Search

ΔΩΡΕΑΝ ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ,
eBOOKS ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΗΧΟΥ

Κυκλοφορούμε Σειρές Χριστιανικών Βιβλίων του Paul C. Jong

Μπορείτε να περιηγηθείτε και να ζητήσετε ένα αντίγραφο από τις δωρεάν σειρές βιβλίων τώρα! Μπορείτε να ζητήσετε μόνο ένα αντίγραφο από κάθε τίτλο και το πολύ 2 διαφορετικούς τίτλους κάθε φορά. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε τα τυπωμένα βιβλία μας ή αν θέλετε να λάβετε επιπλέον βιβλία για να μοιραστείτε με τους γύρω σας, πρέπει να εγγραφείτε για να γίνετε Συνεργάτης της Ιεραποστολής Νέα Ζωή με την έγκρισή μας. Προσφέρουμε αυτά τα ΔΩΡΕΑΝ χριστιανικά βιβλία σε ePub και PDF. Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν αυτά τα βιβλία στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας.
Γλώσσα reset

Κυρίως προτεινόμενα βιβλία

[Español-English] ¿REALMENTE HAS NACIDO DE NUEVO POR AGUA Y EL ESPÍRITU? [Nueva edición revisada]-HAVE YOU TRULY BEEN BORN AGAIN OF WATER AND THE SPIRIT? [New Revised Edition]

Ισπανικά-Αγγλικά 1

[Español-English] ¿REALMENTE HAS NACIDO DE NUEVO POR AGUA Y EL ESPÍRITU? [Nueva edición revisada]-HAVE YOU TRULY BEEN BORN AGAIN OF WATER AND THE SPIRIT? [New Revised Edition] Rev. Paul C. Jong

(Spanish) 
El tema principal de este volumen es "nacer de nuevo del agua y el Espíritu". Tiene la originalidad en el tema. En otras palabras, este libro describe claramente qué es nacer de nuevo y cómo nacer de nuevo del agua y el Espíritu siguiendo estrictamente la Biblia. El agua simboliza el bautismo de Jesús en el Jordán y la Biblia dice que todos nuestros pecados fueron pasados a Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Juan fue el representante de toda la humanidad y un descendiente de Aarón, el sumo sacerdote. Aarón ponía las manos sobre la cabeza del chivo expiatorio y le pasaba todos los pecados anuales de los israelitas en el Día de la Expiación. Esta era una sombra de las cosas buenas que estaban por venir. El bautismo de Jesús es el equivalente de la imposición de manos.
Jesús fue bautizado mediante la imposición de manos en el Jordán. Así que eliminó todos los pecados del mundo a través de Su bautismo y fue crucificado para pagar por ellos. Pero la mayoría de cristianos no sabe por qué Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. El bautismo de Jesús es la palabra clave de este libro y parte indispensable del Evangelio del agua y el Espíritu. Solo podemos nacer de nuevo si creemos en el bautismo de Jesús y Su Cruz.


(English)
This title`s main subject is "to be born again of Water and the Spirit." It has the originality on the subject. In other words, this book clearly tells us what being born again is and how to be born again of water and the Spirit in strict accordance with the Bible. The water symbolizes the baptism of Jesus at the Jordan and the Bible says that all our sins were passed on to Jesus when He was baptized by John the Baptist. John was the representative of all mankind and a descendant of Aaron the High priest. Aaron laid his hands on the head of the scapegoat and passed all the yearly sins of the Israelites onto it on the Day of Atonement. It is a shadow of the good things to come. The baptism of Jesus is the antitype of the laying on of hands. Jesus was baptized in the form of the laying on of hands at the Jordan. So He took away all the sins of the world through His baptism and was crucified to pay for the sins. But most Christians don`t know why Jesus was baptized by John the Baptist in the Jordan. Jesus` baptism is the keyword of this book, and the indispensable part of the Gospel of Water and the Spirit. We can be born again only by believing in the baptism of Jesus and His Cross.

[Ελληνικά-shqiptare] ΕΧΕΙΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΞ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ;-A Keni Lindur Me Të Vërtetë Prej Ujit Dhe Frymës?

Ελληνικά-Αμχαρικά 1

[Ελληνικά-shqiptare] ΕΧΕΙΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΞ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ;-A Keni Lindur Me Të Vërtetë Prej Ujit Dhe Frymës? Rev. Paul C. Jong

(Greek) 
Το κύριο θέμα αυτού του τίτλου είναι "να αναγεννηθείς από το Νερό και το Πνεύμα." Έχει την πρωτοτυπία στο θέμα του. Με άλλα λόγια, αυτό το βιβλίο μας λέει καθαρά τι σημαίνει να αναγεννηθούμε και πώς να αναγεννηθούμε από νερό και το Πνεύμα σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Το νερό συμβολίζει το βάπτισμα του Ιησού στον Ιορδάνη και η Βίβλος λέει ότι όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν Εκείνος βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο Ιωάννης ήταν ο εκπρόσωπος όλης της ανθρωπότητας και απόγονος του Αρχιερέα Ααρών. Ο Ααρών έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι του αποδιοπομπαίου τράγου και μεταβίβαζε επάνω του όλες τις ετήσιες αμαρτίες των Ισραηλιτών κατά την Ημέρα του Εξιλασμού. Αυτό ήταν μια σκιά των καλών πραγμάτων που θα έρχονταν. Το βάπτισμα του Ιησού είναι το αντίστοιχο της τοποθέτησης των χεριών.
Ο Ιησούς βαφτίστηκε στον Ιορδάνη με την μορφή της τοποθέτησης των χεριών. Έτσι, αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματος Του και σταυρώθηκε για να πληρώσει τις αμαρτίες. Αλλά οι περισσότεροι Χριστιανοί δεν γνωρίζουν γιατί βαφτίστηκε ο Ιησούς από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στον Ιορδάνη. Το βάπτισμα του Ιησού είναι η λέξη-κλειδί αυτού του βιβλίου, και το απαραίτητο μέρος του Ευαγγελίου του Ύδατος και του Πνεύματος. Μπορούμε να αναγεννηθούμε μόνο πιστεύοντας στο βάπτισμα του Ιησού και στον Σταυρό Του.


(Albanian)
Mes shumë librave të krishterë të shkruar rreth rilindjes, ky është libri i parë i kohës sonë që predikon ungjillin e ujit dhe të Frymës në përputhje të rreptë me Shkrimet. Njeriu nuk mund të hyjë në Mbretërinë e Qiellit pa u rilindur nga uji dhe Fryma. Të rilindë do të thotë që mëkatari të shpëtohet nga të gjitha mëkatet e përjetshme duke besuar në pagëzimin e Jezusit dhe Gjakun e tij në Kryq. Le të besojmë në ungjillin e ujit dhe të Frymës dhe të futemi në Mbretërinë e Qiellit si të drejtët që nuk kanë mëkat. 

[Français-English] ÊTES-VOUS VRAIMENT NÉ DE NOUVEAU D’EAU ET D’ESPRIT?-HAVE YOU TRULY BEEN BORN AGAIN OF WATER AND THE SPIRIT?

Γαλλικά-Αγγλικά 1

[Français-English] ÊTES-VOUS VRAIMENT NÉ DE NOUVEAU D’EAU ET D’ESPRIT?-HAVE YOU TRULY BEEN BORN AGAIN OF WATER AND THE SPIRIT? Rev. Paul C. Jong

(French) 
Le sujet principal de ce titre est "être né de nouveau d`Eau et d`Esprit". L`originalité se trouve dans le sujet. En d`autres termes, ce livre nous dit clairement ce que signifie être né de nouveau et comment naître de nouveau d`eau et d`Esprit en accord strict avec la Bible. L`eau symbolise le baptême de Jésus au Jourdain et la Bible dit que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus quand Il a été baptisé par Jean Baptiste. Jean était le représentant de toute l`humanité et descendant d`Aaron le Souverain sacrificateur. Aaron posait ses mains sur la tête du bouc émissaire et transférait tous les péchés annuels des Israélites dessus au Jour de l`Expiation. C`est une ombre des bonnes choses à venir. Le baptême de Jésus est l`antitype de l`imposition des mains. 
Jésus a été baptisé sous la forme d`une imposition des mains au Jourdain. Donc Il a enlevé tous les péchés du monde à travers Son baptême et a été crucifié pour payer pour les péchés. Mais la plupart des Chrétiens ne savent pas pourquoi Jésus a été baptisé par Jean Baptiste au Jourdain. Le baptême de Jésus est le mot clé de ce livre, et la partie indispensable de l`Évangile de l`Eau et de l`Esprit. Nous pouvons être nés de nouveau seulement en croyant au baptême de Jésus et Sa Croix.


(English)
This title`s main subject is "to be born again of Water and the Spirit." It has the originality on the subject. In other words, this book clearly tells us what being born again is and how to be born again of water and the Spirit in strict accordance with the Bible. The water symbolizes the baptism of Jesus at the Jordan and the Bible says that all our sins were passed on to Jesus when He was baptized by John the Baptist. John was the representative of all mankind and a descendant of Aaron the High priest. Aaron laid his hands on the head of the scapegoat and passed all the yearly sins of the Israelites onto it on the Day of Atonement. It is a shadow of the good things to come. The baptism of Jesus is the antitype of the laying on of hands. Jesus was baptized in the form of the laying on of hands at the Jordan. So He took away all the sins of the world through His baptism and was crucified to pay for the sins. But most Christians don`t know why Jesus was baptized by John the Baptist in the Jordan. Jesus` baptism is the keyword of this book, and the indispensable part of the Gospel of Water and the Spirit. We can be born again only by believing in the baptism of Jesus and His Cross.

Νέα Βιβλία

Ηλεκτρονικά και Ακουστικά βιβλία του Paul C. Jong

Ταξινόμηση
Σύνολο 110