Search

Проучване на Скинията

Структура на Скинията

Свързани проповеди

· Спасението на грешници, открито в скинията (Изход 27:9-21)

Спасението на грешници, открито в скинията
(Изход 27:9-21)
"Да направиш двора на скинията; за южната страна, към пладне, да има за двора завеси от препреден висон; дължината им за едната страна да бъде сто лакътя. Стълбовете му да бъдат двадесет, и медните им подложки двадесет; а куките на стълбовете и връзките им да бъдат сребърни. Също на длъж по северната страна да има завеси дълги сто лакътя, и за тях двадесет стълба и двадесетте им медни подложки; а куките на стълбовете и връзките им да бъдат сребърни. После, за широчината на двора, на западната страна, да има петдесет лакътя завеси; за тях да има десет стълба и десетте им подложки. Широчината на двора на предната страна, към изток, да бъде петдесет лакътя. И завесите за едната страна на входа да бъдат дълги петнадесет лакътя, и за тях три стълба и трите им подложки. Също и за другата страна да има завеси петнадесет лакътя дълги, и за тях три стълба с трите им подложки. А за входа на двора да има покривка, дълга двадесет лакътя, везана работа от синьо, мораво, червено и препреден висон, и за тях четирите им подложки. Всичките стълбове около двора да бъдат опасани със сребро: куките им да бъдат сребърни, а подложките им медни. Дължината на двора да е сто лакътя, широчината навсякъде петдесет лакътя, а височината пет лакътя; завесите му да са от препреден висон, и подложките на стълбовете му медни. Всичките прибори на скинията, за всяка служба в нея, всичките й колове, и всичките колове на двора, да бъдат медни. И ти заповядай на израилтяните да ти донасят дървено масло първоток, чисто, за осветление, за да горят винаги светилата. В шатъра за срещане, извън завесата, която е пред плочите на свидетелството, Аарон и синовете му да ги нареждат да горят от вечер до заран пред Господа. Това да бъде вечен закон за израилтяните във всичките им поколения."
 
 
Оградата на правоъгълния двор на скинията беше дълъг 100 лакти. В Библията лакът е дължина на ръка от лакътя до края на пръстите, около 45 см. по съвременни мерки. И така, това, че оградата на двора на скинията беше дълга 100 лакти, означава, че тя беше дълга около 45 м., а това, че тя беше широка 50 лакти, означава, че тя беше около 22,5 м. на ширина. И така, такива бяха размерите на Дома, където Бог живееше между израилевия народ във времената на Стария Завет.
 
 
Външният двор на скинията беше обкръжен от ограда
 
Стълбовете за двора на скинията
 
Виждали ли сте модел на скинията на някаква картина или рисунка? Изобщо скинията беше разделена на двора и самата скиния, Божия дом. В този Божий дом, в скинията, имаше по-малък строеж наречен светилище. Светилището беше покрито с четири различни завеси: една завеса беше изтъкана от препреден висон и синя, морава и червена прежди; друга от козина; от червенобоядисани овнешки кожи; и завеса от язовски кожи.
На източна страна на двора на скинията имаше вратата й, изтъкана от синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Влизайки през тази врата, ние бихме видели жертвеника за всеизгаряние и умивалника. Зад умивалника имаше самата скиния. Скинията беше разделена на светилището и пресветото място, където стоеше Божият ковчег на свидетелството. Оградата на двора на скинията беше построена от 60 стълба със завеси от препреден висон. Самата скиния, от друга страна, беше построена от 48 дъски и 9 стълба. Трябва да имаме поне обща представа за външни черти на скинията за да можем да разберем, какво Бог ни показва чрез формата й.
Бог обитаваше вътре в скинията, построена от 48 дъски. Бог показваше на израилевия народ Своето присъствие посредством облачния стълб денем и огнения стълб нощем над скинията. И вътре в светилището, където обитаваше Самият Бог, Божията слава напълваше всичко. Вътре в светилището имаше трапезата на присъствените хлябове, светилникът и кадилният олтар, а вътре в пресветото място имаше ковчегът на свидетелството и умилостивилището. Те бяха непозволени места за простите хора на Израел; само свещениците и първосвещеникът можаха да влизат там според обреда на скинията. Е написано: "И когато тия неща бяха така приготвени, в първата част на скинията свещениците влизаха постоянно да извършват богослужението; а във втората веднъж в годината влизаше само първосвещеникът, и то не без кръв, която принасяше за себе си и за греховете на людете, сторени от незнание" (Евреи 9:6-7). Това ни казва, че в наше време само тези, които имат златна вяра в евангелието на водата и Духа, могат да живеят с Бога и да Му служат.
Какво значи хляб положен върху трапезата на присъствените хлябове? Той означава Божието Слово. Тогава какво значи кадилният олтар? Той означава молитва. Вътре в пресветото място имаше ковчегът на свидетелството и умилостивилището, направено от чисто злато, положено върху ковчега. Херувимите протягаха крилата си върху него, покривайки умилостивилището с крилата си, и бяха обърнати един срещу друг с лицата им обърнати към умилостивилището. Такова беше умилостивилището, мястото, където властваше Божията благодат. Вътре в ковчега на свидетелството имаше две каменни плочи с Десетте Заповеди, издълбани на тях, покаралият жезъл на Аарон и стомната, изпълнена с манна. Ковчегът беше покрит със златен капак (умилостивилището), и херувими седяха на двата му края с лицата им обърнати към умилостивилището.
 
 
Къде живеят тези, които са получили опрощението на греховете?
 
Тези, които са получили опрощението на греховете, живеят вътре в светилището. Светилището беше построено от 48 дъски, покрити със злато. Помислете за него. Представете си, колко блестящо сияе не само шепа злато, а 48 златни дъски? Вътрешната страна на светилището и всичките му съдове бяха направени от чисто злато, затова те сияеха блестящо.
Жертвеникът за всеизгаряние и умивалникът на двора на скинията бяха направени от мед, а оградата на двора беше построена от стълбове покрити със сребро и препреден висон. Всичките съдове вътре в светилището, напротив, бяха направени от злато; светилникът и трапезата на присъствените хлябове също бяха златни. Тъй като всичките елементи на светилището и тристранните му стени бяха направени от чисто злато, вътрешната част на светилището винаги блестящо сияеше със златно сияние.
Това, че вътре в светилището всичко сияеше с блестящо златно сияние, означава, че спасените светии живеят скъпоценния си живот с вярата в Божията Църква. Светиите, които живеят с вяра в евангелието на водата и Духа, са прилични на чисто злато на светилището. Животът на такива светии в светилището е благословен живот в Църквата, който се храни с Божието Слово, моли Му се и Го възхвалява, ходи пред Божия трон и всеки ден е облечен в Неговата благодат, всичко благодарение на Църквата. Така изглежда животът на вяра вътре в светилището. Трябва да повярвате, че само праведните, спасени чрез евангелието на водата и Духа, могат да водят такъв скъпоценен живот на вяра вътре в светилището.
 
 
Бог ясно раздели вътрешната и външната част на светилището
 
Както повечето домове имат на оградата, също така дворът на скинията имаше ограда, направена от 60 стълба и обградена с завеси от препреден висон. В източната част на двора имаше вратата 9 м. на ширина, направена от синята, моравата и червената прежди и препредения висон.
Изучавайки скинията, трябва ясно да разберем, каква е блестящата вяра, която Бог иска от нас, а също каква е вярата на спасените и как нашият Господ ни е спасил чрез материалите на скинията. За да познаем, каква е тази златна и блестяща вяра на светилището, първо трябва внимателно да погледнем умивалника, жертвеника за всеизгаряние и оградата на двора на скинията, и всичките материали, използвани за тях. Само по този начин ние можем да узнаем, с каква вяра можем да влезем в блестящото, златно и сияещо светилище.
Какво се намираше на външния двор на скинията? Там имаше умивалникът и жертвеникът за всеизгаряние. И той беше обграден с 60 дървени стълба, и върху тези стълбове имаше завеси от препредения висон като ограда на двора. Стълбовете на тази ограда бяха направени от ситимово дърво, което, въпреки якостта си, беше много леко. Стълбовете, направени от това дърво, бяха високи около 2,25 м., затова повечето хора с нормален ръст не можаха да надзъртат през оградата на външния двор във вътрешната част на скинията. Човек би могъл да види двора, ако постави нещо близо до тази стена и го настъпи, но иначе не беше възможно да надзърта през оградата. Това значи, че посредством собствените си физически усилия ние никога не ще можем да влезем в Божието Царство.
На долните краища на дървените стълбове на външния двор имаше медни подложки, а горните им краища бяха покрити със сребърни върхове. Тъй като стълбовете не можаха да стоят самостоятелно, сребърни връзки твърдо съединяваха съседни стълбове един с друг. А за устойчивост на стълбовете в напречни посоки, сребърните куки, закрепени в сребърните върхове на стълбовете, бяха привързани към медните колове с връзките (Изход 35:18).
 
 

Какви материали бяха използвани за вратата на двора на скинията?

Портата на двора
Материалите, използвани за вратата на двора на скинията, бяха синя, морава и червена прежди и препреден висон. Височината на вратата беше 2,25 м., а ширината й около 9 м. Това беше завеса, изтъкана от синята, моравата и червената прежди и препредения висон, закачена на четирите стълба. В действителност всеки път, когато някой искаше да влезе в двора на скинията, той можеше лесно да намери вратата му.
Синята, моравата и червената прежди и препреденият висон, използвани за вратата на скинията, показват ни, как Бог ни е спасил от всичките ни грехове чрез четирите дела на Своя Син Исус. Всичките 60 дървени стълба и препреденият висон на оградата на двора на скинията също ясно ни показват, по какъв начин Бог ни е спасил от греховете ни чрез Своя Син Исус.
С други думи, посредством входа на двора на скинията Бог понятно показва тайната на спасението. Нека погледнем още веднъж материалите, използвани за вратата на двора на скинията: синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Тези четири прежди са изключително важни за спасението чрез вяра в Исус. Ако тези материали не бяха важни, Библията не би ги описвала толкова подробно.
Всичките материали, използвани за вратата на двора на скинията, бяха абсолютно необходими за Божието спасение на човечество. Обаче този факт, че вратата беше изтъкана от синята, моравата и червената прежди и препредения висон, без съмнение има най-голямо значение за Божието спасение на грешници, защото тези четири прежди са станали истинско откровение на съвършеното Божие спасение. Именно такова спасение Бог е установил. Ето защо Бог показа на Моисей модела на скинията на Синайската планина и му заповяда да направи входа на двора на скинията според този модел.
 
 

Какво означават синята, моравата и червената прежди и препреденият висон?

 
Вратата на светилището беше направена от завеса, изтъкана от синята, моравата и червената прежди и препредения висон, и завесата между светилището и пресветото място също беше изтъкана от тези четири прежди. И не само те, но също ефодът и нагръдникът на първосвещеника също бяха изтъкани от синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Тогава какво значат синята, моравата и червената прежди и препреденият висон? Какво конкретно означават тези синя, морава и червена прежди и препреден висон, които бяха абсолютно необходими за нашия Господ, за да спаси всички нас? Ние непременно трябва подробно да разгледаме този въпрос.
Преди всичко, синята прежда ни говори за кръщението на Исус Христос. Тези, които не знаят значението на кръщението, не знаят също, че синята прежда означава кръщението на Исус Христос. В действителност неновородените изобщо твърдят, че синята прежда означава както следва: "Исус Христос е Самият Бог, и Той е дошъл на земята в плът като човек." От друга страна, други твърдят: "синята прежда означава само Словото." Обаче Библията казва, че синята прежда означава кръщението на Исус, чрез което Той взе върху Себе Си греховете на света след пришествието на земята. Писанието ясно ни показва, че синята прежда означава водното кръщение, което Исус прие от Йоан Кръстител. Като четох Словото за скинията, осъзнах: "Аха, Бог иска да ни покаже важността на вяра ни в кръщението на Исус."
Мантията, която първосвещеникът обличаше за жертвоприношения, също беше изтъкана от синята прежда. Златна плочица висеше на митрата, която първосвещеникът туряше на главата си, и ширитът, привързващ плочицата към митрата, също беше син. И на тази златна плочица бяха издълбани думите: "Свет Господу." Ние можем да видим, че син ширит, привързващ златната плочица към митрата на първосвещеника, ясно показва кръщението на Исус, което отдава святост на Господа.
По този начин, чрез син ширит, привързващ златната плочица към митрата, Бог ни казва за нашето истинско спасение. С други думи, именно синята прежда, тоест кръщението на Исус, ни дава святостта. Въпреки че син цвят обикновено ни напомня за синьото небе, той означава не само Бог. Измежду синята, моравата и червената прежди и препредения висон, синята прежда без съмнение означава кръщението на Исус Христос. С други думи, синята прежда ни казва, че Исус Христос взе грехове на всички грешници на този свят посредством кръщението (Матей 3:15). Ако Исус не взе грехове на човечество чрез кръщението, вярващите не биха могли да отдават "святост на Господа." Без кръщението, което Исус прие, ние никога не бихме могли да се облечем в святостта пред Бога.
Знаете ли вие духовното значение Божията заповед да изтъкат входа на двора на скинията от синята прежда според модела, показан на Моисей? Вратата на двора, водеща към скинията, където обитаваше Бог, означава Исус Христос. Никой не може да влезе в Небесното Царство без Исус Христос. Вратата на двора, която означава Исус, беше изтъкана от синята, моравата и червената прежди и препредения висон, защото очевидно е, че Бог искаше да ни открие истината на нашето спасение. Моравата прежда означава Светият Дух, който ни казва: "Исус е Цар на царете." Червената прежда означава кръвта, която Исус проля на Кръста. Синята прежда, както току-що казахме, означава кръщението, което Исус прие от Йоан Кръстител.
И така, синята, моравата и червената прежди означават кръщението на Исус, въплъщението на Бога и Неговата смърт на Кръста. Делата на Исус, разкриващи се в тези три прежди, дават ни вяра, която ни помага да стоим пред Йехова в святост. Исус, Самият Бог, дойде на земята в плът като човек, взе прегрешения на грешници на собственото Си тяло в кръщението, и жертвено понесе всичките грехове и осъждането, като проля кръвта Си; именно това е духовната мистерия на синята, моравата и червената прежди.
Възможно, вие мислехте досега, че синята прежда само разкрива Бога или Неговото Слово. Но сега трябва ясно да разберем, че синята прежда фактически означава кръщението на Исус Христос. Кръщението, чрез което Исус прие всичките ни грехове, е изключително важно, и не можем да го игнорираме; наистина чрез скинията на Стария Завет Бог показва важността му.
 
 

Кръщението беше начин, по който Исус отне греховете ни

Кръщението на Исус
Стълбовете на оградата на скинията бяха направени от ситимово дърво. Медните подложки бяха в основите на тези стълбове, а сребърните върхове ги покриваха. Това ни казва първо, че грешници трябва да отидат на съда за своите грехове. Само тези, които вече са били осъдени за греховете им, могат да се спасят. Тези, които още не са били осъдени и затова не са спасени, не могат да отбягнат съда и вечното наказание за греховете им, когато ще станат пред Бога.
Както е написано: "Защото заплатата на греха е смърт" (Римляни 6:23), грешници непременно ще отидат на страшния Божий съд за греховете им. Затова грешници трябва един път да приемат Божия съд за греховете си, а след това да живеят отново, като се обличат в Неговата благодат. Ето какво значи да се новородят. Именно вяра в синята прежда, тоест в това, че Исус Христос е взел всичките ни грехове върху Себе Си чрез кръщението, и вяра в червената прежда, тоест в това, че Исус е спасил всички грешници чрез наказанието Си на Кръста, само такава вяра, ни помага да умрем един път за греховете ни и да се новородим. Трябва да осъзнаем, че само вечното наказание чака тези, които поради невяра си не могат да минават през съда във вяра.
Кръщението на Исус беше начин, по който нашият Господ е отнел всичките ни грехове, за да ни спаси от греховете ни. Исус бе кръстен от Йоан Кръстител, за да вземе върху Себе Си всичките ни грехове. Исус е Самият Бог, и всичко пак, за да ни спаси, Той дойде на земята в плът като човек, взе върху Себе Си всичките грехове на грешници посредством кръщението от Йоан Кръстител, представител на човечество, и бе осъден вместо всички грешници, като пожертва собствено тяло на Кръста и като проля водата и кръвта. Вратата на двора на скинията подробно показва елементите на мисията, изпълнена от Исус като наш Спасител. Чрез входа на двора на скинията Бог явно ни показва, че Исус е станал Спасител на грешници.
Препреденият висон означава Словото на Стария Завет и Словото на Новия Завет, които са много подробни и отговарят едно на друго. Как сложно трябва да плетем всека нишка, за да създадем този препреден висон! Чрез препредения висон Бог подробно ни показва, как Той ни е спасил.
Гледайки килими, ние виждаме, че те са сплетени посредством тъкане на различни прежди. Също така Бог заповяда на израилтяните да направят входа на двора на скинията посредством тъкане на синя, морава и червена прежди върху препреден висон. Това ни показва, че Исус, който дойде при нас чрез водата (кръщението), кръвта (Кръста) и Светия Дух (Исус е Бог), скрити в съвършеното Божие Слово, наистина е вратата на нашето спасение. Имайки подобаваща вяра в Исус Христос, открит в съвършеното Божие Слово, и обличайки се в Неговата любов, ние вече сме се спасили напълно чрез вяра.
Исус Христос не ни е спасил случайно. Можем да се убедим в това, като гледаме скинията. Исус напълно е спасил грешници. Ние можем да осъзнаем, че Той наистина напълно ни е спасил, само като погледнем стълбовете на оградата. Защо имаше именно 60 стълба на оградата? Защото числото 6 означава човека, докато числото 3 означава Бога. В Откровение 13 се появява белегът 666 и Бог казва, че това число е числото на Звяра, и че мъдрите знаят тайната на това число. Затова числото 666 означава, че човек действа като Бог. Какво иска човечество? Не иска ли то да стане подобно на съвършеното божествено същество? Ако наистина искаме да станем подобни на Бога, трябва да се новородим чрез вяра в Исус и да станем Божии чада. 60 стълба означават именно това.
Обаче, вместо да имат вяра, хора арогантно и лошо се опитват да станат участници на тази божествена природа чрез собствените си усилия. Именно това е причината, поради която хора дават нова интерпретация на цялото Слово според човешка похот и се заблуждават в собствени човешки мисли, понеже нямат вяра, а само похот, която се противи на Бога. Чрез тази похот на плътта, която иска самостоятелно да стане съвършена, те в края на краищата силно се отдалечават от Божието Слово.
 
 
Словото на спасението, показано във всичките елементи на скинията
 
За да спаси грешници и да ги доведе до светилището, Исус Христос се нуждаеше от всичките съдове и материали на скинията. Жертвеникът за всеизгаряние беше необходим, умивалникът беше необходим, и стълбовете, медните подложки, сребърните върхове, куките и сребърните връзки бяха необходими. Всички тези неща се намираха вън от светилището и бяха необходими, за да превърнат грешника в праведен.
Всички тези неща бяха необходими, за да дадат на грешници възможност да влязат и да живеят в Божието Царство, но най-важното нещо между тях беше синята прежда (кръщението на Исус). Синята, моравата и червената прежди бяха използвани за входа на двора на скинията. Тези прежди означават трите дела на Исус, които са ни необходими, когато вярваме в Бога. Първо, Исус дойде на земята и взе всичките ни грехове върху Себе Си чрез кръщението Си; второ, Исус е Бог (Дух); и трето, Исус умря на Кръста, за да понесе наказание за всичките грехове, които Той бе взел върху Себе Си чрез Йоан в река Йордан. Ето вярната и истинска вяра, необходима за грешници, за да се спасят и да станат праведни.
Като четем Библията, ние можем да осъзнаем, колко наистина трудно е да разберем нашия Господ. Ние можем точно да узнаем, че Този, който ни е спасил толкова подробно, колкото препреден висон, е никой друг освен Самият Бог. Освен това, Бог заповяда на израилтяните да направят входа на двора на скинията посредством тъкане на синя, морава и червена прежди върху препреден висон широк 9 м. В действителност Бог се погрижи за това всеки човек, гледайки скинията, дори отдалеко да може много лесно да разпознае входа на двора на скинията.
Завесите от препредения висон на стълбовете на двора на скинията показват Божията святост. Затова понятно е, че грешници не се осмеляват да се приближат до скинията, и че те могат да влязат в двора й, само след като получат спасението чрез вяра в служенията на Исус, разкриващи се в синята, моравата и червената прежди, от които е изтъкана вратата на двора на скинията. И така, Бог е дал на грешници възможност да разберат, че Исус Христос е измил всичките им грехове и ги е избавил чрез водата, кръвта и Светия Дух.
Не само това, но и материалите на всичките елементи на скинията, особено вратата на двора й, също ни показват дълбочината на Словото, от което Бог се нуждае, за да превърне грешници в праведни. Тъй като Бог заповяда на израилтяните да направят входа на двора на скинията достатъчно голям, за да може всеки да го намери, и защото тази врата беше направена посредством сложно тъкане на синя, морава и червена прежди върху препреден висон, Бог е позволил на всички хора ясно да разберат важността на Словото, което може да превърне грешници в праведни.
Вратата на двора на скинията ни показва, че Бог напълно е спасил нам, подобни на ситимово дърво, от греховете посредством синята (кръщението на Исус), червената (кръвта на Кръста) и моравата (Исус е Бог) прежди. Бог е позволил да влязат в светилището, в Божия Дом, само на тези, които ясно вярват в това.
 
 
Исус Христос ни казва чрез тези импликации
 
Бог казва, че ние трябва първо да измием всичките си грехове чрез кръщението на Исус и да дойдем при Господа, за да живеем златен, блестящ живот на вяра. Ето защо Самият Бог показа на Моисей модела на скинията, построи я чрез Моисея и позволи на израилевия народ да получи опрощението на греховете чрез тази скиния. Нека си припомним вярата, която ни е позволила от двора на скинията да влезем в светилището. Чрез двора на скинията Бог продължава да ни показва вярата в истината, че Исус ни е спасил чрез водата, кръвта и Светия Дух. Вярата във входа на двора, изтъкан от синята, моравата и червената прежди, в полагането на ръце на първосвещеника върху жертвено агне и проливането на кръв на това агне, а също вярата, с която първосвещеникът миеше ръце и крака в умивалника – всички тези неща ни казват, че само вяра ни в евангелието на водата и Духа е вярата от чисто злато, която ни дава възможност да влезем в светилището и да живеем там в слава.
Чрез скинията Бог е позволил на всички нас да получим благодатта на спасението и Неговото благословение. Чрез скинията ние можем да познаем благословението, което Бог ни е дал. Ние можем да осъзнаем и да вярваме в благодатта на спасението, което ни е дало възможност да станем пред трона на Божията благодат и завинаги да се спасим. Можете ли да разберем това? Чрез скинията ние можем да видим, как съвършено нашият Господ ни е спасил, как старателно Той бе възнамерил нашето спасение и как точно Той го е изпълнил според Своя план и е превърнал грешници в праведни.
Възможно по-рано вие имахте неясна вяра в Исус? Вярвахте ли, че син цвят означава само небето? Знаехте ли само за морав и червен цветове и вярвахте ли, че Исус Христос, Цар на царете, е дошъл на земята и ни е спасил посредством Кръста? По същество сега дошло е време да познаете истинската вяра. Надявам се, че всички вие ще разберете ясно значението на кръщението на Исус и на вярата в син цвят, и по този начин ще осъзнаете и ще повярвате в безграничната благодат на спасението, което Бог ви е дал.
Бог не ни е спасил само чрез кръвта и Светия Дух. Защо? Защото Бог ясно ни показва син, морав и червен цветове, и чрез тези три прежди Бог ни казва, как именно Исус ни е спасил. Чрез скинията нашият Бог ни е показал подробно Исусовите дела на спасението. След като заповяда на Моисей да построи скинията, посредством тази скиния Бог обеща да ни спаси. Според обещанието Исус Христос дойде в плът като човек и взе греховете ни върху Себе Си чрез кръщението във водата (син цвят) на река Йордан. Чрез кръщението Си Исус фактически е спасил грешници от всичките грехове. Тогава колко старателно, точно и съвършено е нашето спасение!
Влизайки в светилището, ние бихме виждали светилника, трапезата на присъствените хлябове и кадилния олтар. Преди да влезем в пресветото място, през някое време живеем в това светилище, сияещо с блестящо злато, като се храним до насита с хляба на Словото. Колко голямо е това благословение! Преди да влезем в Божието Царство, ние живеем в Неговата Църква, като напълно спасени чрез новорождението посредством евангелието на водата и Духа. Божията Църква, която ни дава хляба на живота, е светилището.
В това светилище, тоест в Божията Църква, имаше светилникът, трапезата на присъствените хлябове и кадилният олтар. Светилникът, заедно със стъблото, клоновете, чашките, топчиците и цветята му, беше непрекъснат, изкован от един талант чисто злато. Светилникът, изкован от един талант чисто злато, ни показва, че ние, праведни, трябва да се съединяваме с Божията Църква.
Върху трапезата на присъствените хлябове имаше безквасен хляб, който символизираше хляб на чистото Божие Слово, където няма фалшиви и мръсни учения на света. Божието светилище, тоест Божията Църква, проповядва това чисто Божие Слово, което няма квас, и живее по чиста вяра, като не върши зло пред Бога.
Пред завесата на пресветото място стоеше кадилният олтар. На кадилния олтар бяха принасяни молитви на Бога. Чрез съдовете на светилището Бог ни казва, че пред Него трябва да имаме единство, вяра в Неговото чисто Слово и молитва. Само праведните могат да се молят, понеже Бог слуша само молитви на праведни (Исая 59:1-2, Яков 5:16). И само тези, които се молят пред Бога, ще могат да се срещнат с Него.
По същия начин светилището свидетелства, колко величествено е нашето спасение в Божията Църква. Основните материали на скинията, тоест синята (Исус бе кръстен), червената (Исус взе всичките ни грехове върху Себе Си чрез кръщението Си, умря на Кръста и понесе наказанието за греховете ни) и моравата (Исус е Бог) прежди, означават вярата, която ние непременно трябва да имаме. Тези три неща съставят основата на вяра ни. Когато ние вярваме, че Исус в действителност е Самият Божий Син и Бог, и че Той ни е спасил, то можем да влезем в светилището, сияещо със злато, където обитава Бог. Ако ние не вярваме в делата на Исус, показани в тези три прежди, то никога не ще можем да влезем в светилището, колкото и да вярваме горещо в Исус. Не всички християни могат да влязат в светилището.
 
 
Тези, които остават на двора на скинията с погрешна вяра
 
Днес има много християни, които не могат да влязат в светилището, дори като признават открито вярата си. С други думи, има много хора, които опитват се да се спасят чрез своята сляпа вяра. Именно тези, които мислят, че могат да се спасят само чрез вяра в кръвта на Исус Христос и в това, че Той е Самият Бог и Цар на царете, са такива хора. Те имат опростенческа вяра в Исус. Вярвайки само в кръвта на Исус, те стоят пред жертвеника за всеизгаряние и сляпо се молят: "Господи, днес аз все още оставам грешник. Прости ми, Господи. Искрено благодаря Ти, Господи, че Ти си бил разпнат и си умрял вместо мен. О, Господи, аз Те обичам!"
След такава сутрешна процедура те се връщат към всекидневния си живот, а след това, вечерта отново дохождат до жертвеника за всеизгаряние с такава молитва. Хората, които всяка заран, всяка вечер и всеки месец дохождат до жертвеника за всеизгаряние, не могат да се новородят, но падат в погрешна вяра чрез собствени мисли.
Те слагат жертва за греховете на жертвеника за всеизгаряние горещ със червен пламък и изгарят своята жертва. Тъй като плът изгаря в пламък, миризма на изгаряща плът се разпространява, а черен и бял дим продължава да се издига. Жертвеникът за всеизгаряние не е място, където ние можем да молим Бога за опрощение на греховете ни, но в действителност той е място, което ни напомня за страшния огън на пъкъла.
Обаче хора отиват на това място всяка заран и всяка вечер, и казват: "Господи, аз съм съгрешил. Моля, прости греховете ми." Тогава те връщат се назад вкъщи доволни, като че ли наистина са получили опрощението на греховете си. Те могат дори да пеят от щастие: "♫ Аз съм опростен, ♪ Ти си опростен, ♫ Всички ние сме опростени." Но такива чувства са временни. После те отново съгрешават и стават пред жертвеника за всеизгаряние още веднъж, като признават: "Господи, аз съм грешник." Тези, които всеки път дохождат до жертвеника за всеизгаряние, въпреки че открито изповядват вяра в Исус, все още са грешници. Такива хора никога не ще могат да влязат в Светото Божие Царство.
Тогава кой може да получи пълното опрощение на греховете и да влезе в Божието светилище? Само тези, които знаят и вярват в тайната на синята, моравата и червената прежди, установени от Бога. Тези, които вярват в това, могат да минат край жертвеника за всеизгаряние чрез вяра в смъртта на Исус, Който е отнел греховете им, да измият си ръцете и краката в умивалника и да помнят, че всичките им грехове бяха възложени на Исус във време на Неговото кръщение, а след това да влязат в светилището на Бога. Тези, които вярват в евангелието на водата и Духа и са получили опрощението на греховете, ще влязат в Небесното Царство чрез вяра, понеже вярата им харесва на Бога.
Надявам се, че вие ще осъзнаете и повярвате напълно в библейското значение на синята прежда – кръщението на Исус. Мнозина открито признават, че вярват в Исус днес, но немного наистина вярват във водата (синята прежда), тоест в кръщението на Исус. Това дълбоко ме натъжава. Това е много печално явление, че толкова много хора игнорират кръщението, най-важният елемент на християнската вяра, дори като вярват, че Исус не просто е дошъл на земята като Бог и е умрял на Кръста. Надявам се и се моля вие вече сега напълно да познаете и да повярвате в синята, моравата и червената прежди, и по този начин да можете да влезете в Божието Царство.
 
 
Трябва да вярваме в Господа, който се е явил в синята, моравата и червената прежди на скинията, благодарение на Когото ние сме получили спасението
 
Нашият Господ ни е спасил. Гледайки скинията, ние можем да видим, по какъв съвършен начин Господ ни е спасил. Ние дори не ще можем да благодарим Го достатъчно за това. Ние сме много благодарни за това, че Господ ни е спасил чрез синята, моравата и червената прежди, и че Той също ни е дал вяра в тези синя, морава и червена прежди!
Грешници никога не ще могат да влязат в светилището без да се обличат в Божията благодат и да минат през Неговия страшен съд за греховете. Как може човек да открие вратата на скинията и да влезе в светилището, без да понесе наказание за своите грехове? Това е невъзможно! Като влезе в светилището, такъв човек веднага би бил проклет и би ослепял от ярката светлина. "Уха, тук е толкова ярко! Уха, но защо не мога нищо да видя? Когато бях навън, мислих, че ще мога да видя всичко в светилището, когато ще вляза там. Тогава защо не мога нищо да видя и защо тук е толкова тъмно? Аз добре видях, докато не влязох в светилището… Аз съм чул, че светилището е ярко; тогава защо тук е толкова тъмно?" Те не могат да видят, защото са ослепели духовно, понеже нямат вяра в синята, моравата и червената прежди. Затова грешници никога не ще могат да влязат в светилището.
Благодарение на нашия Господ ние няма да ослепеем в светилището, но ще получим благословението вечно да живеем в светилището. Чрез синята, моравата и червената прежди и препредения висон, които бяха навсякъде в скинията, Бог ни е показал ясния път на нашето спасение, и според това слово на пророчеството наистина ни е спасил от всичките ни грехове.
Нашият Господ ни е спасил чрез водата, кръвта и Светия Дух (1 Йоаново 5:4-8), за да не ослепеем, но да живеем вечно в Неговата сияеща благодат. Той ни е спасил чрез синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Нашият Господ ни е дал обещанието в Божието Слово, и ни е казал, че Той ни е спасил посредством изпълнение на това обещание.
Вярвате ли, че ние сме се спасили чрез съвършената мисия на Исус, явяваща се в синята, моравата и червената прежди и препредения висон? Да! Ние ли сме спасени случайно? Не! Ние не можем да се спасим без вяра в синята, моравата и червената прежди.
Синята прежда не означава Бога. Та означава кръщението на Исус, посредством което Той взе върху Себе Си всичките грехове на всеки грешник на света в река Йордан.
Възможно е човек случайно да стане пред жертвеника за всеизгаряние без вяра в синята прежда, тоест в кръщението на Исус. Хора могат дори да стигнат умивалника близо до жертвеника за всеизгаряние, но те не могат да влязат в светилището, където Бог живее. Само Божии чада, които са получили пълното опрощение на греховете посредством вяра в евангелието на водата и Духа, могат да открият вратата на скинията и да влязат в светилището. Но всеки грешник никога не ще може да влезе в светилището. Тогава какво трябва да направим, за да получим спасението? Ние се спасяваме не само когато влизаме в двора на скинията, но когато влизаме в светилището, където Бог живее.
 
 
Разлика между вяра вътре в скинията и вяра вън от скинията
 
Жертвеникът за всеизгаряние и умивалникът на двора на скинията бяха направени от мед, а оградата беше направена от дърво, сребро и мед. Но вътре в скинията материалите са съвсем други. Ключова характерна черта на скинията е че тя е "златен дом." Тристранните стени бяха направени от 48 дъски от ситимово дърво, напълно покрити със злато. Трапезата на присъствените хлябове и кадилният олтар също бяха направени от акация и покрити със злато, а светилникът беше изкован от един талант злато. В действителност всичките съдове вътре в светилището бяха направени от чисто злато или покрити от него.
От друга страна, от какъв материал бяха направени подложките на дъските? Те бяха направени от сребро. Докато подложките на стълбовете на оградата на двора на скинията бяха направени от мед, подложките на дъските на скинията бяха направени от сребро. А стълбовете на оградата на двора бяха направени от дърво, докато дъските на скинията бяха направени от ситимово дърво, покрито със злато. Но подложките на петте стълба на вратата на скинията бяха направени от мед.
Въпреки че подложките на дъските на скинията бяха направени от сребро, подложките на стълбовете на вратата на скинията бяха отлени от мед. Какво значи това? Това значи, че всеки, който дохожда в Божието присъствие, трябва да бъде съден за греховете му. Как ние можем да дойдем при Бога след като сме били съдени и наказани със смърт? Ако ние сами ще умрем, не ще можем да дойдем при Бога.
Чрез медта на подложките на петте стълба на вратата на скинията Бог ни показва, че въпреки че ние трябваше да бъдем съдени за греховете ни, Исус вече е взел върху Себе Си греховете ни чрез кръщението Си и бе осъден за тези грехове вместо нас. Именно ние трябваше да понесем наказанието за греховете ни. Но някой друг вече е понесъл това наказание за всичките ни грехове вместо нас. Вместо нас някой друг е умрял. Този, който е бил осъден и е умрял вместо нас, е никой друг освен Исус Христос.
Вярата, показана в синята прежда, е вяра в това, че Исус Христос е приел всичките ни грехове чрез кръщението Си и ни е простил всичките грехове. Бог е принесъл в жертва живота на Исус Христос като наказание за всичките ни грехове, възложени върху Него във време на Неговото кръщение, и по този начин е измил всичките ни грехове, затова ние вече няма да бъдем осъдени за греховете ни. Вярата, разкриваща се в червената прежда, е вяра в кръвта, която Исус е пролял на Кръста. Това е вяра в това, че Исус Христос жертвено е понесъл наказанието за греховете ни, която именно ние трябваше да понесем.
Само тези, които са възложили всичките си грехове на Исус чрез вяра в Неговото кръщение, и са понесли наказанието за всичките си грехове чрез вяра в кръвта, която Исус е пролял на Кръста, и в смъртта на Неговата плът за всички тези грехове, могат да влязат в светилището. Ето причината, поради която подложките на вратата на скинията бяха направени от мед. В действителност трябва да повярваме в кръвта на нашия Господ, Който е взел върху Себе Си всичките ни грехове чрез кръщението Си и бе осъден вместо нас.
Бог е позволил да влязат в светилището само на тези, които вярват в това, че Исус Христос, техният Спасител, е Самият Бог (моравата прежда), в кръщението на Исус (синята прежда) и в истината, че Исус е бил осъден жертвено за греховете им вместо тях (червената прежда). Бог е позволил да влязат в светилището само на тези, които вече са били осъдени за всичките им грехове чрез вяра в Исус и вярват, че Исус ги е избавил от всичките им грехове.
Подложките на стълбовете на вратата на скинията бяха отлени от мед. Медните подложки имат такова духовно значение, че Бог позволява на грешници, на потомци на Адам, да влязат в светилището, в Неговия дом, само ако те, които и да са, имат вяра в синята (кръщението на Исус), червената (жертвената смърт на Исус вместо грешници) и моравата прежда (Исус е Самият Бог). Това, че петте подложки на стълбовете на вратата бяха направени от мед, свидетелства за Божието евангелие, както е написано в Римляни 6:23: "Защото заплатата на греха е смърт; а Божията дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ", Исус е простил всичките ни грехове чрез водата, кръвта и Духа.
 
 
Трябва да не игнорираме, но да вярваме в Словото и в Бога
 
Вяра в Исус не означава, че вие се спасявате безусловно. Също отиване на църква не означава, че вие безусловно сте новородени. Нашият Господ казва в Йоан 3, че само новородените от водата и Духа могат да видят и да влязат в Божието Царство. Исус ясно каза на Никодим, водач на евреи и вярващ в Бога: "Ти си учител на евреи и още не знаеш, как да се новородиш? Човек може да види и да влезе в Божието Царство само след като се новороди от водата и Духа." Хората, които вярват в Исус, могат да се новородят само чрез вяра в синята (Исус взе върху Себе Си веднага всичките ни грехове във време на кръщението), червената (Исус умря за греховете ни) и моравата (Исус е Спасителят, Самият Бог и Божият Син) прежди. В действителност чрез синята, моравата и червената прежди, които бяха навсякъде в скинията, всички грешници трябва да вярват, че Исус е Спасителят на грешници.
Понеже мнозина вярват само в Исус, но не вярват в тази истина, те не могат да се новородят, не знаят Словото за новорождението. Нашият Господ ясно ни каза, че даже ако ние открито признаваме, че вярваме в Исус, но не сме новородени, то никога не ще можем нито да влезем в светилището, тоест в Царството на Отец, нито да водим подобаващия живот на вяра.
В телесните ни мисли ние, възможно, си въобразяваме, колко добре би било всичките християни да могат да се новородят, независимо от това как вярват. Нима не е така? Ако ние можахме да се спасим, само като повикаме името на Исус и като признаем вяра си в Него, дори като не знаем, какво Той е направил, за да спаси човечеството, то за хора би било много лесно да вярват в Исус. Ние можем да Му благодарим всеки път, когато срещаме нов християнин, като пеем: "♫ Аз съм опростен, ♪ Ти си опростен, ♫ Всички ние сме опростени." "Ако има толкова много вярващи, то няма смисъл да свидетелстваме? Всичко е добре така както е. Това не е ли забележително?" Ако това наистина беше така, хора биха пренебрегвали спасението, защото всеки, който призова Господното име, би могъл да се спаси, и тяхното спасение би се осъществило, даже ако те живеят така, както искат. Но Бог ни каза, че ние никога не ще можем да се новородим с такава сляпа вяра. Обратно, Той ни каза, че всички тези, които твърдят, че са се спасили, дори като не знаят евангелието на водата и Духа, вършат беззаконие.
 
 
Новоражда се душа, а не плът
 
Исус стана човек, дойде на земята и ни спаси чрез евангелието на водата и Духа. Иосиф, баща на Исус по плът, беше дърводелец (Матей 13:55), и Исус служеше на Своето семейство под ръководство на баща си дърводелец, и Самият работеше като дърводелец през първите 29 години на живота Си. Но като стигна 30, Той трябваше да започне божествената Си мисия, тоест да изпълнява Своето обществено служение.
Както Исус имаше и божествена, и човешка природа, така и ние, новородени праведници, също имаме две различни природи. Ние имаме както плът, така и душа. Обаче когато някой открито признава, че вярва в Исус, даже ако духът му не се е новородил, то този човек не е новороден, тоест душа му не се е новородила. Ако някой се опитва да вярва в Исус, като не се е новородил в душа, то той се опитва да се новороди по плът, както Никодим, и никога не ще може наистина да се новороди. Въпреки че в същността Си Исус беше Самият Бог, Той също имаше плът на човек, пълна с немощ. В действителност, когато говорим, че сме новородени, това значи, че новородени са душите ни, а не плътта ни.
Ако всички тези, които открито признават, че по някакъв начин вярват в Исус, наистина бяха новородени, то аз бих се опитвал да съм известен като великодушен пастор. Защо? Защото аз не бих бил толкова вбесен от тези, които не вярват в истината, и не бих бил толкова категоричен в проповедите ми, надявайки се, че те ще познаят истината. Бих бил известен като възпитан, благороден, доброжелателен, нежен и весел пастор, който обяснява, как хора могат да станат свети по плът. Разбира се, мога да украсявам имиджа си, за да бъда такъв, но никога не правя това. Защото аз не съм способен да произвеждам впечатление: "Този пастор наистина прилича на светия и милосърден Исус." Плът на човека не може да се измени, и затова, ако е малко добър, доброжелателен и милосърден в плътта си, това не означава, че е новороден праведен. Никой не може да се новороди по плът. В действителност именно душа трябва да се новороди чрез вяра в Божието Слово.
Вярвайки в Исус трябва да знаете истината. "И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни" (Йоан 8:32). Само Божията истина ни помага да се новородим, освобождава душите ни от греховете и ни помага да се новородим като праведни. Само като знаем, вярваме и проповядваме Библията по подходящ начин, ние можем да влезем в светилището и да водим живот на истинска вяра, а също да доближим се до умилостивилището на пресветото място. Евангелието на водата и Духа, което помага на душите ни се новородят, е наистина, а вяра ни в него ни освобождава от всичките ни грехове и ни позволява да живеем с Бога в царството на вяра. Евангелието на водата и Духа, което е в сърцата ни, ни дава възможност да живеем щастливо като новородени Божии чада в духовното и блестящо царство с Господа.
Сляпа вяра в Исус не е подобаваща вяра. Моята плът има твърде много недостатъци. Това не са само думи; всеки път, когато правя нещо, аз наистина осъзнавам, че имам много недостатъци. Например когато приготвям се за Библейски лагер, за да могат участващи светии и новодошли наистина да чуят Словото в удобство, да чувстват вдъхновение в сърцата си благодарение на Божията благодат, да получат благословението на новорождението и да се върнат вкъщи отпочинал в тяло и сърце, аз виждам, че има още толкова много неща, за които не съм помислял и които не съм приготвил предварително. Неща, за които лесно бихме се погрижили, ако обърнахме на тях поне малко повече внимание и безпокойство, винаги се появяват, когато времето на подготовка завършва и лагер вече започва. Аз се учудвам, защо не съм помислил за това много по-рано и не съм приготвил всичко предварително; ако бях поне малко по-внимателен и по-старателен в планиране на Библейския лагер, то светиите и новите души биха чули Словото добре, биха се спасили и биха прекарали много весело. Също, дори когато работя цял ден, поради неефикасност от моя страна често резултати не отговарят на моите усилия. Аз самият добре зная, че имам твърде много недостатъци.
"Защо не мога да направя това? Защо не мислих за това? Трябваше да съм само малко по-внимателен, тогава защо не мога да направя това?" Когато наистина служа на евангелието, аз много често осъзнавам своите недостатъци. Ето защо признавам и осъзнавам: "Ето какъв съм. Аз съм толкова несъвършен." Това не са само думи, аз не се преструвам на кротък, но в действителност не мога да реша по подходящ начин дори малки неща, а вместо това работя нехайно. Гледайки себе си, аз наистина виждам, че имам много недостатъци.
 
 

Ние получаваме святостта чрез вяра в синята прежда

 
Като мислят за себе си, хора считат себе си за способни да направят всичко добре без да правят грешки. Но когато те се опитват да изпълнят задание, тогава се разкриват техните истински способности и недостатъци. Те откриват, че в действителност са несъвършени и не могат да не съгрешават и да не правят грешки. Също когато хора мислят, че всичко правят добре, те измамват себе си, като размишляват, че ще влязат в Божието Царство благодарение на вяра си.
Но плътта никога не се изменя. Няма плът без недостатъци, която никога не се заблуждава и не разкрива своите недостатъци. Ако вие мислите, че можете да влезете в Царството на нашия Господ благодарение на добри дела на вашата плът, то трябва да осъзнаете, че въпреки че вашата плът прави добро, то абсолютно безполезно пред Бога. Единствено нещо, която ни дава възможност да влезем в Господното Царство, е вяра ни в Словото на истината на синята, моравата и червената прежди, чрез които Бог ни е спасил. Господ ни е спасил чрез синята, моравата и червената прежди, затова сега ние можем да влезем в светилището, чрез вяра в това.
Ако Бог не ни спаси чрез синята, моравата и червената прежди, ние никога не бихме могли да влезем в светилището. Колкото и да е силна вяра ни, ние не можем да влезем там. Защо? Защото в такъв случай това би означавало, че вяра ни на плътта трябва да е добра всеки ден, за да можем да влезем там. Ако ние можем да влезем в Божието Царство само като отбягваме грехове всеки ден, то, имайки такава слаба плът, как можем ние някой ден да се опазим от грехове и по този начин да можем да влезем там? Нямайки възможност самостоятелно да получим опрощението на греховете и нямайки вяра, посредством която бихме могли напълно да се очистим всеки път, когато съгрешаваме, как можем да влезем в Божието Царство благодарение на такава вяра? Първо плътта ни трябва да бъде свята и абсолютно безгрешна, или трябва всеки ден да принасяме на Бога молитвите на покаяние и да постим, но чия плът е свята, и кой може да прави това?
Ако Бог не ни спаси чрез синята, моравата и червената прежди, никой от нас не би могъл да влезе в Небесното Царство. Вяра ни може да бъде силна днес и да изчезне утре. Когато вяра ни нееднократно става добра и изчезва отново, ние се отчайваме, като не знаем, наистина ли вярваме, и в края на краищата губим дори тази вяра, която първо имахме. В края на краищата ние ставаме още по-лоши грешници отколкото когато само повярвахме в Исус. Но Исус съвършено е спасил нас, несъвършени грешници, според Своя план на спасението, разкриващ се в синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Той ни е дал опрощението на греховете ни.
Само имайки това свидетелство, ние можем да турим златната плочица, "Свет Господу", на нашата митра, по същия начин както първосвещеник (Изход 28:36-38). Тогава ние ще можем да изпълняваме своето служение. Тези, които могат да свидетелстват на хора за своята "святост за Господа", като Му служат като Негови свещеници, са тези, които имат в сърцата си свидетелство на опрощението на греховете чрез евангелието на водата и Духа.
Златна плочица беше прикрепена към митрата на първосвещеника със син ширит. Тогава защо Бог заповяда да привържат митрата с този син ширит? За да ни спаси, нашият Господ се нуждаеше от синята прежда, и тази синя прежда означава кръщението, което Исус прие, за да вземе всичките ни грехове върху Себе Си. Ако Господ не изми греховете ни, като ги взе върху Себе Си в Новия Завет чрез кръщението Си, по същия начин както полагането на ръце на Стария Завет, ние не бихме могли да получим святостта от Йехова, колкото и да силно вярваме в Исус. Ето защо златната плочица беше привързана към митрата със син ширит. И всеки, който видеше първосвещеника със златната плочица, на която бяха издълбани думите "Свет Господу", припомняше си, че трябва да бъде свят пред Бога чрез получаването на опрощението на греховете. И това заставя хора да мислят, как те могат да станат свети пред Бога.
Ние също трябва да си припомним, как ние сме станали праведни. Как сме станали праведни? Нека прочетем Матей 3:15. "А Исус в отговор му [Йоан] рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан го остави." Исус е спасил всички нас от греховете ни чрез кръщението. Исус е взел върху Себе Си греховете ни чрез кръщението Си, затова тези, които вярват в това, са безгрешни. Ако Исус не бе кръстен, как бихме могли да се осмелим да кажем, че сме безгрешни? Получили ли сте опрощението на греховете чрез вяра само в смъртта на Исус на Кръста, чрез искрени сълзи в очите ви? Има толкова много хора, които не могат да скърбят за смъртта на Исус, с когото те нямат нищо общо, а опитват се да изстискат сълзи, като мислят за смъртта на техните дядо и баба, за трудностите във време на последната си болест или за лишенията и страданията на живота си. Ако вие се преструвате, че плачете, или даже ако наистина скърбите за разпятието на Исус на Кръста, греховете ви никога не ще могат да изчезнат по този начин.
По същия начин, както златната плочица с надписа "Свет Господу" беше привързана със син ширит към митрата на първосвещеника, така само кръщението на Исус очиства греховете ни и ни прави свети. Сърцата ни са получили опрощението на греховете, защото Исус взе всичките ни грехове върху Себе Си чрез кръщението Си, защото Йехова възложи на Него всичките ни грехове и защото всичките грехове на света бяха възложени на Исус във време на Неговото кръщение. Независимо от сила на емоции в сърцата ни и несъвършенството на делата ни, ние сме станали праведни и получили сме съвършеното спасение благодарение на Словото на синята прежда, записано в Библията. Гледайки своята плът, ние не можем да се гордеем с нея, но вярата на синята, моравата и червената прежди е в сърцата ни, тоест ние имаме съвършеното евангелие на водата и Духа, което ни казва, че Исус е взел всичките ни грехове върху Себе Си чрез кръщението и понесъл е нашето наказание на Кръста, затова ние можем смело и безстрашно да проповядваме евангелието. Благодарение на евангелието на водата и Духа ние можем да живеем чрез вяра като праведни, а също да проповядваме на хора тази праведна вяра.
Ние сме изключително благодарни на нашия Господ за Неговата благодат. Нашето спасение не е дошло случайно, затова ние сме благодарни за това още повече. Спасението, което ние сме получили, не е тривиално, не можем да го получим без подходяща вяра в истината. Да викаме Господното името, когато и както искаме, казвайки "Господи, Господи" не означава да получим спасението. Имайки в сърцата си свидетелство на това, че греховете ни са изчезнали благодарение на евангелието на водата и Духа, че Господ ни е спасил съвършено със синята, моравата и червената прежди и препредения висон, ние сме много Му благодарни за това голямо спасение.
Библията ни казва, че всеки, който вярва в Исус Христос, Божия Син, има свидетелство в сърцето си (1 Йоаново 5:10). Ако в сърцата ни нямаше това свидетелство, то ние бихме превърнали Бога в лъжец; затова трябва да имаме пълното свидетелство в сърцата си. В действителност няма причина да се отдръпваме от тези, които ви предизвикват и казват: "Покажи ми свидетелството на своето спасение. Ти казваш, че заедно с опрощението на греховете хора получават дара на Светия Дух, и че те имат ясно свидетелство на спасението. Покажи ни това свидетелство." Вие можете смело да свидетелствате за това така: "Аз имам евангелието на водата и Духа, чрез което Исус напълно ме е избавил. Тъй като аз съм получил Неговото съвършено спасение, аз нямам грях."
Ако вие нямате свидетелството на спасението в сърцата ви, то вие не сте спасени. Колкото и да горещо хора вярват в Исус, такава вяра няма да им даде спасението. Това е само несподелена любов. Това е любов, която не обръща внимание на чувства на друг човек. Ако някой, когото ние не можем да обичаме, има разтуптяно сърце, очаква нещо от нас, чувства любов и гледа нас като че ли гори от желание да бъде обичан, то това не означава, че ние също трябва да обичаме този човек. Също така Бог не приема в прегръдките си тези, които не са получили опрощението на греховете, само защото сърцата им Го искат. Именно такава несподелена любов е любов на грешници към Бога.
Когато обичаме Бога, трябва да Го обичаме чрез вяра в Неговото Слово на истината. Нашата любов към Него не трябва да е несподелена. Трябва да Му разкажем за своята любов към Него, и преди всичко да узнаем дали Той наистина ни обича, а вече след това да Го обичаме. Ако отдаваме цялата Си любов на друг човек, който в действителност не ни обича, то сърцата ни ще бъде разбити.
Нашият Господ ни е облякъл в славата на спасението от греховете ни, за да не бъдем осъдени за тях. Той ни е позволил да влезем в Божието Царство и да живеем с Бога, а също ни е дал дара, който ни позволява да получим опрощението на греховете чрез Божията благодат. Божието спасение ни е дало безграничното духовно благословение. С други думи, само това спасение, което Бог ни е дал, ни позволява да получим от Него всички тези благословения.
 
 
Спасението, което Самият Исус ни е дал 
 
Нашият Господ ни е спасил чрез синята, моравата и червената прежди. Той ни е дал спасението чрез трите различни прежди. Това спасение на синята, моравата и червената прежди е нищо друго освен Божий дар на спасението. Именно този дар на спасението ни дава възможност да влезем и да живеем в светилището.
Евангелието на водата и Духа ни е превърнало в праведни. То ни е позволило да влезем в Божията Църква и да водим праведен живот. Истинското евангелие също ни е дало възможност да се храним духовно с Божието Слово и да получим Неговата благодат. То също ни е позволило да доближим се до трона на Божията благодат и да се молим, и по този начин то ни е дало вярата, с която ние можем да се облечем в безграничната благодат, дадена от Самия Бог. Само чрез нашето спасение Бог ни е дал такова голямо благословение. Ето защо спасението е толкова скъпоценно.
Исус ни заповяда да построим своя дом на вяра на канара (Матей 7:24). Тази канара е нищо друго освен нашето спасение, дохождащо чрез евангелието на водата и Духа. В действителност трябва да водите живот на вяра след получаването на спасението, а също да станете праведни, да получите вечния живот и да влезете в Небето благодарение на това спасение.
Приближават се последните дни на този свят. Затова в наше време хора имат още повече причини да се спасят чрез истинското слово. Някои хора казват, че човек може да се спаси само посредством проста вяра в Исус, без да знае истината на синята, моравата и червената прежди, и че няма нужда да говорим за живота на вяра, понеже достатъчно е да се спасим по този начин.
Но аз нееднократно говоря за това, защото само тези, които са получили опрощението на греховете в сърцата си, могат да живеят чрез вяра, която харесва на Бога. Сърцето на всеки светия, който е получил опрощението на греховете, е свят храм, където живее Светият Дух, затова той трябва да води живот на вяра, за да не замърси тази святост.
Животът на праведни е напълно различен от живота на грешници. За Бога животът на грешници е безполезен. Животът им е пълен с лицемерие. Те много искат да живеят според Закона. Те установяват собствени жизнени стандарти, сами решават, какво да правят, как да живеят живота си, какво да учат и как да се смеят.
Но всичко това много се различава от вяра на праведни. Бог заповядва на праведни: "Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце и с всичката си сила, и да възлюбиш ближния си, както собствено си тяло." Такъв живот Бог е дал на праведни. Ние, праведни, трябва да водим живот, обичащ Бога с цяло сърце и изпълняващ Неговата воля с всичката си сила. За да спаси нашите ближни, трябва да полагаме значителни усилия, изпълнявайки Неговата воля. Това е животът на християни.
Ако оставаме на нивото, където считаме, че важно е само това, че ние сами не съгрешаваме, то не ще можем да водим живота на вяра на новородените християни. Преди новорождението ми аз живях легалистичен живот в консервативно презвитерско вероизповедание и опитвах се да спазвам живота на Закона. Днес хора са склонни да не се опитват повече да спазват закона, но аз живеех религиозен живот от много време, затова много исках да спазвам Закона във всекидневния ми живот. Бях толкова покорен на Закона, че никога не работих в Господния ден, понеже Законът заповядва да помним съботния ден, за да го освещаваме; дори никога не влизах в колата в неделя. Ако изисквах да живеете така, както аз живеех, то никой от вас наистина не би могъл да води такъв легалистичен живот. Именно такъв беше моят легалистичен живот преди да се новородих. Обаче, въпреки че прекарвах своите религиозни дни толкова благочестиво, всичко това нямаше нищо общо с Божията воля и беше абсолютно безполезно.
Читатели, вие ли имате вярата на синята, моравата и червената прежди? Тъй като спасението на Исус се разкрива в тези три прежди, ние можем да влезем в светилището благодарение на тази вяра. Нашето спасение се осъществи преди 2000 години. Още преди да сме Го познали, Исус Христос вече взе върху Себе Си всичките ни грехове с кръщението и понесе наказанието за греховете ни със смъртта на Кръста.
 
 
Спасението от греха се намира в Исус Христос
 
Когато тези, които не са новородени, влизат в скинията, те не влизат през вратата на двора й, но незаконно покатерват се през оградата. Хора казват: "Защо препреденият висон на оградата е толкова бял? Това е толкова обременително. Трябваше да го оцветят в червен и син цвята. Ето какво е модно сега. Но тази ограда е твърде бяла! Тя много се вижда. А защо е толкова висока? Тя е по-висока от 2,25 м. Моят собствен ръст дори не стига 2 м.; как мога да вляза вътре, ако оградата е толкова висока? Е, мога да се покатеря, използвайки стълба!"
Такива хора опитват се да влязат там посредством своите добри дела. Те се покатерват през оградата на двора на скинията със своите жертви, благотворителни дела и търпеливост, и скачат от оградата, като казват: "Без съмнение аз мога да скача долу от 2,25 м." Ето защо, влизайки в двора на скинията, те гледат назад и видят жертвеника за всеизгаряние. Тогава те откъсват очи от жертвеника и гледат светилището, и преди всичко видят умивалника, който стои пред него.
Височината на стълбовете на оградата на двора на скинията е 2,25 м., но височината на стълбовете и завесата на вратата на светилището, където Бог живее, е 4,5 м. Хора могат самостоятелно да влязат в двора на скинията, ако много искат. Но дори след като се покатерят през оградата висока 2,25 м. и като влязат в двора на скинията, те не могат да влязат в мястото, където живее Бог, защото на пътя им стоят стълбовете високи 4,5 м. и завесата на вратата на светилището. Хора могат да се покатерят през препятствие високо 2,5 м. със собствени сили. Но те не могат да се покатерят през установената от Бога ограда висока 4,5 м. Това е лимит за тях.
Това значи, че първо вяра ни в Исус може да бъде подобна на религия. Също някои хора могат да вярват в Исус като свой Спасител по собствена воля, или да вярват, че Спасителят е само един от четирите велики мъдреци. Независимо от как хора вярват, те могат да имат някаква си вяра, но не могат наистина да се новородят чрез такава вяра.
Наистина, за да се новородят, те трябва да минат през вратата от синята, моравата и червената прежди с вяра. Ние сме новородени пред Бога чрез вяра в това, че Исус е нашият Спасител и вратата на истината, и че Той ни е спасил чрез водата, кръвта и Духа. Вярата в мисията на Исус, разкриваща се в трите прежди, е нищо друго освен вярата във водата, кръвта и Духа. Хора имат пълно право да вярват във всичко, но няма никаква гаранция за това, че те могат да се спасят и да получат благословението чрез такава вяра. Само чрез вяра в евангелието на водата и Духа ние можем да получим Божието благословение, голямата благодат и Божието благословение на спасението. Заданието на тази вяра в евангелието на водата и Духа е да ни облече в Божията благодат.
Вие ли считате скинията само за правоъгълен двор, където стои някакво здание? Това не може да принесе никаква полза на вашата вяра. Скинията ни показва съвършена вяра, и ние трябва точно да узнаем, каква е тази вяра.
Без да знаете точното значение на скинията, вие можете да мислите, че височината на скинията е същата, като височината на оградата й, тоест 2,25 м. Но това не е истина. Дори ако не влизахме в двора, а само гледахме скинията отвън на оградата, бихме могли да видим, че скинията е два пъти по-висока от оградата. Въпреки че ние не бихме могли да видим долната част на скинията, ние всичко пак бихме видели вратата й и бихме разбрали, че скинията е по-висока от оградата на двора й.
Тези, които са получили опрощението на греховете чрез вяра в Исус и по този начин са влезли през входа на двора на скинията, трябва да потвърдят подобаваща си вяра близо до жертвеника за всеизгаряние и умивалника, а след това да влязат в светилището. За да влязат в светилището, необходимо е пълното себеотрицание. Съдовете вътре в светилището се различаваха от всичките съдове вън от светилището.
Вие ли знаете, че сатана ненавижда най-много? Той се отвращава от това, че демаркационна линия между вътрешната и външната части на светилището е начертана. Бог действа сред тези, които различават вътрешната и външната части на светилището, затова сатана ненавижда това, че такава линия е начертана, и той се опитва да препятства на хора да разберат тази линия. Но помнете, че Бог наистина действа сред тези, които различават вярата. Бог е доволен от хората, които различават тези неща, и им дава Своето благословение, за да могат да живеят в светилището с блестяща си вяра.
Повярвайте, че всичките съдове на двора на скинията и всичките материали, използвани за тях, бяха приготвени и предварително уредени от Бога, за да могат хора да получат опрощението на греховете. И, след като влезете в светилището благодарение на такава вяра, вие ще получите от Бога още по-голяма благодат и благословение.
 
 
Умилостивилището е мястото, където благодатта на спасението слиза върху нас
 
Умилостивилището е мястото, където благодатта на спасението слиза върху нас
 
В пресветото място два херувима с прострени крила гледаха долу от горе на капака, който покриваше ковчега на свидетелството. Пространството между двата херувима нарича се умилостивилище. Чрез умилостивилището Бог ни дава Своята благодат. Капакът на ковчега на свидетелството беше изцапан с кръв, защото първосвещеникът поръсваше това умилостивилище седем пътя с кръвта на жертвата, принесена за израелтяните. По този начин Бог слизаше върху умилостивилището и даваше Своето милосърдие на хора на Израел. За тези, които вярват в това, именно тук започват Божиите благословения, покровителство и ръководство. Отсега те стават истински Божий народ и могат да влязат в светилището.
Между много християни на този свят има няколко, чиято вяра им е позволила да влязат в светилището, докато другите нямат такава вяра, с която могат да влязат в светилището. Каква е ваша вяра? Ние се нуждаем от вярата, която може ясно да различава спасението и да влезе в Божието светилище, понеже само тогава ние ще можем да получим великото Божие благословение.
Но не е лесно да имаме такава вяра. Сатана ненавижда, когато хора начертават тази ясна линия на спасението, затова той постоянно се опитва да зацапа тази линия. "Вие не трябва да вярвате така. Не всички хора вярват в това, тогава защо вие придавате толкова голямо значение на това? Не се притеснявайте; оставяйте се на течението." По този начин сатана се опитва да зацапа тази ясна линия на спасението. Също сатана показва немощността на плътта ни и се опитва да превърне това в безпокойство. Вие ли сте хора, които ще слушат измамата на сатана, който се опитва да ни отдели от Бога? Или вместо това всеки ден ще помните за своето спасение, като се съединявате с Църквата, следвате Божието слово, живеете в молитва и получавате благодат от Бога?
В действителност тези, които са получили опрощението на греховете, обичат да размишляват върху своето спасение. Те обичат да размишляват отново и отново върху евангелието на водата и Духа. Размишление върху евангелието е за вас много необходимо и важно. Вие не сте ли такива хора: "Боже мой, това ли е отново същата история на нашето спасение? Историята и събитията могат да бъдат други, но това все пак е пак старата история. Вече толкова съм се уморил от това!"
Има ли някой, който казва така? Аз също не бих искал да разказвам същата история за себе си всеки ден, но ако Библията ни казва, че трябва всеки ден да размишляваме върху своето спасение, какво мога да правя? Както Старият, така и Новият Завет ни казват за евангелието на водата и Духа, затова истинския грях пред Бога извършват хората, които проповядват нещо друго. Цялото Слово на Библията говори за евангелието на водата и Духа. "Спасението, животът на вяра, вярата, духовният живот, борба със сатана, Небето, славата, благодатта, благословението, възкресението, вечният живот, надеждата и Светият Дух" – всички тези основни понятия на светиите са свързани с това истинско евангелие. Да проповядваме нещо друго освен това означава да разпространяваме epec и лъжа. Всичко, което изглежда подобно, но по същество е различно, е нищо друго освен лъжа. Евангелията, които изглеждат подобни, но по същество се различават от евангелието на водата и Духа, са просто псевдоевангелии на фалшиви религии.
Колко удивително е, че Божията Църква всеки ден разпространява Божието Слово, а не лъжливи думи на фалшиви религии? Това е благословение, че ние се съединяваме в Божията Църква, слушаме и вярваме в чистото Божие Слово. Като проповядва винаги евангелието на водата и Духа, Божията Църква дава възможност на светии всеки ден да мислят за Божията благодат, да Му се молят, да Го възхваляват и да водят праведен живот. Вие не сте ли щастливи, защото отново чувате и вярвате в Словото на истината, която ви позволява да получите опрощението на греховете? Аз също съм много щастлив.
Ако бях принуждаван да проповядвам нещо друго освен това евангелие на водата и Духа, аз бих много страдал. Ако бях принуждаван да разпространявам не Словото на спасението, но някои други човешките доктрини, аз бих искал да избягам. Разбира се, че това не е така, защото аз нямам нищо друго да проповядвам. Има много количество други хуманистични проблеми, за които бих могъл да говоря, но това е незадължително и всички те са само учения на порочен квас за тези от нас, които са новородени.
Само това евангелие на водата и Духа, чрез което Исус, Самият Бог, ни е спасил, е скъпоценното Божие Слово, което ни дава щастие, даже ако ние го повтаряме отново и отново. Има толкова много други истории, които бих могъл да ви разкажа, но най-много обичам да разказвам за евангелието на водата и Духа, което ни спасява. Тогава аз съм много щастлив. Аз съм много щастлив, когато разказвам за това спасение, понеже тогава мога да разказвам спомените си за това, как Господ ме е спасил, да Му благодаря отново и да се храня с хляба на спасението.
Сигурен съм, че вие също най-много искате да слушате това Слово на спасението. Възможно вие изказвате недоволство, че аз говоря за едно и същото всеки ден, но дълбоко вътре вие мислите: "Сега съм чул това още веднъж, и това е още по-добре. Първо това не беше толкова чудесно, но когато продължавам да слушам това, аз виждам, че никоя друга история не е по-важна от тази. Мислих, че днес ще бъде друга история, но в края на краищата виждам, че всеки ден чувам едно и същото. И всичко пак съм щастлив." Сигурен съм, че именно това чувстват сърцата ви.
Братя и сестри, сега аз проповядвам Словото на Исус. Проповедници трябва да проповядват Словото на Исус. Божията Църква трябва да проповядва именно това, което Исус е направил за нас, и да разпространява истината на водата и Духа чрез записаното Слово. Сега ние водим живота на вярата в Църквата. Да влезем в светилището, да запалим светилника със седемте клона, изкован от талант злато, да ядем хляб в дома от чисто злато, да се молим пред кадилния олтар, да отиваме на Божия храм, да Го почитаме и да живеем в този златен дом – именно в това се състои животът ни на вяра.
Сега ние водим живота на вяра, даден от Бога. Да получим опрощението на греховете и да водим живота на вяра – ето какво значи да живеем вътре в златния Божий Дом. "Затова ние не се обезсърдчаваме: но ако и да тлее външният наш човек, пак вътрешният всеки ден се подновява" (2 Коринтяни 4:16). С вяра в синята, моравата и червената прежди и препредения висон, показани в скинията, душите ни живеят в Божия Дом сияещ със злато.
Аз винаги благодаря на Бога за нашето спасение от всичките грехове и наказание. Алелуя!