Search

Κηρύγματα

Θέμα 8: Το Άγιο Πνεύμα

[8-4] Εκείνοι που έχουν την ίδια πίστη με τους μαθητές (Πράξεις 3:19)

Εκείνοι που έχουν την ίδια πίστη με τους μαθητές
(Πράξεις 3:19)
«Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε, διά να εξαλειφθώσιν αι αμαρτίαι σας, διά να έλθωσι καιροί αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου.»
 
 
Ποιο είδος πίστης είχαν οι μαθητές;
Πίστευαν στον βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό.

Κοιτάζοντας τους μαθητές του Ιησού Χριστού, η έκταση της πίστης τους όταν είχαν την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος ήταν σαφώς διαφορετική από την πίστη τους όταν δεν την είχαν. Η σάρκα τους δεν φαινόταν καθόλου διαφορετική, όταν όμως έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, οι ζωές τους άλλαξαν εντελώς από το φως του Ιησού Χριστού. 
Η πόλη όπου ζω έχει όμορφα βουνά και λίμνες. Κοιτάζοντας ένα τόσο όμορφο τοπίο, γεμίζω με ικανοποίηση και σκέφτομαι ότι δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω τον Κύριο για τη δημιουργία Του. Η λαμπρότητα του κρυστάλλινου καθαρού νερού που αστράφτει στον ήλιο, γεμίζει την καρδιά μου και ο κόσμος γύρω μου φαίνεται σαν χρυσός. 
Αλλά υπάρχουν τόποι όπου δεν υπάρχει τέτοια φυσική ομορφιά. Υπάρχουν τόποι όπου ο ουρανός είναι καθαρός σαν κρύσταλλο αλλά το νερό στο φως του ήλιου μοιάζει περισσότερο σαν έλος. Δεν υπάρχει καμία λαμπρότητα σε μια τέτοια θέα. Κοιτάζοντας μια λίμνη όπως αυτή, ευχαριστώ τον Κύριο για το όμορφο ευαγγέλιό Του, που καθάρισε τις αμαρτίες μου και έλαβα την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. 
Όπως η επιφάνεια της βαλτώδους λίμνης δεν είναι ικανή να αντανακλάσει το φως, έτσι κι εμείς επίσης εξαιτίας της αμαρτωλής φύσης μας μπορεί να είμαστε μακριά από το φως του Θεού και να κατευθυνόμαστε ασυναίσθητα προς ένα άγνωστο προορισμό. Αν όμως το Άγιο Πνεύμα κατοικεί στην καρδιά μας, θα αποκαλυφθούμε ως παιδιά του Θεού και θα οδηγηθούμε να διδάξουμε το ευαγγέλιο σε άλλους ανθρώπους. Επειδή δεχτήκαμε το φως Του, θα λάμψουμε σαν φώτα. 
Έτσι, μετά την ανάσταση του Ιησού, οι μαθητές Του έλαβαν το Άγιο Πνεύμα και έγιναν παιδιά και απόστολοι του φωτός. Το φως του Αγίου Πνεύματος είναι μια μεγάλη ευλογία για όλους και γι’ αυτό, περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. 
 
 

Η πίστη του απόστολου Παύλου 

 
Ποιο είδος πίστης είχε ο Παύλος; Ο Παύλος, στην ομολογία πίστης του, είπε ότι διδάχτηκε και εκπαιδεύθηκε κάτω από τον Γαμαλιήλ, έναν από τους μέγιστους δασκάλους του νόμου εκείνη την εποχή, αυστηρά σύμφωνα με το νόμο των πατέρων του. Αλλά ομολόγησε ότι ακόμη και με το νόμο, δε μπορούσε να σωθεί από τις αμαρτίες του και ότι στην πραγματικότητα ήταν διώκτης του Ιησού, του Σωτήρα μας. Μια μέρα συνάντησε τον Ιησού στο δρόμο προς τη Δαμασκό και έγινε κήρυκας του ευαγγέλίου Του. Είχε πίστη στον Ιησού Χριστό ως Υιό του Θεού, που ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο, βαφτίστηκε από τον Ιωάννη για να καθαρίσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου και έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό για να αναλάβει επάνω Του όλη την κρίση για εκείνες τις αμαρτίες. Με άλλα λόγια, ο Παύλος είχε πίστη στην καρδιά του στη συγχώρεση της αμαρτίας. 
Οι μαθητές του Ιησού πίστευαν ότι το βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη και το αίμα Του στον Σταυρό, ήταν για να τους συγχωρέσει από όλες τις αμαρτίες τους. Ο Παύλος μοιραζόταν την ίδια πίστη με τους μαθητές και γι’ αυτό σώθηκε από όλες τις αμαρτίες του. 
Ο Παύλος είπε στην Επιστολή προς Γαλάτας 3:27, «Eπειδή όσοι εβαπτίσθητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε» και ομολόγησε την πίστη του στο βάπτισμα του Ιησού ως σωτηρία του. Επίσης ο Πέτρος είπε στην Α΄ Πέτρ. 3:21, «Του οποίου αντίτυπον ον το βάπτισμα, σώζει και ημάς την σήμερον, ουχί αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεόν, διά της αναστάσεως του Ιησού Χριστού», και με αυτό τον στίχο περιέγραψε το όμορφο ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού. Οι μαθητές του Ιησού πίστευαν ότι το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη καθάρισε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Συγχωρέθηκαν για τις αμαρτίες τους και πιστεύοντας σ’ αυτή την αλήθεια δεν ήταν πλέον κάτω από την κατάρα του νόμου. 
Πίστευαν και στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα Του στον Σταυρό. Είναι φανερό ότι αυτή η πεποίθηση ήταν απαραίτητη για τα σωστά προσόντα των μαθητών. Στις Πράξεις 1:21-22, λέει, «Πρέπει λοιπόν εκ των ανδρών, οίτινες συνήλθον μεθ’ ημών καθ’ όλον τον καιρόν, καθ’ ον εισήλθε και εξήλθε προς ημάς ο Κύριος Ιησούς, αρχίσας από του βαπτίσματος του Ιωάννου έως της ημέρας καθ’ ην ανελήφθη αφ’ ημών, εις εκ τούτων να γείνη μεθ’ ημών μάρτυς της αναστάσεως αυτού». Το να γίνεις μαθητής του Ιησού άρχιζε με την πίστη στο βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη. 
Η αλήθεια που χρειαζόμαστε για να συγχωρεθούμε για τις αμαρτίες μας, είναι η πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα Του στον Σταυρό. «Επειδή όσοι εβαπτίσθητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε» (Γαλ. 3:27). Έτσι, και ο Παύλος επίσης πίστευε στο βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη και στο αίμα Του στον Σταυρό. 
Ας εξετάσουμε στην Επιστολή προς Τίτον 3:5. «Ουχί εξ έργων δικαιοσύνης τα οποία επράξαμεν ημείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς διά λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινίσεως του Αγίου Πνεύματος». Εδώ η φράση «λουτρό παλιγγενεσίας», σημαίνει ότι όλες οι αμαρτίες του κόσμου καθαρίστηκαν όταν ο Ιησούς βαφτίστηκε. Έτσι, αν θέλετε να συγχωρεθείτε για τις αμαρτίες σας, πρέπει να πιστέψετε στο όμορφο ευαγγέλιο, που λέει ότι οι αμαρτίες σας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη. Ο λόγος που ο Ιησούς έχυσε το αίμα Του μέχρι θανάτου, ήταν επειδή είχε αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα που έλαβε από τον Ιωάννη. Η πίστη σ’ αυτό το γεγονός είναι αρκετή για να λάβεις την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Ο Παύλος ομολόγησε ότι και αυτός επίσης πίστευε στο βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη και στο αίμα Του στον Σταυρό. 
Ας εξετάσουμε στην Επιστολή προς Εβραίους 10:21-22, που λέει, «Kαι έχοντες ιερέα μέγαν επί τον οίκον του Θεού, ας πλησιάζωμεν μετά αληθινής καρδίας εν πληροφορία πίστεως, έχοντες τας καρδίας ημών κεκαθαρμένας από συνειδήσεως πονηράς και λελουμένοι το σώμα με ύδωρ καθαρόν». Εδώ το «λελουμένοι με ύδωρ καθαρόν» αναφέρεται στο βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη, που καθάρισε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. 
Επομένως, και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι τα βασικά μέρη του όμορφου ευαγγελίου είναι το βάπτισμά Του και ο θάνατός Του στον Σταυρό. Κι εσείς επίσης, πρέπει να έχετε την ίδια πίστη με τον Παύλο. 
Σήμερα, οι περισσότεροι Χριστιανοί πιστεύουν σ’ Αυτόν μάταια, χωρίς να ξέρουν πως όταν ο Ιησούς βαφτίστηκε, καθαρίστηκαν όλες οι αμαρτίες του κόσμου. Μερικοί θεολόγοι υποστηρίζουν ότι οι ίδιοι οι άνθρωποι πρέπει να βαφτιστούν στο νερό για να συγχωρεθούν για τις αμαρτίες τους. Αυτός ο ισχυρισμός γίνεται προφανώς χωρίς τη γνώση του αληθινού και όμορφου ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, όπως περιγράφεται στη Βίβλο. Οι αμαρτίες μας δε μπορούν να συγχωρεθούν μόνο με την τελετή όταν βαφτιζόμαστε στο νερό. Η πίστη στο βάπτισμα και στο αίμα του Ιησού μάς καθαρίζει από όλες τις αμαρτίες μας. Μόνο όσοι πιστεύουν στο όμορφο ευαγγέλιο συγχωρούνται για τις αμαρτίες τους. Και με πίστη στο αίμα Του έχουν εξοφλήσει όλη την τιμωρία τους. Μόνο όσοι έχουν αυτή την πίστη μπορούν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. 
«Ας πλησιάζωμεν μετά αληθινής καρδίας εν πληροφορία πίστεως, έχοντες τας καρδίας ημών κεκαθαρμένας από συνειδήσεως πονηράς και λελουμένοι το σώμα με ύδωρ καθαρόν» (Εβρ. 10:22). Ο συγγραφέας της Επιστολής προς Εβραίους μας λέει να πλησιάζουμε στον Θεό με αληθινή καρδιά, με πλήρη βεβαίωση πίστης. Πρέπει κι εσείς επίσης να πλησιάζετε σ’ Αυτόν με αληθινή καρδιά και πλήρη βεβαίωση πίστης στο όμορφο ευαγγέλιο. 
Σήμερα, οι Χριστιανοί ελπίζουν ειλικρινά να λάβουν την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Αλλά το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μόνο σε εκείνους που οι αμαρτίες τους έχουν συγχωρεθεί. Πολλοί δεν το ξέρουν αυτό και γι’ αυτό θέλουν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα χωρίς πίστη στο όμορφο ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού. Όσοι πιστεύουν στον Ιησού αλλά δεν πιστεύουν στο βάπτισμά Του και στο αίμα Του στον Σταυρό, δε μπορούν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Ο λόγος είναι ότι δεν έχουν καθαρές καρδιές. 
Ο Παύλος πίστευε στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα Του στον Σταυρό και γι’ αυτό έλαβε το Άγιο Πνεύμα. Επιπλέον, διέδωσε αυτή την πίστη και διώχτηκε σαν να ήταν αιρετικός. Επειδή όμως το Άγιο Πνεύμα κατοίκησε στην καρδιά του, μπορούσε να διαδώσει το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος μέχρι το θάνατό του. «Τα πάντα δύναμαι διά του ενδυναμούντός με Χριστού» (Φιλιπ. 4:13). Χάρη στην εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος, υπηρέτησε τον Θεό και έζησε κάτω από την προστασία του Αγίου Πνεύματος έως ότου ανέβηκε στον Θεό. Μόνο όσοι έχουν την ίδια πίστη με τον Παύλο μπορούν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. 
Ας εξετάσουμε την πίστη του Παύλου. Στην Επιστολή προς Κολοσσαείς 2:12, λέει, «Συνταφέντες μετ’ αυτού εν τω βαπτίσματι, διά του οποίου και συνανέστητε διά της πίστεως της ενεργείας του Θεού, όστις ανέστησεν αυτόν εκ των νεκρών». Συγχωρέθηκε για όλες τις αμαρτίες του με πίστη στον Ιησού, που βαφτίστηκε από τον Ιωάννη. 
 
 

Πώς άλλαξε ο Χριστιανισμός από τα αρχαία χρόνια; 

 
Ας εξετάσουμε τώρα την ομολογία μιας αδελφής που έγινε μαθήτρια όταν έλαβε το Άγιο Πνεύμα εν Χριστώ Ιησού. 
«Μεγάλωνα αλλά δε μπορούσα να κάνω παιδί, έτσι πήγαινα από τη μια εκκλησία στην άλλη για να λάβω την ευλογία Του μέσω της προσευχής. Ακόμα και όταν ήμουν μόνη στο σπίτι προσευχόμουν τουλάχιστον μια ή δύο ώρες για ένα παιδί και αυτό το θρησκευτικό μοντέλο έγινε μέρος της καθημερινής μου ζωής. 
Ζώντας αυτό το είδος θρησκευτικής ζωής από μόνη μου, συνάντησα μια ηλικιωμένη γυναίκα. Μου είπε πως αν ήθελα να ζητήσω από τον Θεό ένα παιδί, έπρεπε να δοκιμάσω να δεχτώ την προσευχή της τοποθέτησης των χεριών από αυτήν. Άκουσα κάπου ότι αυτή η γυναίκα ήταν αγγελιαφόρος του Θεού και έτσι την άφησα να βάλει τα χέρια της στο κεφάλι μου. Εκείνη τη στιγμή είχα μια εμπειρία που δεν είχα αισθανθεί ποτέ πριν. Η γλώσσα μου άρχισε να κάνει τρίλιες και μιλούσα σε μια διαφορετική γλώσσα και αισθάνθηκα κάποια παράξενη και καυτή δύναμη να με τραβά επάνω.
Ερμήνευσα αυτή την εμπειρία ότι σήμαινε πως είχα λάβει το Άγιο Πνεύμα και ότι ήταν η απάντησή Του στις προσευχές μου. Η γυναίκα που είχε βάλει τα χέρια της στο κεφάλι μου έμοιαζε να έχει χάρισμα από το Άγιο Πνεύμα και μπορούσε να προφητεύει και να θεραπεύει. Δεν είχε λάβει καμιά εκπαίδευση στους λόγους του Θεού, αλλά χρησιμοποιώντας τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, είχε βοηθήσει πολλούς ποιμένες και οι μορφωμένοι λάβαιναν το Άγιο Πνεύμα με την τοποθέτηση των χεριών. 
Από τότε άρχισα να συμμετέχω σε τέτοιες συναθροίσεις, μια από τις οποίες ονομαζόταν [3]«Κίνηση Ανανέωσης / Αναζωπύρωσης». 
 
[3] Η αληθινή ανανέωση είναι ένα φυσικό και απαραίτητο μέρος της χριστιανικής ζωής, και επιφέρει την πνευματική ωριμότητα, που αποδεικνύεται από τον καρπό του Πνεύματος. Αλλά τα τελευταία χρόνια, μερικές κινήσεις έχουν επαναπροσδιορίσει τον όρο “ανανέωση” με τέτοιο τρόπο ώστε δεν έχει καμία ομοιότητα με την πνευματική διαδικασία της ωριμότητας που περιγράφεται στις Γραφές. Η "ανανέωσή" τους που παράγει ανεξέλεγκτες συγκινήσεις, χαρακτηρίζεται από όλους τους τρόπους ύποπτων εκδηλώσεων, και συνοδεύεται από διδασκαλίες και είτε πρακτικές πρόσθετες στη Βίβλο είτε έξω από τη Βίβλο .
Αυτές είναι μερικές από τις προβληματικές διδασκαλίες και πρακτικές που προωθούνται μέσα στις αμφισβητούμενες κινήσεις αναζωπύρωσης και αναγέννησης: η υπερβολική έμφαση σε χαρισματικές εμπειρίες πάνω από τη Γραφή, ψευδείς εκδηλώσεις ψευδείς διδασκαλίες, ψευδείς προφητείες, ψεύτικα σημεία και θαύματα, κ.λπ. Εντούτοις, η πιο επικίνδυνη όψη αυτών των κινήσεων είναι ότι έχουν αναγκάσει πολλούς ανθρώπους να παρανοήσουν την αλήθεια για τη λήψη του Αγίου Πνεύματος και να παραμερίσουν το όμορφο ευαγγέλιο.
 
Στη διάρκεια μιας από τις προσευχές μου σε αυτή τη συνάθροιση, αισθάνθηκα ένα ρίγος σε όλο το σώμα μου και η καρδιά μου καιγόταν από αγάπη για τον Θεό και τους συνανθρώπους μου. Αυτό το ίδιο συνέβη και σε άλλους, και οι άνθρωποι λιποθυμούσαν και μιλούσαν σε γλώσσες. Υπήρχαν εκεί άνθρωποι που κατέχονταν από δαιμόνια και ο ηγέτης αυτής της σύναξης εξόρκιζε τους δαίμονες. Ο σκοπός αυτού του Κινήματος Ανανέωσης / Αναζωπύρωσης ήταν να βοηθηθούν οι άνθρωποι να δοκιμάσουν το Άγιο Πνεύμα με πράγματα όπως τρεμούλιασμα, προφητεία, εξορκισμός δαιμόνων και ομιλία σε γλώσσες. Όμως, παρ’ όλη αυτή την εμπειρία, είχα ακόμα αμαρτία και οι αμαρτίες στην καρδιά μου με έκαναν να φοβάμαι και να ντρέπομαι. 
Γι’ αυτό, κάθε φορά που προσευχόμουν, προσευχόμουν σοβαρά για να μπορέσω να λύσω το πρόβλημα της αμαρτίας. Ομολογούσα ότι είχα αμαρτία αλλά οι άνθρωποι με θεωρούσαν ακόμα σαν άγγελο. Σκέφτηκα ότι είχα καλή πίστη, όμως έκανα λάθος. Αν δεν είχα αναγνωρίσει το λάθος μου, δε θα είχα τη δυνατότητα να λάβω το Άγιο Πνεύμα. 
Ύστερα απ’ αυτό, συνάντησα εκείνους που διέδιδαν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και έλαβα συγχώρεση για όλες τις αμαρτίες μου με πίστη στους λόγους του Θεού. Τώρα είμαι αληθινά ευτυχής. Πιστεύω στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και έχω λάβει το Άγιο Πνεύμα. Ευχαριστώ τον Θεό. Επιθυμώ όλοι οι Χριστιανοί σε όλο τον κόσμο να πιστέψουν στο όμορφο ευαγγέλιο και να λάβουν την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστώ τον Κύριο μας». 
Εδώ μάθαμε ότι για να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα, χρειαζόμαστε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αν θέλετε να συγχωρεθείτε για όλες τις αμαρτίες σας, πρέπει να έχετε πίστη στο βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη. Ας κοιτάξουμε στην Επιστολή προς Εφεσίους 4:5. «Εις Κύριος, μία πίστις, εν βάπτισμα». Εδώ λέει ότι υπάρχει μόνο ένας Κύριος και ένα βάπτισμα, τα οποία πιστεύουμε. Για να λάβουμε την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος πρέπει όλοι να πιστέψουμε στο βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη και στο αίμα Του στον Σταυρό. Αν δεν το κάνουμε, τότε το Άγιο Πνεύμα δε θα κατοικήσει ποτέ σε μας. 
Κάποτε υπήρχαν μερικοί άνθρωποι που δίδασκαν και πίστευαν ότι το Κίνημα Αγιασμού και Αγνότητας θα τους βοηθούσε να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Ωστόσο, νομίζετε ότι το Άγιο Πνεύμα κατοικεί σε μας εάν ενωθούμε με μια τέτοια κίνηση; Έχετε λάβει το Άγιο Πνεύμα λόγω του Κινήματος Αγιασμού και Αγνότητας; Αν ήταν δυνατό, τότε θα ήσασταν σοφοί για να κρατήσετε την πίστη. Αν όμως το Άγιο Πνεύμα ήρθε σε σας γι’ αυτό το λόγο, τότε ο Ιησούς δε θα έπρεπε να έρθει κάτω και να μας σώσει από τις αμαρτίες μας, και δε θα έπρεπε να βαφτιστεί από τον Ιωάννη ούτε να πεθάνει στον Σταυρό. 
Η λήψη της εγκατοίκησης του Αγίου Πνεύματος είναι δώρο από την πίστη στο ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού, που σας έφερε τη συγχώρεση για τις αμαρτίες σας. Η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος είναι δώρο που χορηγείται σε εκείνους που οι αμαρτίες τους έχουν καθαριστεί και έχουν συγχωρεθεί από το αληθινό ευαγγέλιο. 
Αυτές τις μέρες, μεταξύ εκείνων που ασχολούνται με το Κίνημα Ανανέωσης / Αναζωπύρωσης, υπάρχουν μερικοί που πιστεύουν ότι οι εξαντλητικές προσευχές μετάνοιας μπορούν να τους βοηθήσουν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Λένε πως κι αν ακόμα κάποιος έχει αμαρτία στην καρδιά του, αν προσευχηθεί για μετάνοια, τότε θα λάβει το Άγιο Πνεύμα. 
Η Πεντηκοστιανή - Χαρισματική Κίνηση, που έχει απλωθεί σε όλο τον κόσμο, άρχισε στις Ηνωμένες Πολιτείες στα 1800. Αυτή η κίνηση προέκυψε μετά από τη βιομηχανική επανάσταση, όταν κατέρρευσαν η ηθική και τα ήθη ανθρώπων. Η κίνηση έφθασε στο απόγειό της όταν πολλές ανθρώπινες καρδιές είχαν απελπιστεί εξαιτίας της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Από τότε, η πίστη που βασιζόταν στους λόγους του Θεού υποχώρησε και μια νέα θρησκευτική κίνηση άρχισε να αυξάνεται. Ήταν το Πεντηκοστιανό - Χαρισματικό Κίνημα, που στόχευε σε φυσικές εμπειρίες του Αγίου Πνεύματος (Θεού) – βλέποντας τα έργα του Θεού με τα μάτια και δοκιμάζοντας τη δύναμη των λόγων του Θεού με το σώμα και το μυαλό. 
Όμως ένα σοβαρό ελάττωμα σε αυτή την κίνηση είναι ότι απομακρύνει τους πιστούς από τους λόγους του Θεού και υπάρχει σαν μια θρησκεία που επιδιώκει σωματικές ευλογίες. Κατά συνέπεια, οι πιστοί αυτής της νέας κίνησης έγιναν συνήγοροι του Σαμανισμού. Ακόμα και σήμερα, εκείνοι που ασχολούνται στην Πεντηκοστιανή - Χαρισματική Κίνηση πιστεύουν ότι αν κάποιος έχει πίστη στον Ιησού θα είναι πλούσιος, οι ασθένειές του θα θεραπευτούν, θα ακμάζει σε όλα, θα λάβει το Άγιο Πνεύμα και θα μιλήσει σε γλώσσες, και θα έχει τη δύναμη να θεραπεύσει άλλους. Η Πεντηκοστιανή - Χαρισματική Κίνηση έχει διαδοθεί σε όλο τον κόσμο. Αυτή η κίνηση έχει γίνει εμπόδιο στην πίστη των ανθρώπων στο όμορφο ευαγγέλιο και τη δυνατότητά τους να λάβουν την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. 
Ο σύγχρονος Χριστιανισμός δημιουργήθηκε πάνω στις πεποιθήσεις του Λούθηρου και του Καλβίνου πριν περίπου 500 χρόνια. Αλλά μέσα στα πλαίσια του Χριστιανισμού, η βιβλική μελέτη της εγκατοίκησης του Αγίου Πνεύματος δεν στηρίζεται σταθερά. Το πρόβλημα είναι ότι από την αρχή του σύγχρονου Χριστιανισμού, οι περισσότεροι Χριστιανοί έχουν πιστέψει στον Ιησού χωρίς αναγνώριση της σημασίας του βαπτίσματός Του και του θανάτου Του στον Σταυρό. Τα πράγματα έγιναν χειρότερα, οι άνθρωποι άρχισαν να τονίζουν λανθασμένα δόγματα του Χριστιανισμού και να υπογραμμίζουν μόνο τις σωματικές εμπειρίες. Όλοι οι Χριστιανοί πρέπει να πιστέψουν στο όμορφο ευαγγέλιο που λέει ότι ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου και ότι σταυρώθηκε για να κριθεί για εκείνες τις αμαρτίες. Αυτή η πίστη θα σας κάνει να λάβετε το Άγιο Πνεύμα. 
Η αιτία που ο Χριστιανισμός έχει γίνει τόσο άγονος σήμερα, είναι ότι οι άνθρωποι τείνουν να αγνοούν την αλήθεια του βαπτίσματος που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη και του αίματός Του στον Σταυρό. Ο Ιησούς μας λέει να μάθουμε την αλήθεια. Η πίστη στο βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη και στο αίμα Του στον Σταυρό, σημαίνει να πιστεύουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αν θέλετε να λάβετε το Άγιο Πνεύμα, τότε πιστέψτε πως όταν ο Ιησούς βαφτίστηκε, οι αμαρτίες σας μεταβιβάστηκαν σ’ Αυτόν, και ότι το αίμα Του ήταν η κρίση και η συγχώρεση για όλες τις αμαρτίες σας. Τότε θα λάβετε το Άγιο Πνεύμα. 
Πολλοί Χριστιανοί πιστεύουν μόνο στο αίμα του Ιησού ως το ευαγγέλιο της λύτρωσης. Αλλά μπορείτε εσείς που πιστεύετε μόνο στο αίμα Του, να ελευθερωθείτε από την αμαρτία; Μπορείτε; Εάν νομίζετε ότι αυτό μπορεί να συμβεί, ίσως έχετε ασαφή γνώση της αληθινής έννοιας του βαπτίσματος του Ιησού. Σ’ αυτή την περίπτωση υπάρχει ακόμα αμαρτία στην καρδιά σας. Μόνο όταν συνδέσετε το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού ως μια πίστη, μπορείτε να σωθείτε από τις αμαρτίες σας και να λάβετε το Άγιο Πνεύμα. Η Βίβλος λέει ότι αυτό είναι το μόνο αληθινό ευαγγέλιο που μας βοηθά να υπερνικήσουμε τον κόσμο. «Kαι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τη γη, το Πνεύμα και το ύδωρ και το αίμα, και οι τρεις ούτοι αναφέρονται εις το εν» (Α΄ Ιωάν. 5:8). Επομένως, πρέπει να ξέρουμε ότι, στην επιθυμία Του να μας σώσει από τις αμαρτίες μας, o Θεός ήθελε πρώτα να βαφτίσει ο Ιωάννης τον Ιησού και έπειτα Αυτός να σταυρωθεί. 
Ο λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι Χριστιανοί δεν έχουν τη συγχώρεση των αμαρτιών, παρ’ όλο που πιστεύουν στον Ιησού, είναι επειδή δεν πιστεύουν στο όμορφο ευαγγέλιο που ολοκληρώθηκε με το βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη και το αίμα Του στον Σταυρό. Όσοι πιστεύουν σε αυτά τα δύο πράγματα θα συγχωρεθούν για τις αμαρτίες τους και το Άγιο Πνεύμα θα κατοικήσει στις καρδιές τους. 
Όταν οι άνθρωποι αναγνωρίζουν ότι οι αμαρτίες τους έχουν καθαριστεί, οι καρδιές τους γίνονται ειρηνικές και γενναιόδωρες όπως το ήσυχο νερό. Τη στιγμή που το Άγιο Πνεύμα κατοικεί στην καρδιά κάποιου, η ειρήνη ρέει σαν ποταμός μέσα και έξω από την καρδιά του. Συναντάμε τον Κύριο μας με πίστη σε αυτή την αλήθεια και περπατώντας με το Πνεύμα καθώς διαδίδουμε το ευαγγέλιο της λήψης του Αγίου Πνεύματος. Οι καρδιές μας δεν είχαν ποτέ πριν αυτό το είδος ειρήνης. Από τότε που αρχίσαμε να πιστεύουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, οι ζωές μας γίνονται γαλήνιες και οι καρδιές μας γίνονται τέλεια χαρούμενες. Δεν μπορούμε να απομακρυνθούμε από αυτό το όμορφο ευαγγέλιο. Το Άγιο Πνεύμα είναι πάντα στις καρδιές μας, προτρέποντάς μας να διαδώσουμε τον λόγο Του και επιτρέπει στους ανθρώπους που πιστεύουν σ’ αυτό να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. 
Επειδή πιστέψαμε στο όμορφο ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού στον Σταυρό, ευλογηθήκαμε με το Άγιο Πνεύμα. Τώρα, για να λάβετε το Άγιο Πνεύμα πρέπει να έχετε πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και του αίματός Του στον Σταυρό. Είναι σημαντικό ότι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ασκούν πίστη στον λόγο του Θεού αναγνωρίζοντας ότι ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου και ότι πέθανε στον Σταυρό για να κριθεί για τις αμαρτίες αυτές. Όταν το κάνουν αυτό, λαβαίνουν τελικά το Άγιο Πνεύμα.