Search

Τι είναι το Ευαγγέλιο;

Ο απόστολος Παύλος είπε, «Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτοις εκείνο, το οποίο και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε διά τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς? και ότι ετάφη, και ότι ανέστη την τρίτην ημέραν, κατά τας γραφάς» (Α~ Κορινθίους 15:3-4). Τι σημαίνει «Γραφές» στην φράση «Ο Χριστός απέθανε διά τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς»; Σημαίνει την Παλαιά Διαθήκη. Ο απόστολος Παύλος είπε ότι ο Ιησούς πέθανε για όλες τις αμαρτίες μας σύμφωνα με τη διαθήκη και αποκάλυψη της Παλαιάς Διαθήκης. Πώς εξιλέωσε όλες τις αμαρτίες; Το έκανε μέσω της δικαίας πράξης Του: Το βάπτισμά Του και το θάνατό Του στον Σταυρό.

Γνωρίζετε, στους χρόνους της Πρώτης Εκκλησίας, δεν υπήρχαν Χριστούγεννα ως το τέλος του 2ου αιώνα. Οι πρώτοι Χριστιανοί μαζί με τους Απόστολους τιμούσαν μόνο την 6η Ιανουαρίου ως την «ημέρα της βάπτισης του Ιησού» και ήταν η μόνη αναμνηστική γιορτή της Πρώτης Εκκλησίας.

Γιατί έδιναν οι Απόστολοι μεγάλοι έμφαση στο Βάπτισμα του Ιησού; Είναι το μυστικό του αληθινού Ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, το οποίο έλαβαν από τον Ιησού και κήρυξαν στον κόσμο. Ο Ιησούς είπε, «Εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού» (Κατά Ιωάννην 3:5). Η Βίβλος λέει ότι ο Ιησούς ήρθε εξ ύδατος και αίματος για να μας σώσει από όλες τις αμαρτίες μας (Α~ Ιωάννου 5:6). Το αίμα σημαίνει τον Σταυρό, αλλά τι σημαίνει το ύδωρ;

(Ελπίζω να μη μπερδέψετε το βάπτισμα των πιστών και το Βάπτισμα του Ιησού. Παρακαλώ προσέξτε καλά την έννοια του βαπτίσματος του Ιησού. Τώρα δεν εστιάζουμε στο βάπτισμα των πιστών ούτε στο δόγμα της αναγέννησης διά του βαπτίσματος).

Γιατί βαπτίστηκε ο Ιησούς από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή; Γιατί είπε ο Ιησούς ότι το βάπτισμά Του ήταν «πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην»; (Κατά Ματθαίον 3:15)

Η Επιστολή προς Εβραίους λέει, «Διότι ο νόμος (εκείνες οι θυσίες) έχων σκιάν των μελλόντων αγαθών...». Ας δούμε την τυπική θυσία που έδωσε ο Θεός στο λαό Του για τη σωτηρία τους στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης. Αν κάποιος αμάρτανε και ήταν ένοχος, ο αμαρτωλός έπρεπε να προσφέρει μια προσφορά για αμαρτία για να κάνει εξιλέωση για την αμαρτία του. Ας δούμε το Λευιτικόν 1:3-5. «Εάν το δώρον αυτού ήναι ολοκαύτωμα από των βοών, αρσενικόν άμωμον ας προσφέρη αυτό? παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου θέλει προσφέρει αυτό, διά να ήναι δεκτόν ενώπιον του Κυρίου? και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν του ολοκαυτώματος, και θέλει είσθαι δεκτόν υπέρ αυτού, διά να γείνη εξιλέωσις περί αυτού? και θέλουσι σφάξει τον μόσχον ενώπιον Κυρίου? και οι υιοί του Ααρών, οι ιερείς, θέλουσι φέρει το αίμα, και θέλουσι ραντίσει το αίμα κύκλω επί το θυσιαστήριον το παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου». Εδώ μπορούμε να δούμε ότι η προσφορά για αμαρτία έπρεπε να ικανοποιεί τρεις προϋποθέσεις για να είναι νόμιμη ενώπιον του Θεού.

Έπρεπε
  • (1) να προετοιμάσει ένα ζώο θυσίας χωρίς μώμο (εδ. 3).
  • (2) να βάλει τα χέρια του επάνω στο κεφάλι του θύματος (εδ. 4).
  • (3) να σκοτώσει (να σφάξει) το θύμα για να εξιλεώσει την αμαρτία του (εδ. 5).
Όταν ο Ααρών, ο αρχιερέας έβαζε τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του τράγου, όλες οι αμαρτίες των Ισραηλιτών μεταβιβάζονταν στο κεφάλι του τράγου.

Σ' αυτά τα παραπάνω εδάφια, πρέπει να επιβεβαιώσουμε το νόμο του Θεού ότι η αμαρτία έπρεπε να μεταβιβαστεί στο κεφάλι του ζώου της θυσίας μέσω της τοποθέτησης των χεριών πριν σφαγεί το ζώο της θυσίας. Αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα αλήθεια. Μπορείτε να βρείτε τόσο πολλές εκφράσεις όπως «τοποθέτηση των χεριών πάνω στο κεφάλι της προσφοράς για αμαρτία» για την άφεση της αμαρτίας στα ακόλουθα κεφάλαια του Λευιτικού. Στο Λευιτικόν 16:21 λέει, «Και θέλει επιθέσει ο Ααρών τας δύο χείρας αυτού επί την κεφαλήν του τράγου του ζώντος, και θέλει εξομολογηθή επ' αυτού πάσας τας ανομίας των υιών Ισραήλ, και πάσας τας παραβάσεις αυτών καθ' όλας αυτών τας αμαρτίας? και θέλει επιθέσει αυτάς εις την κεφαλήν του τράγου? και θέλει αποστείλει αυτόν διά χειρός διωρισμένου ανθρώπου εις την έρημον».

Όταν ο Ααρών, ο αρχιερέας έβαζε τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του τράγου, όλες οι αμαρτίες των Ισραηλιτών μεταβιβάζονταν στο κεφάλι του τράγου. Όταν ο αμαρτωλός έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι της θυσίας για αμαρτία, οι αμαρτίες του μεταβιβάζονταν στο κεφάλι του θύματος. Με τον ίδιο τρόπο, όταν ένα πρόσωπο διορίζεται στην ιεροσύνη, ένας λειτουργός βάζει τα χέρια του στο κεφάλι αυτού του προσώπου ώστε να του μεταβιβάσει την ιεροσύνη. Γι' αυτό, «η τοποθέτηση των χεριών πάνω στο κεφάλι» ήταν η πράξη της μεταβίβασης των αμαρτιών στο θύμα. Αυτό σημαίνει «μεταβιβάζω».

Και το ζώο έπρεπε να φονευτεί με σφάξιμο επειδή «διότι η ζωή της σαρκός είναι εν τω αίματι ... διότι το αίμα τούτο κάμνει εξιλασμόν υπέρ της ψυχής» (Λευιτικόν 17:11).

Ωστόσο, οι Ισραηλίτες ήταν πολύ αδύναμοι για να εξιλεωθούν για όλες τους τις αμαρτίες, επειδή δεν μπορούσαν παρά να αμαρτάνουν καθημερινά ώσπου να πεθάνουν, παρόλο που πρόσφεραν προσφορές για αμαρτία, κάθε φορά αμάρταναν. Έτσι ο Θεός άνοιξε μια άλλη ευκαιρία γι' αυτούς ώστε να συγχωρούνται για όλες τις ετήσιες αμαρτίες τους μια φορά το χρόνο. Ήταν το τυπικό της Ημέρας του Εξιλασμού. Την Ημέρα του Εξιλασμού, ο Ααρών, ο αρχιερέας, έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι του αποδιοπομπαίου τράγου για να μεταβιβάσει σ' αυτόν τις ετήσιες αμαρτίες όλων των Ισραηλιτών με μια για όλους (Λευιτικόν 16:21).

Ο Ααρών ήταν ο αντιπρόσωπος των Ισραηλιτών εκείνη την εποχή επειδή έβαζε τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του τράγου εκ μέρους όλων των Ισραηλιτών. Όταν ο ίδιος έβαζε τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του τράγου, όλες οι ετήσιες αμαρτίες των Ισραηλιτών (περίπου 2-3 εκατομμύρια άνθρωποι εκείνη την εποχή) μεταβιβάζονταν στο κεφάλι του αποδιοπομπαίου τράγου μέσω της νόμιμης πράξης του. Αυτό ήταν ένα παντοτινό θέσπισμα για την ανθρωπότητα (Λευιτικόν 16:29).

Αυτή ήταν η «σκιά των μελλόντων αγαθών» (Προς Εβραίους 10:1). Τώρα, ο Θεός εκπλήρωσε «τα μέλλοντα αγαθά» μέσω του Ιησού Χριστού. Ας δούμε πώς εκπλήρωσε την διαθήκη Του ο Ιησούς Χριστός.

Πρώτο, ο Πατέρας Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό με ανθρώπινη μορφή χωρίς μώμο ως τον υποσχεμένο Αμνό του Θεού. Αυτός είναι ο μονογενής Υιός του Θεού, και Αυτός είναι Άγιος Θεός, επίσης. Γι' αυτό ήταν κατάλληλος να είναι η Θυσία όλης της ανθρωπότητας χωρίς κανένα μώμο.

Δεύτερο, Αυτός βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στον Ποταμό Ιορδάνη. Εδώ, χρειάζεται να ξέρουμε ποιος ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής που βάφτισε τον Ιησού. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν απόγονος του Ααρών, του αρχιερέα. Ο Ιερέας Ζαχαρίας, ο πατέρας του Ιωάννη, γεννήθηκε από την πατριά του Αβιά, του εγγονού του Ααρών (Κατά Λουκάν 1:5, Α~ Χρον. 24:10). Γι' αυτό ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν απόγονος το Ααρών, του αρχιερέα. Αυτό σημαίνει ότι είχε το δικαίωμα να γίνει αρχιερέας. Επιπλέον, ο Ιησούς αναγνώρισε ότι ο Ιωάννης ήταν ο μεγαλύτερος από όλους τους ανθρώπους. «Αληθώς σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπό γυναικών δεν ηγέρθη μεγαλήτερος Ιωάννου του Βαπτιστού. Διότι πάντες οι προφήται και ο νόμος έως Ιωάννου προεφήτευσαν» (Κατά Ματθαίον 11:11-14). Αυτό σημαίνει ότι ο Ιωάννης ήταν ο Αρχιερέας στη γη και ο νόμιμος αντιπρόσωπος όλης της ανθρωπότητας που ο Θεός υποσχέθηκε και προετοίμασε.

Η Παλαιά Διαθήκη προφήτευσε γι' αυτόν. «Ιδού, εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου, και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθέν μου» (Μαλαχίας 3:1). «Ενθυμείσθε τον νόμον του Μωϋσέως του δούλου μου, τον οποίον προσέταξα εις αυτόν εν Xωρήβ διά πάντα τον Ισραήλ, τα διατάγματα, και τας κρίσεις. Ιδού, εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτην, πριν έλθη η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής? και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδίαν των πατέρων προς τα τέκνα, και την καρδίαν των τέκνων προς τους πατέρας αυτών, μήποτε έλθω και πατάξω την γην με ανάθεμα» (Μαλαχίας 4:4-6) «Και αν θέλητε να δεχθήτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας, όστις έμελλε να έλθη» (Κατά Ματθαίον 11:14).

Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο Ηλίας που έμελλε να έρθει και να επιστρέψει όλο το λαό στον Ιησού Χριστό προετοιμάζοντάς τους για να Τον δεχτούν. Εκείνος γεννήθηκε έξι μήνες πριν από τον Ιησού. Έδωσε το βάπτισμα της μετάνοιας στο λαό στην έρημο προκειμένου να προετοιμάσει το δρόμο του Κυρίου. Χρειαζόταν να οδηγήσει το λαό να θυμηθεί το νόμο και το σύστημα των θυσιών της Παλαιάς Διαθήκης προκειμένου να τους προετοιμάσει για τον Σωτήρα Ιησού Χριστό. Γι' αυτό βάφτιζε τους ανθρώπους και τους έκανε να καταλάβουν ότι ο Σωτήρας θα ερχόταν γρήγορα για να πάρει όλες τις αμαρτίες του κόσμου με τον τύπο της τοποθέτησης των χεριών. Το βάπτισμα του Ιωάννη καλούσε τους αμαρτωλούς να επιστρέψουν στον Θεό. Πάρα πολλοί άνθρωποι άκουσαν τα λόγια του Θεού μέσω του Ιωάννη και εγκατέλειψαν τα είδωλά τους και επέστρεψαν στον Θεό, εξομολογούμενοι τις αμαρτίες τους.

Στην Καινή Διαθήκη, το βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή έγινε για να πλύνει και καθαρίσει εντελώς όλες τις αμαρτίες του κόσμου.

Τότε ο Ιησούς ήρθε από τη Γαλιλαία στον Ιωάννη στον Ιορδάνη για να βαφτιστεί από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο Ιησούς είπε, «Άφες τώρα? διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφήνει αυτόν» (Κατά Ματθαίον 3:15). Εδώ, η δικαιοσύνη σημαίνει «τιμιότητα, το δίκαιο». Σημαίνει ότι ο Ιησούς έσωσε όλους τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους με τον πιο τέλειο και κατάλληλο τρόπο. Για να ελευθερώσει όλους τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους με τον πιο τέλειο και κατάλληλο τρόπο, ο Ιησούς έπρεπε να αναλάβει τις αμαρτίες τους με την «τοποθέτηση των χεριών» σύμφωνα με την διαθήκη, την οποία έκανε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτός ήταν ο πιο κατάλληλος τρόπος γι' Αυτόν για ν' αναλάβει όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας δεχόμενος το βάπτισμα από τον Ιωάννη. Επειδή ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματος, την επόμενη ημέρα ο Ιωάννης ο Βαπτιστής επιβεβαίωσε, «Ιδού ο Αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου» (Κατά Ιωάννην 1:29). Ο ίδιος ο Ιωάννης ήρθε να τελέσει το βάπτισμα του Ιησού με την τοποθέτηση των χεριών. Τη στιγμή που ο Ιωάννης έβαλε τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του Ιησού, όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν σ' Αυτόν σύμφωνα με το νόμο του Θεού.

Τρίτο, Εκείνος θυσιάστηκε για την άφεση των αμαρτιών μας. Πριν από την τελευταία Του πνοή είπε, «Τετέλεσται!» (Κατά Ιωάννην 19:30). Έχυσε το αίμα Του για πληρωμή της αμαρτίας μας. Και αναστήθηκε από τους νεκρούς την τρίτη ημέρα, και αναλήφθηκε στους Ουρανούς. Καθάρισε έτσι εντελώς όλη την αμαρτία του κόσμου με το βάπτισμά Του και το αίμα Του στον Σταυρό.

Ο απόστολος Παύλος είπε, «Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτοις εκείνο, το οποίο και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε διά τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς» (Α~ Κορινθίους 15:3). Τώρα, καταλαβαίνετε πώς προσφερόταν το θύμα για την άφεση της αμαρτίας στην Παλαιά Διαθήκη, και γιατί αυτό ήταν σκιά των μελλόντων αγαθών;

Έπρεπε να υπάρχει η «τοποθέτηση των χεριών» πριν από το θάνατο του θύματος. Αν κάποιος αμελούσε την «τοποθέτηση των χεριών» πάνω στο θύμα όταν πρόσφερε μια προσφορά για αμαρτία, δε μπορούσε να συγχωρεθεί από την αμαρτία εξαιτίας της παρανομίας του. Ο Θεός ποτέ δεν δέχτηκε τέτοιες παράνομες θυσίες. Ήταν αντίθετο στο νόμο του Θεού να προσφέρονται θυσίες χωρίς την τοποθέτηση των χεριών επάνω στο θύμα.

Ο Ιησούς ήρθε σ' αυτό τον κόσμο προκειμένου να καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας με τη δίκαιη πράξη Του (Προς Ρωμαίους 5:18). Η δίκαιη πράξη Του ήταν ότι βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή για να αναλάβει την αμαρτία του κόσμου και σταυρώθηκε για να πληρώσει την οφειλή της αμαρτίας. Ήρθε με το βάπτισμά Του και το αίμα Του. Όμως, ατυχώς, οι περισσότεροι Χριστιανοί γνωρίζουν μόνο ένα μέρος αυτής της δίκαιης πράξης Του. Πρέπει να γνωρίσουμε όλα τα μέρη του Ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Το να πιστεύετε σ' Αυτόν παραλείποντας το σπουδαίο τμήμα του Ευαγγελίου Του είναι άνομο και μάταιο.

Ο απόστολος Ιωάννης ξεκαθάρισε το πλήρες του Ευαγγελίου Του στην πρώτη Επιστολή. «Ούτος είναι ο ελθών δι' ύδατος και αίματος, Ιησούς ο Χριστός? ουχί διά του ύδατος μόνον, αλλά διά του ύδατος και του αίματος? και το Πνεύμα είναι το οποίον μαρτυρεί, επειδή το Πνεύμα είναι η αλήθεια» (Α~ Ιωάννου 5:6).

Γεννιόμαστε με αμαρτωλή φύση, και αμαρτάνουμε ως την τελευταία μας πνοή. Δεν μπορούμε παρά να αμαρτάνουμε και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την κρίση του Θεού. Όλη η ανθρωπότητα είμαστε προορισμένοι για τον άδη, «Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος» (Προς Ρωμαίους 6:23). Όπου όμως περίσσευσε η αμαρτία, περίσσευσε περισσότερο η χάρη, «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον» (Προς Ρωμαίους 5:20, Κατά Ιωάννην 3:16).

Ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, ήρθε σ' αυτό τον κόσμο ως ο Αμνός του Θεού. Πήρε όλη την αμαρτία του κόσμου όταν βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στον Ποταμό Ιορδάνη. Ως αντιπρόσωπος όλης της ανθρωπότητας, ο Ιωάννης έβαλε τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του Ιησού, και εκείνη τη στιγμή, όλη η αμαρτία του κόσμου μεταβιβάστηκε πάνω στον Ιησού. Έτσι ο Ιησούς πήρε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του και τις μετέφερε στο Σταυρό. Έχυσε όλο το θυσιαστικό Του αίμα ως πληρωμή για την αμαρτία μας, και εξιλέωσε εντελώς όλη την αμαρτία του κόσμου.

Γι' αυτό πριν την τελευταία Του πνοή φώναξε δυνατά, «Τετέλεσται!» Τι τελείωσε από τον Ιησού; Όλη η αμαρτία και η τιμωρία της τελείωσε με τη δίκαιη πράξη Του, με άλλα λόγια, συγχωρεθήκαμε για όλη την αμαρτία μας με το βάπτισμά Του και το θάνατό Του στον Σταυρό. Ο Ιησούς Χριστός καθάρισε όλη την αμαρτία του κόσμου περίπου 2000 χρόνια πριν, και καθιέρωσε ένα νέο και ζωντανό δρόμο (Προς Εβραίους 10:20). Τώρα είναι ο καιρός της χάρης Του. Όποιος πιστεύει στο βάπτισμά Του και το θάνατό Του στο Σταυρό, μπορεί να συγχωρεθεί για όλη του την αμαρτία, και έχει την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος (Πράξεις 2:38). Αλληλούια!

Και τι άλλο πρέπει να πούμε! Υπάρχουν τόσα πολλά εδάφια στη Βίβλο που διακηρύττουν το Βάπτισμά Του ως την αναπόφευκτη δίκαιη πράξη του Ιησού για τη σωτηρία μας (Κατά Ματθαίον 3:13-17, Α΄ Πέτρου 3:21, Κατά Ιωάννην 6:53-55, Προς Εφεσίους 4:5, Προς Γαλατάς 3:27, Πράξεις 10:37 κ.λπ.).

Πιστεύετε σ' αυτή την αλήθεια; Έχετε αμαρτία στην καρδιά σας; Πήρε ο Ιησούς όλη την αμαρτία σας από τη γέννησή σας ως τώρα; Πήρε όλη την αμαρτία σας από τώρα ως την τελευταία σας πνοή με το βάπτισμά Του πριν 2000 χρόνια; Τότε είστε εντελώς αγιασμένος πιστεύοντας στο βάπτισμα και το αίμα Του;

Η Χριστιανοσύνη σήμερα πρέπει ν' ανακαλύψει ξανά το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Όποιος θέλει να γνωρίσει περισσότερα για το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, ας μη διστάσει να επικοινωνήσει με την Ιεραποστολή Νέα Ζωή. Μπορείτε να λάβετε δωρεάν βιβλία και ηλεκτρονικά βιβλία (e-books) του Αιδ. Paul C. Jong.