на човечеството веднъж завинаги и така ни спаси от греха завинаги. Той ни спаси от всички грехове на света с водата и кръвта. Но ако всеки ден искахме прошка, какво би казал Той?
“Как стана блудница верният град, Който беше пълен с правосъдие! Правда обитаваше в него, а сега - убийци.” Всеки, който нарича себе си грешник, е еретик.
 
 
ЕРЕТИЧНИТЕ СВЕЩЕНИЦИ НЕ МОГАТ ДА ПРОПОВЯДВАТ ЕВАНГЕЛИЕТО НА НОВОРОЖДЕНИЕТО ОТ ВОДАТА И ДУХА
 
Бог чува ли молитвите на грешниците?
Не. Той не може да ги чуе, защото греховете им ги отделят от Бога.

Нашият Бог нарича тези, които вярват в Него и Го молят за прошка, убийци. Тъй като те молят за прошка, а също така казват, че са грешници, очакват ли Исус да се върне и да умре за греховете им втори път? Кръщението и кръстът на Исус са реалността на спасението.
1 Петрово 3:21 казва, че кръщението на Исус е образът на нашето спасение. Исус Христос умря веднъж, за да спаси човечеството от греха. Той изми греховете на човечеството веднъж завинаги и възкръсна след три дни. Сега Той седи от дясната страна на Бога.
Исус Христос беше кръстен веднъж и умря веднъж на Кръста, за да ни спаси от греха завинаги. Той беше кръстен от Йоан Кръстител, когато беше на 30 годишна възраст. Той умря веднъж, за да ни спаси от всички грехове на света. Това не означава ли, че присъдата се извърши за всички времена?
Ако еретиците казват, че все още са грешници, те Го молят да слезе втори път и да бъде разпънат. Всъщност Той би трябвало да продължава да прави това всеки път, когато поискат прошка.
Тези, които вярват в евангелието на водата и Духа в сърцата си, са спасени от греха завинаги, стават праведни, отиват на Небето, за да получат Божията благодат и вечен живот. Всеки, който срещне праведните, може да бъде спасен чрез водата и Духа и да стане един от благословените Божии хора. Всеки, който поиска праведно спасение пред Бога, ще бъде благословен.
Нека да четем Исая 1:18-20. “ Дойдете сега та да разискаме, казва Господ; Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, Ще станат като бяла вълна. Ако слушате драговолно, Ще ядете благото на земята; Но ако откажете и се разбунтувате, Ще бъдете изпоядени от нож, Защото устата Господни изговориха това.”
Бог ни казва, че ако сме послушни на евангелието на водата и Духа, ще ядем благото на земята, но ако откажем и се разбунтуваме, ще бъдем изпоядени от нож.
Нашият Бог каза: “Дойдете сега та да разискаме. Нека да поговорим. Непълноценни ли сте? Неправедни ли сте? Обичате ли себе си твърде много? Не можете ли да живеете според заповедите? Не можете ли да правите това, което говори право? Знаете ли, но не можете да правите така? Тогава дойдете при Мен. Въпреки че греховете ви са алени, те ще бъдат бели като сняг; макар да са червени като пурпур, те ще бъдат като вълна.” Това означава, че Бог спаси грешниците справедливо и ги направи праведни.
Нямаше грях, когато Бог създаде Адам и Ева. Но Сатана скоро дойде на сцената. Той ги изкуши да не се подчинят на Бога и направи всички хора грешници, като ги накара да съгрешат. Сатана предизвика падането на човечеството. В началото Адам и Ева не бяха грешници пред Бога. Те живееха с Бога в Райската градина. Но те станаха грешници. Затова сега Бог ни призовава. Дойдете сега та да разискаме. Нека да разсъждаваме заедно!
“Колко грях сте извършили на този свят? И колко грях ще извършите, преди да умрете?”
“О, Боже. Невъзможно е да не съгрешаваме. Ние не можем да се осветим без значение колко силно се опитваме.”
“Е, тогава колко грях сте извършили досега?”
“Е, Господи, не мога да си спомня всичко, но има няколко, които са в съзнанието ми. Помниш ли този случай? Знаеш ли за какво говоря... и още този друг път, Ти знаеш...”
Тогава Бог казва: “Кажи ми. Мислиш ли, че това е всичко? Знаеш ли колко има освен тези? Но всички грехове, които си спомняш, всички грехове, които си забравил, и дори всички грехове, които ще извършиш в бъдеще, аз съм ги измил завинаги. Но не само твоите, но и на твоите деца и техните деца, до греховете на всички твои потомци. Аз съм праведният Бог. Аз съм измил греховете ти веднъж завинаги.”
Бог, който е измил всичките грехове на човечеството от греха на Адама до греховете на последния човек на земята, е Алфа и Омега, началото и краят.
“Аз съм Спасителят и Всемогъщият Бог.”
“Аз съм Йехова, Милостивият Бог.”
“Аз ще се смиля над тези, които заслужават милост, и ще се съжаля над тези, които заслужават състрадание.”
Ако попитаме за Неговата милост и сме откровени с Него, ние можем да имаме Божието състрадание. Нашият Отец иска да благослови всички нас. Той иска всички ние да станем праведни. В своята любов и състрадание Той иска да направи всички нас Свои праведни деца.
 
Какво иска Бог да правим, след като се новородим?
Той иска да проповядваме евангелието по целия свят.

Той иска да сме бели като сняг. Исус изми греховете на човечеството веднъж завинаги чрез Своето кръщение и Своята кръв. Ако църква не може да реши проблемите с греха и живота за всички вярващи, тя не може да бъде наречена истинска Божия църква.
Хората идват при свещениците и питат: “Имам грях. Какво да правя? Аз се разкайвам и се разкаях толкова пъти, но греховете ми не изчезнаха. Не мога повече да продължавам. Не мисля, че мога да продължавам религиозния си живот.” Ако свещеник не може да даде на този човек правилен отговор на проблемите му, той е еретик. Той може да каже: “От теб зависи. Иди да се молиш в планината. Изпробвай 40-дневен пост.”
Еретични свещеници или религиозни лидери са толкова пълни с примеси, че те дори не знаят евангелието на водата и Духа. Те не знаят дали душите им ще попаднат в ада или в небето.
Тези водачи не са прави пред Бога. Те са псевдохристияни и еретици. Те изглеждат така, сякаш вярват в Исус отвън, но сърцата им все още са пълни с грях. Те не са били измити от греховете си. Те не могат да проповядват евангелието на водата и Духа, което може да отмие всички грехове. Не позволявайте на тях да ви заблудят.
Тит 3:10-11 казва за еретиците: “След като съветваш един два пъти човек, който е раздорник, остави го, като знаеш, че такъв се е извратил и съгрешава, та от само себе си е осъден.” Тъй като вярват в Исус, но не са новородени, те осъждат себе си като грешници. Те игнорират и тъпчат евангелието на водата и Духа, казвайки, че са грешници, които не могат да не отиват в ада.
Те са еретиците в християнството. Всеки, който вярва в Исус и има грях, е еретик. Еретиците се различават от Бога. Бог е свят. Но те не са свети. Тези, които вярват в евангелието на водата и Духа, са очистени от всичките си грехове. Следователно, всеки, който вярва в Исус, но има грях, е еретик. Трябва да стоим далеч от онези, които казват, че вярват в Бога, но все още са грешници.
Нека проповядваме евангелието на онези, които все още не са го чували, и на тези, които искат да повярват, но не могат, защото не го знаят. Нека им помогнем да се новородят. Нека отблъснем онези, които стоят на пътя на евангелието на водата и Духа.
Трябва да проповядваме евангелието на новорождението от водата и Духа по целия свят. Амин!