Search

Проучване на Скинията

Умивалникът от мед

Свързани проповеди

· Вярата, показана в умивалника (Изход 30:17-21)

Вярата, показана в умивалника
(Изход 30:17-21)
"Господ говори още на Моисея, казвайки: Да направиш и меден умивалник, с медна подложка, за да се мият; и да го поставиш между шатъра за срещане и олтара и да налееш вода в него, та Аарон и синовете му да умиват ръцете си и нозете си в него. Когато влизат в шатъра за срещане нека се мият с водата, за да не умрат; или когато пристъпват при олтара да служат, като изгарят жертва чрез огън Господу, тогава да умиват ръцете си и нозете си, за да не умрат. Това ще им бъде вечен закон, за него и за потомците му във всичките им поколения."
 
 
Умивалникът на двора на скинията
 
Умивалникът от мед
 
Материал: Изработен от бронз, винаги изпълнен с вода.
Духовното значение: Бронз означава съда за всичките грехове на човечеството. За да понесе наказанието за всичките грехове на човечеството, Исус пое върху Себе Си греховете на света в кръщението от Йоан. Затова умивалникът означава, че ние можем да се очистим от всичките ни грехове чрез вяра в това, че всички тези наши грехове бяха възложени върху Исус във време на Неговото кръщение.
Свещеници, които служеха в скинията, също умиваха ръцете и краката си в умивалника преди да влязат в скинията, и по този начин отбягваха смърт. Бронз означава съда за всичките грехове, а водата в умивалника – кръщението, което Исус прие от Йоан и с което Той пое върху Себе Си греховете на света. С други думи, умивалникът ни показва, че Исус пое всичките грехове, възложени върху Него, и понесе наказанието за греховете. Водата в умивалника означава синята прежда на скинията в Стария Завет и Исусовото кръщение от Йоан в Новия Завет (Матей 3:15, 1 Петрово 3:21).
Ето защо умивалникът означава кръщението на Исус, и той е мястото, където ние потвърждаваме вярата си в това, че Исус отне всичките ни грехове, особено ежедневните ни грехове, и завинаги ги изличи чрез кръщението, което Той прие от Йоан Кръстител преди 2000 години.
На този свят има праведни, които са новородени посредством вярата в евангелието на водата и Духа. Те са получили опрощението на греховете чрез вяра в това, че всичките им грехове са опростени благодарение на мисията на Исус, показана в синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Обаче дори праведните, които са получили опрощението на греховете, са несъвършени по плът, затова те не могат да не съгрешават всеки ден, и такива грехове ние наричаме настоящи грехове. Именно този умивалник е мястото, където праведните, които са получили опрощението на греховете, могат да разрешат проблема на настоящите си грехове. Всеки път, когато праведен върши ежедневен грях, той дохожда при умивалника на двора на скинията и умива ръцете и краката си и по този начин може да потвърди това, че Исус вече е опростил също всичките му ежедневни грехове чрез вяра в записаното Божие Слово.
В Библията вода понякога също означава Божието Слово, но най-важното значение на водата е кръщението на Исус. В Ефесяни 5:26 е написано: "за да я освети, като я е очистил с водно омиване чрез словото", а Йоан 15:3 говори: "Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих." Умивалникът дава на праведни светии, които са получили опрощението на греховете, свидетелство за това, че Господ е простил всичките им грехове чрез водата, колкото и да е несъвършена тяхната плът.
1 Петрово 3:21 и 22 говори: "Която в образа на кръщението и сега ви спасява, (не измиването на плътската нечистота, но позива към Бога на чиста съвест), чрез възкресението на Исуса Христа, Който е отдясно на Бога, като се е възнесъл на небето, и Комуто се покориха ангели, власти и сили." Току преди тези стихове Петър обяснява духовното значение на водата в дните на Ной. Въпреки че Ной предупреди грешници, тоест душите, затворени в грях, за потопа, който щеше да измие напълно всичките нечистотии на първия свят, тогава само осем хора се спасиха чрез водата. Водата на потопа по това време погълна всички, които никога не вярваха в Божието Слово. А сега Петър заключава от този случай на потоп, че кръщението на Исус е отражение на тази вода. Затова умивалникът е мястото, където ние още веднъж признаваме спасението пред Бога, когато се спасяваме и когато вече сме спасени.
Светии, спасени от греховете чрез вяра, са се облекли в Божията благодат благодарение на вярата във вода на умивалника (кръщението на Исус), бронз (Божият съд за всичките грехове), и в това, че Исус ги е освободил от греховете. Дори ако сме толкова немощни и греховни, че не можем дори да се считаме за праведни, всичко пак ние без съмнение можем да потвърдим, че всички ние сме праведни, благодарение на вяра ни в кръщението на Исус (изличаването на греховете, вода) и Неговата кръв на Кръста (наказанието за греховете, бронз). Ние вярваме в Божието Слово, което вече е спасило всички нас от греховете ни и наказанието за греховете, затова можем винаги да бъдем безгрешни праведни.
Божието Слово, в което ние вярваме, ни казва, че Исус е поел върху Себе Си греховете ни чрез кръщението Си от Йоан, е пролял кръвта Си на Кръста, за да понесе цялото наказание за греховете вместо нас, и по този начин напълно да ни спаси от греховете ни. Бог постави умивалника на двора на скинията, за да потвърдим вяра си в това, че ние, без оглед на всички обстоятелства, наистина сме съвършено спасени от всичките ни грехове.
 
 
Получили ли сте вечното спасение от всичките ви ежедневни грехове?
 
По време на Тайната вечеря, след като раздели Пасхалния хляб с учениците Си и преди да умре на Кръста, Исус искаше да умие крака на Петър и другите ученици с вода. Тъй като Исус вече бе поел всичките грехове на учениците Си във време на кръщението от Йоан, Той искаше да им покаже истината на умивалника. Исус им показа, че когато се кръсти, Той, като пасхалното Агне, заплати цената на греха (смърт) на дърво. Затова дванадесетте ученици на Исус, въпреки че оставаха несъвършени, повярваха в Него и затова никога повече не ставаха грешници.
По същия начин, това, че Исус уми краката им, беше за тях потвърждение на Словото на истината, че Исус вече напълно бе измил всичките грехове на света. Затова учениците можаха винаги да проповядват на хора на света, че Исус е Спасител, и да разпространяват евангелието на водата и Духа, което Той вече бе изпълнил (Евреи 10:1-20). По този начин умивалникът позволява на всички праведни, които вече са спасени от всичките им грехове чрез вяра в истината, да помнят кръщението на Исус. Той също им дава увереност в това, че Самият Бог ги е спасил.
 
 
Библията не говори за размера на умивалника
 
Докато е написано за размери на всичките неща в скинията, не е написано за размера на умивалника. Това показва безграничното величие на това, че Исус, Божий Син, пое върху Себе Си греховете ни чрез кръщението Си. Това също ни показва, колко безгранична е любовта на Исус, който ни е спасил от греховете и наказанието ни. Умивалникът показва величествената и безгранична Божия любов. Човек е обречен да съгрешава през цял живот. Но като пое върху Себе Си всичките грехове на света чрез кръщението Си от Йоан, като бе разпнат и като проля кръвта Си на Кръста, Исус завинаги изличи всичките ни грехове.
Умивалникът беше направен посредством топене на бронзовите огледала на жените, които служеха в скинията (Изход 38:8). Това значи, че Божието Слово дава на грешници светлината на спасението и отнема тяхната тъмнина. Трябва да осъзнаем, че Бог направи умивалника, за да може да измие завинаги греховете ни. Това Слово на истината хвърли светлина върху греховете на хора, скрити в дълбочината на сърцата им, завинаги изми греховете им, им даде опрощението на греховете и по този начин ги направи праведни. С други думи, умивалникът изпълнява роля на ясното свидетелство за истината, че Исус Христос напълно е спасил грешници с Божието Слово.
 
 
Умивалникът също беше изработен от бронз
 
Знаете ли вие, какво значи бронз, от който беше изработен умивалникът? Бронз собствено означава наказанието за греха, което ние би трябвало да претърпим. По-точно казано, той ни показва, че Исус отне всичките ни грехове на Кръста чрез кръщението Си и бе осъден вместо нас. В действителност ние би трябвало да бъдем осъдени за греховете ни, но чрез водата на умивалника ние можем да потвърдим още веднъж, че всичките ни грехове са измити завинаги. Тези, които вярват в това, стават тези, които са съдени по вяра им и по този начин вече няма да бъдат осъдени.
Умивалникът, изпълнен с вода, ни казва: "Чрез синята, моравата и червената прежди и препредения висон Исус завинаги е измил вашите грехове и напълно ви е спасил от греховете ви. Той ви е очистил." С други думи, за праведните, които са получили опрощението на греховете, умивалникът е несъмненото свидетелство за това, че те са се очистили от греховете си и вече са спасени.
Жертвеникът за всеизгаряне означава наказанието за греховете, докато умивалникът, свързан със синята прежда на скинията, означава, че Исус пое върху Себе Си греховете ни чрез кръщението Си в Новия Завет.
Ние можем да влезем в светилището, само когато отваряме и влизаме през входа на двора на скинията, минаваме край жертвеника за всеизгаряне, а след това край умивалника. Само тези, които действително вече са минали край жертвеника за всеизгаряне и умивалника с вяра, могат да влязат в скинията, където живее Бог. Само тези, които са получили опрощението на греховете чрез вяра в истината на умивалника на двора на скинията, могат да влязат в светилището.
Когато някой се опитва да влезе в светилището посредством собствени усилия, огън излиза от светилището и поглъща този човек. Дори синовете на Аарон не бяха изключение, и затова някои от тях наистина умряха (Левит 10:1-2). Тези, които не знаят праведното Божие спасение от греховете и наказанието и пренебрегват тази истина, ще бъдат лишени от живота поради греховете им. Хората, които се опитват да влязат в Божието Царство, като вярват според собствени мисли, вместо да вярват в Неговото изключително съвършено спасение от греховете, непременно ще получат наказанието в огъня за греховете им. Наказанието за греховете непременно ще дойде, затова ги чака само пъкъл.
Исус е изпълнил нашето спасение от греховете със синята, моравата и червената прежди и препредения висон, за да можем да влезем в светилището. Именно чрез вяра в тази истина всички ние сме се спасили от всичките ни грехове. Бог установи Своя план, за да спаси човечество от греховете още преди създанието на света, и подробно ни показа Своята воля чрез истината на синята (кръщението на Исус), червената (смъртта на Исус на Кръста) и моравата прежди (Бог стана човек) в Библията. И според този план Той наистина спаси всички грешници от греховете и беззаконията чрез мисията на Исус, разкриваща се в тези синя, морава и червена прежди.
1 Йоаново 5:4 говори: "И тази е победата, която победи света – нашата вяра", а по-нататък, в стих 10, е написано: "Който вярва в Божия Син, има това свидетелство в себе си." Какво е това свидетелство за спасението? Истинското евангелие, което ни е подарило нашето спасение чрез водата, кръвта и Духа, е свидетелството за вяра ни в Божия Син (1 Йоаново 5:6-8). С други думи, само евангелието на водата и Духа, в което вярваме, е свидетелството за това, че Бог ни е очистил от греховете ни и ни е направил Свой народ. Само чрез вяра в това евангелие на водата и Духа ние можем да се спасим от всичките грехове, да влезем в светилището, да се храним с дадения от Бог хляб на живота и да живеем в Неговата благодат. Посредством вярата в евангелието на водата и Духа, което очиства греховете ни, ние вече сега трябва да се спасим и да живеем по вяра в Божията Църква.
Само благодарение на истината на евангелието на водата и Духа ние можем да се храним с Божието Слово в Неговата Църква, да бъдем съединени с нея и да живеем като праведни, чиито молитви Бог слуша. Вярвайки в тази истина, ние можем да станем праведни, които имат вярата на синята, моравата и червената прежди и са облечени в Божията благодат пред Него. Животът на вяра, който само Божий народ може да води, дохожда изключително чрез вяра във водата, кръвта и Духа. Ние можем да се спасим от всичките ни грехове, като вярваме с цяло сърце в кръщението на Исус, Неговата кръв и смърт, и в това, че Исус е Самият Бог. Вярата, която ви даде възможност да живеете в Божията Църква, е вярата в синята, моравата и червената прежди и препредения висон.
Днес мнозина казват: "Ние трябва само да вярваме в Исус; защо се безпокоим за всички тези трудни неща? Нека да не губим време в тези безполезни разговори и просто да вярваме както искаме." За такива хора, ние можем да изглеждаме да бъдем само размирници в християнството, обаче ние знаем абсолютно точно, че ако човек вярва в Исус, без да получи опрощението на греха, той трябва да получи вечното осъждане. Да не вярваме в пълното евангелие на водата, кръвта и Духа означава да имаме фалшива и погрешна вяра. В действителност това значи да не вярваме в Исус като в Спасител.
Ако, за да спечеля благоразположението на някой непознат, сляпо го убеждавах: "Аз вярвам в теб", този непознат би ли бил убеден: "Този човек наистина вярва в мен", и би ли бил щастлив той от това? Обратно, той вероятно би казал: "Вие ли ме познавате? Аз не мисля, че ви познавам." Ако му казах отново: "Но аз все още вярвам в теб, така или иначе" и го погледнах с искрени очи, опитвайки се да го накара да се почувства по-добре, тогава той би ли бил щастлив от това? Много по-вероятно, той би гледал на мен като на подлизурка, безгръбначен, който просто се опитва да прочете мислите му и да спечели благоразположението му.
Затова Бог също не е доволен от хора, които само сляпо вярват в Него. Като казваме: "Аз вярвам в Бога. Вярвам в Исус, Спасител на грешници", трябва открито да признаем вярата си в Него, като познаем и като повярваме в това, как Исус е отнел греховете на грешници. Ако ние вярваме необмислено и сляпо, като че ли изобщо сме безхарактерни, то никога не ще можем да се спасим. Ние сме спасени, само ако вярваме вече след като сме познали, как Исус е измил греховете ни. Когато казваме, че вярваме в някого, ние наистина напълно се доверяваме на този човек, защото достатъчно добре го познаваме и вярваме, че можем да се осланяме на този човек. Да се отнасяме с доверие към някого, когото добре не познаваме, значи това, че ние или лъжем, или сме глупци, обречени на предателство. Затова като открито признаваме, че вярваме в Исус, ние трябва да знаем, как именно Исус е измил всичките ни грехове. Само така ние можем да бъдем с нашия Господ дори в последния момент и да влезем в Небето като новородени Божии чада.
Истинската вяра, която може да ни води към Небето, е вярата в синята, моравата и червената прежди. С други думи, настоящата вяра е вярата в евангелието на водата и Духа, което ни е спасило чрез водата (кръщението на Исус), кръвта (смъртта на Исус) и Светия Дух (Исус е Бог). Трябва да познаем величието на благодатта на нашия Господ, който ни е спасил, и да вярваме в това, понеже вяра в тази истина ще ни води към спасението.
Това дали вяра на човека е пълна или не, зависи от това дали този човек познава истината. Вие можете да вярвате в Исус като свой Спасител, само ако с цяло сърце вярвате в евангелието на водата и Духа. И тази вяра в Исус като наш Спасител, който ни даде опрощението на греховете чрез евангелието на водата и Духа, е истинската вяра, която ни е спасила от всичките ни грехове.
 
 

Умивалникът е потвърждението на спасението, което е опростило греховете ни

 
Умивалникът беше изпълнен с вода. Той беше разположен пред светилището. Умивалникът е мястото, където ние си спомняме, че сме получили опрощението на греховете, и твърдим, че това се е случило чрез вяра. Той потвърждава този факт, че Бог завинаги е измил всичките грехове на вярващите. Както свещеници, които служиха в светилището, умиваха ръцете и краката си в умивалника всеки път, когато се замърсяваха, така тези, които са получили опрощението на греховете, също се умиват от своите грехове всеки път, когато съгрешават, като си спомнят и потвърждават още веднъж, чрез Божието Слово, че Исус също вече изми тези грехове, с които те са замърсени, а също ги изкупи, като бе осъден вместо тях.
Ние се замърсяваме, защото сме обречени да продължаваме да съгрешаваме, когато живеем на този свят. Тогава с какво трябва да измием всички тези грехове, които ни замърсяват? Ние ги измиваме завинаги чрез вяра в това, че Исус Христос, Царят на царете, дойде на земята преди 2000 години в плът като човек, за да спаси грешници, пое върху Себе Си греховете им чрез кръщението Си, проля кръвта Си на Кръста и опрости всичките грехове на грешници по този начин. Ние можем да получим опрощението на греховете и също завинаги да измием ежедневните ни грехове, само ако вярваме в истината, че Исус пое върху Себе Си всичките грехове във време на кръщението. С други думи, ние можем да се очистим също от настоящите си грехове, само ако вярваме в тази истина, че Бог вече е измил всичките ни грехове чрез синята, моравата и червената прежди.
 
 
Трябва да имаме вярата, която познава и вярва в истината на умивалника
 
Без вяра в умивалника ние никога не ще можем да влезем в светилището, където Бог живее. Нашите дела не могат винаги да бъдат съвършени. Ние имаме недостатъци, затова понякога съгрешаваме. Но въпреки това, спасението, което Бог ни даде, е съвършено, понеже Божието Слово е съвършено. Бог е измил нашите недостатъци със съвършеното Си спасение, затова ние можем смело да влезем в светилището чрез вяра. Тези, които не минават край умивалника, никога не ще могат да влязат в светилището. Ние можем да влезем в светилището чрез вяра ни в истината, че Исус дойде на земята преди 2000 години и изми всичките грехове на света чрез евангелието на водата, кръвта и Духа, пророкувано чрез синята, моравата и червената прежди. Без вяра в това, че Господ вече е измил всичките ни грехове и ни е направил безгрешни, ние не можем да влезем в светилището.
Ние не можем да влезем в Божието светилище без вяра в синята, моравата и червената прежди, без вяра в евангелието на водата и Духа, и затова също не можем да получим благословението да станем пред трона на Божията благодат чрез вяра в Неговото Слово в Божията Църква, да Му се молим и да получим Неговата благодат и да пребъдваме с Неговите слуги и светии. Ние можем да живеем живот в Божията Църква с другите вярващи, като слушаме и вярваме в Неговото Слово, и като Му се молим, само когато вярваме, че Бог вече ни е спасил от всичките ни грехове чрез синята, моравата и червената прежди.
Умивалникът е окончателното потвърждение на нашето спасение от греховете. Бог постави умивалника точно пред светилището и го напълни с вода, за да даде потвърждение на вяра на тези, които вярват в евангелието на опрощението на греховете. Този умивалник очиства замърсената съвест на праведни, които вярват.
Нека прочетем 1 Йоаново 2:1-2. "Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца, Исуса Христа праведния. Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят." Амин.
Ние съгрешаваме, но имаме Ходатай при Отца, Исуса Христа праведния. Исус напълно очиства замърсените сърца на праведни с вода. Един ден преди да бъде разпнат, по време на Тайната вечеря Исус събра учениците Си, наля вода в умивалника и почна да мие краката им. "Когато се кръстих, Аз поех всичките ви грехове, включително и дори греховете, които вие ще извършите по-късно, и ще бъда осъден на Кръста вместо вас. Аз поех върху Себе Си дори бъдещите ви грехове и ги очистих. Аз съм станал ваш Спасител."
Именно за да им каже това, Исус уми краката на учениците по време на Тайната вечеря на Пасха. На Петър, който не искаше да позволи на Исус да умие краката му, Той каза: "Това, което Аз правя, ти сега не знаеш, но отпосле ще разбереш" (Йоан 13:7). Исус искаше да стане съвършен Спасител на тези, които наистина вярват в евангелието на водата и Духа. Исус е станал вечен Спасител на тези, които вярват в синята, моравата и червената прежди.
 
 
Използването на умивалника
 
Използването на умивалника
Умивалникът беше използван за пълното измиване на всякаква мръсотия на свещеници, когато те служеха в скинията, като принасяха жертви на Бога. Той беше необходим, за да измие напълно нечистотията на свещеници след като те заколваха жертва, проливаха кръвта й и насичаха й на парчета, за да принесат на Бога след това за опрощението на греховете на хората на Израел. Когато свещеници се замърсяваха, като принасяха жертвите, те трябваше да се умият с вода, и именно в умивалника те измиваха всякаква мръсотия.
Всеки път, когато ние съгрешаваме, духовно или по плът, и всеки път, когато се замърсяваме, като нарушаваме Божиите заповеди, трябва завинаги да измиваме цялата ни нечистотията с вода в този умивалник. Всеки път, когато се докосваха до нещо нечисто или мръсно, свещеници трябваше да умият с вода замърсената част на тялото си дали те искаха да правят това или не.
Също така всеки път, когато всички тези, които вярват в Бога, допират се до нещо мръсно или нечисто, те трябва напълно да измият тази нечистотия с водата на умивалника. Казано накратко, водата в умивалника беше определена за измиване на нечистотия на новородените. И така, умивалникът съдържа Божието милосърдие. Значението на умивалника не е незадължително нещо, в което ние можем да вярваме или да не вярваме, но обратно, то е необходим елемент от голямо значение за тези, които вярват в Исус.
Бог установи размери за всички други елементи на скинията, като уточни, колко лакти те трябва да бъдат високи, дълги и широки. Но Той не установи размера на умивалника. Това се отнася само за умивалника. Това доказва нескончаемата любов, която Месията даде на нас, големи грешници. В тази любов на Месията се намира кръщението, форма на полагането на ръце, което измива всичките ни грехове. Както много водата трябваше за свещеници да могат да се умият, когато се замърсяваха по време на изпълнението на задълженията си, затова умивалникът винаги трябваше да бъде пълен с вода. Ето защо размерът на умивалника зависеше от тази необходимост. Умивалникът беше направен от бронз, затова всеки път, когато свещениците се умиваха с водата му, те мислеха за наказанието за греховете.
Свещениците, които служеха в скинията, трябваше напълно да измият всякаква нечистотия на ръцете и краката си с водата на умивалника. Ако бронз означава Божий съд, то водата означава опрощението на греховете. В Евреи 10:22 е написано: "с тяло измито в чиста вода", а в Тит 3:5 е написано: "окъпването, сиреч, новорождението и обновяването на Светия Дух." Както в тези стихове, Словото на Новия Завет също често ни говори за измиване на нечистотия с водата на кръщението.
Ако свещениците измиваха нечистотията, натрупана в продължение на живота им, с водата на умивалника, то ние, новородени християни, днес можем да измием завинаги всичките ни ежедневни грехове чрез вяра в кръщението на Исус. Водата на умивалника на Стария Завет ни показва, че Месията дойде на земята и изми всичките грехове на света чрез кръщението от Йоан.
Чрез Библията Бог ни казва, че не само грехове на израилевия народ, но също ежедневните грехове на всички хора в историята на човечеството, напълно бяха възложени върху Исус в кръщението, което Той прие от Йоан. Когато Исус бе кръстен от Йоан, Той каза в Матей 3:15: "Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право." Като се кръсти, по начина на полагането на ръце, от Йоан, представител на човечеството, Исус пое върху собственото Си тяло всичките грехове на човечеството.
Затова чрез вяра в това, че всичките ни грехове бяха възложени върху Месията Исус чрез Неговото кръщение, всички ние можем да се очистим от всичките нечисти грехове на сърцата ни. Ние вече сме предали всичките ни грехове на Исус чрез вяра в тази истина, трябва само да вярваме, че Божият Син изличи греховете на света на Кръста, бе разпнат и проля кръвта Си, като стана съвършената жертва за цялото човечество, и по този начин ни освободи от всичките ни грехове. Вярвате ли в това с цяло сърце? Тези, които наистина вярват, че Месията е станал нашата жертва, завинаги са спасени.
 
 

Проблемът на настоящите грехове също може да бъде решен чрез вяра в кръщението на Исус

 
Библията ли ни казва, как ние можем завинаги да измием всичките ни ежедневни грехове? Както свещеници измиваха нечистотията си с водата на умивалника в Стария Завет, така в Новия Завет ние можем да получим опрощението на настоящите ни грехове чрез вяра в това, че Исус осъществи Божията праведност, като пое върху Себе Си греховете на света чрез кръщението Си от Йоан. В края на краищата, всичките грехове се измиват чрез вяра в истината.
Когато хора на Израел принасяха на Бога жертвите за греховете, те принасяха в скинията жертвено животно без недостатък, като овца или козел, признаваха своите грехове и предаваха ги на жертвата чрез полагането на ръце върху главата й, и убиваха тази жертва, която приемаше греховете им. Тогава те прерязваха гърлото й и проливаха кръвта й, туриха от тази кръв на роговете на жертвеника за всеизгаряне и изливаха останалата кръв на земята (Левит 4). Дори годишните им грехове бяха напълно опростени по вяра чрез жертвата за греховете на деня на умилостивение (Левит 16). В края на краищата, ние получаваме опрощението на греховете по същия начин, както жертвоприношенията на Стария Завет, тоест чрез вяра в кръщението на Месията, който дойде, за да измие греховете ни, и в кръвта на Кръста.
Полагането на ръце на Стария Завет е същото, като кръщението, което Исус прие в Новия Завет. Нашият Месия опрости и изми всичките ни грехове във време на кръщението от Йоан и разпятието. Чрез мисията на кръщението на Месията и на Неговата кръв на Кръста Бог съвършено ни е спасил от всичките ни грехове, затова какво още трябва да направим, за да получим опрощението на греховете ни? Трябва да помним и да вярваме в това, че даже ако в продължение на живота си ние всеки ден съгрешаваме поради нашата немощност, всички тези грехове също бяха измити завинаги от Исус Христос, който дойде чрез водата и чрез кръвта. Даже ако вярваме в Бога, нашите недостатъци казват, че ние все още сме греховни поради нашата немощност и простъпки. Но нашият Бог, който знае всичко това, ни спаси, като изпрати Месията на земята, като положи върху Него греховете на човечеството чрез Неговото кръщение и като Го принесе в жертва.
Като постави жертвеника за всеизгаряне и умивалника на двора на скинията, Бог ни позволи напълно да измием всичките ни ежедневни грехове преди да влезем в светилището, в Божия Дом. Но това не означава, че трябва да измиваме настоящите ни грехове посредством всекидневните молитви на покаяние. Обратно, вярата ни в кръщението на Месията и в Неговата кръв на Кръста очиства всичките ни грехове. Бог установи, че когато праведен се заблуждава и извършва грехове и простъпки, когато вече вярва в Исус, то той трябва да се очисти от всички тези грехове чрез вяра в кръщението на Месията, Господа на умивалника.
Мнозина са склонни да считат, че това, че Исус пое върху Себе Си грехове, и това, че Той бе осъден за тях, е едно и същото, затова те сляпо ги свързват в едно понятие. Но ние извършваме грехове всеки ден поради нашата немощност, затова измиването на греховете и съдът за греховете са съвсем различни неща. Кръщението, което Исус прие от Йоан, и Неговата смърт на Кръста, трябваше да възложат върху Него всичките ни грехове, за да може Той да понесе наказанието за тези грехове и съвършено да ни спаси от тях. С тази вяра ние можем да приемем съда веднага за всичките ни грехове. Затова проблемът на настоящите ни грехове, които ние извършваме всеки ден, трябва да се реши чрез вяра в кръщението на Месията. Именно в единството на тези два компонента, кръщението и Кръста, осъществява се единственото съвършено спасение. Това е истината на съвършеното опрощение на греховете. Колкото за разрешение на проблема на греховете ни, трябва да мислим и да вярваме в това, като отделяме кръщението и Кръста на Исус едно от друго.
Когато свещениците убиваха жертвените животни в скинията, те се замърсяваха с нечистотии и пръскаща кръв. Ние не можем дори да си въобразим, колко мръсни те ставаха. Свещениците трябваше напълно да измият всички тези нечистотии, но ако нямаше вода в умивалника на двора на скинията, те не биха могли да се умият. Независимо от това, дали годишни грехове бяха опростени на първосвещеник или обикновен свещеник, той все още би трябвало да живее с нечистотиите на плътта си, ако не изми мръсотиите от себе си чрез водата на умивалника.
Даже ако първосвещеникът имаше много нечистотии, той винаги можеше да ги измие, защото на двора на скинията имаше умивалникът. Даже ако годишни грехове на свещеник бяха напълно опростени, той все пак се очистваше посредством това измиване на ежедневните грехове. Бог установи, че свещеници, които Му принасяха жертви, трябваше да измият всичките нечистотии в умивалника. Затова ние можем да разберем, защо Бог установи умивалника на двора на скинията. Ние също можем да познаем, защо този умивалник беше разположен между жертвеника за всеизгаряне и светилището.
 
 
Защо ние се нуждаем от умивалника?
 
Истината, скрита в умивалника, се разкрива в Йоан 13. По време на Пасхата, след Тайната вечеря с учениците Си, Иисус почна да мие краката им, и тогава дойде ред и на Петър. Когато Исус искаше да умие краката му, той поиска Петър да простре краката си, за да може той да ги умие. Въпреки това, Петър отказа с думите: "Аз би трябвало да мия краката ти; Как можеш Ти, Господи, да миеш краката ми?"
Петър отказа, защото си мислеше, че просто не подобава на учител да умива краката на собствени си ученици. "Как мога да смея да потърся моят учител да измие краката ми? Не мога."
Петър продължаваше да отхвърля служението на Исус. Тук е много важно, какво Исус казал на Петър.
"Това, което Аз правя, ти сега не знаеш, но отпосле ще разбереш" (Йоан 13:7). Ето какво Исус имаше пред вид: "Сега вие не можете да разберете, защо Аз умивам краката ви. Но това без съмнение ще бъде ключ към разрешение на проблема на настоящите ви грехове. По-нататък вие ще извършвате много ежедневни грехове, но Аз вече съм поел върху Себе Си дори бъдещите ви грехове, и чрез тези грехове сега Аз трябва да пролея кръвта Си на Кръста. Затова трябва да познаете и да повярвате в това, че Аз съм Месията, който е отнел дори бъдещите ви грехове."
По мнението на Петър, това би било просто неетично, ако Месията уми краката му, и затова той отказа. Но Исус каза на Петър: "Отпосле ще разбереш", и уми краката му.
"Само когато Аз ще умия краката ти, ти ще можеш да имаш родство с Мене. Сега ти не разбираш, защо Аз умих краката ти. Но след като Аз ще бъда разпнат и ще се възнеса в Небесното Царство, ти ще разбереш, защо Аз умих краката ти. Аз съм твой Месия, затова Аз вече поех върху Себе Си дори бъдещите ти грехове чрез Моето кръщение, а като станах жертва за твоите грехове, Аз станах твой Спасител."
Както каза нашият Господ, Петър не разбираше нищо по това време, но след възкресението на Господа той осъзна това. Това наистина беше събитието, което очисти дори ежедневните му грехове.
"Аз не мога да не извършвам ежедневните грехове в този свят, затова Господ уми краката ми, за да повярвам, че Месията Исус пое върху Себе Си дори тези ежедневни грехове чрез кръщението Си от Йоан Кръстител! Кръщението на Месията измил дори тези бъдещи грехове! Исус пое върху Себе Си всички тези грехове чрез кръщението Си, отне прегрешенията на света на Кръста и претърпи наказанието за всичките грехове на Кръста! А като възкръсна от мъртвите, Той действително и напълно ни спаси от всичките ни грехове!"
Само по-късно, след като дори предаде Господ три пъти, Петър осъзна и повярва в това. Ето защо той каза в 1 Петрово 3:21: "Която в образа на кръщението и сега ви спасява, (не измиването на плътската нечистота, но позива към Бога на чиста съвест), чрез възкресението на Исуса Христа." Тук думата "образ" означава "този, който е предвещаван от или отъждествяван с предишен символ или тип, като личност в Новия Завет, която има съответствие в Стария Завет." Затова по-ранния контекст ясно показва, че кръщението на Исус наистина е образът на "водата" на Стария Завет.
В Стария Завет, когато в деня на умилостивение жертвата бе принасяна на Бога за опрощението на годишните грехове, тогава първосвещеникът, който представяше израелтяните, трябваше да положи ръцете си на жертвата и да признае греховете, извършени от израилтяните, за да ги предаде на жертвата. Този метод на полагането на ръце беше отражение на кръщението на Исус. В Стария Завет жертвата трябваше да пролее кръвта си и да умре, защото тя поемаше грехове на всичките израилтяни, възложени върху нея. Те прерязваха гърлото й, затова тя скоро проливаше цялата си кръв. Тогава свещеници одираха кожата й, рязаха на късове и принасяха на Бога месото й, като го изгаряха на огъня.
Месията, който е настоящата същност на жертвите на Стария Завет, дойде на земята, отне греховете ни чрез полагането на ръце, проля кръвта на Кръста и умря вместо нас. Затова ние сме получили пълното опрощение на греховете ни чрез кръщението на Исус Христос и Неговата смърт на Кръста. Ние също трябва завинаги да измием настоящите си грехове на всекидневния живот чрез вяра в това, че тези грехове вече са измити чрез кръщението, което прие нашият Господ, и чрез кръвта, която Той проля на Кръста. Трябва да познаем тази истина и да вярваме в нея. Ние можем да се спасим от всичките ни настоящи грехове, само ако повярваме, че Исус пое върху Себе Си всичките ни грехове и ни очисти чрез кръщението Си. С други думи, всеки път, когато ние извършваме ежедневни грехове, ние трябва да потвърдим вяра си в евангелието на водата и Духа. И като размишляваме върху истината, че дори тези ежедневни грехове вече са били измити от Исус чрез Неговото кръщение и Кръста, ние в никакъв случай не можем да изгубим спасението, а обратно възстановяваме това убеждение всеки път, когато чувство за виновност атакува сърцата ни.
Исус вече е измил дори ежедневните грехове на праведни, които са получили опрощението на ежедневните грехове, затова Бог им е дал умивалника, за да могат тези праведни, чието опрощение на греховете е дошло чрез водата, кръвта и Духа, да измият настоящите си грехове чрез вяра в евангелието на водата и Духа.
Ето защо Бог направи умивалника, като събере и стопи ръчни огледала на жените, които служеха в скинията за срещане, понеже тези огледала показват отражение на човека. Всеки път, когато ние извършваме ежедневните грехове и падаме в отчаяние чрез нашата немощност, трябва да отиваме на умивалника и да умиваме ръцете и краката ни. Ролята на умивалника е да ни напомня, че Исус пое върху Себе Си веднага всичките грехове на човечеството във време на кръщението от Йоан. Именно за да покаже тази истина на праведни, които са получили опрощението на греховете, нашият Господ заповяда на израилтяните да направят умивалника, като стопят ръчни огледала на жените, да го напълнят с вода, за да измиват свещеници всичките нечистотии от ръцете и краката си с тази вода.
Ние вярваме, че Исус е Божият Син, Създателят и Спасителят на човечеството. Ние също трябва да помним, че Месията дойде на земята в плът като човек и пое всичките ни грехове, възложени върху собствената Му плът чрез кръщението, което Той прие от Йоан, тоест всеки път, когато ние извършваме ежедневни грехове на този свят, когато падаме в безпомощност, или когато се разкрива нашата немощност, трябва още по-често да си спомняме за това, че Месията дойде в плът, бе кръстен и бе разпнат, и по този начин вече е измил всичките ни грехове.
Ако ние не помним за това и не вярваме в това, то дори ако сме получили опрощението на греховете, ние отново ще бъдем свързани от настоящите ни грехове и ще станем грешници, както и преди. Затова ние всеки ден трябва да вярваме, че всичките ни грехове, извършени поради нашата немощност и недостатъци, вече бяха възложени върху Исус във време на Неговото кръщение. Всеки ден трябва да помним, да възстановяваме вярата си и да признаваме, че Месията пое върху Себе Си всичките ни грехове чрез кръщението Си от Йоан и ни очисти.
Никой на земята не може да получи опрощението на греховете чрез вяра в Исус, без да вярва в това, че Той отне греховете на света чрез кръщението от Йоан и проля кръвта Си. И даже ако хора са получили опрощението на греховете, няма никой човек, който не извършва ежедневните грехове. Затова без вярата в кръщението на Исус всеки от нас би бил грешник, и Божията воля никога не би се изпълнила за него. Ето защо Бог ни даде Своя Син, за да се кръсти от Йоан и да умре на Кръста.
Ако вярваме в Исус Христос като свой Месия, трябва да вярваме, че всичките ни грехове бяха възложени върху Него чрез Неговото кръщение от Йоан, и че Той опрости цялото ни наказание, като взе греховете на света на Кръста, като прие разпятието и като проля кръвта Си. Ние получаваме опрощението на греховете чрез вяра в кръщението на Исус и Неговата кръв. Всичките ни грехове са измити чрез вяра в тази истина. Ние сме станали праведни чрез вяра на сърцата ни в Божията любов. Сега сърцата ни са безгрешни, чисти и без недостатък. Но в плътта ни все още има недостатъци. Ето защо трябва всеки ден да помним за кръщението на Исус и винаги да си спомняме за тази вяра. Всеки път, когато се разкриват нашите недостатъци и немощност, всеки път, когато се появяват греховни мисли и ние се замърсяваме, и всеки път, когато нашите дела са греховни, ако ние си спомняме, че Исус взе всички тези грехове върху Себе Си чрез кръщението Си от Йоан, и още веднъж очистваме сърцата ни чрез вяра в тази истина, тогава нашият Господ се радва.
Всеки път, когато ние извършваме грях, трябва първо да признаем своите грехове пред Бога. Тогава трябва още веднъж да повярваме в това, че всички тези грехове вече бяха възложени върху Исус по време на Неговото кръщение. Ние, очистени чрез мисията на кръщението на Исус, всеки ден трябва напълно да измиваме ежедневните си грехове чрез вяра в тази мисия. Ето защо всички ние трябва да помним и да вярваме в това, че можем завинаги да измием всичките ни грехове чрез кръщението на Исус Христос.
Току-що изучихме, защо Бог постави умивалника между жертвеника за всеизгаряне и скинията. Бог постави умивалника между жертвеника за всеизгаряне и скинията, за да дойдем при Него с чисти тела и сърца. Дори след като ние ставаме праведни и получаваме съвършеното опрощение на греховете чрез кръщението и Кръста на Исус, сърцата ни все още често се замърсяват всеки път, когато ние съгрешаваме, съзнателно или несъзнателно. Ето защо всички ние трябва да измием тези нечистотии в умивалник, като минаваме край жертвеника за всеизгаряне и като ставаме пред Бога. Ние не можем да станем пред Бога, ако имаме поне малка нечистота, затова Бог постави умивалника между жертвеника за всеизгаряне и скинията, за да можем да влезем в Божието присъствие чисти, умити във водата на умивалника.
 
 
Каква съвест е добра пред Бога?
 
1 Петрово 3:21 също определя кръщението на Исус като "позива към Бога на чиста съвест." Тук "чиста съвест" означава вяра в това, че Исус изми всичките грехове на човечеството, особено всичките ежедневни грехове, със Своето кръщение от Йоан в река Йордан. За да поеме върху Себе Си греховете ни, нашият Господ бе кръстен от Йоан и по този начин взе греховете ни върху собственото Си тяло. Исус пое всичките ни грехове върху тялото Си, затова Той трябваше да умре на Кръста. Ако ние игнорираме и не вярваме в това, което Той направи, то съвестта ни може да бъде само грешна. Ето защо трябва да повярваме в Неговото кръщение. Трябва да имаме чиста съвест пред Бога. Въпреки че ние не можем да живеем съвършено сто на сто с плътта ни, ние поне можем и трябва да имаме чиста съвест пред лицето на Бога.
Преди около половин век, когато Корея загубили всичко в развалините на Корейската война, наплив на чуждестранна помощ влезе в страната, за да облекчи положението й. Въпреки че сиропиталища първи трябваше да получат тази помощ, вместо това някои безскрупулни хора я пренасочиха към собствените си джобове и натрупваха собствено си богатство. Те нямаха съвест. Когато чужди страни даваха сухо мляко, брашно, одеяла, обувки, дрехи и други припаси като помощ, поддръжниците ги изпращаха на голи и гладни хора в крайна нужда, за да се обличат и да се хранят както подобава; те едва ли биха могли да си представят, че някои зли държавни длъжностни лица и измамници пренасочиха тази помощ.
Хора с добра съвест биха я разпределили справедливо между бедните. Тези, които, вместо да превръщат чуждестранната помощ във възможност за натрупване на богатството си, разпределиха я справедливо между бедните умиращи от глад, не биха имали от какво да се срамуват пред Бога, защото живееха с чиста съвест. Но тези, които не правиха така, биха били обвинявани като крадци от собствената им съвест. Разбира се, че тези крадци все още могат да измият всичките си грехове, ако се покаят и повярват в кръщението на Исус дори сега.
За да поеме върху Себе Си и да измие всичките ни ежедневни грехове, Исус дойде на земята и бе кръстен. Затова като се кръсти от Йоан, Исус изми веднага всичките ни грехове. Аз бих искал да порицая невярващите в Неговото кръщение, като казвам: "Тогава защо вие сте толкова горди, ако не вярвате в Неговото кръщение? С каква увереност не вярвате? Вие ли сте достатъчно праведни, за да влезете в Царството без вяра в Неговото кръщение?"
Ако ние наистина искаме да бъдем хора на чиста съвест, то трябва завинаги да измием всичките ни ежедневни грехове чрез кръщението, което Исус прие от Йоан. Затова трябва с цяло сърце да вярваме, че Исус пое върху Себе Си всичките грехове, които ние извършваме през цял живот, и изми всички те. Ето защо Исус, наш Месия, бе кръстен от Йоан преди разпятието Си на Кръста.
Исус каза на жената, уловена в прелюбодейство: "Аз също не те порицавам. Аз също не те осъждам." Защо? Защото Исус вече бе поел върху Себе Си прелюбодейството на тази жена, и защото Самият Исус трябваше да понесе наказанието за този грях. Той каза: "Аз съм Този, който ще бъде осъден за греховете ти. Затова очисти се от всичките ти грехове чрез вяра в Моето кръщението. Затова бъдеш спасена от всичките ти грехове чрез вяра в Мен. Също ще се спасиш от цялото наказание за греха чрез вяра и очисти се от всичките си грехове. Очисти се от греховете на съвестта си и пий водата Ми, за да нямаш жажда никога вече."
Днес ние вярваме, че Исус е Този, който ни е спасил от греховете ни. Вярвате ли в действителност, че Исус наистина пое върху Себе Си греховете ни чрез кръщението Си и ни очисти? Нашият Господ завинаги отне греховете ни във време на кръщението. Сега ние можем да станем пред Бога с чиста съвест. Защо? Защото нашият Господ пое върху Себе Си всичките ни грехове и ни очисти чрез кръщението, носеше тези грехове на Кръста, бе осъден и разпнат вместо нас, и възкръсна от мъртвите. Преди много години Исус дойде на земята и след 33 години на живота Си пое върху Себе Си всичките ни грехове и ни очисти чрез Своето кръщение.
Като пое върху Себе Си дори всичките ни ежедневни грехове и като ги изличи, нашият Господ ни позволи да дойдем при Бога и да станем праведни, и да се освободим от наказанието за греховете ни чрез жертвата на Исус Христос. С други думи, именно чрез вяра в този Господ ние можем да наречем Бога наш Отец и да дойде при Бога. Тези, които вярват в Исусовата мисия на водата, кръвта и Духа, имат чиста съвест. Обратно, грешна съвест несъмнено не вярва в праведните дела на Господа, в Неговото кръщение и в разпятието на Кръста.
 
 
Днес мнозина не възприемат сериозно Божието Слово поради предубедената си вяра
 
Много лъжци отхвърлят Божието Слово, като че ли то е просто украшение, проповядват само това, че трябва да вършим добро с вяра си в Бога, за да влезем в Небесното Царство. А колкото за спасението, те само говорят за кръвта на Кръста и погрешно мислят, че трябва да се изкачат на някаква планина и да се молят или да постят, за да се срещнат с Бога след това чрез телесните чувства. Въпреки че няма нищо по-погрешно от тази вяра, те са напълно сигурни в това. Те казват: "Моите грехове ме мъчиха, затова не спах и се молих през цялата нощ: "Боже, аз съм съгрешил. Вярвам в Теб, Господи." Този ден, моите грехове все още ме мъчиха в вечерта, но аз не спах и се молих през цялата нощ, и когато дойде зората, аз изведнъж се почувствах така, сякаш сноп от огън бе хвърлен върху мен, и точно в този момент съзнанието ми се очисти – сърцето ми бе отмито от всичките грехове и стана бяло като сняг. Именно в този момент аз се родих отново. Алелуя! "
Но тези мисли са само човешки, неразумни и глупави мисли, които правят Божието Слово безполезно. Трябва да помните, че Бог многократно ще наказва тези, които проповядват такава мистична безсмислица и така измамват хора и водят други към огъня на пъкъла.
"Имах толкова силни болки в ушите ми. Но повярвах в това, че Господ каза, че ние ще се изцелим, ако повярваме, затова търпях тези болки, като казах, "Господи, вярвам!" Когато повярвах така, болките наистина изчезнаха!"
"Имах язва на стомаха, така че всеки път, когато ядох нещо, аз търпях ужасни болки в стомаха. И така, преди да ям, аз се молех, "Господи, тук ме боли, но Ти казах, че щеше да направиш всичко, за каквото и да се молим с вяра. Аз все още вярвам в Твоето Слово." И разбира се, че аз нямах проблем с храносмилане!"
Какво е всичко това? Те са случаи, когато хора не срещнаха Господ чрез Словото. Тези случаи демонстрират погрешността на тяхната вяра, която не познаваше Словото. Това не са отговори на молитвите им, получени чрез Словото, но само мистична вяра. Те вярват в Бога не чрез Слово, но в погрешното си объркване, основано върху собствените им емоции и преживяване. Много жалко и печално е, че има толкова много такива мистици между днешните християни.
Също така, като отхвърлят Божието Слово и като вярват сляпо в Исус на основание на собствени емоции или преживяване, хора имат само предубедена вяра. Хора, които твърдят, че вярват в Исус, даже ако не вярват според Словото, трябва добре да изследват себе си, за да се убедят дали те са обладани от зли духове или не. "Аз срещнах Исус, когато се молих. Исус ми се яви в съновидение. Аз горещо се молих и болестта ми изчезна." Всеки, който има език, може да твърди така, но понятно е, че това не е истинската вяра, произлизаща от Бога, но само фалшиви вероизповедания, дохождащи от сатана.
Нашият Господ ни се яви чрез синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Нашият Господ ли ни се явява по някакъв нов и напълно друг начин в днешната ера? Наистина ли Той ни се явява в илюзии и съновидения? Той влачи огромни вериги на нозете Си, кърви навсякъде, има трънен венец на главата Му, и казва: "Ето как Аз страдах толкова много за вас. А сега какво ти ще направиш за Мен?" – Така ли нашият Господ разкрива Себе Си за нас? Това са глупости!
И всичко пак има хора, които, след такива предполагаеми видения, дават обет на Бога: "Господи, аз ще стана Твой слуга и ще служа на Тебе с цяло сърце през остатъка на живота ми. Тук аз ще построя молитвен дом. Тук ще построя църква. Аз ще нося кръста ми на гърба ми през остатъка на живота ми и ще свидетелствам за Тебе по цялата страна и по целия свят."
В действителност ние често можем да видим такива религиозни проповедници на улици и в обществени места. Всички те без изключение са мистици, които казват, че решиха да живеят така, когато видяха Исус в видения или когато чуха гласа на Господа по време на молитви. Но Господ се разкрива само чрез Своето Слово; Той не ни говори чрез видения или по време на молитви, особено в тази ера, когато цялото Му Слово вече е дадено на човечеството. Видения просто произлизат от сложната сфера на човешкото подсъзнание. Тези хора видят такива видения, защото имат различни фантазии за Исус в несподелената им любов, и твърде много мислят.
Когато умът ви дълбоко мисли за някой въпрос преди сън, има вероятност да се намерите в тези обстоятелства в съня си също. Подобно на това, сънища се състоят от вашето подсъзнание. Ето защо, ако ние мислим твърде много, ние имаме различни странни сънища. Всички те нямат нищо общо с вяра, но те са само отражение на физическите промени или подсъзнанието.
Ето защо, ако хора често мислят, как Исус проля кръвта на Кръста, то след това те Го видят с трънен венец на главата Му. Разбира се, няма нищо нередно в този сън. Но голяма грешка е да възприемаме това съновидение твърде сериозно. Ами ако Исус се появи пред тях, кърви навсякъде, и всъщност казва: "Какво ще направиш за мен? Ти ще живееш до края на живота си за Мен като аскет. Заради Мен ти не трябва да имаш никакво имущество"? Има глупави хора, които действително се отказват от цялото си имущество, за да могат да живеят по този начин. Има ли някой, който се ужасяваше поради съновидение, който го възприемаше сериозно, или чийто живот се промени поради съновидение? Именно това е мистицизъм.
Бог се среща с нас чрез Словото. Ние не можем да се срещнем с Него в сън или видение по време на молитви. Божието Слово е записано в Стария и Новия Завет, и само когато ние слушаме, как това Слово е проповядвано, и го приемаме в сърцата ни, душите ни могат да се срещнат с Него чрез Словото. Тоест чрез Словото и само чрез Словото душите ви могат да станат праведни пред Бога.
Именно благодарение на Словото ние сме познали, че Исус пое върху Себе Си всичките ни грехове чрез кръщението Си; именно когато слушахме това Слово, ние повярвахме с цяло сърце. В Словото също се намира отговорът на въпроса, защо Исус трябваше да умре на Кръста. Исус пое върху Себе Си греховете ни във време на кръщението, и затова Той трябваше да умре на Кръста, за да ни спаси. Именно благодарение на Словото ние познаваме Бога, Именно чрез Словото ние вярваме в Него. Именно благодарение на Словото ние познаваме и вярваме, че Исус Христос е Бог.
 
 
Как ние бихме могли да повярваме в Бога без записаното Божие Слово?
 
Ако нямаше Божието Слово, кака ние бихме могли да срещнем и да повярваме в Исус, Който е измил всичките ни грехове? Ако нямаше Божието Слово, вярата ни би била безполезна. "Ето какво мисля" – ние можем да изразяваме собствени мисли, но те не са истина, и когато сърцата ни са пълни с неистина, то настоящата истина не може да влезе в сърцата ни. Би трябвало да казвам не "Ето какво мисля", но "Ето какво Библията казва." Когато ние четем Библията, истината, казана от Бога, влиза в сърцата ни и поправя грешките на предишните ни мисли.
От какво се състои вашата вяра в евангелието на водата и Духа? Тя ли е направена от вашите собствени мисли? Или вие се новородихте, когато познахте и повярвахте в истината, след като чухте Словото? Именно чрез Словото ние сме повярвали и сме приели Бога в сърцето си. Ето защо вратата на двора на скинията беше изтъкана от синята, моравата и червената прежди и препредения висон.
Водата в умивалника означава кръщението, чрез което Исус Христос пое върху Себе Си всичките ни грехове. "Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право" (Матей 3:15). Чрез Божието Слово ние сме познали кръщението, чрез което Исус пое върху Себе Си греховете на света. Чрез Словото ние сме познали кръщението на Исус, който пое върху Себе Си всичките грехове, които ние извършваме през цял живот, и благодарение на това Слово ние искрено вярваме в кръщението. Именно чрез Словото ние познаваме истината, откриваща се в умивалника.
В Божието Слово ние можем да узнаем, че умивалникът беше направен от бронз. В Библията бронз означава съд. Затова бронзовият умивалник означава, че гледайки себе си пред Закона, който изпълнява ролята на огледало, което ни отразява, всички ние сме обречени да бъде осъдени. Ето защо умивалникът беше направен от огледалата на жените, които служеха в скинията. Господ спаси нас, обречени да бъдем осъдени поради греховете ни, като дойде на земята, като бе кръстен и като умря на Кръста. Чрез записаното Божие Слово ние сме познали, че Исус бе кръстен, и по този начин пое върху Себе Си всичките ни грехове, а тогава отиде на Кръста и понесе наказанието за греха. Само като приемаме в сърцето и вярваме в тази истина, ние се спасяваме. А вие? Вие ли сте се спасили?
Едно вероизповедание, което следва мистицизъм, твърди, че членовете му трябва да знаят точната дата на своето спасение, в кой месец и ден те се спасиха. Казва се, че пасторът на това вероизповедание свидетелстваше пред много вярващи, че той повярва в Исус и се спаси, когато се изкачи на някаква планина, за да се моли, и осъзна, че той беше нищо. Той много гордо твърдеше, че никога няма да забрави точната дата и време, когато се новороди. Разбира се, че тези думи нямат нищо общо с препредения висон, понеже това са само емоции. Вярата на този пастор няма нищо общо със синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Спасението, за което учи това вероизповедание, няма нищо общо с истинското спасение чрез Божието Слово, но е само човешка измислица.
В действителност възможно е да хипнотизираме себе си. Ако хора продължават да настояват, че са безгрешни и мислят за това отново и отново, то те в края на краищата хипнотизират себе си и стават безгрешни в собствени мисли. Ако те продължават да скандират това заклинание за себе си, след това те могат действително да се чувстват така, сякаш наистина са станали безгрешни, но тези чувства никога не траят дълго. Затова скоро те трябва да хипнотизират себе си отново, като скандират: "Аз съм безгрешен. Аз съм безгрешен." Колко егоистична, неправилна, необоснована и предубедена е вярата им!
Препреденият висон означава Божието Слово на Стария и Новия Завет. Това, че вратовете на двора на скинията, на светилището и на пресветото място бяха изтъкани от синята, моравата и червената прежди и препредения висон, ни казва, че Исус стана вратата на нашето спасение и наш Спасител, както е написано в Стария и Новия Завет. Затова аз наистина благодаря на Господа за това несъмнено спасение, за което Бог ни е казал!
Ето защо по време на молитви аз не се опитвам да възбудя своите емоции или да правя представление. Аз просто се моля, като се осланям на Бога и като Му се доверявам. "Отче, моля, помогни ни. Помогни ни да проповядваме евангелието по целия свят. Защити и поддържай всичките съпастори и светии. Дай ни работници, които могат да служат на евангелието, така че това евангелие да се разпространява и вярващите да осъзнават и да вярват в Твоето Слово." Ето какво аз говоря, когато се моля; по време на молитви аз не се опитвам да възбудя моите емоции и да плача; в молитвите ми няма тези глупости.
Някои хора, когато не могат да възбудят своите емоции, въпреки че много силно се опитват, дори мислят за своите отдавна умрели бащи и майки, за да изстискат сълзи, и преструват се, че се молят, така че други хора да ги уважават. Такива фалшиви молитви са прилични на куп смет, който предизвиква само повръщане у Бога. Хора също възбуждат своите емоции, като мислят за разпятието на Исус на Кръста, и сляпо викат: "Вярвам в Теб, Господи!"
Но означава ли това наистина, че вярата на такива хора е силна? Ако вие мислите за своите грехове и се опитвате да възбудите емоции, като казвате: "Господи, аз съм съгрешил. Помогни ми да живея праведно", то това наистина може да възбуди емоциите ви. Такова емоционално преживяване и добър сеанс на плач могат да изпуснат стрес, затова мнозина чувстват възраждане и мислят, че именно такава вяра е необходима. Въпреки че животът им е пълен с неприятности, такова емоционално преживяване поне през някое време им помага да се чувстват по-добре, затова те продължават да живеят такъв религиозен живот.
 
 

Трябва да вярвате, че Господ дойде до нас чрез синята, моравата и червената прежди и препредения висон

 
Нашият Господ дойде до нас чрез Словото. Затова вие не трябва да прислужвате на чувствата си, но да слушате това, което ви казва Божието Слово. Важно е това, дали вие вярвате в това Божие Слово със сърцето си. По време на молитви не се опитвайте да се съсредоточите на собствени емоции. По-скоро трябва да ги успокоите до подходящо ниво. Защо? Защото много лъжци на този свят доближават се до тези, които лесно се възбуждат и се запалват емоционално. Хора много често губят разум, като следват собствени чувства, затова когато провеждат срещи на възраждане със заглавие "Голямо Духовно Възраждане", много често целта е само да възбуждат емоциите на участниците.
Обаче сега, като вече съм се новородил, аз не бих могъл да проведа такава среща на възраждане, даже ако би трябвало, понеже проповядване на Божието Слово не е възбуждане на човешки емоции, както тези големи духовни срещи на възраждане по целия свят. Тъй като съм се новородил чрез Словото на истината, аз вече съм се сбогувал с моите емоции, които често се втурваха в духовния ми живот.
Ние, праведни, които слушаме Божието Слово, вярваме със съзнанието и със сърцето си, никога не искаме емоционална възбуда. Ние вярваме в истината и бързо осъзнаваме дали някой ни проповядва истината на Божието Слово или не, и бързо различаваме дали този човек наистина говори с нас чрез вяра. Ние знаем и вярваме в истината на синята, моравата и червената прежди и препредения висон, имаме Светия Дух в сърцата ни, затова всички ние осъзнаваме, че емоционална възбуда е далечна от истината, и приемаме в сърцето само действителна истина.
Исус дойде до нас със синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Колко удивителна е тази истина! Колко чудесна е любовта на нашия Господ, който ви е спасил! Чрез четирите мисии на Исус, за които е написано в Божието Слово, всички ние сме повярвали, че Исус пое всичките ни грехове върху Себе Си чрез кръщението Си, умря на Кръста и по този начин ви спаси, като изпълни цялата праведност.
Вие вярвате ли искрено в тази истина? Тези, които проповядват евангелието, трябва да учат за него на основание на истината на препредения висон, тоест Божието Слово на Стария и Новия Завет, и то трябва да съдържа синята, моравата и червената прежди. А тези, които го чуят, трябва да го приемат в сърцето и искрено да вярват.
 
 

Водата на умивалника измива греховете ни

 
Във време на Своето кръщение Исус пое върху Себе Си всичките ни грехове и ни очисти. Кръщението на Исус означава водата на умивалника; то очисти нас, обречени на пъкъла поради греховете, и ни позволи да стоим пред Бога. Исус пое върху Себе Си всичките ни грехове чрез кръщението Си, затова Той можеше да отиде на Кръста и завинаги да ги измие, като бе разпнат. Както кръщението на Исус, така и Неговият Кръст свидетелстват, че Исус понесе наказанието за всичките ни грехове. Чрез кръщението и Кръста Исус напълно изпълни нашето спасение.
Молитвите на покаяние никога не ще могат да ни очистят от греховете ни. Исус вече е отнел греховете ни чрез кръщението Си, затова сега всичките ни грехове завинаги са измити. Като слушаме това Слово и като вярваме в това, което Исус е направил за нас, ние можем да се освободим от наказанието за всичките ни грехове. Благодарение на Исус, който претърпи нашето наказание вместо нас, ние вече сме се освободили от него чрез вяра ни в Неговото кръщение. В действителност, ние сме се спасили чрез вяра. Затова до известна степен спасението е много просто. Ако вярваме в дара и любовта на спасението, то можем да се спасим, но ако не вярваме, то не можем да се спасим.
 
 
Освен спасението, изпълнено от Бога, нищо не може да ни спаси
 
Ние сами не бихме могли да направим нищо за нашето спасение без Бога. Нашият Господ реши да ни спаси още преди създанието на света и осъществи нашето спасение, затова всичко зависи от решение на Бога. Бог Отец реши да ни спаси чрез Своя Син и на Светия Дух, и когато настъпи време, Той изпрати Своя единороден Син Исус на земята. Когато Исус беше на 30-годишна възраст и когато дойде време да изпълни тази мисия на спасението, Отец позволи на нашия Господ да бъде кръстен и да умре на Кръста, възкреси Го и по този начин ни спаси. Ние се спасяваме, като изучаваме и познаваме, какво Господ е направил за нас, чрез Словото на Стария и Новия Завет и чрез вярата на сърцата ни в тази истина. Да се спасим чрез вяра в сърцата ни значи да приемем истинската вяра в сърцето си.
Вярвате ли, че това Слово на Библията е Божието Слово? Тази Библия е никой друг освен Самият Бог, който съществува от самото начало, и Неговото Слово. Чрез Словото на Стария и Новия Завет, Божието Слово, ние можем да познаем и да приемем Бога. Именно чрез Словото на Стария и Новия Завет ние можем да осъзнаем и да повярваме, че Той ни е спасил чрез синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Също тези, които наистина вярват в тази истина, са спасени, затова те могат да свидетелстват, че това Слово наистина има сила. Ние не трябва да оценяваме и да разглеждаме Божието Слово през призмата на нашите ограничени мисли, а вместо това да познаем в него, как именно Бог ни е спасил.
Аз се надявам и се моля да познаете и да повярвате чрез Стария и Новия Завет в Словото за синята (кръщението на Исус), моравата (Исус е Царят на царете) и червената (Кръстът) прежди и препредения висон (Божието Слово на Стария и Новия Завет). Ако през остатъка от своя живот вие ще отхвърляте Божието Слово и ще разглеждате Неговото Слово през призмата на вашите ограничени мисли, то никога няма да бъдете спасени.
Ако вие признавате, че добре не знаете Божието Слово, трябва старателно да слушате, какво казват предшествениците на вяра. Те могат да бъдат пастори, работници или светски хора, и когато вие слушате Божието Слово, което те проповядват, и когато те наистина проповядват това, което е правилно пред Бога, вие трябва само да признаете, че това е истина, и искрено да вярвате в нея.
Тези, които разпространяват Словото, правят така не защото това е много лесно, но защото това, което те проповядват, е истина пред Бога. Ето защо те проповядват истината пред Бога, тоест евангелието на водата и Духа, истината на синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Независимо от това, от кого ние слушаме това, ако то е истинското Божие Слово, трябва само да го приемем, понеже в Божието Слово няма нито една йота, нито една точка от неистина.
Трябва да вярваме в Божието Слово. Какво значи "да вярваме"? Това значи да приемаме. Това значи да се доверяваме. С други думи, нашият Господ бе кръстен за нас, затова ние Му доверяваме цялата ни немощност и се осланяме на Него. "Господ ли наистина ме е спасил чрез Своята мисия? Аз се доверявам и вярвам в Теб." Такава вяра е истинска.
Между теолози на този свят много трудно е да намерим някого, който знае и вярва правилно. Още преди да дойдат до умивалника, те се спират близо до входа на двора на скинията и не могат дори да влязат в двора. Като проповядват за скинията, те съзнателно се опитват да се движат покрай вратата на двора й, а като издават книги за скинията, те поместват илюстрации, които не вземат предвид огромната врата, която занимаваше повече от 9 м. на оградата на двора.
Понякога се случват такива, които смело проповядват за входа на двора на скинията, но не знаят основоположната същност на синята прежда, затова само казват: "синият цвят е цветът на небето." Ето защо те твърдят, че синята прежда е цветът на небето, тоест той означава, че Исус е Самият Бог, и че червената прежда означава кръвта, която Исус проля на Кръста, когато беше на земята, и по този начин заобикалят истината на входа на двора на скинията. Ами моравият цвят? Моравата прежда означава, че Исус е Царят на царете и Самият Бог. Божествеността на Исус вече е съвършено показана в моравата прежда, затова няма нужда тази истина да се повтаря в друга прежда.
В действителност синята прежда означава, че Исус дойде на земята и пое върху Себе Си веднага всичките грехове на човечеството в кръщението от Йоан. Но теолози на този свят не признават това кръщение на Исус, затова те също не могат нито да го знаят, нито да проповядват, но само да изказват различни безсмислици. Тези, които не са новородени, защото не вярват в Исус, който дойде чрез синята, моравата и червената прежди и препредения висон, също не знаят, че Исус пое върху Себе Си всичките грехове чрез кръщението и понесе наказанието за тях. Затова те са духовно ослепели и не могат да разберат Словото, и по този начин превръщат Божието Слово в религия, като го тълкуват произволно, на основание на собствени мисли. Те учат: "Повярвайте в Исус. Тогава вие ще бъдете спасени. И бъдете добри и покорни по-нататък." Те превърнаха вярата в Исус Христос само в религия, която подчертава само техните добри дела.
Хора знаят, че не могат да бъдат праведни, даже ако се стараят с всички сили, затова те лесно вярват на хората, които призовават човечеството да се старае да върши добри дела. Религии използват следния стар модел: "Ако се стараеш, ще можеш" или "С всички сили се старайте да станете светии." Общата тема за всичките религии е това, че те оценяват високо чисти мисли, усилия и воля на човечеството. Например будизъм. Будизъм придава особено значение на нескончаеми усилия и воля на човечеството и учи своите последователи да се стараят самостоятелно да станат светии, като казват: "не убивайте; търсете истината и живейте праведно." До известна степен, ученията му много приличат на християнски доктрини. Християнството и будизъм изглеждат да имат толкова много общо, въпреки че в действителност те са напълно противоположни, защото те са само религии.
Религия и вяра са съвсем различни неща. Истинската вяра се състои в признаване и приемане в сърцето си Христовия дар на спасението изключително чрез Божията праведност. Да вярваме означава да получим опрощението на греховете чрез вяра на сърцето си в това, че Господ дойде на земята и бе кръстен, за да поеме върху Себе Си греховете ни, и че Той отне цялото наказание за греховете ни, като бе разпнат. Да вярваме означава да признаваме, че Господ ни е освободил от всичките ни грехове и наказание чрез водата и Духа. Вярвате ли? Трябва наистина да вярваме с цяло сърце.
 
 

Бог вече ни е спасил от всичките ни грехове

 
И така, трябва само да вярваме и да приемаме в сърцето си тази истина. Ето какво наистина послушни Божии чада трябва да правят пред Него, а всичко друго не е важно. Бог така ви възлюби, че изпрати единородния Си Син на земята, за да поеме върху Себе Си греховете ви чрез кръщението, да бъде разпнат и осъден на смърт и да пролее кръвта Си, а след това Го възкреси и по този начин ви спаси от всичките ви грехове.
И така, ако вие не вярвате в тази истина, какво Бог чувства? Вече сега, ако искате да станете Негови послушни синове и дъщери, любими на Неговото сърце, трябва да вярвате, че чрез Своя Син Бог е измил всичките ви грехове и ви е спасил от тях. Ако вие вярвате с цяло сърце и с благодарност, трябва да признавате това с устата си. Вие искате ли също да вярвате в Него, но ви изглежда, че това е твърде трудно да направите? Тогава се опитвайте да признавате вярата си с устата си. Ако вие признавате с устата си, че вярвате, то вярата ще се посее вътре във вас и ще пораства малко по малко. Вярата принадлежи на тези, които смело я вземат.
Нека предположим, че аз имам истински диамантен пръстен. Нека предположим също, че аз го ви давам, но някой от вас отказва се да го вземе, като казва, че не може да вярва, че пръстенът е направен от истински диамант. Въпреки че пръстенът наистина е направен от диамант, този човек не вярва, затова за него той не е диамантен и той губи възможност да получи истински диамантен пръстен.
Вяра е подобна на това. Ако авторитетен гемолог доказа на хора в писмено си заключение, че този пръстен е направен от истински диамант, те биха повярвали. Бог подробно ни каза в Своето записано Слово за този дар на спасението. И тези, които вярват в Спасението, защото Неговото Слово свидетелства за него, са хора на вяра. "Трудно ми е да вярвам, че това в действителност е истина, но ако Ти, Всемогъщият, казваш, че това е истина, то аз вярвам." Когато хора вярват така, те могат да станат хора на вяра и според обещанието да получат най-скъпоценния дар.
От друга страна, има също друга вяра. Нека предположим, че измамник имитира диамантен пръстен, и че някой го купува, като е опиянен от ярките му цветове и като вярва, че това е истински диамант. Този човек е напълно убеден, че прави мъдър избор, но в действителност е измамен. Когато хора вярват на лъжесвидетели, които твърдят, че пръстенът е направен от диамант, когато в действителност това не е истина, тогава за такива хора този фалшив диамант става същият, като истински, понеже те сляпо вярват, че пръстенът е направен от диамант. Но това, което те имат, е само фалшификация. Също има хора, които имат неистинска вяра. Даже ако те са убедени във вярата си, в действителност това е необоснована и мистична лъжа, понеже тя произлиза не от Божието Слово.
Бог каза: "Не се покланяйте на други богове освен Мен." Божието Слово е Самият Бог; Словото ни казва, че без да се родим от водата и Духа, ние не можем да видим Божието Царство (Йоан 3:5). Бог ни казва, че без да влезем първо през входа на двора на скинията, изтъкан от синята, моравата и червената прежди и препредения висон, ние не ще можем да влезем в двора на скинията, и че тези, които първо не умиват ръцете и краката си в умивалника, не ще могат да влязат в скинията. Само това Слово е истината, затова всичко друго е фалшификация.
Само вяра в истината в действителност е истинската вяра, а всичко друго е фалшификация. Независимо от това, колко горещо хора вярват, всичко, което не е Божието Слово, не е вярно. Ако Исус ви казва, че Той вече е измил всичките ви грехове чрез кръщението Си и кръвта на Кръста, трябва да повярвате в това. Нашият Бог казва, че Той е направил това, затова вярата в Неговото Слово е истинска. Ако нашият Господ в действителност не направи това, това би била Негова грешка, а вашата вяра не би била погрешна. Но Господ точно е направил всичко това, затова ако всичко пак вие не вярвате и не сте се спасили, то това очевидно е собствената ви грешка. Ето защо ние трябва само да вярваме. Трябва да повярваме, че Бог говори с нас чрез Своята Църква. Вярвате ли?
Какво е това Слово, дадено чрез Църквата? Това е Словото на Исус Христос, който е дошъл до нас чрез синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Църквата разпространява цялото Божие Слово, че Исус пое върху Себе Си греховете ни във време на кръщението, че Исус е Самият Бог, и че Той понесе наказанието за всичките ни грехове на Кръста. Вярата в тази истина, че Исус ни е спасил, е вярата на истински диамант, гарантиран от Бога.
Когато ние за първи път познаваме Божията воля и духовните значения на скинията, а след това говорим за тях, това е много лесно. Но ако ние желаехме да имаме само повърхностни знания за външните признаци на скинията, да изучаваме оригинални староеврейски думи или историческите предпоставки, това не би ни дало полза, но само главоболие.
Повярвайте в кръщението на Исус. Исус прие кръщението, което очиства всичките тъмни, мръсни грехове в сърцата ни. Кръщението означава напълно да измием греховете, да пренесем, да погребем, да предадем и да покрием. Исус прие кръщението, за да поеме върху Себе Си всичките ви грехове. Тези, които не вярват в това, ще бъдат лишени от живота и хвърлени в пъкъла. "Да направиш и меден умивалник, с медна подложка, за да се мият… тогава да умиват ръцете си и нозете си, за да не умрат. Това ще им бъде вечен закон, за него и за потомците му във всичките им поколения" (Изход 30:18, 21). Да не вярваме означава да бъдем проклети. Да не вярваме означава да отидем в пъкъла. Ако вие не вярвате, осъждането на Йехова и смъртта ще слязат върху вас, и вие ще бъдете хвърлени във вечния огън.
"Тогава да умиват ръцете си и нозете си, за да не умрат." Бог каза това на първосвещеника, казвайки че това е вечният закон, според който трябва да живее той и потомците му. Всеки, който иска да вярват в Исус като свой Спасител, трябва да вярва в Неговото кръщение и кръвта на Кръста. Вярата се отнася за тези, които смело я вземат. Спасението става ваше, ако вие с вяра го приемате в сърцето си. Истината може да ни принесе полза, само ако ние вярваме в нея. Трябва да повярваме в това, че Бог ни е казал. За сърце няма по-голямо препятствия от невяра.
Бог каза, че когато свещеници стават пред Него, те трябва първо да измият ръцете и краката си в бронзовия умивалник, и все още твърде много хора нямат подобаваща вяра, за да измият ръцете и краката си във водата на умивалника. Всеки, който няма тази вяра в умивалника, ще бъде лишен от живота пред Бога. Повярвайте в евангелието на водата и Духа в сърцата ви и напълно се очистете, и по този начин станете пред Бога, отбегнете смърт и получете Неговото Царство. Независимо от това, колко вие спорите и настоявате пред Бога, вие непременно ще бъдете осъдени за това, че не повярвахте, когато имахте възможност. Надявам се и се моля, никой от вас да не отиде на смърт за невяра в истината.
Ако вие не вярвате в истината на спасението, което е измило греховете ви чрез кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста, вие ще съжалявате. Вярвате ли? Трябва да благодарим на Бога, че Той ни е спасил от греховете ни и наказанието чрез умивалника.
Ние ще говорим за останалата част на скинията в продължение на тази книга. Надявам се, че всички вие ще имате възможност да станете Божии чада чрез науките на тези книги.