Search

Κηρύγματα

Θέμα 7: Η Πλάνη της Θεωρίας του Προορισμού και της Θείας Εκλογής

[7-1] Η Πλάνη του Δόγματος του Προορισμού και της Θείας Εκλογής (Ρωμαίους 8:28-30)

Η Πλάνη του Δόγματος του Προορισμού και της Θείας Εκλογής
(Ρωμαίους 8:28-30)
«Εξεύρομεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλημένους κατά τον προορισμόν αυτού· ‎διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρισε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, διά να ήναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών· ‎όσους δε προώρισε, τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε, και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε». 
 
Είναι αλήθεια ότι ο Θεός διάλεξε μόνο μερικούς από μας;
Όχι. Μας διάλεξε όλους εν Χριστώ Ιησού.

Το θεολογικό δόγμα του προορισμού και της θείας εκλογής, που είναι μια από τις βασικές θεολογίες που αποτελούν το χριστιανικό δόγμα, έχει οδηγήσει πολλούς που θέλουν να πιστέψουν στον Ιησού, να παρανοήσουν τον λόγο του Θεού. Αυτή η παραπλανητική θεωρία έχει προκαλέσει πολλή σύγχυση. 
Αυτό που λέει η αναληθής θεολογία για τον προορισμό, είναι ότι ο Θεός εκλέγει τους ανθρώπους που αγαπά, καταδικάζοντας εκείνους που αντιπαθεί. Αυτό σημαίνει ότι μερικοί που εκλέχτηκαν αναγεννώνται εξ ύδατος και Πνεύματος και γίνονται αποδεκτοί στον ουρανό, ενώ άλλοι που δεν εκλέχτηκαν προορίζονται για να καούν στον άδη. 
Αν ο Θεός εκλέγει στην πραγματικότητα μόνο μερικούς από εμάς, δεν μπορούμε παρά να αγωνιούμε εξαιτίας της ερώτησης, «Εγώ έχω εκλεγεί για σωτηρία;» Αν δεν εκλεχτήκαμε, θα ήταν άχρηστο για μας να πιστέψουμε στον Ιησού. Έτσι, αυτό το δόγμα έχει κάνει πολλούς ανθρώπους να ενδιαφέρονται περισσότερο για το αν εκλέχτηκαν από τον Θεό παρά με την ίδια την πίστη. 
Αν το πιστεύουμε αυτό, πώς μπορούμε να είμαστε χωρίς αμφιβολίες και να πιστεύουμε μόνο στον Θεό; Πώς επιβεβαιώνουμε ότι ο Θεός μάς εξέλεξε πραγματικά; Αυτός θα ήταν Θεός μόνο για εκείνους που εκλέχτηκαν, ακόμα και αν λέει, «Ή των Ιουδαίων μόνον είναι ο Θεός; Ουχί δε και των εθνών; Ναι, και των εθνών» (Ρωμαίους 3:29). 
Επειδή πολλοί άνθρωποι παρανοούν την έννοια του προορισμού και της θείας εκλογής, φοβούνται ότι θα καταστραφούν παρ’ όλο που πιστεύουν στον Ιησού. 
Στην Επιστολή προς Εφεσίους 1:3-5 λέει, «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια διά Χριστού, καθώς εξέλεξεν ημάς δι’ αυτού προ καταβολής κόσμου, διά να ήμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού διά της αγάπης, προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν διά Ιησού Χριστού εις εαυτόν, κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού». 
Γι’ αυτό πρέπει να εξετάσουμε την έννοια του θεολογικού προορισμού και της θείας εκλογής. Πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τι λέει η Βίβλος για τον προορισμό και τη θεία εκλογή, και να ενισχύσουμε την πίστη μας στη σωτηρία μέσω του ύδατος και του Πνεύματος. 
Τι μας λέει η Επιστολή προς Ρωμαίους; Μερικοί θεολόγοι ανέπτυξαν την αβάσιμη θεωρία της «χωρίς όρους εκλογής». Αλλά μήπως είναι η θεολογία Θεός; Η θεολογία από μόνη της δεν είναι Θεός. 
Ακόμα και πριν από τη δημιουργία του κόσμου, ο Θεός επέλεξε όλη την ανθρωπότητα για τον Ιησού Χριστό και αποφάσισε να σώσει όλους εμάς, κάνοντάς μας δίκαιους. Ο Ιησούς μάς αγαπά χωρίς όρους. Μην κάνετε προσωπολήπτη τον Θεό. Οι άπιστοι έχουν πίστη στις σκέψεις τους αλλά οι πιστοί στηρίζουν την πίστη τους στον γραπτό λόγο του Θεού. 
 
 

Η ΘΕΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 

 
Είναι σωστή η θεωρία της χωρίς όρους εκλογής;
Όχι. Ο Κύριός μας δεν είναι προσωπολήπτης Θεός. Ο Θεός διάλεξε όλους τους αμαρτωλούς εν Χριστώ, όχι μόνο μερικούς εκλεκτούς.

Στη Γένεση 25:21-26, διαβάζουμε για τους δύο γιους του Ισαάκ, τον Ησαύ και τον Ιακώβ. Ο Θεός επέλεξε τον Ιακώβ, ενώ οι δύο γιοι του Ισαάκ ήταν ακόμα στη μήτρα της μητέρας τους. 
Εκείνοι που παρανοούν τον λόγο του Θεού, παίρνουν αυτό ως βάση της θεωρίας της χωρίς όρους εκλογής. Αυτό είναι σαν να αναμιγνύουμε με τον Χριστιανισμό έναν θεό μοίρας. 
Αν πιστεύουμε ότι ο Θεός μας επιλέγει βάσει της «χωρίς όρους εκλογής» και όχι εν τω Χριστώ, τότε είναι το ίδιο σαν να λατρεύουμε έναν θεό μοίρας και των ειδώλων. Ο Θεός δεν είναι θεός μοίρας. Αν επρόκειτο να πιστέψουμε σε έναν θεό μοίρας, θα αρνούμασταν το σχέδιο του Θεού για μας και θα πέφταμε στην παγίδα του Σατανά. 
Αν ο άνθρωπος δεν είναι υπάκουος στο θέλημα του Θεού, τότε είναι όπως τα κτήνη που χάνονται. Δεδομένου ότι οι πιστοί δεν είμαστε κτήνη, πρέπει να γίνουμε αληθινοί πιστοί, που διαβάζουν και πιστεύουν την αλήθεια που είναι γραμμένη στη Βίβλο. Αν κάποιος δεν σκέφτεται πρώτα τη γραπτή αλήθεια στη Βίβλο, είναι σαν να παραδίνεται στον Σατανά. 
Για να έχουμε την αληθινή πίστη, πρέπει πρώτα να σκεφτούμε τη γραπτή αλήθεια στη Βίβλο και να ακολουθήσουμε την πίστη εκείνων που αναγεννήθηκαν με τον Χριστό. 
Ο Καλβινισμός επιμένει στην περιορισμένη λύτρωση. Αυτό υπονοεί ότι η αγάπη του Θεού και η λύτρωση του Κυρίου δεν ισχύουν για μερικούς. Μπορεί αυτό να είναι αλήθεια; 
Η Βίβλος λέει ότι ο Θεός «θέλει να σωθώσι πάντες οι άνθρωποι» (1 Τιμόθεον 2:4). Αν η ευλογία της λύτρωσης ισχύει μόνο για μερικούς, πολλοί πιστοί θα σταματούσαν να πιστεύουν στον Ιησού. Τελικά, ποιος θα ήθελε να πιστέψει σε έναν τέτοιο προσωπολήπτη Θεό; 
Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη ότι ο Θεός μας δεν είναι προσωπολήπτης. Είναι ο Θεός της αλήθειας, της αγάπης και της δικαιοσύνης. Πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού και το ευαγγέλιο της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος, και έτσι να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς είναι Σωτήρας όλων των αναγεννημένων εξ ύδατος και Πνεύματος. 
Σύμφωνα με τον Καλβινισμό, αν υπήρχαν δέκα άνθρωποι, μερικοί από αυτούς θα σώζονταν από τον Θεό ενώ οι άλλοι θα αφήνονταν για να καούν στη φωτιά του άδη. Αυτό δεν είναι αληθινό. 
Δεν έχει οποιοδήποτε νόημα να πεις ότι ο Θεός αγαπά μερικούς και απορρίπτει άλλους. Φανταστείτε ότι ο Θεός είναι εδώ με μας σήμερα. Αν αποφάσιζε να εκλέξει εκείνους που κάθονται στη δεξιά πλευρά, αποφασίζοντας να στείλει στον άδη όλους όσοι κάθονται στην αριστερή πλευρά, θα Τον πιστεύαμε ως Θεό; 
Εκείνοι που απορρίφθηκαν δε θα ύψωναν φωνές διαμαρτυρίας; Όλα τα πλάσματα θα φώναζαν, «Πώς μπορεί ο Θεός να είναι τόσο άδικος;» Η χωρίς όρους εκλογή δεν είναι αληθινή, επειδή ο Θεός εξέλεξε όλη την ανθρωπότητα εν Χριστώ. 
Επομένως, καθένας που καλείται από τον Θεό, είναι εκλεγμένος στο όνομα του Χριστού. Λοιπόν, ποιους καλεί ο Θεός σ’ Αυτόν; Καλεί τους αμαρτωλούς, όχι τους δίκαιους. Ο Θεός δεν καλεί εκείνους που θεωρούν τον εαυτό τους δίκαιο. 
Η ευλογία της λύτρωσης του Θεού είναι για τους αμαρτωλούς και εκείνους που είναι καταδικασμένοι για τον άδη. Εκλογή σημαίνει ότι ο Θεός καλεί τους αμαρτωλούς για να τους κάνει δίκαιους γιους του. 
 
 

Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ

 
Αγάπησε ο Θεός μόνο μερικούς εκλεκτούς;
Όχι. Ο Κύριος δεν είναι προσωπολήπτης. Ο Θεός είναι δίκαιος.

Ο Θεός είναι δίκαιος. Δεν είναι Θεός που αγαπά μόνο εκείνους που έχει εκλέξει χωρίς όρους. Κάλεσε τους αμαρτωλούς στο όνομα του Χριστού. Χωρίς τη σωτηρία μέσω της λύτρωσης του Ιησού Χριστού και τη συγχώρεσή Του των αμαρτιών, πώς θα μπορούσαμε να ξέρουμε την αγάπη και τη σωτηρία του Θεού; Μην κάνετε ποτέ άδικο τον Θεό. 
Προσπαθήστε να βρείτε τι χάνετε, όταν διαβάζετε το Εφεσίους 1:3-5. «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια διά Χριστού, καθώς εξέλεξεν ημάς δι’ αυτού προ καταβολής κόσμου, διά να ήμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού διά της αγάπης, προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν διά Ιησού Χριστού εις εαυτόν, κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού». Τι λείπει; Ο όρος που λείπε είναι το «εν Χριστώ Ιησού».
Η χωρίς όρους εκλογή του Καλβινισμού, δεν ανταποκρίνεται με τους λόγους της Βίβλου. Η Βίβλος λέει, «Μας εξέλεξε εν Χριστώ προ καταβολής κόσμου». 
Ο Θεός επέλεξε όλη την ανθρωπότητα εν Χριστώ, για να αναγεννηθούν εξ ύδατος και Πνεύματος. Εκείνοι που δεν μπορούν παρά μόνο να είναι γεννημένοι αμαρτωλοί, μπορούν να λυτρωθούν από την αμαρτία και να γίνουν παιδιά Του. Περιέλαβε όλη την ανθρωπότητα στον κατάλογο εκείνων που σώζονται, και τους εξέλεξε εν Χριστώ Ιησού. 
Επειδή πολλοί θεολόγοι που επιμένουν στην χωρίς όρους εκλογή, λένε ότι επιλέγονται μόνο μερικοί, πολλοί άνθρωποι είναι παγιδευμένοι στο χάος του παράλογου δόγματος. Αυτοί οι ψεύτικοι θεολόγοι λένε ότι ο Θεός επιλέγει μερικούς και απορρίπτει άλλους μέσω της χωρίς όρους εκλογής, ενώ η αλήθεια του λόγου Του είναι ότι ο Θεός επέλεξε όλους τους αμαρτωλούς εν Χριστώ. Πολλοί άνθρωποι πέφτουν θύμα στο αναληθές δόγμα εξαιτίας των προληπτικών πεποιθήσεών τους. 
Αν όμως αναγνωρίζουμε ότι ο Θεός αποφάσισε να σώσει όλη την ανθρωπότητα εν Χριστώ και ότι η άφεση της αμαρτίας ισχύει για τον καθένα που πιστεύει στον Ιησού, μπορούμε να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας, γινόμαστε παιδιά τού Θεού, γινόμαστε δίκαιοι άνθρωποι, έχουμε αιώνια ζωή και έχουμε εμπιστοσύνη ότι ο Θεός είναι Δίκαιος.
 
 

Η ΘΕΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΣΑΥ

 
Ποιους διάλεξε ο Θεός; Μόνο τους εκλεκτούς;
Όχι. Ο Θεός διάλεξε όλη την ανθρωπότητα εν Χριστώ. Γι’ αυτό, όποιος πιστεύει στον Χριστό και δεν έχει αμαρτία μέσω του βαπτίσματος του Ιησού είναι διαλεγμένος.

Στη Γένεση 25:19-28, ο Ησαύ και ο Ιακώβ ανταγωνίζονταν μέσα στη μήτρα της μητέρας τους Ρεβέκκας. Ο Θεός είπε στη Γένεση 25:23, «Και είπεν ο Κύριος προς αυτήν, Δύο έθνη είναι εν τη κοιλία σου· ‎και δύο λαοί θέλουσι διαχωρισθή από των εντοσθίων σου·‎ και ο εις λαός θέλει είσθαι δυνατώτερος του άλλου λαού·‎ και ο μεγαλήτερος θέλει δουλεύσει εις τον μικρότερον».
Οι αμαρτωλοί μετέτρεψαν αυτούς τους λόγους στη θεωρία του θεολογικού προορισμού και της θείας εκλογής, αφήνοντας πολλούς που πιστεύουν στον Ιησού συγκεχυμένους ως προς το αν επιλέχτηκαν ή όχι! Όταν θεωρούν τους εαυτούς τους εκλεγμένους, νομίζουν ότι σώθηκαν και χάνουν το ενδιαφέρον για την αναγέννηση εξ ύδατος και Πνεύματος. 
Η αντίληψη της χωρίς όρους εκλογής, έχει στρέψει μακριά από τη λύτρωση πολλούς ανθρώπους που πίστεψαν στον Ιησού και τους καταδίκασε στον άδη. Έχει κάνει επίσης τον Θεό να φαίνεται άδικος. 
Επειδή τόσοι πολλοί θεολόγοι διδάσκουν το αναληθές δόγμα που αναπήδησε από τις σκέψεις τους, πολλοί που πιστεύουν στον Ιησού γίνονται ανασφαλείς και αναρωτιούνται αν επιλέχτηκαν ή αν η λύτρωση τους ήταν προορισμένη. 
Από τον Ιακώβ και τον Ησαύ, ποιον εξέλεξε ο Θεός; Επέλεξε τον Ιακώβ εν Χριστώ. Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 9:10-11, λέει ότι ο Θεός κάλεσε τον Ιακώβ αντί του αδελφού του, παρ’ όλο που συλλήφθηκαν από έναν άνθρωπο, ενώ ήταν ακόμα αγέννητοι και δεν είχαν κάνει ούτε καλό ούτε κακό. 
Σκοπός τού Θεού ήταν να εκλέξει τον Ιακώβ, όχι λόγω των έργων του. Η Βίβλος μάς λέει επίσης ότι ο Ιησούς ήρθε να καλέσει αμαρτωλούς, όχι εκείνους που έχουν ζήσει δίκαιες ζωές. 
Οι άνθρωποι, ως απόγονοι του Αδάμ, είναι γεννημένοι αμαρτωλοί. Ο Δαβίδ είπε ότι ήταν αμαρτωλός από τον χρόνο που ήταν στη μήτρα της μητέρας του και ότι γεννήθηκε μέσα στην ανομία. «Ιδού, συνελήφθην εν ανομία, και εν αμαρτία με εγέννησεν η μήτηρ μου» (Ψαλμός 51:5). 
Ο άνθρωπος γεννιέται αμαρτωλός λόγω των αμαρτιών των προγόνων του. Έτσι, καθένας που γεννιέται σ’ αυτό τον κόσμο γίνεται ασυναίσθητα αμαρτωλός, ενεργεί ως αμαρτωλός και παράγει τους καρπούς της αμαρτίας. 
Ένα παιδί που δεν έχει διαπράξει ακόμα οποιαδήποτε αμαρτία, είναι ήδη αμαρτωλό επειδή γεννήθηκε με το σπόρο της αμαρτίας. Έχει κακές σκέψεις στην καρδιά του, μοιχεία, πορνεία και φόνο. Γεννήθηκε με τις αμαρτίες του προγόνου του. Ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός πριν ακόμα γεννηθεί. 
Ο λόγος που ο Θεός μάς κατέστησε αδύναμους, είναι ο ακόλουθος. Ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού, αλλά ο Κύριος είχε σχέδιο να μας κάνει παιδιά Του, σώζοντάς μας από την αμαρτία. Γι’ αυτό επέτρεψε στον Αδάμ να αμαρτήσει. 
Συνεπώς, όταν οι άνθρωποι έγιναν αμαρτωλοί, ο Θεός έστειλε τον Ιησού σ’ αυτό τον κόσμο, επιτρέποντας στον μονογενή Υιό Του να αναλάβει όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μέσω του βαπτίσματός Του. 
Η πρόθεση του Θεού ήταν να λυτρώσει την ανθρωπότητα μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του στον Σταυρό, και να τους δώσει τη δύναμη να γίνουν παιδιά Του με την πίστη στον Ιησού. Επέτρεψε στον Αδάμ να αμαρτήσει με την υπόσχεση να του πλύνει όλη την αμαρτία με τον Χριστό. 
Οι αμαρτωλοί που πιστεύουν στο ψεύτικο δόγμα, λένε, «Κοιτάξτε τον Ιακώβ και τον Ησαύ. Διάλεξε τον ένα και απέρριψε τον άλλο χωρίς όρους». Ο Θεός δεν μας εξέλεξε χωρίς όρους, αλλά μας εξέλεξε εν Χριστώ Ιησού. Πρέπει μόνο να ανατρέξουμε στους γραπτούς λόγους στη Βίβλο. Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 9:10-12 λέει, «Και ουχί μόνον τούτο, αλλά και η Ρεβέκκα, ότε συνέλαβε δύο εξ ενός ανδρός, Ισαάκ του πατρός ημών·‎ διότι πριν έτι γεννηθώσι τα παιδία, και πριν πράξωσί τι αγαθόν ή κακόν, διά να μένη ο κατ` εκλογήν προορισμός του Θεού, ουχί εκ των έργων, αλλ’ εκ του καλούντος, ερρέθη προς αυτήν ότι ο μεγαλήτερος θέλει δουλεύσει εις τον μικρότερο». 
Ο Θεός επέλεξε τον Ιακώβ εν Χριστώ. Ο Ιακώβ ήταν ένα πρότυπο για τους αμαρτωλούς που είναι ανάξιοι και χωρίς δική τους δικαιοσύνη. Στην Επιστολή προς Εφεσίους 1:4 λέει ότι ο Θεός μάς επέλεξε «εν Αυτώ». 
Ποιον κάλεσε ο Θεός; Κάλεσε τον Ιακώβ επειδή ήξερε ότι ήταν αμαρτωλός και άδικος απέναντι στον Θεό, αλλά στηρίχθηκε στον Θεό. Κάλεσε τον Ιακώβ στο όνομα του Υιού Του Ιησού και τον λύτρωσε με το ευαγγέλιο του ύδατος και του αίματος για να τον κάνει παιδί Του. Έτσι, ο Θεός κάλεσε τον Ιακώβ και τον ευλόγησε με τη λύτρωση. 
Κάλεσε αμαρτωλούς για να τους καταστήσει δίκαιους μέσω της λύτρωσης του Ιησού. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. 
 
 

ΤΟ ΨΕΥΤΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ 

 
Γιατί αγάπησε ο Θεός τον Ιακώβ;
Επειδή ο Ιακώβ γνώριζε την αδικία του.

Διάβασα πρόσφατα ένα βιβλίο βασισμένο σε μια ιστορία της χωρίς όρους εκλογής. Ένας νεαρός άνδρας είδε ένα όνειρο. Μια ηλικιωμένη γυναίκα εμφανίστηκε στο όνειρο και είπε στο νεαρό άνδρα να πάει σε ένα ορισμένο τόπο και εκείνος πήγε. Τότε η ηλικιωμένη γυναίκα του είπε ότι αυτός ήταν εκλεγμένος από τον Θεό. 
Ρώτησε την ηλικιωμένη γυναίκα πώς μπορούσε να τον έχει εκλέξει ο Θεός, αφού δεν πίστευε ακόμα στον Θεό; Εκείνη του είπε ότι ο Θεός τον επέλεξε χωρίς όρους παρά την απιστία του. 
Αυτό δεν είναι αληθινό. Πώς θα μπορούσε ο Θεός να καταδικάσει αυθαίρετα μερικούς ανθρώπους στον άδη και να επιλέξει άλλους για σωτηρία; Ο Θεός κάλεσε τους πάντες στον Ιησού. 
Το θεολογικό δόγμα της εκλογής που αποκλείει τον Ιησού, είναι ψεύτικο. Δεν είναι αληθινό. Όμως πολλοί θεολόγοι επιμένουν ότι ο Θεός επέλεξε μόνο μερικούς από μας. Αυτό δεν ισχύει. Ο Θεός θέλει να σώσει τον καθένα εν Χριστώ. Μόνο εκείνοι που δεν πιστεύουν στη λύτρωση εξ ύδατος και Πνεύματος εν Χριστώ δε θα σωθούν. 
Ο Θεός προόρισε όλη την ανθρωπότητα για σωτηρία μέσω του Υιού Του, Ιησού, και προόρισε να μας κάνει παιδιά Του πριν ακόμα δημιουργήσει τον κόσμο. Προγραμμάτισε να σώσει την ανθρωπότητα από όλες τις αμαρτίες του κόσμου, μέσω της λύτρωσης του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η αλήθεια όπως γράφεται στη Βίβλο. 
Οι δίκαιοι που αναγεννήθηκαν εν Χριστώ είναι εκλεγμένοι. Αλλά οι θεολόγοι επιμένουν ότι ο Θεός επιλέγει μόνο μερικούς από μας. Λένε, παραδείγματος χάριν, ότι οι βουδιστές μοναχοί είναι ανάμεσα σ’ εκείνους που ο Θεός δεν επέλεξε. Αλλά ο Θεός εξέλεξε και αυτούς επίσης στον Ιησού. 
Αν ο Θεός επέλεξε χωρίς όρους μερικούς χωρίς τον Ιησού, δε χρειάζεται να κηρύξουμε το ευαγγέλιο. Αν ο Θεός είχε προγραμματίσει να εκλέξει κάποιους χωρίς τον Ιησού, οι αμαρτωλοί δε θα ήταν ανάγκη να πιστέψουν στον Ιησού. Πώς θα μπορούσαν έπειτα να εκπληρωθούν οι λόγοι της Αγάπης, της Αλήθειας και της Απελευθέρωσής Του; 
Θα υπήρχε λόγος για τους δούλους του Θεού να κηρύξουν το ευαγγέλιο σ’ αυτό τον κόσμο; Έχει οποιοδήποτε νόημα ότι ο Θεός έχει ήδη εκλέξει χωρίς όρους τους λυτρωμένους και τους καταδικασμένους, χωρίς τον Ιησού; 
Ο λόγος που ο Θεός επέλεξε τον Ιακώβ εν Χριστώ, ο λόγος που αγάπησε τον Ιακώβ και μίσησε τον Ησαύ, είναι επειδή ήξερε ήδη πριν να δημιουργηθούν, ότι ο Ιακώβ θα πίστευε στον Ιησού και ο Ησαύ δε θα πίστευε σ’ Αυτόν. 
Υπάρχουν σ’ αυτό τον κόσμο πολλοί αμαρτωλοί που πιστεύουν στον Ιησού. Μερικοί από αυτούς είναι όπως ο Ησαύ και άλλοι είναι όπως ο Ιακώβ. 
Γιατί ο Θεός αγάπησε τον Ιακώβ; Ο Ιακώβ ήταν άδικος και ήξερε την αναξιότητά του. Επομένως, αναγνώρισε ότι ήταν αμαρτωλός απέναντι στον Θεό και ζήτησε την χάρη Του. Γι’ αυτό ο Θεός έσωσε τον Ιακώβ. 
Αλλά ο Ησαύ στηρίχθηκε περισσότερο στον εαυτό του παρά στον Κύριο και δεν πεινούσε για την χάρη του Θεού. Γι’ αυτό ο Θεός είπε ότι αγάπησε τον Ιακώβ και μίσησε τον Ησαύ. Αυτός είναι ο λόγος της αλήθειας. 
Ο Θεός προόρισε όλους εμάς για τη σωτηρία με τον Ιησού. Το μόνο που πρέπει να κάνουν οι αμαρτωλοί, είναι να πιστέψουν στον Ιησού. Τότε η αλήθεια και η δικαιοσύνη του Θεού θα ενσταλαχτούν στις καρδιές τους. Εμείς οι αμαρτωλοί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε παρά μόνο να πιστέψουμε με όλη την καρδιά μας στη σωτηρία μέσω του Ιησού. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να πιστέψουμε στη λύτρωση μέσω του Ιησού. 
 
 

Η ΨΕΥΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
Είναι αλήθεια ότι ένας αμαρτωλός μπορεί να γίνει δίκαιος σταδιακά;
Όχι. Είναι αδύνατο. Μια για πάντα, ο Θεός έκανε τους αμαρτωλούς δίκαιους και χωρίς μώμο μέσω της λύτρωσης του βαπτίσματός Του και του θανάτου Του στον Σταυρό.

Ο Σατανάς εξαπατά τους αμαρτωλούς με τη θεωρία της σταδιακής αγιοποίησης, ώστε να μη μπορούν να σωθούν από τις αμαρτίες τους. Η σταδιακή αγιοποίηση σημαίνει ότι οι αμαρτωλοί γίνονται σταδιακά άγιοι αφότου πιστέψουν στον Ιησού. 
Η θεωρία έχει ως εξής. Οι αμαρτωλοί δεν μπορούν να γίνουν δίκαιοι μια για πάντα, αλλά όταν πιστεύουν στον Ιησού σώζονται μόνο από την προπατορική αμαρτία. Οι πραγματικές αμαρτίες καθαρίζονται μέσω καθημερινών προσευχών μετάνοιας και ο άνθρωπος αγιάζεται σταδιακά. 
Το επίκεντρο αυτής της θεωρίας είναι η σταδιακή αγιοποίηση. Ακούγεται σπουδαίο ότι ο άνθρωπος μπορεί να πιστέψει στον Ιησού και να γίνει σταδιακά περισσότερο άγιος Χριστιανός. Αυτή η θεωρία έχει εξαπατήσει πολλούς Χριστιανούς στη διάρκεια των ετών, κάνοντάς τους να αισθάνονται ασφαλείς. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουν στον Χριστιανισμό τόσοι πολλοί Χριστιανοί της μορφής είμαι-αγιότερος-από-εσένα. 
Νομίζουν ότι μια ημέρα απλά θα αλλάξουν και δε θα αμαρτάνουν πλέον. Αλλά ζουν τη ζωή τους ως αμαρτωλοί και όταν πεθάνουν θα κριθούν ως αμαρτωλοί απέναντι στον Θεό. 
Διαβάστε τον αληθινό λόγο στη Βίβλο. Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 8:30, λέει: «Όσους προώρισε, τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε, και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε». 
Και στο στίχο 29 λέει, «Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρισε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, διά να ήναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών». Στην πρώτη ματιά φαίνεται ότι υπάρχουν βήματα για να γίνουμε δίκαιοι. Αλλά ο λόγος μάς λέει ότι η δικαιοσύνη χορηγήθηκε μια για πάντα. 
«Όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε». Ο Ιησούς κάλεσε αμαρτωλούς και τους κατέστησε δίκαιους μέσω του βαπτίσματός Του στον Ιορδάνη και του θανάτου Του στον Σταυρό. 
Γι’ αυτό όποιος πιστεύει στη λύτρωση του Ιησού γίνεται δοξασμένο παιδί τού Θεού. Είναι η χάρη του Θεού που λυτρώνει τους αμαρτωλούς και τους δοξάζει στο όνομά Του. Αυτό μας λέει ο Θεός. Αλλά μερικοί Χριστιανοί μάς λένε να κοιτάξουμε στο Ρωμαίους 8:30. «Υπάρχουν βήματα για να γίνουμε άγιοι. Δεν σημαίνει αυτό ότι αγιαζόμαστε σταδιακά;» Έτσι εξαπατούν. Λένε στους ανθρώπους, ότι ένας αμαρτωλός θα γίνει δίκαιος με τον χρόνο, μελλοντικά. 
Αλλά η Βίβλος δε μας μιλάει σε μελλοντικό χρόνο αλλά σε υπερσυντέλικο χρόνο, που σημαίνει ότι έχουμε κατασταθεί δίκαιοι μια για πάντα. Υπάρχει οριστική διαφορά μεταξύ του μέλλοντα χρόνου και του υπερσυντέλικου. 
Πρέπει να πιστέψουμε πλήρως στη Βίβλο. Σύμφωνα με αυτό που είναι γραμμένο, μπορούμε να γίνουμε παιδιά τού Θεού μια για πάντα. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό από τη θεωρία της σταδιακής αγιοποίησης. 
Η θεωρία της σταδιακής αγιοποίησης λέει ότι μόνο η προπατορική αμαρτία συγχωρείται όταν πιστεύουμε στον Ιησού. Αυτό προτείνει ότι πρέπει να ζήσουμε μια θρησκευτική ζωή και να μετανοούμε για τις αμαρτίες μας κάθε μέρα, έτσι ώστε να γίνουμε δίκαιοι όταν θα σταθούμε ενώπιον του Θεού. 
Επειδή πολλοί άνθρωποι πιστεύουν σ’ αυτή τη θεωρία, παραμένουν αμαρτωλοί ακόμα και μετά που άρχισαν να πιστεύουν στον Ιησού. Γι’ αυτό η θεωρία της σταδιακής αγιοποίησης δεν είναι αληθινή. 
Η Βίβλος μάς λέει σαφώς, ότι γινόμαστε δίκαιοι και παιδιά τού Θεού με την πίστη. Όπως τα μωρά που έρχονται στον κόσμο, τα παιδιά τού Θεού αγιάζονται επίσης μόλις αναγνωρίζουν και πιστεύουν στη λύτρωση του Ιησού. Η ψεύτικη θεωρία της σταδιακής αγιοποίησης φύτρωσε από ψέματα. 
 
 

Η ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ 

 
Τι πρέπει να κάνουμε για να αγιαστούμε πλήρως;
Πρέπει να πιστέψουμε στη λύτρωση του ύδατος και του Πνεύματος.

Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 8:1-2 λέει, «Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισις εις τους εν Χριστώ, Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ηλευθέρωσεν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου». Αυτό μας λέει ότι ο Θεός έκανε όλους τους αμαρτωλούς δίκαιους και ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου όλους όσοι ήρθαν στον Ιησού. 
Η Βίβλος μάς μιλάει για την πλήρη λύτρωση στην Επιστολή προς Εβραίους 9:12. «Ουδέ δι’ αίματος τράγων και μόσχων, αλλά διά του ιδίου αυτού αίματος, εισήλθεν άπαξ εις τα άγια, αποκτήσας αιωνίαν λύτρωσιν». Αυτό σημαίνει ότι όσοι πιστεύουμε στον Ιησού λυτρωνόμαστε και αναγνωριζόμαστε στον ουρανό. 
Ακούσαμε και πιστέψαμε το ευαγγέλιο της λύτρωσης εξ ύδατος και Πνεύματος εν Χριστώ Ιησού, και συγχωρεθήκαμε για όλες τις αμαρτίες μας. Αλλά οι αμαρτωλοί που πιστεύουν ότι συγχωρέθηκαν μόνο για την προπατορική αμαρτία, δεν μπορούν να σωθούν αληθινά. Για να αγιαστούν για τις αμαρτίες που διαπράττουν από τότε που πίστεψαν στον Ιησού, αισθάνονται ότι πρέπει να μετανοούν κάθε μέρα. 
Η ασύνετη πίστη τους, τους οδηγεί στον άδη. Οι μπερδεμένες πεποιθήσεις τους, τους αναγκάζουν να μετανοούν κάθε μέρα, έτσι ώστε να ελευθερώνονται οι ίδιοι από όλες τις ανομίες τους. Αυτή δεν είναι η αληθινή πίστη που μας σώζει από τον άδη. 
Αν είχαν πιστέψει στον Ιησού και ήταν λυτρωμένοι μια για πάντα, θα είχαν γίνει δίκαιοι και παιδιά τού Θεού. Η αληθινή λύτρωση κάνει τους πιστούς δίκαιους και τους μετασχηματίζει σε παιδιά τού Θεού μια για πάντα. 
Ακόμα και αν οι πιστοί ελευθερώνονται από όλες τις αμαρτίες του κόσμου, η σάρκα τους δεν αλλάζει ως την ημέρα που πεθαίνουν. Αλλά οι καρδιές τους είναι ποτισμένες με τη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν πρέπει ποτέ να παρανοήσουμε αυτό το γεγονός. 
Η Βίβλος μάς λέει ότι είμαστε αγιασμένοι και γινόμαστε δίκαιοι όταν πιστεύουμε στο ευαγγέλιο. 
Ας κοιτάξουμε στην Επιστολή προς Εβραίους 10:9-14 για να δούμε το αληθινό ευαγγέλιο. «Τότε είπεν· ‎Ιδού, έρχομαι διά να κάμω, ω Θεέ, το θέλημά σου. Αναιρεί το πρώτον, διά να συστήση το δεύτερον. Με το οποίον θέλημα είμεθα ηγιασμένοι διά της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού άπαξ γενομένης. Και πας μεν ιερεύς ίσταται καθ` ημέραν λειτουργών και τας αυτάς πολλάκις προσφέρων θυσίας, αίτινες ποτέ δεν δύνανται να αφαιρέσωσιν αμαρτίας· ‎αλλ` αυτός αφού προσέφερε μίαν θυσίαν υπέρ αμαρτιών, εκάθησε διαπαντός εν δεξιά τού Θεού, προσμένων του λοιπού εωσού τεθώσιν οι εχθροί αυτού υποπόδιον των ποδών αυτού. Διότι με μίαν προσφοράν ετελειοποίησε διά παντός τους αγιαζομένους». 
«Με το οποίον θέλημα είμεθα ηγιασμένοι διά της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού άπαξ γενομένης». Σημειώστε ότι αυτό γράφεται σε υπερσυντέλικο χρόνο και όχι σε μέλλοντα. Για να είναι εντελώς αγιασμένος ο άνθρωπος, πρέπει να πιστέψει στη λύτρωση εξ ύδατος και Πνεύματος που μας έδωσε ο Ιησούς. 
 
 

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ ΑΙΩΝΙΑ ΛΥΤΡΩΣΗ ΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ 

 
Γιατί ζητείται από τον άνθρωπο να χαίρει πάντοτε; (1 Θεσσαλονικείς 5:16)
Επειδή ο Ιησούς πήρε όλες τις αμαρτίες του, δε μπορεί παρά να είναι ταπεινός ενώπιον Του και ευγνώμων για τη χάρη Του.

Αν πιστεύουμε στην αιώνια λύτρωση του Ιησού, γινόμαστε δίκαιοι με μιας. Η Βίβλος λέει, «Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεσθε, κατά πάντα ευχαριστείτε» (1 Θεσσαλονικείς 5:16-18). 
Χαίρετε πάντα. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να χαίρεται συνεχώς; Εκείνοι που λαβαίνουν την αιώνια λύτρωση μια για πάντα, μπορούν να χαίρονται ατέλειωτα. Επειδή είναι χωρίς αμαρτία, είναι ασφαλείς γνωρίζοντας ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες τους στον Ιορδάνη. Έχουν γίνει ταπεινοί ενώπιόν Του και ευγνώμονες για την χάρη Του, και έτσι μπορούν να χαίρονται χωρίς παύση. 
«Μακάριοι εκείνοι, των οποίων συνεχωρήθησαν αι ανομίαι και των οποίων εσκεπάσθησαν αι αμαρτίαι» (Ρωμαίους 4:7). Αυτό δεν σημαίνει ότι οι αμαρτίες καλύπτονται παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα στην καρδιά μας. Η καρδιά μας έχει καθαριστεί. Ο Ιησούς έπλυνε εντελώς όλες τις αμαρτίες μας και μας έσωσε μια για πάντα. 
Αυτή η αιώνια λύτρωση αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Όταν ο Ιησούς βαφτίστηκε, είπε, «Άφες τώρα· ‎διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην» (Ματθαίος 3:15). 
Όπως οι τράγοι ή τα πρόβατα στην Παλαιά Διαθήκη, έπαιρναν τις αμαρτίες του ανθρώπου μέσω της τοποθέτησης των χεριών επάνω τους, ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου και καθάρισε την ανθρωπότητα με τον πιο ταιριαστό και κατάλληλο τρόπο. 
«Είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην», είπε ο Ιησούς. Ο Ιησούς βαφτίστηκε με τον καταλληλότερο τρόπο και πήρε επάνω Του όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, και έτσι μάς έσωσε. 
Στο Ματθαίος 3:15, γράφει ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Η δικαιοσύνη του Θεού ήταν πλήρης. Δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε αυτή την αιώνια λύτρωση. Πρέπει να την δεχτούμε ως λόγο της απελευθέρωσής Του. «Μακάριος εκείνος, του οποίου συνεχωρήθη η παράβασις, του οποίου εσκεπάσθη η αμαρτία» (Ψαλμός 32:1). 
Όλες τις αμαρτίες, της καρδιάς και της σάρκας, ο Ιησούς τις έπλυνε όταν βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στον Ιορδάνη ποταμό. Κρίθηκε για τις αμαρτίες που διαπράττουμε σ’ αυτό τον αλλοιωμένο και διεφθαρμένο κόσμο. Όταν ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας, πέθανε στον Σταυρό. 
Καθένας που πιστεύει σ’ αυτή τη λύτρωση της αμαρτίας, μπορεί να γίνει δίκαιος και χωρίς ελάττωμα μια για πάντα. Επειδή ο Ιησούς ζει αιώνια, καθένας που πιστεύει στη λύτρωση του Χριστού παραμένει δίκαιος. 
Μπορούμε τώρα να σταθούμε ενώπιον του Θεού με εμπιστοσύνη και να πούμε, «Κύριε. Πιστεύω στον μονογενή Υιό Σου, τον Ιησού Χριστό, και είμαι και εγώ επίσης παιδί Σου. Σε ευχαριστώ, Πατέρα. Σε ευχαριστώ που με δέχτηκες για παιδί Σου. Αυτό δεν έγινε μέσω των έργων μου, αλλά μόνο μέσω της πίστης μου στην αναγέννηση εξ ύδατος και Πνεύματος εν Χριστώ. Με έσωσες από όλες τις αμαρτίες αυτού του κόσμου. Πιστεύω αυτό που είπες, ότι «Ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην» (Ματθαίος 3:15). Μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και του Σταυρού Του, έχω γίνει παιδί Σου. Γι’ αυτό είμαι ευγνώμων σε Σένα». 
Έχετε μεταβιβάσει όλες τις αμαρτίες σας στον Ιησού; Ανέλαβε Αυτός όλες τις αμαρτίες σας; Η Βίβλος μάς λέει ότι χάρη στο βάπτισμα του Ιησού και τον θάνατό Του στον Σταυρό, οι αμαρτωλοί μπορούν να αγιαστούν απλά πιστεύοντας σ’ Αυτόν. 
 
 

Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΥΤΡΩΣΗΣ 

 
Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στο βάπτισμα του Ιησού και τη λύτρωση;
Το βάπτισμα του Ιησού είναι το αντίτυπο της λύτρωσης που προφητεύτηκε μέσω της τοποθέτησης των χεριών στην Παλαιά Διαθήκη.

Φανταστείτε έναν άνθρωπο που ζει ως αμαρτωλός, παρόλο που πιστεύει στον Ιησού και στην εκκλησία προσεύχεται, «Αγαπητέ Θεέ, Σε παρακαλώ συγχώρεσέ με για τις αμαρτίες που διέπραξα την προηγούμενη εβδομάδα. Συγχώρεσέ με για τις αμαρτίες των προηγούμενων τριών ημερών. Κύριε, συγχώρεσέ με για τις σημερινές αμαρτίες. Πιστεύω στον Ιησού». 
Υποθέστε ότι αυτός ο άνθρωπος συγχωρείται για τις καθημερινές αμαρτίες του με εκείνη την προσευχή. Αλλά ύστερα, επιστρέφει στην καθημερινές ζωή και αμαρτάνει πάλι. Έτσι, γίνεται πάλι αμαρτωλός. 
Ο Ιησούς έγινε ο Αμνός του Θεού και πήρε τις αμαρτίες όλων των αμαρτωλών μέσω του βαπτίσματός Του και τις εξαγόρασε όταν πέθανε στον Σταυρό. Για να λυτρωθούν οι αμαρτωλοί, πρέπει να πιστέψουν τα εξής. 
Όλη η αμαρτία πάρθηκε από τον Ιησού όταν βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, εκπληρώνοντας έτσι τη δικαιοσύνη του Θεού. Όλες οι αμαρτίες του κόσμου πλύθηκαν. Όποιος πιστεύει σ’ αυτή την αλήθεια ελευθερώνεται. Όπως γράφει στο Ματθαίος 3:13-17, «Ούτως» (δηλαδή με αυτό τον τρόπο) έπρεπε να βαφτιστεί ο Ιησούς από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και να γίνει Σωτήρας όλων των πιστών. 
Το ευαγγέλιο της αλήθειας μάς λέει ότι ο Ιησούς πήρε τις αμαρτίες του κόσμου μια για πάντα. Αλλά η ψεύτικη θεολογία μάς λέει ότι λυτρωνόμαστε κάθε μέρα. Ποιον θα πρέπει να πιστέψουμε; Είμαστε λυτρωμένοι μια για πάντα ή λυτρωνόμαστε κάθε μέρα; 
Είναι προφανές ότι ο Ιησούς μάς ελευθέρωσε μια για πάντα. Η αληθινή πίστη είναι πεποίθηση στη λύτρωση εξ ύδατος και Πνεύματος μια για πάντα. Όσοι πιστεύουν ότι πρέπει να λυτρώνονται κάθε μέρα δε θα ελευθερωθούν ποτέ. 
Πρέπει να ξέρουμε ότι η πραγματική λύτρωση προέρχεται από την πίστη ότι ο Ιησούς μάς ελευθέρωσε μια για πάντα μέσω του βαπτίσματος και του θανάτου Του στον Σταυρό. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε, είναι να δώσουμε ευχαριστίες στον Θεό και να πιστεύουμε σ’ αυτό το αληθινό ευαγγέλιο. 
Αλλά όσοι είναι παραπλανημένοι στην πίστη τους, λένε ότι ελευθερωνόμαστε μόνο από την προπατορική αμαρτία, ότι πρέπει να λυτρωνόμαστε κάθε μέρα από τις πραγματικές αμαρτίες, και ότι μπορούμε να γίνουμε δίκαιοι «σταδιακά». Αυτό είναι λάθος. 
Το βάπτισμα του Ιησού και ο θάνατός Του στον Σταυρό, ολοκλήρωσαν τη συγχώρεση της αμαρτίας μια για πάντα. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι αμαρτίες μας έπρεπε να μεταβιβαστούν στον Ιησού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και ο Ιησούς έπρεπε να πεθάνει στον Σταυρό για να σωθούμε. 
Δεν ταιριάζει με τη δικαιοσύνη του Θεού όταν αμαρτάνουμε να λέμε «Συγχώρεσέ με». Ο νόμος του Θεού λέει ότι ο μισθός τής αμαρτίας είναι θάνατος. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός είναι Δίκαιος και Άγιος. 
Εκείνοι που όταν αμαρτάνουν προσεύχονται στον Θεό, «Λυπάμαι, Σε παρακαλώ συγχώρεσέ με», δεν ξέρουν τη δικαιοσύνη του Θεού. Προσεύχονται για συγχώρεση αλλά μόνο για να καταπραΰνουν τη συνείδησή τους. Είναι σωστό ότι κάποιος αμαρτάνει καθημερινά και παρηγορεί τη συνείδησή του με επανειλημμένες μετάνοιες για τις ανομίες του; Ο μόνος τρόπος που μπορεί να ελευθερωθεί είναι πιστεύοντας στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό. Πρέπει να το πιστέψουμε στις καρδιές μας. Είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να αποφύγουμε την κρίση του Θεού. 
Σκεφτείτε περισσότερο για την απελευθέρωση από την αμαρτία. Στην Επιστολή προς Εβραίους 9:22 λέει, «Και σχεδόν με αίμα καθαρίζονται πάντα κατά τον νόμον, και χωρίς χύσεως αίματος δεν γίνεται άφεσις». 
Σύμφωνα με τον δίκαιο Νόμο του Θεού, οι αμαρτίες πρέπει να εξαγνιστούν με αίμα και χωρίς χύσιμο αίματος δεν υπάρχει καμία άφεση. Αυτός είναι ο δίκαιος Νόμος του Θεού. Χωρίς πληρωμή της ποινής της αμαρτίας, ποτέ δεν μπορεί να υπάρξει άφεση. 
Ο νόμος του Θεού είναι δίκαιος. Ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και έχυσε αίμα στον Σταυρό για να ελευθερώσει εμάς τους αμαρτωλούς. Πήρε όλες τις παραβάσεις μας μέσω του βαπτίσματός Του, και έχυσε αίμα στον Σταυρό για να πληρώσει όλες τις αμαρτίες μας. Πλήρωσε την ποινή της αμαρτίας για μας. 
 
Χορηγήθηκε η λύτρωση μια για πάντα, ή καθημερινά;
Μια για πάντα. Ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες όλων των αμαρτωλών μέσω του βαπτίσματός Του.

Όταν ο Ιησούς βαφτίστηκε με τον πιο ταιριαστό τρόπο, στο Ματθαίος 3:15, έπλυνε όλη την αμαρτία μέσω του βαπτίσματός Του και πέθανε στον Σταυρό για να μας ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. 
Το να ζητούμε συγχώρεση κάθε μέρα, θα ήταν ίδιο με το να Του ζητάμε να αναλάβει τις αμαρτίες μας και να πεθάνει ξανά. Πρέπει αληθινά να καταλάβουμε τον δίκαιο Νόμο του Θεού. Ο Ιησούς δεν είναι απαραίτητο να πεθαίνει ξανά και ξανά για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. 
Ο Θεός το θεωρεί θρασύτατο για εκείνους που πιστεύουν στον Ιησού, να ζητούν ξανά και ξανά συγχώρεση των αμαρτιών που διαπράττουν. «Ανόητοι και θρασείς! Ζητούν από τον Υιό μου Ιησού, να βαφτιστεί μια δεύτερη φορά και να πεθάνει πάλι στον Σταυρό! Πιστεύουν στη λύτρωση του Ιησού και ονομάζουν τους εαυτούς τους ακόμα αμαρτωλούς! Θα τους κρίνω με τον δίκαιο νόμο μου και θα τους στείλω όλους στη φωτιά του άδη. Εσείς είστε πρόθυμοι να θυσιάσετε δύο φορές τον μονογενή γιο σας; Μου ζητάτε να θυσιάσω τον Υιό μου ξανά, λόγω των αμαρτιών που διαπράττετε. Έχω θυσιάσει ήδη τον Υιό μου για να σας σώσω μια φορά από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Γι’ αυτό μη με εξοργίζετε ζητώντας ξανά και ξανά να συγχωρέσω τις αμαρτίες που διαπράττετε, απλά πιστέψτε στο ευαγγέλιο της λύτρωσης εξ ύδατος και Πνεύματος». 
Ο Ιησούς λέει σ’ εκείνους που παραμένουν αμαρτωλοί, ότι πρέπει να πάνε σε μια εκκλησία όπου κηρύττεται το αληθινό ευαγγέλιο, να εγκαταλείψουν την ψεύτικη πίστη και να λάβουν τη λύτρωση, υπερνικώντας το ψέμα με την πίστη. 
Τώρα είναι ο καιρός για σας, για να σωθείτε πιστεύοντας με την καρδιά σας. Πιστεύετε; 
 
 
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΑΛΛΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ 
 
Γιατί οι περισσότεροι Χριστιανοί αποτυγχάνουν να ζήσουν μια συνεπή πιστή ζωή;
Επειδή στηρίζονται στα δικά τους έργα.

Ακόμα και οι αμαρτωλοί που πιστεύουν στον Ιησού αλλά δεν έχουν ελευθερωθεί, μπορεί να λάμψουν αρκετά για 3-5 χρόνια. Στην αρχή είναι ενθουσιώδεις αλλά η πίστη τους μικραίνει με τον χρόνο. Αν πιστεύετε στον Ιησού μέσω των έργων σας, και ο δικός σας ενθουσιασμός θα εξαφανιστεί σύντομα. 
Οι τυφλοί δεν μπορούν να δουν. Έτσι στηρίζονται στις άλλες αισθήσεις τους και συσσωρεύουν γνώση με αυτό τον τρόπο. Όταν αισθάνονται να τρέχουν δάκρυα, το μπερδεύουν ως σημάδι άφεσης. Η αληθινή άφεση δεν είναι συναίσθημα. 
Ο πνευματικά τυφλός επιδιώκει να επανακτήσει την πρώτη αγάπη του, συμμετέχοντας μάταια σε συναθροίσεις αναζωπύρωσης, αλλά δεν μπορεί να ανακτήσει το συναίσθημα. Παρόμοια η άφεση της αμαρτίας είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Αν είχαν πιστέψει σωστά από την αρχή, η άφεση και η χάρη Του θα έλαμπαν περισσότερο καθώς περνούν οι ημέρες. 
Αλλά η ψεύτικη άφεση λάμπει μόνο στην αρχή και έπειτα χάνει τη λαμπρότητά της. Η πυράκτωση του ενθουσιασμού εξαφανίζεται σύντομα, επειδή ο πνευματικά τυφλός απέτυχε ν’ ακούσει το αληθινό ευαγγέλιο από την αρχή. 
Υποκριτές γραμματείς και Φαρισαίοι, μεταφέρουν τις Βίβλους κάτω από τις μασχάλες τους, απομνημονεύουν την Κυριακή Προσευχή και το Αποστολικό Σύμβολο της Πίστεως, και προσεύχονται συνεχώς. Παίρνουν προαγωγές στην εκκλησία και φορτίζονται συναισθηματικά, αλλά οι αμαρτίες τους συσσωρεύονται και τελικά απομακρύνονται από τον Θεό. Έξω καλύπτονται με το ασβεστοκονίαμα της θρησκευτικής ζέσης, αλλά μέσα στα μυαλά τους φθείρονται από αμαρτία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πίστης που δεν στηρίζεται στην αλήθεια αλλά σε μια θρησκεία βασισμένη στα έργα. 
 
 

ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΔΙΚΑΙΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ 

 
Έχει πραγματοποιηθεί ήδη η λύτρωση όλων των αμαρτιών σ’ αυτό τον κόσμο;
Ναι. Έχει ολοκληρωθεί μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και του θανάτου Του στον Σταυρό.

Ας διαβάσουμε στην Επιστολή προς Εβραίους 10:16-18. «Αύτη είναι η διαθήκη, την οποίαν θέλω κάμει προς αυτούς μετά τας ημέρας εκείνας, λέγει Κύριος· Θέλω δώσει τους νόμους μου εις τας καρδίας αυτών και θέλω γράψει αυτούς επί των διανοιών αυτών, προσθέτει, Και τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμείσθαι πλέον. Όπου δε είναι άφεσις τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας».
Τώρα που είμαστε λυτρωμένοι μέσω του ύδατος του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του στον Σταυρό, δεν χρειάζεται πλέον να κάνουμε εξιλέωση για την αμαρτία. Μπορεί να ακούγεται περίεργα στην αρχή, αλλά είναι σύμφωνο με τους λόγους της Βίβλου. Είναι αυτοί λόγοι ανθρώπων; Η Βίβλος είναι το μέτρο και το μέσο μέτρησης για όλα. 
«Mετά τας ημέρας εκείνας, λέγει Κύριος· ‎Θέλω δώσει τους νόμους μου εις τας καρδίας αυτών και θέλω γράψει αυτούς επί των διανοιών αυτών». Πώς αισθάνεστε μετά τη λύτρωση; Τώρα που η καρδιά σας είναι χωρίς αμαρτία, αισθάνεστε αναζωογονημένοι. Έχετε γίνει δίκαιοι άνθρωποι και μπορείτε να ζήσετε στο φως. 
Και ο Κύριος λέει στην Επιστολή προς Εβραίους 10:17 «Και τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμείσθαι πλέον». Μας λέει ότι δε θα θυμηθεί τις αμαρτίες και τις άνομες πράξεις των λυτρωμένων. Γιατί; Επειδή ο Ιησούς βαφτίστηκε με τον πιο ταιριαστό τρόπο, «ούτως». Αφού πήρε όλη την αμαρτία, ο Ιησούς κρίθηκε για λογαριασμό εκείνων που πιστεύουν σ’ Αυτόν. 
Τώρα που έχει πληρώσει για όλες τις αμαρτίες μας, ίσως να τις θυμόμαστε αλλά δεν χρειάζεται να αισθανόμαστε ενοχή γι’ αυτές. Δεν πρέπει πια να πεθάνουμε για τις αμαρτίες μας, επειδή ο Ιησούς έπλυνε όλη την αμαρτία και έχυσε αίμα στον Σταυρό για μας. 
Στην Επιστολή προς Εβραίους 10:18 λέει, «Όπου δε είναι άφεσις τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας». Αυτό σημαίνει ότι καθάρισε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Επίσης σημαίνει ότι όσοι είναι αναγεννημένοι του Ιησού, δεν έχουν πια ανάγκη να κάνουν οποιαδήποτε προσφορά για αμαρτία. 
«Θεέ, παρακαλώ συγχώρεσέ με. Ο λόγος που πιστεύω στον Ιησού και όμως εξακολουθώ να ζω στη δυστυχία, είναι επειδή δεν έχω λυτρωθεί ακόμα. Είμαι Χριστιανός αλλά το μυαλό μου είναι εντελώς διεφθαρμένο από την αμαρτία». Δεν πρέπει να προσευχόμαστε έτσι. 
Οι αμαρτωλοί διαπράττουν την αμαρτία, χωρίς να αναγνωρίζουν ότι είναι αμαρτία. Δεν ξέρουν τι είναι αμαρτία, επειδή δεν ξέρουν τον νόμο της Αλήθειας του Θεού. Ξέρουν μόνο στη συνείδησή τους ότι δεν πρέπει να αμαρτάνουν, αλλά δεν ξέρουν τι είναι αμαρτία απέναντι στον Θεό. Ο Θεός έδειξε σε μας ότι είναι αμαρτία να μην πιστεύεις στον Ιησού. 
Στο Ιωάννης 16:9 λέει τι σημαίνει να αμαρτάνω απέναντι στον Θεό. «Περί αμαρτίας μεν, διότι δεν πιστεύουσιν εις εμέ». Είναι αμαρτία απέναντι στον Θεό να μην πιστεύουμε σ’ Αυτόν. Στο Ιωάννης 16:10 λέει τι είναι η δικαιοσύνη. «Περί δικαιοσύνης δε, διότι υπάγω προς τον Πατέρα μου και πλέον δεν με βλέπετε». Με άλλα λόγια, ο Ιησούς έχει ελευθερώσει ήδη αυτόν τον κόσμο από όλη την αμαρτία και έτσι δεν είναι απαραίτητο να μας ελευθερώσει πάλι με ένα δεύτερο βάπτισμα και θάνατο στον Σταυρό. 
Κάλεσε εκείνους που πιστεύουν στη λύτρωση για να τους αγιάσει και τους κατέστησε δίκαιους. Η λύτρωση σ’ αυτό τον κόσμο ολοκληρώθηκε μέσω του βαπτίσματος και του θανάτου Του στον Σταυρό. Καμία άλλη λύτρωση δεν απαιτείται για να ελευθερώσει τους αμαρτωλούς. 
«Και δεν υπάρχει δι’ ουδενός άλλου η σωτηρία· ‎διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν» (Πράξεις 4:12). Ο Ιησούς κατέβηκε σ’ αυτό τον κόσμο, βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και έχυσε αίμα στον Σταυρό, για να ελευθερώσει όλους τους αμαρτωλούς. Πιστέψτε το αυτό στην καρδιά σας και σωθείτε. Ο Ιησούς σάς αγίασε με το ύδωρ και το Πνεύμα. 
Ο Ιησούς καθάρισε όλες τις αμαρτίες από τη σάρκα μας, μέσω του ύδατος και του Πνεύματος. Σωζόμαστε με την πίστη. Αν πιστεύουμε στην αλήθεια, αν πιστεύουμε στο ευαγγέλιο μέσω του Ιησού Χριστού, γινόμαστε δίκαιοι μια για πάντα. Το βάπτισμα του Ιησού και ο θάνατός Του στον Σταυρό, αυτά τα δύο στοιχεία απαρτίζουν τη θεμελιώδη αλήθεια. 
 
 
ΕΔΑΦΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ ΩΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΣ 
 
Μπορούμε αληθινά να λυτρωθούμε εξομολογούμενοι τις αμαρτίες μας, ή έχουμε ήδη λυτρωθεί;
Ο Θεός χορήγησε τη λύτρωση από την αμαρτία μια για πάντα.

Στην 1 Ιωάννου 1:9 λέει, «Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας». 
Θα ήταν ωραίο αν έπρεπε μόνο να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας για να συγχωρεθούμε. Έχοντας αυτό υπόψη, μερικοί θεολόγοι βρήκαν μια μεγάλη ιδέα για ένα νέο δόγμα. Επιμένουν ότι κάθε φορά που κάποιος εξομολογείται τις αμαρτίες του, μπορεί να συγχωρεθεί. Δεν είναι αυτό βολικό; Αλλά ο Ιησούς δεν είπε ποτέ ότι θα συγχωρούμαστε κάθε φορά που θα εξομολογούμαστε στον Θεό. 
Μπορούμε να συγχωρεθούμε πραγματικά εξομολογούμενοι απλά τις αμαρτίες μας ή έχουμε λυτρωθεί ήδη; Ποιο από τα δύο πιστεύετε; Οι άνθρωποι που υποστηρίζουν αυτό το ψεύτικο δόγμα, πιστεύουν ότι συγχωρούνται κάθε φορά που εξομολογούνται τις αμαρτίες τους, αλλά στην πραγματικότητα η αμαρτία παραμένει στις καρδιές τους, επειδή δεν ξέρουν τους αληθινούς λόγους της λύτρωσης. Δεν έχει κανένα νόημα οι αμαρτωλοί που πιστεύουν στον Ιησού, να συγχωρούνται κάθε φορά που προσεύχονται για συγχώρεση των αμαρτιών που διαπράττουν. 
Γι’ αυτό τον λόγο, οφείλουμε να προσέξουμε τους λόγους Του για τη λύτρωση, και να διακρίνουμε μεταξύ της αλήθειας και του ψέματος, ανεξάρτητα από αυτό που μπορεί να μας έχουν πει. 
Οι αμαρτωλοί παρανοούν το 1 Ιωάννου 1:9. Νομίζουν εσφαλμένα ότι αφορά τη συγχώρεση των καθημερινών αμαρτιών. Διαβάστε το χωρίο προσεκτικά. «Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας». Νομίζετε ότι σωζόμαστε μόνο από την προπατορική αμαρτία και ότι πρέπει να εξομολογούμαστε για τις αμαρτίες που διαπράττουμε ώστε να είναι Αυτός πιστός και Δίκαιος και να τις συγχωρέσει; Αυτές είναι μόνο ασύνετες σκέψεις που οφείλονται στην αδυναμία της σάρκας μας. 
Συνειδητοποιούμε ότι αυτό δεν ισχύει όταν πιστεύουμε στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού. Όλη η αμαρτία πλύθηκε ήδη με το βάπτισμα και το αίμα Του στον Σταυρό πολλά χρόνια πριν. 
Να πιστεύουμε σύμφωνα με το Πνεύμα και να πιστεύουμε σύμφωνα με τις ασύνετες σκέψεις, είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα. Όσοι πιστεύουν σύμφωνα με τις σκέψεις τους, αισθάνονται την ανάγκη να καθαρίζουν τις αμαρτίες τους κάθε μέρα, αλλά εκείνοι που πιστεύουν στη λύτρωση του ύδατος και του αίματος, ξέρουν ότι ελευθερώθηκαν από αυτές μια για πάντα, μέσω του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού Χριστού. 
Όσοι πιστεύουν ότι πρέπει να εξομολογούνται κάθε μέρα για να λυτρωθούν εκ νέου, στην πραγματικότητα διαπράττουν την αμαρτία της απιστίας στη λύτρωση μέσω του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού. 
Έχετε λυτρωθεί μια για πάντα μέσω του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού; Όσοι δεν έχουν λυτρωθεί, προσπαθούν να κερδίσουν τη σωτηρία με το να εξομολογούνται τις αμαρτίες τους κάθε μέρα. Αυτό αφήνει ακόμα το πρόβλημα του τι πρέπει να κάνουν για τις πραγματικές αμαρτίες που θα διαπράξουν στο μέλλον. 
Μπορεί να προσπαθούν να εξομολογηθούν εκ των προτέρων για τις μελλοντικές αμαρτίες τους. Αλλά με αυτές τις ενέργειες παρουσιάζουν έλλειψη πίστης στον Ιησού. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τυφλοί στο ευαγγέλιο της λύτρωσης. Ο Ιησούς μάς ελευθέρωσε από την αμαρτία μια για πάντα με το βάπτισμα και το αίμα Του, παίρνοντας την κρίση επάνω Του. Ελευθερωνόμαστε απλά πιστεύοντας σ’ Αυτόν. 
Αν νομίζετε ότι πρέπει να εξομολογηθείτε ακόμα και για τις μελλοντικές αμαρτίες σας για να σωθείτε, δεν είστε διόλου διαφορετικός από τους άπιστους, που δεν ξέρουν τίποτε για την αναγέννηση εξ ύδατος και Πνεύματος. Οι αμαρτωλοί δεν μπορούν να λυτρωθούν μέσω της εξομολόγησης. 
Επομένως, αν ομολογείτε ειλικρινά, «Είμαι αμαρτωλός που δεν λυτρώθηκα ακόμα», και έπειτα ακούσετε και πιστέψετε στο ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του θανάτου Του στον Σταυρό, ο Θεός θα σας ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες σας. 
Αν όμως δεν πιστεύετε στο ευαγγέλιο της λύτρωσης και μόνο κρύβεστε κάτω από την προσευχή της μετάνοιας, θα αντιμετωπίσετε τη φοβερή κρίση όταν έρθει πάλι ο Ιησούς σ’ αυτό τον κόσμο ως Δίκαιος Κριτής. 
Όσοι δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο της λύτρωσης εξ ύδατος και Πνεύματος θα κριθούν. Αν κρύβονται πίσω από τις εξομολογήσεις τους, θα αντιμετωπίσουν κρίση. Γι’ αυτό, μην περιμένετε την ημέρα της Κρίσης. Πιστέψτε τώρα στο ευλογημένο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
 
 

Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ 

 
Ποια είναι η κατάλληλη εξομολόγηση για έναν αμαρτωλό;
Να εξομολογηθεί ότι εξακολουθεί να έχει αμαρτία και ότι θα πάει στον άδη αν δεν πιστεύει στο αληθινό ευαγγέλιο.

Ο Θεός μάς λύτρωσε μια για πάντα. Θα παραθέσω ένα υποθετικό παράδειγμα για να εξηγήσω τι προσπαθώ να πω. Υποθέστε ότι ένας Βορειοκορεάτης κατάσκοπος έρχεται στη Νότια Κορέα. Βλέπει πόσο ευκατάστατοι είμαστε, αναγνωρίζει ότι έχει εξαπατηθεί και αποφασίζει να παραδοθεί. 
Αφού μπορέσει και πάει στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα, μπορεί να εξομολογηθεί κάπως έτσι, λέγοντας, «Είμαι κατάσκοπος από το Βορρά», ή «Ήρθα στο Νότο για να δολοφονήσω τον τάδε, και να ανατινάξω αυτό και εκείνο, και έχω ήδη ανατινάξει αυτό, αλλά τώρα παραδίνομαι. Γι’ αυτό στην πραγματικότητα δεν είμαι πλέον κατάσκοπος». 
Είναι αυτή μια κατάλληλη εξομολόγηση; Αν ήθελε πραγματικά να εξομολογηθεί, το μόνο που θα έπρεπε να πει είναι «Είμαι κατάσκοπος». Αυτή η απλή δήλωση τα υπονοεί όλα: ότι είναι κακός άνθρωπος και ότι πρέπει να δικαστεί. Με εκείνη την απλή δήλωση, ανεξάρτητα από την αποστολή που του είχε οριστεί, θα λάβαινε συγχώρεση. 
Με παρόμοιο τρόπο, αν ένας αμαρτωλός ομολογεί ενώπιον του Θεού, «Είμαι αμαρτωλός που δεν έχω λυτρωθεί ακόμα. Προορίζομαι να ριχτώ στον άδη και να τιμωρηθώ. Παρακαλώ σώσε με», και πιστεύει στον Ιησού, θα λυτρωθεί. Ο Ιησούς βαφτίστηκε και έχυσε αίμα για μας, και το μόνο που πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε, είναι να πιστέψουμε στη σωτηρία μέσω Αυτού. 
Στην Αποκάλυψη 2:17 λέει, «Θέλω δώσει εις αυτόν ψήφον λευκήν, και επί την ψήφον όνομα νέον γεγραμμένον, το οποίον ουδείς γνωρίζει ειμή ο λαμβάνων». Η Βίβλος λέει ότι μόνο εκείνος που δέχεται το αληθινό ευαγγέλιο ξέρει το όνομα τού Ιησού. Μόνο κάποιος που λυτρώθηκε μια για πάντα, ξέρει το μυστικό να γίνει δίκαιος. 
Αυτός που δεν το ξέρει, θα είναι ακόμα αμαρτωλός παρά τις καθημερινές προσευχές μετάνοιας. Εξομολογούμε, δεν σημαίνει προσεύχομαι για συγχώρεση κάθε μέρα. Ακόμα και αν κάποιος ήταν Χριστιανός για δέκα χρόνια, θα ήταν ακόμα αμαρτωλός αν ζητούσε κάθε μέρα τη συγχώρεση του Θεού. Δεν θα ήταν ακόμα παιδί τού Θεού. 
Για να σωθεί, θα έπρεπε να ομολογήσει ότι είναι αμαρτωλός και να πιστεύει στη λύτρωση του Ιησού. Αυτή είναι η αληθινή πίστη. 
 
 
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΣΤΗΝ 1 ΙΩΑΝΝΟΥ 1:9 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΕΙΣ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΣΟΥ 
 
Πρέπει να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας καθημερινά, ή μόνο μια φορά για να σωθούμε;
Μόνο μια φορά.

Μπορούν ένας κλέφτης και ένας δολοφόνος να ομολογήσουν τις πράξεις τους και να λυτρωθούν; Οι αμαρτωλοί δεν λυτρώνονται απλά με την εξομολόγηση των αμαρτιών τους. Μπορούν να λυτρωθούν μόνο μέσω του ευλογημένου ευαγγελίου της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος εν Χριστώ. Μερικοί παραπλανημένοι Χριστιανοί κάνουν εξομολογήσεις όπως αυτή. 
«Αγαπητέ Θεέ, μάλωσα με κάποιον πάλι σήμερα. Αμάρτησα. Εξαπάτησα κάποιον. Έκλεψα κάτι». 
Αν συνέχιζε έτσι, ο Θεός θα του έλεγε, «Σώπασε αμαρτωλέ! Και τι με αυτό;» 
«Παρακαλώ άκουσέ με. Θεέ, Εσύ μας είπες να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας. Σε ικετεύω για το έλεός Σου». 
Αυτό το είδος προσευχής δεν είναι αυτό που θέλει να ακούσει ο Θεός. Θέλει να ακούσει τις προσευχές εκείνων που πιστεύουν στη λύτρωση εξ ύδατος και Πνεύματος: Εκείνων που αναγνωρίζουν τις αμαρτίες τους και πιστεύουν στο ευαγγέλιο, ότι έχουν αναγεννηθεί αληθινά. 
Ο Αυγουστίνος είπε ότι μετανόησε επειδή θήλασε το στήθος της μητέρας του. Νόμιζε ότι αυτό το είδος εξομολόγησης θα τον οδηγούσε στην Βασιλεία των Ουρανών. Μπορούμε μόνο να γελάσουμε με αυτό. Δεν ωφελεί μόνο να εξομολογείται κάποιος τις αμαρτίες του. 
Ο Θεός λέει, «Ηρέμισε και πες μου μόνο αν έχεις αμαρτήσει. Αν ναι, τότε σταμάτησε να μιλάς γι’ αυτό. Έχεις πιστέψει λανθασμένα μέχρι τώρα, πήγαινε λοιπόν σε μια εκκλησία όπου διδάσκεται η αλήθεια. Πίστεψε στο ευαγγέλιο της λύτρωσης με τον κατάλληλο τρόπο και θα λυτρωθείς. Αν δεν το κάνεις, θα έρθω και θα σε κρίνω». 
Οι προσευχές μετάνοιας για συγχώρεση και οποιεσδήποτε άλλες προσπάθειες για να σωθείς μέσω εξομολόγησης, δείχνουν ασύνετη και αναληθή πίστη. 
Στην 1 Ιωάννου 1:9 γράφει πως όταν αναγνωρίζουμε όλες τις αμαρτίες μας, το ευαγγέλιο του ύδατος και του αίματος θα μας ελευθερώσει από όλη την αμαρτία. 
 
 
«ΦΕΥΓΕΤΕ ΑΠ’ ΕΜΟΥ» 
 
Τι σημαίνει να πράττω ανομία;
Σημαίνει να πιστεύω στον Ιησού με αμαρτία στην καρδιά.

Οι Χριστιανοί αμαρτωλοί έχουν παραπλανημένη πίστη, πράττοντας ανομία ενώπιον του Ιησού. «Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματί σου, και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια, και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά; Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα· ‎φεύγετε απ’ εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν!» (Ματθαίος 7:22-23). 
Φανταστείτε ότι κάποιος που πιστεύει στο ψέμα πεθαίνει, έρχεται να σταθεί ενώπιον του Θεού και λέει, «Χαίρε, Κύριε! Σε σκεφτόμουν τόσο όμορφο όταν συλλογιζόμουν για Σένα εκεί κάτω, αλλά είσαι πολύ πιο όμορφος εδώ. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Με έσωσες. Πιστεύω ότι με βλέπεις ως αναμάρτητο παρ’ όλο που έχω αμαρτία στην καρδιά μου. Ήρθα εδώ δεδομένου ότι υποσχέθηκες να με πάρεις στον ουρανό. Τώρα θα πάω εκεί όπου είναι ανθισμένα τα λουλούδια. Αντίο και ελπίζω να Σε ξαναδώ κάπου γύρω». 
Αρχίζει να κατευθύνεται προς τον κήπο, αλλά ο Ιησούς τον σταματά. «Περίμενε! Κοιτάξτε αν αυτός ο άνθρωπος έχει αμαρτία στην καρδιά του. Είσαι αμαρτωλός;»
«Φυσικά έχω αμαρτία. Αλλά δεν πίστευα σε Σένα;»
«Έχεις αμαρτία, παρ’ όλο που πίστεψες σε μένα;»
«Βέβαια, έχω αμαρτία». 
«Τι; Έχεις αμαρτία; Φέρτε μου το Βιβλίο της Ζωής. Και, επίσης, φέρτε το Βιβλίο των Έργων. Ψάξτε το όνομά του. Δείτε σε ποιο βιβλίο υπάρχει το όνομά του». 
Να είστε βέβαιοι, το όνομά του βρίσκεται στο Βιβλίο των Έργων. 
«Τώρα, ομολόγησε τις αμαρτίες που έχεις διαπράξει στη γη». 
Ο άνθρωπος προσπαθεί να μην το κάνει αλλά ο Θεός τον αναγκάζει να ανοίξει το στόμα του και να ομολογήσει τις αμαρτίες του. 
«Ναι, διέπραξα αυτές και εκείνες τις αμαρτίες...»
Είναι μπερδεμένος και δεν μπορεί να κρατήσει το στόμα του κλεισμένο. 
«Εντάξει, αρκετά! Έχει κάνει αρκετά για να αξίζει τον άδη. Είναι περισσότερο από κατάλληλος! Στείλτε τον σε εκείνο τον τόπο της φωτιάς». 
Δεν στέλνεται στον τόπο όπου είναι ανθισμένα τα λουλούδια, αλλά στον τόπο που είναι γεμάτος φωτιά και θειάφι. Τρίζει τα δόντια του ενώ τον πηγαίνουν στον άδη. 
«Πίστεψα σε Σένα, στο Όνομά Σου, κήρυξα στο όνομά Σου, πούλησα το σπίτι μου για να Σε υπηρετήσω, βοήθησα τους ορφανούς, υπόμεινα τόσα πολλά στο όνομά Σου, προσευχήθηκα την αυγή, περιποιήθηκα άρρωστους... Δικαιούμαι να πάω στον ουρανό». 
Τρίζει τα δόντια του τόσο πολύ, που καταστρέφονται εντελώς. Όταν φτάνει στον άδη, βλέπει όλους τους Χριστιανούς που δεν ήξεραν την αληθινή έννοια της λύτρωσης του Ιησού. Εκείνοι που παρανοούν το ευαγγέλιο της λύτρωσης απορρίπτονται από Αυτόν. 
 
 

ΟΙ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΩΝ ΨΕΥΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
Πού είναι γραμμένες οι αμαρτίες όλων των αμαρτωλών;
Είναι γραμμένες στις καρδιές τους και στο Βιβλίο των Έργων.

Είτε πιστεύουμε στον Ιησού είτε όχι, ο Θεός καταστρέφει όσους έχουν αμαρτία στις καρδιές τους. Αν βρίσκει έστω και ένα στίγμα αμαρτίας στην καρδιά κάποιου, εκείνος ο άνθρωπος καταδικάζεται στον άδη την ημέρα της Κρίσης. Ο Θεός προτρέπει τους αμαρτωλούς που δεν έχουν λυτρωθεί ακόμα, να εξομολογηθούν ότι δεν έχουν ελευθερωθεί, αν επιθυμούν να λάβουν τη λύτρωση. 
Οι αμαρτίες κάθε αμαρτωλού καταγράφονται στην καρδιά του. Εκείνοι που είναι αναγεννημένοι εξ ύδατος και Πνεύματος μπορεί να θυμούνται την αμαρτία τους, αλλά αυτή έχει σβήσει από τις καρδιές τους. Αυτοί είναι οι δίκαιοι. 
Όσοι όμως δεν είναι αναγεννημένοι, έχουν αμαρτία στις καρδιές τους. Επομένως είναι αμαρτωλοί απέναντι στον Θεό. Όποτε γονατίζουν για να προσευχηθούν, οι αμαρτίες τους τούς χωρίζουν από τον Θεό και Τον εμποδίζουν να ακούσει τις προσευχές τους. Προσεύχονται γι’ αυτό και το άλλο, αλλά οι αμαρτίες τους παραμένουν. Καταλήγουν να εξομολογούνται τις αμαρτίες τους, μετανοώντας για ανομίες που διέπραξαν δέκα χρόνια πριν, ένδεκα χρόνια πριν, ακόμα και 20 χρόνια πριν. 
Πρέπει πραγματικά να μετανοούν ξανά και ξανά στις προσευχές τους; Γιατί το κάνουν; Δεν θέλουν να το κάνουν αλλά, όποτε αρχίζουν να προσεύχονται, θυμούνται ότι είναι ένοχοι απέναντι στον Θεό. Έτσι αισθάνονται ότι πρέπει να εξιλεώσουν τις αμαρτίες τους πριν προσευχηθούν σοβαρά. 
Ο Θεός έγραψε τις αμαρτίες τους με μια σιδερένια γραφίδα στις πλάκες των καρδιών τους, έτσι ώστε να μη μπορούν ποτέ να σβηστούν. Κατά συνέπεια, αισθάνονται ότι πρέπει να εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους κάθε φορά που έρχονται ενώπιον του Θεού. Έτσι εκείνοι που πιστεύουν μόνο το μισό από το πλήρες ευαγγέλιο του Ιησού, πρέπει να ζήσουν στη δυστυχία ως αμαρτωλοί και να καταλήξουν στον άδη. 
Στον Ιερεμία 17:1, γράφει, «Η αμαρτία του Ιούδα είναι γεγραμμένη με γραφίδα σιδηράν, με όνυχα αδαμάντινον, ενεχαράχθη επί της πλακός της καρδίας αυτών και επί των κεράτων των θυσιαστηρίων υμών». 
Ιούδας είναι το όνομα της βασιλικής φυλής του λαού Ισραήλ. Η Βίβλος προβάλλει τον Ιούδα για να αντιπροσωπεύσει όλη την ανθρωπότητα, έτσι ο Ιούδας εδώ υπονοεί όλους τους ανθρώπους. 
Η αμαρτία του Ιούδα είναι γραμμένη με μια σιδερένια γραφίδα και χαραγμένη με τη μύτη ενός διαμαντιού που μπορεί να χαράξει το ατσάλι. Το διαμάντι είναι το σκληρότερο υλικό στον κόσμο. Οι αμαρτίες μας καταγράφονται με μια σιδερένια γραφίδα με μύτη διαμαντιού. 
Άμα χαραχτούν, δεν μπορούν να σβηστούν ποτέ. Δεν θα σβηστούν, εκτός και αν πιστέψουμε στην αλήθεια του ύδατος και του Πνεύματος. 
Είναι άχρηστο να νιώθουν λυτρωμένοι στη σκέψη τους, να πιστεύουν σε χριστιανικά δόγματα, να απομνημονεύουν τη θεολογία και να αφιερωθούν στην εκκλησία, αν παραμένει αμαρτία στις καρδιές τους. 
Καθώς οι αμαρτίες τους δεν μπορούν ποτέ να σβηστούν χωρίς το βάπτισμα του Ιησού, οι αμαρτωλοί συνεχίζουν να τις θυμούνται, λέγοντας κάθε φορά που προσεύχονται, «Κύριε, είμαι αμαρτωλός». Έχουν ακόμα αμαρτία στις καρδιές τους όσο και αν προσπαθούν να έχουν κοινωνία με τον Θεό, αναλαμβάνοντας πολλή αρμοδιότητα στην εκκλησία, και μελετώντας θεολογία και τα δόγματα. 
Έτσι πηγαίνουν στα βουνά, προσπαθούν μάταια να μιλήσουν σε ξένες γλώσσες και επιδιώκουν οράματα με γλώσσες πυρός, όμως όλα είναι άχρηστα. Αν παραμένει αμαρτία στην καρδιά σας, δε θα έχετε ποτέ ειρήνη. 
Η αμαρτία μας, όπως γράφει στο Ιερεμίας 17:1, είναι χαραγμένη στα κέρατα των θυσιαστηρίων μας. Στον ουρανό, υπάρχει το Βιβλίο της Ζωής και το Βιβλίο των Έργων. Οι αμαρτίες των αμαρτωλών καταγράφονται στο Βιβλίο των Έργων και γι’ αυτό οι άνθρωποι δεν μπορούν ποτέ να ξεφύγουν από τις παραβάσεις τους. Ο Θεός τις καταγράφει στο Βιβλίο των Έργων και στις πλάκες των συνειδήσεών μας, και μας τις παρουσιάζει μέσω του Νόμου Του. 
Πρέπει να καθαρίσουμε αυτά τα αρχεία, πιστεύοντας στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα που έχυσε για μας, και να σωθούμε. Τότε θα είμαστε έτοιμοι για την αιώνια ζωή και τα ονόματά μας θα γραφτούν στο Βιβλίο της Ζωής. 
 
 

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ; 

 
Ποιων τα ονόματα είναι γραμμένα στο Βιβλίο της Ζωής;
Τα ονόματα όσων δεν έχουν αμαρτία στις καρδιές τους είναι γραμμένα εκεί.

Είναι σημαντικό να είναι το όνομά σας στο Βιβλίο της Ζωής. Αν το όνομά σας δεν είναι εκεί, ποια είναι η χρήση της πίστης στον Ιησού; Για να λυτρωθείτε αληθινά, πρέπει να πιστέψετε στην αναγέννηση εξ ύδατος και Πνεύματος. 
Ο Ιησούς κατέβηκε σ’ αυτό τον κόσμο, βαφτίστηκε όταν ήταν 30 ετών για να πλύνει όλες τις αμαρτίες του κόσμου και πέθανε στον Σταυρό για να μας ελευθερώσει. Όπως γράφει στο Ματθαίος 3:15, ο Ιησούς βαφτίστηκε «ούτως», και πέθανε στον Σταυρό. Για να γραφτούν τα ονόματά μας στο Βιβλίο της Ζωής πρέπει να το πιστέψουμε αυτό. 
Όταν οι άνθρωποι πεθαίνουν και στέκονται ενώπιον του Θεού, ο Θεός λέει, «Κοιτάξτε αν το όνομα αυτού του ανθρώπου είναι στο Βιβλίο της Ζωής». 
«Είναι, Κύριε». 
«Ναι, έχεις υποφέρει και έχυσες δάκρυα στη γη για μένα, τώρα θα κάνω ώστε να μη συμβεί αυτό ποτέ ξανά». 
Ο Θεός τού παραχωρεί ένα στεφάνι δικαιοσύνης ως ανταμοιβή. 
«Σε ευχαριστώ, Κύριε. Είμαι για πάντα ευγνώμων». 
«Άγγελοι, βάλτε ένα στεφάνι σ’ αυτόν τον άνθρωπο». 
«Κύριε, είναι περισσότερο από αρκετό ότι με έχεις σώσει. Το στεφάνι θα είναι πάρα πολύ για μένα. Σε ευχαριστώ. Είμαι τόσο ευγνώμων που με έσωσες. Είμαι περισσότερο από ικανοποιημένος απλά να ζήσω στην παρουσία Σου». 
«Άγγελοι, γονατίστε κάτω και πάρτε αυτό το μυριοστό (10.000ό) παιδί μου στην πλάτη σας». 
Οι άγγελοι απαντούν, «Ναι, Κύριε». 
«Παρακαλώ ανέβα στην πλάτη μου». 
«Είναι τόσο άνετα. Το κάνω καλά; Ας πάμε». 
Ο άγγελος κάνει προσεκτικά βήματα. 
«Θα ήθελες να πάμε για έναν περίπατο;»
«Ω, είναι τόσο όμορφα. Αυτό είναι σπουδαία ιδέα. Πόσο μεγάλος είναι αυτός ο τόπος;»
«Είμαι σ’ αυτό τον τόπο για δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά δεν έχω βρει ακόμα το τέλος του». 
«Αλήθεια; Πρέπει να είμαι βαρύς για σένα. Μπορείς να με κατεβάσεις τώρα». 
«Ποτέ δεν κουραζόμαστε εδώ πάνω». 
«Σε ευχαριστώ, αλλά θέλω να σταθώ στο έδαφος της Βασιλείας των Ουρανών. Τώρα πού είναι οι άλλοι δίκαιοι που έφτασαν πριν από μένα;»
«Είναι εκεί». 
«Ας πάμε εκεί». 
Αλληλούια! Αγκαλιάζουν ο ένας τον άλλον και χαμογελούν και από τότε ζουν ευτυχισμένα για πάντα. 
Τώρα φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που πιστεύει στον Ιησού αλλά είναι ακόμα αμαρτωλός, πεθαίνει και στέκεται ενώπιον του Θεού. Επίσης λέει ότι πιστεύει στον Ιησού και αναγνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός. 
Ο Θεός λέει, «Κοιτάξτε αν το όνομα αυτού του ανθρώπου είναι γραμμένο στο Βιβλίο της Ζωής». 
«Δεν είναι στο Βιβλίο, Κύριε». 
«Τότε κοιτάξτε στο Βιβλίο των Έργων». 
«Το όνομα και οι αμαρτίες του είναι εδώ». 
«Τότε στείλτε αυτόν τον άνθρωπο στον τόπο όπου δε θα ανησυχεί ποτέ για το κόστος των καυσίμων, και αφήστε τον εκεί για πάντα». 
«Ω, Κύριε, αυτό είναι τόσο άδικο...»
Λέει ότι είναι άδικο. Γιατί θα πρέπει να σταλεί στον άδη ενώ πίστευε στον Ιησού τόσο θερμά; 
Ο λόγος είναι ότι εξαπατήθηκε από τον Σατανά και άκουσε μόνο τη μισή αλήθεια του ευαγγελίου. Αν παρανοήσουμε την αληθινή έννοια της λύτρωσης του Ιησού, θα καταλήξουμε και εμείς επίσης στον άδη. 
Αυτός ο άνθρωπος πίστεψε στον Ιησού, όμως εξαπατήθηκε από τον Σατανά και νόμιζε ότι ήταν αμαρτωλός. Αν είχε ακούσει το αληθινό ευαγγέλιο, θα είχε συνειδητοποιήσει ότι η πίστη του ήταν λάθος. Αλλά απέτυχε να πιστέψει λόγω της περήφανης εμπιστοσύνης του στις λάθος πεποιθήσεις του. 
Αν θέλετε να πάτε στην Βασιλεία των Ουρανών, πρέπει να πιστέψετε στην αναγέννηση εξ ύδατος και Πνεύματος. Όπως γράφει στο Ματθαίος 3:15, «ούτως» ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Πρέπει να πιστέψετε στη σωτηρία του ύδατος και του αίματος. 
 
Ποιων τα ονόματα είναι γραμμένα στο Βιβλίο των Έργων;
Τα ονόματα όσων έχουν αμαρτία στις καρδιές τους είναι γραμμένα εκεί.

Αν επιλέγετε να πιστεύετε οτιδήποτε, όπως ένας καλοπροαίρετος άνθρωπος που δεν αρνείται ποτέ ό,τι του ζητήσουν οι άλλοι, μπορεί να καταλήξετε στον άδη. Υπάρχουν πολλοί καλοπροαίρετοι άνθρωποι στον άδη, αλλά στον ουρανό υπάρχουν αληθινοί μαχητές, που πάλεψαν γι’ αυτό που πιστεύουν. 
Εκείνοι που είναι στον ουρανό, ήξεραν ότι ήταν αμαρτωλοί που προορίζονταν να πάνε στον άδη, και με ευγνωμοσύνη πίστεψαν ότι οι αμαρτίες τους πλύθηκαν μέσω του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού. 
Λέγεται ότι υπάρχουν βουνά από αυτιά και στόματα στον ουρανό. Επειδή πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στη λύτρωση του Ιησού μόνο με το στόμα ή τα αυτιά τους, ο Θεός ρίχνει το υπόλοιπο του σώματός τους στη φωτιά που καίει με θειάφι. 
Φανταστείτε ότι κάποιος που πιστεύει στον Ιησού αλλά ακόμα έχει αμαρτία στην καρδιά του, στέκεται ενώπιον του Θεού και λέει, «Κύριε, οι άνθρωποι με έλεγαν δίκαιο επειδή πίστεψα στον Ιησού, παρ’ όλο που είχα ακόμα αμαρτία στην καρδιά μου. Πίστεψα ότι θα με έβλεπες χωρίς αμαρτία. Αυτό έμαθα και πίστεψα. Πίστεψα μόνο όπως τόσοι πολλοί άνθρωποι. Ήταν η πιο πλατιά αποδεκτή πεποίθηση εκεί από όπου προέρχομαι». 
Ο Κύριος απαντά. «Δεν μπορώ να συγχωρέσω όσους έχουν αμαρτία στις καρδιές τους. Έπλυνα όλες τις αμαρτίες σου με την ευλογία τής αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος. Αλλά εσύ αρνήθηκες να πιστέψεις σ’ αυτό. Άγγελοι! Βάλτε αυτόν τον θρασύ στη φωτιά του άδη». 
Καθένας που πιστεύει στον Ιησού αλλά ακόμα νομίζει ότι έχει αμαρτία στην καρδιά του, θα καταλήξει στον άδη. Ακούστε το αληθινό ευαγγέλιο της λύτρωσης και ελευθερωθείτε από όλη την αμαρτία. Διαφορετικά, θα καείτε στον άδη. 
Αν λες ότι είσαι χωρίς αμαρτία, ενώ έχεις αμαρτία στην καρδιά σου, είναι σαν να θέλεις να εξαπατήσεις τον Θεό. Μπορούμε να δούμε πόση διαφορά υπάρχει μεταξύ των αμαρτωλών και των δίκαιων στο τέλος. Θα αναγνωρίσετε γιατί σας εκλιπαρώ να λυτρωθείτε. 
Όταν σταθείτε στα σταυροδρόμια του ουρανού και του άδη θα δείτε τη διαφορά ανάμεσα σ’ εκείνους που πιστεύουν στην πλήρη λύτρωση (το βάπτισμα του Ιησού και τον θάνατό Του στον Σταυρό) και εκείνων που δεν πιστεύουν. Η διαφορά είναι τεράστια. Κάποιοι θα μπουν στην Βασιλεία των Ουρανών, όμως άλλοι θα πάνε στον άδη. 
Πιστεύετε στον Ιησού αλλά ακόμα παραμένετε αμαρτωλός; Τότε πρέπει να αναγνωρίσετε ότι οφείλετε να αναγεννηθείτε εξ ύδατος και Πνεύματος. Ο Θεός στέλνει στον άδη όσους έχουν αμαρτία στις καρδιές τους. Μόνο όσοι πιστεύουν στην πλήρη συγχώρεση της αμαρτίας, μπορούν να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. 
Κάνε το αμέσως τώρα. Αν το αναβάλεις, μπορεί να είναι πάρα πολύ αργά. Ετοιμάσου από πριν. Πίστεψε στη λύτρωση εξ ύδατος και Πνεύματος, και γίνε άγιος πριν καταλήξεις στον άδη. 
Δόξα ανήκει στον Κύριο μας Ιησού! Τον ευχαριστούμε για την καλοσύνη Του που κάνει εμάς τους αμαρτωλούς δίκαιους. Αλληλούια! 
 
 

ΙΗΣΟΥΣ: Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ

 
Μπορούν οι αμαρτίες μας να καθαριστούν με προσευχές μετάνοιας;
Όχι, αυτό είναι εντελώς αδύνατο. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μας παραπλανά ο Σατανάς.

Ας διαβάσουμε το 1 Ιωάννου 2:1-2. «Τεκνία μου, ταύτα σας γράφω διά να μη αμαρτήσητε. Και αν τις αμαρτήση, έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησούν Χριστόν τον δίκαιον· και αυτός είναι ιλασμός περί των αμαρτιών ημών, και ουχί μόνον περί των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου». 
Βλέπετε τι γράφει εδώ; Υπάρχει κανένας που πιστεύει, αλλά έχει ακόμα αμαρτία στην καρδιά του; Αν έχεις αμαρτία στην καρδιά σου αλλά λες στον Θεό ότι δεν έχεις, προσπαθείς να Τον εξαπατήσεις. Όμως στο τέλος εξαπατάς τον εαυτό σου. 
Αλλά αν καταλαβαίνεις αληθινά τον Ιησού και πιστεύεις τι έκανε για να πλύνει όλες τις αμαρτίες στον Ιορδάνη, θα είσαι εντελώς χωρίς αμαρτία. Μπορείς έπειτα να πεις, «Κύριε, αναγεννήθηκα με το ύδωρ και το Πνεύμα από Εσένα. Δεν έχω καμία αμαρτία. Μπορώ να σταθώ ενώπιον Σου χωρίς ντροπή». 
Τότε ο Κύριος θα απαντήσει. «Ναι, έχεις δίκιο. Όπως ο Αβραάμ πίστεψε σε μένα και θεωρήθηκε δίκαιος, και εσύ επίσης είσαι δίκαιος, επειδή έπλυνα όλες τις αμαρτίες σου». 
Αλλά σκεφτείτε έναν άνθρωπο που έχει ακόμα αμαρτία στην καρδιά του, παρ’ όλο που πιστεύει στον Ιησού. Λέει, «Επειδή πιστεύω στον Ιησού, θα πάω στον ουρανό ακόμα και αν έχω μια μικρή αμαρτία στην καρδιά μου». 
Θέλει τόσο πολύ να γίνει δεκτός στον ουρανό, που προσπαθεί να αντισταθεί ενώ στέκεται εμπρός από τον θρόνο της κρίσης, αλλά θα καταλήξει στον άδη. Γιατί; Δεν ήξερε το ευλογημένο ευαγγέλιο της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος. 
Καθένας πρέπει να εξομολογηθεί ότι είναι αμαρτωλός στη διάρκεια των ημερών του στη γη. «Είμαι αμαρτωλός. Θα πάω στον άδη. Παρακαλώ σώσε με». Ο αμαρτωλός δε θα λυτρωθεί με προσευχές μετάνοιας. Αντίθετα, πρέπει να αναγνωρίσει ότι είναι αμαρτωλός και να δεχθεί τη λύτρωση εξ ύδατος και Πνεύματος, για να ελευθερωθεί. Μπορεί να γίνει δίκαιος μόνο μέσω της λύτρωσης εξ ύδατος και Πνεύματος. 
Το ευαγγέλιο που επιμένει ότι μόνο η προπατορική αμαρτία συγχωρείται από τον Ιησού και ότι πρέπει να μετανοούμε για τις αμαρτίες που πράττουμε για να λάβουμε σωτηρία, είναι ψεύτικο. Αυτό μας οδηγεί κατ` ευθείαν στον άδη. Τόσοι πολλοί πιστοί καταδικάζουν τους εαυτούς τους στον άδη με την πίστη αυτού του ψεύτικου ευαγγελίου ενώ αυτή η τάση επικρατεί όλο και περισσότερο αυτές τις μέρες. 
Θα το ξέρατε αν είχατε πέσει στο ψεύτικο ευαγγέλιο; Μπορεί να είστε χρεώστης, ακόμα και μετά την πληρωμή όλων των χρεών σας; Σκεφτείτε το. Αν θεωρείτε ακόμα τον εαυτό σας αμαρτωλό ενώ πιστεύει στον Ιησού, μπορεί να πείτε ότι πιστεύετε σωστά σ’ Αυτόν; Είστε πιστός και αμαρτωλός ή είστε πιστός και δίκαιος; 
Μπορείτε να διαλέξετε για τον εαυτό σας. Μπορείτε είτε να πιστεύετε ότι όλες οι αμαρτίες σας είναι συγχωρημένες ή ότι πρέπει να μετανοείτε κάθε μέρα για τις ανομίες σας. Η επιλογή σας θα καθορίσει αν θα πάτε στον ουρανό ή στον άδη. Πρέπει να προσέξετε ποιος ευαγγελιστής σάς λέει το αληθινό ευαγγέλιο. 
Όσοι πιστεύουν στο ψεύτικο ευαγγέλιο, εξακολουθούν να προσεύχονται για τη συγχώρεση των αμαρτιών σε κάθε συνάθροιση πρωινής προσευχής, κάθε λατρεία της Τετάρτης, κάθε ολονύχτια προσευχή της Παρασκευής, σε μία προσπάθεια να πλυθούν οι αμαρτίες τους. 
Λένε, «Κύριε, έχω αμαρτήσει. Έχω αμαρτήσει αυτή την εβδομάδα». Ύστερα θυμούνται τις αμαρτίες των περασμένων χρόνων και προσεύχονται πάλι για τη συγχώρεσή Του. Αυτό αψηφά το ευλογημένο ευαγγέλιο της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος. 
Οι αμαρτίες μας πρέπει να πληρωθούν με αίμα. Στην Επιστολή προς Εβραίους 9:22 λέει, «Χωρίς χύσεως αίματος δεν γίνεται άφεσις». Αν νομίζετε ότι έχετε αμαρτία, τότε Του ζητάτε να χύσει πάλι αίμα για σας; Όσοι δεν πιστεύουν στην πλήρη λύτρωση είναι ένοχοι, επειδή μεταστρέφουν τη λύτρωση του Ιησού σε ψέμα. Στην πραγματικότητα επιμένουν ότι ο Ιησούς δεν μας ελευθέρωσε μια για πάντα και ότι είναι ψεύτης. 
Για να λυτρωθείτε από τον Ιησού, πρέπει να πιστέψετε στην αλήθεια της λύτρωσης εξ ύδατος και Πνεύματος. Μπορείτε να συγχωρεθείτε πραγματικά για τις αμαρτίες με εκατοντάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια προσευχές; Το αληθινό ευαγγέλιο μάς λυτρώνει μια για πάντα. Γίνετε δίκαιος, πηγαίνετε στην Βασιλεία των Ουρανών, και ζήστε μια δίκαια ζωή για πάντα. 
♪ Ζω μια νέα ζωή με τον Ιησού. Το παρελθόν τελείωσε και έχω γίνει νέο κτίσμα. Το σπαταλημένο παρελθόν έχει φύγει μακριά. Ω, ο Ιησούς είναι η αληθινή ζωή μου. Ζω μια νέα ζωή με τον Ιησού. ♪ 
Ζείτε μια νέα ζωή με τον Ιησού. Ανεξάρτητα αν δεν φαίνεστε τόσο όμορφοι όσο θα θέλατε, αν είστε πολύ κοντοί ή πολύ χοντροί, όσοι ευλογούνται με το ευαγγέλιο της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος ζουν ευτυχισμένη ζωή. Τι πειράζει που η μύτη σας δεν είναι ιδανική ή ότι είστε λίγο κοντός; Επειδή δεν είμαστε τέλειοι, σωζόμαστε πιστεύοντας στην αναγέννηση εξ ύδατος και Πνεύματος από τον Ιησού. Αλλά όσοι είναι ματαιόδοξοι θα καταλήξουν στον άδη. 
Σε ευχαριστώ, Κύριε. Πάντα ευχαριστώ τον Κύριο. Επειδή πιστεύουμε στην αναγέννηση εξ ύδατος και Πνεύματος, θα μας καλωσορίσουν στον ουρανό. 
 
 
ΤΟ ΨΕΜΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟΝ ΑΔΗ
 
Ποιος θα λάβει στο τέλος στεφάνι δικαιοσύνης;
Εκείνος που νικά το ψέμα.

Το ψέμα μάς λέει ότι πρέπει να μετανοούμε κάθε μέρα για να συγχωρεθούμε, αλλά το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος μας λέει ότι ήδη έχουμε συγχωρεθεί εντελώς και το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να το πιστέψουμε. 
Ποια είναι η αλήθεια; Πρέπει να μετανοούμε κάθε μέρα; Ή είναι σωστό να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς μάς ελευθέρωσε όταν βαφτίστηκε για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας με τον πιο ταιριαστό τρόπο; Η αλήθεια είναι ότι ο Ιησούς πήρε τις αμαρτίες μας μια για πάντα, και με αυτόν τον κατάλληλο τρόπο μας πρόσφερε τη σωτηρία. 
Πρέπει να θριαμβεύσουμε πάνω στο ψέμα στον πνευματικό πόλεμο. Πολλοί άνθρωποι ακολουθούν το ψέμα. «Και προς τον άγγελον της εν Περγάμω εκκλησίας γράψον· ‎Ταύτα λέγει ο έχων την ρομφαίαν την δίστομον, την οξείαν· ‎Εξεύρω τα έργα σου και πού κατοικείς· ‎όπου είναι ο θρόνος του Σατανά» (Αποκάλυψη 2:12-13). 
«Εις τον νικώντα θέλω δώσει εις αυτόν να φάγη από του μάννα του κεκρυμμένου, και θέλω δώσει εις αυτόν ψήφον λευκήν, και επί την ψήφον όνομα νέον γεγραμμένον, το οποίον ουδείς γνωρίζει ειμή ο λαμβάνων» (Αποκάλυψη 2:17). 
Εκεί που κατοικούν πολυάριθμα κακά πνεύματα και το ψέμα ισχυρίζεται πως είναι αλήθεια, ο Σατανάς εμφανίζεται σαν φωτεινός άγγελος. Ο Θεός δεν μπορεί να βοηθήσει κανέναν που ενώ ακούει και ξέρει την αλήθεια της σωτηρίας εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν την πιστεύει. Αυτός σίγουρα θα καταλήξει στον άδη. 
Καθένας πρέπει να αποφασίσει για τον εαυτό του, αν θα πιστέψει στη σωτηρία του Ιησού. Κανένας δεν γονατίζει ενώπιον σου, ικετεύοντάς σε να πιστέψεις και να ελευθερωθείς. 
Αν θέλετε να σωθείτε από την αμαρτία, τότε πιστέψτε στη σωτηρία εξ ύδατος και Πνεύματος. Αν αισθάνεστε ευγνώμονες για την αγάπη και τη χάρη Του που μας έσωσε, τότε πιστέψτε. Αν είστε αμαρτωλός που προορίζεται να πάει στον άδη, τότε πιστέψτε στο ύδωρ και το Πνεύμα, το βάπτισμα του Ιησού και τον θάνατό Του στον Σταυρό. Τότε θα γίνετε δίκαιοι. 
Αν νομίζετε ότι δεν είστε αμαρτωλός, δεν είναι απαραίτητο να λυτρωθείτε πιστεύοντας στον Ιησού. Μόνο οι αμαρτωλοί ελευθερώνονται από όλες τις αμαρτίες, όταν πιστέψουν στο ευαγγέλιο της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος. Ο Ιησούς είναι Σωτήρας των αμαρτωλών και Παρηγορητής των βασανισμένων. Είναι ο Δημιουργός. Είναι ο Κύριος της Αγάπης. 
Σας προτρέπω ειλικρινά να πιστέψετε στο ευαγγέλιο της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος. Πιστέψτε το. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι ο Ιησούς θα είναι Σωτήρας, Φίλος, Ποιμένας και Θεός σας. Οι αμαρτωλοί πρέπει να πιστέψουν στον Ιησού. Αν δεν θέλετε να καταλήξετε στον άδη, πρέπει να το πιστέψετε. Ο Θεός δεν μας παρακαλάει να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο της σωτηρίας. 
Θέλετε να γίνεται δεκτοί στον ουρανό; Τότε πιστέψτε στο ευαγγέλιο της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος. Ο Ιησούς λέει, «Εγώ είμαι η οδός, και η αλήθεια, και η ζωή. Πιστέψτε σε μένα». Λέτε ότι θέλετε να ριχτείτε στον άδη; Τότε μην πιστέψετε. Λέει ότι έχει προετοιμάσει ήδη μια θέση στον άδη για σας. 
Ο Θεός δεν παρακαλάει. Ένας έμπορος καλωσορίζει χωρίς διάκριση τους ανθρώπους, σε μία προσπάθεια να πουλήσει τα εμπορεύματά του, αλλά ο Θεός προσφέρει τη Βασιλεία των Ουρανών δωρεάν μόνο σε όσους είναι λυτρωμένοι. Ο Θεός είναι δίκαιος. 
Οι άνθρωποι λένε ότι το τέλος του κόσμου είναι κοντά. Ναι, και εγώ σκέφτομαι έτσι. Και είναι ανόητο να μην πιστέψεις στο αληθινό ευαγγέλιο της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος. Πιστέψτε στη σωτηρία του ευλογημένου ευαγγελίου της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος. Ας πάμε μαζί στην Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα έρθετε μαζί μου στον τόπο που κατοικεί ο Ιησούς; 
 
Είσαι αμαρτωλός ή δίκαιος άνθρωπος;
Ο δίκαιος άνθρωπος δεν έχει αμαρτία στην καρδιά του.

Ας διαβάσουμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους 8:1-2. «Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισις εις τους εν Χριστώ, Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ηλευθέρωσεν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου». 
Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του και του θανάτου Του στον Σταυρό. Έσωσε όλους τους αμαρτωλούς που έπρεπε να κριθούν για τις αμαρτίες τους. 
Η σωτηρία του Θεού αποτελείται από δύο πράγματα. Το ένα είναι ο Νόμος και το άλλο είναι η Αγάπη Του. Ο Νόμος μάς διδάσκει ότι είμαστε αμαρτωλοί. Σύμφωνα με τον Νόμο, ο μισθός τής αμαρτίας είναι θάνατος. Δεν μπορούμε να σωθούμε με τον Νόμο. Μας διδάσκει μόνο την αμαρτωλή φύση και τον προορισμό μας. Μας ενημερώνει ότι είμαστε αμαρτωλοί. 
Για να πληρώσει την ποινή της αμαρτίας, ο Ιησούς κατέβηκε σ’ αυτό τον κόσμο, ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας και πλήρωσε γι’ αυτές με τη ζωή Του, για να μας σώσει από την κρίση. Είναι η αγάπη του Θεού που μας έσωσε από όλη την αμαρτία. 
Πρέπει να θριαμβεύσουμε πάνω στο ψέμα. Ο Θεός δίνει την ευλογία τής αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος σε όσους νικούν το ψέμα. 
Σωζόμαστε με την πίστη στον Ιησού. Με την πίστη στους λόγους Του επιτυγχάνουμε τη δικαιοσύνη και καταλαβαίνουμε την αλήθεια. Πιστέψτε στην αλήθεια της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος στις καρδιές σας, και θα σωθείτε.