Search

Проповеди

Тема 7: Грешката в теорията на предрешението и божественото избрание

[7-1] Грешката в теорията за предопределение и божественото избиране (Римляни 8:28-30)

Грешката в теорията за предопределение и божественото избиране
(Римляни 8:28-30)
“Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Защото, който предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави.”
 
 
Бог всъщност избра ли само някои от нас?
Не. Той избра всички нас в Исус Христос.

Теологическата теория за предопределението и божественото избиране, която е една от основните теологии, съставляващи християнското учение, доведе мнозина, които искат да повярват в Исус, да разберат погрешно Божието слово. Тази заблудена теория предизвика много объркване.
Неверни теологии казват за предопределение, че Бог е избрал хората, които обича, като осъжда онези, които не обича. Това означава, че някои, които са избрани, се новораждат от водата и Духа и са приети на Небето, докато другите, които не са избрани, са предопределени да изгорят в ада.
Ако Бог всъщност избере само някои от нас, не можем да не агонизираме над въпроса: “Избран ли съм за спасение?” Ако не бяхме избрани, за нас би било безполезно да вярваме в Исус. По този начин тази теория направи много хора по-загрижени от това дали са избрани от Бога, отколкото от самата вяра.
Ако вярваме в това, как можем да се освободим от съмнения и да вярваме само в Бога? Как да потвърдим, че Бог наистина ни е избрал? Той би бил Бог само на избраните, макар да казва: “Или Бог е Бог само на юдеите, а не и на езичниците? Да, и на езичниците е” (Римляни 3:29).
Тъй като много хора разбират погрешно значението на предопределение и божественото избиране, те се страхуват да не бъдат унищожени, въпреки че вярват в Исус.
Ефесяни 1:3-5 казва: “Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места; като ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов; като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на Своята воля.”
Затова трябва да преразгледаме концепцията за теологическото предопределение и божественото избиране. Първо трябва да разберем какво казва Библията за предопределението и божественото избиране и да укрепим вярата си в спасението чрез водата и Духа.
Какво ни казва Римляни? Някои теолози разработиха неоснователната теория за “безусловното избиране.” Тогава теологията ли е Бог? Самата теология не е Бог.
Дори преди създаването на света Бог избра цялото човечество в Исус Христос и реши да спаси всички нас, като ни направи праведни. Исус ни обича безусловно. Не го правете дискриминиращ Бог. Невярващите имат вяра в собствените си мисли, но вярващите поставят основата на своята вяра в писаното Божие слово.
 
 

БОЖЕСТВЕНО ИЗБИРАНЕ В СТАРИЯ ЗАВЕТ

 
Вярна ли е теорията за безусловното избиране?
Не. Нашият Господ не е толкова ограничен Бог. Бог избра всички грешници в Исус, а не само няколко избрани.

В Битие 25:21-26 четем за двамата синове на Исаак, Исав и Яков. Бог избра Яков, докато двамата сина на Исаак бяха още в утробата на майка си.
Тези, които погрешно разбират Божието слово, приемат това като основа на теорията за безусловното избиране. Това е като смесване на бог на съдбата с християнството.
Ако вярваме, че Бог ни избира на базата на “безусловното избиране”, а не в Исус Христос, тогава е същото като да се покланяме на бог на съдбата и на идолите. Бог не е бог на съдбата. Ако вярваме в бог на съдбата, ние се отричаме от Божия план за нас и попадаме в капана на Сатана.
Ако хората не са покорни на Божията воля, тогава те не са нищо повече от животните, които са предопределени да загинат. Тъй като ние, вярващи, не сме зверове, трябва да станем истински вярващи, които четат и вярват в истината, написана в Библията. Да не мислим първо за истината писана в Библията е да се предадем на Сатана.
За да имаме истинска вяра, първо трябва да помислим за истината писана в Библията и да следваме вярата на тези, които са преродени в Христос.
Калвинизмът настоява за ограниченото изкупление. Това означава, че Божията любов и изкуплението на Господа не отнасят се за някои. Може ли това да е вярно?
Библията казва: “Бог иска да се спасят всичките човеци” (1 Тимотей 2:4). Ако благодатта на изкуплението се отнасяше само за някои, много вярващи биха се отказали да вярват в Исус. В края на краищата, кой би искал да повярва в такъв тесногръд Бог?
Трябва да имаме увереност, че нашият Бог не е ограничен. Той е Бог на истината, любовта и справедливостта. Трябва да вярваме в Исус и в евангелието на новорождението от водата и Духа и по този начин да бъдем спасени от всички наши грехове. Исус е Спасителят на всички, които са новородени от водата и Духа.
Според калвинизма, ако има десет души, някои от тях ще бъдат спасени от Бога, докато други ще бъдат оставени да бъдат изгорени в огъня на ада. Това е невярно.
Това няма никакъв смисъл да се каже, че Бог обича някои и изхвърля други. Представете си, че днес Бог е тук с нас. Ако Той реши да избере онези, които са седнали от дясната страна, докато реши да изпрати в ада всички, които седят от лявата страна, бихме ли се отнесли към Него като към Бог?
Няма ли да издигнат гласа си в знак на протест тези, които бяха изхвърлени? Всички създания биха викали: “Как може Бог да бъде толкова несправедлив?” Безусловното избиране е невярно, защото Бог избра цялото човечество в Исус Христос.
Следователно всеки, който е призован от Бога в името на Христос, е избран. Тогава кого призовава Бог? Той призовава грешници, а не праведните. Бог не призовава онези, които смятат себе си за праведни.
Божията благодат на изкупление е за грешници и тези, които са осъдени на ада. Избиране означава Божието призоваване на грешници, за да ги направи Негови праведни синове.
 
 

БОГ Е СПРАВЕДЛИВ

 
Бог обича ли само няколко избрани?
Не, Господ не е толкова ограничен. Бог е справедлив.

Бог е справедлив. Той не е Богът, който обича само безусловно избраните. Той призова грешниците в името на Христос. Без спасение чрез изкуплението на Исус Христос и Неговото прощение на греховете ни, как бихме могли да знаем Божията любов и спасение? Никога не Го правете несправедлив Бог.
Опитайте се да намерите това, което липсва, когато четете Ефесяни 1:3-5. “Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места; като ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов; като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на Своята воля.” Какво липсва? Липсващата дума е “в Исус Христос.”
Безусловното избиране в калвинизма не съответства на думите на Библията. Библията казва: “Той ни е избрал в Него преди създанието на света.”
Бог е избрал цялото човечество в Христос, за да се новороди от водата и Духа. Онези, които не могат да не се родят грешници, могат да бъдат изкупени от греха и да станат Негови деца. Той включи цялото човечество в списъка на онези, които ще бъдат спасени, и ги избра в Исус Христос.
Тъй като много теолози, които настояват за безусловното избиране, казват, че са избрани само някои, много хора са в капана на хаоса на вярата в напълно ирационални доктрини. Тези лъжетеолози казват, че Бог избира някои и отхвърля другите чрез безусловното избиране, докато истината на Неговото слово е, че Бог е избрал всички грешници в Исус. Много хора стават жертви на невярна доктрина поради суеверните си убеждения.
Осъзнайте, че ако признаем, че Бог е решил да спаси цялото човечество в Исус, опрощаването на греха се отнася за всеки, който вярва в Исус. Постъпвайки по този начин, ние можем да бъдем спасени от всичките си грехове, да станем Божии деца, да станем праведни хора, да имаме вечен живот и да имаме увереност, че Бог е Справедлив.
 
 

БОЖЕСТВЕНО ИЗБИРАНЕ В ИСТОРИЯТА НА ЯКОВ И ИСАВ

 
Кого избра Бог? Само избраните ли?
Бог избра цялото човечество в Христос. И така всеки, който вярва в Христос и няма грях чрез кръщението на Исус, е избран.

В Битие 25:19-28, Исав и Яков се бореха в утробата на майка си Ревека. Бог каза в Битие 25:23: “А Господ й рече: - Два народа са в утробата ти, И две племена ще се разделят от корема ти; Едното племе ще бъде по-силно от другото племе; И по-големият ще слугува на по-малкия.”
Грешниците са превърнали тези думи в теорията за теологичното предопределение и божественото избиране, оставяйки мнозина, които вярват в Исус, объркани относно това дали са избрани или не! Когато се смятат за избрани, те смятат, че са спасени и губят интерес да се новородят от водата и Духа.
Концепцията за безусловното избиране отклони много хора, които повярваха в Исус, от изкуплението и ги осъди на ада. Освен това направи Бога несправедлив.
Тъй като толкова много теолози преподават неистинно учение, което произтича от техните собствени мисли, мнозина, които вярват в Исус, стават несигурни и се чудят дали те са избрани или дали тяхното изкупление е било предопределено.
Измежду Яков и Исав, кого избра Бог? Той избра Яков в Исус Христос. Римляни 9:10-11 казва, че Бог повика Яков вместо брат му, въпреки че те бяха били заченати от един човек и все още неродени и не бяха направили нищо нито добро, нито лошо.
Божият цел беше да избере Яков, не поради неговите дела, но поради Неговото избиране. Библията ни казва също, че Исус дойде да повика грешници, а не само онези, които са живели праведен живот.
Всички хора, като потомци на Адам, са родени грешници. Давид каза, че беше грешник от времето, когато беше в утробата на майка му, и че той беше роден в беззаконие. ”Ето родих се в нечестие, И в грях ме зачна майка ми” (Псалм 51:5).
Всички хора са родени като грешници заради греховете на своите предци. Така всеки, който се роди на този свят, неволно става грешник, действа като грешник и дава плодовете на греха.
Дете, което все още не е извършило нито един грях, вече е грешник, защото се е родило със семето на греха. То има зли мисли, изневяра, блудство и убийства в сърцето си. То е родено с греховете на предшествениците си. Всички хора са грешници още преди да се родят.
Причината, поради която Бог ни е направил немощни, е следната. Човечеството е Божие творение, но Господ имаше планове да ни направи децата Си, като ни спаси от греха. Ето защо Той позволи на Адам да съгреши.
Когато в резултат станахме грешници, Бог изпрати Исус на този свят, като позволи на Неговия Единороден Син да отнеме всички грехове на човечеството чрез Своето кръщение.
Божието намерение беше да изкупи човечеството чрез кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста и да им даде право да станат Негови деца чрез вярата в Исус. Той позволи на Адам да съгреши при обещанието да измие целия грях в Христос.
Грешници, които вярват в лъжеучение, казват: “Вижте Яков и Исав. Той избра единия и отхвърли другия безусловно.” Бог не ни избра безусловно, но ни избра в Исус Христос. Остава само да потърсим написаните думи в Библията. Римляни 9:10-12 казва: “И не само това, но и когато Ребека зачена от едного, сиреч от нашия отец Исаака, макар че близнаците не бяха още родени и не бяха още сторили нещо добро или зло, то, за да почива Божието по избор намерение, не на дела, но на онзи, който призовава, рече й се: "По-големият ще слугува на по-малкия.”
Бог избра Яков в Исус. Яков беше модел на грешници, които са недостойни и лишени от собствената им праведност. Ефесяни 1:4 казва, че Бог ни избра в Него.
Кого Бог повика? Той повика Яков, защото Яков знаеше, че бе грешен и неправеден пред Бога и разчиташе на Бога. Той повика Яков в името на собствения Си Син Исус и го изкупи с евангелието на водата и кръвта, за да го направи Свое дете. И така, Бог повика Яков и го надари с изкуплението.
Той повика грешниците да ги направи праведни чрез изкуплението в Исус. Това е Божия план.
 
 

ФАЛШИВАТА ДОКТРИНА ЗА БЕЗУСЛОВНОТО ИЗБИРАНЕ

 
Защо Бог обичаше Яков?
Защото Яков знаеше за неправедността си.

Наскоро прочетох книга, базирана на история за безусловното избиране. Млад мъж имаше сън. В съня се появи стара жена и каза на младежа да дойде на определено място и той отиде. Тогава старата жена му каза, че е избран от Бога.
Той попита старицата как може Бог да го избере, когато Той дори не вярва в Бога? Тя му каза, че Бог безусловно го е избрал, въпреки неговата невяра.
Това е невярно. Как Бог може произволно да осъди някои хора на ада и да избере други за спасение? Бог избра всички в Исус.
Теологичната теория на изборите, която изключва Исус, е невярна. Неистина е. Но много теолози настояват, че Бог е избрал само някои от нас. Това не е вярно. Бог иска да спаси всички в Исус. Само тези, които не вярват в изкуплението на водата и Духа в Исус няма да бъдат спасени.
Бог предопредели цялото човечество за спасение чрез Сина Си Исус и възнамеряваше да ни направи Негови деца още преди Той да създаде света. Той планираше да спаси човечеството от всички грехове на света чрез изкуплението на Исус Христос. Това е истината, както е писано в Библията.
Праведните, които се прераждат в Христос, са избраните. Но теолозите настояват, че Бог избира само някои от нас. Казват например, че будистките монаси са сред онези, когото Бог не е избрал. Но Бог също ги избра в Исус.
Ако Бог безусловно избра някои без Исус, нямаше да е необходимо да проповядваме евангелието. Ако Бог беше планирал да избере някого без Исус, грешниците нямаше да имат нужда да вярват в Исус. Как тогава биха могли да се изпълнят Неговите думи на Любовта, Истината и спасението?
Би ли имало някаква причина Божиите слуги да проповядват евангелието в този свят? Има ли смисъл, че Бог вече е избрал безусловно изкупените и проклетите без Исус?
Причината, поради която Бог избра Яков в Исус, причината, поради която Той обичаше Яков и мразеше Исав, е, че Той вече знаеше, преди да бъдат създадени, че Яков ще повярва в Исус и Исав няма да повярва в Него.
На този свят има много грешници, които вярват в Исус. Някои от тях са като Исав, а други са като Яков.
Защо Бог обичаше Яков? Яков беше неправеден и знаеше за своята недостойност. Затова той призна, че е грешник пред Бога, и поиска Неговата благодат. Затова Бог спаси Яков.
Но Исав разчиташе повече на себе си, отколкото на Господ, и не жадуваше за Божията благодат. Така Бог каза, че обича Яков и мрази Исав. Това е думата на истината.
Бог ни предопредели за спасение в Исус. Всички грешници трябва да повярват в Исус. Тогава Божията истина и справедливост ще се вселят в сърцата им. Ние, грешници, не можем да направим нищо, освен да вярваме с цялото си сърце в спасението чрез Исус. Всичко, което трябва да направим, е да вярваме в изкуплението чрез Исус.
 
 

ФАЛШИВАТА ТЕОРИЯ ЗА ПОСТЕПЕННО ОСВЕЩАВАНЕ

 
Вярно ли е, че грешникът може постепенно да стане праведен?
Не. Невъзможно е. Бог е направил грешниците праведни и без недостатъци веднъж завинаги чрез изкуплението на Неговото кръщение и Неговата смърт на Кръста.

Сатана заблуждава грешниците с теорията за постепенното освещаване, за да не могат да бъдат спасени от греховете им. Постепенното освещаване означава, че грешниците постепенно стават свети, след като повярват в Исус.
Теорията казва така. Грешниците не могат да станат праведни веднъж завинаги, а се спасяват само от първородния грях, когато вярват в Исус. Ежедневните грехове се отмиват чрез ежедневни молитви на покаяние и хората постепенно се освещават.
Основата на тази теория е постепенното освещаване. Звучи чудесно, че някой може да повярва в Исус и постепенно да стане по-свят християнин. Тази теория е измамила много християни през годините, карайки ги да се чувстват сигурни. Това е причината, поради която в християнството има толкова много по-свети-от-теб християни.
Те смятат, че един ден те просто ще бъдат променени и повече няма да съгрешават. Но те живеят живота си като грешници и ще бъдат съдени като грешници пред Бога, след като умрат.
Прочетете истинската дума в Библията. В Римляни 8:30: “А които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави.”
И в стих 29: “Защото, който предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя.” На пръв поглед изглежда, че има стъпки на превръщането в праведни. Но Словото ни казва, че праведността е била предоставена веднъж завинаги.
“А които призова, тях и оправда.” Исус призова грешниците и ги направи праведни чрез кръщението Си на Йордан и Своята смърт на Кръста.
Следователно този, който вярва в изкуплението в Исус, става прославено Божие дете. Божията благодат е да изкупи грешниците и да ги прослави в Неговото име.
Това ни казва Бог. Но някои християни ни казват да погледнем Римляни 8:30: “Има стъпки за освещаване. Това не означава ли, че се променяме постепенно?” Така се заблуждават. Те казват на хората в бъдеще време, че грешникът ще стане праведен с времето.
Но Библията ни казва не в бъдещото време, а в миналото перфектно време, че веднъж завинаги сме били направени праведни. Има определена разлика между бъдещото и миналото перфектно.
Трябва да вярваме напълно в Библията. Според написаното, можем да станем Божии деца веднъж завинаги. Това е напълно различно от теорията за постепенното освещаване.
Теорията за постепенното освещаване казва, че само първородният грях се прощава, когато вярваме в Исус. Това предполага, че трябва да водим религиозен живот и да се разкайваме за греховете си всеки ден, така че когато застанем пред Бога, да станем праведни.
Тъй като много хора вярват в тази теория, те все още остават грешници, дори и след като започват да вярват в Исус. Затова теорията за постепенно освещаване е невярна.
Библията ясно ни казва, че ние ставаме праведни и Божии деца чрез вяра. Точно както бебетата идват на света, Божиите деца също се освещават веднага щом осъзнават и вярват в изкуплението на Исус. Фалшивата теория за постепенно освещаване произтича от лъжи.
 
 

ПЪЛНОТО СПАСЕНИЕ ОТ ВСИЧКИ ГРЕХОВЕ

 
Какво трябва да направим, за да бъдем напълно осветени?
Трябва да вярваме в изкуплението на водата и Духа.

Римляни 8:1-2 казва: “Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, които ходят, не по плът но по Дух. Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта.” Това ни казва, че Бог направи всички грешници праведни и избави всички, които дойдоха при Исус от закона на греха и смъртта.
Библията ни разказва за пълното изкупление в Евреи 9:12: “Веднъж за винаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, но със Собствената Си кръв, и придоби за нас вечно изкупление.” Това означава, че ние, които вярваме в Исус, сме изкупени и приети в Небе.
Чухме и повярвахме в евангелието на изкуплението на водата и Духа в Христос Исус и ни бяха простени всичките ни грехове. Но грешниците, които вярват, че е бил простен само първородният грях, не могат да бъдат спасени истински. За да бъдат осветени от греховете, които извършват, след като повярват в Исус, те чувстват, че трябва да се покайват всеки ден.
Погрешната им вяра ги води в ада. Погрешните им вярвания карат всеки ден да се покайват, за да се освободят от всичките си беззакония. Това не е истинската вяра, която ни спасява от ада.
Ако бяха повярвали в Исус и бяха изкупени веднъж завинаги, те биха станали праведни и Божии деца. Истинското изкупление прави вярващите праведни и ги превръща в Божии деца веднъж завинаги.
Въпреки че вярващите са избавени от всички грехове на света, плътта им не се променя до деня, в който умират. Но сърцата им са напоени с Божията праведност. Никога не трябва да разбираме погрешно този факт.
Библията ни казва, че ние сме осветени и ставаме праведни, когато вярваме в евангелието.
Нека да разгледаме Евреи 10:9-14, за да видите истинското евангелие. ”После казва: "Ето, дойдох да изпълня волята Ти". Ще каже: Той отмахва първото, за да постанови второто. С тая воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж за винаги. И всеки свещеник, като стои та служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, които никога не могат да отмахнат грехове; но Той, като принесе една жертва за греховете, седна за винаги отдясно на Бога, та оттогава нататък чака, докле се положат враговете Му за Негово подножие. Защото с един принос Той е усъвършенствувал за винаги ония, които се освещават.”
“С тая воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж за винаги” Обърнете внимание, че това е написано в настоящото съвършено време, а не в бъдещото време.
За да бъдем напълно осветени, всички ние трябва да вярваме в изкуплението на водата и Духа, което ни даде Исус.
 
 

ИСУС ДАДЕ ВЕЧНОТО ИЗКУПЛЕНИЕ ВЕДНЪЖ ЗАВИНАГИ

 
Защо човек има право винаги да се радва? (1 Солунци 5:16)
Тъй като Исус отне всичките му грехове, той не може да не стане смирен пред Него и благодарен за Неговата Милост.

Ако вярваме във вечното изкупление на Исус, ставаме праведни наведнъж. Библията казва: “Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете” (1 Солунци 5:16-18).
Винаги се радвайте. Как можем винаги да се радваме? Тези, които получават вечно изкупление веднъж завинаги, могат безкрайно да се радват, защото са свободни от греха. Те са сигурни в знанието, че Исус отне всичките им грехове на Йордан. Те стават смирени пред Него и благодарят за Неговата благодат и по този начин могат да се радват, без да престават.
“Блажени ония, чиито беззакония са простени Чиито грехове са покрити” (Римляни 4:7). Това не значи, че нашите грехове са покрити независимо от това, че все още съществуват в нашето сърце. Сърцето ни се е очистило. Исус напълно изми всичките ни грехове и ни спаси веднъж завинаги.
Това вечно изкупление е посочено в Новия Завет. Когато Исус се кръсти, Той каза: “Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право” (Матей 3:15).
Точно както козите или овцете отнемаха греховете на хората чрез полагането на ръце в Стария Завет, Исус пое всички грехове на света и пречисти човечеството по най-правилния и подходящ начин.
“Ни е прилично да изпълним всичко що е право” каза Исус. Исус беше кръстен по най-правилния начин и пое върху Себе Си всички грехове на човечеството, като по този начин ни спаси.
В Матей 3:15 е писано, че Исус е отнел всички грехове на света. Божията справедливост завърши. Не бива да се опитваме да разберем това вечно изкупление. Трябва да го приемем като Неговото слово за спасение. “Блажен оня, чието престъпление е простено, Чийто грях е покрит” (Псалми 32:1).
Исус изми всички грехове на сърцето и плътта, когато беше кръстен от Йоан Кръстител при река Йордан. Той беше съден за греховете, които извършваме в този покварен и развратен свят. След като Той отне всичките ни грехове, Той умря на Кръста.
Всеки, който вярва в това изкупление на греха, може да стане праведен и без недостатъци веднъж завинаги. Тъй като Исус живее вечно, всеки, който вярва в изкуплението в Христос, остава праведен.
Сега можем да застанем пред Бога с увереност и да кажем: “Как си, Господи? Вярвам в Твоя единороден Син, Исус Христос, и аз също съм Твой син. Благодаря Ти, Отче. Благодаря Ти, че Ти си ме приел като Свое дете. Това не е чрез моите дела, а само чрез вярата ми в новорождението от водата и Духа в Исус. Ти си ме спасил от всички грехове на този свят. Вярвам в това, което си казал: “Защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право” (Матей 3:15). Чрез кръщението на Исус и неговия Кръст аз съм станал Твое дете. За това съм Ти благодарен.”
Предадохте ли всичките си грехове на Исус? Всичките ви грехове ли бяха отнети от Него? Библията ни казва, че благодарение на кръщението на Исус и Неговата смърт на Кръста, грешниците могат да се осветят само като вярват в тях.
 
 

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ КРЪЩЕНИЕТО НА ИСУС И ИЗКУПЛЕНИЕТО

 
Каква е връзката между кръщението на Исус и изкуплението?
Кръщението на Исус е образът на изкуплението, пророкувано чрез полагането на ръце в Стария Завет.

Представете си човек, който живее като грешник, въпреки че вярва в Исус, и се моли в църквата: “Скъпи Боже, моля те, прости ми греховете, които извърших миналата седмица. Прости ми греховете на последните три дни. О, Господи, прости ми днешните грехове. Вярвам в Исус.”
Нека предположим, че на този човек се прощават ежедневните му грехове от тази молитва. Но след това се връща към ежедневието си и отново съгрешава. Тогава той отново ще стане грешник.
Исус стана Агнец Божий и отне греховете на всички грешници чрез Своето кръщение и ги изкупи, като беше разпънат на Кръста. За да бъдат изкупени, грешниците трябва да вярват в следното, за да бъдат изкупени.
Всички грях бе отнет от Исус, когато Той бе кръстен от Йоан Кръстител, като по този начин изпълни Божията праведност. Всички грехове на света бяха измити. Който вярва в тази истина, е спасен. Както е писано в Матей 3:13-17, “защото така” Исус беше кръстен от Йоан Кръстител и стана Спасител на всички вярващи.
Евангелието на истината ни казва, че Исус отне греховете на света веднъж завинаги. Но фалшивата теология ни казва, че ние се изкупваме всеки ден. В кое да вярваме? Изкупваме ли се веднъж завинаги или се изкупуваме всеки ден?
Очевидно е, че Исус ни избави веднъж завинаги. Истинската вяра е вярата в изкуплението на водата и Духа веднъж завинаги. Онези, които вярват, че трябва да бъдем изкупвани всеки ден, никога няма да бъдат спасени.
Те трябва да знаят, че истинското изкупление идва от вярването, че Исус ни е спасил веднъж завинаги чрез Своето кръщение и смърт на Кръста. Всичко, което трябва да направим, е да благодарим на Бога и да повярваме в това истинско евангелие.
Но онези, които са заблудени във вярата си, казват, че ние сме избавени само от първородния грях, че трябва да бъдем изкупвани всеки ден от ежедневните грехове и че можем “постепенно” да станем праведни. Това е грешно.
Кръщението на Исус и Неговата смърт на Кръста осъществиха прошката на греха веднъж завинаги. Това е истината. Нашите грехове трябваше да бъдат предадени на Исус чрез Йоан Кръстител и Исус трябваше да умре на Кръста, за да бъдем спасени.
Да казваме “прости ми” след като съгрешим не отговаря на Божията Справедливост. Божият закон казва, че заплатата на греха е смърт. Трябва да знаем, че Бог е Справедлив и свят.
Онези, които се молят на Бога: “Съжалявам, моля те, прости ми”, след като съгрешат, не знаят Божията Справедливост. Те се молят за прошка, но само за да уверят собствената си съвест. Вярно ли е, че човек съгрешава всеки ден и утешава съвестта си, като на няколко пъти се разкайва за прегрешенията си? Единственият начин да бъде спасен е чрез вярване в кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста. Трябва да вярваме в сърцата си. Това е единственият начин да избегнем Божията присъда.
Нека помислим повече за избавлението от греха. Евреи 9:22 казва: “И почти мога да кажа, че по закона всичко с кръв се очистя; и без проливането на кръв няма прощение.”
Според справедливия Божи закон, греховете трябва да бъдат очистени с кръв и без проливането на кръв няма опрощаване. Това е справедливият Божи закон. Без да плащаме заплатата на греха, никога не можем да имаме опрощение.
Законът на Бога е справедлив. Исус беше кръстен от Йоан Кръстител и проля кръвта Си на Кръста, за да избави нас, грешници. Той отне всичките ни грехове чрез Своето кръщение и проля кръвта Си на Кръста, за да заплати за всичките ни грехове. Той заплати заплатата на греха за нас.
 
Изкуплението се предоставя ли веднъж завинаги или всеки ден?
Веднъж завинаги. Исус отне греховете на всички грешници чрез кръщението Си.

В Матей 3:15, когато Исус беше кръстен по най-подходящия начин, Той изми всичкия грях чрез кръщението Си и умря на Кръста, за да ни избави от всички грехове на света.
Да искаме прошка всеки ден би било същото като да Го помолим да ни отнеме греховете и да умре отново. Трябва наистина да разберем справедливия Божи закон. Исус не трябва да умира отново и отново, за да ни избави от греховете ни.
Бог смята за най-безочливо това, че онези, които вярват в Исус, молят отново и отново за прошка на ежедневните грехове. “Тези нахални глупаци! Те молят моя Син, Исус, да бъде кръстен за втори път и да умре отново на Кръста! Те вярват в изкуплението в Исус и все още се наричат грешници! Аз ще ги съдя с Моя справедлив закон и ще ги изпратя в горящата преизподня. Готови ли сте да убиете собствения си новороден син два пъти? Вие Ме молите да убия Сина Ми заради вашите ежедневни грехове. Вече съм убил собствения Си Син, за да ви спася веднъж от всички грехове на света. Така че не повдигайте гнева ми, като ме молите да прощавам ежедневните ви грехове отново и отново. Просто вярвайте в евангелието на изкуплението на водата и Духа.”
Исус казва на онези, които остават грешници, че трябва да отидат в църква, където се проповядва истинското евангелие, да се откажат от фалшивата вяра и да получат изкупление чрез преодоляване на неистината с вяра.
Сега е моментът да се спасите, като вярвате в сърцето си. Вярвате ли?
 
 
РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ВЯРАТА НЕ В ИСТИНАТА, А В ДЕЛАТА
 
Защо повечето християни не успяват да водят последователно верен живот?
Защото разчитат на собствените си дела.

Дори грешници, които вярват в Исус, но не са избавени, могат да светят ярко в продължение на 3-5 години. Те са ентусиазирани в началото, но тяхната вяра намалява с времето. Ако вярвате в Исус чрез своите дела, вашият ентусиазъм скоро също ще изчезне.
Слепите не могат да видят, затова разчитат на другите си сетива и натрупват знания по този начин. Когато усетят, че сълзите се надигат, те погрешно ги вземат за знак на опрощение. Истинското опрощение не е чувство.
Духовно слепите се стремят да си възвърнат първата любов, напразно посещавайки срещите за възраждане, но не могат да възстановят чувството. Подобно невъзможно е да се постигне опрощение на греха. Ако бяха повярвали точно от началото, опрощаването и Неговата благодат биха светили по-ярко с течение на дните.
Но неистинното опрощение свети само в началото и губи своя блясък от тогава нататък. Сиянието на ентусиазма скоро изчезва, защото духовно слепият не успя да послуша истинското евангелие от самото начало.
Лицемерни книжници и фарисеи носят Библии под мишница, научат наизуст Господната молитва и Апостолското кредо, и се молят винаги. Те са повишавани в църквата и са емоционално заредени. Но греховете им се натрупват и те са окончателно отхвърлени от Бога. Отвън те са покрити с бялата мазилка на религиозен плам, но вътре гният от греха. Това е резултат от вярата не в истината, а в религия, базирана на делата.
 
 

НИЕ СТАВАМЕ ПРАВЕДНИ ЧРЕЗ ВЯРА

 
Изкуплението на целия грях на този свят вече изпълнено ли е?
Да. То беше изпълнено чрез кръщението на Исус и Неговата смърт на Кръста.

Нека сега четем Евреи 10:16-18. “Ето заветът, който ще направя с тях След ония дни, казва Господ: Ще положа законите Си в сърцата им, И ще ги напиша в умовете им", прибавя: "И греховете им и беззаконията им няма да помня вече". А гдето има прощение за тия неща, там вече няма принос за грях.”
Сега ние сме изкупени чрез водата на Исусовото кръщение и кръвта на Кръста и вече няма нужда да изкупваме греха. Може да звучи странно, когато го чуете за първи път, но това е в съответствие с думите на Библията. Това ли са думите на човечеството? Библията е еталонът и основата за измерване на всичко.
“След ония дни, казва Господ: Ще положа законите Си в сърцата им, И ще ги напиша в умовете им” (Евреи 10:16). Как се чувствате след като сте изкупени? Сега, когато сърцето ви е освободено от греха, се чувствате освежени. Вие сте станали праведен човек и можете да живеете в светлината.
И Господ казва в Евреи 10:17 “И греховете им и беззаконията им няма да помня вече.” Той ни казва, че няма да помни греховете и беззаконните дела на изкупените. Защо? Понеже Исус беше кръстен по най-подходящия начин, “защото така.” След като отне целия грях, Исус беше съден за онези, които вярват в Него.
Сега, когато Той е заплатил за всички наши грехове, може да ги помним, но не е необходимо да се чувстваме виновни за тях. Вече не трябва да умираме за греховете си, защото Исус отми всичкия грях и проля кръвта Си на Кръста за нас.
Евреи 10:18 казва: “А гдето има прощение за тия неща, там вече няма принос за грях.” Това означава, че Той заличи всички грехове на света. Това също означава, че онези, които са се преродили в Исус, вече няма нужда да принасят жертви за греха.
“Боже, моля те, прости ми. Причината да вярвам в Исус и въпреки това все още живея в нещастие е, че все още не съм изкупен. Християнин съм, но умът ми е напълно изгнил от греха.” Ние не трябва да се молим по този начин.
Грешниците извършват греха, без да го признават за такъв. Те не знаят какво е грях, защото не знаят Божия Закон на истината. Те само знаят, че не трябва да грешат в съвестта си, но те не знаят какво е да грешат пред Бога. Бог ни посочи, че е грях да не вярваме в Исус.
В Йоан 16:9 Той казва какво е да съгрешаваме пред Бога. “За грях, защото не вярват в Мене.” Грях пред Бога е да не вярваме в Него. Йоан 16:10 казва какво е праведността. “За правда, защото отивам при Отца, и няма вече да Ме виждате.” С други думи, Исус вече е избавил този свят от всеки грях и по този начин Той не трябва да ни освобождава с второ кръщение и смърт на Кръста.
Той повика онези, които вярват в изкуплението, за да ги освети и да ги направи праведни. Изкуплението в този свят е завършено чрез Неговото кръщение и смърт на Кръста. Не е необходимо друго изкупление, за да се избавят грешниците.
“Защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим” (Деяния 4:12). Исус слезе на този свят, беше кръстен от Йоан Кръстител и проля кръвта Си на Кръста, за да избави всички грешници. Повярвайте в сърцето си и се спасете. Исус ви освети с водата и Духа.
Исус измести всички грехове от нашата плът чрез водата и Духа. Спасени сме с вяра. Ако вярваме в истината, ако вярваме в евангелието чрез Исус Христос, ставаме праведни веднъж завинаги. Кръщението на Исус и Неговата смърт на Кръста; тези два елемента съставляват основната истина.
 
 
СТИХОВЕ, КОИТО ГРЕШНИЦИТЕ ИЗПОЛЗВАТ КАТО СВОЙ ПОДСЛОН
 
Можем ли наистина да бъдем изкупени чрез изповядване на греховете си или вече сме били изкупени?
Бог даде изкупление от греха веднъж завинаги.

1 Йоаново 1:9 казва: “Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.”
Би било хубаво, ако трябваше само да признаем греховете си, за да бъдем простени. Имайки това предвид, някои теолози излязоха със страхотна идея за ново учение. Те настояват, че всеки път, когато някой признае греховете си, той може да бъде простен. Не е ли удобно? Но Исус никога не е казвал, че ще бъдем простени всеки път, когато се изповядаме пред Бога.
Можем ли наистина да бъдем простени, като просто изповядаме греховете си, или вече сме били изкупени? В кое вярвате? Хората, които се застъпват за тази фалшива доктрина, вярват, че им се прощава всеки път, когато признаят греховете си, но всъщност грехът остава в сърцата им, защото не знаят истинските думи на изкуплението. Няма смисъл на грешниците, които вярват в Исус, да се прощава винаги, когато се молят за опрощение на ежедневните грехове.
Поради тази причина ние трябва да се вслушаме в думите Му за изкуплението и да различаваме истината от лъжата, независимо от това, което може да ни е казано.
Грешниците погрешно разбират 1 Йоаново 1:9. Те погрешно смятат, че се отнася до опрощаването на ежедневните грехове. Нека прочетем внимателно ученията. “Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.” Мислите ли, че ние сме спасени само от първородния грях и че трябва да изповядваме ежедневните си грехове, за да бъде Той верен и праведен да ни прости греховете? Това са само погрешни мисли поради слабостта на нашата плът.
Ние осъзнаваме, че това не е вярно, когато вярваме в кръщението и кръвта на Исус. Целият грях беше измит с кръщението и кръвта Му на Кръста много отдавна.
Да вярваме според Духа и да вярваме според заблудени мисли са две съвсем различни неща. Онези, които вярват според собствените си мисли, изпитват нужда да измиват греховете си всеки ден, но тези, които вярват в изкуплението на водата и кръвта, знаят, че са били спасени веднъж завинаги чрез кръщението и кръвта на Исус Христос.
Онези, които вярват, че трябва да се изповядват всеки ден, за да бъдат изкупени заново, всъщност извършват греха на невяра в изкуплението чрез кръщението и кръвта на Исус.
Откупили ли сте се веднъж завинаги чрез кръщението и кръвта на Исус? Тези, които не са изкупени, се опитват да спечелят спасението, като изповядват греховете си всеки ден. Това все още оставя проблема: какво да правят за ежедневните грехове, които ще извършат в бъдеще.
Те могат да се опитат да се изповядват предварително за бъдещите си грехове. Но по този начин те показват липса на вяра в Исус. Тези хора са слепи за евангелието на изкуплението. Исус ни избави от греха веднъж завинаги със Своето кръщение и кръв, като взе присъдата върху Себе Си. Избавени сме просто като вярваме в Него.
Ако мислите, че трябва да изповядате дори бъдещите си грехове, за да бъдете спасени, вие не се различавате от невярващите, които не знаят нищо за новороджението от водата и Духа. Грешниците не могат да бъдат изкупени чрез изповед.
Ето защо, ако признаете честно: “Аз съм грешник, който все още не е изкупен”, и тогава ако слушате и вярвате в евангелието на Неговото кръщение и смърт на Кръста, Бог ще ви избави от всичките ви грехове.
Но ако не вярвате в евангелието на спасението и само се скривате под молитви на покаяние, ще се сблъскате с ужасна присъда, когато Исус отново дойде на този свят като справедлив съдия.
Онези, които не вярват в евангелието на изкуплението на водата и Духа, ще бъдат съдени. Ако се скрият зад признанията си, те ще се изправят пред съда. Така че, не чакайте Съдния ден. Повярвайте сега в благословеното евангелие на водата и Духа.
 
 

ПРАВИЛНАТА ИЗПОВЕД И ИСТИНСКАТА ВЯРА

 
Каква е правилната изповед за грешника?
Да признае, че все още има грях и ще отиде в ада, ако не повярва в истинското евангелие

Бог ни изкупи веднъж завинаги. Ето пример от реалния живот, за да илюстрирам какво се опитвам да кажа. Да предположим, че севернокорейски шпионин слезе на юг. Той вижда колко сме проспериращи, осъзнава, че е бил измамен и решава да се предаде.
След като отиде в най-близкото полицейско управление, той може да си признае по този начин, казвайки: “Аз съм шпионин от Севера” или “Дойдох на юг да убия еди-кой си, и да взривя това и онова, и вече съм взривил това, но сега се предавам. Следователно вече не съм шпионин.”
Това признание правилно ли е? Ако той наистина искаше да признае, трябваше само да каже: “Аз съм шпионин.” Това просто твърдение предполага всичко: че той е лош човек и трябва да бъде съден. С това просто изявление, независимо от мисията, която му бе назначена, той ще бъде помилван.
Точно така, ако грешникът изповяда пред Бога: “Аз съм грешник, който все още не е изкупен. Определен съм да бъда хвърлен в ада и да бъда съден. Моля те, спаси ме” и вярва в Исус, той ще бъде изкупен. Исус беше кръстен и проля кръв за нас и всичко, което трябва да направим, е да вярваме в спасението чрез Него, за да бъдем спасени.
Откровение 2:17 казва: “Ще му дам и бяло камъче, и на камъчето ново име написано, което никой не познава, освен оня, който го получава.” Библията казва, че само онзи, който получава истинското евангелие, ще знае името на Исус. Само онзи, който е изкупен веднъж завинаги, знае тайната да станем праведни.
Онези, които не знаят това, все пак ще бъдат грешници, въпреки ежедневни молитви на покаяние. Да се изповядаш не означава да се молиш за прошка всеки ден. Дори ако някой е бил християнин в продължение на десет години, той все още ще бъде грешник, ако той иска Божия прошка всеки ден. Той все още няма да е дете на Бога.
За да бъдат спасени, те ще трябва да признаят, че са грешници, и да вярват в изкуплението на Исус. Това е истинската вяра.
 
 
ПРОСТО ДА ИЗБРОИМ ГРЕХОВЕТЕ СИ НЕ Е ТОВА, КОЕТО 1 ЙОАНОВО 1: 9 НИ КАЗВА ЗА ИЗПОВЕДТА
 
Трябва ли да изповядваме греховете си всеки ден или само един път, за да се спасим?
Само веднъж

Може ли крадец и убиец да признаят делата си и да бъдат изкупени? Грешниците не се изкупват само като изповядват греховете си. Те могат да бъдат изкупени само чрез благословено евангелие на новорождението от водата и Духа в Исус.
Някои заблудени християни правят признания по този начин. “Скъпи Боже, днес се карах с някого отново. Съгреших. Измамих някого. Откраднах нещо.”
Ако продължаваха така, Бог би казал: “Мълчи, грешнико! И какво?”
“Моля, продължавай да ме слушаш. Боже, Ти ни каза да признаем греховете си. Моля за Твоята милост.”
Този вид молитва не е това, което Бог иска да чуе. Той иска да чуе молитвите на онези, които вярват в изкуплението на водата и Духа: Онези, които признават греховете си и вярват в евангелието на истинското новорождение.
Августин каза, че се разкайваше, че бе смукал гърдата на майка си. Смяташе, че подобна изповед ще го доведе в небесното царство. Можем само да се смеем на това. Само изповядването на греховете си няма да е достатъчно.
Бог казва: “Мълчете и просто ми кажете дали сте съгрешили. Ако сте съгрешили, тогава спрете да говорите за това. Досега сте вярвали погрешно, затова отидете в църква, където се учи истината. Повярвайте в евангелието на изкуплението по правилния начин и бъдете изкупени. Ако не, ще дойда да ви съдя.”
Покаяните молитви за прошка и всякакви други опити да бъдат спасени чрез изповед показват погрешно и невярно вярване.
Написано е в 1 Йоаново 1:9, че когато признаем всичките си грехове, евангелието на водата и кръвта ще ни избави от всеки грях.
 
 
“МАХНЕТЕ СЕ ОТ МЕНЕ”
 
Какво означава вършене на беззаконие?
Това означава да вярваме в Исус с греха в сърцето си.

Християнските грешници имат заблудена вяра, вършат беззаконие пред Исус. ”В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела? Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие” (Матей 7:22-23)
Представете си, че този, който вярва в неистината, умира, застава пред Бога и казва: “Как си, Господи? Изглеждаше толкова чудесен, когато си мислех за Теб долу, но тук изглеждаш още по-чудесен. Благодаря ти, Господи. Ти ме спаси. Вярвам, че Ти ме гледаш като безгрешен, въпреки че имам грях в сърцето си. Дойдох тук, откакто Ти обеща да ме заведеш в Небе. Сега ще отида там, където цветята са в пълен разцвет. Довиждане и се надявам да Те видя наоколо.”
Той тръгва към градината, но Исус го спира. “Чакай! Нека да видим дали този човек има грях в сърцето си. Грешник ли си?”
“Разбира се, че имам грях. Но не съм ли вярвал в Теб?”
“Имаш ли грях, въпреки че вярваш в Мен?”
“Разбира се, имам грях.”
“Какво? Имаш грях? Донесете ми Книгата на живота. И донесете и Книгата на делата. Вижте името му. Вижте в коя книга е името му.”
За да сте сигурни, името му е в Книгата на делата.
“А сега изповядай греховете, които си извършил на земята.”
Човекът се опитва да не го прави, но Бог го принуждава да отвори устата си и да изповяда греховете си.
“Да, извърших такива и такива грехове...”
Той е объркан и не може да държи устата си затворена.
“Добре, достатъчно е! Той направи достатъчно, за да бъде приет в ада. Той е повече от отговарящ! Изпратете го на онова горящо място.”
Той не е изпратен до мястото, където цветята са в пълен разцвет, а до мястото, което е изпълнено с огън и жупел. Той скърца със зъби, докато е отвеждан в ада.
“Вярвах в Теб, пророкувах в Твоето име, проповядвах в Твоето име, продадох къщата си, за да Те служа, помагах на сираци, издържах толкова много в Твоето име, молех се на разсъмване, лекувах болните… заслужавам да отида в Небе.”
Той скърца със зъбите си толкова много, че ги изтрива напълно. Когато пристига в ада, той вижда всички християни, които не са знаели истинското значение на изкуплението в Исус. Онези, които погрешно разбират евангелието на изкуплението, са отхвърляни от Него.
 
 

ГРЕХОВЕТЕ НА ЛЪЖЕВЯРВАЩИ СА ЗАПИСАНИ В КНИГАТА НА ДЕЛАТА

 
Къде са записани греховете на всички грешници?
Те са записани в сърцата им и в Книгата на делата.

Независимо дали вярваме в Исус или не, Бог унищожава онези, които имат грях в сърцата си. Ако Той намери дори частица грях в сърцето на някого, този човек е осъден на ада в Съдния ден. Бог призовава грешниците, които все още не са изкупени, да признаят, че не са били спасени, ако искат да постигнат изкуплението.
Греховете на грешника са записани в сърцето му. Тези, които са новородени от водата и Духа, могат да си спомнят греха си, но той е изтрит от сърцата им. Те са праведните.
Но тези, които не са преродени, имат грях в сърцата си. Следователно те са грешници пред Бога. Всеки път, когато коленичат да се молят, греховете им ги отделят от Бога и не Му позволяват да чуе молитвите им. Те се молят за това и онова, но греховете им остават. Те в крайна сметка изповядват греховете си, като се покайват за прегрешенията, извършени преди десет години, преди единадесет години, дори преди двадесет години.
Наистина ли трябва да се покайват и отново в молитвите си? Защо го правят? Те не искат да го правят, но винаги, когато започнат да се молят, си споменават, че са виновни пред Бога. Така те чувстват, че трябва да изкупят греховете си, преди да се молят сериозно.
Бог написа греховете им с желязна писалка върху плочите на сърцата им, така че греховете им никога да не бъдат изтрити. В резултат на това те чувстват, че трябва да изповядват греховете си всеки път, когато дохождат пред Бога. Така че тези, които вярват само в половината от пълното евангелие на Исус, трябва да живеят в нещастие като грешници и да се окажат в ада.
В Еремия 17:1 написано е: “Юдовият грях е записан с желязна писалка, С диамантов връх; Начертан е на плочата на сърцето им, И върху роговете на жертвениците ви.”
Юда е името на царското племе на народа на Израел. В Библията Юда представлява цялото човечество, така че Юда означава всички хора.
Грехът на Юда е изписан с желязна писалка и гравиран с диамантов връх, който може да прореже стомана. Диамантът е най-силният материал в света. С желязна писалка с диамантов връх се записват греховете ни.
След като бъдат записани, те не могат да бъдат изтрити. Те няма да бъдат изтрити, ако не вярваме в истината на водата и Духа.
Няма смисъл да бъдат изкупени в мислите си, да вярват в християнски учения, да запомнят теологията и да се посвещават на църква, ако грехът остане в сърцата им.
Тъй като техните грехове никога не могат да бъдат изтрити без кръщението на Исус, грешниците продължават да ги помнят, казвайки: “Господи, аз съм грешник”, винаги когато се молят. Те все още имат грях в сърцето си, колкото и да се опитват да имат общение с Бога, като поемат голяма отговорност в църквата и изучават теология и доктрина.
Затова отиват в планината, напразно се опитват да говорят на езици и да търсят видения на горящ пламък, но всичко това е безполезно. Ако грехът остане в сърцето ви, никога няма да сте в мир.
Нашият грях, както е писано в Еремия 17:1, е записан върху роговете на нашите олтари. На Небето има Книгата на живота и Книгата на делата. Греховете на грешниците са записани в Книгата на делата и по този начин хората никога не могат да избягат от своите грешки. Бог ги записва в Книгата на делата и плочите на нашата съвест и ни ги показва чрез Закона Си.
Ние трябва да изтрием тези записи, като вярваме в кръщението на Исус и в кръвта, която Той проля за нас, и като се спасим. Тогава ще сме готови за вечен живот, а имената ни ще бъдат записани в Книгата на живота.
 
 

ВАШЕТО ИМЕ ЛИ Е В КНИГАТА НА ЖИВОТА?

 
Чии имена са изброени в Книгата на живота?
Там са изброени имената на тези, които нямат грехове в сърцето си.

Важно е вашето име да бъде вписано в Книгата на живота. Ако вашето име не е посочено в нея, каква е ползата да вярвате в Исус? За да бъдете наистина изкупени, трябва да повярвате в новорождението от водата и Духа.
Исус слезе на този свят, беше кръстен, когато беше на 30 години, за да отмие всички грехове на света, и умря на Кръста, за да ни избави. Както е записано в Матей 3:15, Исус беше “защото така” кръстен и разпънат на Кръста. Трябва да вярваме в това, за да се запишат имената ни в Книгата на живота.
Когато хората умират и стоят пред Бога, Бог казва: “Вижте, дали името на този човек е в Книгата на Живота.”
“Там е, Господи.”
“Да, страда и пролива сълзи на земята заради Мене, сега ще направя така, че никога повече няма да се налага да го правиш.”
Бог дава на такъв човек венец на праведността като награда.
“Благодаря ти, Господи. Вечно съм благодарен.”
“Ангели, сложете венец на този човек.”
“Господи, повече от достатъчно е, че ме спаси. Венецът би бил просто твърде много за мен. Благодаря ти. Толкова съм благодарен, че ме спаси. Аз съм повече от доволен просто да живея във Твое присъствие.”
“Ангели, коленете и вземете този 10-и мой син на гърба си.”
Ангелите отговарят: “Слушаме.”
“Моля те, качи се на гърба ми.”
“Толкова удобно е. Правилно ли правя това? Нека да тръгваме.”
Ангелът прави внимателни стъпки.
“Искаш ли да отидеш на разходка?”
“Леле, тук е толкова красиво. Колко голямо е това място?”
“Обикалям навсякъде от няколко милиарда години, но все още не мога да намеря края.”
“Вярно ли е? Сигурно ставам тежък за теб. Можеш да ме свалиш сега.”
“Тук никога не ни липсва енергия.”
“Благодаря, но искам да застана на повърхността на Небесното царство. Къде са всички праведни, които пристигнаха преди мен?”
“Те са там.”
“Нека да отидем там.”
Алилуя! Те се прегръщат и се усмихват и живеят щастливо завинаги.
А сега си представете, че човек, който вярва в Исус, но все още е грешник, умира и застава пред Бога. Освен това казва, че вярва в Исус и признава, че е грешник.
Бог казва: “Вижте, дали името на този човек е написано в Книгата на живота.”
“Не е в Книгата, Господи.”
“Тогава погледнете в Книгата на делата.”
“Името и греховете му са тук.”
“Тогава изпратете този човек до мястото, където той никога няма да се тревожи за цената на горивото, и го оставете да живее там завинаги.”
“О, Господи, толкова е несправедливо...”
Той казва, че е несправедливо. Защо трябва да бъде изпратен в ада, въпреки че така пламенно е вярвал в Исус?
Причината е, че той е бил измамен от Сатана и е слушал само половината от истината на евангелието. Ако погрешно разберем истинското значение на изкуплението на Исус, ще отидем в ада.
Този човек повярвал в Исус, но въпреки това бил измамен от Сатана и смятал, че е грешник. Ако беше чул истинското евангелие, би разбрал, че вярата му е грешна. Но той не успя да повярва поради егоистичната си привързаност към собствените си погрешни убеждения.
Ако искате да отидете в Небесното царство, трябва да повярвате в новорождението от водата и Духа. Както е писано в Матей 3:15, “защото така” Исус отне всички грехове на света. Трябва да повярвате в спасението на водата и кръвта.
 
Чии имена са записани в Книгата на делата?
Там са записани имената на тези, които имат грях в сърцето си.

Ако решите да вярвате в нещо, като добродушен човек, който никога не отказва молбата на другия, можете да отидете в ада. В ада има много добронамерени хора, но в Небе има истински бойци, които се бориха за това, в което вярват.
Онези, които са на Небето, знаеха, че са грешници, които бяха предопределени да отидат в ада, и с благодарност вярваха, че греховете им са измити чрез кръщението и кръвта на Исус.
Говори се, че на небето има могили на уши и уста. Тъй като много хора вярват в изкуплението на Исус само с уста или уши, Бог хвърля останалата част от телата им в горящия огън на сяра.
Представете си, че този, който вярва в Исус, но все още има грях в сърцето си, стои пред Бога и казва: “Господи, хората ме нарекоха праведен, защото вярвах в Исус, въпреки че все още имах грях в сърцето си. Вярвах, че и Ти ще ме гледаш като безгрешен. Това научих и в това повярвах. Вярвах само така, както вярват много хора. Това беше най-широко приетата вяра там, откъдето идвам.”
Господ отговаря. “Не мога да простя на онези, които имат грях в сърцето си. Измих всичките ви грехове с благодатта на новорождението от водата и Духа. Но ти отказа да повярваш в това. Ангели! Хвърлете този нахален човек в огъня на ада.”
Всеки, който вярва в Исус, но все още мисли, че има грях в сърцето си, ще се окаже в ада. Слушайте истинското евангелие на изкуплението и се освободете от всеки грях. В противен случай ще изгорите в ада.
Да кажеш, че си безгрешен, когато имаш грях в сърцето си, означава да измамваш Бога. Можем да видим каква разлика има между грешниците и праведните в крайна сметка. Ще осъзнаете защо ви моля да бъдете изкупени.
Ще видите разликата между онези, които вярват в пълното изкупление (кръщението на Исус и Неговата смърт на Кръста) и тези, които не го правят, когато застанете на кръстопът към Небето и ада. Ще има голяма разлика. Някои ще влязат в небесното царство, но други ще отидат в ада.
Вярвате ли в Исус, но все пак оставате грешник? Тогава трябва да осъзнаете, че трябва да се новородите от водата и Духа. Бог изпраща в ада тези, които имат грях в сърцата си. Само онези, които вярват в пълното опрощение на греха, могат да влязат в небесното царство.
Направете го веднага. Ако го отложите, може да е твърде късно. Бъдете готови предварително. Преди да се озовете в ада, повярвайте в изкуплението на водата и Духа и станете осветени.
Слава на нашия Господ Исус! Ние му благодарим за Неговата милост, която ни прави праведни. Алилуя!
 
 

ИСУС: ЗАЩИТНИКЪТ НА ПРАВЕДНИТЕ

 
Могат ли нашите грехове да бъдат заличени чрез покаяни молитви?
Не, напълно е невъзможно. Това е един от начините, по които сатана ни мами.

Нека да четем 1 Йоаново 2:1-2. “Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца, Исуса Христа праведния. Той е омилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят.”
Можете ли да видите какво пише тук? Има ли някой, който вярва, но все пак има грях в сърцето си? Ако имате грях в сърцето си, но кажете на Бога, че нямате, вие Го мамите. И вие сами се заблуждавате.
Но ако наистина разберете Исус и повярвате в това, което Той направи, за да отмие всички грехове на Йордан, вие ще бъдете напълно освободени от греха. След това можете да кажете: “Господи, аз се новородих от водата и Духа в Теб. Нямам грях. Мога да застана пред Теб без срам.”
Тогава Господ ще отговори. „Да, прав си. Както Авраам вярваше в Мене и вярваше, че е праведен, ти също си праведен, защото Аз измих всичките ти грехове.”
Но помислете за човек, който все още има грях в сърцето си, въпреки че вярва в Исус. Той казва: “Тъй като вярвам в Исус, ще отида в Небе, дори ако имам малък грях в сърцето си.”
Толкова много иска да бъде допуснат до Небето, че се опитва да се съпротивлява, докато стои пред съда, но все пак ще се озове в ада. Защо? Той не знаеше благословеното евангелие на новорождението от водата и Духа.
Всеки трябва да признае, че е грешник през дните си на земята. “Аз съм грешник. Ще отида в ада. Моля те, спаси ме.” Грешникът не се изкупва с покаяни молитви. По-скоро той трябва да признае, че е грешник, и да приеме изкуплението на водата и Духа, за да бъде избавен. Той може да стане праведен само чрез изкуплението на водата и Духа.
Грешно евангелие е да настояваме, че в Исус се прощава само първородният грях и ние трябва да се покайваме за ежедневните си грехове, за да получим спасение. Това ни води направо в ада. Толкова много вярващи се обричат на ада, вярвайки в това невярно евангелие и тази тенденция е още по-разпространена в наши дни.
Бихте ли го знаели, ако бяхте попаднали в фалшиво евангелие? Можете ли все още да сте длъжник, дори след като изплатите всичките си дългове? Помислете за това. Ако все още считате себе си за грешник, докато вярвате в Исус, може ли да се каже, че вярвате в Него правилно? Вярващ и грешен ли си, или вярващ и праведен човек?
Можете да изберете сами. Можете или да повярвате, че всичките ви грехове са простени, или можете да повярвате, че всеки ден трябва да се покайвате за прегрешенията си. Вашият избор ще определи дали отивате в Небе или в ада. Трябва да обърнете внимание на евангелиста, който ви казва за истинското евангелие.
Онези, които вярват в фалшивото евангелие, все още се молят за опрощение на греховете при всяка молитвена среща на разсъмване, всяка служба в сряда, всяка петъчна целонощна молитва в опит да измият греховете си.
“Господи, съгреших. Съгреших тази седмица”, казват те. Тогава те си спомнят греховете преди години и отново се молят за прошката Му. Това е опровержение на благословеното евангелие за новорождението от водата и Духа.
Нашите грехове трябва да бъдат заплатени с кръв. Евреи 9:22 казва: “Без проливането на кръв няма прощение.” Ако мислите, че имате грях, тогава ли Го молите да пролее кръвта Си за вас отново? Тези, които не вярват в пълното спасение, са виновни за превръщането на изкуплението на Исус в лъжа. Те всъщност настояват, че Исус не ни е избавил веднъж завинаги и че Той е лъжец.
За да бъдете изкупени в Исус, трябва да повярвате в истината на изкуплението на водата и Духа. Наистина ли можете да бъдете простени за греховете със стотици, хиляди, милиони молитви? Истинското евангелие ни изкупи веднъж завинаги. Станете праведни, отидете в Небесното царство и живейте праведен живот за всички времена.
“♪Аз живея нов живот в Исус. Миналото свърши и аз се превърнах в ново създание. Напразното минало свърши. О, Исус е моят истински живот. Аз живея нов живот в Исус.♪”
Вие живеете нов живот в Исус. Независимо дали не изглеждате толкова красиви, колкото бихте искали, дали сте твърде къси, или малко прекалено дебели около средата, онези, които са благословени с евангелието на новорождението от водата и Духа, живеят щастлив живот. Какво значение има, че носът ви не е с идеалната форма или че сте малко по-ниски? Тъй като не сме съвършени, ние се спасяваме, като вярваме в новорождението от водата и Духа в Исус. Но тези, които са самонадеяни, ще се окажат в ада.
Благодаря ти, Господи. Винаги благодаря на Господа. Тъй като ние вярваме в новорождението от водата и Духа, ще бъдем посрещнати на Небето.
 
 
НЕИСТИНАТА НИ ВОДИ КЪМ АДА
 
Кой в крайна сметка ще получи венец на праведността?
Този, който побеждава неистината

Неистината ни казва, че трябва да се разкайваме всеки ден, за да бъдем простени, но евангелието на водата и Духа ни казва, че вече сме напълно простени и всичко, което трябва да направим, е да повярваме.
Коя е истината? Трябва ли да се разкайваме всеки ден? Или правилно е да вярваме, че Исус ни е избавил, когато е бил кръстен по най-подходящия начин, за да отнеме всичките ни грехове? Истината е, че Исус ни отне греховете веднъж завинаги и по този правилен начин ни даде спасението.
Трябва да възтържествуваме над неистината в духовната война. Много хора следват неистината. „До ангела на пергамската църква пиши: Това казва Тоя, Който има двуострия меч: Зная, где живееш, там гдето е престолът на сатана ” (Откровение 2:12-13).
“На тогова, който победи, ще дам от скритата манна; ще му дам и бяло камъче, и на камъчето ново име написано, което никой не познава, освен оня, който го получава” (Откровение 2:17).
Там, където живеят многобройни зли духове и неистина преструва се на истина, Сатана се появява сякаш е светъл ангел. Бог не може да помогне на всеки, който чуе и знае истината за спасението на водата и Духа, но не вярва. Такъв човек със сигурност ще се окаже в ада.
Всеки трябва сам да реши дали да вярва в спасението на Исус. Никой не коленичи пред вас, умолявайки ви да повярвате и да бъдете спасени.
Ако искате да се спасите от греха, тогава вярвайте в спасението на водата и Духа. Ако се чувствате благодарни за Неговата любов в спасението и Неговата благодат във вашето спасение, тогава повярвайте. Ако сте грешник, предопределен да отиде в ада, тогава вярвайте във водата и Духа, кръщението на Исус и Неговата смърт на Кръста. Тогава ще станете праведни.
Ако мислите, че не сте грешник, не е нужно да бъдете изкупени, като вярвате в Исус. Само грешниците се избавят от всички грехове, като вярват в евангелието на новорождението от водата и Духа. Исус е Спасителят на грешниците и Утешителят на размирните. Той е Създателят. Той е Господарят на любовта.
Искрено ви призовавам да повярвате в евангелието на новорождението от водата и Духа. Повярвайте в това. Можете да бъдете сигурни, че Исус ще ви бъде Спасител, Приятел, Пастир и Бог. Грешниците трябва да вярват в Исус. Ако не искате да се озовете в ада, трябва да повярвате в това. Бог не ни моли да вярваме в евангелието на спасението.
Искате ли да бъдете приети в Небе? Тогава повярвайте в евангелието на новорождението от водата и Духа. Исус казва: “Аз съм пътят, истината и животът. Вярвайте в мен.” Казвате ли, че искате да бъдете хвърлени в ада? Тогава не вярвайте. Той казва, че вече е подготвил място в ада за вас.
Бог не моли. Търговец посреща безразборно хората в опит да продаде стоките си, но Бог дава Небесното царство безплатно само на изкупените. Бог е справедлив.
Хората казват, че краят на света е близо. Да, аз също така мисля. И е глупаво да не вярваме в истинското евангелие за новорождението от водата и Духа.
Повярвайте в спасението на благословеното евангелие, за да се новородите от водата и Духа. Нека да отидем заедно в Небесното царство. Не искате ли да отидете с мен до жилището на Исус?
 
Грешник ли си или праведен човек?
Праведник, който няма грях в сърцето си

Нека да четем Римляни 8:1-2. “Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, които ходят, не по плът но по Дух. Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта.”
Исус отне всичките ни грехове чрез Своето кръщение и Своята смърт на Кръста. Той спаси всички грешници, които трябваше да бъдат съдени за греховете им.
Божието спасение се състои от две неща. Едното е Законът, а другото е Неговата Любов. Законът ни учи, че сме грешници. Според Закона заплатата на греха е смърт. Ние не можем да бъдем спасени от Закона. Той ни учи само за грешната ни природа и съдба. Той ни дава да разберем, че сме грешници.
За да заплати заплатата за греха, Исус слезе на този свят, отне всичките ни грехове и изплати за тях със Своя живот, за да ни спаси от присъдата. Божията любов ни спаси от всеки грях.
Трябва да възтържествуваме над неистината. Бог дава благодатта на новорождението от водата и Духа на онези, които побеждават неистината.
Спасени сме, като вярваме в Исус. Вярвайки в Неговите думи, ние постигаме праведността и разбираме истината. Повярвайте в истината на новорождението от водата и Духа в сърцата си и ще бъдете спасени.