Search

Κηρύγματα

Θέμα 4: Επίλυση Καθημερινών Αμαρτιών

[4-1] Το Ευαγγέλιο της άφθονης εξιλέωσης (Ιωάννης 13:1-17)

Το Ευαγγέλιο της άφθονης εξιλέωσης
(Ιωάννης 13:1-17)
«Προ δε της εορτής του Πάσχα, εξεύρων ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού, διά να μεταβή εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ιδικούς του τους εν τω κόσμω μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Και αφού έγεινε δείπνος, (ο δε διάβολος είχεν ήδη βάλει εις την καρδίαν του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτου, να παραδώση αυτόν·) εξεύρων ο Ιησούς ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο Πατήρ εις τας χείρας, και ότι από του Θεού εξήλθε, και προς τον Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου, και εκδύεται τα ιμάτια αυτού, και λαβών προσόψιον διεζώσθη. Έπειτα βάλλει ύδωρ εις τον νιπτήρα, και ήρχισε να νίπτη τους πόδας των μαθητών, και να σπογγίζη με το προσόψιον με το οποίον ήτο διεζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρον· και λέγει προς αυτόν εκείνος, Κύριε, συ μου νίπτεις τους πόδας; Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, Εκείνο το οποίον εγώ κάμνω συ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει μετά ταύτα. Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος, δε θέλεις νίψει τους πόδας μου εις τον αιώνα. Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, Εάν δεν σε νίψω, δεν έχεις μέρος μετ` εμού. Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τας χείρας, και την κεφαλήν. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, Ο λελουμένος δεν έχει χρείαν ειμή τους πόδας να νιφθή, αλλ` είναι όλος καθαρός· και σεις είσθε καθαροί, αλλ` ουχί πάντες. Διότι ήξευρεν εκείνον όστις έμελλε να παραδώση αυτόν· διά τούτο είπε, Δεν είσθε πάντες καθαροί. Αφού λοιπόν ένιψε τους πόδας αυτών, και έλαβε τα ιμάτια αυτού, καθίσας πάλιν, είπε προς αυτούς, Εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς; Σεις με φωνάζετε, Ο διδάσκαλος και ο Κύριος· και καλώς λέγετε, διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, σας ένιψα τους πόδας, και σεις χρεωστείτε να νίπτητε τους πόδας αλλήλων. Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, διά να κάμνητε και σεις, καθώς εγώ έκαμον εις εσάς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του κυρίου αυτού, ουδέ απόστολος ανώτερος του πέμψαντος αυτόν. Εάν εξεύρητε ταύτα, μακάριοι είσθε, εάν κάμνητε αυτά».
 
 
Γιατί έπλυνε ο Ιησούς τα πόδια του Πέτρου την ημέρα πριν από τη γιορτή του Πάσχα; Ενώ του έπλενε τα πόδια, ο Ιησούς είπε, «Εκείνο το οποίον εγώ κάμνω συ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει μετά ταύτα». Ο Σίμων Πέτρος ήταν ο καλύτερος από τους μαθητές του Ιησού. Πίστευε ότι ο Ιησούς ήταν ο Υιός του Θεού και έδωσε μαρτυρία ότι ο Ιησούς ήταν ο Χριστός. Για να το κάνει λοιπόν αυτό ο Ιησούς, θα πρέπει να υπήρχε ένας σοβαρός λόγος. Όταν ο Πέτρος ομολόγησε την πίστη του ότι ο Ιησούς ήταν ο Χριστός, αυτό σήμαινε πως πίστευε ότι ο Ιησούς ήταν ο Σωτήρας που θα τον έσωζε από όλες του τις αμαρτίες.
 

Γιατί έπλυνε ο Ιησούς τα πόδια των μαθητών προτού να σταυρωθεί;
Επειδή θέλησε οι μαθητές Του να καταλάβουν την τέλεια σωτηρία.
 
Γιατί έπλυνε τα πόδια του Πέτρου; Ο Ιησούς ήξερε ότι ο Πέτρος σύντομα θα Τον αρνιόταν τρεις φορές, και ότι θα έπραττε πολλές αμαρτίες στο μέλλον.
Εάν, μετά την άνοδο του Ιησού στον ουρανό, ο Πέτρος είχε αφήσει οποιαδήποτε αμαρτία στην καρδιά του, δε θα μπορούσε να είναι ενωμένος με τον Ιησού. Αλλά ο Ιησούς ήξερε τις αδυναμίες όλων των μαθητών Του και δεν ήθελε οι αμαρτίες τους να μπουν ανάμεσα σ’ Αυτόν και τους μαθητές Του. Γι’ αυτό έπρεπε να τους διδάξει ότι όλες τους οι ανομίες ήταν ήδη πλυμένες. Αυτός ήταν ο λόγος που έπλυνε τα πόδια των μαθητών Του. Ο Ιησούς, πριν πεθάνει και τους αφήσει, εξασφάλισε ότι κατάλαβαν το ευαγγέλιο του βαφτίσματός Του και επίσης την πλήρη άφεση όλων των αμαρτιών της ζωής τους. Το κεφάλαιο 13 στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη μιλάει για την τέλεια σωτηρία που είχε πραγματοποιήσει ο Ιησούς για τους μαθητές Του. Πλένοντας τα πόδια τους ο Ιησούς, τους μίλησε για τη σοφία του ευαγγελίου του βαφτίσματός Του μέσω του οποίου όλοι οι άνθρωποι μπορούν να πλυθούν από όλες τις παραβάσεις τους.
«Μη σας ξεγελάσει ο Διάβολος στο μέλλον. Έχω πάρει όλες τις αμαρτίες σας με το βάπτισμά μου στον Ιορδάνη ποταμό και στον Σταυρό θα δεχτώ την τιμωρία γι’ αυτές. Κατόπιν θα αναστηθώ από τους νεκρούς και θα πραγματοποιήσω τη σωτηρία της αναγέννησης για όλους σας. Για να σας διδάξω ότι ήδη έχω πλύνει τις μελλοντικές αμαρτίες σας, για να σας διδάξω το γνήσιο ευαγγέλιο της άφεσης των αμαρτιών, πλένω τα πόδια σας προτού να σταυρωθώ. Αυτό είναι το μυστικό του ευαγγελίου της αναγέννησης. Πρέπει όλοι να πιστέψετε με αυτό τον τρόπο».
Πρέπει όλοι να καταλάβουμε το λόγο για τον οποίο ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια των μαθητών και να ξέρουμε για ποιο λόγο είπε, «Εκείνο το οποίον εγώ κάμνω συ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει μετά ταύτα». Μόνο τότε μπορούμε να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο της αναγέννησης και να αναγεννηθούμε εμείς οι ίδιοι.
 
 
ΕΙΠΕ ΣΤΟ ΙΩΑΝΝΗΣ 13:12
 
Ποιες είναι οι παραβάσεις;
Είναι οι αμαρτίες που διαπράττουμε κάθε μέρα επειδή είμαστε αδύνατοι
 
Προτού να πεθάνει στον Σταυρό, ο Ιησούς γιόρτασε τη γιορτή του Πάσχα με τους μαθητές Του και τους έπεισε για το ευαγγέλιο της άφεσης των αμαρτιών τους, πλένοντας τα πόδια τους με τα ίδια Του τα χέρια.
«Ότι από του Θεού εξήλθε, και προς τον Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου, και εκδύεται τα ιμάτια αυτού, και λαβών προσόψιον διεζώσθη. Έπειτα βάλλει ύδωρ εις τον νιπτήρα, και ήρχισε να νίπτη τους πόδας των μαθητών, και να σπογγίζη με το προσόψιον με το οποίον ήτο διεζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρον· και λέγει προς αυτόν εκείνος, Κύριε, συ μου νίπτεις τους πόδας; Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, Εκείνο το οποίον εγώ κάμνω συ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει μετά ταύτα». (Ιωάννης 13:3-7)
Δίδαξε στους μαθητές Του το ευαγγέλιο του βαφτίσματος και τον εξιλασμό των αμαρτιών μέσω του ύδατος του βαφτίσματός Του.
Αν και ο Πέτρος ήταν πιστός στον Ιησού εκείνο το διάστημα, δεν ήταν σε θέση να καταλάβει το λόγο για τον οποίο ο Ιησούς του έπλυνε τα πόδια. Όταν όμως του μίλησε ο Ιησούς, ο τρόπος με τον οποίο πίστευε στον Ιησού άλλαξε. Ο Ιησούς θέλησε να τον διδάξει για την άφεση των αμαρτιών, για το ευαγγέλιο του ύδατος του βαφτίσματός Του.
Ανησυχούσε μήπως ο Πέτρος δεν μπορούσε να έρθει σ’ Αυτόν εξαιτίας όλων των μελλοντικών του αμαρτιών, ειδικότερα των μελλοντικών του αμαρτιών της σάρκας. Ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια τους έτσι ώστε ο Διάβολος να μη μπορεί να αφαιρέσει την πίστη των μαθητών Του. Πιο ύστερα ο Πέτρος κατάλαβε το γιατί.
Ο Ιησούς προετοίμασε τον τρόπο έτσι ώστε καθένας που θα πίστευε στο νερό του βαφτίσματος και το αίμα Του, να μπορεί να εξιλεωθεί από τις αμαρτίες του για πάντα.
Τα λόγια που είπε όταν έπλενε τα πόδια των μαθητών Του, καταγράφονται στο κεφάλαιο 13 του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Είναι πολύ σημαντικά λόγια, που μόνο ο αναγεννημένος μπορεί αληθινά να τα καταλάβει.
Ο λόγος που ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια των μαθητών Του αφότου γιόρτασε το Πάσχα, ήταν για να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι Εκείνος είχε ήδη πλύνει όλες τις αμαρτίες της ζωής τους. Ο Ιησούς είπε, «Εκείνο το οποίον εγώ κάμνω συ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει μετά ταύτα». Αυτά τα λόγια προς τον Πέτρο περιείχαν την αλήθεια της αναγέννησης.
Πρέπει όλοι να γνωρίσουμε και να πιστέψουμε στο βάφτισμα του Ιησού, το οποίο έχει πλύνει όλες τις ανομίες μας. Το βάφτισμα του Ιησού στον Ιορδάνη ήταν το ευαγγέλιο της μεταβίβασης των αμαρτιών μέσω της τοποθέτησης επάνω Του των χεριών. Πρέπει όλοι να πιστέψουμε στα λόγια του Ιησού. Εκείνος αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαφτίσματός Του, και πέτυχε την άφεση των αμαρτιών καθώς κρίθηκε γι` αυτές και σταυρώθηκε. Ο Ιησούς βαφτίστηκε για να απελευθερώσει όλους τους ανθρώπους από όλες τους τις αμαρτίες.
 
 

Η ΑΦΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

 
Ποια είναι η παγίδα του Διαβόλου ενάντια στον δίκαιο;
Ο Διάβολος προσπαθεί να εξαπατήσει τους δίκαιους προκειμένου να τους κάνει πάλι αμαρτωλούς.
 
Ο Ιησούς γνώριζε καλά πως όταν σταυρωνόταν, ανασταινόταν και ανέβαινε στον Ουρανό, θα ερχόταν ο διάβολος και οι κήρυκες της αναληθούς πίστης και θα προσπαθούσαν να εξαπατήσουν τους μαθητές. Από τη μαρτυρία του Πέτρου, "Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του ζωντανού Θεού", μπορούμε να δούμε ότι πίστευε στον Ιησού. Όμως, ο Ιησούς ήθελε να υπενθυμίσει στον Πέτρο άλλη μια φορά, να κρατήσει στο μυαλό το ευαγγέλιο της άφεσης των αμαρτιών. Αυτό το ευαγγέλιο ήταν το βάπτισμα του Ιησού, μέσω του οποίου ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Ήθελε να το διδάξει ξανά στον Πέτρο, στους μαθητές και ακόμη και σε εμάς που θα ερχόμασταν αργότερα. «Αυτό που εγώ κάνω τώρα δεν το καταλαβαίνετε, αλλά θα το ξέρετε μετά από αυτό».
Κάθε φορά που οι μαθητές του Ιησού αμάρταναν, ο Διάβολος θα τους έβαζε στον πειρασμό και θα τους κατέκρινε, λέγοντας, «Αφού αμαρτάνεις, πώς μπορείς να λες ότι είσαι χωρίς αμαρτία! Δεν έχεις σωθεί. Είσαι αμαρτωλός». Για να το αποτρέψει αυτό ο Ιησούς, είπε ότι η πίστη τους στο βάφτισμα του Ιησού έχει ήδη πλύνει όλες τις αμαρτίες της ζωής τους – στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον.
«Όλοι ξέρετε ότι βαφτίστηκα! Ο λόγος που βαφτίστηκα στον Ιορδάνη ήταν για να πλυθούν και να καθαριστούν εντελώς όλες οι αμαρτίες της ζωής σας, καθώς επίσης και η προπατορική αμαρτία της ανθρωπότητας. Μπορείτε τώρα να καταλάβετε γιατί βαφτίστηκα, γιατί πρέπει να σταυρωθώ και να πεθάνω στον Σταυρό;» Ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια των μαθητών Του για να τους δείξει ότι είχε αναλάβει μέσω του βαφτίσματός Του όλες τις καθημερινές τους αμαρτίες, και ότι θα πλήρωνε την τιμωρία γι` αυτές πάνω στον Σταυρό.
Τώρα, εσείς και εγώ έχουμε εξιλεωθεί από όλες μας τις αμαρτίες, πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του βαφτίσματος και του αίματος του Ιησού, το οποίο είναι η άφεση όλων των αμαρτιών μας. Ο Ιησούς βαφτίστηκε και σταυρώθηκε για μας. Έχει πλύνει και καθαρίσει εντελώς όλες τις αμαρτίες μας με το βάφτισμα και το αίμα Του. Καθένας που ξέρει και πιστεύει στο ευαγγέλιο της εξιλέωσης των αμαρτιών, καθένας που πιστεύει στην αλήθεια, λυτρώνεται από όλες τις αμαρτίες του.
Τι λοιπόν πρέπει να κάνει κάποιος μετά τη σωτηρία του; Πρέπει να αντιλαμβάνεται τις αμαρτίες του κάθε μέρα και να πιστεύει στη σωτηρία του βαφτίσματος και του αίματος του Ιησού, το ευαγγέλιο της εξιλέωσης για όλες τις αμαρτίες. Πρέπει να δεχτεί στην καρδιά του το ευαγγέλιο ότι ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες με το βάπτισμά Του και το αίμα Του.
Ακριβώς επειδή αμαρτάνεις πάλι, θα είσαι ποτέ ξανά αμαρτωλός; Όχι. Γνωρίζοντας ότι ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες μας, πώς θα μπορούσαμε εμείς να γίνουμε πάλι αμαρτωλοί; Το βάφτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό ήταν το ευαγγέλιο της εξιλέωσης για όλες τις αμαρτίες μας. Καθένας που πιστεύει σε αυτό το γνήσιο ευαγγέλιο της άφεσης των αμαρτιών αναγεννιέται ως δίκαιος άνθρωπος.
 
 

Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ

 
Γιατί δεν μπορεί ο δίκαιος να γίνει ποτέ ξανά αμαρτωλός;
Επειδή ο Ιησούς έχει ήδη εξιλεώσει όλες τις αμαρτίες της ζωής του.
 
Εάν πιστεύεις στο ευαγγέλιο της άφεσης των αμαρτιών, του ύδατος και του Πνεύματος, αλλά ακόμα θεωρείς ότι είσαι αμαρτωλός λόγω των καθημερινών σου παραβάσεων, τότε πρέπει να πας στον Ιορδάνη όπου βαφτίστηκε ο Ιησούς για να πάρει όλες τις αμαρτίες σου. Εάν γινόσουν πάλι αμαρτωλός αφού πήρες τη λύτρωση, ο Ιησούς θα έπρεπε να βαφτίζεται ξανά και ξανά. Πρέπει να έχεις πίστη στην άφεση των αμαρτιών σου, στο ευαγγέλιο του βαφτίσματος του Ιησού. Πρέπει να λάβεις υπόψη ότι ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες σου με μιας μέσω του βαφτίσματός Του. Πρέπει να έχεις ακλόνητη πίστη στον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα σου.
Η πίστη στον Ιησού ως Σωτήρα σου, σημαίνει ότι πιστεύεις στο βάφτισμα του Ιησού, το οποίο αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες της ζωής σου. Εάν πιστεύεις πραγματικά στο βάφτισμα, στον Σταυρό, στο θάνατο, και στην ανάσταση του Ιησού, δεν μπορείς ποτέ πια να γίνεις αμαρτωλός, οποιοδήποτε είδος αμαρτίας και αν έχεις διαπράξει. Έχεις εξιλεωθεί από όλες τις αμαρτίες ολόκληρης της ζωής σου μέσω της πίστης σου.
Ο Ιησούς Χριστός έπλυνε εντελώς ακόμα και τις αμαρτίες του μέλλοντος, ακόμα και τις αμαρτίες που διαπράττουμε εξαιτίας των αδυναμιών μας. Και επειδή ο Ιησούς έπρεπε να υπογραμμίσει τη σπουδαιότητα του βαφτίσματός Του, έπλυνε τα πόδια των μαθητών Του με νερό για να συμβολίσει το ευαγγέλιο της άφεσης των αμαρτιών, το βάπτισμά Του. Ο Ιησούς Χριστός βαφτίστηκε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε στον ουρανό, για να εκπληρώσει την υπόσχεση του Θεού για άφθονη εξιλέωση όλων των αμαρτιών του κόσμου και για να σώσει όλη την ανθρωπότητα. Κατά συνέπεια, οι μαθητές Του ήταν σε θέση να κηρύξουν το ευαγγέλιο της εξιλέωσης των αμαρτιών, του βαφτίσματος του Ιησού, του Σταυρού, και της ανάστασης, μέχρι το τέλος της ζωής τους.
 
 
Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΣΑΡΚΑΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
 
Γιατί αρνήθηκε ο Πέτρος τον Ιησού;
Επειδή ήταν αδύναμος
 
Η Βίβλος μας λέει ότι όταν ο Πέτρος ήρθε αντιμέτωπος με τους δούλους του αρχιερέα Καϊάφα και κατηγορήθηκε ότι ήταν ένας από τους οπαδούς του Ιησού, το αρνήθηκε δύο φορές, λέγοντας, «Όχι, δεν ξέρω τον άνθρωπο». Έπειτα, την τρίτη φορά, Τον αναθεμάτισε και Τον καταράστηκε.
Ας διαβάσουμε την περικοπή, από το Ματθαίος 26:69. «Ο δε Πέτρος εκάθητο έξω εν τη αυλή· και προσήλθε προς αυτόν μία δούλη, λέγουσα, Και συ ήσο μετά Ιησού του Γαλιλαίου. Ο δε ηρνήθη έμπροσθεν πάντων, λέγων, Δεν εξεύρω τι λέγεις. Και ότε εξήλθεν εις τον πυλώνα, είδεν αυτόν άλλη, και λέγει προς τους εκεί, Και ούτος ήτο μετά Ιησού του Ναζωραίου. Και πάλιν ηρνήθη μεθ` όρκου, Ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπον. Μετ` ολίγον δε προσελθόντες οι εστώτες, είπον προς τον Πέτρον, Αληθώς και συ εξ αυτών είσαι· διότι η λαλιά σου σε κάμνει φανερόν. Τότε ήρχισε να καταναθεματίζη και να ομνύη, Ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπον. Και ευθύς εφώναξεν ο αλέκτωρ. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος τον λόγον του Ιησού, όστις είχεν ειπεί προς αυτόν, Ότι πριν φωνάξη ο αλέκτωρ, τρις θέλεις με απαρνηθή. Και εξελθών έξω, έκλαυσε πικρώς». (Ματθαίος 26:69-75).
Ο Πέτρος πίστευε πραγματικά στον Ιησού και Τον ακολούθησε πιστά. Πίστευε ότι ο Ιησούς ήταν ο Κύριος και ο Σωτήρας του, ο προφήτης. Αλλά όταν έφεραν τον Ιησού να δικαστεί από τον Αρχιερέα, όταν έγινε επικίνδυνο να είσαι συνδεμένος με τον Ιησού, Τον αρνήθηκε και Τον αναθεμάτισε.
Ο Πέτρος δεν ήξερε ότι θα αρνιόταν τον Ιησού. Αλλά ο Ιησούς ήξερε ότι θα το κάνει. Ο Ιησούς ήξερε ότι ο Πέτρος ήταν αδύναμος. Γι’ αυτό ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια του Πέτρου και του δίδαξε το ευαγγέλιο της σωτηρίας όπως είναι γραμμένο στο κεφάλαιο 13 του Ευαγγελίου του Ιωάννη, «Θα αμαρτήσεις στο μέλλον, αλλά εγώ έχω πλύνει ήδη όλες τις μελλοντικές σου αμαρτίες».
Ο Πέτρος πράγματι αρνήθηκε τον Ιησού όταν η ζωή του βρέθηκε σε κίνδυνο, αλλά ήταν η αδυναμία της σάρκας του που τον ανάγκασε να το κάνει. Επομένως, για να σώσει τους μαθητές Του από όλες τις μελλοντικές τους ανομίες, ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια τους.
«Θα εξιλεώσω και όλες τις μελλοντικές σας αμαρτίες. Θα σταυρωθώ επειδή βαφτίστηκα και πήρα όλες τις αμαρτίες σας, και εγώ θα πληρώσω για όλες αυτές για να γίνω ο αληθινός Σωτήρας για όλους σας. Είμαι ο Θεός σας, ο Σωτήρας σας. Θα πληρώσω πλήρως για όλες τις αμαρτίες σας μέσω του βαφτίσματος και του αίματός μου, και θα γίνω ο Ποιμένας σας. Είμαι ο Ποιμένας της σωτηρίας σας».
Για να φυτέψει αυτή την αλήθεια σταθερά στις καρδιές τους, ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια τους μετά από τη γιορτή του Πάσχα. Αυτή είναι η αλήθεια του ευαγγελίου.
Επειδή η σάρκα μας είναι αδύναμη, ακόμα και μετά από την αναγέννηση, είναι αναμενόμενο ότι θα αμαρτήσουμε πάλι. Φυσικά, δεν πρέπει να αμαρτάνουμε, όταν όμως αμαρτήσουμε και πρέπει να αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα όπως έγινε με τον Πέτρο, τείνουμε προς την αμαρτία χωρίς πραγματικά να θέλουμε να το κάνουμε. Επειδή ζούμε στη σάρκα, μερικές φορές οδηγούμαστε στην καταστροφή από τις αμαρτίες μας. Η σάρκα θα αμαρτάνει όσο θα ζούμε σ’ αυτόν τον άπιστο κόσμο, αλλά ο Ιησούς εξιλέωσε όλες εκείνες τις αμαρτίες με το βάπτισμά Του και το αίμα Του στον Σταυρό.
Δεν αρνούμαστε ότι ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας μας, αλλά όταν ζούμε στη σάρκα, συνεχίζουμε να αμαρτάνουμε ενάντια στο θέλημα του Θεού. Αυτό γίνεται επειδή γεννιόμαστε από τη σάρκα.
Αλλά ο Ιησούς ήξερε καλά ότι είμαστε αμαρτωλοί στη σάρκα. Ο Ιησούς έγινε ο Σωτήρας μας με το να εξοφλήσει όλες τις αμαρτίες μας με το βάφτισμα και το αίμα Του. Έχει απελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες εκείνους που πιστεύουν στη σωτηρία Του και την ανάστασή Του.
Και τα τέσσερα Ευαγγέλια αρχίζουν με το βάφτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή. Ο σκοπός της ανθρώπινης ζωής Του ήταν να εκπληρωθεί το ευαγγέλιο της αναγέννησης, το ευαγγέλιο της σωτηρίας.
 
Πόσον καιρό αμαρτάνουμε στη σάρκα;
Αμαρτάνουμε σε όλη μας τη ζωή ως τη μέρα που θα πεθαίνουμε
 
Όταν ο Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό όχι μια, ούτε δύο, αλλά τρεις φορές πριν λαλήσει ο κόκορας, πόσο πρέπει αυτό να σύντριψε την καρδιά του; Πόσο ντροπιασμένος πρέπει να αισθάνθηκε; Ορκίστηκε ενώπιον του Ιησού ότι δε θα Τον αρνηθεί ποτέ. Αμάρτησε εξαιτίας της αδυναμίας της σάρκας του, αλλά πόσο άθλιος πρέπει να αισθάνθηκε όταν ενέδωσε στην αδυναμία του και αρνήθηκε τον Ιησού όχι μόνο μια αλλά τρεις φορές; Πόσο στενοχωρημένος πρέπει να αισθάνθηκε όταν ξαναείδε τον Ιησού;
Αλλά ο Ιησούς τα ήξερε όλα αυτά τα πράγματα και ακόμα περισσότερα. Γι` αυτό είπε, «Ξέρω ότι θα αμαρτήσεις πάλι. Αλλά έχω πάρει ήδη όλες εκείνες τις αμαρτίες με το βάπτισμά μου, για να μην σας κάνουν οι αμαρτίες σας να σκοντάψετε και να γίνεται πάλι αμαρτωλοί, και δε μπορείτε να επιστρέψετε σε εμένα. Έχω γίνει ο τέλειος Σωτήρας σας όταν βαφτίστηκα και κρίθηκα για όλες τις αμαρτίες σας. Θα γίνω ο Θεός σας, ο Ποιμένας σας. Πιστέψτε στο ευαγγέλιο της άφεσης των αμαρτιών σας. Θα συνεχίσω να σας αγαπώ ακόμα κι αν πράττετε τις αμαρτίες της σάρκας. Έχω πλύνει ήδη όλες τις ανομίες σας. Το ευαγγέλιο της άφεσης όλων των αμαρτιών σας ισχύει για πάντα. Η αγάπη μου για σας είναι επίσης παντοτινή».
Ο Ιησούς είπε στον Πέτρο και τους μαθητές, «Εάν δεν σε νίψω, δεν έχεις μέρος μετ` εμού». Ο λόγος που μίλησε γι` αυτό το ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 13 του Ευαγγελίου του Ιωάννη, είναι επειδή ήταν σημαντικό για τους ανθρώπους να αναγεννηθούν εξ ύδατος και Πνεύματος. Το πιστεύεις αυτό;
Στο στίχο 9 διαβάζουμε, «Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τας χείρας, και την κεφαλήν. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, Ο λελουμένος δεν έχει χρείαν ειμή τους πόδας να νιφθή, αλλ` είναι όλος καθαρός».
Αγαπητοί φίλοι, θα διαπράξετε αμαρτίες της σάρκας στο μέλλον ή όχι; Θα διαπράξετε. Αλλά ο Ιησούς είπε ότι έχει ήδη πλύνει ακόμα και τις αμαρτίες του μέλλοντος, όλες τις κακίες της σάρκας μας, με το βάφτισμα και το αίμα Του και είπε στους μαθητές Του σαφώς το λόγο της αλήθειας, του ευαγγελίου της εξιλέωσης πριν να σταυρωθεί.
Επειδή ζούμε στη σάρκα μας με όλες τις αδυναμίες μας, δεν μπορούμε παρά να αμαρτάνουμε. Ο Ιησούς έπλυνε εντελώς όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του. Όχι μόνο έχει πλύνει το κεφάλι και το σώμα μας, αλλά επίσης έχει πλύνει και τα πόδια μας, τις αμαρτίες μας του μέλλοντος. Αυτό είναι το ευαγγέλιο της αναγέννησης, του βαφτίσματος του Ιησού.
Αφού βαφτίστηκε ο Ιησούς, ο Ιωάννης ο Βαφτιστής έδωσε μαρτυρία, «Ιδού ο Αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου» (Ιωάννης 1:29). Πρέπει να πιστέψουμε ότι όλες οι αμαρτίες του κόσμου έχουν πλυθεί εντελώς με τη μεταβίβασή τους προς τον Ιησού όταν Εκείνος βαφτίστηκε.
Ενόσω ζουν σ’ αυτόν τον κόσμο, οι άνθρωποι δε μπορούν παρά να αμαρτάνουν. Πρέπει να το αποδεχθούμε αυτό ως αναπόφευκτο γεγονός. Όποτε η αδυναμία της σάρκας έρχεται στο προσκήνιο, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Ιησούς έπλυνε εντελώς όλες τις αμαρτίες μας και όλες τις αμαρτίες του κόσμου, μέσω του ευαγγελίου της άφεσης, και πλήρωσε για αυτές με το αίμα Του. Πρέπει να προσφέρουμε ευχαριστίες σ’ Αυτόν από τα βάθη των καρδιών μας. Ας ομολογήσουμε με πίστη ότι ο Ιησούς είναι Σωτήρας μας και Θεός μας. Δόξα στον Κύριο.
Καθένας σ` αυτό τον κόσμο αμαρτάνει με τη σάρκα. Οι άνθρωποι πεθαίνουν εξαιτίας των αμαρτιών της σάρκας όλης τους της ζωής. Συνεχίζουν να αμαρτάνουν με τη σάρκα τους.
 
 
ΚΑΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
 
Τι μολύνει τον άνθρωπο;
Διάφορα είδη αμαρτιών και κακών σκέψεων
 
Ο Ιησούς λέει στο Ματθαίος 15:19-20. «Διότι εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείαι, πορνείαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι. Ταύτα είναι τα μολύνοντα τον άνθρωπον· το δε να φάγη τις με ανίπτους χείρας δεν μολύνει τον άνθρωπον». Επειδή διάφορα είδη αμαρτιών μολύνουν την καρδιά του ανθρώπου, αυτός είναι ακάθαρτος.
 
 
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΤΟΥ ΦΥΣΗ
 
Τι υπάρχει στην καρδιά κάθε ανθρώπου;
Τα δώδεκα είδη αμαρτιών (Μάρκος 7:21-23)
 
Πρέπει να είμαστε σε θέση να πούμε, «Εκείνα τα δώδεκα είδη αμαρτιών υπάρχουν στις καρδιές των ανθρώπων. Τα έχω όλα στην καρδιά μου. Έχω μέσα μου τα δώδεκα είδη αμαρτιών που αναφέρονται στη Βίβλο». Προτού να αναγεννηθούμε εξ ύδατος και Πνεύματος, πρέπει να αναγνωρίσουμε τις αμαρτίες που υπάρχουν στις καρδιές μας. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι είμαστε ολότελα αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού. Αλλά δεν το κάνουμε αυτό συχνά. Οι περισσότεροι από μας δικαιολογούμε τις αμαρτίες μας, λέγοντας, «Δεν είχα ποτέ πριν εκείνες τις σκέψεις στην καρδιά μου, παρασύρθηκα για μια στιγμή».
Αλλά τι είπε ο Ιησούς για τους ανθρώπους; Δήλωσε ξεκάθαρα πως μολύνει τον άνθρωπο ό,τι βγαίνει από την καρδιά του. Μας είπε ότι οι άνθρωποι έχουν κακές σκέψεις μέσα τους. Τι νομίζετε; Είστε καλοί ή κακοί; Ξέρετε ότι ο καθένας έχει κακές σκέψεις; Ναι, οι σκέψεις του καθενός είναι κακές.
Πριν από μερικά χρόνια κατέρρευσε ξαφνικά το εμπορικό κέντρο Sampoong στη Σεούλ. Οι οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους ήταν σε βαθιά αγωνία. Όμως πολλοί άνθρωποι πήγαν εκεί για να απολαύσουν το τραγικό θέαμα.
Μερικοί σκέφτονταν, Πόσοι πέθαναν; 200; Όχι, είναι πάρα πολύ μικρός αριθμός. 300; Ίσως; Αλλά θα ήταν πιο ενδιαφέρον και θεαματικό εάν ο αριθμός ήταν τουλάχιστον χίλιοι... Οι καρδιές των ανθρώπων μπορούν να είναι κακές ως αυτό το σημείο. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Πόση ασέβεια ήταν αυτό για τους νεκρούς! Πόσο κακό για τις οικογένειές τους! Μερικοί καταστράφηκαν οικονομικά.
Σαφώς, μερικοί από τους θεατές δεν ήταν πολύ συμπονετικοί. Θα ήταν πιο ενδιαφέρον εάν είχαν πεθάνει περισσότεροι! Τι θέαμα! Τι θα γινόταν αν το ίδιο πράγμα συνέβαινε σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου γεμάτο κόσμο; Χιλιάδες θα θάβονταν κάτω από τα ερείπια! Ω, ναι! Θα ήταν ασφαλώς πιο ενδιαφέρον από αυτό! Ίσως μερικοί να σκέφτονταν με αυτό τον τρόπο.
Και όλοι ξέρουμε πόσο κακοί είναι οι άνθρωποι μερικές φορές. Φυσικά, δε θα έλεγαν ποτέ τέτοιες κακές σκέψεις μεγαλόφωνα. Μπορεί με τις γλώσσες τους να εκφράζουν συμπόνια, αλλά κρυφά στις καρδιές τους, πολύ θα προτιμούσαν να ήταν πιο θεαματικό. Θέλουν να βλέπουν φοβερές τραγωδίες όπου χιλιάδες άνθρωποι σκοτώνονται, αρκεί να μη βλάπτονται τα δικά τους συμφέροντα. Είναι ο τρόπος που λειτουργούν οι καρδιές των ανθρώπων. Οι περισσότεροι από μας είναι έτσι πριν αναγεννηθούν.
 
 
ΦΟΝΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Γιατί αμαρτάνουμε;
Επειδή έχουμε κακές σκέψεις στις καρδιές μας
 
Ο Θεός μας είπε ότι υπάρχει φόνος μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Αλλά πολλοί θα το αρνηθούν. «Πώς μπορείτε να το λέτε αυτό! Δεν έχω καμία σκέψη για φόνο στην καρδιά μου! Πώς μπορείτε και να σκεφτείτε ακόμα τέτοιο πράγμα!» Δε θα παραδέχονταν ποτέ ότι έχουν φόνο στις καρδιές τους. Νομίζουν ότι οι δολοφόνοι ανήκουν σε μια άλλη φυλή.
«Εκείνος ο καθ` έξιν δολοφόνος που είδαμε στις ειδήσεις την άλλη μέρα, οι όχλοι που δολοφόνησαν και έκαψαν τους ανθρώπους στο υπόγειό τους, εκείνοι έχουν φόνο στις καρδιές τους! Ανήκουν σε διαφορετική φυλή. Εγώ ποτέ δε θα μπορούσα να είμαι όπως αυτοί! Είναι απατεώνες! Είναι δολοφόνοι!» Αγανακτούν και φωνάζουν, «Όσοι είναι γεννημένοι σπόροι του κακού πρέπει να εξαφανιστούν από το πρόσωπο της γης! Πρέπει όλοι να καταδικαστούν σε θάνατο!»
Δυστυχώς, όμως, η σκέψη του φόνου υπάρχει μέσα στις καρδιές εκείνων που αγανακτούν, το ίδιο όπως υπάρχει και στις καρδιές των καθ` έξιν δολοφόνων. Ο Θεός μας λέει ότι ο φόνος υπάρχει στις καρδιές όλων των ανθρώπων. Πρέπει να παραδεχτούμε το λόγο του Θεού, ο Οποίος βλέπει σωστά μέσα μας. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε, «Είμαι αμαρτωλός με το φόνο μέσα στην καρδιά μου».
Ναι, ο Θεός μας είπε ότι υπάρχουν κακές σκέψεις, συμπεριλαμβανομένου και του φόνου, μέσα στις καρδιές όλων των ανθρώπων. Ας παραδεχτούμε το λόγο του Θεού. Καθώς οι γενεές των ανθρώπων γίνονται όλο και περισσότερο κακές, όλα τα είδη προσωπικής προστασίας γίνονται εργαλεία για φόνο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του φόνου που υπάρχει στις καρδιές μας. Μπορείτε να σκοτώσετε σε μια στιγμή θυμού ή από φόβο. Δεν λέω ότι καθένας από μας θα σκότωνε, αλλά ότι έχουμε τη σκέψη του φόνου στις καρδιές μας.
Επειδή οι άνθρωποι γεννιούνται με κακές σκέψεις, όλοι τις έχουμε στις καρδιές μας. Μερικοί πράγματι καταλήγουν να σκοτώσουν, όχι επειδή γεννήθηκαν φονιάδες, αλλά επειδή όλοι μας είμαστε ικανοί να γίνουμε φονιάδες. Ο Θεός μας λέει ότι έχουμε κακές σκέψεις και φόνο στις καρδιές μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Κανένας από μας δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτήν την αλήθεια.
Επομένως ο σωστός δρόμος που πρέπει να πάρουμε, είναι να αποδεχτούμε το λόγο του Θεού και να υπακούσουμε. Αμαρτάνουμε σ’ αυτόν τον κόσμο επειδή έχουμε κακές σκέψεις στις καρδιές μας.
 
 
ΜΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ
 
Ο Θεός λέει ότι υπάρχει μοιχεία στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Συμφωνείτε; Το παραδέχεστε ότι υπάρχει μοιχεία στην καρδιά σας; Ναι, υπάρχει μοιχεία στην καρδιά του κάθε ανθρώπου.
Γι` αυτό τον λόγο η πορνεία και άλλες αμαρτωλές επιχειρήσεις προοδεύουν στην κοινωνία μας. Είναι ένας από τους πιο σίγουρους τρόπους να κάνεις χρήματα σε κάθε περίοδο στην ιστορία. Άλλες επιχειρήσεις μπορεί να υποφέρουν από την οικονομική ύφεση, αλλά αυτές οι χυδαίες επιχειρήσεις δεν υποφέρουν το ίδιο, επειδή υπάρχει πολύ μοιχεία στην καρδιά όλων των ανθρώπων.
 
 
Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑ
 
Με τι συγκρίνετε ένας άνθρωπος;
Με το δέντρο που παράγει τον καρπό της αμαρτίας
 
Ακριβώς όπως οι μηλιές παράγουν μήλα, οι αχλαδιές αχλάδια, οι πορτοκαλιές πορτοκάλια κ.λπ., εμείς που γεννιόμαστε με τα 12 είδη αμαρτιών στις καρδιές μας, παράγουμε τους καρπούς της αμαρτίας.
Ο Ιησούς λέει πως τον άνθρωπο τον μολύνει ό,τι βγαίνει από την καρδιά του. Συμφωνείτε; Μπορούμε μόνο να συμφωνήσουμε με τα λόγια του Ιησού και να πούμε, «Ναι, εμείς είμαστε γεννήματα αμαρτωλών, κακοποιών. Ναι, έχεις δίκιο Κύριε». Ναι, πρέπει να αναγνωρίσουμε την κακία μας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε την πραγματική μας κατάσταση ενώπιον του Θεού.
Όπως ακριβώς ο Ιησούς Χριστός υπάκουσε στο θέλημα του Θεού, πρέπει να αποδεχθούμε το λόγο του Θεού και να υπακούσουμε. Είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας μέσω του ύδατος και του Πνεύματος. Αυτά είναι τα δώρα από τον Θεό.
Η χώρα μου έχει την ευλογία να απολαμβάνει τέσσερις όμορφες εποχές. Και καθώς οι εποχές προχωρούν, τα διάφορα είδη δέντρων παράγουν τους καρπούς τους. Με τον ίδιο τρόπο, οι δώδεκα αμαρτίες που υπάρχουν στις καρδιές μας, κυριαρχούν επάνω μας και μας οδηγούν συνεχώς στην αμαρτία. Σήμερα μπορεί να είναι ο φόνος που κυριαρχεί στις καρδιές μας, αύριο μπορεί να είναι η μοιχεία.
Κατόπιν, την επόμενη μέρα, οι κακές σκέψεις, έπειτα η πορνεία, η κλοπή, η ψευδομαρτυρία... κ.ο.κ. Και προχωρούμε έτσι, αμαρτάνοντας όλο το χρόνο, κάθε μήνα, κάθε μέρα, κάθε ώρα. Ούτε μια ημέρα δεν περνά χωρίς να διαπράξουμε κάποια αμαρτία. Συνεχίζουμε να ορκιζόμαστε ότι θα μείνουμε μακριά από την αμαρτία, αλλά δεν μπορούμε παρά να αμαρτάνουμε, επειδή είμαστε έτσι γεννημένοι.
Έχετε δει ποτέ μια μηλιά να αρνείται να παράγει μήλα επειδή δεν το θέλει; «Δεν θέλω να παράγω μήλα!» Ακόμα κι αν αποφάσιζε να αρνηθεί να παράγει καρπό, πώς θα μπορούσε να μην παράγει μήλα; Τα λουλούδια θα άνθιζαν οπωσδήποτε την άνοιξη, τα μήλα θα μεγάλωναν και θα ωρίμαζαν το καλοκαίρι, και τα φρούτα θα ήταν έτοιμα να κοπούν και να φαγωθούν το φθινόπωρο.
Αυτός είναι ο κύκλος της φύσης, και η ζωή των αμαρτωλών επίσης ακολουθεί τον κύκλο της φύσης. Οι αμαρτωλοί δε μπορούν παρά να παράγουν τους καρπούς της αμαρτίας.
 
 

ΤΟ ΒΑΦΤΙΣΜΑ ΚΑΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΙΛΕΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ

 
Τι σημαίνει εξιλέωση;
Είναι η πληρωμή της ποινής για την αμαρτία με το βάφτισμα του Ιησού (η τοποθέτηση των χεριών) και το αίμα Του στον Σταυρό
 
Ας διαβάσουμε μια περικοπή από τη Βίβλο για ν’ ανακαλύψουμε πώς οι αμαρτωλοί, τα γεννήματα των κακοποιών, μπορούν να εξιλεωθούν για τις αμαρτίες τους ενώπιον του Θεού και να ζήσουν τις ζωές τους μέσα σε ευτυχία. Αυτό είναι το ευαγγέλιο της εξιλέωσης των αμαρτιών.
Στο κεφάλαιο 4 στο Λευιτικό, λέει, «Εάν δε ψυχή τις εκ του λαού της γης αμαρτήση εξ αγνοίας, πράττων τι εκ των όσα είναι προστεταγμένον υπό του Κυρίου να μη πράττωνται, και ήναι ένοχος· ή εάν γνωστοποιηθή εις αυτόν η αμαρτία αυτού την οποίαν ημάρτησε· τότε θέλει φέρει την προσφοράν αυτού, τράγον εξ αιγών, θηλυκόν άμωμον, διά την αμαρτίαν αυτού την οποίαν ημάρτησε· και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν της περί αμαρτίας προσφοράς, και θέλουσι σφάξει την περί αμαρτίας προσφοράν εν τω τόπω του ολοκαυτώματος· και θέλει λάβει ο ιερεύς διά του δακτύλου αυτού από του αίματος αυτού, και βάλει επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος, και παν το αίμα αυτού θέλει χύσει εις την βάσιν του θυσιαστηρίου· και παν το στέαρ αυτού θέλει αφαιρέσει, καθώς αφαιρείται το στέαρ από της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς· και θέλει καύσει αυτό ο ιερεύς επί του θυσιαστηρίου εις οσμήν ευωδίας προς τον Κύριον· και θέλει κάμει εξιλέωσιν υπέρ αυτού ο ιερεύς, και θέλει συγχωρηθή εις αυτόν». (Λευιτικόν 4:27-31).
Πώς εξιλέωναν οι άνθρωποι τις αμαρτίες τους στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης; Έβαζαν τα χέρια τους στο κεφάλι του θύματος της θυσίας για αμαρτία και μεταβίβαζαν τις αμαρτίες τους σ’ αυτό.
Είναι γραμμένο στο Λευιτικό. «Λάλησον προς τους υιούς Ισραήλ, και ειπέ προς αυτούς, Εάν τις από σας προσφέρη δώρον προς τον Κύριον, θέλετε προσφέρει το δώρόν σας από των κτηνών, από των βοών ή από των προβάτων. Εάν το δώρον αυτού ήναι ολοκαύτωμα από των βοών, αρσενικόν άμωμον ας προσφέρη αυτό. παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου θέλει προσφέρει αυτό, διά να ήναι δεκτόν ενώπιον του Κυρίου· και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν του ολοκαυτώματος, και θέλει είσθαι δεκτόν υπέρ αυτού, διά να γείνη εξιλέωσις περί αυτού» (Λευιτικόν 1:2-4).
Ο Θεός είχε ορίσει τις προσφορές για αμαρτία που θα χρησιμοποιούνταν για να εξιλεώσουν τις αμαρτίες του Ισραήλ. Και τους είπε να βάζουν τα χέρια τους στο κεφάλι του θύματος της θυσίας για αμαρτία, για να μεταβιβάσουν τις αμαρτίες. Μέσα στην αυλή του Ιερού υπήρχε ο βωμός του ολοκαυτώματος. Ήταν ένα κιβώτιο λίγο μεγαλύτερο από το τραπέζι του άμβωνα και στις τέσσερις γωνίες του είχε κέρατα. Ο λαός Ισραήλ εξιλέωνε τις αμαρτίες του μεταβιβάζοντάς τες στο κεφάλι του θύματος της θυσίας για αμαρτία, που το κρέας του καιγόταν στο βωμό του ολοκαυτώματος.
Ο Θεός είπε στο Λευιτικό για τον λαό, «Να το προσφέρει με την ελεύθερή του θέληση στην πύλη της αυλής της σκηνής ενώπιον του Κυρίου». Οι αμαρτίες τους μεταβιβάζονταν έτσι στο θύμα της θυσίας για αμαρτία όταν έβαζαν τα χέρια τους στο κεφάλι του, και έπειτα ο αμαρτωλός έκοβε το λαιμό του θύματος και έβαζε το αίμα του στα κέρατα του βωμού του ολοκαυτώματος.
Μετά από αυτό, το σώμα του θύματος καθαριζόταν από τα εντόσθια και το κρέας του κοβόταν σε κομμάτια και γινόταν στάχτη στο βωμό του ολοκαυτώματος. Ύστερα η οσμή του κρέατος προσφερόταν στον Θεό για την εξιλέωσή τους. Έτσι εξιλέωναν τις καθημερινές τους αμαρτίες.
Κατόπιν υπήρχε η θυσία της εξιλέωσης για τις ετήσιες αμαρτίες τους. Αυτή διέφερε από τη θυσία της εξιλέωσης για τις καθημερινές αμαρτίες, δεδομένου ότι ο αρχιερέας έβαζε τα χέρια του στο θύμα που προσφερόταν για την αμαρτία εξ ονόματος όλου του λαού Ισραήλ και ράντιζε το αίμα στα ανατολικά του ιλαστήριου επτά φορές. Επίσης, η τοποθέτηση των χεριών στο κεφάλι του ζωντανού τράγου γινόταν μπροστά στο λαό Ισραήλ τη δέκατη μέρα του έβδομου μήνα κάθε έτος (Λευιτικόν 16:5-27).
 
Ποιον συμβόλιζε η προσφορά για την αμαρτία της Παλαιάς Διαθήκης;
Τον Ιησού Χριστό
 
Τώρα, ας βρούμε πώς το σύστημα των θυσιών άλλαξε στην Καινή Διαθήκη και πώς το αιώνιο θέσπισμα του Θεού έχει παραμείνει σταθερό στη διάρκεια των ετών.
Γιατί έπρεπε να πεθάνει ο Ιησούς στον Σταυρό; Τι κακό έκανε σε αυτή την γη, ώστε ο Θεός έπρεπε να αφήσει τον Υιό Του να πεθάνει στον Σταυρό; Ποιος Τον ανάγκασε να πεθάνει στον Σταυρό; Όταν όλοι οι αμαρτωλοί του κόσμου, δηλαδή όλοι εμείς, πέσαμε στην αμαρτία, ο Ιησούς ήρθε σ’ αυτόν τον κόσμο για να μας σώσει.
Βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή στον Ιορδάνη και στον Σταυρό, δέχτηκε την τιμωρία για όλες τις αμαρτίες για λογαριασμό όλης της ανθρωπότητας. Ο τρόπος με τον οποίο βαφτίστηκε ο Ιησούς, ο τρόπος που έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό, ήταν ακριβώς όπως η θυσία της εξιλέωσης της Παλαιάς Διαθήκης, η τοποθέτηση των χεριών στο θύμα της θυσίας για αμαρτία και ο ραντισμός του αίματός Του.
Αυτός ήταν ο τρόπος που εφαρμοζόταν στην Παλαιά Διαθήκη. Ο αμαρτωλός έβαζε τα χέρια του στο θύμα της θυσίας για αμαρτία και ομολογούσε τις αμαρτίες του, λέγοντας, «Κύριε, έχω αμαρτήσει. Έχω διαπράξει φόνο και μοιχεία». Κατόπιν οι αμαρτίες του μεταβιβάζονταν στο θύμα της θυσίας για αμαρτία.
Και όπως ακριβώς ο αμαρτωλός έκοβε το λαιμό του θύματος της θυσίας για αμαρτία και το πρόσφερε ενώπιον του Θεού, με τον ίδιο τρόπο και ο Ιησούς προσφέρθηκε για να εξιλεώσει όλες τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς βαφτίστηκε και έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό, για να μας σώσει και να εξιλεώσει όλες τις αμαρτίες μας μέσω της θυσίας Του.
Στην πραγματικότητα, ο Ιησούς πέθανε για χάρη μας. Όταν το σκεφτόμαστε αυτό, ποια είναι η έννοια της προσφοράς εκείνων των ζώων που δεν είχαν μώμο ως θύματα, για όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων; Ήξεραν όλα εκείνα τα ζώα τι ήταν η αμαρτία; Τα ζώα δεν ξέρουν την αμαρτία. Δεν μπορούσαν να αφαιρέσουν τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων.
Ακριβώς όπως εκείνα τα ζώα ήταν εντελώς χωρίς μώμο, έτσι ακριβώς και ο Ιησούς ήταν χωρίς αμαρτία. Ήταν ο άγιος Θεός, ο Υιός του Θεού, και ποτέ δεν είχε αμαρτήσει. Έτσι, πήρε όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαφτίσματός Του στον Ιορδάνη όταν ήταν 30 ετών.
Αυτό έγινε για να πάρει όλες τις αμαρτίες μας, και πέθανε στον Σταυρό εξαιτίας των αμαρτιών που πήρε από μας. Ήταν το έργο Του για τη σωτηρία, που έπλυνε εντελώς όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Και αυτό είναι γραμμένο στο κεφάλαιο 3 του Ματθαίου.
 
 
Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΞΙΛΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ
 
Γιατί βαφτίστηκε ο Ιησούς στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή;
Για να εκπληρώσει κάθε δικαιοσύνη
 
Τώρα, στο κεφάλαιο 3 του Ματθαίου είναι γραμμένο, «Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην, διά να βαπτισθή υπ` αυτού. Ο δε Ιωάννης εκώλυεν αυτόν, λέγων, Εγώ χρείαν έχω να βαπτισθώ υπό σου, και συ έρχεσαι προς εμέ; Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν, Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφήνει αυτόν» (Ματθαίος 3:13-15).
Πρέπει να ξέρουμε και να καταλάβουμε γιατί βαφτίστηκε ο Ιησούς όταν ήταν 30 ετών. Βαφτίστηκε για να εξιλεώσει τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων και για να εκπληρώσει κάθε δικαιοσύνη του Θεού. Για να σώσει όλους τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους, ο Ιησούς Χριστός, Αυτός που ήταν χωρίς μώμο, βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή.
Με τον τρόπο αυτό αφαίρεσε τις αμαρτίες του κόσμου και προσφέρθηκε σαν εξιλέωση για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Προκειμένου να σωθούμε από την αμαρτία, πρέπει όλοι να μάθουμε την αλήθεια και να πιστέψουμε στην αλήθεια. Από μας εξαρτάται να πιστέψουμε στη σωτηρία Του και να σωθούμε.
Τι σημαίνει το βάφτισμα του Ιησού; Είναι το ίδιο όπως η τοποθέτηση των χεριών στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη, οι αμαρτίες όλου του λαού μεταβιβάζονταν στο κεφάλι του θύματος της θυσίας για αμαρτία μέσω της τοποθέτησης επάνω του των χεριών. Με παρόμοιο τρόπο, στην Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου προσφέροντας τον εαυτό Του ως προσφορά για την αμαρτία και βαφτιζόμενος από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή.
Ο Ιωάννης ο Βαφτιστής ήταν ο μεγαλύτερος μεταξύ των ανθρώπων, ο αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας που ορίστηκε από τον Θεό. Ως αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας, ο αρχιερέας όλων των ανθρώπων έβαλε τα χέρια του επάνω στον Ιησού και μεταβίβασε σ` Αυτόν όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Βαφτίζω σημαίνει, μεταβιβάζω, θάβομαι και πλένομαι.
Ξέρετε γιατί ήρθε σ’ αυτόν τον κόσμο ο Ιησούς και βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή; Πιστεύετε στον Ιησού, γνωρίζοντας την έννοια του βαφτίσματός Του; Το βάφτισμα του Ιησού έγινε για να πάρει όλες τις αμαρτίες μας, τις αμαρτίες που όλοι εμείς, τα γεννήματα των κακοποιών, διαπράττουμε με τη σάρκα μας σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή για την εκπλήρωση του αρχικού ευαγγελίου της εξιλέωσης για όλες τις αμαρτίες μας.
Στο Ματθαίος 3:13-17, είναι γραμμένο, Τότε και αυτό σημαίνει το χρόνο που βαφτίστηκε ο Ιησούς, το χρόνο που όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν σ` Αυτόν.
Τότε ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, πέθανε στον Σταυρό μετά από τρία χρόνια και αναστήθηκε μετά από 3 μέρες. Για να πλύνει και καθαρίσει εντελώς όλες τις αμαρτίες του κόσμου, βαφτίστηκε μια για πάντα, πέθανε στον Σταυρό μια για πάντα, και αναστήθηκε από τους νεκρούς μια για πάντα. Για όλους εκείνους που θέλουν να εξιλεωθούν από τις αμαρτίες τους ενώπιον του Θεού, τους έσωσε όλους μια για πάντα.
Γιατί έπρεπε να βαφτιστεί ο Ιησούς; Γιατί έπρεπε να Του φορέσουν αγκάθινο στεφάνι και να κριθεί στην αυλή του Πιλάτου σαν ένας κοινός εγκληματίας; Γιατί έπρεπε να σταυρωθεί στον Σταυρό και να χυθεί το αίμα Του μέχρι θανάτου; Ο λόγος για όλα τα παραπάνω ήταν επειδή πήρε επάνω Του όλες τις αμαρτίες του κόσμου, τις αμαρτίες σου και τις αμαρτίες μου, μέσω του βαφτίσματός Του. Και εξαιτίας των αμαρτιών μας που φορτώθηκε, έπρεπε να πεθάνει στον Σταυρό.
Πρέπει να πιστέψουμε στο λόγο της σωτηρίας, ότι ο Θεός μας έχει σώσει, και να είμαστε ευγνώμονες σ’ Αυτόν. Χωρίς το βάφτισμα του Ιησού, τον Σταυρό Του και την ανάστασή Του, δε θα υπήρχε καμία σωτηρία για μας
Όταν βαφτίστηκε ο Ιησούς από τον Ιωάννη για να πάρει όλες τις αμαρτίες του κόσμου, ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας και έσωσε εμάς που πιστεύουμε στο ευαγγέλιο της σωτηρίας Του. Υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται, Αυτός πήρε μόνο την προπατορική αμαρτία, έτσι δεν είναι; Αλλά κάνουν λάθος.
Είναι γραμμένο σαφώς στη Βίβλο, ότι ο Ιησούς όταν βαφτίστηκε αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μια για πάντα. Όλες οι αμαρτίες μας, συμπεριλαμβανομένης της προπατορικής αμαρτίας, έχουν πλυθεί εντελώς. Είναι γραμμένο στο Ματθαίος 3:15, «Ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην». Να εκπληρωθεί κάθε δικαιοσύνη σημαίνει ότι όλες οι αμαρτίες, χωρίς εξαίρεση, έχουν αφαιρεθεί από μας.
Έχει πλύνει ο Ιησούς τις αμαρτίες όλης της ζωής μας; Ναι, το έχει κάνει. Ας βρούμε την απόδειξη πρώτα από το Λευιτικό. Μας λέει για τον αρχιερέα και τη θυσία της Ημέρας της Εξιλέωσης.
 
 
Η ΘΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΙΛΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΙΣΡΑΗΛ
 
Θα μπορούσε ο λαός Ισραήλ να αγιαστεί με την προσφορά περί αμαρτίας που προερχόταν από αυτή τη γη;
Ποτέ
 
«Και θέλει προσφέρει ο Ααρών τον μόσχον της περί αμαρτίας προσφοράς, όστις είναι δι` εαυτόν, και θέλει κάμει εξιλέωσιν υπέρ εαυτού, και υπέρ του οίκου αυτού· και θέλει λάβει τους δύο τράγους, και στήσει αυτούς ενώπιον του Κυρίου εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου·και θέλει ρίψει ο Ααρών κλήρους επί τους δύο τράγους· ένα κλήρον διά τον Κύριον, και ένα κλήρον διά τον τράγον τον απολυτέον· και θέλει φέρει ο Ααρών τον τράγον, επί του οποίου έπεσεν ο κλήρος του Κυρίου, και θέλει προσφέρει αυτόν διά προσφοράν περί αμαρτίας· τον δε τράγον, επί του οποίου έπεσεν ο κλήρος του να απολυθή, θέλει στήσει ζώντα ενώπιον του Κυρίου, διά να κάμη εξιλέωσιν επ` αυτού, ώστε να αποστείλη αυτόν απολυτέον εις την έρημον» (Λευιτικόν 16:6-10). Εδώ ο Ααρών έπαιρνε δύο τράγους στην πόρτα της Σκηνής του Μαρτυρίου, για να εξιλεώσει τις ετήσιες αμαρτίες του Ισραήλ.
«Και θέλει ρίψει ο Ααρών κλήρους επί τους δύο τράγους· ένα κλήρον διά τον Κύριον, και ένα κλήρον διά τον τράγον τον απολυτέον».
Ένα ζώο θυσίας χρειαζόταν για την νόμιμη εξιλέωση για τις καθημερινές αμαρτίες, προκειμένου να μεταβιβάσει την αμαρτία του αμαρτωλού επάνω του, τοποθετώντας το χέρι του στο κεφάλι της προσφοράς. Αλλά για τις ετήσιες αμαρτίες των Ισραηλιτών, ο Αρχιερέας, εξ ονόματος όλου του λαού, μεταβίβαζε τις ετήσιες αμαρτίες στο θύμα της προσφοράς για αμαρτία την δέκατη ημέρα του έβδομου μήνα κάθε χρόνο.
Στο Λευιτικό 16:29-31, γράφει, «Εις τον έβδομον μήνα, την δεκάτην του μηνός, θέλετε ταπεινώσει τας ψυχάς σας, και δε θέλετε κάμει ουδέν έργον ούτε ο αυτόχθων ούτε ο ξένος ο παροικών μεταξύ σας· διότι εν τη ημέρα ταύτη ο ιερεύς θέλει κάμει εξιλέωσιν διά σας, διά να σας καθαρίση, ώστε να ήσθε καθαροί από πασών των αμαρτιών υμών ενώπιον του Κυρίου. Σάββατον αναπαύσεως θέλει είσθαι εις εσάς, και θέλετε ταπεινώσει τας ψυχάς σας κατά νόμιμον αιώνιον». (Λευιτικόν 16:29-31).
Στην Παλαιά Διαθήκη, κάθε Ισραηλίτης για να εξιλεώσει τις καθημερινές του αμαρτίες έφερνε μια θυσία για αμαρτία και μεταβίβαζε τις αμαρτίες του στο κεφάλι του θύματος, ομολογώντας, «Κύριε, έχω διαπράξει αυτή και αυτή την αμαρτία. Παρακαλώ συγχώρεσέ με». Κατόπιν έκοβε το λαιμό του θύματος της θυσίας για αμαρτία, έδινε το αίμα στον ιερέα και πήγαινε στο σπίτι, πεπεισμένος ότι τώρα ήταν ελεύθερος από τις αμαρτίες του. Το θύμα της θυσίας για αμαρτία είχε πεθάνει για τον αμαρτωλό, με την αμαρτία επάνω στο κεφάλι του. Το θύμα της θυσίας για αμαρτία είχε σκοτωθεί αντί γι` αυτόν. Στην Παλαιά Διαθήκη, η θυσία για αμαρτία θα μπορούσε να είναι ένας τράγος, ένα μοσχάρι, ένας ταύρος, όλα τα καθαρά ζώα που ο Θεός είχε ορίσει.
Αντί να πεθάνει ο αμαρτωλός για τις αμαρτίες του, ο Θεός, στο άπειρο έλεός Του, επέτρεψε να προσφέρεται η ζωή κάποιου ζώου αντ` αυτού.
Με τον τρόπο αυτό μπορούσαν οι αμαρτωλοί να εξιλεώσουν τις αμαρτίες τους μέσω της θυσίας της εξιλέωσης στην Παλαιά Διαθήκη. Οι παραβάσεις του αμαρτωλού μεταβιβάζονταν στο θύμα της θυσίας για αμαρτία μέσω της τοποθέτησης των χεριών επάνω του, και το αίμα του δινόταν στον ιερέα για να εξιλεώσει τις αμαρτίες του αμαρτωλού.
Εντούτοις, ήταν αδύνατο να εξιλεώνει κάποιος τις αμαρτίες του κάθε μέρα. Για το λόγο αυτό ο Θεός επέτρεψε στον αρχιερέα να εξιλεώνει τις αμαρτίες ολόκληρου του έτους, κάθε χρόνο τη δέκατη μέρα του έβδομου μήνα, εξ ονόματος όλου του λαού Ισραήλ.
Ποιος λοιπόν ήταν ο ρόλος του αρχιερέα την Ημέρα της Εξιλέωσης; Κατ` αρχάς, ο αρχιερέας Ααρών έβαζε τα χέρια του στο θύμα της θυσίας για αμαρτία, ομολογώντας τις αμαρτίες των ανθρώπων, «Κύριε, ο λαός του Ισραήλ έχει διαπράξει τέτοιες αμαρτίες όπως φόνο, μοιχεία, πορνεία, κλοπή, ψευδομαρτυρία, βλασφημία...».
Κατόπιν έκοβε το λαιμό του θύματος της θυσίας για αμαρτία, και έπαιρνε το αίμα που το ράντιζε επτά φορές στο ιλαστήριο μέσα στα Άγια των Αγίων στη Σκηνή του Μαρτυρίου. (Στη Βίβλο ο αριθμός 7 θεωρείται αριθμός της τελειότητας).
Η βασική του εργασία ήταν να μεταβιβάσει τις ετήσιες αμαρτίες του λαού στο κεφάλι του θύματος της θυσίας για αμαρτία εξ ονόματος όλου του λαού και το θύμα της θυσίας για αμαρτία θυσιαζόταν στη θέση τους.
Επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, για να σώσει όλους τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους, επέτρεψε να πεθαίνει στη θέση όλων των ανθρώπων το θύμα της θυσίας για αμαρτία. Επειδή ο Θεός είναι αληθινά φιλεύσπλαχνος, επέτρεψε στους ανθρώπους να προσφέρουν τη ζωή του θύματος της θυσίας αντί για τη δική τους. Ύστερα ο αρχιερέας ράντιζε το αίμα στην ανατολική πλευρά του ιλαστηρίου και έτσι εξιλέωνε όλες τις αμαρτίες του λαού για το προηγούμενο έτος την Ημέρα της Εξιλέωσης, τη δέκατη μέρα του έβδομου μήνα.
 
Ποιο είναι το αρνί της θυσίας σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη;
Ο Ιησούς, που είναι άμωμος
 
Ο αρχιερέας έπρεπε να προσφέρει δύο τράγους την Ημέρα της Εξιλέωσης για τον λαό του Ισραήλ. Ο ένας από αυτούς ονομαζόταν αποδιοπομπαίος τράγος, που σημαίνει αυτός που διώχνεται έξω. Με τον ίδιο τρόπο ο αποδιοπομπαίος τράγος της Καινής Διαθήκης είναι ο Ιησούς Χριστός. «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον». (Ιωάννης 3:16).
Ο Θεός μας έδωσε τον μονογενή Υιό Του ως το Αρνί της θυσίας. Και ως το Αρνί της θυσίας για όλη την ανθρωπότητα, Αυτός βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή και έγινε ο Σωτήρας, ο Μεσσίας του κόσμου. Μεσσίας σημαίνει Σωτήρας και Ιησούς Χριστός σημαίνει ο Βασιλιάς που έχει έρθει να μας σώσει.
Επομένως, όπως ακριβώς οι ετήσιες αμαρτίες των ανθρώπων εξιλεώνονταν στην Παλαιά Διαθήκη την Ημέρα της Εξιλέωσης, ο Ιησούς Χριστός, σχεδόν πριν από 2000 χρόνια, ήρθε σ’ αυτόν τον κόσμο για να βαφτιστεί και να χύσει το αίμα Του πεθαίνοντας στον Σταυρό, ώστε να ολοκληρώσει το ευαγγέλιο της εξιλέωσης για όλες μας τις αμαρτίες.
Σε αυτό το σημείο, ας διαβάσουμε μια περικοπή από το Λευιτικό. «Και θέλει επιθέσει ο Ααρών τας δύο χείρας αυτού επί την κεφαλήν του τράγου του ζώντος, και θέλει εξομολογηθή επ` αυτού πάσας τας ανομίας των υιών Ισραήλ, και πάσας τας παραβάσεις αυτών καθ` όλας αυτών τας αμαρτίας· και θέλει επιθέσει αυτάς εις την κεφαλήν του τράγου· και θέλει αποστείλει αυτόν διά χειρός διωρισμένου ανθρώπου εις την έρημον· και θέλει βαστάσει ο τράγος εφ` εαυτού πάσας τας ανομίας αυτών εις γην ακατοίκητον· και θέλει απολύσει τον τράγον εις την έρημον» (Λευιτικόν 16:21-22).
Εδώ γράφει ότι οι αμαρτίες όλου του λαού μεταβιβάζονταν στο κεφάλι του τράγου, όπως επίσης διαβάζουμε και στο κεφάλαιο 1 του Λευιτικού. Πάσας τας ανομίας σημαίνει όλες τις αμαρτίες που διέπραξαν στις καρδιές τους, όλες τις αμαρτίες που διέπραξαν με τη σάρκα τους. Και όλες οι ανομίες τους μεταβιβάζονταν στο κεφάλι τους θύματος της θυσίας για αμαρτία, μέσω της τοποθέτησης επάνω του των χεριών.
 
 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΗ ΓΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΜΑΣ
 
Γιατί μας έδωσε ο Θεός το νόμο;
Για να μας δώσει τη γνώση της αμαρτίας
 
Ο Νόμος και οι εντολές του Θεού αποτελούνται από 613 άρθρα. Στην πραγματικότητα, όταν σκεφτόμαστε γι` αυτό, έχουμε κάνει όσα μας είπε να μην κάνουμε και δεν έχουμε κάνει όσα μας είπε να κάνουμε.
Επομένως είμαστε αμαρτωλοί. Και είναι γραμμένο στη Βίβλο ότι ο Θεός μας έδωσε εκείνους τους νόμους προκειμένου να αναγνωρίσουμε τις αμαρτίες μας (Ρωμαίους 3:20). Αυτό σημαίνει ότι μας έδωσε το Νόμο Του και τις εντολές Του, για να μας διδάξει ότι είμαστε αμαρτωλοί. Δεν τα έδωσε επειδή είμαστε σε θέση να ζήσουμε σύμφωνα με αυτά, αλλά για να ξέρουμε τις αμαρτίες μας.
Δεν μας έδωσε το Νόμο και τις εντολές Του για να τα τηρούμε. Δεν μπορείς να περιμένεις από ένα σκυλί να ζήσει όπως ένας άνθρωπος. Με τον ίδιο τρόπο, δεν μπορούμε ποτέ να ζήσουμε σύμφωνα με το Νόμο του Θεού αλλά μπορούμε μόνο να αναγνωρίσουμε τις αμαρτίες μας μέσω του Νόμου και των εντολών Του.
Ο Θεός μας τα έδωσε επειδή είμαστε μάζες από αμαρτία, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε από μόνοι μας. «Είστε φονιάδες, πόρνοι, κακοποιοί». Μας είπε να μην σκοτώνουμε, αλλά εμείς σκοτώνουμε μέσα στις καρδιές μας και μερικές φορές στην κυριολεξία.
Εντούτοις, επειδή είναι γραμμένο στο Νόμο ότι δεν πρέπει να σκοτώσουμε, ξέρουμε ότι είμαστε φονιάδες και λέμε, «Ω, έκανα λάθος. Είμαι αμαρτωλός επειδή έκανα κάτι που δεν έπρεπε να κάνω. Έχω αμαρτήσει».
Επομένως, για να σώσει τον λαό Ισραήλ από την αμαρτία, ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη επέτρεψε στον Ααρών να προσφέρει τη θυσία της εξιλέωσης, και ήταν ο Ααρών που εξιλέωνε τους ανθρώπους μία φορά το χρόνο.
Στην Παλαιά Διαθήκη, την Ημέρα της Εξιλέωσης, έπρεπε να προσφερθούν δύο θυσίες για αμαρτία στον Θεό. Η μία προσφερόταν ενώπιον του Θεού ενώ η άλλη στελνόταν στην έρημο μετά από την τοποθέτηση των χεριών, παίρνοντας μαζί της όλες τις ετήσιες αμαρτίες του λαού. Πριν ο τράγος σταλεί στην έρημο, οδηγημένος από ένα κατάλληλο άτομο, ο αρχιερέας έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι του ζωντανού τράγου και εξομολογούταν τις αμαρτίες του Ισραήλ. «Κύριε, οι άνθρωποι έχουν σκοτώσει, έχουν μοιχεύσει, έχουν κλέψει, λάτρεψαν είδωλα... Έχουμε αμαρτήσει».
Η γη της Παλαιστίνης είναι μια έρημος από άμμο και χέρσα εδάφη. Ο αποδιοπομπαίος τράγος στελνόταν μακριά στην ατελείωτη έρημο και πέθαινε. Όταν στελνόταν εκεί, ο λαός του Ισραήλ τον κοίταζε, πιστεύοντας ότι οι αμαρτίες τους ήταν εξιλεωμένες. Οι άνθρωποι κέρδιζαν ειρήνη στη διάνοιά τους, και ο αποδιοπομπαίος τράγος πέθαινε στην έρημο για τις ετήσιες αμαρτίες όλου του λαού.
Και ο Θεός εξιλέωσε όλες μας τις αμαρτίες μέσω του Αμνού του Θεού, του Ιησού Χριστού. Όλες οι αμαρτίες μας πλύθηκαν εντελώς μέσω του βαφτίσματος του Ιησού και του αίματός Του στον Σταυρό.
Ο Ιησούς είναι Θεός και Σωτήρας μας. Είναι ο Υιός του Θεού που ήρθε να σώσει όλη την ανθρωπότητα από την αμαρτία και είναι ο Δημιουργός που μας έφτιαξε σύμφωνα με την δική Του εικόνα. Ήρθε κάτω σ’ αυτόν τον κόσμο για να μας σώσει από την αμαρτία.
Όχι μόνο οι καθημερινές αμαρτίες που διαπράττουμε με τη σάρκα μας, αλλά και όλες οι αμαρτίες του μέλλοντος, όλες οι αμαρτίες του νου και της σάρκας μας, μεταβιβάστηκαν στον Ιησού. Έπρεπε να βαφτιστεί από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή για να εκπληρώσει όλη τη δικαιοσύνη του Θεού, την πλήρη εξιλέωση για όλες τις αμαρτίες του κόσμου.
Τρία χρόνια πριν να σταυρωθεί ο Ιησούς, όταν πρωτάρχισε το δημόσιο λειτούργημά Του, Αυτός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου όταν βαφτίστηκε στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή. Η σωτηρία της ανθρωπότητας μέσω της εξιλέωσης για όλες τις αμαρτίες μας άρχισε με το βάπτισμά Του.
Στον Ιορδάνη ποταμό, σε ένα σημείο όπου ήταν βαθύ ως τη μέση, ο Ιωάννης ο Βαφτιστής έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι του Ιησού και Τον βύθισε στο νερό. Αυτό το βάφτισμα ήταν το ίδιο όπως η τοποθέτηση των χεριών στην Παλαιά Διαθήκη και είχε το ίδιο αποτέλεσμα της μεταβίβασης όλων των αμαρτιών.
Η βύθιση κάποιου στο νερό σήμαινε θάνατο, και η έξοδος από το νερό σήμαινε ανάσταση. Κατά συνέπεια, με το να βαφτιστεί από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή, ο Ιησούς είχε εκπληρώσει και είχε αποκαλύψει και τα τρία: την ανάληψη όλων των αμαρτιών, τη σταύρωση και την ανάσταση.
Μπορούμε να σωθούμε μόνο εάν υπακούμε τα λόγια με τα οποία ο Ιησούς μας έσωσε από την αμαρτία. Ο Θεός είχε αποφασίσει να μας σώσει μέσω του Ιησού, και η διαθήκη που είχε κάνει στην Παλαιά Διαθήκη έπρεπε να εκπληρωθεί με αυτό τον τρόπο. Και ο Ιησούς βάδισε προς τον Σταυρό με όλες τις αμαρτίες μας στο κεφάλι Του.
 
Τι είδους έργο μένει πια σε μας αφού ο Ιησούς καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας;
Πρέπει μόνο να υπακούμε τους λόγους του Θεού
 
Στο Ιωάννης 1:29, γράφει, «Τη επαύριον βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν ερχόμενον προς αυτόν, και λέγει, ιδού ο Αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου». Ο Ιωάννης ο Βαφτιστής πιστοποίησε, «Ιδού! Ο Αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου!» Όλες οι αμαρτίες της ανθρωπότητας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαφτίστηκε στον Ιορδάνη. Πιστέψτε το! Κατόπιν θα ευλογηθείτε με την εξιλέωση όλων των αμαρτιών σας.
Πρέπει να έχουμε πίστη στο λόγο του Θεού. Πρέπει να παραμερίσουμε τις σκέψεις και τα πείσματά μας, και να πιστέψουμε απλά στην αλήθεια ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου, και να υπακούσουμε στα γραπτά λόγια του Θεού.
Το να πούμε ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου, ή να πούμε ότι εκπλήρωσε τη δικαιοσύνη του Θεού κάνοντας εξιλέωση για τις αμαρτίες μας, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και η τοποθέτηση των χεριών και το βάφτισμα είναι επίσης το ίδιο πράγμα.
Ανεξάρτητα από εάν λέμε όλους, όλα ή το σύνολο, η σημασία παραμένει η ίδια. Η έννοια των λέξεων, τοποθέτηση των χεριών στην Παλαιά Διαθήκη παραμένει η ίδια στην Καινή Διαθήκη, εκτός του ότι χρησιμοποιείται η λέξη βάφτισμα.
Φτάνει η πίστη στην απλή αλήθεια ότι ο Ιησούς βαφτίστηκε και τιμωρήθηκε στον Σταυρό για να εξιλεώσει όλες τις αμαρτίες μας. Και σωζόμαστε όταν πιστεύουμε σε αυτό το αρχικό ευαγγέλιο.
Όταν λέμε ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου, ((Ιωάννης 1:29) τι εννοούμε λέγοντας, τις αμαρτίες του κόσμου; Εννοούμε όλες τις αμαρτίες με τις οποίες γεννιόμαστε και όλες τις κακές σκέψεις, κλοπές, πορνείες, κακές επιθυμίες, διαφθορά, βλασφημία, περηφάνια και μωρία, που κατοικούν στο νου μας. Εννοούμε όλες τις βίαιες πράξεις και παραβάσεις είτε στη σάρκα είτε στην καρδιά.
«Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος· το δε χάρισμα του Θεού, ζωή αιώνιος διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». (Ρωμαίους 6:23). «Και σχεδόν με αίμα καθαρίζονται πάντα κατά τον νόμον, και χωρίς χύσεως αίματος δεν γίνεται άφεσις» (Εβραίους 9:22). Όπως λένε αυτά τα χωρία, όλες οι αμαρτίες πρέπει να πληρωθούν. Και ο Ιησούς Χριστός, για να σώσει όλη την ανθρωπότητα από την αμαρτία, πρόσφερε τη ζωή Του και πλήρωσε για μας τις ποινές της αμαρτίας μια για πάντα.
Επομένως, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να πιστέψουμε στο βάφτισμα του Ιησού και στο αίμα Του, στο αρχικό ευαγγέλιο, και στην ύπαρξη του Ιησού ως Θεού μας και Σωτήρα μας, για να ελευθερωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας.
 
 
Η ΛΥΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
 
Χρειάζεται να προσφέρουμε άλλη θυσία για τις αμαρτίες μας;
Ποτέ πια
 
Οι αμαρτίες του αύριο και του μεθαύριο, και οι αμαρτίες που διαπράττουμε ως την ημέρα που θα πεθάνουμε, συμπε­ρι­λαμβάνονται κι αυτές επίσης στην αμαρτία του κόσμου, όπως ακριβώς και οι αμαρτίες του σήμερα, του χθες και του προχθές, συμπεριλαμβάνονται επίσης στην αμαρτία του κόσμου. Οι αμαρτίες των ανθρώπων από τη γέννηση ως τον θάνατο αποτελούν όλες μέρος της αμαρτίας του κόσμου, και η αμαρτία του κόσμου μεταβιβάστηκε στον Ιησού μέσω του βαφτίσματός Του. Επομένως, όλες οι αμαρτίες που θα διαπράξουμε ως τη μέρα που θα πεθαίνουμε, έχουν αφαιρεθεί ήδη από μας.
Εμείς χρειάζεται μόνο να πιστέψουμε σε αυτό το αρχικό ευαγγέλιο, τα γραπτά λόγια του Θεού, και να υπακούσουμε για να σωθούμε. Πρέπει να θέσουμε κατά μέρος τις σκέψεις μας για να λυτρωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας. Μπορείτε δίκαια να ρωτήσετε, «Πώς μπόρεσε να αναλάβει αμαρτίες που δεν έχουν διαπραχθεί ακόμα;» Σ` αυτό θα επιθυμούσα να σας ρωτήσω, «Θα έπρεπε να επιστρέφει ο Ιησούς σ’ αυτόν τον κόσμο κάθε φορά που εμείς αμαρτάνουμε και να χύνει το αίμα Του ξανά και ξανά;»
Στο ευαγγέλιο της αναγέννησης περιλαμβάνεται και ο νόμος της εξιλέωσης των αμαρτιών. «Και χωρίς χύσεως αίματος δεν γίνεται άφεσις» (Εβραίους 9:22). Όταν κάποιος ήθελε να εξιλεωθεί από τις αμαρτίες του, έπρεπε να μεταβιβάσει τις αμαρτίες του τοποθετώντας τα χέρια του σε ένα θύμα για προσφορά περί αμαρτίας, και το θύμα αυτό έπρεπε να πεθάνει για τις αμαρτίες του.
Με παρόμοιο τρόπο, ο Υιός του Θεού κατέβηκε σ’ αυτόν τον κόσμο για να σώσει όλη την ανθρωπότητα. Βαφτίστηκε για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας και έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό για να πληρώσει την ποινή των αμαρτιών μας, και πέθανε στον Σταυρό, λέγοντας, «Τετέλεσται». Αναστήθηκε από τους νεκρούς μετά από 3 μέρες και τώρα κάθεται στα δεξιά του Θεού. Έχει γίνει ο Σωτήρας μας για πάντα.
Για να συγχωρεθούμε εντελώς από τις αμαρτίες μας, πρέπει να απορρίψουμε όλες τις παγιωμένες ιδέες μας και να εγκαταλείψουμε τη θρησκευτική πεποίθηση, ότι πρέπει κάθε μέρα να λυτρωνόμαστε από τις καθημερινές μας αμαρτίες. Για να εξιλεωθούν οι αμαρτίες της ανθρωπότητας έπρεπε η θυσία να γίνει μια για πάντα. Ο Θεός στον ουρανό μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου πάνω στον Υιό Του μέσω του βαφτίσματός Του και Τον άφησε να σταυρωθεί για μας. Η σωτηρία μας ολοκληρώθηκε με την ανάστασή Του από τους νεκρούς.
«Αλλ` αυτός ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών· η τιμωρία ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο επ` αυτόν· και διά των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν. Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα· εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού· και ο Κύριος έθεσεν επ` αυτόν την ανομίαν πάντων ημών». Στο κεφάλαιο 53 του Ησαΐα, λέει ότι όλες οι παραβάσεις και οι κακίες του κόσμου, όλης της ανθρωπότητας, μεταβιβάστηκαν στον Ιησού Χριστό.
Και στην Καινή Διαθήκη, στο Εφεσίους 1:4, γράφει, «Καθώς εξέλεξεν ημάς δι` αυτού προ καταβολής κόσμου, διά να ήμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού διά της αγάπης». Αυτό μας λέει ότι μας διάλεξε γι` Αυτόν πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Προτού να δημιουργηθεί καν ο κόσμος, ο Θεός διάλεξε να μας κάνει δικό Του λαό, δίκαιους και χωρίς μώμο, χάρη στον Χριστό. Οτιδήποτε και αν έχουμε σκεφτεί πριν, πρέπει τώρα να πιστέψουμε και να υπακούσουμε τους λόγους του Θεού, τους λόγους του νερού, του αίματος και του Πνεύματος.
Ο Θεός μας είπε ότι ο δικός Του Αμνός, ο Ιησούς Χριστός, αφαίρεσε τις αμαρτίες του κόσμου και εξιλέωσε όλη την ανθρωπότητα. Στο κεφάλαιο 10 της Επιστολής προς Εβραίους, γράφει, «Διότι ο νόμος έχων σκιάν των μελλόντων αγαθών, ουχί αυτήν την εικόνα των πραγμάτων, δεν δύναται ποτέ διά των αυτών θυσιών τας οποίας προσφέρουσι κατ` ενιαυτόν πάντοτε, να τελειοποιήση τους προσερχομένους». (Εβραίους 10:1).
Εδώ λέει ότι η συνεχής προσφορά των ίδιων θυσιών, χρόνο με το χρόνο, δεν μπορεί ποτέ να μας καταστήσει τέλειους. Ο Νόμος είναι σκιά των καλών πραγμάτων που πρόκειται να έρθουν, και όχι μόνο η εικόνα των πραγμάτων. Ο Ιησούς Χριστός, ο Μεσσίας που αναμενόταν, μας κατέστησε τέλειους μια για πάντα (ακριβώς όπως οι ετήσιες αμαρτίες του Ισραήλ εξιλεώνονταν μια για πάντα), με το να βαφτιστεί και να σταυρωθεί για να εξιλεώσει όλες τις αμαρτίες μας.
Γι’ αυτό ο Ιησούς είπε στο κεφάλαιο 10 της Επιστολής προς Εβραίους, «Τότε είπεν, Ιδού, έρχομαι, διά να κάμω, ω Θεέ, το θέλημά σου`. Αναιρεί το πρώτον, διά να συστήση το δεύτερον. Με το οποίον θέλημα είμεθα ηγιασμένοι διά της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού άπαξ γενομένης. Και πας μεν ιερεύς ίσταται καθ` ημέραν λειτουργών, και τας αυτάς πολλάκις προσφέρων θυσίας, αίτινες ποτέ δεν δύνανται να αφαιρέσωσιν αμαρτίας. Αλλ` αυτός αφού προσέφερεν μίαν θυσίαν υπέρ αμαρτιών, εκάθισε διαπαντός εν δεξιά του Θεού, προσμένων του λοιπού εωσού τεθώσιν οι εχθροί αυτού υποπόδιον των ποδών αυτού. Διότι με μίαν προσφοράν ετελειοποίησε διαπαντός τους αγιαζομένους. Μαρτυρεί δε εις ημάς και το Πνεύμα το Άγιον· διότι, αφού είπε πρότερον, ‘Αύτη είναι η διαθήκη, την οποίαν θέλω κάμει προς αυτούς μετά τας ημέρας εκείνας, λέγει Κύριος, Θέλω δώσει τους νόμους μου εις τας καρδίας αυτών, και θέλω γράψει αυτούς επί των διανοιών αυτών, προσθέτει, Και τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας αυτών δε θέλω ενθυμείσθαι πλέον’. Όπου δε είναι άφεσις τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας». (Εβραίους 10:9-18).
Και πιστεύουμε ότι ο Ιησούς μάς έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαφτίσματός Του και του αίματός Του στον Σταυρό.
 
 
Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΞ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΥ ΜΑΣ
 
Είμαστε δίκαιοι επειδή δεν αμαρτάνουμε πια;
Όχι. Είμαστε δίκαιοι επειδή ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας και εμείς πιστεύουμε σ’ Αυτόν
 
Πιστεύετε όλοι; – Αμήν. – Υπακούτε με πίστη στα λόγια του Θεού, ότι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός βαφτίστηκε και έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό για να μας σώσει; Πρέπει να υπακούσουμε για να αναγεννηθούμε. Όταν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός, μέσω του ευαγγελίου της άφεσης, έπλυνε εντελώς όλες τις αμαρτίες μας και όλες τις αμαρτίες του κόσμου, μπορούμε να σωθούμε.
Δεν μπορούμε ποτέ να γίνουμε τέλειοι υπακούοντας στο Νόμο του Θεού, όμως μπορούμε να γίνουμε τέλειοι μέσω της πίστης μας στα έργα του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαφτίσματός Του στον Ιορδάνη, και υπέστη την κρίση και την τιμωρία για όλες τις αμαρτίες μας στον Σταυρό. Πιστεύοντας σε αυτό το ευαγγέλιο με όλη μας την καρδιά, μπορούμε να λυτρωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας και να γίνουμε δίκαιοι. Το πιστεύετε αυτό;
Το βάφτισμα του Ιησού, η σταύρωσή Του και η ανάσταση, είναι για την άφεση όλων των αμαρτιών της ανθρωπότητας και για το νόμο της σωτηρίας που βασίζεται στην άπειρη αγάπη του Θεού. Ο Θεός μας αγαπά όπως είμαστε και είναι δίκαιος, έτσι μας έκανε πρώτα δίκαιους. Μας κατέστησε δίκαιους με τη μεταβίβαση όλων των αμαρτιών μας στον Ιησού μέσω του βαφτίσματός Του.
Για να πλύνει και καθαρίσει εντελώς όλες τις αμαρτίες μας, έστειλε κάτω σ’ αυτό τον κόσμο τον μονογενή Υιό Του, τον Ιησού, για μας. Επέτρεψε στον Ιησού να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαφτίσματος και έπειτα μεταβίβασε την κρίση για όλες τις αμαρτίες μας πάνω στον Υιό Του. Μας έκανε δίκαια παιδιά Του μέσω της σωτηρίας του ύδατος και του αίματος, της αγάπης του Θεού.
Στο Εβραίους 10:16 γράφει, «Θέλω δώσει τους νόμους μου εις τας καρδίας αυτών, και θέλω γράψει αυτούς επί των διανοιών αυτών».
Σε ό,τι αφορά τις καρδιές και τη διάνοιά μας, είμαστε αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού ή είμαστε δίκαιοι; Εάν υπακούμε τους λόγους του Θεού, γινόμαστε δίκαιοι. Ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας και την κρίση για αυτές. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας μας. Μπορεί εμείς να σκεφτόμαστε, «Πώς μπορούμε να είμαστε δίκαιοι αφού αμαρτάνουμε κάθε μέρα; Είμαστε οριστικά αμαρτωλοί». Αλλά όταν υπακούμε τους λόγους του Θεού, όπως ακριβώς υπάκουσε ο Χριστός Ιησούς στον Πατέρα, γινόμαστε δίκαιοι.
Φυσικά, όπως έχω πει προηγουμένως, είχαμε αμαρτία στις καρδιές μας προτού να αναγεννηθούμε. Αφότου πήραμε στις καρδιές μας το ευαγγέλιο της άφεσης των αμαρτιών, σωθήκαμε από όλες τις αμαρτίες μας. Όταν δεν ξέραμε το ευαγγέλιο, ήμασταν αμαρτωλοί. Αλλά γίναμε δίκαιοι όταν αρχίσαμε να πιστεύουμε στη σωτηρία του Ιησού, και έπειτα γίναμε τα δίκαια παιδιά του Θεού. Αυτή είναι η πίστη που μας αξιώνει να γίνουμε δίκαιοι, για την οποία μίλησε ο απόστολος Παύλος. Η πίστη στο ευαγγέλιο της άφεσης μας έκανε δίκαιους.
Ούτε ο απόστολος Παύλος ούτε ο Αβραάμ ούτε οι πρόγονοι της πίστης έγιναν δίκαιοι από τα έργα τους, αλλά μάλλον έχοντας πίστη και υπακοή στους λόγους του Θεού, στους λόγους της ευλογίας Του.
Στο Εβραίους 10:18 γράφει, «Όπου δε είναι άφεσις τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας». Όπως είναι γραμμένο, ο Θεός μας έσωσε έτσι ώστε να μην πρέπει να πεθάνουμε για τις αμαρτίες μας. Το πιστεύεις αυτό; - Αμήν. -
Στο κεφάλαιο 2 της Επιστολής προς Φιλιππησίους διαβάζουμε, «Το αυτό δε φρόνημα έστω εν υμίν το οποίον ήτο και εν τω Χριστώ Ιησού, όστις εν μορφή Θεού υπάρχων, δεν ενόμισεν αρπαγήν το να ήναι ίσα με τον Θεόν, αλλ` εαυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διά τούτο και ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και εχάρισεν εις αυτόν όνομα το υπέρ παν όνομα, διά να κλίνη εις το όνομα του Ιησού παν γόνυ επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, εις δόξαν Θεού Πατρός» (Φιλιππησίους 2:5-11).
Ο Ιησούς Χριστός δεν προώθησε την πίστη στον κόσμο, συγκεντρώνοντας μεγάλη φήμη για τον εαυτό Του. Αντίθετα, πήρε επάνω Του τη μορφή ενός δούλου και καρδιά δούλου, και ήρθε με μορφή ανθρώπου. Ταπείνωσε τον εαυτό Του και έγινε υπάκουος ως το σημείο του θανάτου για να μας σώσει.
Γι’ αυτό δοξάζουμε τον Ιησού, «Αυτός είναι Θεός μας, ο Σωτήρας και Βασιλιάς μας». Ο λόγος για τον οποίο δοξάζουμε τον Θεό και επαινούμε τον Ιησού, είναι επειδή ο Ιησούς υπάκουσε στο Θέλημα του Πατέρα Του ως το τέλος. Εάν δεν είχε υπακούσει, δε θα δοξάζαμε τώρα τον Υιό του Θεού. Αλλά επειδή ο Υιός του Θεού υπάκουσε στο θέλημα του Πατέρα Του ως το σημείο του θανάτου, όλη η δημιουργία και όλοι οι άνθρωποι σε αυτή την γη Τον δοξάζουν και θα το κάνουν αυτό για πάντα.
Ο Ιησούς Χριστός έγινε ο Αμνός του Θεού που ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου, και είναι γραμμένο ότι αυτό έγινε μέσω του βαφτίσματός Του. Είναι τώρα περίπου 2000 χρόνια από τότε που ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου. Και επειδή εσείς και εγώ από τότε που γεννηθήκαμε έχουμε ζήσει σ’ αυτόν τον κόσμο, όλες οι αμαρτίες μας συμπεριλαμβάνονται επίσης στις αμαρτίες του κόσμου.
 
Είμαστε αμαρτωλοί ακόμα κι αν αμαρτήσουμε αύριο;
Όχι. Επειδή ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας, του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος
 
Χωρίς να χωρίσουμε την προπατορική αμαρτία από τις παραβάσεις όλης της ζωής μας, δεν έχουμε αμαρτήσει από την εποχή που γεννηθήκαμε;
Ο Ιησούς ήξερε ότι θα αμαρτάναμε από την μέρα που γεννηθήκαμε μέχρι τη μέρα που θα πεθάνουμε και ανέλαβε προκαταβολικά όλες τις αμαρτίες μας. Μπορείτε να το καταλάβετε τώρα; Εάν επρόκειτο να ζήσουμε μέχρι τα 70, οι αμαρτίες μας θα ήταν αρκετές για να γεμίσουν περισσότερα από εκατό φορτηγά σκουπιδιών. Αλλά ο Ιησούς ανέλαβε όλη την αμαρτία με μιας και για όλους με το βάφτισμά Του. Πήρε όλες τις αμαρτίες μας στον Σταυρό μαζί Του.
Εάν ο Ιησούς είχε αναλάβει μόνο την προπατορική αμαρτία, όλοι θα πεθαίναμε και θα πηγαίναμε στον άδη. Ακόμα κι αν εμείς αισθανόμασταν ότι δε θα μπορούσε να έχει αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας, αυτό με τίποτα δε θα μπορούσε να αλλάξει το γεγονός ότι ο Ιησούς καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας.
Πόση αμαρτία μπορούμε να διαπράξουμε σ’ αυτόν τον κόσμο; Όλες οι αμαρτίες που διαπράττουμε συμπεριλαμβάνονται σε όλες τις αμαρτίες του κόσμου.
Όταν ο Ιησούς είπε στον Ιωάννη να Τον βαφτίσει, αυτό ακριβώς εννοούσε. Ο Ιησούς έδωσε ο Ίδιος μαρτυρία ότι είχε αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας. Ο Θεός έστειλε τον δούλο Του πριν από τον Ιησού και όρισε ώστε ο Ιησούς να βαφτιστεί από αυτόν. Και με το να βαφτιστεί από τον Ιωάννη, τον αντιπρόσωπο της ανθρωπότητας, σκύβοντας το κεφάλι Του μπροστά του για να βαφτιστεί, ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες όλης της ανθρωπότητας.
Όλες οι αμαρτίες μας, από την ηλικία των 20 έως τα 30, από την ηλικία των 30 έως τα 40, κ.ο.κ., ακόμα και οι αμαρτίες των παιδιών μας, περιλαμβάνονταν στις αμαρτίες του κόσμου που ανέλαβε ο Ιησούς με το βάφτισμά Του.
Ποιος μπορεί να πει ότι υπάρχει αμαρτία σ’ αυτό τον κόσμο; Ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου και μπορούμε όλοι να σωθούμε όταν πιστέψουμε με την καρδιά μας, χωρίς σκιά αμφιβολίας, σ’ αυτό που έκανε ο Ιησούς για να εξιλεώσει όλες τις αμαρτίες μας: το βάφτισμά Του και το χύσιμο του πολύτιμου αίματός Του.
Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν την ταραχώδη ζωή τους μπερδεμένοι με τις σκέψεις τους, μιλώντας για τις ζωές τους σαν οι ζωές τους να ήταν το παν. Αλλά υπάρχουν πολλοί που έχουν ζήσει δυσκολότερες ζωές. Πολλοί άνθρωποι, όπως κι εγώ ο ίδιος, είχαμε ταραχώδεις ζωές. Πώς μπορείτε να μην καταλάβετε ή να μην αποδεχθείτε το ευαγγέλιο της άφεσης, του βαφτίσματος του Ιησού και του αίματός Του;
 
 
Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ
 
Γιατί έπλυνε ο Ιησούς τα πόδια του Πέτρου;
Επειδή ήθελε να έχει ο Πέτρος ισχυρή πίστη στο γεγονός ότι Εκείνος είχε ήδη πλύνει
όλες τις μελλοντικές του αμαρτίες μέσω του βαφτίσματός Του
 
Ας διαβάσουμε το κεφάλαιο 19 του Ευαγγελίου του Ιωάννη. «Και βαστάζων τον σταυρόν αυτού εξήλθεν εις τον λεγόμενον Κρανίου τόπον, όστις λέγεται Εβραϊστί Γολγοθά· όπου εσταύρωσαν αυτόν, και μετ` αυτού άλλους δύο, εντεύθεν και εντεύθεν, μέσον δε τον Ιησούν. Έγραψε δε και τίτλον ο Πιλάτος, και έθεσεν επί του σταυρού· ήτο δε γεγραμμένον, ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ. Και τούτον τον τίτλον ανέγνωσαν πολλοί των Ιουδαίων· διότι ήτο πλησίον της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς· και ήτο γεγραμμένον Εβραϊστί, Ελληνιστί, Ρωμαϊστί. (Ιωάννης 19:17-20).
Αγαπητοί φίλοι, ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου και καταδικάστηκε να σταυρωθεί από το δικαστήριο του Πιλάτου. Τώρα ας σκεφτούμε μαζί αυτή τη σκηνή.
Από το στίχο 28, «Μετά τούτο γινώσκων ο Ιησούς, ότι πάντα ήδη ετελέσθησαν, διά να πληρωθή η γραφή». Ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες μας για να εκπληρώσει τη Γραφή. «Λέγει, Διψώ. Έκειτο δε εκεί αγγείον πλήρες όξους· και εκείνοι γεμίσαντες σπόγγον από όξους, και περιθέσαντες εις ύσσωπον, προσέφεραν εις το στόμα αυτού. Ότε λοιπόν έλαβε το όξος ο Ιησούς, είπε, Τετέλεσται· και κλίνας την κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα». (Ιωάννης 19:28-30).
Και μετά από τρεις ημέρες, αναστήθηκε από τους νεκρούς και ανέβηκε στον ουρανό.
Το βάφτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή και ο θάνατός Του στον Σταυρό συνδέονται αδιάρρηκτα, το ένα δεν έχει λόγο ύπαρξης χωρίς το άλλο. Επομένως ας δοξάσουμε τον Κύριο Ιησού γιατί μας έσωσε με το ευαγγέλιό Του της άφεσης.
Η ανθρώπινη φύση ακολουθεί πάντα τις ανάγκες της σάρκας, και δεν μπορούμε παρά να αμαρτάνουμε με τη σάρκα μας. Ο Ιησούς Χριστός μας έδωσε το βάφτισμά Του και το αίμα Του για να μας σώσει από τις αμαρτίες της σάρκας μας. Μας έσωσε από τις αμαρτίες της σάρκας μας με το ευαγγέλιό Του.
Εκείνοι που έχουν πλήρη άφεση των αμαρτιών τους μπορούν να μπουν στη βασιλεία των ουρανών οποιαδήποτε στιγμή πιστεύοντας στον Ιησού, που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, βαφτίστηκε στον Ιορδάνη, πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε μετά από 3 μέρες. Γι` αυτό δοξάζουμε τον Κύριο και θα λατρεύουμε το όνομά Του για πάντα.
Στο τελευταίο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, ο Ιησούς πήγε στη Γαλιλαία μετά την ανάστασή Του από τους νεκρούς. Πήγε στον Πέτρο και του είπε, «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερον τούτων;» και ο Πέτρος απάντησε, «Ναι, Κύριε, συ εξεύρεις ότι σε αγαπώ». Τότε ο Ιησούς του είπε, «Βόσκε τα αρνία μου».
Ο Πέτρος είχε καταλάβει το κάθε τι, το ευαγγέλιο του βαφτίσματος του Ιησού και το αίμα Του, την άφεση των αμαρτιών. Τώρα που πίστευε στο ευαγγέλιο του νερού και του αίματος, της άφεσης, και αναγνώρισε το λόγο για τον οποίο ο Ιησούς του είχε πλύνει τα πόδια, η πίστη του στον Ιησού έγινε πολύ ισχυρότερη.
Ας διαβάσουμε ξανά το Ιωάννης 21:15. «Αφού λοιπόν εγευμάτισαν, λέγει προς τον Σίμωνα Πέτρον ο Ιησούς, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερον τούτων; Λέγει προς αυτόν, Ναι, Κύριε, συ εξεύρεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, Βόσκε τα αρνία μου». Μπορούσε να εμπιστευτεί τα αρνιά του στον Πέτρο, επειδή ο Πέτρος ήταν μαθητής Του, επειδή ο Πέτρος είχε σωθεί εντελώς και επειδή ο Πέτρος είχε γίνει δίκαιος και τέλειος δούλος του Θεού.
Εάν ο Πέτρος γινόταν αμαρτωλός εξαιτίας των καθημερινών του αμαρτιών, ο Ιησούς δε θα του έλεγε να κηρύξει το ευαγγέλιο της εξιλέωσης των αμαρτιών, επειδή εκείνος, όπως και οι υπόλοιποι μαθητές, δεν μπορούσε παρά να αμαρτάνει κάθε μέρα με τη σάρκα. Αλλά ο Ιησούς τους είπε να κηρύξουν το ευαγγέλιο που καθάρισε όλες τις αμαρτίες τους, επειδή πίστεψαν στο βάφτισμα του Ιησού και στο αίμα Του στον Σταυρό, το ευαγγέλιο της εξιλέωσης των αμαρτιών.
 
 
ΚΥΡΙΕ, ΕΣΥ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΣΕ ΑΓΑΠΩ
 
Θα ξαναγίνεις «αμαρτωλός» όταν αμαρτήσεις πάλι;
Όχι. Ο Ιησούς αφαίρεσε ήδη όλες τις μελλοντικές αμαρτίες σου στον Ιορδάνη
 
Ας σκεφτούμε τα λόγια του Ιησού στον Πέτρο. «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερον τούτων;» «Ναι, Κύριε, συ εξεύρεις ότι σε αγαπώ». Η ομολογία της αγάπης του ήταν αληθινή και πήγαζε από την πίστη στο ευαγγέλιο της εξιλέωσης για όλες τις αμαρτίες.
Εάν ο Ιησούς δεν είχε διδάξει στον Πέτρο και στους άλλους μαθητές το ευαγγέλιο της άφεσης των αμαρτιών με το πλύσιμο των ποδιών τους, δε θα μπορούσαν να ομολογήσουν την αγάπη τους με εκείνο τον τρόπο.
Αντίθετα, όταν ήρθε ο Ιησούς σε αυτούς και ρώτησε, «Με αγαπάς περισσότερο από αυτά;» Ο Πέτρος θα έλεγε, «Κύριε, είμαι ελλιπής και είμαι αμαρτωλός. Είμαι ένας αμαρτωλός που δεν μπορεί να Σε αγαπήσει περισσότερο από αυτά. Παρακαλώ άφησέ με». Και ο Πέτρος θα είχε φύγει μακριά και θα είχε κρυφτεί από τον Ιησού.
Αλλά ας σκεφτούμε τις απαντήσεις του Πέτρου. Ευλογήθηκε με το ευαγγέλιο της άφεσης των αμαρτιών, του βαφτίσματος του Ιησού και του αίματός Του, που έσωσε όλη την ανθρωπότητα.
Γι’ αυτό και είπε, «Ναι, Κύριε, ξέρεις ότι σε αγαπώ». Αυτή η ομολογία της αγάπης βγήκε από την πίστη του στο ευαγγέλιο της άφεσης που εξασφάλισε ο Ιησούς. Ο Πέτρος πίστεψε στο αληθινό ευαγγέλιο της άφεσης των αμαρτιών, μέσω της οποίας ο Ιησούς είχε αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου, ακόμα και τις αμαρτίες του μέλλοντος που οι άνθρωποι ήταν αναγκασμένοι να διαπράξουν εξαιτίας της ατέλειάς τους και της αδυναμίας της σάρκας τους.
Επειδή ο Πέτρος πίστευε σταθερά στο ευαγγέλιο της άφεσης των αμαρτιών, και επειδή επίσης πίστευε ότι ο Ιησούς ήταν ο Αμνός του Θεού, ήταν σε θέση να απαντήσει στον Κύριο χωρίς δισταγμό. Η σωτηρία του Ιησού προήλθε από το ευαγγέλιο της άφεσης των αμαρτιών, και έτσι ο Πέτρος είχε σωθεί και από όλες τις καθημερινές αμαρτίες του. Ο Πέτρος πίστεψε στη σωτηρία μέσω του ευαγγελίου της άφεσης όλων των αμαρτιών του κόσμου.
Είσαι και συ όπως ο Πέτρος; Μπορείς να αγαπήσεις και να εμπιστευθείς τον Ιησού, που ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου για μας με το ευαγγέλιό της άφεσης, με το βάφτισμά Του και το αίμα Του; Πώς μπορείς ούτε να Τον πιστεύεις ούτε να Τον αγαπάς; Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Εάν ο Ιησούς είχε αφαιρέσει μόνο τις αμαρτίες του παρελθόντος ή του παρόντος, και μας άφηνε τις αμαρτίες του μέλλοντος, δε θα μπορούσαμε να Τον δοξάζουμε όπως κάνουμε τώρα. Επιπλέον, όλοι θα πηγαίναμε σίγουρα στον άδη. Επομένως, πρέπει όλοι να ομολογήσουμε φανερά ότι έχουμε σωθεί πιστεύοντας στο ευαγγέλιο της άφεσης όλων των αμαρτιών.
Η σάρκα είναι πάντα επιρρεπής στην αμαρτία και αμαρτάνουμε όλη την ώρα. Γι’ αυτό πρέπει να ομολογήσουμε ότι έχουμε σωθεί πιστεύοντας στο ευαγγέλιο της άφθονης εξιλέωσης των αμαρτιών που μας έχει δώσει ο Ιησούς, του βαφτίσματος και του αίματος του Ιησού.
Εάν δεν πιστεύαμε στο ευαγγέλιο της εξιλέωσης των αμαρτιών, του βαφτίσματος και του αίματος του Ιησού, κανένας πιστός δε θα σωζόταν από τις αμαρτίες όλης της ζωής του. Επιπλέον, εάν λυτρωνόμασταν από τις αμαρτίες όλης της ζωής μας με το να τις ομολογούμε και να μετανοούμε κάθε φορά, θα ήταν πιθανώς πάρα πολύ δύσκολο να είμαστε σε θέση να μένουμε δίκαιοι όλη την ώρα και θα είχαμε πάντα αμαρτία στις καρδιές μας.
Σε αυτή την περίπτωση, θα συνεχίζαμε να είμαστε αμαρτωλοί και δε θα ήμασταν σε θέση να αγαπήσουμε τον Ιησού ή να πάμε κοντά Του. Τότε δε θα ήμασταν σε θέση να πιστέψουμε στη σωτηρία του Ιησού και δε θα ήμασταν σε θέση να Τον ακολουθήσουμε ως το τέλος της ζωής μας.
Εντούτοις, ο Ιησούς μας έδωσε το ευαγγέλιο της άφεσης των αμαρτιών και έσωσε εκείνους που πιστεύουν. Έχει γίνει ο τέλειος Σωτήρας και έχει πλύνει και καθαρίσει εντελώς όλες τις παραβάσεις που διαπράττουμε κάθε μέρα στη ζωή μας, έτσι ώστε να μπορούμε να Τον αγαπήσουμε αληθινά.
Επομένως, εμείς οι πιστοί δε μπορούμε παρά να αγαπάμε το ευαγγέλιο του βαφτίσματος και του αίματος του Ιησού, της άφεσης των αμαρτιών μας. Όλοι οι πιστοί μπορούν να αγαπήσουν τον Ιησού για πάντα και να γίνουν αιχμάλωτοι της αγάπης της σωτηρίας μέσω του ευαγγελίου της άφεσης των αμαρτιών που μας έχει δώσει ο Ιησούς.
Πολυαγαπημένοι. Εάν ο Ιησούς είχε αφήσει ατακτοποίητη έστω και μια μικρή αμαρτία, δε θα μπορούσατε να πιστέψετε στον Ιησού, ούτε θα μπορούσατε να γίνετε μάρτυρες για το ευαγγέλιο της άφεσης των αμαρτιών. Δε θα μπορούσατε να εργαστείτε ως δούλοι του Θεού.
Αλλά εάν πιστεύετε στο ευαγγέλιο της άφεσης των αμαρτιών, μπορείτε να σωθείτε από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Εκείνος σας επιτρέπει να σωθείτε από όλες τις αμαρτίες του κόσμου, όταν αναγνωρίζετε το αληθινό ευαγγέλιο της άφεσης που είναι γραμμένο στα λόγια του Ιησού.
 
 
ΜΕ ΑΓΑΠΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΑΥΤΑ;
 
Τι μας έχει κάνει να αγαπούμε τον Ιησού περισσότερο από κάθε τι άλλο;
Η αγάπη Του για μας μέσω του βαφτίσματός Του, που έπλυνε εντελώς όλες τις
αμαρτίες μας, ακόμα και όλες τις μελλοντικές μας αμαρτίες
 
Ο Θεός εμπιστεύτηκε τα αρνιά Του στους δούλους Του, οι οποίοι πίστεψαν στο ευαγγέλιο της άφεσης των αμαρτιών. Ο Ιησούς ρώτησε τρεις φορές, «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερον τούτων;» Και ο Πέτρος απάντησε κάθε φορά, «Ναι, Κύριε, συ εξεύρεις ότι σε αγαπώ». Τώρα, ας σκεφτούμε τις απαντήσεις του Πέτρου. Μπορούμε να δούμε ότι αυτό δεν ήταν η έκφραση της θέλησής του, αλλά η πίστη του στο ευαγγέλιο της άφεσης όλων των αμαρτιών του κόσμου.
Όταν αγαπάμε κάποιον, και εάν εκείνη η αγάπη γεννιέται από τη δική μας θέληση, μπορεί να υποχωρήσει όταν χάσουμε τη δύναμή μας. Αλλά εάν εκείνη η αγάπη εξαρτάται από τη δική του αγάπη, θα διαρκέσει για πάντα. Η Αγάπη του Θεού, δηλαδή η άφθονη εξιλέωση για όλες τις αμαρτίες μας, η σωτηρία του ύδατος του βαφτίσματος του Ιησού και του Πνεύματος, είναι σαν αυτό.
Η πίστη μας στο ευαγγέλιο της άφεσης των αμαρτιών του κόσμου πρέπει να γίνει το θεμέλιο για τα έργα μας για τον Κύριο και για την αγάπη μας γι` Αυτόν. Εάν Τον αγαπήσαμε μόνο με τη δική μας θέληση ως θεμέλιο, θα σκοντάψουμε αύριο και θα καταλήξουμε να μισούμε τον εαυτό μας για τις ανομίες μας. Εντούτοις, ο Ιησούς έπλυνε εντελώς όλες τις αμαρτίες μας: την προπατορική αμαρτία, τις καθημερινές μας αμαρτίες του παρελθόντος, τις αμαρτίες του αύριο, και όλες τις αμαρτίες ολόκληρης της ζωής μας. Δεν έχει αφήσει ούτε μία στο πρόσωπο της γης έξω από τη σωτηρία Του.
Όλο αυτό είναι αληθινό. Εάν η αγάπη και η πίστη μας εξαρτώνται από τη δική μας θέληση, θα αποτύχουμε στην πίστη μας. Επειδή όμως η αγάπη και η πίστη μας εξαρτώνται από το ευαγγέλιο της άφεσης που μας έχει δώσει ο Ιησούς, είμαστε ήδη τα παιδιά του Θεού, οι δίκαιοι. Επειδή πιστεύουμε στη σωτηρία εξ ύδατος και Πνεύματος, είμαστε χωρίς αμαρτία.
Εξαιτίας του γεγονότος ότι η σωτηρία μας προήλθε όχι από την πίστη στον εαυτό μας αλλά από την αγάπη του Θεού και το νόμο Του της αληθινής σωτηρίας με την άφεση των αμαρτιών μας, είμαστε δίκαιοι ανεξάρτητα από το πόσο ελλιπείς ή αδύνατοι είμαστε στην πραγματική ζωή. Θα μπούμε στη βασιλεία των ουρανών και στην τελική δόξα του Θεού μέσα σε όλη την αιωνιότητα. Το πιστεύετε αυτό;
Ο Ιησούς είπε, «Δεν είναι επειδή με αγαπήσατε εσείς αλλά επειδή εγώ σας αγάπησα». (Ιωάννου Α΄4:10) «Σ’ αυτό είναι η αγάπη, όχι ότι εσείς με αγαπήσατε, αλλά επειδή σας αγάπησα εγώ». Ο Ιησούς μας έσωσε εξ ύδατος και Πνεύματος, γι’ αυτό πρέπει να έχουμε πίστη στο ευαγγέλιο της άφεσης, το βάφτισμα του Ιησού και το αίμα Του.
Εάν ο Θεός δεν μας είχε σώσει με το ευαγγέλιο της άφεσης των αμαρτιών, δε θα μπορούσαμε να σωθούμε, ανεξάρτητα από το πόσο θερμά πιστεύαμε. Αλλά ο Ιησούς έπλυνε εντελώς όλες τις αμαρτίες που διαπράττουμε μέσα στις καρδιές μας και με τη σάρκα μας.
Για να πιστέψουμε στον Θεό, για να γίνουμε δίκαιοι, πρέπει να είμαστε σίγουροι για τη σωτηρία μας, μέσω της πίστης στα λόγια του ύδατος και του Πνεύματος, το ευαγγέλιο της άφεσης. Το ευαγγέλιο της άφεσης όλων των αμαρτιών του κόσμου είναι να έχουμε πίστη στο βάφτισμα του Ιησού και στο αίμα Του. Το ευαγγέλιο της άφεσης είναι η αληθινή πίστη, το αληθινό θεμέλιο της σωτηρίας, το κλειδί στο ευαγγέλιο του Θεού.
 
 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ
 
Από πού πηγάζει η αληθινή πίστη;
Από την αγάπη του Κυρίου, ο Οποίος έχει πλύνει ήδη όλες τις μελλοντικές αμαρτίες
 
Η πίστη ή η αγάπη που προέρχεται από τη θέληση κάποιου δεν είναι ούτε αληθινή αγάπη ούτε αληθινή πίστη. Υπάρχουν πολλοί σ’ αυτόν τον κόσμο που αρχικά πιστεύουν στον Ιησού με καλή θέληση, κατόπιν όμως εγκαταλείπουν την πίστη τους εξαιτίας της αμαρτίας στις καρδιές τους.
Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι ο Ιησούς έπλυνε εντελώς όλες τις αμαρτίες του κόσμου: όχι μόνο τις ασήμαντες αδικίες αλλά και τις μεγάλες αμαρτίες που διαπράττουμε από άγνοια.
Και στο κεφάλαιο 13 του Ευαγγελίου του Ιωάννη, προκειμένου να διδάξει τους μαθητές Του ότι η σωτηρία Του περιλαμβάνει τα πάντα, ο Ιησούς συγκέντρωσε τους μαθητές Του πριν να σταυρωθεί. Πριν να φάει το δείπνο με τους μαθητές, τους έπλυνε τα πόδια για να εξεικονίσει το σημείο της σωτηρίας Του. Πρέπει όλοι να ξέρουμε και να πιστέψουμε το ευαγγέλιο της άφεσης που ο Ιησούς δίδαξε στους μαθητές με το πλύσιμο των ποδιών τους.
Αλλά ο Πέτρος στην αρχή αρνήθηκε σθεναρά να επιτρέψει στον Ιησού να του πλύνει τα πόδια. «Δεν θα μου πλύνεις ποτέ τα πόδια!» Και αυτό ήταν η έκφραση της πίστης που προερχόταν από τη δική του θέληση. Αλλά ο Ιησούς του είπε, «Εκείνο το οποίον εγώ κάμνω συ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει μετά ταύτα».
Τώρα, με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, μπορούμε να καταλάβουμε τα λόγια του Ιησού. Αυτά είναι τα λόγια της αλήθειας, το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, η άφεση των αμαρτιών που επιτρέπει στον αμαρτωλό να γίνει δίκαιος πιστεύοντας με όλη του την καρδιά.
Ο Πέτρος πήγε να ψαρέψει με τους μαθητές. Ψάρευαν όπως έκαναν πριν να συναντήσουν τον Ιησού. Κατόπιν εμφανίστηκε μπροστά τους ο Ιησούς και τους φώναξε. Ο Ιησούς τους είχε ετοιμάσει πρόγευμα και, ενώ έτρωγαν, ο Πέτρος κατάλαβε την έννοια των λέξεων που είχε πει προηγούμενα ο Ιησούς. «Εκείνο το οποίον εγώ κάμνω συ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει μετά ταύτα». Είχε καταλάβει τελικά τι εννοούσε ο Ιησούς όταν του έπλενε τα πόδια.
«Ο Κύριος έπλυνε εντελώς όλες τις αμαρτίες μου. Όλες τις αμαρτίες που διαπράττω εξαιτίας των αδυναμιών μου, συμπεριλαμβανομένων και όλων των αμαρτιών που θα διαπράξω στο μέλλον». Γι’ αυτό ο Πέτρος εγκατέλειψε την πίστη που προερχόταν από τη δική του θέληση και άρχισε να πιστεύει στο βάφτισμα και το αίμα του Ιησού, στο ευαγγέλιο της άφεσης της αμαρτίας.
Μετά από το πρόγευμα, ο Ιησούς ρώτησε τον Πέτρο, «Με αγαπάς περισσότερο από αυτά;» Και τώρα, ενισχυμένος με την πίστη στην αγάπη του Ιησού, ο Πέτρος ομολόγησε. «Ναι, Κύριε. Ξέρεις ότι σε αγαπώ». Ο Πέτρος μπορούσε να το πει αυτό επειδή είχε συνειδητοποιήσει τι εννοούσε ο Ιησούς όταν του είχε πει, «Θα το καταλάβεις μετά ταύτα». Μπορούσε να ομολογήσει την αληθινή του πίστη, την πίστη στο βάφτισμα και στο αίμα του Ιησού, στο ευαγγέλιο της άφεσης της αμαρτίας.
 
 
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΕΓΙΝΕ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
 
Επομένως, μετά από αυτό, ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές κήρυξαν το ευαγγέλιο ως το τέλος της ζωής τους. Ακόμη και ο Παύλος, που είχε διώξει ανελέητα τους Χριστιανούς, έδωσε μαρτυρία για το ευαγγέλιο στη διάρκεια εκείνων των σκληρών ημερών της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
 
Πώς μπορείτε να γίνετε αληθινός δούλος του Θεού;
Πιστεύοντας στην αιώνια εξιλέωση που έκανε για όλες τις αμαρτίες σας
 
Ανάμεσα στους δώδεκα μαθητές του Ιησού, ο Ιούδας πούλησε τον Ιησού και αργότερα κρεμάστηκε. Ο απόστολος Παύλος πήρε τη θέση του. Οι μαθητές είχαν διαλέξει από ανάμεσά τους τον Ματθία αλλά ο Θεός διάλεξε τον Παύλο, και ο Παύλος έγινε απόστολος του Ιησού και κήρυξε το ευαγγέλιο της άφεσης των αμαρτιών μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές του Ιησού.
Οι περισσότεροι από τους μαθητές του Ιησού πέθαναν μαρτυρικά. Ακόμα και όταν απειλήθηκαν με θάνατο, συνέχισαν να κηρύττουν το αρχικό ευαγγέλιο.
«Ο Ιησούς Χριστός έπλυνε εντελώς όλες τις αμαρτίες της σάρκας σας με το ευαγγέλιο του βαφτίσματός Του και το αίμα Του, το ευαγγέλιο της άφεσης των αμαρτιών. Ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες σας με το βάφτισμά Του στον Ιορδάνη και δέχτηκε την τιμωρία για λογαριασμό σας στον Σταυρό. Πιστέψτε στο ευαγγέλιο του βαφτίσματος του Ιησού και του αίματός Του στον Σταυρό, και θα σωθείτε».
Πολλοί πράγματι σώθηκαν ακούγοντας το ευαγγέλιο και πιστεύοντάς το. Ήταν η δύναμη της πίστης στο ευαγγέλιο του βαφτίσματος του Ιησού, του αίματός Του και του Πνεύματος.
Οι μαθητές κήρυξαν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, «Ο Ιησούς είναι Θεός και ο Σωτήρας». Επειδή εκείνοι μαρτύρησαν για το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, εσύ και εγώ μπορούμε τώρα να ακούσουμε το ευαγγέλιο του βαφτίσματος και του αίματος του Ιησού, της σωτηρίας, και να σωθούμε από την αμαρτία. Λόγω της άπειρης αγάπης του Θεού και της τέλειας σωτηρίας του Ιησού, έχουμε γίνει όλοι μαθητές του Ιησού.
Πιστεύετε όλοι; Ο Ιησούς μας αγάπησε τόσο πολύ, ώστε μας έδωσε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, την άφεση της αμαρτίας, και έχουμε γίνει δίκαιοι μαθητές του Ιησού. Για να διδάξει το αληθινό ευαγγέλιο της άφεσης, ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια των μαθητών Του.
Ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια των μαθητών Του για να διδάξει και εκείνους και εμάς ότι όλες οι αμαρτίες του κόσμου, όλες οι αμαρτίες που διαπράττουμε σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, πλύθηκαν εντελώς όταν ο Ιησούς βαφτίστηκε και έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό. Και εμείς ευχαριστούμε τον Ιησού για την αγάπη Του και για το ευαγγέλιο της άφεσης.
Ο Ιησούς μας δίδαξε δύο πράγματα με το πλύσιμο των ποδιών των μαθητών. Πρώτα το έκανε για να μας διδάξει, ακριβώς όπως είχε πει, «Εκείνο το οποίον εγώ κάμνω συ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει μετά ταύτα», ότι δηλαδή όλες οι αμαρτίες μας πλύθηκαν με το ευαγγέλιο της άφεσης, του βαφτίσματος του Ιησού και του αίματός Του.
Το έκανε για να μας διδάξει ότι, όπως ο Ιησούς είχε ταπεινωθεί για να σώσει τους αμαρτωλούς και να τους καταστήσει δίκαιους, έτσι κι εμείς οι αναγεννημένοι πρέπει να υπηρετήσουμε τους άλλους με το κήρυγμα του ευαγγελίου της άφεσης. Είναι δίκαιο για μας που ήρθαμε πρώτοι, να υπηρετήσουμε εκείνους που έρχονται στη συνέχεια.
Δύο λόγοι για τους οποίους ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια των μαθητών την ημέρα της γιορτής του Πάσχα είναι σαφείς. Και εξακολουθούν ακόμα μέσα στην εκκλησία.
Ένας μαθητής δεν μπορεί ποτέ να γίνει μεγαλύτερος από το δάσκαλό του. Επομένως κηρύττουμε το ευαγγέλιο στον κόσμο και τον υπηρετούμε σαν να υπηρετούσαμε τον Ιησού. Και εμείς, που σωθήκαμε πρώτοι, πρέπει να υπηρετήσουμε εκείνους που έρχονται μετά από μας. Για να το διδάξει αυτό ο Ιησούς, έπλυνε τα πόδια των μαθητών. Επιπλέον, με το πλύσιμο των ποδιών του Πέτρου, μας φανέρωσε ότι Εκείνος είναι ο τέλειος Σωτήρας μας, έτσι ώστε να μην εξαπατηθούμε ποτέ ξανά από τον Διάβολο.
Μπορείτε όλοι να σωθείτε πιστεύοντας στο ευαγγέλιο της άφεσης των αμαρτιών, του ύδατος και του Πνεύματος. Ο Ιησούς έπλυνε εντελώς όλες τις αμαρτίες μας με το βάφτισμά Του, τη σταύρωσή Του και την ανάσταση, και μόνο εκείνοι που πιστεύουν στο ευαγγέλιό Του μπορούν να σωθούν από τις αμαρτίες του κόσμου για πάντα.
 
 
ΕΧΟΥΜΕ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΠΟΥ ΕΠΛΥΝΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ
 
Μπορούμε να σταματήσουμε τις εξαπατήσεις του Διαβόλου, πιστεύοντας στο ευαγγέλιο της άφεσης, τους λόγους του ύδατος και του Πνεύματος. Οι άνθρωποι εξαπατώνται εύκολα από τον Διάβολο και ο Διάβολος ψιθυρίζει συνεχώς στα αυτιά τους. Ξέροντας ότι η σάρκα των ανθρώπων αμαρτάνει στον κόσμο, πώς μπορούν να είναι ποτέ χωρίς αμαρτία; Όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί.
Εμείς ξέρουμε την απάντηση. «Ξέροντας ότι ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες της σάρκας μας με το βάφτισμά Του, πώς μπορεί ένας πιστός να είναι με αμαρτία; Αφού ο Ιησούς έχει πληρώσει εντελώς όλη την ποινή της αμαρτίας, ποια αμαρτία μένει να την πληρώσουμε εμείς;»
Εάν δεν πιστεύουμε στο ευαγγέλιο του νερού και του αίματος, τα λόγια του Διαβόλου φαίνονται λογικά. Αλλά εάν έχουμε το ευαγγέλιο με το μέρος μας, μπορούμε να έχουμε ακλόνητη πίστη στην αλήθεια των λόγων του Θεού.
Επομένως, πρέπει να έχουμε πίστη στο ευαγγέλιο, ότι αναγεννηθήκαμε εξ ύδατος και αίματος. Η αληθινή πίστη είναι να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο του βαφτίσματος του Ιησού, στο αίμα Του στον Σταυρό, στο θάνατο Του και στην ανάστασή Του.
Έχετε δει ποτέ μια παράσταση της Σκηνής του Μαρτυρίου; Είναι μια μικρή σκηνή. Διαιρείται σε δύο τμήματα, το εξωτερικό μέρος είναι τα Άγια και το εσωτερικό μέρος είναι τα Άγια των Αγίων, όπου υπάρχει το ιλαστήριο.
Υπάρχουν συνολικά 60 στύλοι στην εξωτερική αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου, και τα Άγια έχουν 48 ξύλινα παραπετάσματα. Πρέπει να έχουμε την εικόνα της Σκηνής του Μαρτυρίου στου νου μας προκειμένου να καταλάβουμε την έννοια των λόγων του Θεού.
 
 
ΑΠΟ ΤΙ ΗΤΑΝ ΦΤΙΑΓΜΕΝΗ Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ;
 
Από τι ήταν φτιαγμένη η πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου;
Από ένα ύφασμα υφασμένο με κυανή, πορφυρή και κόκκινη κλωστή, και ανθεκτικό λινό στημόνι
 
Η πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου περιγράφεται στο Έξοδος 27:16, «Διά δε την πύλην της αυλής θέλει είσθαι καταπέτασμα είκοσι πηχών, εκ κυανού, και πορφυρού, και κοκκίνου, και βύσσου κεκλωσμένης, κατεσκευασμένον με εργασίαν κεντητού. στύλοι αυτών τέσσαρες, και υποβάσια τούτων τέσσαρα». Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα, και ανθεκτικό λινό στημόνι. Ήταν περίπλοκα υφασμένο και πολύ ζωηρόχρωμο.
Ο Θεός είχε διατάξει τον Μωυσή να υφάνει την πύλη χρωματιστή με κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα, έτσι ώστε να είναι εύκολο για τον καθένα να βρει την είσοδο. Και η πύλη που ήταν υφασμένη με το κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα, και το ανθεκτικό λινό στημόνι, κρεμόταν από τέσσερις στύλους.
Και τα τέσσερα αυτά υλικά συμβολίζουν το σχέδιο της σωτηρίας του Θεού, με την οποία θα έσωζε όλους εκείνους που θα πίστευαν στον Υιό Του, στο βάφτισμα και το αίμα του Ιησού, και ότι Αυτός ήταν Θεός.
Κάθε ένα από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για να χτιστεί η Σκηνή του Μαρτυρίου έχει συγκεκριμένη σημασία και αντιπροσωπεύει το λόγο του Θεού και τα σχέδιά Του για να σώσει την ανθρωπότητα μέσω του Ιησού.
Τώρα, πόσα διαφορετικά υλικά χρησιμοποιήθηκαν για την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου; Κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα, και ανθεκτικό λινό στημόνι. Και τα τέσσερα αυτά είναι πολύ σημαντικά, καθώς μας βοηθούν να ενισχύσουμε την πίστη μας στο ευαγγέλιο της αναγέννησης. Εάν δεν ήταν σημαντικές αυτές οι πληροφορίες, δε θα καταγράφονταν στη Βίβλο με τόσο μεγάλες λεπτομέρειες.
Δεδομένου ότι όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου και της εξωτερικής αυλής ήταν ένα σημαντικό μέρος της σωτηρίας που έπλυνε εντελώς όλες μας τις καθημερινές αμαρτίες, την προπατορική αμαρτία και τις αμαρτίες του μέλλοντος, έπρεπε να γίνουν από κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα, και ανθεκτικό λινό στημόνι. Γι’ αυτό ο Θεός αποκάλυψε αυτά τα πράγματα στον Μωυσή και του είπε να τα εκτελέσει όπως ακριβώς του ειπώθηκε.
 
 
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ Η ΚΥΑΝΗ, ΠΟΡΦΥΡΗ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ;
 
Τι συμβόλιζαν όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη σκηνή;
Τη σωτηρία του Ιησού μέσω του βαφτίσματός Του
 
Μέσα στη Σκηνή του Μαρτυρίου, το κυανό, το πορφυρό και το κόκκινο νήμα, και το ανθεκτικό λινό στημόνι, χρησιμοποιήθηκαν επίσης για το καταπέτασμα που κρεμάστηκε ανάμεσα στα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Τα ίδια υλικά χρησιμοποιήθηκαν για τα άμφια του αρχιερέα που υπηρετούσε μέσα στη Σκηνή του Μαρτυρίου.
Το κυανό νήμα συμβολίζει το βάφτισμα του Ιησού. Στο Πέτρου Α΄ 3:21, διαβάζουμε. «Του οποίου αντίτυπον ον το βάπτισμα». Το βάφτισμα του Ιησού μέσω του οποίου ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου επιβεβαιώθηκε από τον Πέτρο σ’ αυτόν τον στίχο ως το αντίτυπο της σωτηρίας της εξιλέωσης. Όλες οι αμαρτίες μας, όλες οι αμαρτίες του κόσμου, μεταβιβάστηκαν στον Ιησού με το βάφτισμά Του. Επομένως το κυανό νήμα, το Βάφτισμα, είναι το πιο ουσιαστικό μέρος του λόγου της σωτηρίας.
Το κόκκινο νήμα συμβολίζει το αίμα του Ιησού, και το πορφυρό νήμα συμβολίζει τη βασιλεία – τη θέση του Ιησού ως Βασιλιά και Θεού. Επομένως τα τρία χρώματα των νημάτων ήταν απαραίτητα για την πίστη μας στον Ιησού και τη σωτηρία Του.
Το πανέμορφο άμφιο που φορούσε ο αρχιερέας ονομαζόταν εφώδ, και το εφώδ ήταν όλο κυανό. Ο αρχιερέας φορούσε μια μίτρα, πάνω στην οποία υπήρχε μια πλάκα από καθαρό χρυσάφι με χαραγμένη την επιγραφή, «ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ». Και η πλάκα αυτή στερεωνόταν στη μίτρα με ένα κυανό κορδόνι.
 
 
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΑΝΟ ΝΗΜΑ
 
Τι συμβόλιζε το κυανό νήμα;
Το βάφτισμα του Ιησού
 
Έψαξα την έννοια του κυανού νήματος στη Βίβλο. Τι λέει η Βίβλος για το κυανό; Πρέπει να καταλάβουμε τη σημασία του κυανού νήματος μεταξύ του κυανού, του πορφυρού και του κόκκινου νήματος.
Το κυανό νήμα σημαίνει το βάφτισμα του Ιησού. Ο Ιησούς Χριστός βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή για να πάρει επάνω Του όλες τις αμαρτίες του κόσμου (Ματθαίος 3:15).
Εάν ο Ιησούς δεν είχε αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάφτισμά Του, οι πιστοί δε θα μπορούσαμε να έχουμε αγιαστεί ενώπιον του Θεού. Γι’ αυτό έπρεπε να έρθει ο Ιησούς Χριστός σ’ αυτόν τον κόσμο και να βαφτιστεί από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή στον Ιορδάνη ποταμό, για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου.
Ο λόγος για τον οποίο έπρεπε να υπάρχει κυανό νήμα στην πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν επειδή εμείς δε θα μπορούσαμε να γίνουμε άγιοι χωρίς το βάφτισμα του Ιησού.
Το κόκκινο νήμα σήμαινε τον θάνατο του Ιησού. Το πορφυρό σήμαινε το Πνεύμα, κατά συνέπεια και τη θέση του Ιησού ως «Μόνου Δεσπότη, Βασιλέα των βασιλευόντων, και Κυρίου των κυριευόντων» (Τιμόθεον Α΄ 6:15).
Το κόκκινο νήμα σήμαινε το αίμα του Χριστού, το οποίο έχυσε στον Σταυρό για να πληρώσει την ποινή της αμαρτίας για όλη την ανθρωπότητα. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε σ’ αυτόν τον κόσμο με ανθρώπινη σάρκα για να πάρει επάνω Του όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, πριν θυσιαστεί στον Σταυρό για το ευαγγέλιο της άφεσης της αμαρτίας. Το βάφτισμα του Ιησού είναι το αληθινό ευαγγέλιο της άφεσης, που είχε προφητευτεί μέσω των χρωμάτων του νήματος που χρησιμοποιείτο για τη Σκηνή του Μαρτυρίου της Παλαιάς Διαθήκης.
Οι στύλοι της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν από ξύλο ακακίας και οι υποδοχές ήταν από χαλκό, και οι χάλκινες υποδοχές ήταν καλυμμένες με ασημένιες ταινίες.
Όλοι οι αμαρτωλοί έπρεπε να τιμωρηθούν για τις αμαρτίες τους, επειδή ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Προτού μπορέσει κάποιος να ευλογηθεί από τον Θεό για να ζήσει πάλι, πρέπει να κριθεί για τις αμαρτίες του.
Εντούτοις, το βάφτισμα του Ιησού στην Καινή Διαθήκη, που αντιπροσωπεύεται από το κυανό νήμα της Σκηνής του Μαρτυρίου στην Παλαιά Διαθήκη, έχει αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας. Εκείνος ανέλαβε τις αμαρτίες μας στον Σταυρό, έχυσε το αίμα Του και κρίθηκε γι` αυτές, και με το έργο αυτό έσωσε όλους τους πιστούς ανθρώπους με το ευαγγέλιο της άφεσης. Είναι ο Βασιλιάς των βασιλιάδων και ο Άγιος Θεός.
Αγαπητοί, το βάφτισμα του Ιησού ήταν η σωτηρία του Ιησού, ο Οποίος μας έσωσε αναλαμβάνοντας όλες τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς, που είναι Θεός, κατέβηκε στον κόσμο με ανθρώπινη σάρκα· βαφτίστηκε για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου· σταυρώθηκε και έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό για να αποδεχθεί την κρίση στη θέση τη δική μας. Το βάφτισμα του Ιησού μας λέει, πέρα από κάθε σκιά αμφιβολίας, ότι Εκείνος έχει γίνει ο αληθινός Σωτήρας για όλη την ανθρωπότητα.
Μπορούμε να το δούμε αυτό επίσης στα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν για την πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου. Η χρήση του ανθεκτικού λινού στημονιού σημαίνει ότι μας έσωσε όλους χωρίς εξαίρεση από όλες τις αμαρτίες του κόσμου.
Το να κεντήσουν το ύφασμα της πύλης με κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα, και ανθεκτικό λινό στημόνι, μας λέει ξεκάθαρα την αλήθεια της σωτηρίας του Θεού. Ήταν πολύ ουσιαστικό στη σωτηρία της εξιλέωσης.
Μπορούμε να δούμε από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου, ότι ο Ιησούς Χριστός δεν έσωσε εμάς τους αμαρτωλούς τυχαία, χωρίς σχέδιο. Ακολουθώντας το με λεπτομέρεια και προσοχή σχέδιο του Θεού, βαφτίστηκε και σταυρώθηκε, και κατόπιν αναστήθηκε από τους νεκρούς για να εκπληρώσει τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Με το κυανό, το πορφυρό και το κόκκινο νήμα, τα υλικά του ευαγγελίου της άφεσης, ο Ιησούς έσωσε όλους όσοι πίστεψαν στη σωτηρία Του.
 
 
Ο ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΗΤΑΝ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΒΑΦΤΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
 
Γιατί έπλεναν οι ιερείς τα χέρια και τα πόδια τους πριν μπουν στα Άγια;
Επειδή έπρεπε να στέκονται ενώπιον του Θεού χωρίς καμιά αμαρτία
 
Ο νιπτήρας ήταν επίσης από χαλκό. Ο χαλκός αντιπροσωπεύει την κρίση που υπέφερε ο Ιησούς για μας. Και η λεκάνη ύδατος συμβόλιζε το λόγο του ευαγγελίου, που μας λέει ότι όλες οι ανομίες μας πλύθηκαν εντελώς.
Μας δείχνει πώς πραγματοποιήθηκε η πλύση των καθημερινών αμαρτιών μας. Είναι σκιά της αλήθειας, ότι οι καθημερινές αμαρτίες όλης της ανθρωπότητας μπορούν να πλυθούν και να καθαριστούν εντελώς μέσω της πίστης στα λόγια του βαφτίσματος του Ιησού.
Ο βωμός του ολοκαυτώματος αντιπροσωπεύει την κρίση. Και το νερό του Ιησού, που είναι κυανό, είναι το ευαγγέλιο της εξιλέωσης των αμαρτιών, το βάφτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή (Ματθαίος 3:15, Ιωάννου Α΄ 5:5-10). Είναι ο λόγος της μαρτυρίας για το ευαγγέλιο της σωτηρίας μέσω της εξιλέωσης.
Στο Ιωάννου Α΄ 5, διαβάζουμε, «Αύτη είναι η νίκη η νικήσασα τον κόσμον, η πίστις ημών». «Και τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τη γη, το Πνεύμα, και το ύδωρ, και το αίμα· και οι τρεις ούτοι αναφέρονται εις το εν». Μας λέει επίσης ότι εκείνος που πιστεύει στον Υιό του Θεού έχει μέσα του τη μαρτυρία του νερού, του αίματος και του Πνεύματος.
Ο Θεός μας επέτρεψε να αγιαστούμε μέσω της πίστης στο ευαγγέλιο της εξιλέωσης και να μπούμε στην Σκηνή του Μαρτυρίου. Επομένως μπορούμε τώρα να ζούμε με πίστη, να τρεφόμαστε με τους λόγους του Θεού, να ευλογούμαστε από Αυτόν και να ζούμε τη ζωή του δίκαιου. Το να γίνουμε λαός του Θεού σημαίνει να σωθούμε μέσω της πίστης στο ευαγγέλιο της εξιλέωσης και να ζήσουμε μέσα στην Σκηνή του Μαρτυρίου.
Πολλοί άνθρωποι σήμερα λένε ότι είναι αρκετό μόνο να πιστέψουν, χωρίς να ενδιαφέρονται για τη σημασία του κυανού, του πορφυρού και του κόκκινου νήματος της πύλης της Σκηνής του Μαρτυρίου. Εάν κάποιος πίστευε στον Ιησού χωρίς γνώση γι’ αυτά τα πράγματα, η πίστη του δε θα ήταν αληθινή, επειδή θα υπήρχε ακόμα αμαρτία στην καρδιά του. Θα εξακολουθούσε να έχει αμαρτία στην καρδιά του, επειδή δεν πίστεψε στην αλήθεια της αναγέννησης μέσω του ευαγγελίου της εξιλέωσης, του νερού, του αίματος και του Πνεύματος.
Εάν είχε ζητηθεί από κάποιον να αξιολογήσει έναν που γνωρίζει ελάχιστα, και εάν, για να ευχαριστήσει τον ακροατή του, έλεγε, «Ναι, εμπιστεύομαι αυτόν τον άνθρωπο. Δεν τον έχω συναντήσει ποτέ, όμως τον εμπιστεύομαι», νομίζετε ότι ο ακροατής θα ήταν ευχαριστημένος ακούγοντας αυτή την απάντηση; Ίσως κάποιος από σας να ήταν, αλλά αυτό δεν είναι το είδος εμπιστοσύνης που θέλει ο Θεός από μας.
Ο Θεός θέλει να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο της άφεσης των αμαρτιών, στη σωτηρία του Ιησού μέσω του κυανού (βάφτισμα), του πορφυρού (βασιλεία) και του κόκκινου (αίμα). Πριν εξασκήσουμε πίστη στον Ιησού, πρέπει να ξέρουμε πώς μας έσωσε από όλη την αμαρτία.
Όταν πιστεύουμε στον Ιησού, πρέπει να ξέρουμε πώς μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας μέσω του ύδατος (το βάφτισμα του Ιησού), του αίματος (ο θάνατός Του) και του Πνεύματος (ότι ο Ιησούς είναι Θεός).
Όταν καταλαβαίνουμε αληθινά, τότε μπορούμε να εξασκήσουμε αληθινή πίστη και να κατεχόμαστε από πλήρη πίστη. Η πίστη μας δε θα ήταν ποτέ πλήρης χωρίς γνώση αυτής της αλήθειας. Η αληθινή πίστη έρχεται μόνο με την κατανόηση της μαρτυρίας της σωτηρίας του Ιησού, του ευαγγελίου της άφεσης και του ότι ο Ιησούς είναι ο αληθινός Σωτήρας της ανθρωπότητας.
Ποια λοιπόν θα ήταν η πίστη που θα έκανε μια γελοιοποίηση του Ιησού; Ας το δούμε.
 
 
Η ΠΙΣΤΗ ΠΟΥ ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ
 
Τι είναι απολύτως απαραίτητο για την πίστη;
Η ακριβής γνώση του βαφτίσματος του Ιησού
 
Πρέπει να ξέρετε ότι το να πιστέψετε στον Ιησού με τρόπο αυθαίρετο, Τον γελοιοποιεί. Εάν σκέφτεστε, «Το βρίσκω δύσκολο να πιστέψω, αλλά δεδομένου ότι είναι Θεός και δεδομένου ότι είναι ο Υιός του Θεού, θα πρέπει να πιστέψω», τότε γελοιοποιείτε τον Ιησού. Πρέπει να πιστέψετε στο βάφτισμα και στο αίμα του Ιησού, στο ευαγγέλιο της εξιλέωσης.
Το να πιστέψουμε στον Ιησού χωρίς γνώση του ευαγγελίου της εξιλέωσης, είναι χειρότερο από το να μην πιστέψουμε καθόλου στον Ιησού. Το να κηρύξουμε το ευαγγέλιο όταν πιστεύουμε στο αίμα του Ιησού χωρίς τη γνώση της αλήθειας είναι μάταιος κόπος.
Ο Ιησούς δε θέλει από τον καθέναν να πάει να κηρύξει πιστεύοντας με μια αυθαίρετη πίστη σ’ Αυτόν, ή έχοντας πίστη σ’ Αυτόν χωρίς λόγο. Μας θέλει να πιστεύουμε σ’ Αυτόν γνωρίζοντας το ευαγγέλιο της εξιλέωσης.
Όταν πιστεύουμε στον Ιησού, ξέρουμε ότι το ευαγγέλιο της εξιλέωσης είναι το βάφτισμα και το αίμα του Ιησού. Όταν πιστεύουμε στον Ιησού, πρέπει να καταλάβουμε το ευαγγέλιο της εξιλέωσης μέσω των λόγων Του, και να ξέρουμε συγκεκριμένα πώς Εκείνος έπλυνε εντελώς όλες τις αμαρτίες μας.
Πρέπει επίσης να ξέρουμε τι αντιπροσωπευόταν από το κυανό, το πορφυρό και το κόκκινο νήμα στην πύλη στην Σκηνή του Μαρτυρίου. Τότε μπορούμε να έχουμε την αληθινή πίστη που θα διαρκέσει αιώνια.
 
 
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΑΝΟΥ, ΤΟΥ ΠΟΡΦΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ
 
Τι έπρεπε να κάνουν οι ιερείς προτού να μπουν στα Άγια;
Έπλεναν τα χέρια και τα πόδια τους στο νερό του χάλκινου νιπτήρα
 
Ο Κύριος μας Ιησούς μας έσωσε. Δεν μπορούμε παρά να δοξάζουμε τον Κύριο όταν βλέπουμε πόσο τέλεια μας έσωσε. Πρέπει να εξετάσουμε την Σκηνή του Μαρτυρίου. Μας έδωσε τα λόγια του ευαγγελίου της εξιλέωσης μέσω του κυανού, πορφυρού και κόκκινου νήματος της Σκηνής του Μαρτυρίου, και μας έσωσε με αυτά. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο.
Οι αμαρτωλοί δε θα μπορούσαν να μπουν στα Άγια χωρίς να περάσουν από μια φοβερή κρίση. Πώς θα μπορούσε κάποιος να μπει στα Άγια χωρίς να κριθεί για τις αμαρτίες του; Αυτό θα ήταν αδύνατο. Εάν ένα τέτοιο πρόσωπο έμπαινε, θα σκοτωνόταν ευθύς αμέσως. Δε θα ήταν μια ευλογία, αλλά μια καταδίκη. Ένας αμαρτωλός δε μπορούσε ούτε να μπει στα Άγια ούτε να περιμένει ότι θα ζήσει.
Ο Κύριος μας έσωσε μέσω του μυστικού που κρύβεται στην πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου. Με το κυανό, το πορφυρό και το κόκκινο νήμα, και το ανθεκτικό λινό στημόνι, μας έσωσε. Και μας είπε το μυστικό της σωτηρίας Του μέσω αυτών των πραγμάτων.
Εσείς και εγώ σωζόμαστε με αυτό τον τρόπο; Εάν δεν πιστεύουμε στα λόγια του κυανού, πορφυρού και κόκκινου νήματος, δεν μπορεί να υπάρξει σωτηρία μέσω του ευαγγελίου της εξιλέωσης. Το κυανό χρώμα δεν σημαίνει τον Θεό, σημαίνει το βάφτισμα του Ιησού. Σημαίνει το βάφτισμα του Ιησού που αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες μας.
Κάποιος μπορεί να μπει μέχρι το βωμό του ολοκαυτώματος χωρίς πίστη στο κυανό νήμα. Εντούτοις, δεν μπορεί να μπει στα Άγια όπου κατοικεί ο Θεός.
Επομένως, προτού να περάσουμε την πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου, πρέπει να πιστέψουμε στο κυανό νήμα (το βάφτισμα του Ιησού), στο κόκκινο νήμα (το αίμα Του στον Σταυρό), και στο πορφυρό νήμα (ότι ο Ιησούς είναι Θεός και ο Υιός του Θεού). Μόνο όταν πιστεύουμε γινόμαστε αποδεκτοί από τον Θεό και μας επιτρέπεται να μπούμε στα Άγια των Αγίων μέσω του καταπετάσματος.
Μερικοί μπαίνουν στην εξωτερική αυλή της Σκηνής και νομίζουν ότι είναι μέσα. Αλλά αυτό δεν είναι σωτηρία. Πόσο μέσα πρέπει να πάμε για να σωθούμε; Πρέπει να μπορούμε να μπούμε στα Άγια των Αγίων.
Αλλά για να μπούμε στα Άγια των Αγίων πρέπει να περάσουμε το χάλκινο νιπτήρα. Ο χάλκινος νιπτήρας αντιπροσωπεύει το βάφτισμα του Ιησού και πρέπει να πλύνουμε όλες τις καθημερινές αμαρτίες μας με το βάφτισμα του Ιησού και να γίνουμε άγιοι για να μπούμε στον άγιο τόπο.
Στην Παλαιά Διαθήκη, οι ιερείς έπρεπε να πλυθούν προτού να μπουν, και στην Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια των μαθητών Του για να συμβολίσει το πλύσιμο των παραβάσεων όλης της ζωής τους.
Ο Νόμος του Θεού λέει, «Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος· το δε χάρισμα του Θεού, ζωή αιώνιος διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». (Ρωμαίους 6:23). Ο Θεός κρίνει τις αμαρτίες του ανθρώπου χωρίς εξαίρεση, αλλά τις μεταβίβασε στον Υιό Του και έκρινε Εκείνον γι` αυτές. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού, η σωτηρία Του. Η αληθινή σωτηρία επιτυγχάνεται μόνο όταν πιστεύουμε στο ευαγγέλιο της εξιλέωσης, του βαφτίσματος, του αίματος, του θανάτου και της ανάστασης του Ιησού.
 
 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΦΡΟΝΕΙ ΠΟΤΕ ΤΟΝ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΕΞΙΛΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ
 
Ποιο είναι το μόνο πράγμα που απομένει σε μας να κάνουμε;
Να πιστέψουμε στο γραπτό λόγο του Θεού
 
Δεν περιφρονώ ποτέ τους άλλους ανθρώπους. Όταν κάποιος μιλά για κάτι που δεν γνωρίζω, του ζητώ να με διδάξει. Αλλά όταν ρώτησα γύρω για τη σημασία της Σκηνής του Μαρτυρίου, κανένας δε μπορούσε να μου πει.
Τι μπορούσα να κάνω λοιπόν; Έπρεπε να επιστρέψω πίσω στη Βίβλο. Πού η Βίβλος μιλάει για την Σκηνή του Μαρτυρίου; Περιγράφεται λεπτομερώς στην Έξοδο. Και εάν κάποιος διαβάσει αυτό το βιβλίο προσεκτικά, μπορεί να καταλάβει την έννοιά του μέσω των γραπτών λόγων του Θεού.
Αγαπητοί φίλοι, δε μπορείτε να σωθείτε πιστεύοντας τυφλά στον Ιησού. Δεν μπορείτε να αναγεννηθείτε μόνο με το να παρευρίσκεστε τακτικά στην εκκλησία. Ξέρουμε τι είπε ο Ιησούς στο Νικόδημο. «Συ είσαι ο Διδάσκαλος του Ισραήλ, και ταύτα δεν εξεύρεις;» «Εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού». (Ιωάννης 3:5,10).
Όλοι εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού πρέπει να πιστέψουν στο κυανό νήμα (ότι όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαφτίστηκε), στο κόκκινο νήμα (τον θάνατο του Ιησού για όλες τις αμαρτίες μας), και στο πορφυρό νήμα (ότι ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας, Θεός και ο Υιός του Θεού).
Πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας όλων των αμαρτωλών του κόσμου. Χωρίς αυτήν την πίστη, κανείς δεν μπορεί ποτέ να αναγεννηθεί, ούτε μπορεί να μπει στον άγιο τόπο της βασιλείας του Θεού. Δε μπορεί ούτε να ζήσει πιστά σ’ αυτόν τον κόσμο χωρίς αυτό.
Δεν θα ήταν ευκολότερο εάν κάποιος μπορούσε να αναγεννηθεί μόνο έχοντας πίστη στον Ιησού; –Ναι.– «♫ Έχεις σωθεί. Έχω σωθεί. Όλοι έχουμε σωθεί ♫». Πόσο όμορφο. Αλλά υπάρχουν τόσοι πολλοί που πιστεύουν στον Ιησού χωρίς να έχουν αναγεννηθεί αληθινά.
Ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει την αλήθεια που υπάρχει στη Βίβλο, καθώς επίσης να έχει πίστη στον Ιησού. Πρέπει να ξέρουμε το ευαγγέλιο της άφεσης της αμαρτίας στη Βίβλο, και την έννοια του κυανού, πορφυρού και κόκκινου νήματος, προκειμένου να μπούμε στην Σκηνή του Μαρτυρίου και να είμαστε με τον Θεό στον κόσμο της πίστης. Μέσα στη σκηνή της πίστης μπορούμε να ζήσουμε ευτυχισμένοι έως ότου έρθει ο χρόνος για να προχωρήσουμε στη βασιλεία των ουρανών. Είναι ουσιαστικό ότι ξέρουμε πώς να πιστέψουμε στον Ιησού με το σωστό τρόπο.
 
 
ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΓΕΝΝΑ ΤΗΝ ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΥΑΝΟ ΝΗΜΑ
 
Τι είναι προϋπόθεση για τη σωτηρία;
Το βάφτισμα του Ιησού
 
Κάποιος μπορεί να νομίζει πως μπορεί να ζήσει τέλεια χωρίς να κάνει κανένα λάθος. Όταν όμως προσπαθεί να κάνει κάτι, σύντομα ανακαλύπτει την ανεπάρκειά του. Τα ανθρώπινα όντα είναι τόσο ελλιπή, ώστε είναι αδύνατο γι` αυτόν να μη αμαρτήσει. Εντούτοις, επειδή ο Ιησούς μας έσωσε με το κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα, το ευαγγέλιο της εξιλέωσης, μπορούμε να είμαστε αγιασμένοι και να μπούμε στον άγιο τόπο του Θεού.
Εάν ο Θεός δεν μας είχε σώσει με το κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα, δε θα μπορούσαμε ποτέ να μπούμε στον άγιο τόπο από μόνοι μας. Ποιος είναι ο λόγος γι` αυτό; Εάν μπορούσαν να μπουν μόνο εκείνοι που ζουν τέλεια με τη σάρκα τους, δε θα υπήρχε κανένας που θα ήταν κατάλληλος. Όταν κάποιος πιστεύει στον Ιησού χωρίς το ευαγγέλιο, μόνο προσθέτει περισσότερες αμαρτίες στην καρδιά του.
Ο Ιησούς μας έσωσε με την προσεκτικά προγραμματισμένη σωτηρία Του, τη σωτηρία του κυανού, πορφυρού και κόκκινου νήματος, και του ανθεκτικού λινού στημονιού. Έπλυνε εντελώς όλες τις αμαρτίες μας. Το πιστεύετε αυτό; - Ναι. - Έχετε στην καρδιά σας την αλήθεια του ευαγγελίου της άφεσης και δίνετε μαρτυρία σ` αυτήν; - Ναι. -
Μόνο όταν δίνεται μαρτυρία για το ευαγγέλιο μπορείτε να βάλετε στο μέτωπό σας την ταινία που λέει «ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ» και να ενωθείτε με τη «βασιλική ιεροσύνη» (Πέτρου Α΄ 2:9). Μόνο τότε μπορείς να σταθείς μπροστά στους ανθρώπους και να τους πεις ότι είσαι δούλος του Θεού, που εργάζεται όπως ένας αρχιερέας.
Η μίτρα του αρχιερέα είχε μία ταινία χρυσή και η ταινία στερεωνόταν με κυανό κορδόνι. Γιατί κυανό; Επειδή ο Ιησούς μας έσωσε με το ευαγγέλιο της άφεσης, επειδή ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας και μας έκανε χωρίς αμαρτία μέσω του βαφτίσματός Του (η τοποθέτηση των χεριών στην Παλαιά Διαθήκη, το βάφτισμα στην Καινή Διαθήκη).
Ανεξάρτητα από το πόσο επιμελώς πιστέψαμε στον Ιησού, δε θα μπορούσαμε να κερδίσουμε την ταινία που έχει χαραγμένη τη φράση «ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ» χωρίς τους μυστικούς λόγους του κυανού, πορφυρού και κόκκινου νήματος.
Πώς γίναμε δίκαιοι; Είναι γραμμένο στο Ματθαίος 3:15, «Διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην». Ο Ιησούς βαφτίστηκε και μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Επειδή Εκείνος βαφτίστηκε και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας, εμείς οι πιστοί γίναμε δίκαιοι.
Πώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήμαστε χωρίς αμαρτία, εάν δεν είχε υπάρξει το βάφτισμα του Ιησού; Ακόμα κι αν πιστέψαμε στον Ιησού, ακόμα κι αν κλάψαμε στη σκέψη ότι ο Ιησούς σταυρώθηκε, όλα τα δάκρυα σ’ αυτόν τον κόσμο δε θα μπορούσαν να πλύνουν όλες τις αμαρτίες μας. Όχι. Αδιάφορο πόσο κλάψαμε και μετανοήσαμε, οι αμαρτίες μας θα παρέμεναν μέσα σε μας.
«ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ». Επειδή Εκείνος αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες μας με το βάφτισμα και το αίμα Του, επειδή ο Κύριος επέτρεψε ώστε όλες οι αμαρτίες εμάς των αμαρτωλών να μεταβιβαστούν στον Ιησού, επειδή ο λόγος της σωτηρίας είναι καταγραμμένος στη Βίβλο, έχουμε γίνει δίκαιοι μέσω της πίστης μας, παρ’ όλες τις αδυναμίες μας.
Επομένως μπορούμε τώρα να σταθούμε ενώπιον του Θεού. Μπορούμε τώρα να ζήσουμε ως δίκαιοι και να κηρύξουμε το ευαγγέλιο στον κόσμο. «♪ Ω, έχω σωθεί. Έχετε σωθεί. Όλοι έχουμε σωθεί♪». Έχουμε σωθεί σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού.
Δεν υπάρχει σωτηρία χωρίς το λόγο του ευαγγελίου της εξιλέωσης στην καρδιά σας, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθείτε εσείς. Μοιάζει με ένα κορεατικό δημοφιλές τραγούδι που μιλάει για αγάπη χωρίς ανταπόκριση. «♪Ω, η καρδιά μου χτυπά γρήγορα χωρίς λόγο κάθε φορά που την βλέπω, κάθε φορά που είμαι κοντά της. Πρέπει να είμαι ερωτευμένος♪». Η καρδιά μου χτυπά γρήγορα, όμως δεν χτυπά και η δική της. Η αγάπη μου δεν βρίσκει ανταπόκριση.
Οι άνθρωποι νομίζουν ότι η σωτηρία έρχεται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους για τον κάθε ξεχωριστό άνθρωπο. «Γιατί πρέπει να έρχεται μόνο μέσω του ευαγγελίου του βαφτίσματος;» ρωτούν. Εάν δεν έρχεται μέσω του ευαγγελίου του βαφτίσματος του Ιησού, δεν είναι πλήρης σωτηρία. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να γίνουμε δίκαιοι ενώπιον του Θεού, επειδή είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να καθαριστούμε εντελώς από όλες τις αμαρτίες μας.
 
 
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΑΝΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ;
 
Τι μας έχει κάνει δίκαιους;
Το ευαγγέλιο του κυανού, πορφυρού και κόκκινου νήματος
 
Η σωτηρία μέσω του ευαγγελίου του κυανού, πορφυρού και κόκκινου νήματος, είναι δώρο του Θεού προς όλη την ανθρωπότητα. Αυτό το δώρο έχει επιτρέψει σε μας να μπούμε στην Σκηνή του Μαρτυρίου και να ζήσουμε με ειρήνη. Μας έχει κάνει δίκαιους. Μας έχει καταστήσει δίκαιους και μας ικάνωσε να ζήσουμε μέσα στην εκκλησία ώστε να εκπαιδευτούμε στα ιερά λόγια μέσα στην εκκλησία.
Κάθε φορά που πηγαίνουμε ενώπιον του Θεού για να προσευχηθούμε, το ευαγγέλιο μας ευλογεί με την αγάπη Του. Γι` αυτό η σωτηρία είναι τόσο πολύτιμη σε μας. Ο Ιησούς μας λέει να χτίσουμε σπίτι πάνω στο βράχο. Ο βράχος είναι το βάφτισμα του Ιησού. Πρέπει όλοι να σωθούμε, να ζήσουμε με τη σωτηρία, να πάμε στον ουρανό, να κερδίσουμε την αιώνια ζωή και να γίνουμε τα παιδιά του Θεού.
Αγαπητοί φίλοι, χάρη στο ευαγγέλιο της εξιλέωσης, είμαστε σε θέση να μπούμε στην Σκηνή του Μαρτυρίου με πίστη. Χάρη στο πλύσιμο όλων των αμαρτιών μας (το βάφτισμα του Ιησού) και την κρίση στον Σταυρό, έχουμε σωθεί με την πίστη στο ευαγγέλιο του βαφτίσματος του Ιησού.
Η άφθονη εξιλέωση για όλες τις αμαρτίες μας, το βάφτισμα και το αίμα του Ιησού, είναι το ευαγγέλιο που έπλυνε εντελώς όλες τις αμαρτίες μας. Το πιστεύετε αυτό; Το αληθινό ευαγγέλιο είναι το ουράνιο ευαγγέλιο της εξιλέωσης που έπλυνε εντελώς όλες τις αμαρτίες μας.
Έχουμε αναγεννηθεί πιστεύοντας στο ευαγγέλιο της εξιλέωσης. Ο Ιησούς μας έχει δώσει το ευαγγέλιο της εξιλέωσης, το οποίο έπλυνε εντελώς ακόμα και όλες τις καθημερινές μας αμαρτίες. Δοξάστε τον Κύριο. Αλληλούια! Ευχαριστώ τον Κύριο.
Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος (το ευαγγέλιο του νερού και του αίματος) είναι το αληθινό ευαγγέλιο που κηρύχτηκε από τον Ιησού Χριστό. Αυτό το βιβλίο γράφτηκε για να αποκαλύψει το ευαγγέλιο του Ιησού, το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
Επειδή πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στον Ιησού χωρίς γνώση της πλήρους αλήθειας, τώρα λειτουργούν μόνο στον κόσμο της Χριστιανικής θεολογίας (που αποκαλείται φιλοσοφική θεολογία)· με λίγα λόγια ζουν σε αίρεση και σύγχυση. Επομένως πρέπει να επιστρέψουμε και να πιστέψουμε το αληθινό ευαγγέλιο. Δεν είναι ακόμα πολύ αργά.

Έχω επιθυμία να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες στο δεύτερο βιβλίο, για εκείνους που έχουν ερωτήσεις σχετικά με το ευαγγέλιο της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος.