Search

Κηρύγματα

Θέμα 3: Το Ευαγγέλιο του Ύδατος και του Πνεύματος

[3-8] Το Βάπτισμα του Ιησού είναι η Αναπόφευκτη Διαδικασία για τη Λύτρωση (Ματθαίος 3:13-17)

Το Βάπτισμα του Ιησού είναι η Αναπόφευκτη Διαδικασία για τη Λύτρωση
(Ματθαίος 3:13-17) 
«Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην διά να βαπτισθή υπ` αυτού. Ο δε Ιωάννης εκώλυεν αυτόν, λέγων, Εγώ χρείαν έχω να βαπτισθώ υπό σου, και συ έρχεσαι προς εμέ; Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν·‎ Άφες τώρα· ‎διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφίνει αυτόν. Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος· και ιδού, ηνοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ` αυτόν· ‎και ιδού φωνή εκ των ουρανών, λέγουσα· ‎Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην.» 
 
 

ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΗ 

 
Τι είναι μετάνοια;
Επιστροφή από την αμαρτωλή ζωή και πίστη στον Ιησού, προκειμένου να αγιαστούμε.

Τόσοι πολλοί άνθρωποι στον κόσμο δεν ξέρουν γιατί ο Ιησούς ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο και βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Γι’ αυτό ας μιλήσουμε για τον σκοπό του βαπτίσματος του Ιησού και για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή που Τον βάφτισε. 
Αρχικά, πρέπει να σκεφτούμε γι’ αυτό που οδήγησε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή να βαφτίσει τους ανθρώπους στον Ιορδάνη. Στο Ματθαίος 3:1-12 εξηγείται ότι ο Ιωάννης βάφτιζε τους ανθρώπους για να τους φέρει πίσω στον Θεό από τις αμαρτίες με την εξομολόγηση των αμαρτιών τους. 
«Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοιαν» (στίχος 11), και «Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε τας τρίβους αυτού» (στίχος 3). Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ντυμένος με τρίχες καμήλας και τρώγοντας ακρίδες, φώναζε στην έρημο κηρύττοντας βάπτισμα μετάνοιας για τη συγχώρεση των αμαρτιών. 
Φώναζε στους ανθρώπους, «Μετανοήστε, ο Σωτήρας της ανθρωπότητας έρχεται, προετοιμάστε τον δρόμο γι’ Αυτόν, κάντε ευθύ τον δρόμο της σωτηρίας. Σταματήστε να λατρεύετε τους θεούς των Εθνικών και λάβετε τον Κύριο στην καρδιά σας». 
Να επιστρέψουμε από τι; Από τη λατρεία τών ειδώλων και άλλες κακές πράξεις της αμαρτωλής ζωής. Τι λοιπόν πρέπει να κάνουμε; Πρέπει να βαφτιστούμε στο όνομα του Ιησού για να αγιαστούμε. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής φώναζε στην έρημο, «Βαφτιστείτε από εμένα. Πλύνετε τις αμαρτίες σας. Ο Σωτήρας, ο Μεσσίας σας, έρχεται σ’ αυτό τον κόσμο. Θα αναλάβει όλες τις αμαρτίες σας ως το αρνί της θυσίας της Παλαιάς Διαθήκης και θα πλύνει όλες τις αμαρτίες σας». 
Στην Παλαιά Διαθήκη, οι καθημερινές αμαρτίες μεταφέρονταν στο θύμα της προσφοράς για αμαρτία μέσω της τοποθέτησης επάνω του των χεριών. Οι ετήσιες αμαρτίες όλου του Ισραήλ την Ημέρα του Εξιλασμού η οποία συνέπιπτε με τη δέκατη ημέρα του έβδομου μήνα κάθε έτους, μεταφέρονταν επίσης στον τράγο από τον αρχιερέα (Λευιτικό 16:29-31). 
Με τον ίδιο τρόπο, οι αμαρτίες της ανθρωπότητας έπρεπε να μεταβιβαστούν στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός Του όλες με μιας, έτσι ώστε να μπορούν να καθαριστούν μέσω Αυτού. Έτσι ο Ιωάννης πρότρεψε τους ανθρώπους να επιστρέψουν στον Ιησού και να βαφτιστούν από αυτόν. 
Η κύρια σημασία του βαπτίσματος που εκτελέσθηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ήταν η μετάνοια, η οποία έφερε τον λαό Ισραήλ πίσω στον Ιησού, που επρόκειτο να έρθει αργότερα. Μετάνοια σημαίνει να γυρίσεις πίσω από την αμαρτωλή ζωή και να πιστέψεις στον Μεσσία για να συγχωρεθείς για όλες τις αμαρτίες. 
Οι Ισραηλίτες μπορούσαν να λυτρωθούν ελπίζοντας στον Μεσσία που θα ερχόταν αργότερα για να πλύνει όλες τις αμαρτίες τους. Παρόμοια και εμείς, λυτρωνόμαστε πιστεύοντας στον Ιησού, ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό 2.000 χρόνια πριν και έπλυνε τις αμαρτίες του κόσμου. Αλλά οι Ισραηλίτες στην Παλαιά Διαθήκη εγκατέλειψαν τον Νόμο του Θεού, πρόσφεραν λανθασμένες θυσίες και ξέχασαν τον Μεσσία. 
Επειδή ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έπρεπε να τους θυμίσει τον Νόμο του Θεού και τον Μεσσία που θα ερχόταν αργότερα, άρχισε να βαφτίζει τους ανθρώπους και τελικά βάπτισε τον Ιησού στον Ιορδάνη. 
Πολλοί άνθρωποι ήρθαν στον Ιωάννη και βαφτίστηκαν, μετανοώντας που λάτρευαν είδωλα και είχαν εγκαταλείψει τον Νόμο του Θεού. Υπάρχουν τρία απαραίτητα στοιχεία στη νόμιμη θυσία―ένα ζωντανό ζώο, η τοποθέτηση των χεριών επάνω του, και το αίμα του. Όλοι οι άνθρωποι του κόσμου σώζονται πιστεύοντας στον Ιησού. 
Όταν οι Φαρισαίοι και οι Σαδδουκαίοι ήρθαν για να βαφτιστούν, ο Ιωάννης τούς φώναξε, «Γεννήματα εχιδνών, τις έδειξεν εις εσάς να φύγητε από της μελλούσης οργής; Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας, και μη φαντασθήτε να λέγητε καθ` εαυτούς, Πατέρα έχομεν τον Αβραάμ» (Ματθαίος 3:7-9). 
Αυτοί οι Φαρισαίοι και Σαδδουκαίοι, ομάδες πολιτικών και ειδωλολατρών, πίστευαν ότι ήταν άνθρωποι του Θεού, παρά το γεγονός ότι δεν πίστευαν στον λόγο του Θεού. Πίστευαν σε άλλους θεούς και στις δικές τους σκέψεις. 
Όταν ήρθαν στον Ιωάννη τον Βαπτιστή για να βαφτιστούν, εκείνος τους είπε, «Δεν πρέπει να προσφέρεται λάθος θυσίες αλλά επιστρέψτε από τις αμαρτίες σας και πιστέψτε αληθινά ότι ο Μεσσίας θα έρθει και θα καθαρίσει τις αμαρτίες σας. Πρέπει να το πιστέψετε αυτό μέσα στις καρδιές σας». 
Μετανοώ σημαίνει γυρίζω πίσω από τη λανθασμένη μου πορεία. Αληθινή μετάνοια σημαίνει γυρίζω πίσω από την αμαρτία και τις ψεύτικες πεποιθήσεις, και επιστρέφω στον Ιησού. Σημαίνει πιστεύω στη λύτρωση του βαπτίσματός Του και την τιμωρία Του στον Σταυρό. 
Με τον τρόπο αυτό, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής φώναζε στον λαό Ισραήλ, που είχαν εγκαταλείψει τον Νόμο του Θεού και το σύστημα των θυσιών, ώστε να πειστούν και να επιστρέψουν στον Θεό. Ρόλος του Ιωάννη του Βαπτιστή ήταν να φέρει τους ανθρώπους πίσω στον Ιησού, για να πιστέψουν σ’ Αυτόν και να σωθούν από όλες τις αμαρτίες τους. 
 
 

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΣΤΗΝ ΛΥΤΡΩΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ; 

 
Τι πρέπει να κάνουν όλοι οι άνθρωποι ενώπιον του Ιησού;
Πρέπει να πιστέψουν σ’ Αυτόν για να σωθούν από όλες τους τις αμαρτίες.

Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Ιησούς στη δημόσια διακονία Του, ήταν να βαφτιστεί από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν σ’ Αυτόν με αυτό τον τρόπο. 
Έτσι το βάπτισμα του Ιησού ήταν η αρχή της σωτηρίας του Θεού για την ανθρωπότητα, καθώς επίσης και η δίκαιη πράξη του Ιησού που έπλυνε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Θεός λυτρώνει όλους όσοι πιστεύουν στην αλήθεια ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του. Όταν ο Ιησούς ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο και βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, άρχισε το ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών. Οι ουρανοί ανοίχτηκαν με το βάπτισμά Του και, όπως περιγράφεται στο Ματθαίος 3:15, αυτό ήταν ακριβώς όπως η θυσία της εξιλέωσης που περιγράφεται στο Λευιτικό 1:1-5, 4:27-31 στην Παλαιά Διαθήκη. 
Όλα στην Παλαιά Διαθήκη έχουν ένα ταίρι στην Καινή Διαθήκη και αντίστροφα. «Ζητήσατε εν τω βιβλίω του Κυρίου και αναγνώσατε·‎ ουδέν εκ τούτων θέλει λείψει, ουδέν θέλει είσθαι χωρίς του συντρόφου αυτού» (Ησαΐας 34:16). 
 
 

ΚΑΙ Η ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΙΛΕΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

 
Πρέπει να μετανοούμε για τις αμαρτίες μας καθημερινά;
Όχι. Αληθινή μετάνοια είναι να παραδεχτούμε όλες τις αμαρτίες και να στρέψουμε το νου μας προς το βάπτισμα του Ιησού για να αποκτήσουμε λύτρωση.

Στην Παλαιά Διαθήκη, η αμαρτία μιας ημέρας μεταφερόταν στο θύμα της προσφοράς για αμαρτία με την τοποθέτηση επάνω του των χεριών. Το αίμα του θύματος θα χυνόταν στη συνέχεια, και θα τιμωρούταν αντί του αμαρτωλού. Και οι συσσωρευμένες αμαρτίες ολόκληρου του έτους επίσης μεταβιβάζονταν στο θύμα της προσφοράς για αμαρτία με την τοποθέτηση των χεριών, έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να συγχωρεθούν για την αμαρτία του έτους. 
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στην Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς Χριστός ήρθε και βαφτίστηκε στον Ιορδάνη για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. 
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής που βάφτισε τον Ιησού, ήταν δούλος του Θεού που στάλθηκε έξι μήνες πριν από τον Ιησού. Έδωσε μαρτυρία ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου, λέγοντας στο Ιωάννης 1:29. «Ιδού, ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου!» 
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μεταβίβασε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας στον Ιησού, βαπτίζοντάς Τον στον Ιορδάνη. Με αυτό τον τρόπο, ο Κύριος έκανε εξιλέωση για όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα είναι να πιστέψουμε. 
Όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού. Οι απόστολοι του Ιησού είπαν στο Πράξεις 3:19, «Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε, διά να εξαλειφθώσιν αι αμαρτίαι σας, διά να έλθωσι καιροί αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου». 
Μας έκαναν να καταλάβουμε για ποιο λόγο ο Ιωάννης ο Βαπτιστής βάφτισε τον Ιησού και γιατί είπε στους ανθρώπους να Τον ακολουθήσουν. Είπε, «Μετανοήστε και επιστρέψτε. Πιστέψτε στη λύτρωση του βαπτίσματος του Ιησού. Πλυθείτε από τις αμαρτίες σας». 
Ο Μεσσίας ήρθε και έπλυνε με μιας όλες τις αμαρτίες μας με τη βάπτισή Του. Όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού με αυτό τον τρόπο. Έτσι εκπληρώθηκε η Διαθήκη του Θεού με το βάπτισμα του Ιησού, όπως καταγράφεται στο Ματθαίος 3:13-17. 
«Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην διά να βαπτισθή υπ` αυτού. Ο δε Ιωάννης εκώλυεν αυτόν, λέγων, Εγώ χρείαν έχω να βαπτισθώ υπό σου, και συ έρχεσαι προς εμέ; Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν· ‎Άφες τώρα· ‎διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφίνει αυτόν. Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος· ‎και ιδού, ηνοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ` αυτόν· και ιδού φωνή εκ των ουρανών, λέγουσα·‎ Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην».
Ο Ιησούς ήρθε στον Ιωάννη για να βαφτιστεί, για να εκπληρώσει τη σωτηρία του Θεού. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ένας ειδικός δούλος του Θεού. Στο κεφάλαιο 1 του Λουκά λέει ότι ο Ιωάννης ήταν απόγονος του Ααρών, του αρχιερέα. Ο Θεός είχε επιλέξει τον Ιωάννη, έναν απόγονο του Ααρών, επειδή θέλησε να είναι αυτός ο αντιπρόσωπος όλης της ανθρωπότητας για να εκπληρώσει όλη τη δικαιοσύνη. 
Έτσι, ο Θεός έκανε να γεννηθεί ο Ιωάννης στην οικογένεια του αρχιερέα έξι μήνες πριν από τη γέννηση του Ιησού. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής προετοίμασε τον δρόμο για τον Ιησού φωνάζοντας στην έρημο, «Μετανοήστε, εσείς τα παιδιά της οχιάς! Μετανοήστε και επιστρέψτε. Ο Μεσσίας θα έρθει. Επιστρέψτε σ’ Αυτόν, διαφορετικά θα σας κλαδέψει και θα σας ρίξει στην φωτιά. Πιστέψτε στο βάπτισμά Του και το αίμα Του στον Σταυρό. Μετανοήστε και βαφτιστείτε, και τότε θα λυτρωθείτε». 
Το ευαγγέλιο της λύτρωσης περιγράφεται σαφώς στις Πράξεις 3:19. Όταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής φώναξε για τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, πολλοί μετανόησαν. 
Επειδή ο Ιωάννης μεταβίβασε τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού, όλες οι αμαρτίες της ανθρωπότητας εξαλείφθηκαν με μιας. Επειδή ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έδωσε μαρτυρία ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας, ξέρουμε ότι μπορούμε να σωθούμε με την πίστη στο ευαγγέλιο της λύτρωσης, το ευαγγέλιο του ύδατος και του αίματος. 
 
 

Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ 

 
Τι σημαίνει «Διότι ούτως»;
1. πιο σωστό
2. πιο ταιριαστό
3. αναγκαία με αυτό τον τρόπο μόνο
(δεν υπάρχει άλλος τρόπος)

Όσοι πλύθηκαν από τις αμαρτίες τους πιστεύοντας στον Ιησού, τον Σωτήρα, μπορούν να επιβεβαιώσουν τη σωτηρία τους μέσω της μαρτυρίας του Ματθαίου για το ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού. Στο Ματθαίος 3:15-16, ο Ιησούς ήρθε στον Ιωάννη και είπε, «Βάφτισέ με». Και ο Ιωάννης απάντησε, «Εγώ χρείαν έχω να βαπτισθώ υπό σου, και συ έρχεσαι προς εμέ;» 
Ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής που βάφτισε τον Ιησού, αναγνωρίζοντας ποιος ήταν. Ο Ιωάννης ήταν ο υπηρέτης του Θεού που στάλθηκε για να μεταβιβάσει όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας στον Ιησού. Επειδή ο Ιησούς ήρθε για να εκπληρώσει την προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης ως Σωτήρας, διέταξε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή να Τον βαφτίσει για να πάρει στο κεφάλι Του όλες τις αμαρτίες του κόσμου. 
Γιατί; Επειδή ο Ιησούς είναι ο Υιός του Παντοδύναμου Θεού, του Δημιουργού, και ο Σωτήρας. Ήρθε σε μας για να πλυθούν όλες οι αμαρτίες μας. Έτσι, για να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, έπρεπε να βαφτιστεί. 
Ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή «ούτως» και έπλυνε τις αμαρτίες μας. Κρίθηκε στη θέση μας στον Σταυρό. Το βάπτισμα του Ιησού ήταν η μαρτυρία για τη σωτηρία μας. Όπως ο Θεός είχε υποσχεθεί στην Παλαιά Διαθήκη, ότι όλες οι αμαρτίες θα μεταβιβάζονταν στον αμνό της θυσίας, ο Υιός τού Θεού έγινε ο Αμνός και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας. 
Έτσι, και η τοποθέτηση των χεριών στην Παλαιά Διαθήκη και το βάπτισμα του Ιησού στην Καινή Διαθήκη, είναι η μεταβίβαση των αμαρτιών, και η σωτηρία και η αιώνια ζωή είναι δοσμένη σε όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
 
 

ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΕΠΛΥΝΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ 

 
Πώς μπορούμε να ενδυθούμε τον Χριστό;
Βαφτιζόμενοι εις Χριστόν. 

Όταν ο Ιησούς θέλησε να βαφτιστεί, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δοκίμασε να Τον αποτρέψει, λέγοντας, «Εγώ χρείαν έχω να βαπτισθώ υπό σου, και συ έρχεσαι προς εμέ;» 
Αλλά ο Ιησούς απάντησε και είπε, «Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην». Άσε να γίνει έτσι. Είπε στον Ιωάννη: «Πρέπει να μεταβιβάσεις τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων σ’ εμένα για να μπορώ να φέρω κοντά μου όλους όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος της λύτρωσης. Θα κριθώ έπειτα για όλες τις αμαρτίες τους, έτσι ώστε όλοι όσοι πιστεύουν στο βάπτισμά μου να λυτρωθούν από όλες τις αμαρτίες τους. Μεταβίβασε σ’ εμένα τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματος, ώστε όλοι όσοι έρχονται αργότερα, να λυτρωθούν με μιας από όλες τις αμαρτίες τους. Γι’ αυτό, άφησε να γίνει έτσι τώρα». 
Ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και το βάπτισμα του Ιησού έγινε σύμφωνα με τον δίκαιο νόμο της λύτρωσης του Θεού. Επειδή όλες οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαφτίστηκε, μπορούμε να λυτρωθούμε από όλες με μιας, όταν πιστεύουμε στον Ιησού και βαφτιζόμαστε. Επειδή Εκείνος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας μέσω της τοποθέτησης επάνω Του των χεριών, πέθανε στον Σταυρό στη θέση μας και κάθεται τώρα στα δεξιά τού Θεού, εμείς μπορούμε να σωθούμε πιστεύοντας στη λύτρωση του ύδατος και του Πνεύματος. 
Αυτός είναι ο Ιησούς, που μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Μπορούμε να σωθούμε πιστεύοντας ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας και πλήρωσε την ποινή όλων των αμαρτιών μας στον Σταυρό. Το βάπτισμα του Ιησού ήταν η αρχή του ευαγγελίου της λύτρωσης. 
Το βάπτισμα της λύτρωσης αναφέρεται συχνά στη Βίβλο και ο απόστολος Παύλος λέει επίσης στην Επιστολή προς Γαλάτας ότι σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό επειδή βαφτίστηκε στον Χριστό και φόρεσε τον Χριστό. Ο απόστολος Παύλος μιλά για την πίστη του στη λύτρωση μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και του θανάτου Του στον Σταυρό. 
 
 
«ΑΦΕΣ ΤΩΡΑ» 
 
Ποιος ήταν ο ρόλος του Ιωάννη του Βαπτιστή;
Ο ρόλος του ήταν να μεταβιβάσει τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού ως ο αρχιερέας της ανθρωπότητας.

Ο Ιησούς είπε, «Oύτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην». «Πάσα δικαιοσύνη» σημαίνει να καθαριστούν όλες οι αμαρτίες μέσω του βαπτίσματός Του, και να γίνουν όλοι οι άνθρωποι χωρίς αμαρτία στις καρδιές τους. «Τότε αφίνει αυτόν». Ο Ιησούς βαφτίστηκε στον Ιορδάνη. 
Όπως ακριβώς ο αρχιερέας έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι ενός τράγου, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι του Ιησού και μεταβίβασε σ’ Αυτόν όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο αρχιερέας που είχε έργο του να μεταβιβάσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού ως αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας. «Θεέ, μεταβιβάζω όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον δικό Σου Αμνό, τον Ιησού». Με τον τρόπο αυτό όλες οι αμαρτίες της ανθρωπότητας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού. 
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι του Ιησού, Τον βύθισε στο νερό και απομάκρυνε τα χέρια του όταν εμφανίστηκε ο Ιησούς από το νερό. Το βάπτισμα του Ιησού ήταν κατάλληλο για τη δίκαιη σωτηρία. Με τον τρόπο αυτό ο Ιησούς έσωσε όλη την ανθρωπότητα που πιστεύει στο βάπτισμά Του. 
 
 
ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΑΝΟΙΞΑΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΗΡΘΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ 
 
Από ποια στιγμή άνοιξε η Βασιλεία των Ουρανών;
Από των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού (Ματθαίος 11:12)

«Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος· ‎και ιδού, ηνοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ` αυτόν· και ιδού φωνή εκ των ουρανών, λέγουσα· ‎Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην» (Ματθαίος 3:16-17). 
Όταν ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του, οι ουρανοί άνοιξαν σ’ Αυτόν. Με τον τρόπο αυτό η Διαθήκη του Θεού, που είχε γίνει αρκετές χιλιάδες χρόνια πριν, εκπληρώθηκε μέσω του βαπτίσματος του Ιησού στον Ιορδάνη. 
Με τον τρόπο αυτό ο Ιησούς, ως ο Αμνός του Θεού, έσωσε όλους τους ανθρώπους του κόσμου από τις αμαρτίες τους. Όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού και Εκείνος εκπλήρωσε το θέλημα του Θεού. 
Στο Ιωάννης 1:29 δίνεται μαρτυρία, «Ιδού, ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου». Επειδή όλες οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν στον Ιησού, τον Αμνό τού Θεού, Εκείνος κατευθύνθηκε προς το Σταυρό του Γολγοθά ύστερα από τρία χρόνια, με εκείνο το φορτίο στους ώμους Του. Αφού ανέλαβε όλες τις αμαρτίες με το βάπτισμά Του όπου πήγαινε, είπε σ’ εκείνους που Τον δέχτηκαν με πίστη ότι όλες οι αμαρτίες τους συγχωρέθηκαν. 
Στο Ιωάννης 8:11, είπε στη γυναίκα που πιάστηκε να μοιχεύεται, «Ούτε εγώ σε καταδικάζω». Δεν μπορούσε να την καταδικάσει, επειδή Εκείνος ήταν ο ίδιος ο Ιησούς που έπρεπε να κριθεί, επειδή είχε πάρει επάνω Του όλη την αμαρτία. Έτσι είπε σε όλους τους ανθρώπους ότι ήταν ο Σωτήρας των αμαρτωλών. 
Επειδή ο Υιός τού Θεού ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας, κάθε πιστός στον κόσμο μπορεί να αγιαστεί. Οι ουρανοί ανοίχτηκαν όταν βαφτίστηκε ο Ιησούς. Οι πύλες της Βασιλείας των Ουρανών ανοίχτηκαν και όποιος πιστεύει στο βάπτισμα του Ιησού μπορεί να μπει ελεύθερα.
 
 

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΑΦΟΥ ΑΦΑΙΡΕΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 

 
Πώς σύντριψε ο Ιησούς το κεφάλι του Σατανά;
Με την ανάστασή Του από τους νεκρούς αφού δέχτηκε την κρίση για όλες τις αμαρτίες μας.

Επειδή όλες οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν επάνω στο κεφάλι Του, ο Ιησούς έπρεπε να τιμωρηθεί στον Σταυρό. Ήταν βαθιά περίλυπος και προβληματισμένος καθώς σκεφτόταν την αγωνία που θα υπέφερε στον Σταυρό. Προσευχήθηκε ώσπου ο ιδρώτας Του έγινε σαν μεγάλες σταγόνες από αίμα. Όταν πήγε με τους μαθητές Του σε ένα τόπο αποκαλούμενο Γεθσημανή, φώναξε, «Πάτερ μου, αν ήναι δυνατόν, ας παρέλθη απ’ εμού το ποτήριον τούτο» (Ματθαίος 26:39). «Βαφτίστηκα και πήρα όλες τις αμαρτίες του κόσμου αλλά επίτρεψε να μην πεθάνω γι’ αυτό». Αλλά ο Θεός δεν απάντησε. 
Την Ημέρα του Εξιλασμού, στην Παλαιά Διαθήκη, το θύμα της προσφοράς για την αμαρτία έπρεπε να σκοτωθεί έτσι ώστε το αίμα του να ραντιστεί από τον αρχιερέα εμπρός από το ιλαστήριο. Με τον ίδιο τρόπο έπρεπε να σταυρωθεί ο Ιησούς και ο Θεός αποφάσισε ότι δε θα μπορούσε να το κάνει με κανέναν άλλο τρόπο. 
Το θυσιαστήριο είναι η κρίση του Θεού και το αίμα του θύματος της προσφοράς για αμαρτία είναι η ζωή. Ο ραντισμός του αίματος επτά φορές εμπρός από το ιλαστήριο, σήμαινε ότι όλη η κρίση μεταβιβάστηκε στο θύμα. (Λευιτικό 16:1-22). 
Ο Ιησούς προσευχήθηκε στον Θεό για να φύγει το ποτήρι από Αυτόν. Αλλά ο Πατέρας Του δεν το επέτρεψε και ο Ιησούς είπε τελικά, «Ουχί ως εγώ θέλω, αλλ’ ως συ» (Ματθαίος 26:39). Προσευχήθηκε στον Θεό να γίνει ό,τι ταίριαζε. Τελείωσε την προσευχή Του και ακολούθησε το θέλημα του Πατέρα Του. 
Ο Ιησούς εγκατέλειψε το δικό Του θέλημα και υπάκουσε στον Πατέρα Του. Γιατί; Επειδή αν δεν κρινόταν αφού ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου, η σωτηρία δε θα είχε ολοκληρωθεί. Σταυρώθηκε επειδή ανέλαβε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μέσω του βαπτίσματός Του. «Διότι ο μισθός τής αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών» (Ρωμαίους 6:23). 
Ο Θεός εκπλήρωσε τη Διαθήκη που έλεγε ότι θα έστελνε Σωτήρα και θα έσωζε την ανθρωπότητα μέσω της τοποθέτησης επάνω Του των χεριών, το βάπτισμα του Ιησού. Ο Ιησούς υπάκουσε στο θέλημα του Θεού και τιμωρήθηκε για μας 
Αυτό ήταν επίσης η εκπλήρωση της προφητείας του Γένεση 3:15, «Και έχθραν θέλω στήσει αναμέσον σου και της γυναικός, και αναμέσον του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής· αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν, και συ θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού». Ο Θεός υποσχέθηκε στον Αδάμ ότι θα έστελνε τον Μεσσία, το σπέρμα της Εύας, και θα νικούσε τη δύναμη του Σατανά που έκανε την ανθρωπότητα αμαρτωλή και προορισμένη για τον άδη. 
Όταν ξέρουμε και πιστεύουμε στο βάπτισμα του Ιησού και τον θάνατό Του στον Σταυρό, όλες οι αμαρτίες μας καθαρίζονται και σωζόμαστε από την τιμωρία. 
Πρέπει να έχουμε υγιή πίστη στις καρδιές μας όταν εξετάζουμε το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό. Πιστέψτε το στις καρδιές σας και τότε θα σωθείτε. 
 
 

ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 

 
Ποια ήταν η τελευταία εντολή του Κυρίου πριν αναληφθεί στους Ουρανούς;
Πρόσταξε τους μαθητές Του να κάνουν μαθητές από όλα τα έθνη βαφτίζοντάς τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Το βάπτισμα του Ιησού ήταν η αρχή του ευαγγελίου, και Εκείνος έσωσε όλους τους αμαρτωλούς με το βάπτισμα και το αίμα Του. Στο Ματθαίος 28:19, γράφει, «Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του να ομολογήσουν ότι ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα έσωσαν όλη την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες τους και τις έπλυναν με το βάπτισμα Του και το αίμα Του. 
Ο Ιησούς τούς έδωσε τη δύναμη να κάνουν μαθητές από όλα τα έθνη, να τους διδάξουν για το βάπτισμα του Ιησού, το βάπτισμα της λύτρωσης, το βάπτισμα που έπλυνε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. 
Πριν από σχεδόν 2.000 χρόνια, ο Ιησούς ήρθε στη γη με ανθρώπινη σάρκα και βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Όλες οι αμαρτίες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικών μας αμαρτιών, μεταβιβάστηκαν στον Ιησού με το βάπτισμά Του. 
Πόση αμαρτία μεταβιβάστηκε σ’ Αυτόν; Τι ισχύει για τις αμαρτίες του αύριο; Μας λέει ότι ακόμα και οι αμαρτίες του αύριο μεταβιβάστηκαν σ’ Αυτόν. Οι αμαρτίες των παιδιών μας, εκείνες όλων των γενεών, του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, ακόμα και εκείνες του Αδάμ, μεταβιβάστηκαν στον Ιησού. 
Πώς μπορεί λοιπόν να μην υπάρχει αμαρτία; Πώς μπορούμε να είμαστε χωρίς αμαρτία; Επειδή ο Ιησούς ανέλαβε με το βάπτισμά Του όλες τις αμαρτίες μας και όλες τις αμαρτίες του κόσμου, ώστε όλοι οι πιστοί να μπορούν να ελευθερωθούν από την αμαρτία και ν’ αποκτήσουν πρόσβαση στη Βασιλεία των Ουρανών. 
«Όστις όμως πράττει την αλήθειαν, έρχεται εις το φως, διά να φανερωθώσι τα έργα αυτού ότι επράχθησαν κατά Θεόν» (Ιωάννης 3:21). 
Ο Ιησούς έπλυνε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του, το αίμα Του στον Σταυρό, τον θάνατό Του και την ανάστασή Του. Επομένως, πιστεύω στο βάπτισμά Του και τον θάνατό Του στον Σταυρό, σημαίνει ότι σώζομαι από όλη την αμαρτία. Αυτή είναι η πίστη της λύτρωσης. 
Όταν πιστεύουμε στο βάπτισμα και το αίμα του Χριστού, σωζόμαστε. Όταν πιστεύουμε στον Ιησού σωστά, είμαστε δίκαιοι ή αμαρτωλοί; Είμαστε δίκαιοι. Είμαστε χωρίς αμαρτία ακόμα και αν είμαστε ελλιπή όντα; Ναι, είμαστε χωρίς αμαρτία. Το να πιστέψεις στο βάπτισμα του Ιησού και την κρίση στον Σταυρό, σημαίνει ότι έχεις πλήρη και κατάλληλη πίστη. 
 
 
ΒΑΦΤΙΖΩ ΚΑΙ ΒΑΦΤΙΖΟΜΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 
 
Ποια είναι η αρχή του ουράνιου ευαγγελίου;
Το βάπτισμα του Ιησού.

Επειδή ο άνθρωπος είναι ατελές ον, οι λειτουργοί της εκκλησίας βαφτίζουν όσους πιστεύουν στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του, για να τους κάνουν να επιβεβαιώσουν την πίστη τους. Ο αναγεννημένος σιγουρεύεται ότι έχει σωθεί, όταν βαπτίζεται με τον ίδιο τρόπο του βαπτίσματος του Ιησού ως απόδειξη της πίστης. 
Ο λειτουργός προσεύχεται αρχικά με τα χέρια του στο κεφάλι ενός αναγεννημένου ανθρώπου, ζητώντας την ευλογία του Θεού, ώστε αυτός ο άνθρωπος να Τον λατρεύει σωστά μέχρι το τέλος της ζωής του. Ύστερα τον βαφτίζει στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. 
Βαφτιζόμαστε με βάση την πίστη μας στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του. Αυτό το βάπτισμα γίνεται για να φανερωθεί ότι όλη η αμαρτία μεταβιβάστηκε στον Ιησού, ότι το βαφτισμένο πρόσωπο πέθανε μαζί με τον Ιησού και αναστήθηκε μαζί Του. 
Βαπτίζομαι σημαίνει ότι διακηρύττω την πίστη στη μεταβίβαση των αμαρτιών μου προς τον Ιησού μέσω του βαπτίσματός Του, ότι κρίθηκα για τις αμαρτίες μου παράλληλα με τον Ιησού και ότι αναστήθηκα μαζί Του. Γίνεται για να διακηρύξει την πίστη μου ενώπιον του Πατέρα, του Υιού, του Αγίου Πνεύματος, του Σατανά και των αδελφών. Γίνεται για να ομολογήσει ότι κάποιος έχει αναγεννηθεί εξ ύδατος και Πνεύματος. 
Όσοι πιστεύουν στον Ιησού, γνωρίζοντας την αληθινή έννοια του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του στον Σταυρό, σώζονται από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Γι’ αυτό βαφτίζονται στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. 
«Τα αρχαία παρήλθον, ιδού, τα πάντα έγειναν νέα» (2 Κορινθίους 5:17). Τα παλαιά πράγματά μας έχουν φύγει μακριά και έχουμε αναγεννηθεί ως άνθρωποι της πίστης. Βαφτιζόμαστε για να γίνει βέβαιο στις καρδιές μας. Βαφτιζόμαστε στον Ιησού με πίστη στο βάπτισμα του Ιησού. 
 
 
ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ
 
Γιατί ζουν οι αναγεννημένοι;
Ζουν για τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του, κηρύττοντας το ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο.

Η ζωή μετά τη λύτρωση και την αναγέννηση πρέπει να περιλαμβάνει πίστη στον λόγο του Θεού. Δεν πρέπει να είναι μια συναισθηματική ζωή, όπου κάποιος πρέπει να μετανοεί συνεχώς για τις καθημερινές του αμαρτίες. Μάλλον, πρέπει να είναι μια πιστή ζωή, στην οποία βεβαιωνόμαστε κάθε μέρα ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του. 
Όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν Εκείνος βαφτίστηκε. Έπειτα έζησε επί τρία χρόνια με αυτό το φορτίο, έως ότου κρίθηκε για όλες τις αμαρτίες μας και σταυρώθηκε. 
Γι’ αυτό εμείς οι πιστοί πρέπει να έχουμε πίστη στον γραπτό λόγο, όχι σε απλά συναισθήματα. Αν δεν το κάνουμε αυτό, μόνο θα ανησυχούμε για τις καθημερινές αμαρτίες μας, αφότου λυτρωθούμε και αναγεννηθούμε. 
Πρέπει να απορρίψουμε την υποκειμενική άποψη της αμαρτίας και να πιστέψουμε μόνο στο ευαγγέλιο του ύδατος και του αίματος. Αυτή είναι η ζωή που πρέπει να ζει ο λυτρωμένος. 
Τι είπε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής για τον Ιησού; Είπε, «Ιδού, ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου» (Ιωάννης 1:29). Έδωσε μαρτυρία ότι ο Ιησούς αφαίρεσε τις αμαρτίες τού σήμερα, του αύριο και του χθες, όλες ως πίσω στην προπατορική αμαρτία. 
Δεν πήρε επάνω Του όλες εκείνες τις αμαρτίες; Δεν μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όλες εκείνες οι αμαρτίες; Η αμαρτία του κόσμου περιλαμβάνει όλες τις αμαρτίες μας, του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Πρέπει να επιβεβαιώσουμε το ευαγγέλιο της λύτρωσης μέσω του βαπτίσματος του Ιησού. 
Εκείνος που πιστεύει στην αλήθεια του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του, θα σωθεί. Εκείνος που πιστεύει στο βάπτισμα του Ιησού, δεν έχει καμία αμαρτία στην καρδιά του. 
Εντούτοις, πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι έχουν ακόμα αμαρτία, επειδή δεν γνωρίζουν ότι όλες οι αμαρτίες τους μεταβιβάστηκαν ήδη στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός Του. Εξαπατώνται από τον Σατανά. Ο Σατανάς τούς ψιθυρίζει μέσω των σαρκικών σκέψεών τους. «Αμαρτάνετε κάθε μέρα. Πώς μπορεί να είστε χωρίς αμαρτία;» 
Πρέπει μόνο να πιστέψουν στον Θεό για να είναι χωρίς αμαρτία. Αλλά ο Σατανάς τούς εξαπατά στη σκέψη ότι είναι αμαρτωλοί, επειδή αυτοί αμαρτάνουν ακόμα. Κανένας δεν είναι με αμαρτία αν πιστεύει στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό. 
Επειδή ζούμε σ’ αυτό τον κόσμο ως ατελή και αδύναμα όντα, δεν μπορούμε ποτέ να πούμε ότι γινόμαστε δίκαιοι μέσω των έργων μας μόνο. Μπορούμε όμως να πούμε με πίστη ότι σωζόμαστε με την αλήθεια του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του στον Σταυρό. Μόλις καταλάβουμε ότι οι καρδιές μας αγιάζονται με πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του, βεβαιωνόμαστε ότι δεν έχουμε καμία αμαρτία. 
«♫ Έχω λυτρωθεί. Έχετε λυτρωθεί. Όλοι έχουμε λυτρωθεί ♫» Είναι τόσο χαρούμενο και ευτυχές συναίσθημα, να ζεις με την επιθυμία να κηρύξεις το ευαγγέλιο σε όλους και να ξέρεις ότι οδηγείσαι από το Πνεύμα. 
Φυσικά, εμείς οι πιστοί αμαρτάνουμε κάθε μέρα αλλά δεν έχουμε καμία αμαρτία. Έχουμε στις καρδιές μας το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του. Οι καρδιές μας συνήθως ήταν γεμάτες με αμαρτία, αλλά τώρα που πιστεύουμε στο βάπτισμα του Ιησού δεν μπορούμε να παραμείνουμε αμαρτωλοί. 
«Αύτη είναι η διαθήκη, την οποίαν θέλω κάμει προς αυτούς μετά τας ημέρας εκείνας, λέγει ο Κύριος· ‎Θέλω δώσει τους νόμους μου εις τας καρδίας αυτών και θέλω γράψει αυτούς επί των διανοιών αυτών» (Εβραίους 10:16). 
Οι καρδιές μας είναι χωρίς αμαρτία. Ο Ιησούς έκανε δυνατό σε μας να λυτρωθούμε εντελώς με το βάπτισμά Του και τον θάνατό Του στον Σταυρό. Η σωτηρία από την αμαρτία προέρχεται από πίστη στον λόγο του Θεού. 
 
 
ΟΠΟΙΟΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ
 
Γινόμαστε ξανά αμαρτωλοί όταν αμαρτάνουμε;
Όχι, ποτέ ξανά δε γινόμαστε αμαρτωλοί.

Όταν δεν πιστεύαμε στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του, στις καρδιές μας υπήρχε αμαρτία, αδιάφορο πόσο συχνά προσευχόμασταν για συγχώρεση. Αλλά όταν πιστέψαμε στο αληθινό ευαγγέλιο, όλες οι αμαρτίες μας πλύθηκαν. 
«Πώς συμβαίνει και είσαι τόσο χαρούμενος και εύθυμος αυτές τις μέρες;» 
«Βλέπεις, δεν έχω πια αμαρτία στην καρδιά μου». 
«Πραγματικά; Τότε υποθέτω ότι μπορείς να αμαρτάνεις τώρα όσο πολύ θέλεις;» 
«Ξέρεις, ο άνθρωπος δεν μπορεί παρά να αμαρτάνει. Αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. Αλλά ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες με το βάπτισμά Του και τιμωρήθηκε γι’ αυτές στον Σταυρό. Γι’ αυτό τον λόγο αφιερώνομαι τώρα στην υπηρεσία του ευαγγελίου στην εκκλησία. Το 6ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους λέει ότι όλοι πρέπει να ζήσουμε έτσι. Καθώς δεν έχω πλέον αμαρτία στην καρδιά μου, θέλω να κάνω τα σωστά πράγματα. Πρέπει να πιστέψουμε στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα Του στον Σταυρό και να κηρύξουμε το ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο! Όταν πιστεύουμε στον Ιησού, τον Κύριο της λύτρωσής μας, δεν μπορούμε να γίνουμε αμαρτωλοί ποτέ ξανά. Πρέπει να πιστέψουμε στην αιώνια σωτηρία του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του στον Σταυρό. Είμαι τόσο γεμάτος με ευγνωμοσύνη!» 
 
 

ΠΟΙΟΣ ΛΑΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ; 

 
Τι ομολόγησε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής για τον Ιησού;
Ομολόγησε ότι ο Ιησούς ήταν ο Αμνός του Θεού που ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου, δηλαδή τις αμαρτίες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, ακόμα και την προπατορική αμαρτία.

Εκείνος που πιστεύει στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό, δέχεται τη σωτηρία. Πώς λαβαίνουμε το Πνεύμα; Στις Πράξεις 2:38-39 έχουμε την απάντηση. «Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς· Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών».
Βαφτίζομαι στο όνομα του Ιησού Χριστού, σημαίνει πιστεύω στο βάπτισμα του Ιησού και λυτρώνομαι. Τότε το Πνεύμα θα μου δοθεί ως δώρο από τον Θεό. 
Βαφτίζομαι στο όνομα του Ιησού Χριστού σημαίνει επίσης αγιάζομαι πιστεύοντας στο βάπτισμα και το αίμα του Χριστού. Όταν αποκτούμε αυτή την πεποίθηση, λυτρωνόμαστε και γινόμαστε δίκαιοι. Οι πιστοί γίνονται λευκοί σαν το χιόνι, μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του στον Σταυρό. 
«Και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος». Όταν πιστεύουμε σταθερά ότι όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός Του, και ότι κρίθηκε γι’ αυτές με τον θάνατό Του στον Σταυρό, οι καρδιές μας πλένονται. Οι νέες ζωές μας αρχίζουν όταν πιστεύουμε στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του, και λαμβάνουμε το δώρο του Αγίου Πνεύματος και γινόμαστε παιδιά τού Θεού. 
«Και θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει» (Ιωάννης 8:32). Πρέπει να ξέρουμε την αληθινή έννοια της κρίσης του Κυρίου στον Σταυρό. Η αλήθεια είναι ότι ο Ιησούς εξάλειψε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του και τον θάνατό Του στον Σταυρό. Η λύτρωση μάς δίνεται όταν πιστεύουμε την αλήθεια. 
 
 

ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΜΑΣ ΛΥΤΡΩΝΕΙ 

 
Ποιος λαβαίνει το Πνεύμα;
Όποιος είναι λυτρωμένος από όλη την αμαρτία μέσω της πίστης στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό.

Η εξιλέωση για την αμαρτία μέσω του συστήματος θυσιών της Παλαιάς Διαθήκης, αντιπροσωπεύει το βάπτισμα του Ιησού στην Καινή Διαθήκη. Το βάπτισμα του Ιησού είναι ο πυρήνας όλων των προφητειών της Παλαιάς Διαθήκης. Το ταίρι στην τοποθέτηση των χεριών που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, μπορεί να βρεθεί στο βάπτισμα του Ιησού στην Καινή Διαθήκη. 
Όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός Του, ακριβώς όπως οι αμαρτίες του Ισραήλ μεταβιβάζονταν στον αποδιοπομπαίο τράγο μέσω της τοποθέτησης επάνω του των χεριών. 
Πρέπει να πιστέψουμε στο βάπτισμα του Ιησού για να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας; Ναι! Πρέπει να δεχτούμε την αλήθεια του γεγονότος ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του. Αν δεν πιστεύουμε στο βάπτισμα του Ιησού, οι αμαρτίες μας δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σ’ Αυτόν. Πρέπει να πιστέψουμε για να γίνει η σωτηρία μας πλήρης. Διαφορετικά, δεν μπορούμε να γίνουμε δίκαιοι. 
Ο Ιησούς έσωσε όλους τους αμαρτωλούς του κόσμου με τον πιο δίκαιο τρόπο, με το βάπτισμά Του. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει με πιο ταιριαστό τρόπο. Επειδή το βάπτισμα του Ιησού ήταν η διαδικασία με την οποία όλες οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν σ’ Αυτόν, πρέπει να πιστέψουμε σ’ αυτό, ώστε οι καρδιές μας να καθαριστούν μόνιμα από την αμαρτία. 
Πρέπει επίσης να πιστέψουμε ότι το αίμα του Ιησού ήταν η κρίση για όλες τις αμαρτίες μας. Με τον τρόπο αυτό, όλοι όσοι πιστεύουν στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό σώζονται από την αμαρτία. 
Πρέπει να πιστέψουμε στο βάπτισμα του Ιησού για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να ελευθερωθούμε από όλη την αμαρτία και να ξεφύγουμε την δίκαιη τιμωρία. 
Το βάπτισμα του Ιησού στην Καινή Διαθήκη και η τοποθέτηση των χεριών που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, είναι αντίστοιχα. Είναι σαν συνδετικοί κρίκοι ανάμεσα στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. 
Στην Καινή Διαθήκη, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήρθε 6 μήνες πριν από τον Ιησού. Όταν ο Ιησούς βαφτίστηκε, αυτό ήταν η αρχή του ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού (Μάρκος 1:1). Το ευαγγέλιο άρχισε τη στιγμή που ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του. 
Η διακονία της σωτηρίας της ανθρωπότητας πραγματοποιήθηκε μέσω μιας αλυσίδας γεγονότων: η γέννηση του Ιησού, το βάπτισμά Του, ο θάνατός Του στον Σταυρό, η ανάστασή Του και η ανάληψή Του στον ουρανό. Όταν ξέρουμε, καταλαβαίνουμε και πιστεύουμε στη διαδικασία της σωτηρίας με αυτή την αλυσίδα γεγονότων, σωζόμαστε από όλες τις αμαρτίες μας. Το βάπτισμα του Ιησού ήταν η αρχή του ευαγγελίου, ενώ το αίμα στον Σταυρό ήταν η ολοκλήρωσή του. 
«Αρχή του ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού» (Μάρκος 1:1). Δεν μπορούμε να παραλείψουμε από το ευαγγέλιο του Υιού του Θεού καμία από τις δίκαιες πράξεις Του ― το βάπτισμά Του, το αίμα Του στον Σταυρό, την ανάστασή Του, την ανάληψή Του, και τον Δεύτερο Ερχομό Του. 
Ο Ιησούς ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο με σάρκινη μορφή και έπλυνε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το βάπτισμά Του, αυτό ήταν η αρχή του ουράνιου ευαγγελίου. Αν έστω και ένα από αυτά έλειπε, το ουράνιο ευαγγέλιο δε θα ήταν πλήρες. 
Επομένως, για να αναγεννηθεί ένας άνθρωπος, πρέπει να πιστέψει στο βάπτισμα του Χριστού και το αίμα Του. Αυτές τις μέρες, πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν την αλήθεια του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του. Νομίζουν ότι το βάπτισμα του Ιησού ήταν απλά μια τελετή. Αυτό είναι μια σοβαρή παρερμηνεία. Καθένας που πιστεύει στον Ιησού, πρέπει επίσης να πιστέψει στο βάπτισμα και το αίμα Του. 
Πώς μπορούν να πλυθούν οι αμαρτίες μας απλά με την προσευχή για συγχώρεση; Όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν Εκείνος βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Δεν υπήρχε κανένας άλλος τρόπος για να πάρει τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. 
Ο άνθρωπος πρέπει να αναγεννηθεί εξ ύδατος και Πνεύματος για να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία λύτρωση χωρίς το νερό του βαπτίσματος, το αίμα στον Σταυρό και το Πνεύμα. Μόνο κάποιος που έχει αναγεννηθεί μπορεί να δει τον Θεό, όπως είπε ο Ιησούς στον Νικόδημο, στο Ιωάννης 3:5, η αληθινή σωτηρία έρχεται σε μας μόνο όταν πιστέψουμε στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του. 
 
 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΩΘΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ; 

 
Πώς έγινε Σωτήρας μας ο Ιησούς;
Αναλαμβάνοντας τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του.

Αν παραλείπαμε από τη δημόσια διακονία του Κυρίου το γεγονός ότι ο Ιησούς ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του, ή αγνοούσαμε την αγιότητα του Ιησού, που γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία, ή παραμελούσαμε να πιστέψουμε στον Σταυρό τού Ιησού, ο Χριστιανισμός θα γινόταν απλά μια δεισιδαιμονική θρησκεία που οδηγεί τους πιστούς να ψέλνουν, «Συγχώρεσέ με, Συγχώρεσέ με, Συγχώρεσέ με», όπως κάνουν οι Βουδιστές στους ναούς τους. 
Αν παραλείπαμε το βάπτισμα του Ιησού, θα σήμαινε ότι οι αμαρτίες μας δεν μεταβιβάστηκαν σ’ Αυτόν. Η πίστη μας θα ήταν χωρίς αξία, κάνοντάς μας σαν τον χρεώστη που υποστηρίζει ότι εξόφλησε τα χρέη του, ενώ στην πραγματικότητα δεν πλήρωσε τίποτα. Θα μας έκανε όλους ψεύτες. Αν ένας χρεώστης λέει ότι έχει πληρώσει όλα τα χρέη του, ενώ στην πραγματικότητα δεν το έκανε, θα ήταν ακόμα χρεώστης και στην πραγματικότητα και στη συνείδησή του. 
Ο Ιησούς έπλυνε τους πιστούς με το νερό του βαπτίσματός Του και τους έκανε παιδιά τού Θεού. Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή, έτσι ώστε όλοι οι πιστοί να μπορούν να είναι αγιασμένοι. Όταν το ξέρουμε και το πιστεύουμε αυτό, οι καρδιές μας γίνονται καθαρές για πάντα. 
Δόξα στον Θεό για τη χάρη Του. Στο Λουκά 2:14 λέει, «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία!» Η πίστη μας στο ύδωρ και το αίμα του Ιησού, μας φέρνει πλήρη σωτηρία και μας κάνει παιδιά τού Θεού. Το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του μας έσωσε, και όποιος πιστεύει σε αυτά τα δύο πράγματα σώζεται. 
Τίποτε δεν μπορεί να παραλειφθεί από τις πράξεις Του. Μερικοί πιστεύουν μόνο στο αίμα, λέγοντας ότι ο απόστολος Παύλος καυχήθηκε μόνο στον Σταυρό. Αλλά το βάπτισμα του Ιησού περιλαμβανόταν στον Σταυρό Του. 
Μπορούμε να δούμε στο 6ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους, ότι ο Παύλος βαφτίστηκε στον Χριστό και πέθανε με τον Χριστό. Και επίσης στην Επιστολή προς Γαλάτας 2:20, «Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην· ‎ζω δε ουχί πλέον εγώ, αλλ’ ο Χριστός ζη εν εμοί· ‎καθ` ο δε τώρα ζω εν σαρκί, ζω εν τη πίστει του Υιού του Θεού, όστις με ηγάπησε και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ εμού». 
Και στην Επιστολή προς Γαλάτας 3:27-29, «Επειδή όσοι εβαπτίσθητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε. Δεν είναι πλέον Ιουδαίος ουδέ Έλλην, δεν είναι δούλος ουδέ ελεύθερος, δεν είναι άρσεν και θήλυ·‎ διότι πάντες σεις είσθε εις εν Χριστώ Ιησού·‎ αν δε ήσθε του Χριστού, άρα είσθε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελίαν κληρονόμοι». 
Βαφτίζομαι στον Χριστό σημαίνει πιστεύω σε όλες τις πράξεις που έκανε σ’ αυτό τον κόσμο, το βάπτισμά Του και το αίμα Του στον Σταυρό. Πιστεύω στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του σημαίνει ότι πιστεύω στην αλήθεια πως ο Ιησούς εξάλειψε όλες τις αμαρτίες μας σχεδόν 2.000 χρόνια πριν. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος που να μας φέρει τη σωτηρία. 
 
 
ΣΩΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΟΤΑΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ 
 
Μπορούν οι αμαρτίες μας να πλυθούν μόνο με προσευχές μετάνοιας;
Όχι. Η συγχώρεση των αμαρτιών είναι δυνατή μόνο μέσω της πίστης ότι όλες οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή.

«Διότι με την καρδίαν πιστεύει τις προς δικαιοσύνην, και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν» (Ρωμαίους 10:10). 
«Επειδή όσοι εβαπτίσθητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε» (Γαλάτας 3:27). Η πίστη μάς οδηγεί να βαφτιστούμε στον Χριστό, να ενδυθούμε τον Χριστό και να γίνουμε παιδιά τού Θεού. Όταν ο Ιησούς ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο και βαφτίστηκε, όλες οι αμαρτίες μας και οι αμαρτίες του κόσμου, μεταβιβάστηκαν σ’ Αυτόν. 
Η πίστη μάς έχει οδηγήσει να ενωθούμε με τον Χριστό. Πεθάναμε όταν πέθανε Εκείνος. Αναστηθήκαμε όταν αναστήθηκε Εκείνος. Τώρα, επειδή πιστεύουμε στο βάπτισμα του Ιησού, στο αίμα Του, την ανάστασή Του, την ανάληψή Του και την έλευσή Του, μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών και να ζήσουμε για πάντα. 
Όσο οι άνθρωποι πιστεύουν μόνο στο αίμα του Ιησού, δεν μπορούν παρά να υποφέρουν από την αμαρτία που παραμένει στις καρδιές τους. Γιατί; Επειδή ούτε ξέρουν ούτε δέχονται την έννοια του βαπτίσματος του Ιησού, που ανέλαβε όλες τις αμαρτίες τους και καθάρισε τις αμαρτωλές καρδιές τους, κάνοντάς τες λευκές σαν το χιόνι για όλη την αιωνιότητα. 
Πιστεύετε εσείς στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του, που σας σώζει από όλες τις αμαρτίες σας; Παρακαλώ πιστέψτε σ’ αυτή την αμετάβλητη αλήθεια. Χωρίς πίστη στο βάπτισμα του Ιησού, η πίστη σας είναι μάταιη. Χωρίς πίστη στο βάπτισμα του Ιησού, δεν μπορείτε να λυτρωθείτε από τις αμαρτίες σας· ‎έχετε μερίδιο σ’ αυτή την χωρίς όρους αγάπη. 
Όσοι πιστεύουν μόνο στον Σταυρό λένε, «Ο Ιησούς είναι ο Κύριος μου, ο Σωτήρας μου, που πέθανε στον Σταυρό για μένα. Αναστήθηκε πάλι από τους νεκρούς και έδωσε μαρτυρία στην ανάστασή Του για 40 ημέρες πριν ανεβεί στον ουρανό, και τώρα κάθεται στα δεξιά τού Θεού. Πιστεύω ότι θα έρθει μια δεύτερη φορά για να μας κρίνει και προσεύχομαι ο Ιησούς να με αλλάξει εντελώς ώστε να μπορώ να Τον συναντήσω. Ω, αγαπημένε Ιησού, Κύριέ μου». 
Ζητούν τη συγχώρεση των αμαρτιών τους και ελπίζουν να είναι χωρίς αμαρτία αλλά υπάρχει αμαρτία στις καρδιές τους. «Πιστεύω στον Ιησού αλλά έχω αμαρτία στην καρδιά μου. Αγαπώ τον Ιησού αλλά έχω αμαρτία στην καρδιά μου. Δεν μπορώ να πω, ‘Παρακαλώ έλα σε με, ω νυμφίε μου’, επειδή έχω αμαρτία και δεν μπορώ να είμαι βέβαιος για τη σωτηρία μου. Έτσι ελπίζω ότι ο Ιησούς θα έρθει όταν προετοιμαστώ καλά και μόνο αφού προσεύχομαι εντονότερα και μετανοώ εντονότερα. Αγαπώ τον Ιησού με όλη μου την καρδιά αλλά δεν μπορώ να τολμήσω να Τον αντιμετωπίσω εξαιτίας των αμαρτιών στην καρδιά μου». 
Αν ο Ιησούς ρωτούσε τέτοιους ανθρώπους, «Γιατί σκέφτεστε ότι δεν είστε πλήρεις;» 
Αυτοί θα απαντούσαν, «Κύριε, ξέρω ότι δεν είμαι δίκαιος, επειδή αμαρτάνω κάθε μέρα. Γι’ αυτό Σε παρακαλώ, κάλεσέ με όταν καλέσεις τους αμαρτωλούς». 
Δεν ξέρουν ότι ο Θεός, ο Δημιουργός και ο Κριτής, ούτε θα δεχτεί αμαρτωλούς ούτε θα τους κάνει παιδιά Του. 
Ο νυμφίος ήρθε και έλυσε όλα τα προβλήματα της αμαρτίας για τη νύφη, αλλά επειδή η νύφη δεν το ήξερε, βασανίστηκε. Όταν σκεφτόμαστε ότι είμαστε αμαρτωλοί επειδή έχουμε αμαρτήσει με τη σάρκα, δεν έχουμε πίστη στον Θεό. Όταν δεν ξέρουμε ούτε καταλαβαίνουμε την αλήθεια τού λόγου του Θεού, η αμαρτία πολλαπλασιάζεται στις καρδιές μας. 
 
Γιατί κάποιοι άνθρωποι υποφέρουν από την αμαρτία που παραμένει στις καρδιές τους;
Επειδή ούτε ξέρουν ούτε αποδέχονται στις καρδιές τους τη σημασία του βαπτίσματος του Ιησού που ανέλαβε όλες τις αμαρτίες τους.

Ο νυμφίος αφαίρεσε τις αμαρτίες του κόσμου. Πού; Στον Ιορδάνη, όταν βαφτίστηκε. Όσοι δεν το πιστεύουν αυτό είναι ακόμα αμαρτωλοί. Παραμένουν μολυσμένες νύφες. 
Ο νυμφίος ρωτά τη νύφη, «Πώς μπορείς να με αγαπάς όταν δεν είσαι νύφη μου; Πριν με ονομάσεις νυμφίο σου, πρέπει να πλυθούν όλες οι αμαρτίες σου». 
Μπορούμε να λυτρωθούμε χωρίς το βάπτισμα του Ιησού; Όχι! Πλαστήκαμε κατ’ εικόνα Θεού, γι’ αυτό επιδιώκουμε τη δικαιοσύνη στις καρδιές μας και οι συνειδήσεις μας προσπαθούν να είναι δίκαιες. Αν όμως οι καρδιές μας παραμένουν ακαθάριστες από την αμαρτία, είναι αδύνατο να σκεφτούμε ότι είμαστε χωρίς αμαρτία. Μόνο όταν δεχόμαστε και πιστεύουμε στο βάπτισμα του Ιησού, μπορούμε αληθινά να πούμε ότι δεν έχουμε καμία αμαρτία και είμαστε δίκαιοι. 
Οι συνειδήσεις μας δεν μπορούν ποτέ να αγιαστούν αν εμείς θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είναι χωρίς αμαρτία, όταν στην πραγματικότητα έχουμε αμαρτία στις καρδιές μας. Ούτε μπορεί να μας δεχτεί ο Θεός κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ο Θεός δεν λέει ψέματα ποτέ. 
Ο Θεός είπε στον Μωυσή να κάνει απογραφή των Ισραηλιτών για να τους μετρήσει και να Του πληρώσουν λύτρα για τις ζωές τους. Οι πλούσιοι δε θα έδιναν περισσότερο από μισό σέκελ και οι φτωχοί δεν θα έδιναν λιγότερο. Όλοι έπρεπε να πληρώσουν λύτρο καθένας για τον εαυτό του. 
Επομένως, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να γίνει άγιος αν δεν πιστέψει στον Ιησού που πλήρωσε λύτρα για τη ζωή του; Ένας τέτοιος άνθρωπος συνεχίζει να έχει αμαρτία στην καρδιά του. 
Όταν πιστεύουμε μόνο στο αίμα του Ιησού, έχουμε αμαρτία στις καρδιές μας και πρέπει να ομολογήσουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά όταν πιστεύουμε στο ευαγγέλιο του βαπτίσματός Του και του Σταυρού μαζί, μπορούμε αληθινά να πούμε ότι δεν έχουμε καμία αμαρτία. Η σωτηρία και η αιώνια ζωή είναι δικά μας. 
 
 

Η ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ 

 
Τι είδος αμαρτίας καταδικάζει τον άνθρωπο στον άδη;
Η αμαρτία ενάντια στο Πνεύμα, με άλλα λόγια, όταν δεν πιστεύει στο βάπτισμα του Ιησού.

Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 1:17 λέει, «Διότι δι’ αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστιν». Η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται στο ευαγγέλιο. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο και έπλυνε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του και τον θάνατό Του στον Σταυρό. Το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του είναι η δύναμη του ευαγγελίου. Ο Ιησούς έπλυνε τις αμαρτίες μας μια για πάντα. 
Πιστεύω σημαίνει σωτηρία· ‎δεν πιστεύω σημαίνει αιώνιος άδης. Ο Πατέρας μας στον ουρανό έστειλε σ’ αυτό τον κόσμο τον μονογενή Υιό του Ιησού και έπρεπε να βαφτιστεί για την εξιλέωση των αμαρτιών μας. Με τον τρόπο αυτό, όποιος πιστεύει σ’ Αυτόν μπορεί να καθαριστεί από όλες τις ανομίες του. 
Η μόνη αμαρτία που παραμένει σ’ αυτό τον κόσμο, είναι η αμαρτία της απιστίας στο βάπτισμα και το αίμα Του. Η απιστία είναι βλασφημία ενάντια στο Πνεύμα και αμαρτία που θα κριθεί από τον Θεό, καταδικάζοντας τους άπιστους στον άδη. Αυτή είναι η πιο σοβαρή αμαρτία από όλες. Οποιοσδήποτε από σας διαπράττει αυτή την αμαρτία, πρέπει να μετανοήσει και να λυτρωθεί με πίστη στο βάπτισμα του Ιησού. Διαφορετικά, θα καταστραφείτε για πάντα. 
Έχετε σωθεί με την μαρτυρία της λύτρωσης μέσω του βαπτίσματος και του αίματός Του; Έχετε λάβει την μαρτυρία του Ιωάννη, όπως γράφει στο Ιωάννης 1:29, «Ιδού, ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου!» Πιστεύετε στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του, όπως γράφει στην Επιστολή προς Εβραίους 10:18, «Όπου δε είναι άφεσις τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας». 
Ο Θεός βεβαιώνει όσους πιστεύουν στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στις καρδιές τους. Ο Θεός τούς κάνει παιδιά Του. Όσοι πιστεύουν στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του, θα είναι λυτρωμένοι μέσω της δίκαιης αγάπης του Ιησού. 
Εκείνος που έστειλε ο Θεός, λέει τα λόγια του Θεού, αλλά εκείνος που προέρχεται από τη γη, που δεν έχει σταλθεί από τον Θεό, κηρύττει σύμφωνα με τις σκέψεις του. Υπάρχουν πολλοί σ’ αυτή τη γη που κηρύττουν τον λόγο του Θεού, και εκείνοι που έχουν σταλθεί από τον Θεό μιλούν για το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του. 
Όμως εκείνοι που κηρύττουν τα δικά τους λόγια, εκφράζουν μόνο τις σκέψεις τους. Λένε, «Έχουμε λυτρωθεί από την προπατορική αμαρτία αλλά καθένας πρέπει να μετανοεί για τις καθημερινές του αμαρτίες». Λένε ότι πρέπει να αγιαστούμε βαθμιαία. 
Αλλά μπορεί ο άνθρωπος να αγιαστεί από μόνος του; Μπορούμε να γίνουμε άγιοι με βάση τις δικές μας αξίες και μέσω των προσπαθειών μας; Αγιαζόμαστε επειδή ο Θεός έπλυνε όλες τις αμαρτίες μας ή επειδή προσπαθήσαμε να πετύχουμε τη λύτρωση μόνοι μας; 
Εκείνο που μας αγιάζει είναι η αληθινή πίστη. Μπορούμε να κάνουμε λευκό το κάρβουνο επειδή το πλύναμε χίλιες φορές; Μπορούμε να κάνουμε το μαύρο δέρμα λευκό με αλισίβα; Καμιά ποσότητα σαπουνιού ή αλισίβας δεν μπορεί να πλύνει τις αμαρτίες μας, και η δικαιοσύνη μας είναι σαν ένα βρόμικο κουρέλι. Γινόμαστε δίκαιοι με πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του ή μόνο με πίστη στο αίμα στον Σταυρό; 
Η αληθινή πίστη προέρχεται από το νερό του βαπτίσματος του Ιησού και το αίμα στον Σταυρό. Η σωτηρία δεν έρχεται ως αποτέλεσμα των προσπαθειών μας. Μόνο η πίστη μας στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του, μας ελευθερώνει από την αμαρτία και μας καθιστά δίκαιους. 
Ο Πατέρας έχει παραδώσει όλους τους ανθρώπους στα χέρια του Υιού Του, και όποιος πιστεύει σ’ Αυτόν θα έχει αιώνια ζωή. Πιστεύω στον Υιό σημαίνει ότι πιστεύω στη λύτρωση μέσω του βαπτίσματος και του αίματός Του. Εκείνος που πιστεύει θα έχει αιώνια ζωή ως παιδί τού Θεού. Αυτός που σώζεται ζει για πάντα στα δεξιά τού Θεού. 
Η πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και της ενότητάς Του με τον Θεό, είναι επίσης πίστη στο Πνεύμα. Ο λόγος της αλήθειας μας ικανώνει να αναγεννηθούμε. Σωζόμαστε πιστεύοντας στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του. 
Έχετε πίστη. Το να πιστέψεις στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του, σημαίνει να κερδίσεις τη λύτρωση. Έχετε την πίστη στο αληθινό ευαγγέλιο και λάβετε τη συγχώρεση της αμαρτίας.