Search

Μελέτη της Σκηνής του Μαρτυρίου

 • Η Σκηνή του Μαρτυρίου
 • Η Σκηνή του Μαρτυρίου ήταν η σκιά του Ιησού Χριστού που έχει συγχωρέσει τις αμαρτίες των Ισραηλιτών και καθενός που πιστεύει σ' Αυτόν. Ο Κύριός μας ήταν ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της Σκηνής του Μαρτυρίου. Και ήταν συγχρόνως ο Σωτήρας που έχει καθαρίσει τις αμαρτίες όλων με μιας και το θύμα της θυσίας για όλη την ανθρωπότητα.
 • Αν και ο λαός Ισραήλ αμάρτανε καθημερινά, βάζοντας τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι του άμωμου ζώου της θυσίας στην αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου σύμφωνα με το σύστημα θυσιών, μπορούσαν να μεταβιβάσουν τις αμαρτίες τους επάνω στο θύμα. Έτσι, καθένας που πίστευε στην υπηρεσία των ιερέων και της θυσιαστικής προσφοράς που προσφερόταν σύμφωνα με το σύστημα θυσιών, θα μπορούσε να λάβει την άφεση όλης της αμαρτίας, πλένοντας τις αμαρτίες και κάνοντάς τις λευκές όσο το χιόνι. Παρόμοια, με πίστη στο βάπτισμα και τη θυσία του Ιησού, που είναι η αληθινή ουσία της Σκηνής του Μαρτυρίου, ο λαός Ισραήλ και όσοι από εμάς που είμαστε Εθνικοί, έχουμε ντυθεί με την ευλογία της άφεσης όλων των αμαρτιών μας και ζούμε για πάντα με τον Κύριο.
 • Όχι μόνο οι Ισραηλίτες, αλλά και όλοι οι Εθνικοί μπορούν επίσης να ελευθερωθούν από όλες τις αμαρτίες τους μόνο με πίστη στον Ιησού• τον Κύριο της Σκηνής του Μαρτυρίου. Η Σκηνή του Μαρτυρίου μας διδάσκει τι είναι το δώρο της άφεσης της αμαρτίας που ο Θεός έχει δώσει στον καθένα. Μ' αυτό τον τρόπο, η ίδια η Σκηνή του Μαρτυρίου ήταν η ίδια η ουσία του Ιησού Χριστού.
 • Ο Ιησούς έχει γίνει ο Σωτήρας των αμαρτωλών. Κάθε αμαρτωλός, όποιος κι αν είναι, μπορεί να γίνει χωρίς αμαρτία μόνο με πίστη στο βάπτισμα του Ιησού, το αίμα Του στον Σταυρό και την αλήθεια ότι είναι ο ίδιος Θεός. Μπορούμε να ελευθερωθούμε από την κρίση του Θεού με την πίστη μας στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα—με άλλα λόγια, με πίστη στο βάπτισμα του Ιησού, το αίμα Του και τη θεότητά Του. Ο Ιησούς είναι η πύλη της Βασιλείας των Ουρανών.
 • Στις Πράξεις 4:12 λέει, «Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία• διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν». Κανένας άλλος από τον Ιησού δε μπορεί να σώσει όλους τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους. Δεν υπάρχει κανένας Σωτήρας εκτός από τον Ιησού. Στο Κατά Ιωάννην 10:9 λέει, «Εγώ είμαι η θύρα• δι' εμού εάν τις εισέλθη, θέλει σωθή και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρεί βοσκήν». Στην Επιστολή 1 Τιμόθεον 2:5 λέει, «Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός» και στο Κατά Ματθαίον 3:15 λέει, «Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν• Άφες τώρα• διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην». Όλοι αυτοί οι στίχοι δίνουν μαρτυρία γι' αυτή την αλήθεια.
 • Ο Ιησούς ήρθε σ' αυτή τη γη με ανθρώπινη σάρκα, και με το βάπτισμα που έλαβε (κυανό νήμα) και χύνοντας το αίμα Του (ερυθρό νήμα), έσωσε τους αμαρτωλούς. Μ' αυτό τον τρόπο ο Ιησούς έχει γίνει η πόρτα της σωτηρίας για όλους τους αμαρτωλούς. Ακριβώς όπως η πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν υφασμένη με κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, ο Ιησούς, που ήρθε σ' αυτή τη γη, ανέλαβε πρώτα απ' όλα τις αμαρτίες του κόσμου επάνω Του με το βάπτισμά Του που έλαβε από τον Ιωάννη. Επομένως, έγινε το θύμα της θυσίας, ο Αμνός του Θεού (Κατά Ιωάννην 1:29).
 • Δεύτερον, αφού ανέλαβε έτσι τις ανομίες όλων των αμαρτωλών με το βάπτισμά Του, πέθανε στη θέση τους και έδωσε νέα ζωή σε όσους πιστεύουν. Τρίτον, αυτός ο Ιησούς ήταν ο ίδιος Θεός. Στη Γένεση 1:1 λέει, «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην» και στη Γένεση 1:3 λέει, «Και είπεν ο Θεός, Γενηθήτω φώς• και έγεινε φώς». Ο Ιησούς δεν ήταν άλλος από αυτόν τον Θεό Λόγο, Αυτός που δημιούργησε ολόκληρο τον κόσμο και όλα μέσα σ’ αυτόν με τον Λόγο Του.
 • Ο Θεός είπε στον Μωυσή να κάνει την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου με κυανό, πορφυρό, ερυθρό νήμα και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Ο Ιησούς, που είναι ο ίδιος Θεός, ολοκλήρωσε το έργο Του να καταστήσει τους αμαρτωλούς δίκαιους ερχόμενος σ' αυτή τη γη με ανθρώπινη σάρκα προσφέροντας σωτηρία στους ανθρώπους από όλες τις αμαρτίες τους μέσω του βαπτίσματός Του και του θανάτου Του στον Σταυρό. Αυτά τα τρία έργα είναι ο τρόπος με τον οποίο Χριστός έχει σώσει τους αμαρτωλούς, και είναι η απόδειξη αυτής της αλήθειας.
 • Ο απόστολος Παύλος είπε στην Επιστολή προς Εφεσίους 4:4-6, «Εν σώμα και εν Πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μίαν ελπίδα της προσκλήσεώς σας• εις Κύριος, μία πίστις, εν βάπτισμα• εις Θεός και Πατήρ πάντων, ο ων επί πάντων και διά πάντων και εν πάσιν υμίν». Αυτός ο Λόγος αναφέρεται στη σωτηρία από την αμαρτία που έγινε από κυανό, πορφυρό, ερυθρό νήμα και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό.
 • Μέσω της εξερεύνησής μας της Σκηνής του Μαρτυρίου, πρέπει να καταλάβουμε την ορθή αλήθειά της, και με αυτόν τον τρόπο να ευλογηθούμε ώστε να συγχωρεθούμε από όλες τις αμαρτίες μας.