Search

Κηρύγματα

Θέμα 11: Η Σκηνή του Μαρτυρίου

[11-16] Τα πνευματικά μυστήρια που κρύβονται στην Κιβωτό της Διαθήκης (Έξοδος 25:10-22)

Τα πνευματικά μυστήρια που κρύβονται στην Κιβωτό της Διαθήκης
(Έξοδος 25:10-22)
«Και θέλουσι κατασκευάσει κιβωτόν εκ ξύλου σιττίμ· δύο πηχών και ημισείας το μήκος αυτής, και μιας πήχης και ημισείας το πλάτος αυτής, και μιας πήχης και ημισείας το ύψος αυτής· και θέλεις περικαλύψει αυτήν με καθαρόν χρυσίον, έσωθεν και έξωθεν θέλεις περικαλύψει αυτήν, και επ’ αυτής θέλεις κάμει χρυσήν στεφάνην κύκλω. Και θέλεις χύσει δι’ αυτήν τέσσαρας κρίκους χρυσούς και θέλεις βάλει αυτούς εις τας τέσσαρας γωνίας αυτής· δύο μεν κρίκους εις την μίαν πλευράν αυτής, δύο δε κρίκους εις την άλλην πλευράν αυτής. Και θέλεις κάμει μοχλούς εκ ξύλου σιττίμ, και θέλεις περικαλύψει αυτούς με χρυσίον· και θέλεις εισάξει τους μοχλούς εις τους κρίκους των πλευρών της κιβωτού, διά να βαστάζηται η κιβωτός δι’ αυτών· εν τοις κρίκοις της κιβωτού θέλουσι μένει οι μοχλοί· δεν θέλουσι μετακινείσθαι απ’ αυτής. Και θέλεις θέσει εν τη κιβωτώ τα μαρτύρια τα οποία θέλω δώσει εις σε. Και θέλεις κάμει ιλαστήριον εκ χρυσίου καθαρού· δύο πηχών και ημισείας το μήκος αυτού, και μιας πήχης και ημισείας το πλάτος αυτού. Και θέλεις κάμει δύο χερουβείμ εκ χρυσίου· σφυρήλατα θέλεις κάμει αυτά, επί των δύο άκρων του ιλαστηρίου· και κάμε εν χερούβ επί του ενός άκρου, και εν χερούβ επί του άλλου άκρου· εκ του ιλαστηρίου θέλεις κάμει τα χερουβείμ επί των δύο άκρων αυτού· και θέλουσιν εκτείνει τα χερουβείμ επάνωθεν τας πτέρυγας, επικαλύπτοντα με τας πτέρυγας αυτών το ιλαστήριον· και τα πρόσωπα αυτών θέλουσι βλέπει το εν προς το άλλο· προς το ιλαστήριον θέλουσιν είσθαι τα πρόσωπα των χερουβείμ. Και θέλεις επιθέσει το ιλαστήριον επί της κιβωτού άνωθεν· και θέλεις θέσει εν τη κιβωτώ τα μαρτύρια, τα οποία θέλω δώσει εις σε· και εκεί θέλω γνωρισθή προς σε· και επάνωθεν του ιλαστηρίου, εκ του μέσου των δύο χερουβείμ, των επί της κιβωτού του μαρτυρίου, θέλω λαλήσει προς σε περί πάντων όσα θέλω προστάξει εις σε να είπης προς τους υιούς Ισραήλ».
 
 
Η Κιβωτός της Διαθήκης
Το σημερινό θέμα είναι η Κιβωτός της Διαθήκης. Η Κιβωτός της Διαθήκης είχε μέγεθος 113 εκατοστά (3,7 πόδια) σε μήκος, 68 εκατοστά (2,2 πόδια) σε πλάτος και 68 εκατοστά (2,2 πόδια) σε ύψος, ήταν κατασκευασμένη από ξύλο ακακίας και ήταν επιστρωμένη με καθαρό χρυσάφι. Μέσα σε αυτή την Κιβωτό υπήρχαν δύο λίθινες πλάκες χαραγμένες με τις Δέκα Εντολές και μία χρυσή στάμνα με μάννα, ενώ αργότερα σε αυτά προστέθηκε η ράβδος του Ααρών που βλάστησε. Τι μας λένε, λοιπόν, αυτά τα τρία στοιχεία που ήταν τοποθετημένα μέσα στην Κιβωτό της Διαθήκης; Μέσω αυτών των στοιχείων θέλω να προσφέρω μια λεπτομερή εξήγηση των τριών υπηρεσιών του Ιησού Χριστού. Ας εξετάσουμε τώρα την πνευματική αλήθεια που φανερωνόταν σε αυτά τα τρία στοιχεία που ήταν τοποθετημένα μέσα στην Κιβωτό της Διαθήκης.
 
  
Οι δύο λίθινες πλάκες που ήταν χαραγμένες με το Νόμο
 
Περιεχόμενα της Κιβωτού της Διαθήκης
Οι δύο λίθινες πλάκες, που ήταν χαραγμένες με τον νόμο και ήταν τοποθετημένες μέσα στην Κιβωτό της Διαθήκης, μας λένε ότι ο Θεός είναι ο Νομοθέτης που έχει δώσει σε εμάς τους Νόμους Του. Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 8:1-2 λέει, «Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισις εις τους εν Χριστώ, Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα αλλά, κατά το πνεύμα. Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ηλευθέρωσεν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου». Από αυτή την περικοπή μπορούμε να δούμε ότι ο Θεός έχει καθιερώσει δύο νόμους στις καρδιές μας: τον νόμο της ζωής και τον νόμο της καταδίκης. 
Με αυτούς τους δύο νόμους ο Κύριος έχει φέρει την καταδίκη και την σωτηρία σε όλα τα ανθρώπινα όντα. Πρώτα από όλα, μέσω του Νόμου μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, προορισμένοι αναπόφευκτα για τον άδη. Εντούτοις, σε όσους ξέρουν την αμαρτωλή φύση και την καταδικασμένη μοίρα τους, ο Θεός έχει δώσει τον νόμο της σωτηρίας Του, «τον νόμο του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού». Ο Θεός έχει γίνει ο αληθινός Σωτήρας για όλους, δίνοντάς τους αυτούς τους δύο νόμους.
 
 
Το μάννα που υπήρχε στην χρυσή στάμνα
 
Η χρυσή στάμνα που επίσης υπήρχε στην Κιβωτό, περιείχε μάννα. Όταν ο λαός Ισραήλ πέρασε 40 χρόνια στην έρημο, ο Θεός τούς έφερε τροφή από τους Ουρανούς, και οι Ισραηλίτες έζησαν με αυτό το μάννα μαγειρεύοντάς το με διάφορους τρόπους. Και ήταν όπως ο άσπρος σπόρος του κόλιαντρου (κορίανδρου), και η γεύση του ήταν σαν αρτοσκεύασμα φτιαγμένο με μέλι. Αυτό το μάννα που ο Θεός είχε δώσει στον λαό Ισραήλ, διατήρησε τις ζωές τους έως ότου μπήκαν στην Γη Χαναάν. Έτσι, έπρεπε να κρατήσουν αυτή την τροφή σε μία στάμνα σε ανάμνηση. 
Αυτό μάς λέει ότι εμείς, οι σημερινοί πιστοί, πρέπει επίσης να τρώμε τον άρτο της ζωής με τον οποίο πρέπει να τρέφονται τα πνευματικά παιδιά του Θεού ενόσω είναι σε αυτόν τον κόσμο, έως ότου μπουν στον Ουρανό. Αλλά υπάρχουν φορές που θέλουμε να τρώμε το ψωμί του κόσμου, δηλαδή τις διδασκαλίες αυτού του κόσμου αντί του Λόγου του Θεού. Εντούτοις, εκείνο με το οποίο πρέπει αληθινά και πραγματικά να ζήσουν τα παιδιά του Θεού πριν φτάσουν στην πνευματική Γη Χαναάν, είναι ο Λόγος του Θεού που είναι το πνευματικό ψωμί της αληθινής ζωής που κατεβαίνει από τον Ουρανό. 
Κανείς δεν κουράζεται ποτέ τρώγοντας το ψωμί της αληθινής ζωής. Όσο περισσότερο έχουμε αυτό το πνευματικό ψωμί, τόσο περισσότερο αυτό γίνεται αληθινή ζωή για τις ψυχές μας. Όμως, αν τρεφόμαστε με το ψωμί των διδασκαλιών του κόσμου αντί με εκείνο του Λόγου του Θεού, οι ψυχές μας θα καταλήξουν στον θάνατο. Ο Θεός διέταξε τον λαό Ισραήλ να βάλει το μάννα που κατέβηκε από τους Ουρανούς σε μία στάμνα και να το φυλάξουν. Όπως φαίνεται στην Έξοδο 16:33, ο Θεός είπε, «Λάβε μίαν στάμνον, και βάλε εν αυτή εν γομόρ πλήρες από μάννα, και θες αυτήν έμπροσθεν του Κυρίου, διά να φυλάττηται εις τας γενεάς σας». Το μάννα που κατέβηκε από τους Ουρανούς ήταν το ψωμί της αληθινής ζωής για τις ψυχές των ανθρώπων. «Και σε εταπείνωσε και σε έκαμε να πεινάσης και σε έθρεψε με μάννα, το οποίον δεν εγνώριζες, ουδέ οι πατέρες σου εγνώριζον, διά να σε κάμη να μάθης ότι ο άνθρωπος δεν ζη με μόνον άρτον, αλλ’ ο άνθρωπος ζη με πάντα λόγον εξερχόμενον εκ του στόματος του Κυρίου» (Δευτ. 8:3).
 


Ποιος λοιπόν είναι το αληθινό ψωμί της ζωής για μας;

 
Το ψωμί της αληθινής ζωής μας είναι το βάπτισμα που ο Ιησούς Χριστός έλαβε για να αναλάβει τις αμαρτίες μας στο σώμα Του και η σταύρωση· το χύσιμο του αίματός Του. Δίνοντάς μας την σάρκα και το αίμα Του, ο Ιησούς Χριστός έχει γίνει το ψωμί της αιώνιας ζωής. Όπως μας λέει στο Κατά Ιωάννην 6:48-58: «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες σας έφαγον το μάννα εν τη ερήμω και απέθανον· ούτος είναι ο άρτος ο καταβαίνων εκ του ουρανού, διά να φάγη τις εξ αυτού και να μη αποθάνη. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζων, ο καταβάς εκ του ουρανού. Εάν τις φάγη εκ τούτου του άρτου, θέλει ζήσει εις τον αιώνα. Και ο άρτος δε τον οποίον εγώ θέλω δώσει, είναι η σαρξ μου την οποίαν εγώ θέλω δώσει υπέρ της ζωής του κόσμου. Εμάχοντο λοιπόν προς αλλήλους Ιουδαίοι, λέγοντες· Πως δύναται ούτος να δώση εις ημάς να φάγωμεν την σάρκα αυτού; Είπε λοιπόν εις αυτούς ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σας λέγω, Εάν δεν φάγητε την σάρκα του υιού του ανθρώπου και πίητε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωήν εν εαυτοίς. Όστις τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι η σαρξ μου αληθώς είναι τροφή, και το αίμα μου αληθώς είναι πόσις. Όστις τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου εν εμοί μένει, και εγώ εν αυτώ. Καθώς με απέστειλεν ο ζων Πατήρ και εγώ ζω διά τον Πατέρα, ούτω και όστις με τρώγει θέλει ζήσει και εκείνος δι’ εμέ. Ούτος είναι ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού, ουχί καθώς οι πατέρες σας έφαγον το μάννα και απέθανον· όστις τρώγει τούτον τον άρτον θέλει ζήσει εις τον αιώνα». 
Ο Κύριός μας είπε, «Ούτος είναι ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού, ουχί καθώς οι πατέρες σας έφαγον το μάννα και απέθανον· όστις τρώγει τούτον τον άρτον θέλει ζήσει εις τον αιώνα». Τι ήταν «ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού». Σήμαινε την σάρκα και το αίμα του Ιησού. Στην Βίβλο, η σάρκα του Ιησού μάς λέει ότι ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη στον ποταμό Ιορδάνη. Και το αίμα του Ιησού μάς λέει ότι επειδή βαπτίστηκε ο Ιησούς, ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου και σήκωσε την καταδίκη της αμαρτίας όταν σταυρώθηκε. 
Το μάννα μέσα στην στάμνα που τοποθετήθηκε στην Κιβωτό της Διαθήκης, ήταν το ψωμί της ζωής για τους Ισραηλίτες όταν ήταν στην έρημο, και η πνευματική έννοιά του στην εποχή της Καινής Διαθήκης αναφέρεται στην σάρκα του Ιησού Χριστού. Αυτή η αλήθεια μας παρουσιάζει το βάπτισμα μέσω του οποίου ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε τις αδικίες όλων των αμαρτωλών και το αίμα που έχυσε στον Σταυρό. Επειδή ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες αυτού του κόσμου επάνω στο σώμα Του μέσω του βαπτίσματός Του, και έχυσε το αίμα Του και πέθανε στον Σταυρό, το βάπτισμα και το χύσιμο του αίματός Του έχουν γίνει ο αιώνιος θεμέλιος λίθος της νέας ζωής που επιτρέπει στους πιστούς να αναγεννηθούν. 
Η σάρκα που ο Ιησούς πρόσφερε για να αναλάβει τις αδικίες των αμαρτωλών μέσω του βαπτίσματός Του και το αίμα που έχυσε στον Σταυρό, είναι το ψωμί της ζωής που κάνει όλους τους αμαρτωλούς να λάβουν την άφεση της αμαρτίας. Πρέπει επομένως να κατανοήσουμε τον Λόγο για τον οποίο ο Ιησούς είπε, «Εάν δεν φάγητε την σάρκα του υιού του ανθρώπου και πίητε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωήν εν εαυτοίς» (Ιωάν. 6:53).
  
 
Ποιος είναι μεγαλύτερος;
 
Όταν εξετάζουμε το Κατά Ιωάννην κεφ. 6, μπορούμε να δούμε ότι οι περισσότεροι Ιουδαίοι εκείνης της εποχής θεωρούσαν τον Μωυσή ως μεγαλύτερο από τον Ιησού. Όταν ο Ιησούς ήρθε σε αυτή την γη, Τον ρώτησαν, «Είσαι εσύ μεγαλύτερος από τον πατέρα μας τον Μωυσή;» Στην πραγματικότητα θεωρούσαν τον Μωυσή ως μέγιστο όλων. Επειδή οι Ιουδαίοι είχαν αποτύχει να αναγνωρίσουν τον Ιησού ως τον Μεσσία, Τον είδαν ως αντιπαθητικό. Έτσι, Τον προκάλεσαν με την ερώτηση, «Είσαι εσύ μεγαλύτερος από τον Μωυσή;» Ο λαός Ισραήλ πίστευαν στον Θεό Γιαχβέ και τώρα ήρθε εμπρός τους ένας νεαρός άνδρας μόλις 30 ετών, που ισχυριζόταν, «Οι πατέρες σας έφαγον το μάννα και απέθανον· όστις τρώγει τούτον τον άρτον που εγώ θέλω δώσει θέλει ζήσει εις τον αιώνα». Για αυτό ήρθαν να συγκρίνουν την δύναμη των δύο, του Μωυσή και του Ιησού. 
Όπως δήλωσε αργότερα ο Ιησούς, «Πριν γείνη ο Αβραάμ, εγώ είμαι», Αυτός είναι μεγαλύτερος από οποιονδήποτε άνθρωπο ολόκληρης της ανθρώπινης ιστορίας, επειδή είναι ο ίδιος ο Δημιουργός. Πώς θα μπορούσαν τα απλά δημιουργήματα έστω και να τολμήσουν να προκαλέσουν το Δημιουργό τους; Και όμως, μερικοί άνθρωποι λένε ακόμα ότι ο Ιησούς είναι απλά ένας μεγάλος δάσκαλος, μόνο ένας από τους μεγάλους μύστες της ανθρώπινης ιστορίας. Τι βλασφημία! Ο Ιησούς είναι Θεός, ο Βασιλιάς των βασιλιάδων και ο Δημιουργός ολόκληρου του κόσμου. Είναι ο παντοδύναμος και πάνσοφος Θεός. Και όμως, ταπείνωσε τον εαυτό Του και ήρθε σε αυτή την γη με ανθρώπινη σάρκα, για να σώσει εσάς και εμένα από όλες τις αμαρτίες μας και τον αιώνιο θάνατο, για να γίνει ο αληθινός Σωτήρας μας. 
Ο Ιησούς Χριστός είπε, «Είναι γεγραμμένον εν τοις προφήταις· Και πάντες θέλουσιν είσθαι διδακτοί του Θεού. Πας λοιπόν, όστις ακούση παρά του Πατρός και μάθη, έρχεται προς εμέ· ουχί ότι είδε τις τον Πατέρα, ειμή εκείνος όστις είναι παρά του Θεού, ούτος είδε τον Πατέρα». Τελικά, ο Ιησούς έλεγε ότι είναι ο Χριστός τον οποίο περίμεναν οι Ιουδαίοι. Αλλά εκείνοι δεν μπόρεσαν να καταλάβουν τι τους έλεγε ο Ιησούς, ούτε μπόρεσαν να το πιστέψουν ούτε να το δεχτούν, και αυτό οδήγησε σε μια σοβαρή παρανόηση, καθώς αναρωτήθηκαν, «Πώς μπορείς να μας δώσεις να φάμε την σάρκα σου; Λες ότι θα κερδίσουμε την αιώνια ζωή αν φάμε πραγματικά την σάρκα σου και πιούμε το αίμα σου; Νομίζεις ότι εδώ είμαστε κανίβαλοι;» 
Αλλά όσοι τρώνε την σάρκα του Ιησού και πίνουν το αίμα Του θα ζήσουν για πάντα. Η σάρκα του Ιησού είναι το ψωμί της ζωής. Η πραγματική ουσία του μάννα που φυλάχτηκε στην στάμνα, το ψωμί της ζωής, είναι η σάρκα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Με τον ερχομό Του σε αυτή την γη και την προσφορά της σάρκας και του αίματός Του, ο Ιησούς μάς έχει κάνει να φάμε το ψωμί της ζωής και να λάβουμε αιώνια ζωή. 
Πώς, λοιπόν, μπορεί ο καθένας να φάει την σάρκα του Ιησού και να πιει το αίμα Του; Ο μόνος τρόπος να φαγωθεί η σάρκα του Ιησού και να πιωθεί το αίμα Του, είναι να πιστέψουμε στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του Σταυρού. Πρέπει να φάμε την σάρκα του Ιησού και να πιούμε το αίμα Του με πίστη. Για να δώσει σε εσάς και εμένα την άφεση της αμαρτίας και να μας κάνει να ζήσουμε για πάντα στην Βασιλεία των Ουρανών, ο Κύριός μας έχει καθαρίσει τις αμαρτίες μας μια για πάντα με το βάπτισμα και το χύσιμο του αίματός Του, και με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει η τροφή για τις ψυχές μας. Τώρα, με πίστη στον Λόγο του Θεού, του ύδατος και του Πνεύματος, πρέπει να φάμε αυτή την πνευματική τροφή και να λάβουμε αιώνια ζωή. 
Επιτρέψτε μου να εξηγήσω λεπτομερέστερα πώς ακριβώς μπορούμε να φάμε την σάρκα του Ιησού και να πιούμε το αίμα Του. Όπως εσείς και εγώ ξέρουμε πολύ καλά, ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή την γη και ανέλαβε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη σε ηλικία 30 ετών, και έπειτα σήκωσε όλη την καταδίκη των αμαρτιών μας χύνοντας το αίμα Του μέχρι θανάτου στον Σταυρό. Με πίστη σε αυτή ακριβώς την αλήθεια, μπορούμε να φάμε την σάρκα Του και να πιούμε το αίμα Του. Το πλύσιμο της αμαρτίας εκπληρώθηκε καθώς οι αμαρτίες της ανθρωπότητας μεταβιβάστηκαν στο σώμα Του Ιησού μέσω του βαπτίσματος που έλαβε. Η πόση του αίματός Του σημαίνει ότι, όπως ο Ιησούς βαπτίστηκε και έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό, αυτό το αίμα που έχυσε σήκωσε την καταδίκη των αμαρτιών μας. 
Έτσι, όσοι πιστεύουν στο αίμα του Ιησού στις καρδιές τους, σβήνουν την δίψα τους επειδή η καταδίκη όλων των αμαρτιών τους τελείωσε εντελώς με την τιμωρία του Σταυρού που υπέφερε ο Ιησούς. Πρέπει να κατανοήσουμε αυτή την αλήθεια. Και πρέπει να πιστέψουμε σε αυτήν. Επειδή ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή την γη και δέχτηκε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη, με πίστη σε αυτή την αλήθεια έχουμε καθαριστεί από όλες τις αμαρτίες μια για πάντα. 
Ο Θεός μάς είπε να φάμε την σάρκα του Ιησού και να πιούμε το αίμα Του με πίστη. Επειδή ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη, χωρίς να αφήσει έξω τις αδικίες κανενός, και επειδή πρόσφερε το σώμα Του στην τιμωρία του Σταυρού και έχυσε το πολύτιμο αίμα Του, οι καρδιές όσων πιστεύουν είναι τώρα καθαρές και ξεδιψασμένες, καθώς έχουν πλύνει όλες τις αμαρτίες τους και σήκωσαν όλη την καταδίκη της αμαρτίας με πίστη. Για αυτό, ο Ιησούς είπε, «Διότι η σαρξ μου αληθώς είναι τροφή, και το αίμα μου αληθώς είναι πόσις» (Ιωάν. 6:55). 
Με κάθε σιγουριά, αυτός ο Ιησούς είναι πράγματι ο Σωτήρας, ο Υιός του Θεού που έχει πλύνει τις αμαρτίες μας και σήκωσε την καταδίκη των αμαρτιών μας. Για να μας ελευθερώσει από τον νόμο που ορίζει ότι η ποινή της αμαρτίας είναι θάνατος, για να μας πλύνει από όλες τις αμαρτίες μας και για να μας ελευθερώσει από όλη την τιμωρία μας, Αυτός, ο Σωτήρας και ο Υιός του Θεού, πρόσφερε το σώμα Του στον Σταυρό, έχυσε το αίμα Του, και με αυτόν τον τρόπο καθάρισε τις καρδιές όσων πιστεύουν και έσβησε την δίψα τους. Αυτή είναι η επίδραση της σάρκας και του αίματος του Ιησού.
Ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας που φρόντισε τις αμαρτίες και την καταδίκη της ανθρωπότητας. Ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας που δέχτηκε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μέσω του βαπτίσματος που έλαβε, και έχυσε το αίμα Του για να σηκώσει την καταδίκη αυτών των αμαρτιών. Επειδή ο Ιησούς είχε δεχτεί τις αμαρτίες του κόσμου, που μεταβιβάστηκαν σε Αυτόν από μας, η τιμωρία της αμαρτίας που υπέφερε με την σταύρωσή Του, μπορούσε να γίνει η τιμωρία των αμαρτιών μας. 
Μπορούμε να λάβουμε την άφεση της αμαρτίας με πίστη στην αλήθεια του ύδατος και του Πνεύματος. Πρέπει όλοι να πιστέψετε στο βάπτισμα του Ιησού και το χύσιμο του αίματός Του ως άφεση της αμαρτίας σας. Με πίστη σε αυτό το ευαγγέλιο της αλήθειας, μπορούμε να φάμε και να πιούμε την σάρκα και το αίμα του Ιησού πνευματικά. Με άλλα λόγια, με την πίστη ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, ήρθε σε αυτή την γη, ανέλαβε τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του και σήκωσε όλη την καταδίκη των αμαρτιών μας στον Σταυρό, μπορούμε να γίνουμε αυτοί που μπορούν να φάνε την σάρκα Του, να πιουν το αίμα Του, και με αυτόν τον τρόπο να λάβουν αιώνια ζωή. Με πίστη στο βάπτισμα και το χύσιμο του αίματος του Ιησού μπορούμε τώρα να φάμε την σάρκα Του και να πιούμε το αίμα Του. Κάνοντας τροφή μας την σάρκα του Ιησού και το αίμα που έχυσε στον Σταυρό για την άφεση της αμαρτίας, μπορούμε να εξιλεωθούμε από όλες τις αμαρτίες. Μέσω αυτής της πίστης μπορούμε να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας, να γίνουμε παιδιά του Θεού και να ζήσουμε για πάντα στην Βασιλεία του Θεού.
 
 
Η ράβδος του Ααρών που βλάστησε
 
Μεταξύ των αντικειμένων που ήταν τοποθετημένα μέσα στην Κιβωτό της Διαθήκης, η ράβδος του Ααρών που βλάστησε αναφέρεται στον Ιησού Χριστό ως τον αιώνιο Αρχιερέα της Βασιλείας των Ουρανών. Μας λέει επίσης ότι η αιώνια ζωή βρίσκεται σε Αυτόν. Για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε καλύτερα, ας στραφούμε στους Αριθμούς 16:1-2: «Ο δε Κορέ ο υιός του Ισαάρ, υιού του Καάθ, υιού του Λευΐ, και Δαθάν και Αβειρών οι υιοί του Ελιάβ, και Ων ο υιός του Φαλέθ, υιοί Ρουβήν, εστασίασαν, και εσηκώθησαν εναντίον του Μωϋσέως μετά διακοσίων πεντήκοντα ανθρώπων εκ των υιών Ισραήλ, αρχηγών της συναγωγής, συγκλήτων της βουλής, ανδρών ονομαστών». 
Η περικοπή εδώ μάς λέει ότι μεταξύ των Λευιτών, 250 φημισμένοι ηγέτες της σύναξης συνασπίστηκαν και ξεσηκώθηκαν ενάντια στον Μωυσή. Είπαν, «Τι μας κάνατε, Μωυσή και Ααρών, που μας οδηγήσατε έξω από την γη της Αιγύπτου; Μας δώσατε αμπελώνες; Μας οδηγήσατε σε μια όαση; Τι έχετε κάνει για εμάς; Μας έχετε φέρει στην έρημο μόνο για να πεθάνουμε τελικά στην άμμο της ερήμου; Πώς μπορείτε να ονομάζεστε υπηρέτες του Θεού; Κάνει ο Θεός το έργο Του μόνο με εσάς;» Προέκυψε, με άλλα λόγια, μια εξέγερση ενάντια στην ηγεσία του Μωυσή και του Ααρών. 
Τότε ο Θεός είπε στους Κορέ, Δαθάν, Ων και άλλους ηγέτες της σύναξης που ηγήθηκαν της εξέγερσης, «Φέρτε μια ράβδο από κάθε πατριά και γράψτε ο καθένας το όνομά του στην ράβδο του. Ύστερα τοποθετήστε αυτές τις ράβδους στην Σκηνή του Μαρτυρίου. Αφήστε τις εκεί για μία νύχτα και ελέγξτε τις την επόμενη ημέρα». Ο Θεός είπε έπειτα, «Η ράβδος του ανθρώπου, όντινα εκλέξω, θέλει βλαστήσει και θέλω κάμει να παύσωσιν απ` έμπροσθέν μου οι γογγυσμοί των υιών Ισραήλ, τους οποίους αυτοί γογγύζουσιν εναντίον σας» (Αριθ. 17:5). Στον στίχο 8 βλέπουμε ότι «η ράβδος του Ααρών διά τον οίκον του Λευΐ εβλάστησε και ανεφύησε βλαστόν και εξήνθησεν άνθη και έδωκεν αμύγδαλα». 
Κατόπιν, στον στίχο 10, βλέπουμε, «Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Απόθες την ράβδον του Ααρών έμπροσθεν του μαρτυρίου, διά να φυλάττηται εις σημείον εις τους υιούς της αποστασίας· και θέλεις καταπαύσει απ` εμού τους γογγυσμούς αυτών, διά να μη αποθάνωσι». Για αυτό η ράβδος του Ααρών που βλάστησε, τοποθετήθηκε και φυλάχτηκε μέσα στην Κιβωτό της Διαθήκης. 
Αυτό δείχνει ότι ο Ααρών, ένας απόγονος του Λευί, χρίστηκε ως Αρχιερέας του λαού Ισραήλ. Ο Μωυσής ήταν προφήτης του Θεού και ο Ααρών και οι απόγονοί του ήταν οι Αρχιερείς του λαού Ισραήλ. Ο Ίδιος ο Θεός είχε εμπιστευτεί τα καθήκοντα του επίγειου Αρχιερέα στον Ααρών. Ο Θεός είχε παρουσιάσει το σύστημα των θυσιών στον Μωυσή, σύμφωνα με το οποίο ο λαός Ισραήλ όταν αμάρταναν έφερναν θυσιαστικές προσφορές και τις πρόσφεραν στον Θεό, και έκανε τον Ααρών να επιτηρεί το δόσιμο αυτών των προσφορών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος των θυσιών. 
Παρόλο που ο Θεός είχε εμπιστευτεί όλα τα ιερατικά καθήκοντα στον Αρχιερέα Ααρών, υπήρχαν ακόμα άνθρωποι που αμφισβήτησαν την ιεροσύνη του και για αυτό ο Θεός έκανε την ράβδο του Ααρών να βλαστήσει, καταδεικνύοντας ότι η ιεροσύνη του προήλθε από τον Θεό. Έκανε έπειτα τον λαό Ισραήλ να φυλάξουν αυτή την ράβδο μέσα στην Κιβωτό της Διαθήκης σε ανάμνηση αυτού του μαθήματος. Έτσι, οι δύο πέτρινες πλάκες του Νόμου, η στάμνα που περιείχε το μάννα και η ράβδος του Ααρών που βλάστησε, όλα τοποθετήθηκαν μέσα στην Κιβωτό της Διαθήκης. Σε τι αναφέρονται πνευματικά αυτά τα τρία στοιχεία; Αναφέρονται στα έργα του Ιησού Χριστού του Σωτήρα μας.
 
 

Ποιες υπηρεσίες εκπλήρωσε ο Ιησούς Χριστός για να καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας;

 
Πρώτ’ από όλα εκπλήρωσε την υπηρεσία του Προφήτη. Αυτός είναι το Άλφα και το Ωμέγα. Ξέρει την αρχή και το τέλος, και μας έχει διδάξει όλα σχετικά με το πρώτο και το τελευταίο. Ο Κύριός μας ήξερε τι θα συνέβαινε στην ανθρωπότητα, σε σας και εμένα, αν είχαμε παραμείνει αμαρτωλοί. 
Δεύτερο, ο Ιησούς έχει γίνει ο αιώνιος Αρχιερέας της Βασιλείας των Ουρανών. Ήρθε σε αυτή την γη επειδή θέλησε να μας σώσει από την αμαρτία με το να γίνει ο Ίδιος ο Σωτήρας μας, για να μας σώσει εντελώς με το να γίνει ο αληθινός Αρχιερέας μας της Βασιλείας των Ουρανών. 
Τρίτο, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Βασιλιάς μας. Η Βίβλος δηλώνει, «Και επί το ιμάτιον και επί τον μηρόν αυτού έχει γεγραμμένον το όνομα, ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΚΥΡΙΩΝ» (Αποκ. 19:16). Είναι ο Ίδιος ο Δημιουργός ολόκληρου του κόσμου και έτσι έχει την εξουσία να κυβερνά πάνω σε όλα. 
Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ο αληθινός Βασιλιάς μας, ο Προφήτης που μας έχει διδάξει την αλήθεια της σωτηρίας μας από την αμαρτία και ο αιώνιος Αρχιερέας του Ουρανού, έχει γίνει τώρα ο αληθινός Σωτήρας μας.
Ο Κύριός μας έχει ελευθερώσει εμένα και εσάς από την αμαρτία, μας έκανε λαό του Θεού, παιδιά Του και εργάτες Του, και μας έχει ικανώσει να κάνουμε καλά έργα. Έχει κάνει τις ψυχές μας να αναγεννηθούν έτσι ώστε να μπορούμε να ζήσουμε νέες ζωές ακόμα και σε αυτή την γη, και έχει δώσει σε εμάς νέα ζωή έτσι ώστε, όταν έρθει ο καιρός, να μπορεί να αναστήσει τα σώματά μας και να μας κάνει να ζήσουμε για πάντα μαζί Του στον Ουρανό. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός για σας και εμένα; Είναι ο αληθινός Σωτήρας μας. Και ο Ιησούς Χριστός είναι ο Προφήτης μας, ο αιώνιος Αρχιερέας μας και ο Βασιλιάς μας. 
Αν και δεν θέλουμε να παραβαίνουμε το θέλημα του Θεού, είμαστε τόσο ανεπαρκείς και αδύναμοι που δεν μπορούμε παρά να αμαρτάνουμε όλη την ώρα. Αν συνεχίζουμε να ζούμε με παρόμοιο τρόπο, πεθάνουμε έτσι και έπειτα σταθούμε ενώπιον του Θεού, ποιος θα ήταν ο κατάλληλος τόπος για να πάμε; Θα ήταν ο Ουρανός ή ο άδης; Αν όλοι μας επρόκειτο να κριθούμε σύμφωνα με τον νόμο που δηλώνει ότι, «ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος», δεν θα καταστρεφόμασταν όλοι; Εκείνος που έχει σώσει από την αμαρτία και την καταστροφή ανθρώπους όπως εμείς και έχει γίνει ο Σωτήρας μας, είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Ίδιος ήρθε σε αυτή την γη, μας αγάπησε και έχει γίνει ο Σωτήρας που μας έχει ελευθερώσει με αυτόν τον τρόπο από την αμαρτία και έγινε έτσι ο Μεγάλος Ποιμένας του κοπαδιού Του. 
Λέει στο Κατά Ιωάννην 3:16, «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν αλλά, να έχη ζωήν αιώνιον». Ο Θεός αγάπησε τόσο πολύ εμένα και εσάς, που ήρθε ο Ίδιος σε αυτή την γη για εμάς, βαπτίστηκε για να αναλάβει τις αμαρτίες του κόσμου, σταυρώθηκε και πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει αληθινά ο Σωτήρας μας. Για αυτό, με πίστη στις καρδιές μας στον Ιησού Χριστό που έχει γίνει ο Σωτήρας μας, έχουμε γίνει αυτοί που καθαρίστηκαν από την αμαρτία, έχουν λάβει το δώρο της σωτηρίας, που μας έχει επιτρέψει να γίνουμε παιδιά του Θεού και να επιτύχουμε αιώνια ζωή. 
Υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο πρέπει να σιγουρευτούμε απολύτως, για να πιστέψουμε ενώπιον του Θεού. Επειδή ο Θεός μάς αγάπησε, ήρθε σε αυτή την γη με ανθρώπινη σάρκα, βαπτίστηκε, πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς για να καθαρίσει τις αμαρτίες μας και με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει ο αληθινός Σωτήρας μας. Τρώγοντας την σάρκα του Ιησού και πίνοντας το αίμα Του με πίστη στις καρδιές μας, η αιώνια ζωή μπορεί να παραχωρηθεί σε μας. Επειδή τίποτα δεν μπορεί να είναι σαφέστερο από αυτό το γεγονός, δεν μπορούμε παρά να το αναγνωρίσουμε και να πιστεύουμε σε αυτό.
Πρέπει να φάμε την σάρκα του Ιησού και να πιούμε το αίμα Του με πίστη. Και καθένας μπορεί να έχει αυτή την πίστη που αναγνωρίζει και πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που εκπληρώθηκαν από τον Ιησού. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε παρά να πιστεύουμε; Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο από το να σταθούμε ενάντια στον Θεό. Είμαστε πρόθυμοι να μην υπακούσουμε στον Θεό και να αμαρτάνουμε. Αλλά ο Θεός έχει σώσει εσάς και εμένα από όλες τις αμαρτίες μας μια για πάντα, επειδή μας αγαπά όλους.
  
 
Πώς μίλησε ο Θεός για την σωτηρία Του στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης;
 
Με ποια μέθοδο, λοιπόν, μάς έχει σώσει ο Κύριος; Στην Παλαιά Διαθήκη μίλησε για αυτή την σωτηρία μέσω των χρωμάτων που φανερώνονταν στην πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου και στα ενδύματα που φορούσε ο Αρχιερέας. Τα χρώματα του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού, που φανερώνονταν στην πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου, είναι η αποκάλυψη που μας παρουσιάζει την τέλεια σωτηρία Του. Στα ενδύματα του Αρχιερέα προστέθηκε επίσης χρυσό νήμα. 
Το κυανό νήμα μάς λέει ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή την γη ως Σωτήρας μας και ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα. Το πορφυρό νήμα μάς λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Βασιλιάς των βασιλιάδων και ο Δημιουργός Θεός που έκανε τον κόσμο. Το ερυθρό νήμα μάς λέει ότι, επειδή ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του, ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου και καταδικάστηκε για αυτές στον Σταυρό χύνοντας το αίμα Του και πεθαίνοντας, με αυτόν τον τρόπο μας έδωσε την σωτηρία που μας έχει ελευθερώσει από την καταδίκη όλων των αμαρτιών μας. 
Το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό σημαίνει τον επιμελημένο Λόγο της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, που μάς λέει ότι ο Κύριός μας ήρθε σε αυτή την γη, βαπτίστηκε, πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και με αυτόν τον τρόπο έχει καθαρίσει τις αμαρτίες όσων πιστεύουν αληθινά, καθάρισε τα πνεύματά τους τόσο λευκά όσο το χιόνι και τους έσωσε. Το χρυσό νήμα δηλώνει την πίστη που πιστεύει σε αυτό που ο Ιησούς Χριστός έχει κάνει για εμάς. Για αυτόν τον λόγο το χρυσό νήμα λάμπει. Εσείς και εγώ δεν έχουμε τίποτα για να καυχηθούμε, παρά ότι πιστεύουμε ολόψυχα σε αυτό που ο Ιησούς Χριστός, ο Ίδιος Θεός και ο Υιός του Θεού, έχουν κάνει για εμάς. Μπορούμε αληθινά να ντυθούμε με την αγάπη του Θεού, να λάβουμε τις ευλογίες Του και να αγαπηθούμε από Αυτόν, μόνο επειδή έχουμε πίστη στα δίκαια έργα που Εκείνος έχει κάνει. Αυτό μάς λέει ο Θεός μέσω της Σκηνής του Μαρτυρίου. 
Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι μας λέει ο Θεός μέσω της Κιβωτού της Διαθήκης που τοποθετήθηκε μέσα στην Σκηνή του Μαρτυρίου. Πρέπει να ξέρουμε και να πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή την γη, με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη ανέλαβε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας και όλες τις δικές μας, σήκωσε την καταδίκη της αμαρτίας μας πεθαίνοντας στον Σταυρό και αναστήθηκε από τους νεκρούς για να ζήσει πάλι. Μέσω της Κιβωτού της Διαθήκης ο Θεός διακηρύττει ότι πρέπει αληθινά να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα μας, ως Θεό μας. Όσοι πιστεύουν στο βάπτισμά του Ιησού, ότι με αυτό ανέλαβε τις αμαρτίες τους και χύνοντας το αίμα Του στον Σταυρό την καταδίκη των αμαρτιών τους, και στον θάνατο του Ιησού Χριστού ως δικό τους θάνατο, στην ανάστασή Του ως δική τους ανάσταση – αυτοί είναι οι άνθρωποι που ο Θεός έχει σώσει. 
Συνεπώς, σε ποιον αναφέρεται η Σκηνή του Μαρτυρίου; Αναφέρεται στον Ιησού Χριστό. Μας λέει την μέθοδο της σωτηρίας με την οποία ο Ιησούς Χριστός έχει σώσει εμένα και εσάς από τις αμαρτίες μας. Στην Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς Χριστός βαπτίστηκε και πέθανε στον Σταυρό καθαρίζοντας με αυτόν τον τρόπο όλες τις αμαρτίες μας, πλένοντάς τες όλες, καταδικάστηκε για όλες τις ανομίες μας και μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μια για πάντα. 
Στην Παλαιά Διαθήκη το θύμα της θυσίας έσωζε τους αμαρτωλούς, αναλαμβάνοντας τις αδικίες τους καθώς τοποθετούσαν τα χέρια τους στο κεφάλι του, και χύνοντας το αίμα του και πεθαίνοντας. Η Παλαιά Διαθήκη περιγράφει τον θάνατο του θύματος που αναλάβαινε τις αμαρτίες αυτών των αμαρτωλών με την τοποθέτηση των χεριών και πέθαινε στην θέση τους ως θάνατο εξιλέωσης. Το σύστημα των θυσιών της εξιλέωσης που φανερωνόταν στην Παλαιά Διαθήκη, όταν αντιπαραβάλλεται με την Καινή Διαθήκη αναφέρεται στον Ιησού Χριστό, τον εκπληρωτή του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος που ήρθε με το βάπτισμα και το αίμα. 
Ποιος, λοιπόν, έκανε και όρισε αυτόν τον νόμο της σωτηρίας; Τον όρισε ο Θεός ο Σωτήρας μας. Ο Θεός καθιέρωσε τον νόμο της σωτηρίας που ελευθερώνει τους αμαρτωλούς από την αμαρτία και έχει δώσει αυτόν τον νόμο σε μας. Στην Κιβωτό της Διαθήκης υπήρχαν οι δύο πλάκες του Νόμου, η στάμνα με το μάννα και η ράβδος του Ααρών που βλάστησε, και όλα αυτά τα πράγματα μιλούν σε μας για τις ιδιότητες και τα έργα του Ιησού Χριστού. 
Η ράβδος του Ααρών που βλάστησε, μάς λέει ότι ο Θεός μάς σώζει όταν πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό που έχει γίνει πνευματικά ο Αρχιερέας της Βασιλείας των Ουρανών και ο μεγάλος Ποιμένας μας. Η στάμνα με το μάννα μάς λέει επίσης για την σάρκα και το αίμα του Ιησού Χριστού, που έχει γίνει ο άρτος της ζωής μας. Οι δύο λίθινες πλάκες του Νόμου μάς λένε επίσης ότι ο Θεός είναι ο Νομοθέτης. Οι νόμοι που καθιερώθηκαν από τον Θεό είναι ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου, και ο νόμος της άφεσης της αμαρτίας και της σωτηρίας. Ως Θεός μας, ο Ιησούς έχει καθιερώσει τον νόμο της ζωής και τον νόμο της καταδίκης για εμάς. 
Έτσι, η Κιβωτός της Διαθήκης και όλα μέσα σε αυτήν, μας λένε για τον Ιησού Χριστό. Με πίστη στον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα μας, μπορούμε να καθαριστούμε από όλες τις αμαρτίες μας και να λάβουμε την σωτηρία μας. Ανεξάρτητα από το πόσο ανεπαρκείς και αδύναμοι μπορεί να είμαστε, αν δεχόμαστε και ακολουθούμε τους δύο νόμους που έχει καθιερώσει ο Ιησούς Χριστός, τότε μπορούμε να γίνουμε αμαρτωλοί μια φορά και έπειτα να γίνουμε δίκαιοι αποδεχόμενοι πάλι την άφεση όλων των αμαρτιών μας, και με αυτόν τον τρόπο να γίνουμε λαός του Θεού. Το πιστεύετε εσείς αυτό; 
Τώρα, στον παρόντα καιρό, σχεδόν όλοι οι Χριστιανοί σε όλον τον κόσμο, είναι επιρρεπείς να πιστεύουν μάταια στον Ιησού, επειδή δεν ξέρουν την αλήθεια που φανερωνόταν στην Σκηνή του Μαρτυρίου. Πιστεύουν ότι μπορούν να λάβουν την άφεση της αμαρτίας απλά πιστεύοντας μόνο στο αίμα του Ιησού στον Σταυρό. Πιστεύουν, με άλλα λόγια, ότι ο Ιησούς τούς έχει σώσει μόνο με το αίμα του Σταυρού. Αλλά πραγματικά ο Ιησούς μόνο πέθανε απλά στον Σταυρό για την σωτηρία μας; Είναι αυτό το μόνο που έκανε για την λύτρωσή μας; Δεν ανέλαβε, αντίθετα, όλες τις αμαρτίες του κόσμου μια για πάντα με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη (Ματθ. 3:13-15, 1Πέτρ. 3:21, 1Ιωάν. 5:6); 
Ωστόσο, οι σημερινοί Χριστιανοί πιστεύουν μόνο στο αίμα του Ιησού στον Σταυρό, λαβαίνοντας την άφεση της αμαρτίας μόνο κατά το ήμισυ. Έχοντας έτσι εξιλεωθεί από την αρχική αμαρτία τους με πίστη στον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα, προσφέρουν καθημερινά προσευχές μετάνοιας, προσπαθώντας να πλυθούν μόνοι από τις αμαρτίες που διαπράττουν καθημερινά. Πόσο αντιφατική είναι αυτή η σωτηρία! Είναι σαν να έχουν πλύνει μόνο τις μισές από τις αμαρτίες τους με πίστη και έπειτα να προσπαθούν να πλύνουν τις υπόλοιπες με δικές τους προσπάθειες. 
Όταν συμβαίνει αυτό, πώς μπορώ να μην συνεχίσω να κηρύττω επανειλημμένα μαζί και το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού; Μέχρι τώρα πολλοί Χριστιανοί αυτού του κόσμου, εκτός από τους Χριστιανούς της Πρώιμης Εκκλησιαστικής περιόδου, έχουν πιστέψει σε μια ημιτελή σωτηρία. Δεν είναι αυτός ο λόγος που οι άνθρωποι πιστεύουν τώρα στον Χριστιανισμό σαν να ήταν μόνο μια κοσμική θρησκεία; 
Όχι πριν πολύ καιρό, μια γυναίκα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ονομαζόμενη Valeria Jones, έλαβε την άφεση της αμαρτίας αφού διάβασε τον πρώτο τόμο αυτής της σειράς για την Σκηνή του Μαρτυρίου. Πριν διαβάσει αυτό το βιβλίο, είχε ήδη διαβάσει αρκετές από τις άλλες εκδόσεις μας. Αν και συμφωνούσε με αυτά που έλεγαν τα βιβλία μας, δεν μπορούσε ακόμα να πειστεί συνολικά για το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Μας είπε ότι είχε ακόμα μερικές αμφιβολίες, αναρωτώμενη, «Αυτό φαίνεται να είναι σωστό αλλά πώς δεν το κηρύττουν τόσοι πολλοί άνθρωποι;» Αλλά ομολόγησε πως όταν τελείωσε τον πρώτο τόμο της σειράς της Σκηνής του Μαρτυρίου, κατέληξε να έχει την καθαρή πίστη της σωτηρίας, πιστεύοντας ότι το ευαγγέλιο του ύδατος είναι σωστό, ότι είναι η ίδια η αλήθεια που φανερωνόταν στην Σκηνή του Μαρτυρίου. 
Ένας αναγνώστης του ίδιου βιβλίου από το Μπενίν, μας έγραψε επίσης, «Θα εκπλαγείτε πολύ να μάθετε ότι, αφού έλαβα την άφεση της αμαρτίας με την ανάγνωση του βιβλίου σας, έχω αφήσει τώρα την εκκλησία μου. Γιατί άφησα την εκκλησία που εκκλησιαζόμουν; Επειδή κήρυτταν το δόγμα της προοδευτικής αγιοποίησης, κάτι που δεν διδάσκεται στην Βίβλο. Αυτό το δόγμα της βαθμιαίας αγιοποίησης ήταν εντελώς μη βιβλικό. Καθώς συνέχιζαν να διδάσκουν ότι εγώ πρέπει και μπορώ να γίνω άγιος, ενώ στην πραγματικότητα η σάρκα μου δεν μπορεί ποτέ να γίνει αγία, ήταν αφόρητο για μένα να κάθομαι και να ακούω τέτοια κηρύγματα. 
Για αυτό έφυγα από αυτή την εκκλησία και χωρίστηκα από αυτήν. Επειδή έχω λάβει την άφεση των αμαρτιών μου με την ανάγνωση του βιβλίου σας, δεν είχα άλλη επιλογή παρά να εγκαταλείψω την εκκλησία που εκκλησιαζόμουν και να χωριστώ από αυτήν τώρα. Όπως εμείς που έχουμε περάσει από όλα αυτά, έχουμε γίνει τώρα οι άνθρωποι της πίστης και έχουμε ενωθεί με την Εκκλησία του Θεού, όλοι οι άνθρωποι αυτού του κόσμου μπορούν επίσης να αλλάξουν αν μόνο μάθουν την αλήθεια, όπως λέει ο Λόγος, «Θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει». 
Η Κιβωτός της Διαθήκης στην Σκηνή του Μαρτυρίου φανερώνει επίσης τον Ιησού Χριστό. Αυτή η Κιβωτός της Διαθήκης τοποθετήθηκε στο εσώτερο μέρος της Σκηνής του Μαρτυρίου. Κάποιος μπορούσε να την δει μόνο αν σήκωνε το ύφασμα της Σκηνής του Μαρτυρίου και έμπαινε σε αυτήν, και έπειτα σήκωνε το καταπέτασμα και προχωρούσε μέσα στα Άγια των Αγίων. Με άλλα λόγια η πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου βρισκόταν στα ανατολικά και η κιβωτός ήταν τοποθετημένη βαθιά στο δυτικό μέρος της Σκηνής του Μαρτυρίου.
 
 
Οι μοχλοί δεν έπρεπε να αφαιρούνται από την Κιβωτό
 
Στην Έξοδο 25:14-15 λέει, «Και θέλεις εισάξει τους μοχλούς εις τους κρίκους των πλευρών της κιβωτού, διά να βαστάζηται η κιβωτός δι’ αυτών· εν τοις κρίκοις της κιβωτού θέλουσι μένει οι μοχλοί· δεν θέλουσι μετακινείσθαι απ` αυτής». Τι σημαίνουν αυτά τα χωρία; Με αυτά ο Θεός μάς λέει ότι πρέπει να υπηρετήσουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος με αφοσίωση σε Αυτόν. Το ευαγγέλιο διαδίδεται μόνο όταν αφοσιωνόμαστε στο έργο Του. Να υπηρετείς τον Κύριο με αφοσίωση στο ευαγγέλιο, σημαίνει να ακολουθείς τον δρόμο του Σταυρού που ο Κύριός μας έχει περπατήσει πριν από μας. Για αυτό είπε στους μαθητές Του, «Όστις θέλει να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού, και ας με ακολουθή» (Μάρκ. 8:34). 
Για να διαδοθεί το αληθινό ευαγγέλιο σε όλον τον κόσμο, απαιτούνται τεράστιες θυσίες, προσπάθειες και κόποι. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό βλέποντας πόσο υπέφερε ο απόστολος Παύλος για το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος: «Υπηρέται του Χριστού είναι; Παραφρονών λαλώ, πλειότερον εγώ· εις κόπους περισσότερον, εις πληγάς καθ’ υπερβολήν, εις φυλακάς περισσότερον, εις θανάτους πολλάκις. Υπό των Ιουδαίων πεντάκις έλαβον πληγάς τεσσαράκοντα παρά μίαν, τρις ερραβδίσθην, άπαξ ελιθοβολήθην, τρις εναυάγησα, εν ημερονύκτιον εν τω βυθώ έκαμον. Εις οδοιπορίας πολλάκις, εις κινδύνους ποταμών, κινδύνους ληστών, κινδύνους εκ του γένους, κινδύνους εξ εθνών, κινδύνους εν πόλει, κινδύνους εν ερημία, κινδύνους εν θαλάσση, κινδύνους εν ψευδαδέλφοις. Εν κόπω και μόχθω, εν αγρυπνίαις πολλάκις, εν πείνη και δίψη, εν νηστείαις πολλάκις, εν ψύχει και γυμνότητι· εκτός των εξωτερικών ο καθ’ ημέραν επικείμενος εις εμέ αγών, η μέριμνα πασών των εκκλησιών» (2Κορ. 11:23-28).
Εντούτοις, όσοι αγαπούν τον εαυτό τους περισσότερο από τον Κύριο που θυσιάστηκε για να τους ελευθερώσει από όλη την καταδίκη, δεν μπορούν να θυσιαστούν για την Βασιλεία του Θεού. Δεν υπάρχει κανένας εύκολος τρόπος να υπηρετηθεί το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Πώς μπορεί ένας αγρότης να περιμένει να έχει καλή συγκομιδή χωρίς διόλου ιδρώτα; 
Όσοι έχουν λάβει πραγματικά την άφεση της αμαρτίας με μεγάλη ευγνωμοσύνη, αφοσιώνονται με περίσσια χαρά στον Κύριο που έχει προσφέρει τον εαυτό Του σε μας. Ευχαριστούμε συνεχώς τον Κύριο, τον Σωτήρα και Θεό μας. Τον ευχαριστούμε που μας ικάνωσε να υπηρετήσουμε το ευαγγέλιο σε αυτή την γη. 
Είμαστε όλοι έκπληκτοι και ενθουσιασμένοι από αυτό το ονειρικό γεγονός, που ο Κύριος μάς έχει επιλέξει να υπηρετήσουμε αυτό το ευαγγέλιο της αλήθειας, να Τον ακολουθήσουμε και να ζήσουμε το είδος της ζωής που Τον ευχαριστεί. Η γνώση της αλήθειας της σωτηρίας θα ήταν αρκετή για να μας γεμίσει με χαρά, όμως ο Κύριος μάς έχει επιτρέψει επιπλέον να υπηρετήσουμε αυτό το ευαγγέλιο. Λαμβάνοντας υπόψη τέτοιες μεγάλες ευλογίες, πώς θα μπορούσαμε να μην Τον ευχαριστήσουμε; Δίνουμε όλες τις ευχαριστίες μας στον Θεό. Για αυτό είμαστε πρόθυμοι να θυσιαστούμε για να διαδώσουμε το αληθινό ευαγγέλιο, χωρίς να τσιγκουνευτούμε χρόνο, προσπάθεια ή την περιουσία μας για αυτόν τον ιερό στόχο του παγκόσμιου ευαγγελισμού. 
Το γεγονός ότι έχουμε λάβει την άφεση της αμαρτίας, στην πραγματικότητα είναι από μόνο του κάτι για το οποίο είμαστε απείρως ευγνώμονες. Όμως ο Θεός δεν έχει σταματήσει σε αυτό αλλά, επιπλέον, μάς έχει κάνει να εμπλακούμε και να διαδώσουμε το ευαγγέλιο της αλήθειας, το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος — τι είναι αυτό παρά μια μεγάλη ευλογία για εμάς; 
Ποιος άλλος μπορεί έστω και να τολμήσει να υπηρετήσει αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος; δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε να υπηρετήσει αυτό το ευαγγέλιο. Μπορούν να το υπηρετήσουν οι πολιτικοί; Οι δήμαρχοι; Οι πρόεδροι; Οι βασιλιάδες; Ανεξάρτητα από το πόσο υψηλές είναι οι κοινωνικές θέσεις τέτοιων ανθρώπων, δεν μπορούν ποτέ να υπηρετήσουν το αληθινό ευαγγέλιο αν δεν ξέρουν και δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Όμως ο Θεός έδωσε σε εμάς μια τέτοια ευκαιρία που δεν αξίζαμε και πραγματικά μας έχει επιτρέψει να υπηρετήσουμε αυτό το ευαγγέλιο. Τι μεγάλη είναι αυτή η ευλογία! 
Ευχαριστώ τον Θεό για την χάρη που μας έχει σώσει, επειδή μας αγάπησε. Αδελφοί και αδελφές, πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός και ο Σωτήρας μας. Είμαστε ο λαός του Θεού που τρώει την σάρκα του Ιησού και πίνει το αίμα Του μέσω της πνευματικής πίστης μας. Η Βίβλος λέει ότι ο Ιησούς δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζώντων (Λουκ. 20:38), και οι ζώντες εδώ δεν είναι άλλοι παρά εκείνοι που έχουν λάβει αιώνια ζωή με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Όποιος δεν πιστεύει στην αλήθεια αυτού του ευαγγελίου είναι πνευματικά νεκρός και όποιος το πιστεύει είναι πνευματικά ζωντανός. Ο Θεός είναι πράγματι ο Θεός όσων πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Αδελφοί και αδελφές, ο Ίδιος ο Ιησούς έχει δώσει σε εμάς την άφεση της αμαρτίας μέσω της σάρκας και του αίματός Του. Πρέπει να καταλάβετε ότι αν δεν πιστεύετε σε αυτή την αλήθεια, τότε δεν έχετε καμία σχέση με τον Ιησού. Ο Ιησούς Χριστός σάς δίνει ουράνια ευλογία, αιώνια ζωή και την άφεση των αμαρτιών σας. Ποιος είναι Αυτός που έχει γίνει ο Ποιμένας που σας παραχωρεί αιώνιες ευλογίες, ο Οποίος σας οδηγεί και σας προστατεύει; Είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Εκπληρωτής του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Ο Ιησούς είναι αυτός ο Θεός. Ελπίζω και προσεύχομαι ότι κάθε ένας και κάθε μία από σας, όλοι θα πιστέψετε σε αυτόν τον Ιησού ως Θεό σας. 
Όσον αφορά εμένα, όχι μόνο πιστεύω σε αυτή την αλήθεια και υπηρετώ τον Θεό τώρα, αλλά θα συνεχίσω να το κάνω πάντα στο μέλλον. Όμως τι συμβαίνει με σας; Πιστεύετε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος; Και πιστεύετε ότι πρέπει να κατοικείτε στην Εκκλησία του Θεού και την αγάπη του Χριστού με την πίστη σας; Ας ζήσουμε όλοι τις ζωές μας με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, μέχρι την ημέρα που θα συναντήσουμε τον Κύριό μας.