Search

Κηρύγματα

Θέμα 11: Η Σκηνή του Μαρτυρίου

[11-20] Το Θυσιαστήριο του Θυμιάματος (Έξοδος 30:1-10)

Το Θυσιαστήριο του Θυμιάματος
(Έξοδος 30:1-10)
«Και θέλεις κάμει θυσιαστήριον διά να θυμιάζης θυμίαμα· εκ ξύλου σιττίμ θέλεις κάμει αυτό. μιας πήχης το μήκος αυτού και μιας πήχης το πλάτος αυτού τετράγωνον θέλει είσθαι και δύο πηχών το ύψος αυτού τα κέρατα αυτού εκ του αυτού. Και θέλεις περικαλύψει αυτό με χρυσίον καθαρόν, την κορυφήν αυτού και τα πλάγια αυτού κύκλω και τα κέρατα αυτού και θέλεις κάμει εις αυτό στεφάνην χρυσήν κύκλω. Και δύο χρυσούς κρίκους θέλεις κάμει εις αυτό υπό την στεφάνην αυτού· πλησίον των δύο γωνιών αυτού επί τα δύο πλάγια αυτού θέλεις κάμει αυτούς, και θέλουσιν είσθαι θήκαι των μοχλών, ώστε να βαστάζωσιν αυτό δι’ αυτών. Και θέλεις κάμει τους μοχλούς εκ ξύλου σιττίμ, και θέλεις περικαλύψει αυτούς με χρυσίον. Και θέλεις βάλει αυτό απέναντι του καταπετάσματος του ενώπιον της κιβωτού του μαρτυρίου, αντικρύ του ιλαστηρίου του επί του μαρτυρίου, όπου θέλω εμφανίζεσθαι εις σε. Και θέλει θυμιάζει ο Ααρών επ’ αυτού θυμίαμα ευώδες καθ’ εκάστην πρωΐαν· όταν ετοιμάζη τους λύχνους, θέλει θυμιάζει επ’ αυτού. Και όταν ανάπτη ο Ααρών τους λύχνους το εσπέρας, θέλει θυμιάζει επ’ αυτού, θυμίαμα παντοτεινόν ενώπιον του Κυρίου εις τας γενεάς σας. Δεν θέλετε προσφέρει επ’ αυτού ξένον θυμίαμα ουδέ ολοκαύτωμα ουδέ προσφοράν εξ αλφίτων ουδέ θέλετε χύσει επ’ αυτού σπονδήν. Και θέλει κάμνει ο Ααρών εξιλέωσιν επί των κεράτων αυτού άπαξ του ενιαυτού με το αίμα της περί αμαρτίας προσφοράς της εξιλεώσεως· άπαξ του ενιαυτού θέλει κάμνει εξιλέωσιν επ’ αυτού εις τας γενεάς σας· τούτο είναι αγιώτατον προς τον Κύριον».
 
 
Το Θυσιαστήριο του Θυμιάματος

Το θυσιαστήριο του θυμιάματος ήταν ένας τόπος προσευχής

 
Το θυσιαστήριο του θυμιάματος ήταν κατασκευασμένο από ξύλο ακακίας και είχε τετράγωνο σχήμα, με διαστάσεις ενός πήχη (45 εκατοστά ή 1,5 πόδια) στο μήκος και στο πλάτος, και 2 πήχεις στο ύψος. Τοποθετημένο μέσα στα Άγια, το θυσιαστήριο του θυμιάματος ήταν επιστρωμένο εντελώς με χρυσάφι, με μια χρυσή διακόσμηση τριγύρω του. Τέσσερις χρυσοί κρίκοι είχαν τοποθετηθεί κάτω από την διακόσμησή του, για να κρατούν τους μοχλούς που χρησιμοποιούνταν για την μεταφορά του. Σε αυτό το θυσιαστήριο του θυμιάματος δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί τίποτα άλλο εκτός από άγιο λάδι χρίσματος και ευωδιαστό θυμίαμα μόνο (Έξοδ. 30:22-25). 
Στο θυσιαστήριο του θυμιάματος προσφερόταν το θυμίαμα της προσευχής στον Θεό. Αλλά πριν προσευχηθούμε στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, πρέπει πρώτα να εξετάσουμε αν είμαστε κατάλληλοι για να προσευχηθούμε στον Θεό σε αυτό τον βωμό ή όχι. Όποιος επιδιώκει να είναι κατάλληλος για να προσευχηθεί στον άγιο Θεό, πρέπει πρώτα να γίνει χωρίς αμαρτία, πλένοντας τις αμαρτίες του με πίστη. Ο άνθρωπος πρέπει να καθαριστεί από όλες τις αμαρτίες του με την πίστη του ολοκαυτώματος και του νιπτήρα. 
Ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές των αμαρτωλών (Ησ. 59:1-3). Γιατί; Επειδή ο Θεός δέχεται μόνο όσους έχουν πλυθεί από όλες τις αμαρτίες τους με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Επειδή ο Θεός έχει πλύνει όλες τις αμαρτίες μας με την αλήθεια που φανερωνόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Ο Θεός, με άλλα λόγια, ευχαριστείται να ακούει μόνο τις προσευχές των δικαίων (Ψαλμ. 34:15, 1Πέτρ. 3:12).
 
 
Η φύση και η πραγματικότητα όλων των ανθρώπων
 
Όταν κοιτάζουμε προσεκτικά, βλέπουμε ότι όλοι οι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων και εσάς και εμένα, γεννηθήκαμε κατά βάση ως σπέρματα αμαρτωλά και για αυτό όλοι αμαρτάνουμε. Κάθε ένας και κάθε μία είναι ένας σπόρος κακοποιός. Επειδή οι άνθρωποι γεννήθηκαν αρχικά με αμαρτία, δεν μπορούν παρά να ζήσουν τις ζωές τους κάνοντας κακές πράξεις. Σκεφτείτε για τον εαυτό σας, όποιος και αν είστε. Μπορούμε να παραδεχτούμε ενώπιον του Θεού ότι ήμασταν κακοί άνθρωποι που δεν μπορούσαν παρά να ριχτούν στον άδη. Προ πάντων όταν κρίνουμε τις πράξεις μας ενώπιον του Θεού, αναγνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον νόμο του Θεού που λέει ότι η ποινή της αμαρτίας είναι θάνατος, απλά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την δίκαιη κρίση Του της αμαρτίας. 
Επειδή αυτό που βγαίνει από τις καρδιές των ανθρώπων είναι μόνο κακοί διαλογισμοί, φόνοι, μοιχείες, περηφάνια, αφροσύνη και τα λοιπά, πράττουν τέτοια πράγματα όποτε τους δίνεται ευκαιρία (Μάρκ. 7:21-27). Πώς μπορούν οι καρδιές των ανθρώπων που γεννήθηκαν ακριβώς ως κακοποιό σπέρμα και δεν μπορούν παρά να αμαρτάνουν όποτε οι περιστάσεις το επιτρέπουν και προκύπτουν ευκαιρίες, να μην ντρέπονται ενώπιον του Θεού; Είναι αδύνατο μέσω των ανθρώπινων προσπαθειών. Αλλά υπάρχει μία και μόνο πίστη που μας επιτρέπει να μην έχουμε καμία ντροπή ενώπιον του Θεού, και αυτή είναι εδώ. Πρέπει όλοι να ξέρουμε και να πιστεύουμε στην αλήθεια που έγινε από κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό· την αλήθεια που μας επιτρέπει να πλυθούμε από όλες τις αμαρτίες μας και για αυτό να στεκόμαστε ενώπιον του Θεού χωρίς ντροπή. Για αυτό όλοι χρειαζόμαστε απολύτως το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Κανένας από εμάς δεν μπορεί να αρνηθεί το γεγονός ότι όλοι ήμασταν προορισμένοι για τον άδη εξαιτίας των αμαρτιών μας αλλά μόνο αναγνωρίζουμε αυτή την μοίρα. Και για όσους αναγνωρίζουν ενώπιον του Θεού ότι προορίζονται για τον άδη, δεν είναι τόσο δύσκολο να πιστέψουν στις καρδιές τους την σωτηρία που ο Θεός τους έχει δώσει. Όταν αντιμετωπίζουμε τον Θεό με αλήθεια και ειλικρίνεια, δεν μπορούμε να κρύψουμε απατηλά την καρδιά μας από Αυτόν και έτσι αναγνωρίζουμε την ορθότητα της δικαιοσύνης του Θεού. Όλοι βρίσκονται σε τέτοια θέση, που δεν μπορούν να αποφύγουν παρά να τιμωρηθούν εξαιτίας των αμαρτιών τους από την δίκαιη κρίση του Θεού. 
Ο δίκαιος νόμος του Θεού που ορίζει ότι η ποινή της αμαρτίας είναι θάνατος, δεν είναι ένας νόμος που όλοι οι αμαρτωλοί μπορούν να κρύψουν με τις σκέψεις ή την θρησκευτική τους πίστη. Επειδή ο Νόμος του Θεού είναι λεπτομερής, ακριβής και δίκαιος, αναγκάζει όποιον στέκεται απέναντί του να αναγνωρίσει ότι είναι προορισμένος για τον άδη εξαιτίας των αμαρτιών του. Όλοι οι αμαρτωλοί συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να ξεφύγουν από την κρίση του Θεού ακόμα και για την μικρότερη από τις αμαρτίες τους. 
Επομένως χρειαζόμαστε έναν Σωτήρα που ελευθερώνει όλους μας από την αμαρτία και πρέπει να ανακαλύψουμε ποιος είναι αυτός ο Σωτήρας. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας ολόκληρης της ανθρωπότητας. Είναι ο Σωτήρας που ήρθε σε αυτή την γη, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη για να αναλάβει τις αμαρτίες του κόσμου, σήκωσε την τιμωρία των ανομιών όλων των αμαρτωλών με την σταύρωση και το χύσιμο του αίματός Του, και έτσι μάς έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας. 
Όλοι είχαμε καταλάβει λάθος ότι η λήψη της άφεσης της αμαρτίας θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Στην πραγματικότητα νομίζαμε ότι θα μπορούσαμε να σωθούμε μόνο αν ξέρουμε την Βίβλο στο σύνολό της ή ότι η σωτηρία μας απαιτούσε κάποιες καλές πράξεις. Αλλά η αλήθεια της σωτηρίας που δόθηκε από τον Θεό ήταν διαφορετική. Αυτή η αλήθεια της σωτηρίας άνοιξε και έδειξε τον δρόμο για να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας εξετάζοντας τις συνειδήσεις μας ενώπιον του Νόμου του Θεού, αναγνωρίζοντας όλες τις αμαρτίες που βρίσκονται στις καρδιές μας, και πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αυτή η αλήθεια προαναγγέλθηκε στην πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου. 
Η απαλλαγή της ανθρωπότητας από την αμαρτία, προέρχεται από την αλήθεια της πολύτιμης σωτηρίας που εκπληρώθηκε μέσω του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λινού. Με πίστη σε αυτή την αλήθεια μπορούν όλοι να λάβουν αιώνια άφεση της αμαρτίας μια για πάντα. Ο καθένας πρέπει να αναγνωρίσει ότι όλοι είναι προορισμένοι για τον άδη εξαιτίας των αμαρτιών τους, και να πιστέψουν στο ευαγγέλιο που φανερωνόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, λαμβάνοντας με αυτόν τον τρόπο την άφεση των αμαρτιών τους με μιας. Το ευαγγέλιο που έχει δώσει σε εμάς ο Θεός είναι το ευαγγέλιο που βρίσκεται στο ευαγγέλιο της αλήθειας που κρυβόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. 
Όλοι πρέπει να πιστέψουν σε αυτό το ευαγγέλιο της αλήθειας, επειδή αν δεν πιστεύουν στην αλήθεια που υπάρχει σε αυτό το ευαγγέλιο, τότε δεν μπορούν να ελευθερωθούν από τις αμαρτίες τους. Αλλά όσοι πιστεύουν σε αυτή την αλήθεια της σωτηρίας που ο Θεός έχει εκπληρώσει με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, είναι αρκετά άξιοι για να σωθούν από όλες τις αμαρτίες τους και να γίνουν παιδιά του Θεού. Έτσι, για να γίνουμε αυτοί που μπορούν να πάνε ενώπιον του Θεού και να προσευχηθούν σε Αυτόν, πρέπει πρώτα να πιστέψουμε στην αλήθεια του ύδατος και του Πνεύματος, το ευαγγέλιο της άφεσης της αμαρτίας. Όταν σωζόμαστε από όλες τις αμαρτίες με την γνώση του αληθινού ευαγγελίου και πιστεύουμε σε αυτό αληθινά με τις καρδιές μας, τότε γινόμαστε κατάλληλοι για να προσευχηθούμε στον Θεό. Η πίστη που μας επιτρέπει να προσευχηθούμε στον Θεό κερδίζεται πιστεύοντας με τις καρδιές μας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, το ευαγγέλιο από τον Θεό. 
Είναι λάθος να προσπαθήσεις να προσευχηθείς στον Θεό χωρίς την πίστη που ξέρει και πιστεύει στην αλήθεια του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος που φανερωνόταν στο ύφασμα της πύλης της Σκηνής του Μαρτυρίου. Τέτοια πίστη είναι συγγενής με την απελευθέρωση από τις αμαρτίες της βλασφημίας και της κοροϊδίας ενάντια στον Θεό. Πώς θα μπορούσαμε να γίνουμε εχθροί του Θεού αρνούμενοι να πιστέψουμε με τις καρδιές μας στην αλήθεια που φανερώθηκε στην Σκηνή του Μαρτυρίου; 
Όταν αρνείστε να πιστέψετε στον Ιησού Χριστό που ήρθε με την αλήθεια του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, αυτό είναι ένας συντομότερος δρόμος για σας για να συσσωρεύσετε την εχθρότητα του Θεού. Είναι μια πράξη φρικτής απιστίας που στέκεται ενάντια στον Θεό. Οι ψυχές που συνεχίζουν να διαπράττουν την αμαρτία της περιφρόνησης της αγιότητας του Θεού, είναι εκείνες που δεν πιστεύουν στην σωτηρία που έχει εκπληρώσει για αυτές ο Θεός αλλά πιστεύουν σύμφωνα με τις δικές τους σκέψεις και όπως τους ταιριάζει. Τέτοιες ψυχές είναι αυτές που περιφρονώντας την αγάπη και το έλεος του Θεού, καλύπτονται με ρούχα από φύλλα συκής που ονομάζονται «υποκρισία». 
Όμως χρειάζεται να καταλάβετε πως αν και αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να εξαπατήσουν τις καρδιές τους, δεν μπορούν να ξεφύγουν από την κρίση του Θεού. Όσοι έχουν τέτοια απιστία θα καταδικαστούν από τον δίκαιο Νόμο του Θεού, να υποστούν την τρομακτική τιμωρία της αμαρτίας. Γιατί; Επειδή δεν ζητούν να μάθουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος με το οποίο ο Κύριος έχει καθαρίσει τις αμαρτίες τους ούτε να πιστέψουν σε αυτό το ευαγγέλιο. 
Όταν οι συνειδήσεις μας είναι ακάθαρτες ακόμα και στα δικά μας μάτια, πώς μπορούμε να κρύψουμε τις αμαρτίες μας από τον άγιο Θεό; Αυτό απλά είναι αδύνατο! Καθένας που επιδιώκει να κρύψει τις αμαρτίες του θα μείνει έξω από την αγάπη και το έλεος του Θεού. Όσοι εξαπατούν τις καρδιές τους, θα καταλήξουν ως κακοί υπηρέτες του Διαβόλου, που εξαπατούν τον Θεό και τους συνανθρώπους τους. Η ίδια η αντίληψη ότι μπορούν κάπως να εξαπατήσουν τον Θεό κλείνοντας απλά τα μάτια τους, είναι μια αντανάκλαση της υπεροψίας τους που βγαίνει από τις ματαιόδοξες σκέψεις τους. Στην πραγματικότητα, όσοι στηρίζονται στις σκέψεις τους είναι αυτοί που προκαλούν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και επιδιώκουν να γίνουν υπηρέτες του Σατανά με την θέλησή τους. 
Οι άνθρωποι πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως αν και μπορούν να εξαπατούν άλλους και να εξαπατήσουν τις καρδιές τους, δεν μπορούν ποτέ να εξαπατήσουν τον Θεό. Και πρέπει να αλλάξουν τα μυαλά τους για να πιστέψουν σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού. Πώς θα μπορούσε κάποιος να πλύνει τις αμαρτίες του χωρίς πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος; Όπως είναι γραμμένο ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, κανένας αμαρτωλός που εξαπατά την καρδιά του ενώπιον του Θεού δεν μπορεί ποτέ να γλιτώσει από την κρίση του Θεού. Αν αναγνωρίζουμε τον νόμο του Θεού, τότε είναι σαφές ότι είμαστε όλοι προορισμένοι για τον άδη εξαιτίας των αμαρτιών μας. Για αυτό όλοι όσοι επιδιώκουν να έρθουν στον Θεό πρέπει να σωθούν με πίστη στην αλήθεια του ευαγγελίου που φανερωνόταν στην πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου. 
Εντούτοις, επειδή πολλοί έχουν αποτύχει να καταλάβουν το γεγονός ότι πρόκειται να καταδικαστούν για τις αμαρτίες τους, έχουν αποτύχει επίσης να δεχτούν στις καρδιές τους το ευαγγέλιο της σωτηρίας που έχει έρθει από την αλήθεια του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος και, κατά συνέπεια, όλοι κατευθύνονται προς τον άδη. Ανεξάρτητα από το αν είναι ήδη Χριστιανοί ή όχι, όσοι δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος θα αντιμετωπίσουν την ίδια τιμωρία. Για αυτό δεν πρέπει να εξαπατούμε τις συνειδήσεις μας ενώπιον του Θεού μας αλλά να δώσουμε τις καρδιές μας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και να αναγνωρίσουμε και να πιστέψουμε σε αυτό το ευαγγέλιο της αλήθειας.
 
 

Πρέπει να καθαρίσουμε τις αμαρτίες μας με πίστη στον Λόγο της αλήθειας

 
Οι άνθρωποι έχουν δύο συνειδήσεις: η μία είναι η συνείδηση της σάρκας και η άλλη είναι η συνείδηση της πίστης απέναντι στο ευαγγέλιο της αλήθειας. Πρέπει να είμαστε τίμιοι σε αυτές τις δύο σφαίρες, όμως από αυτές τις δύο, συγκεκριμένα, δεν μπορούμε να αποφύγουμε να έχουμε την συνείδηση της πίστης που αναγνωρίζει το ευαγγέλιο της αλήθειας. Πρέπει να εξετάσουμε την συνείδηση της πίστης μας ενώπιον του Λόγου του Θεού· να πιστεύουμε ότι ο Ιησούς δέχτηκε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του, καταδικάστηκε στον Σταυρό και με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την πίστη, μάς έχει σώσει και πλύνει τις αμαρτίες των συνειδήσεών μας. Με θυμώνει γιατί ενώ αυτή είναι η αλήθεια και δεν μπορεί να είναι περισσότερο σαφής, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο της αλήθειας. 
Υπάρχει μια τάξη στην πίστη για να καθαριστούν οι συνειδήσεις μας. Πρώτα από όλα πρέπει να αναγνωρίσουμε και να επιβεβαιώσουμε το γεγονός ότι είμαστε προορισμένοι για τον άδη και δεύτερο πρέπει να πιστέψουμε με την καρδιά μας ότι ο Σωτήρας μας ήρθε σε αυτή την γη, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη για τις αμαρτίες μας, πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και με αυτόν τον τρόπο έχει σώσει εμάς από όλες τις αμαρτίες. Οι αμαρτωλοί πρέπει να σωθούν από τις ανομίες τους και να λάβουν αιώνια ζωή με την πίστη τους στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που φανερωνόταν έτσι στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. 
Παρά το γεγονός ότι πρέπει να σωθούμε από τις αμαρτίες μας, μερικοί άνθρωποι ακόμα δεν πιστεύουν, παρόλο που ξέρουν για την άφεση της αμαρτίας που εκπληρώθηκε μέσω του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος. Πώς μπορούν να το κάνουν αυτό; Σίγουρα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για όλες τις συνέπειες της απιστίας τους. Αν απλά ξέραμε την αλήθεια που φανερωνόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα αλλά δεν είχαμε πιστέψει, τότε θα ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί, και αν είμαστε ακόμα αμαρτωλοί, δεν θα έπρεπε τότε να κριθούμε για τις αμαρτίες μας σύμφωνα με τον νόμο του Θεού; Κάθε ένας και κάθε μία από μας, όλοι έπρεπε να σωθούμε από την αμαρτία πιστεύοντας με την καρδιά στην αλήθεια της σωτηρίας που έχει εκπληρώσει ο Θεός μέσω του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος. 
Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν το είδος της πίστης που τους σώζει από τις αμαρτίες τους. Πρέπει να έχουν την πίστη που μόνο πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Πιστεύετε στο ευαγγέλιο που φανερωνόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, ότι ο Κύριος σήκωσε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του και μάς έχει σώσει χύνοντας το αίμα Του στον Σταυρό; Όταν σκέφτεστε για τον εαυτό σας, αναγνωρίζετε πρώτα το γεγονός ότι προοριζόσασταν πράγματι για τον άδη; Αναγνωρίζετε ότι ακόμα και ενώ προοριζόσασταν για τον άδη, ο Κύριος εντούτοις μάς έχει σώσει από τις αμαρτίες μας με την αλήθεια που φανερωνόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα; 
Πρέπει να καταλάβετε ότι ο Κύριος ήρθε σε αυτή την γη, βαπτίστηκε και έχυσε το αίμα Του για να τακτοποιήσει όλες τις αμαρτίες μας. Για να καθαρίσει τις αμαρτίες σας και αμαρτίες μου, ο Κύριός μας ήρθε σε αυτή την γη με ανθρώπινη σάρκα, αποδέχτηκε με μιας στο σώμα Του, όλες τις αμαρτίες ολόκληρης της ανθρωπότητας με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη στον ποταμό Ιορδάνη στην ηλικία των 30 ετών, και σήκωσε την καταδίκη της αμαρτίας μια για πάντα με την σταύρωση και το χύσιμο του αίματός Του. Ο Θεός έχει εξαλείψει με μιας όλες τις αμαρτίες όσων πιστεύουν. 
Μπορούμε να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας με πίστη στην αλήθεια που φανερωνόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Πρέπει να εξετάσουμε και να επιβεβαιώσουμε αν με αυτή την αλήθεια έχουμε σωθεί αληθινά ή όχι από όλες τις αμαρτίες μας. Πρέπει να έχουμε την πίστη που πιστεύει στον Ιησού Χριστό που ήρθε ως ο Σωτήρας μέσω του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος. Όπως λέει η Βίβλος, «Με την καρδίαν πιστεύει τις προς δικαιοσύνην, και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν» (Ρωμ. 10:10). Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 10:17 επίσης λέει, «Άρα η πίστις είναι εξ ακοής, η δε ακοή διά του λόγου του Θεού». 
Αυτός ο Λόγος του Χριστού μάς λέει ότι σωζόμαστε πιστεύοντας στην σωτηρία που εκπληρώθηκε με το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Η άφεση της αμαρτίας δεν είναι κάτι που επιτυγχάνεται πιστεύοντας σύμφωνα με τις δικές μας σκέψεις αλλά είναι κάτι που το λαμβάνουμε πιστεύοντας με τις καρδιές μας στην σωτηρία που έχει έρθει μέσω του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος. Η πίστη που μπορεί να μας ελευθερώσει αληθινά από την αμαρτία, είναι η πίστη που πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Πρέπει, λοιπόν, να προσευχόμαστε στον Θεό στηρίζοντας την πίστη μας σε αυτή την αλήθεια; Φυσικά! Πρέπει πάντα να προσφέρουμε όλες τις προσευχές και ικεσίες εν Πνεύματι, έχοντας περιδέσει την μέση μας με την αλήθεια (Εφεσ. 6:14, 18). Αλλά ποια είναι αυτή η αλήθεια; 
Είναι το ευαγγέλιο που μάς λέει ότι ο Κύριός μας ήρθε σε αυτή την γη για να μας σώσει, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη στην ηλικία των 30 ετών, σήκωσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου, σταυρώθηκε και στα δύο χέρια και πόδια Του, Τον έφτυσαν, έχυσε το αίμα Του και με αυτόν τον τρόπο έχει πλύνει τις αμαρτίες μας. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι με την πίστη μας σε αυτή την αλήθεια έχει εκπληρωθεί η εξιλέωση της αμαρτίας μας. Ο Κύριός μας έχει σώσει εμάς από τις αμαρτίες μας με το να καταδικαστεί Αυτός για τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του και του αίματος του Σταυρού. 
«Κύριε, εσύ με αγάπησες τόσο πολύ, που με έχεις κάνει παιδί του Θεού». Έτσι, πρέπει να ομολογήσουμε την πίστη μας. Όταν όλα όσα είχαμε ήταν απλώς αμαρτία, ο Κύριός μας έχει δώσει σε εμάς επιπλέον τα προσόντα να μπούμε στην Βασιλεία των Ουρανών καθαρίζοντας όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματος και της σταύρωσής Του. Πρέπει όλοι να πιστέψουμε σε αυτή την αλήθεια και να λάβουμε αιώνια ζωή. 
Ποιος λόγος υπάρχει για να μην πιστέψετε αυτή την αλήθεια; Όσον αφορά εμένα, δεν θα είχα τίποτα να πω ακόμα και αν ο Κύριος δεν βαφτίστηκε έτσι για να με σώσει από τις αμαρτίες μου, και όμως για χάρη μου βαπτίστηκε πραγματικά, έχυσε το αίμα Του και με αυτόν τον τρόπο με έχει σώσει από τις αμαρτίες μου. Και έτσι πιστεύω! Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να πιστέψουμε όλοι μας σε αυτό το ευαγγέλιο. Είναι τόσο σαφές που, αν οι αμαρτωλοί δεν πιστεύουν στην αλήθεια του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, τότε αυτοί σίγουρα θα ριχτούν στον άδη. Αλλά θέλω κάθε ένας και κάθε μια από σας, να σωθείτε τώρα από την αμαρτία με πίστη στο ευαγγέλιο του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος. 
Υπήρξε μια εποχή που εγώ ο ίδιος παρέμενα ακόμα αμαρτωλός, παρόλο που δήλωνα φανερά ότι πιστεύω στον Ιησού. Θέλοντας να είμαι καλός Χριστιανός, προσπάθησα πολύ σκληρά να μην έχω καμία ντροπή ενώπιον του Ουρανού. Όμως, αντίθετα με τις επιθυμίες μου, συνέχιζα να αμαρτάνω κατά καιρούς· η μόνη παρηγοριά μου ήταν όταν συγκρινόμουν με άλλους, που νόμιζα ότι ήμουν τουλάχιστον κάπως καλύτερος από αυτούς. Εντούτοις, η συνείδησή μου συνέχισε να μου λέει ότι είχα ακόμα αμαρτία και, δεδομένου ότι σύμφωνα με τον νόμο του Θεού ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, ήμουν προορισμένος για τον άδη εξαιτίας των ανομιών μου. 
Μετά από μια δεκαετία κουραστικής και νομικίστικης ζωής, ήμουν σχεδόν νεκρός πνευματικά. Εντούτοις ο Θεός με ξύπνησε με την χάρη ότι ο Ιησούς Χριστός βαπτίστηκε για μένα και ανέλαβε τις αμαρτίες μου. Ανέλαβε όχι μόνο τις αμαρτίες μου αλλά και όλες τις αμαρτίες του καθενός σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήκωσε έπειτα την καταδίκη αυτών των αμαρτιών με την μεταφορά τους στον Σταυρό και την σταύρωση και τον θάνατό Του εκεί, αναστήθηκε από τους νεκρούς και με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει ο αληθινός Σωτήρας μου, που ζει ακόμα και τώρα. Όταν έμαθα αυτό το ευαγγέλιο της αλήθειας, δεν μπορούσα παρά να πιστέψω σε αυτό. Και πιστεύοντας ότι ο Ιησούς Χριστός έχει γίνει ο Θεός της σωτηρίας μου μέσω του βαπτίσματός Του και του χυσίματος του αίματός Του στον Σταυρό, όλες οι αμαρτίες μου πλύθηκαν. Έχω λάβει την άφεση της αμαρτίας στην καρδιά μου με πίστη. 
Δεν έλαβα την άφεση των αμαρτιών μου επειδή ήξερα καλά όλο τον Λόγο του Θεού αλλά απαλλάχτηκα από τις αμαρτίες μου επειδή ήξερα τις αμαρτίες της συνείδησής μου, μεταβίβασα αυτές τις αμαρτίες στον Ιησού Χριστό μέσω του βαπτίσματός Του και πίστεψα με την καρδιά μου ότι ο Ιησούς καταδικάστηκε στον Σταυρό για να πληρώσει τις ποινές των αμαρτιών μου. Επειδή έχω λάβει αυτή την άφεση της αμαρτίας, ζω τώρα την ζωή μου κηρύττοντας το ευαγγέλιο. Εσείς και εγώ είμαστε το ίδιο· αληθινά δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ μας. 
Ακριβώς όπως εσείς, και εγώ επίσης κατευθυνόμουν στον άδη, και ακριβώς όπως εσείς, έπρεπε επίσης να λάβω την άφεση της αμαρτίας με πίστη στο ίδιο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Με πίστη στο ευαγγέλιο με το οποίο ο Κύριος έχει καθαρίσει τις αμαρτίες μας, εσείς και εγώ έχουμε σωθεί εξίσου με πίστη. Για αυτό δίνω ευχαριστίες στον Κύριο. Επειδή με αυτόν τον τρόπο έχουμε τώρα την συνείδηση της πίστης με την αποδοχή της τέλειας άφεσης της αμαρτίας μέσω του ύδατος και του Πνεύματος, μπορούμε τώρα να πάμε στον Θεό και να προσευχηθούμε σε Αυτόν σαν παιδιά Του που έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας. 
Όπως λέει η Βίβλος, ότι το άρωμα για το θυσιαστήριο του θυμιάματος αποτελείτο από άγιο λάδι χρίσματος και ευωδιαστό θυμίαμα, ο Ιησούς μάς έχει καταστήσει καθαρούς πλένοντας όλες τις αμαρτίες μας με το άγιο ευαγγέλιο της αλήθειας. Στην αρχαία εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, ο λαός Ισραήλ έπρεπε να κάνει αυτό το θυμίαμα και να το καίει στο θυσιαστήριο ακριβώς όπως είχε διατάξει ο Θεός. Έτσι, το θυμίαμα καιγόταν μέσα στα Άγια και το άρωμά του υψωνόταν καθημερινά. Αυτό το θυμίαμα συμβολίζει τις προσευχές στον Θεό. 
Στην εποχή της Καινής Διαθήκης, για να κάψετε αυτό το θυμίαμα στα Άγια πρέπει πρώτα να πιστέψετε στο ευαγγέλιο της αλήθειας και να λάβετε την άφεση της αμαρτίας στην καρδιά σας. Με άλλα λόγια κάποιος μπορεί να κάψει το θυμίαμα της προσευχής με πίστη στο ευαγγέλιο της αλήθειας. Πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να κάψουμε το θυμίαμα με τον ίδιο τρόπο όπως καιγόταν κατά την διάρκεια της εποχής της Παλαιάς Διαθήκης; Όταν τώρα δεν βρίσκονται γύρω μας σκεύη της Σκηνής του Μαρτυρίου, όπως το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος και το θυσιαστήριο του θυμιάματος, πώς θα μπορούσαμε εσείς και εγώ να παρασκευάσουμε το θυμίαμα και να το κάψουμε στο θυσιαστήριο; Μπορούμε να κάψουμε το θυμίαμα της προσευχής με πίστη, επειδή ο Ιησούς Χριστός έχει καθαρίσει τις αμαρτίες μας και μας έχει σώσει. Επειδή οι καρδιές μας έχουν καθαριστεί με πίστη όταν λάβαμε την άφεση της αμαρτίας, μπορούμε τώρα να κάψουμε το θυμίαμα που υψώνεται μέχρι τον Θεό, με τις ένθερμες προσευχές μας. 
Πιστεύουμε ότι όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού Χριστό με την ειλικρινή πίστη μας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και ότι ο Ιησούς Χριστός σήκωσε αντιπροσωπευτικά στην θέση μας την καταδίκη των αμαρτιών μας. Η καρδιά μου και οι καρδιές σας καθαρίστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Επειδή όλες οι αμαρτίες στις καρδιές μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού, οι καρδιές μας έχουν καθαριστεί εντελώς με πίστη, όλες με μιας. Αν όλες οι αμαρτίες σας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη, τότε όλες οι αμαρτίες σας πλύθηκαν και καθαρίστηκαν μια για πάντα· δεν υπάρχει πλέον οποιοδήποτε υπόλοιπο αμαρτίας στις καρδιές σας. Επειδή οι αμαρτίες μας εξαλείφθηκαν και καθαρίστηκαν με πίστη στο ευαγγέλιο, μπορούμε τώρα να πάμε στον άγιο Θεό και να ζητήσουμε την βοήθειά Του. Μπορούμε να προσευχηθούμε στον Θεό με πίστη, επειδή έχουμε λάβει την άφεση της αμαρτίας πιστεύοντας οριστικά στο ευαγγέλιο, το οποίο είναι τώρα το υπόβαθρο των ειλικρινών καρδιών μας. 
Αδελφοί και αδελφές, πηγαίνετε στο θυσιαστήριο του θυμιάματος και προσεύχεστε διαρκώς: «Πατέρα, παρακαλώ βοήθησέ με. Αυτή είναι η κατάσταση που βρίσκομαι και αυτό είναι που χρειάζομαι. Θέλω να διαδώσω το αληθινό ευαγγέλιο και να ζήσω δίκαια, Πατέρα. Θέλω να ζήσω ενάρετη ζωή όπως ταιριάζει σε κάποιον που έχει εξιλεωθεί αληθινά από την αμαρτία. Και θέλω να φέρω τους καρπούς της δικαιοσύνης. Δώσε μου την πίστη σε Εσένα. Θέλω να ζήσω την ζωή μου σύμφωνα με το θέλημά Σου». Συνεπώς, προσευχή είναι να ζητάμε τις ανάγκες μας. Είναι να ζητάμε την βοήθεια του Θεού σύμφωνα με την δικαιοσύνη Του. 
Πιθανώς έχετε και εσείς επίσης διάφορα πάθη και επιθυμίες. Επειδή έχουμε γίνει δίκαιοι με την πίστη μας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που μας έχει δικαιώσει, έχει γίνει τώρα δυνατό σε μας να ζητάμε από τον Θεό τα πάντα με την προσευχή μας. Όσοι μπορούν να προσευχηθούν στον Θεό για την βοήθειά Του, είναι ευτυχείς. Τώρα που όλοι μας έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών μας με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μπορούμε όλοι να προσευχηθούμε στον Θεό. 
Εκείνοι που έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας στις καρδιές τους με την πίστη τους στον Θεό και το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, έχουν γίνει τουλάχιστον κατάλληλοι να πηγαίνουν στον άγιο Θεό και να ζητούν την βοήθειά Του. Και όλοι οι αναγεννημένοι πιστοί, αναπόφευκτα και ενστικτωδώς, έρχονται να προσευχηθούν για την βοήθεια του Πατέρα στις ζωές τους, όπως όταν τα παιδιά που βρίσκονται σε πρόβλημα ζητούν βοήθεια από τους γονείς τους. Η πίστη τους, που τους έχει φέρει την άφεση της αμαρτίας, δεν είναι μόνο πίστη που τους επιτρέπει να αποκαλέσουν τον Θεό Πατέρα τους αλλά επίσης είναι πίστη που τους επιτρέπει να προσεύχονται πάντοτε για την βοήθεια του Πατέρα ως γιοι και κόρες Του. Επειδή ο Θεός έχει γίνει πράγματι ο Πατέρας μας με την πίστη μας, είμαστε τώρα κατάλληλοι να ζητήσουμε την βοήθειά Του μέσω της προσευχής μας σύμφωνα με τις ανάγκες μας. 
Δεν ξέρω, φυσικά, ποιες ήταν οι προσωπικές σας προσευχές ή πώς έχουν απαντηθεί από τον Θεό αφότου λάβατε την άφεση της αμαρτίας σας. Αλλά εκείνο που ξέρω είναι πως όταν προσευχόμαστε στον Θεό για να μας επιτρέψει να ενωθούμε με την Εκκλησία Του και να διαδώσουμε το ευαγγέλιο, Εκείνος απαντά σίγουρα στην προσευχή μας. Στην συνέχεια αυτής της διαδικασίας, αρχίζουμε να προσευχόμαστε για άλλους. Ο καθένας προσεύχεται αρχικά μόνο για τις ανάγκες της σάρκας του. Αλλά με τα έργα του Αγίου Πνεύματος συνειδητοποιούμε ότι είμαστε στην επείγουσα ανάγκη να προσευχηθούμε για άλλους και έτσι αφιερώνουμε τους εαυτούς μας σε προσευχή για την σωτηρία άλλων ψυχών και την διάδοση του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος σε όλον τον κόσμο. Γιατί; Επειδή οι προσευχές των αναγεννημένων αγίων οδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα. Ο Κύριος μάς έχει πει, «Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού» (Ματθ. 6:33). 
Αλλά και μεταξύ των αναγεννημένων, όσοι είναι ακόμα πνευματικά ανώριμοι δεν ξέρουν πώς να προσευχηθούν για τα σωστά πράγματα, επειδή δεν έχουν δοκιμάσει ακόμα την απάντηση του Θεού στις προσευχές τους. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν ξέρουν ακόμα πόσο ισχυρή είναι η πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού. Όσοι έχουν μικρή πίστη, όχι μόνο αγνοούν αν οι προσευχές τους θα απαντηθούν ή όχι αλλά επιπλέον προβληματίζονται από αμφιβολίες. 
Για αυτό πρέπει να προσεύχονται μαζί με όσους πίστεψαν πριν από αυτούς. Εκείνοι των οποίων η πίστη είναι νέα, διστάζουν να προσευχηθούν στον Θεό. Και όταν προσεύχονται ζητούν μόνο αυτό που θέλουν — «Δώσε μου, δώσε μου, δώσε μου». Αν όμως οι νέοι στην πίστη ενώνονται με την Εκκλησία ακόμα και χωρίς μεγάλη πίστη στον Θεό, μπορούν να μάθουν τι είναι η αληθινή προσευχή επειδή οι προκάτοχοί τους στην πίστη στην Εκκλησία προσεύχονται για την δικαιοσύνη του Θεού. Επίσης, επειδή το Άγιο Πνεύμα δίνει την πίστη της προσευχής σε όσους είναι ενωμένοι με την Εκκλησία, βαθμιαία αρχίζουν να προσεύχονται για την δικαιοσύνη του Θεού. «Πολύ ισχύει η δέησις του δικαίου ενθέρμως γενομένη» (Ιακ. 5:16). 
Οι προσευχές με πίστη των αναγεννημένων που έχουν το δικαίωμα να προσευχηθούν στον Θεό είναι πολύ ωφέλιμες. Οι προσευχές όσων έχουν πίστη στον Θεό απαντιούνται πραγματικά από Αυτόν. Όταν οι άνθρωποι προσεύχονται στον Θεό, για να έχουν απάντηση στις προσευχές τους από τον Πατέρα πρέπει πρώτα να πιστεύουν ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας τους και ότι απαντά στις προσευχές τους σύμφωνα ακριβώς με την πίστη τους. Έτσι, όταν οι προκάτοχοι της πίστης ενώνονται μαζί και προσεύχονται για όσους ακολουθούν στα βήματά τους και για τα δίκαια έργα της διάδοσης του ευαγγελίου, φτάνουν να ζουν μεγάλα έργα. Αν σταθείτε δίπλα στους προκατόχους σας στην πίστη, που πιστεύουν στον Θεό, θα ενισχυθείτε πολύ στην πίστη σας. Επειδή ο Θεός ξέρει ότι χρειαζόμαστε πολλή βοήθεια όχι μόνο για την χάρη της σωτηρίας αλλά και σε άλλες πτυχές της ζωής, απαντά στις προσευχές μας. Για αυτό όλοι χρειαζόμαστε την πίστη που είναι ενωμένη με την Εκκλησία του Θεού. 
Όταν προσευχόμαστε για τα πράγματα που ευχαριστούν τον Θεό, η πίστη μας ενθαρρύνεται πολύ. Ως πνευματικά παιδιά που μιμούνται να προσεύχονται, τελικά κάνουμε εκείνες τις προσευχές δικές μας και ωριμάζουμε, και αργότερα μπορούμε να προσευχηθούμε στον Πατέρα Θεό επίσης για τα προβλήματά μας. Όσοι πιστεύουν με αυτόν τον τρόπο αληθινά στον Θεό, φτάνουν να περπατούν με πίστη ακολουθώντας στην πορεία την πραγματική αλήθεια. Καθώς η Βίβλος μάς λέει ότι ο δίκαιος θα ζήσει μόνο με πίστη, ζουν όχι μόνο για τους εαυτούς τους αλλά για την σωτηρία άλλων ψυχών. 
Πώς κερδίσαμε το προσόν να προσευχόμαστε στον Θεό; Το κερδίσαμε με την αναγέννηση μέσω της πίστης μας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Θεό. Μόνο σε όσους έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, παρέχεται η τόλμη της πίστης που μας επιτρέπει να προσευχόμαστε στον Θεό που είναι ο Πατέρας μας. Η πίστη είναι ένα δώρο από τον Θεό. Το να κερδίσεις το προσόν να προσεύχεσαι στον Θεό, σημαίνει ότι έλαβες την μεγάλη ευλογία της πίστης από τον Θεό. 
Μεταξύ των πολλών πιστών Χριστιανών σε αυτόν τον πλανήτη, πόσοι από αυτούς νομίζετε ότι είναι κατάλληλοι για να προσευχηθούν με τέτοια πίστη; Όχι πολλοί! Ένα από τα πιο ευλογημένα δώρα από τον Θεό είναι, καταρχήν, το ότι φτάσαμε να έχουμε την πίστη που μάς έχει σώσει από τις αμαρτίες μας με την αλήθεια που φανερωνόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Και το δεύτερο είναι το γεγονός ότι έχουμε λάβει την δύναμη και το προσόν να προσευχόμαστε στον Θεό ως παιδιά Του· και τρίτο, ότι φτάσαμε να έχουμε την πίστη που μας επιτρέπει να ζήσουμε ως εργάτες του Θεού.
 
 

Ο Θεός δεν απαντά στις προσευχές των αμαρτωλών
 

Μερικοί αμαρτωλοί, παρόλο που δηλώνουν φανερά ότι πιστεύουν στον Ιησού, προσεύχονται στον Θεό για να καθαρίσει τις αμαρτίες τους ανεβαίνοντας σε κάποιο βουνό και φωνάζοντας διαρκώς το όνομα του Κυρίου. Ανεβαίνουν στο βουνό ακόμα και τις κρύες και θυελλώδεις νύχτες, καλύπτουν τα σώματά τους με πλαστικά φύλλα και, παρόλο που συχνά είναι έντρομοι, εξακολουθούν να προσεύχονται θερμά με όλη τους την ευλάβεια. Αλλά οι προσευχές τους χάνονται στο κενό διάστημα. 
Αν και προσεύχονται όλη νύχτα, δεν έχουν πίστη ότι ο Θεός θα απαντήσει πραγματικά στις προσευχές τους. Ο λόγος που προσεύχονται τόσο αφοσιωμένα παρά την έλλειψη πίστης, είναι επειδή προσεύχονται για να φανούν στους άλλους, μόνο για επίδειξη. Οι προσευχές τους είναι χωρίς απάντηση. Στην πραγματικότητα ξέρουν μέσα στην συνείδησή τους ότι οι προσευχές τους δεν φθάνουν στον Θεό, επειδή έχουν ακόμα αμαρτία στην καρδιά τους. Επειδή δεν έχουν λάβει ακόμα την άφεση των αμαρτιών τους, δεν υπάρχει απάντηση στις πολλές προσευχές τους, αδιάφορο πόσο πολύ προσεύχονται, φωνάζουν και θρηνούν, κραυγάζουν από τα βάθη των πνευμόνων τους και κάνουν τα πάντα για να ζητήσουν από τον Θεό αυτό που θέλουν. 
Εκείνο που πρέπει να συνειδητοποιήσουν είναι ότι η προϋπόθεση για να προσευχηθούν στον Θεό είναι μόνο να λάβουν πρώτα την άφεση της αμαρτίας. Επειδή όμως πολλοί αμαρτωλοί δεν έχουν καμία άλλη λύση έως ότου μάθουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, δεν μπορούν παρά να συνεχίσουν να ζουν τις ζωές της πίστης τους ως αμαρτωλοί. Όταν οι άνθρωποι δεν καθαριστούν μια για πάντα με πίστη στην καρδιά τους στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Κύριο, τότε οι προσευχές τους στην πραγματικότητα είναι όλες μάταιες. Όταν οι αμαρτωλοί προσπαθούν να προσευχηθούν στον Θεό, οι συνειδήσεις τους φωνάζουν, «Νομίζετε ότι οι προσευχές σας θα φτάσουν στον Θεό; Ονειρεύεστε! Όλα είναι μάταια!» Έτσι, ακόμα και όταν συνεχίζουν να προσεύχονται στον Θεό, «Δώσε μου αυτό, δώσε μου εκείνο», οι προσευχές τους είναι πραγματικά ανώφελες. 
«Προτού προσευχηθείτε σε Εμένα, λάβετε πρώτα την άφεση των αμαρτιών σας». Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Όταν προσεύχονται στον Θεό όσοι δεν έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας, διαπιστώνουν από την εμπειρία τους ότι οι συνειδήσεις τους δεν συμφωνούν με το λογικό τους. Όταν οι αμαρτωλοί προσεύχονται, συνεχίζουν να λένε, «Δώσε μου αυτό, Κύριε, και επίσης δώσε μου εκείνο», αλλά δεν υπάρχει απάντηση στις προσευχές τους. Αντίθετα, οι συνειδήσεις τους λένε μόνο, «Αδιέξοδο! Οι προσευχές σας θα μείνουν αναπάντητες, επειδή είστε αμαρτωλοί!» Όταν ακόμα και οι αμαρτωλές συνειδήσεις τους δεν μπορούν να ανεχτούν την πίστη τους, πώς θα μπορούσαν να εξαπατήσουν ενδεχομένως τον Θεό, ότι θα μπορούν να γίνουν αποδεκτοί από Αυτόν, και πώς θα μπορούσαν να απαντηθούν οι προσευχές τους; Οι αμαρτωλοί είναι απλά ακατάλληλοι για να προσευχηθούν στον Θεό. Αντίθετα, ακόμα και οι καρδιές τους δυσπιστούν για την αξία των προσευχών τους.
 
 

Οι προσευχές μας αρχίζουν να απαντιούνται όταν γίνουμε δίκαιοι με πίστη

 
Αλλά οι προσευχές πολλών που ήταν πριν αμαρτωλοί, αρχίζουν να απαντιούνται μόλις λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που φανερωνόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα της Σκηνής του Μαρτυρίου. Όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος με όλη την καρδιά τους, μπορεί να είναι ανεπαρκείς από μόνοι τους αλλά μπορούν να πάνε στον Θεό με πίστη και μπορούν να προσευχηθούν σε Αυτόν θαρραλέα με πίστη, ζητώντας Του τις ανάγκες τους. Όταν όσοι έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας με πίστη προσεύχονται στον Θεό σύμφωνα με το θέλημά Του, τότε φτάνουν να προσεύχονται με τόλμη. 
Αλλά, όταν προσεύχονται για την σάρκα τους, αισθάνονται κάποιες φορές ακατάλληλοι. Οι δίκαιοι είμαστε οι ευτυχέστεροι άνθρωποι όταν προσευχόμαστε για την διάδοση του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, για τις ψυχές των άλλων. Όταν προσευχόμαστε για την δυναμική διάδοση του ευαγγελίου και δεν μας κρατάει κανένα εμπόδιο της σάρκας, τότε μπορούμε να υπερνικήσουμε τα εμπόδια των περιορισμών μας μέσω των προσευχών της πίστης. Όμως κάποιες φορές αισθανόμαστε απογοητευμένοι όταν είμαστε ανίκανοι να υπερνικήσουμε τέτοια εμπόδια με πίστη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσευχόμαστε και να πιστεύουμε ότι ο Θεός θα απαντήσει τελικά. Και αρκετά σίγουρα, γρήγορα επιβεβαιώνουμε ότι αυτή η προσευχή απαντιέται πράγματι από τον Θεό. 
Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να προσευχόμαστε και έπειτα να περιμένουμε, χωρίς αγωνία και ανυπομονησία αν οι προσευχές μας δεν απαντιούνται αμέσως. Ο Θεός θέλει να προσευχόμαστε με πίστη και πιστεύουμε ότι αν η προσευχή μας είναι σε αρμονία με το θέλημα του Θεού, τότε Αυτός θα απαντήσει όταν έρθει ο καιρός. Και όταν λαβαίνουμε την άφεση της αμαρτίας με πίστη, και όταν προσευχόμαστε με πίστη στις ζωές μας, τότε θα δούμε με προσωπική εμπειρία ότι πολλές από τις προσευχές μας απαντιούνται πράγματι. 
Αλλά έχετε ζήσει με πίστη σαν αυτή; Αν ναι, τότε μπορείτε αληθινά να προσεύχεστε στον Θεό. Όταν εξετάσουμε τους εαυτούς μας άλλη μια φορά, συνειδητοποιούμε ότι είμαστε προορισμένοι για τον άδη και διαπιστώνουμε, επίσης άλλη μια φορά, ότι μπορούμε να είμαστε κατάλληλοι για να προσευχηθούμε μόνο με αποδοχή της άφεσης της αμαρτίας μέσω της πίστης μας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Για αυτό πρέπει να θυμόμαστε οπωσδήποτε ότι όσοι μπορούν να προσευχηθούν είναι εκείνοι που έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας πιστεύοντας ότι ο Κύριος έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες ολόκληρης της διάρκειας της ζωής τους με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Μεταξύ εκείνων που δεν έχουν αναγεννηθεί ακόμα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι τόσο υπερήφανοι για τον εαυτό τους. Τι συμβαίνει με σας; Έχετε κάτι για να είστε υπερήφανοι; Είναι τα χέρια σας δυνατά; Είναι τα πόδια σας δυνατά; Ανεξάρτητα από το πόσο δυνατά μπορεί να είναι τα σώματά μας, δεν μπορούν να αντισταθούν ούτε καν στους ιούς του κοινού κρυολογήματος, ούτε μπορούν να αντισταθούν για πολύ σε οποιαδήποτε σχετικά ισχυρή φυσική δύναμη, φανερώνοντας την αληθινή αδυναμία τους. Συνειδητοποιείτε ακριβώς πόσο αδύναμοι είναι οι άνθρωποι; Μπορούμε να πεθάνουμε από ένα μόνο δάγκωμα κουνουπιού ή να σκοτωθούμε ενώ βαδίζουμε, σκοντάφτοντας πάνω σε μια πέτρα. Δεν είμαστε τίποτα. Αν κάποιος πει μια μόνο φράση που πληγώνει την περηφάνια μας, οι καρδιές μας μπορεί να βλαφθούν τόσο πολύ ώστε να γίνουμε σχεδόν νεκροί. Έτσι δεν είναι; Φυσικά έτσι είναι! 
Πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν πριν ακόμα κλείσουν τα 60; Υπάρχουν αμέτρητοι άνθρωποι που πεθαίνουν πριν ακόμα φτάσουν και στα 30. Τόσο αδύναμα όντα είναι οι άνθρωποι. Η αιώνια δύναμη των ανθρώπων δεν μπορεί να βρεθεί πουθενά. Θα έπρεπε, λοιπόν, τέτοια αδύναμα όντα να σκληραίνουν τις καρδιές τους και να μην πιστεύουν στον Λόγο του Θεού με όλη την καρδιά τους; Μη έχοντας κάτι για να είμαστε υπερήφανοι, ας μην προσποιούμαστε ότι είμαστε ισχυροί — αυτό είναι οι άνθρωποι. 
Συνεπώς, πρέπει να κατανοήσουμε τις αδυναμίες μας, να αναγνωρίσουμε τις ανεπάρκειες και τις αμαρτίες μας, να πιστέψουμε με τις καρδιές μας στο ευαγγέλιο της αλήθειας που εκπληρώθηκε μέσω του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουμε τα προσόντα για να προσευχόμαστε στον Θεό. Πρέπει να έχουμε πίστη στον Θεό. Για να έχουν οι άνθρωποι αυτή την πίστη που ευχαριστεί τον Θεό, πρέπει να πιστέψουν με όλη την καρδιά στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, όμως υπάρχουν πολλοί ακόμα που δεν πιστεύουν. Θα μπορούσατε εσείς να κερδίσετε το δικαίωμα να προσεύχεστε στον Θεό με ένα άλλο ευαγγέλιο εκτός από αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος; Θα μπορούσαν οι αμαρτίες σας να καθαριστούν αν δεν είχε έρθει σε αυτή την γη ο Ιησούς και δεν είχε αναλάβει τις αμαρτίες σας με το βάπτισμα για χάρη σας; Θα μπορούσατε να έχετε μεταβιβάσει τις αμαρτίες της καρδιάς σας στον Ιησού και να τις πλύνετε χωρίς πίστη στο βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς; 
Οι απαντήσεις είναι όχι, όχι και εντελώς όχι! Αυτό επειδή ο Ιησούς επωμίστηκε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμα που έλαβε από τον Ιωάννη, σταυρώθηκε και σήκωσε την καταδίκη όλων των αμαρτιών με το αίμα Του. Θα μπορούσατε λοιπόν να έχετε σωθεί χωρίς το βάπτισμα του Ιησού και τον Σταυρό; Φυσικά όχι! Ο Ιησούς βαπτίστηκε για να αναλάβει τις αμαρτίες μας μια για πάντα και τις έπλυνε για να τις καθαρίσει. Και το γεγονός ότι σταυρώθηκε, έγινε για να υποστεί την τιμωρία των αμαρτιών μας. Με πίστη σε αυτή την αλήθεια του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος έχουμε εξιλεωθεί από όλες τις αμαρτίες μας. 
Κατά συνέπεια, μπορούμε να πάμε στον Θεό οποιαδήποτε στιγμή και να ομολογήσουμε θαρραλέα, «Κύριε, είμαι τόσο ανεπαρκής αλλά, επειδή με έχεις σώσει με το ύδωρ και αίμα Σου, τώρα είμαι χωρίς αμαρτία. Ήρθες σε αυτή την γη, ανέλαβες με μιας όλες τις αμαρτίες με το βάπτισμα, έφερες αυτές τις αμαρτίες του κόσμου στον Σταυρό, τιμωρήθηκες για αυτές και αναστήθηκες από τους νεκρούς. Και με αυτόν τον τρόπο, Κύριε, έχεις γίνει αληθινά ο Θεός της σωτηρίας μου. Με την πίστη μου σε αυτή την αλήθεια πιστεύω σε Εσένα». Με άλλα λόγια, όταν κρατάμε την πίστη μας, μπορούμε πάντα να πάμε στον Θεό και να προσευχηθούμε σε Αυτόν παρά τις αδυναμίες μας. Μπορούμε να προσευχηθούμε για την επέκταση της Βασιλείας Του, μπορούμε να προσευχηθούμε για τους αδελφούς και τις αδελφές μας, και μπορούμε να προσευχηθούμε για τις άλλες ψυχές που δεν έχουν λάβει ακόμα την άφεση της αμαρτίας. 
Μόνο όταν οι άνθρωποι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, μπορούν να είναι πάντα χωρίς οποιαδήποτε ντροπή κάτω από τους ουρανούς. Αλλά μη έχοντας αυτή την πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, μερικοί άνθρωποι ίσως προσπαθούν να γεμίσουν το κενό με κάτι άλλο — πρέπει να καταλάβετε ότι τέτοιες προσπάθειες είναι εντελώς ανώφελες. Για αυτό οι καρδιές τους είναι στενοχωρημένες και βασανισμένες, κάνοντας τις ζωές τους αφόρητες. Είτε αληθινά είτε στα ψέματα, καθένας θέλει να πιστεύει σε κάτι. Εξετάστε στον εαυτό σας. 
Εξετάστε τους εαυτούς σας για να δείτε αν πιστεύετε πραγματικά στον Κύριο με την πίστη που πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος ή αν δεν πιστεύετε σε αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ο Κύριος έχει καθαρίσει τις αμαρτίες σας με το ύδωρ και το αίμα — αν λοιπόν πιστεύετε σε αυτό, θα υπάρχει ακόμα αμαρτία στις καρδιές σας; Αν στο βάθος της καρδιάς σας και του πνεύματός σας πιστεύετε αληθινά σε αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, τότε σίγουρα δεν υπάρχει εντελώς καμία αμαρτία. Με την ειλικρινή πίστη σας σε αυτή την αλήθεια, λάβετε την αληθινή άφεση των αμαρτιών σας τώρα. 
Επειδή ο Θεός έχει δώσει σε εμάς την άφεση της αμαρτίας μας μέσω της αλήθειας που φανερωνόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, έχουμε λάβει τώρα αυτή την αιώνια άφεση της αμαρτίας. Και για αυτόν τον λόγο, όσοι πιστεύουν σε αυτή την αλήθεια έχουν γίνει παιδιά του Θεού, ντυμένα με την χάρη που τους επιτρέπει να έρθουν εμπρός Του. Για αυτό πρέπει να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλο, να καταλάβουμε τις ανεπάρκειες ο ένας του άλλου, να υπηρετήσουμε τα έργα του Θεού ως το τέλος, και έπειτα να πάμε σε Αυτόν και να σταθούμε στην παρουσία Του. 
Όσοι έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας αγαπούν όλους τους αμαρτωλούς. Οι καρδιές των δικαίων επιθυμούν κάθε αμαρτωλός να μάθει την αλήθεια που φανερωνόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και να αναγεννηθεί. Αλλά υπάρχει ένα είδος ανθρώπων που πραγματικά δεν μπορούν να αγαπήσουν τους ανθρώπους. Αυτοί είναι οι πεισματάρηδες αμαρτωλοί — δηλαδή Χριστιανοί που εξαπατούν τις συνειδήσεις τους σχετικά με την πίστη και εξαπατώνται με την σκέψη ότι πιστεύουν στον Θεό παρόλο που παραμένουν ακόμα αμαρτωλοί. 
Πρέπει όλοι να υπερασπιστούμε την συνείδηση της πίστης μας με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και έχοντας λάβει την άφεση της αμαρτίας στις καρδιές μας. Ας τρέξουμε καλά ως το τέλος τον αγώνα μας, κρατώντας τις συνειδήσεις μας με πίστη και μη χάνοντας την πίστη μας. Και όταν κάποιος φαίνεται ότι περνάει πνευματικά από κάποια δύσκολη περίοδο, τότε ας βοηθούμε και ας κρατούμε ο ένας τον άλλον σταθερά. Άσχετα με το τι συμβαίνει, ο δίκαιος δεν πρέπει να αφήσει την Εκκλησία. Αν οι δίκαιοι εγκαταλείψουν την Εκκλησία του Θεού, θα πεθάνουν αμέσως. Η απομάκρυνση από την Εκκλησία του Θεού είναι όπως η απώλεια του σπιτιού σας. Η απώλεια του σπιτιού σας είναι απώλεια του καταφυγίου σας και για αυτό οι καρδιές σας δεν θα βρουν αλλού ούτε ανάπαυση ούτε άνεση και στο τέλος θα πεθάνετε. 
Η Εκκλησία του Θεού είναι ένας τόπος όπου τρέφονται τα πρόβατά Του και τους παρέχεται άνεση και ανακούφιση. Έτσι, όταν τα πρόβατα χάνουν την δύναμή τους και γίνονται πολύ κουρασμένα, η Εκκλησία του Θεού βοηθά τις καρδιές τους για να δυναμώσουν με την ακοή του Λόγου. Όταν δέχεστε τον Λόγο με πίστη στις καρδιές σας, τότε το Άγιο Πνεύμα μέσα σας χαίρεται, οι καρδιές σας επίσης θα ενισχυθούν και, ως τελικό αποτέλεσμα, θα λάβετε αιώνια ζωή. 
Όλοι εμείς οι δίκαιοι ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο επειδή έχει δώσει σε εμάς το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, για να μας κάνει κατάλληλους να προσευχόμαστε. Αλληλούια! Προσεύχομαι στον ζωντανό Θεό να μας ικανώσει να Τον εμπιστευθούμε και να ζήσουμε με πίστη.