Search

Κηρύγματα

Θέμα 9: Ρωμαίους (Σχόλια στο Βιβλίο των Ρωμαίων)

[Κεφάλαιο 3-2] Σωτηρία από τις Αμαρτίες Μόνο με την Πίστη (Επιστολή προς Ρωμαίους 3:1-31)

(Επιστολή προς Ρωμαίους 3:1-31)
Τις λοιπόν η υπεροχή του Ιουδαίου; ή τις ωφέλεια της περιτομής; Πολλή κατά πάντα τρόπον. Πρώτον μεν, διότι εις τους Ιουδαίους ενεπιστεύθησαν τα λόγια του Θεού. Επειδή άν τινες δεν επίστευσαν, τι εκ τούτου; μήπως η απιστία αυτών θέλει καταργήσει την πίστιν του Θεού; Μη γένοιτο· αλλ` έστω ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύστης· καθώς είναι γεγραμμένον,
‘Διά να δικαιωθής εν τοις λόγοις σου,
και να νικήσης όταν κρίνησαι’.
Εάν δε η αδικία ημών δεικνύη την δικαιοσύνην του Θεού, τι θέλομεν ειπεί; μήπως είναι άδικος ο Θεός ο επιφέρων την οργήν; (ως άνθρωπος λαλώ·) Μη γένοιτο· επειδή πώς θέλει κρίνει ο Θεός τον κόσμον; Διότι αν η αλήθεια του Θεού επερίσσευσε προς δόξαν αυτού διά του εμού ψεύσματος, διά τι πλέον εγώ κρίνομαι ως αμαρτωλός; Και, (καθώς βλασφημούμεθα, και καθώς κηρύττουσί τινες ότι ημείς λέγομεν), Διά τι να μη πράττωμεν τα κακά, διά να έλθωσι τα αγαθά; των οποίων η κατάκρισις είναι δικαία. Τι λοιπόν; υπερέχομεν των εθνικών; Ουχί βεβαίως· διότι προεξηλέγξαμεν Ιουδαίους τε και Έλληνας ότι είναι πάντες υπό αμαρτίαν. Καθώς είναι γεγραμμένον,
‘Ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ εις·
δεν υπάρχει τις έχων σύνεσιν·
δεν υπάρχει τις εκζητών τον Θεόν.
Πάντες εξέκλιναν,
ομού εξηχρειώθησαν·
δεν υπάρχει ο πράττων αγαθόν· δεν υπάρχει ουδέ εις’.
‘Τάφος ανεωγμένος είναι ο λάρυγξ αυτών·
με τας γλώσσας αυτών ελάλουν δόλια’·
‘φαρμάκιον ασπίδων είναι υπό τα χείλη αυτών’.
Των οποίων ‘το στόμα γέμει κατάρας και πικρίας’.
‘Οι πόδες αυτών είναι ταχείς εις το να χύσωσιν αίμα’.
‘Ερήμωσις και ταλαιπωρία είναι εν ταις οδοίς αυτών·
και οδόν ειρήνης δεν εγνώρισαν’.
‘Δεν είναι φόβος Θεού έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών’.
Εξεύρομεν δε ότι όσα λέγει ο νόμος, λαλεί προς τους υπό τον νόμον· διά να εμφραχθή παν στόμα, και να γείνη πας ο κόσμος υπόδικος εις τον Θεόν. Διότι εξ έργων νόμου δεν θέλει δικαιωθή ουδεμία σαρξ ενώπιον αυτού· επειδή διά του νόμου γίνεται η γνώρισις της αμαρτίας. Τώρα δε χωρίς νόμου η δικαιοσύνη του Θεού εφανερώθη, μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών· δικαιοσύνη δε του Θεού διά πίστεως Ιησού Χριστού, εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας· διότι δεν υπάρχει διαφορά· επειδή πάντες ήμαρτον, και υστερούνται της δόξης του Θεού· δικαιούνται δε δωρεάν με την χάριν αυτού, διά της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού· τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξιλεώσεως διά της πίστεως, εν τω αίματι αυτού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού, διά την άφεσιν των προγενομένων αμαρτημάτων, διά της μακροθυμίας του Θεού· προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού εν τω παρόντι καιρώ, διά να ήναι αυτός δίκαιος, και να δικαιόνη τον πιστεύοντα εις τον Ιησούν. Πού λοιπόν η καύχησις; Εκλείσθη έξω. Διά ποίου νόμου; των έργων; Ουχί· αλλά διά του νόμου της πίστεως. Συμπεραίνομεν λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται διά της πίστεως, χωρίς των έργων του νόμου. Ή των Ιουδαίων μόνον είναι ο Θεός; Ουχί δε και των εθνών; Ναι και των εθνών· επειδή εις είναι ο Θεός, όστις θέλει δικαιώσει την περιτομήν εκ πίστεως, και την ακροβυστίαν διά της πίστεως. Νόμον λοιπόν καταργούμεν διά της πίστεως; Μη γένοιτο· αλλά νόμον συνιστώμεν».
 
 

Η απιστία των ανθρώπων δε μπορεί να ματαιώσει τη σωτηρία του Θεού

 
Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η εκπλήρωση του νόμου και η λύτρωση της χάρης του Θεού δεν δίνονται σε μας μέσω των έργων μας αλλά μέσω της πίστης. Σωζόμαστε από τις αμαρτίες μας και γινόμαστε δίκαιοι μέσω της σωτηρίας του Θεού. «Τις λοιπόν η υπεροχή του Ιουδαίου; ή τις ωφέλεια της περιτομής; Πολλή κατά πάντα τρόπον. Πρώτον μεν, διότι εις τους Ιουδαίους ενεπιστεύθησαν τα λόγια του Θεού. Επειδή άν τινες δεν επίστευσαν, τι εκ τούτου; μήπως η απιστία αυτών θέλει καταργήσει την πίστιν του Θεού; Μη γένοιτο» (Προς Ρωμαίους 3:1-4).
Το πλεονέκτημα του Ιουδαίου είναι ότι ο λόγος του Θεού παραδόθηκε σ’ αυτούς. Έζησαν ακούγοντας το λόγο Του από τους προγόνους τους. Επειδή ο Θεός τούς εμπιστεύτηκε το λόγο Του και αυτός μεταδόθηκε μέσω αυτών, νόμισαν ότι ήταν καλύτεροι από τους Εθνικούς. Εντούτοις, η Βίβλος λέει ότι ο Θεός εγκατάλειψε τους Ιουδαίους, επειδή δεν πίστεψαν στον Ιησού που τους είχε ελευθερώσει από τις αμαρτίες τους.
Ο Παύλος λέει, «Επειδή άν τινες δεν επίστευσαν, τι εκ τούτου; μήπως η απιστία αυτών θέλει καταργήσει την πίστιν του Θεού; Μη γένοιτο». Η απιστία των ανθρώπων δε μπορεί να ματαιώσει τη σωτηρία του Θεού. Η «πίστη του Θεού» σημαίνει την «εντιμότητα του Θεού». Σημαίνει ότι η εντιμότητα του Θεού και η σωτηρία από τις αμαρτίες, δε μπορούν να ακυρωθούν ακόμα και αν οι Ιουδαίοι δεν την πιστεύουν. Ο λόγος της υπόσχεσης του Θεού, που σώζει εκείνον που πιστεύει, δεν ακυρώνεται παρ’ όλο που εκείνοι μπορεί να μην τον πιστέψουν.
Εάν δεν πιστεύουν οι Ιουδαίοι, θα πιστέψουν οι Εθνικοί. Ο Θεός λέει ότι όποιος πιστεύει θα σωθεί από τις αμαρτίες. Γι’ αυτό εγκατάλειψε ο Θεός τους Ιουδαίους, επειδή δεν πίστεψαν ότι ο λόγος της αλήθειας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, παρ’ όλο που ο Θεός τούς εμπιστεύτηκε το λόγο Του.
Ο ισχυρισμός του Απόστολου Παύλου είναι ο ακόλουθος: Ο Θεός έδωσε το δώρο της σωτηρίας σε όλη την ανθρωπότητα. Ο Θεός λέει ότι την υποσχέθηκε στην Παλαιά Διαθήκη και την ολοκλήρωσε με την αποστολή στον κόσμο του Ιησού Χριστού, που είναι ο μονογενής Υιός Του. Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του Θεού, άλλοι όμως όχι. Έτσι, όποιος πιστεύει ευλογείται να γίνει παιδί του Θεού, ακριβώς όπως υποσχέθηκε Εκείνος. Και οι ευλογίες του Θεού δεν ακυρώνονται, ανεξάρτητα από το πόσοι άνθρωποι δεν πιστεύουν.
 
 

Όποιος πιστεύει στην αλήθεια μπορεί να λάβει τη μεγάλη αγάπη Του

 
Όποιος ακούει το λόγο της αλήθειας και πιστεύει σε αυτόν, μπορεί να λάβει τη μεγάλη αγάπη του Θεού, αλλά οι άπιστοι υποστηρίζουν ότι ο Θεός είναι ψεύτης. Στην πραγματικότητα, ο Θεός ολοκλήρωσε την υπόσχεσή Του, όμως οι άπιστοι αποκλείονται από τη σωτηρία του Θεού επειδή δεν πιστεύουν στη χάρη της άφεσης των αμαρτιών.
Ο Παύλος λέει, «Μήπως η απιστία αυτών θέλει καταργήσει την πίστιν του Θεού; Μη γένοιτο». Μια φορά ο Θεός υποσχέθηκε και αξιόπιστα έδωσε το δώρο της σωτηρίας Του και της δόξας σε όλους τους ανθρώπους.
Τι λέει η Βίβλος ότι είναι το δώρο του Θεού; Η Βίβλος λέει ότι ο Πατέρας Θεός έστειλε τον αγαπημένο Υιό Του και έδωσε τη χάρη για να γίνουν παιδιά Του σε όσους πιστεύουν στην άφεση των αμαρτιών μέσω του Υιού Του. Επιπλέον, προ καταβολής κόσμου, σχεδίασε ότι θα έδινε σε όλους τους ανθρώπους τη δόξα να γίνουν παιδιά Του και τη σωτηρία από την αμαρτία με τη δικαιοσύνη Του. Και το εκπλήρωσε αυτό πιστά. Γι’ αυτό οι πιστοί ευλογούνται σύμφωνα με το λόγο του Θεού, αλλά οι άπιστοι κρίνονται σύμφωνα με αυτόν.
Είναι πολύ σωστό να πάνε οι άπιστοι στον άδη. Ο Θεός καθιέρωσε έναν νόμο, έτσι ώστε να μπορούμε να σωθούμε πιστεύοντας στο λόγο Του. Επίσης λέει ότι η πιστότητα του Θεού δεν θα ματαιωθεί ποτέ, παρ’ όλο που δεν πιστεύουν οι άνθρωποι. Ευλογούμαστε με την αποδοχή της πίστης στη σωτηρία του Θεού. Ο Θεός λέει, «Έστω ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύστης· καθώς είναι γεγραμμένον, ‘Διά να δικαιωθής εν τοις λόγοις σου, και να νικήσης όταν κρίνησαι’» (Προς Ρωμαίους 3:4).
 
Κάθε άνθρωπος είναι ψεύτης. Ο Θεός είναι αληθινός. Γιατί; Επειδή ο Θεός λέει, «Καθώς είναι γεγραμμένον, ‘Διά να δικαιωθής εν τοις λόγοις σου, και να νικήσης όταν κρίνησαι’». Ο Θεός λέει ότι υπόσχεται εκ των προτέρων και ευλογεί εκείνους που θα ευλογηθούν, και καταριέται εκείνους που θα είναι καταραμένοι. Είναι δίκαιο για τον Θεό να ευλογήσει στους πιστούς και να καταραστεί τους ασεβείς. Ο Θεός λέει, «Έστω ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύστης».
«Διά να δικαιωθής εν τοις λόγοις σου, και να νικήσης όταν κρίνησαι». Λέει ότι θα σώσει τους ανθρώπους σύμφωνα με το λόγο Του. Ο Λόγος έγινε σάρκα, κατοίκησε μεταξύ μας και μας έσωσε. Επομένως, ο Κύριος δικαιώνεται από τους λόγους Του.
Ο Κύριος νίκησε τον Σατανά με το γραπτό λόγο του Θεού. Ο Κύριος είναι δίκαιος και ειλικρινής μπροστά στον εαυτό Του, μπροστά στον Σατανά και μπροστά σε όλα τα πνευματικά όντα, επειδή ολοκλήρωσε ό,τι υποσχέθηκε. Εντούτοις, οι άνθρωποι δεν είναι ειλικρινείς. Οι συμπεριφορές τους αλλάζουν μόλις βρεθούν σε μειονεκτική θέση. Αντίθετα, ο Θεός δεν έχει παραβιάσει ποτέ τις υποσχέσεις Του. Έτσι ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η πίστη μας πρέπει να βασίζεται στο λόγο του Θεού.
 
 
Η αδικία μας φανερώνει τη δικαιοσύνη του Θεού
 
Το χωρίο της Επιστολής προς Ρωμαίους 3:5, λέει, «Εάν δε η αδικία ημών δεικνύη την δικαιοσύνην του Θεού, τι θέλομεν ειπεί; μήπως είναι άδικος ο Θεός ο επιφέρων την οργήν; (ως άνθρωπος λαλώ)». Όλοι οι άνθρωποι είναι άδικοι, αλλά τι να πούμε εμείς εάν η αδικία τους φανερώνει τη δικαιοσύνη της σωτηρίας του Θεού; Τι θα πούμε εάν οι αμαρτίες μας δείχνουν τη δικαιοσύνη του Θεού;
Η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται ακόμη περισσότερο εξαιτίας των αμαρτιών και της αδικίας μας. Ο Θεός είναι πραγματικά ειλικρινής. Είναι ο Κύριος της σωτηρίας, ο Σωτήρας και ο αληθινός Θεός που υποσχέθηκε να μας σώσει με το λόγο Του και ολοκλήρωσε ό,τι υποσχέθηκε. Τι θα πούμε εάν η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται εξαιτίας των αδυναμιών μας; Οι αδυναμίες μας αποκαλύπτουν τη δικαιοσύνη του Θεού περισσότερο, επειδή εμείς αμαρτάνουμε μέχρι να πεθάνουμε.
Πώς ξέρουμε ότι ο Θεός είναι ο Κύριος της αγάπης; Μπορούμε να το ξέρουμε από τις αδυναμίες μας. Η αγάπη του Θεού αποκαλύπτεται μέσα από εμάς, επειδή εμείς αμαρτάνουμε μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής μας. Ο Κύριος λέει ότι καθάρισε τις αμαρτίες του κόσμου μια για πάντα. Η αγάπη του Θεού θα ήταν ατελής εάν αγαπούσε μόνο τους καλούς ανθρώπους που δεν αμαρτάνουν. Χάρη σ’ αυτή την αληθινή αγάπη Του, ο Θεός μάς αποδέχεται και έχει σχέση μ’ εμάς τους αμαρτωλούς που δε θα μπορούσαμε ποτέ να αγαπηθούμε.
Οι άνθρωποι είμαστε άδικοι και προδίδουμε τον Θεό. Δεν πιστεύουμε σ’ Αυτόν και δεν έχουμε καμία καλή πλευρά στα μάτια του Θεού. Αμαρτωλοί είναι όσοι κάνουν μόνο το κακό αλλά ο Ιησούς, που μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες και τις ανομίες μας, έχει εκπληρώσει την αγάπη του Θεού σε μας.
Ο Θεός λέει ότι ήταν χάρη στη δικαιοσύνη και την αγάπη Του, που μας έστειλε τον μονογενή Υιό Του, για να μας σώσει από το σκοτάδι και τις πληγές του Σατανά, όταν οι άνθρωποι αμάρτησαν και προορίστηκαν να πάνε στον άδη εξαιτίας της εξαπάτησης του Σατανά. Αυτή είναι η αγάπη και η χάρη του Θεού.
«Εάν δε η αδικία ημών δεικνύη την δικαιοσύνην του Θεού, τι θέλομεν ειπεί;» λέει ο Απόστολος Παύλος. Σ’ αυτή την περικοπή ξεχωρίζουν οι σκέψεις των πιστών και εκείνες των ασεβών. Οι άπιστοι προσπαθούν να είναι καλοί για να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών και να ευλογηθούν από τον Θεό. Αλλά ο Παύλος κάνει ένα αντίθετο σχόλιο, λέγοντας, «Εάν δε η αδικία ημών δεικνύη την δικαιοσύνην του Θεού, τι θέλομεν ειπεί;» Ο Παύλος λέει ότι εμείς οι άνθρωποι δε μπορούμε να κάνουμε τη δικαιοσύνη του Θεού αλλά μόνο διαπράττουμε αμαρτία ενώπιον Του, και ότι η κακία μας έρχεται να δείξει την αληθινή αγάπη του Θεού. Ναι, αυτό είναι αληθινό. Όλοι οι άνθρωποι είναι κακοί και δε μπορούν να είναι δίκαιοι, αλλά ο Κύριος τους έσωσε από όλες τις αμαρτίες τους.
 
 
Σωθήκαμε με τη δικαιοσύνη του Θεού
 
Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι οι άνθρωποι δε μπορούν να είναι δίκαιοι και πιάνονται στην παγίδα της αμαρτίας. Τέτοιους αμαρτωλούς έσωσε ο Κύριος και τους αγάπησε. Έχουμε ανάγκη από αυτή την τέλεια αγάπη Του, επειδή δε μπορούμε να αποφύγουμε να αμαρτάνουμε καθημερινά. Σωθήκαμε μόνο από την απόλυτη αγάπη του Ιησού, την δωρεάν χάρη Του και το δώρο της σωτηρίας μέσω του Ιησού Χριστού.
Ο Απόστολος Παύλος λέει πως το ότι σώθηκε, οφείλεται στη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτό που έκανε ο Θεός για να σώσει όλους τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους, δείχνει τη δικαιοσύνη Του. Ο Παύλος λέει ότι τον έσωσε η πίστη στο ευαγγέλιο. Η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Η σωτηρία μας εξαρτάται από τη δίκαιη πράξη που έχει κάνει για μας ο Θεός. Γι’ αυτό, οι αμαρτωλοί σώζονται από όλες τις αμαρτίες τους με την πίστη. Όσοι δεν είναι αναγεννημένοι, νομίζουν ότι πρέπει να είναι καλοί για να μπορούν να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών.
Ο Παύλος δεν εννοεί ότι μπορούμε να κάνουμε τα κακά πράγματα σκόπιμα αλλά οι άνθρωποι καταλήγουν να πάνε στον άδη επειδή προσπαθούν να κάνουν καλές πράξεις χωρίς να δεχτούν τη δικαιοσύνη του Θεού. Προκειμένου να ξεφύγουν από τον άδη, πρέπει να μετανοήσουν, για να μεταστραφούν και να πιστέψουν στη σωτηρία που τους έδωσε ο Θεός.
Ποιος μπορεί να κάνει καλές πράξεις στα μάτια του Θεού; Δεν υπάρχει κανένας. Τότε πώς μπορεί ο αμαρτωλός να ελευθερωθεί από όλες τις αμαρτίες του; Πρέπει να αλλάξει τις σκέψεις του. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι σώθηκε με την πίστη. Αλλά τι σκέφτονται οι άνθρωποι; Οι άνθρωποι νομίζουν ότι μπορούν να σωθούν με το να κάνουν καλά πράγματα. Γι’ αυτό δε μπορούν να ελευθερωθούν. Εκείνοι που είναι σωσμένοι από τις αμαρτίες τους πιστεύοντας στον Ιησού και έχουν την τέλεια άφεση των αμαρτιών, καυχώνται μόνο στη δικαιοσύνη του Θεού και αυτήν εξυψώνουν.
Ωστόσο, εκείνοι που δεν είναι αναγεννημένοι, παρ’ όλο που πιστεύουν στον Ιησού, νομίζουν ότι μπορούν να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών κάνοντας καλές πράξεις και ότι θα πάνε στον άδη αν δεν κάνουν καλές πράξεις. Η πίστη τους είναι λανθασμένη. Η πίστη του Απόστολου Παύλου είναι η ίδια με του αναγεννημένου. Όσοι δεν είναι αναγεννημένοι, αν και νομίζουν ότι πιστεύουν στον Ιησού, έχουν λάθος πιστεύω και προσπαθούν στην πίστη τους να προσθέσουν τα έργα τους. Δεν σωζόμαστε προσθέτοντας τις καλές μας πράξεις στην πίστη μας, αλλά πιστεύοντας στη δικαιοσύνη του Θεού: στο βάπτισμα του Ιησού και το θάνατό Του στον Σταυρό.
 
 
Ο δίκαιος δε μπορεί να αμαρτάνει θεληματικά
 
«Εάν δε η αδικία ημών δεικνύη την δικαιοσύνην του Θεού, τι θέλομεν ειπεί;» Η Βίβλος λέει ότι η αδικία μας δείχνει μόνο τη δικαιοσύνη του Θεού και την αγάπη Του. Η Βίβλος λέει επίσης, «Διότι αν η αλήθεια του Θεού επερίσσευσε προς δόξαν αυτού διά του εμού ψεύσματος, διά τι πλέον εγώ κρίνομαι ως αμαρτωλός; Και, (καθώς βλασφημούμεθα, και καθώς κηρύττουσί τινες ότι ημείς λέγομεν), Διά τι να μη πράττωμεν τα κακά, διά να έλθωσι τα αγαθά; των οποίων η κατάκρισις είναι δικαία» (Προς Ρωμαίους 3:7-8). Τα ονόματα των απίστων γράφονται στο βιβλίο της κρίσης και θα ριχτούν στη λίμνη του πυρός. Γι’ αυτό πρέπει να μετανοήσουν για να μεταστραφούν και να πιστέψουν τη σωτηρία που ολοκληρώνεται με το ύδωρ και το αίμα.
Ο Απόστολος Παύλος λέει, «Μήπως είναι άδικος ο Θεός ο επιφέρων την οργήν; (ως άνθρωπος λαλώ·) Μη γένοιτο». Οι άνθρωποι αντικρούουν, λέγοντας, «Δεν είναι άδικο για τον Θεό να επιβάλει οργή στους ασεβείς και να τους στείλει στον άδη μόνο επειδή δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς τους έσωσε ήδη από τις αμαρτίες τους;» Αλλά ο Παύλος λέει, «Μήπως είναι άδικος ο Θεός που επιφέρει την οργή; Είναι δίκαιο να πάνε οι άπιστοι στον άδη επειδή δεν πιστεύουν στην αλήθεια. Ο Θεός δεν είναι άδικος».
 
Το χωρίο της Επιστολής προς Ρωμαίους 3:7 λέει, «Διότι αν η αλήθεια του Θεού επερίσσευσε προς δόξαν αυτού διά του εμού ψεύσματος, διά τι πλέον εγώ κρίνομαι ως αμαρτωλός;» Τότε οι άνθρωποι μπορούν να πουν, «Τι; Θα αμαρτάνετε θεληματικά επειδή έχετε την άφεση των αμαρτιών; Θα λέτε περισσότερα ψέματα επειδή σώζεστε από τη δικαιοσύνη του Θεού. Θα αμαρτάνετε περισσότερο θεληματικά;» Αλλά η Βίβλος λέει ότι αυτοί ενεργούν έτσι με πονηρές καρδιές, επειδή ούτε τη σωτηρία του Θεού γνωρίζουν ούτε στην αγάπη Του πιστεύουν.
Γι’ αυτό ο Παύλος λέει ότι η αξιοπιστία του Θεού έχει αφθονήσει προς δόξα Του, εξαιτίας της αμαρτωλότητας και των ψεμάτων μας. Αλλά οι άνθρωποι εναντιώνονται στον Παύλο με τις σκέψεις τους, λέγοντας, «Μπορείτε να πράττετε περισσότερες αμαρτίες αν πιστεύετε ότι σώζεστε με την πίστη χωρίς τα έργα». Δεν είναι αληθινό ότι οι άνθρωποι αμαρτάνουν μόνο επειδή θέλουν να αμαρτάνουν. Δε μπορούν να αποφύγουν να αμαρτάνουν, επειδή γεννήθηκαν αμαρτωλοί. Είναι φυσικό για μια μηλιά να παράγει μήλα. Η Βίβλος λέει ότι είναι το ίδιο φυσικό για κάποιον άνθρωπο που είναι γεννημένος αμαρτωλός, να συνεχίσει να αμαρτάνει. Ο Κύριος έσωσε τέτοιους αμαρ­τωλούς με τη δικαιοσύνη Του, και μπορούν να ελευ­θε­ρωθούν μόνο με την αποδοχή της σωτηρίας του Κυρίου.
«Και, (καθώς βλασφημούμεθα, και καθώς κηρύττουσί τινες ότι ημείς λέγομεν), Διά τι να μη πράττωμεν τα κακά, διά να έλθωσι τα αγαθά; των οποίων η κατάκρισις είναι δικαία» (Προς Ρωμαίους 3:8). Εκείνοι που είναι εξαπατημένοι εξαιτίας των ψευδοδιδασκάλων σκέφτονται με αυτό τον τρόπο ενώ υποθέτουν ότι πιστεύουν στον Ιησού. Η Επιστολή προς Ρωμαίους γράφτηκε από τον απόστολο Παύλο περίπου πριν 2.000 χρόνια. Πολλοί άνθρωποι τότε σκέφτονταν με τον ίδιο τρόπο, ακριβώς όπως οι σημερινοί άπιστοι. Οι ψεύτικοι πιστοί σκέφτονται ακριβώς όπως οι άπιστοι κατά τα χρόνια του Παύλου, λέγοντας, «Θα αμαρτάνετε εσκεμμένα περισσότερο αν έχετε την άφεση των αμαρτιών, είστε χωρίς αμαρτία και ξέρετε ότι οι μελλοντικές αμαρτίες σας συγχωρούνται;»
Οι άπιστοι ενεργούν σύμφωνα με τις σκέψεις της σάρκας. Δε μπορούν να μπουν στην αλήθεια της σωτηρίας του Θεού, λόγω των ψεύτικων σκέψεων της σάρκας τους. Φυσικά, ακόμα και οι δίκαιοι αμαρτάνουν, αφότου έλαβαν την άφεση των αμαρτιών, αλλά υπάρχει ένα όριο. Η Βίβλος λέει ότι οι αμαρτωλοί συνεχίζουν να αμαρτάνουν επειδή δεν αναγνωρίζουν ότι διαπράττουν αμαρτία και δεν ξέρουν ότι αυτό είναι αμαρτία πριν αναγεννηθούν εξ ύδατος και Πνεύματος. Εντούτοις, η Βίβλος λέει ότι ο δίκαιος δε μπορεί να αμαρτάνει, επειδή είναι κάτω από την εξουσία του Θεού.
Μερικοί άνθρωποι είπαν στον απόστολο Παύλο, «Δεν κάνετε κακά πράγματα, για να σας έρθουν τα καλά, επειδή σας έσωσε ο Θεός από όλες τις αμαρτίες σας; Είναι καλύτερο να κάνεις πιο χειρότερες πράξεις για να φανερωθεί περισσότερο η δικαιοσύνη του Θεού». Ο Παύλος λέει ότι η καταδίκη τους είναι δίκαιη. Εννοεί ότι είναι σωστό γι’ αυτούς να κριθούν και να πάνε στον άδη. Γιατί; Επειδή δεν εξαρτώνται από την πίστη, αλλά από τα έργα τους.
 
 
Η δικαιοσύνη του Θεού δεν ματαιώνεται ποτέ
 
Ο Απόστολος Παύλος λέει, «Επειδή άν τινες δεν επίστευσαν, τι εκ τούτου; μήπως η απιστία αυτών θέλει καταργήσει την πίστιν του Θεού;» Η απιστία τους θα ματαιώσει τη σωτηρία του Θεού μόνο επειδή εκείνοι δεν πιστεύουν στη σωτηρία του Θεού; Οι άνθρωποι σώζονται εάν πιστεύουν αλλά χάνουν τη χάρη της άφεσης των αμαρτιών εάν δεν πιστεύουν. Η δικαιοσύνη του Θεού μένει σταθερή. Το καταλαβαίνετε; Εκείνοι που πηγαίνουν στον άδη, πηγαίνουν εκεί επειδή οι ίδιοι διάλεξαν να μην πιστέψουν. Τα έργα του Θεού και η χάρη της σωτηρίας από την αμαρτία δεν ματαιώνονται ποτέ. Μένουν σταθερά.
Η σωτηρία του Κυρίου δεν έχει καμία σχέση με τις ανθρώπινες προσπάθειες, που βασίζονται στα έργα του νόμου. Έχει σχέση μόνο με στους πιστούς. Οι πιστοί σώζονται σύμφωνα με την αλήθεια του Θεού, αλλά οι άπιστοι θα πάνε στον άδη επειδή δεν σώζονται αφού απορρίπτουν την αλήθεια Του. Ο Θεός έστειλε έναν «λίθον προσκώματος και πέτρα σκανδάλου» (Ησαΐας 8:14). Καθένας που πιστεύει στον Ιησού γίνεται δίκαιος και έχει την αιώνια ζωή, όσο κακός κι αν είναι. Εκείνος που δεν πιστεύει στον Ιησού, όσο καλός και αν είναι, θα πάει στον άδη λόγω της συνέπειας (του μισθού) της αμαρτίας. Ο Ιησούς είναι λίθος προσκώματος και πέτρα σκανδάλου σε όσους δεν πιστεύουν στη συγχώρεση των αμαρτιών.
 
 
Δεν υπάρχει κανένας δίκαιος που έχει αμαρτία
 
Ο Απόστολος Παύλος μιλά για την πίστη που οδηγεί στην σωτηρία σε όσους προσποιούνται ότι είναι καλοί, γι’ αυτό οι άνθρωποι θεωρούν την Επιστολή προς Ρωμαίους ως λόγο του Θεού που μιλάει για την πίστη. Μερικοί απορούν γι’ αυτούς που λένε ότι είναι δίκαιοι. Στην πραγματικότητα, εκείνοι των οποίων οι αμαρτίες έχουν συγχωρεθεί από τον Ιησού, είναι δίκαιοι επειδή όλες οι αμαρτίες τους έχουν συγχωρεθεί. Η φράση «Ο Ιησούς είναι πιστός», σημαίνει ότι «Έσωσε πιστά τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους». Μερικοί άνθρωποι λένε ότι είναι ‘ελευθερωμένοι’ αμαρτωλοί, αλλά δε μπορεί να υπάρξουν τέτοιοι άνθρωποι στα μάτια του Θεού. Πώς μπορεί κάποιος να είναι ακόμα αμαρτωλός, εφόσον έχει ελευθερωθεί από την αμαρτία; Αν μας έσωσε ο Ιησούς είμαστε σωσμένοι, και είμαστε αμαρτωλοί εάν δεν μας έσωσε. Δεν υπάρχει «μέσο σημείο» στη σωτηρία.
Υπάρχει κανένας δίκαιος άνθρωπος που έχει αμαρτία; Δεν υπάρχει κανένας δίκαιος άνθρωπος που να έχει αμαρτία. Ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός εάν έχει αμαρτία, αλλά δίκαιος και χωρίς αμαρτία εάν πιστεύει στον Ιησού. Πώς μπορούμε ν’ αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των καθημερινών και μελλοντικών αμαρτιών; Οι άνθρωποι νομίζουν ότι, επειδή αμαρτάνουν καθημερινά και αμαρτάνουν μέχρι να πεθάνουν, είναι αναπόφευκτα αμαρτωλοί. Εντούτοις, γινόμαστε δίκαιοι πιστεύοντας στο ευαγγέλιο που λέει ότι ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών αμαρτιών, στον Ποταμό Ιορδάνη και σταυρώθηκε.
Η φράση «Ένας δίκαιος άνθρωπος που έχει αμαρτία» δεν έχει κανένα νόημα. Είναι λογικό να πιστεύετε ότι κάποιος χρωστάει ακόμα, παρ’ όλο που πλήρωσε ήδη τα χρέη του; Ας υποθέσουμε ότι υπήρξε κάποιος άνθρωπος που είχε πολλά χρήματα, αλλά καθώς μεγάλωνε ο γιος του είχε την κακή συνήθεια να αγοράζει καθημερινά καραμέλες με πίστωση από όλα τα καταστήματα της πόλης. Ωστόσο, ο πλούσιος πατέρας του είχε πληρώσει εκ των προτέρων σε κάθε κατάστημα αρκετά χρήματα, που ξεπερνούσαν τα χρέη που θα μπορούσε να κάνει ο γιος του σε όλη του τη ζωή, έτσι δε θα μπορούσε ποτέ να είναι χρεώστης, παρ’ όλο που καθημερινά έτρωγε καραμέλες χωρίς να πληρώνει χρήματα, μέχρι να πεθάνει.
Ο Κύριος μάς έσωσε με τη δικαιοσύνη του ν’ αναλάβει επάνω Του τις αμαρτίες μας μια για πάντα στον Ποταμό Ιορδάνη. Έσωσε τέλεια όλους μας. Επομένως, δε μπορούμε ποτέ να γίνουμε ξανά αμαρτωλοί, όσο αδύνατοι και αν είμαστε. Ο Θεός λέει ότι έχουμε γίνει δίκαιοι αν δεν αρνούμαστε εκείνο που έκανε.
 
 
Οι άνθρωποι δε μπορούν ούτε να πιστέψουν στο ευαγγέλιο ούτε ν’ αναγεννηθούν με το σαρκικό νου
 
Οι Χριστιανοί που λένε για τον εαυτό τους ότι είναι ‘ελευθερωμένοι’ αμαρτωλοί, σκέφτονται με σαρκικό νου. Για να σκέφτονται πνευματικά πρέπει να πιστέψουν στο λόγο του Θεού. Σαρκικός νους είναι το ανθρώπινο μυαλό. Είναι η ανθρώπινη σοφία. Η σάρκα δε μπορεί παρά να αμαρτάνει, αλλά μπορούμε να γίνουμε δίκαιοι πιστεύοντας στο βάπτισμα και στον Σταυρό του Ιησού. Η Βίβλος λέει ότι δεν μπορούμε ποτέ να γίνουμε δίκαιοι και άγιοι προσπαθώντας να μην αμαρτάνουμε.
Μπορεί κάποιος να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών με το να γίνει ένας άγιος που δεν αμαρτάνει ξανά αφότου πίστεψε στον Ιησού; Ή αυτό είναι δυνατό μια για πάντα μόνο με τη σωτηρία; Γίνονται οι αμαρτωλοί πραγματικά δίκαιοι, χάρη στην άφεση των αμαρτιών; Είναι αδύνατο να είστε δίκαιοι με το σαρκικό σας νου. Η σάρκα δε μπορεί ποτέ να γίνει δίκαιη. Η σάρκα όποτε αισθάνεται πεινασμένη θέλει πάντα κάτι για να φάει.
Είναι αδύνατο για τη σάρκα να αγιαστεί, επειδή η σάρκα έχει πόθους και επιθυμίες. Γι’ αυτό γινόμαστε δίκαιοι μόνο πιστεύοντας στο ύδωρ και το αίμα του Ιησού. Μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών επειδή δεν αμαρτάνουμε άλλο και καθαρίσαμε τους εαυτούς μας όπως το χιόνι; Είναι σκέψη περηφάνιας από έναν άνθρωπο που ενώ έχει τις επιθυμίες και τα πάθη της σάρκας, θέλει να αγιαστεί αποφεύγοντας την αμαρτία. Αυτό είναι αδύνατο.
Επειδή οι άνθρωποι σκέφτονται για την πίστη με το σαρκικό νου, δε μπορούν ούτε να πιστέψουν στο ευαγγέλιο ούτε ν’ αναγεννηθούν. Ο Ιησούς είπε, «Το γεγεννημένον εκ της σαρκός, είναι σαρξ· και το γεγεννημένον εκ του Πνεύματος, είναι πνεύμα» (Κατά Ιωάννην 3:6).
Είναι αδύνατο να γίνεις δίκαιος με σαρκικό μυαλό. Μπορείς επίσης να σκεφτείς ότι αυτό είναι αδύνατο, επειδή θα αμαρτήσεις αύριο, αδιάφορο πόσο βαθιά μετανοείς και πιστεύεις στον Ιησού μέχρι σήμερα. Μπορεί να σκέφτεσαι, ‘Πώς μπορώ να πω ότι είμαι χωρίς αμαρτία, όταν συνεχίζω να αμαρτάνω ακόμα και τώρα;’ Είναι δυνατό να γίνεις δίκαιος εάν σκέφτεστε σαρκικά, όπως κάνει η σάρκα; Είναι αδύνατο να αγιαστείς με τη σάρκα.
 
 
Ωστόσο, ο Θεός μπορεί να μας καταστήσει δίκαιους
 
Ο Θεός μπορεί να μας σώσει τέλεια, παρ’ όλο που ο άνθρωπος δε μπορεί. Ο Θεός μπορεί να καθαρίσει τις συνειδήσεις μας και να μας κάνει να ομολογήσουμε ότι είμαστε δίκαιοι και ότι Εκείνος είναι ο Πατέρας μας και ο Σωτήρας μας. Πρέπει να ξέρετε ότι η πίστη αρχίζει πιστεύοντας με την καρδιά σας στο λόγο της αλήθειας. Αρχίζει με το λόγο της αλήθειας. Δικαιωνόμαστε πιστεύοντας με την καρδιά μας στο λόγο της αλήθειας. Δεν μπορούμε ποτέ να γίνουμε δίκαιοι από τα έργα της σάρκας.
Εντούτοις, εκείνοι που δεν είναι αναγεννημένοι δε μπορούν να ελευθερωθούν από τις σκέψεις τους, επειδή είναι κλειδωμένοι σ’ αυτές. Δεν μπορούν ποτέ να πουν ότι είναι δίκαιοι, επειδή σκέφτονται με το σαρκικό νου. Αντίθετα η πίστη, με την οποία μπορούμε να πούμε ότι είμαστε δίκαιοι, αρχίζει με τη γνώση της αλήθειας του λόγου του Θεού. Εάν θέλετε πραγματικά να αναγεννηθείτε, μπορείτε να αναγεννηθείτε σίγουρα μόνο ακούγοντας τον αληθινό λόγο από έναν αναγεννημένο, επειδή το Πνεύμα μέσα στον αναγεννημένο άγιο ευχαριστείτε να λειτουργεί με την αλήθεια και «το Πνεύμα ερευνά τα πάντα, και τα βάθη του Θεού» (1Προς Κορινθίους 2:10). Οι άνθρωποι μπορούν ν’ αναγεννηθούν όταν ακούνε το λόγο του Θεού από τον δίκαιο, επειδή το Πνεύμα κατοικεί μέσα στον δίκαιο που είναι αναγεννημένος. Θέλω να το κρατήσετε αυτό στο μυαλό σας. Πρέπει να συναντήσετε δίκαιους ανθρώπους, που είναι αναγεννημένοι, αν θέλετε να λάβετε τη χάρη ν’ αναγεννηθείτε.
Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισμαήλ και τον Ισαάκ. Ο Ισμαήλ γεννήθηκε από μια δούλη. Όταν γεννήθηκε ο Ισαάκ, ο Ισμαήλ ήταν ήδη 14 ετών. Ο Ισμαήλ καταδίωξε τον Ισαάκ, ο οποίος γεννήθηκε από μια ελεύθερη γυναίκα. Ποιος είχε πραγματικά το δικαίωμα της διαδοχής; Το δικαίωμα της διαδοχής το είχε ο Ισαάκ, που γεννήθηκε από την ελεύθερη γυναίκα Σάρρα.
Ο Ισαάκ είχε το δικαίωμα της διαδοχής και αυτό έγινε αποδεκτό, παρ’ όλο που ο Ισμαήλ ήταν μεγαλύτερος και ισχυρότερος στη σάρκα από τον Ισαάκ. Γιατί; Επειδή ο Ισαάκ γεννήθηκε σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Η πίστη που στηρίζεται στην ανθρώπινη σκέψη, είναι όπως ένα κτίσμα στην άμμο. Οι άνθρωποι μπορούν ν’ αναγεννηθούν μόνο όταν μάθουν την αλήθεια του λόγου του Θεού και την πιστέψουν.
«Τι λοιπόν; Υπερέχομεν των εθνικών; Ουχί βεβαίως· διότι προεξηλέγξαμεν Ιουδαίους τε και Έλληνας ότι είναι πάντες υπό αμαρτίαν. Καθώς είναι γεγραμμένον, Ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ εις» (Προς Ρωμαίους 3:9-10). Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια; Δείχνουν την κατάσταση των ανθρώπων πριν αναγεννηθούν ή μετά την αναγέννηση; Όλοι ήμαστε αμαρτωλοί πριν αναγεννηθούμε. «Δεν υπάρχει ούτε ένας δίκαιος». Αυτή ήταν η κατάσταση των ανθρώπων πριν καθαρίσει ο Ιησούς όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Κανείς δε μπορεί ποτέ να αγιαστεί χωρίς την πίστη στον Ιησού.
Ο όρος «σταδιακός αγιασμός» προήλθε από τους λατρευτές των ειδωλολατρικών θρησκειών. Η Βίβλος λέει, «Δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ εις». Μπορεί κάποιος να αγιαστεί με κατάρτιση; Ο άνθρωπος δε μπορεί να γίνει δίκαιος από μόνος του. Δεν υπάρχει κανένας που θα γίνει δίκαιος ή που έγινε δίκαιος από μόνος του. Δεν υπάρχει κανένας που είναι χωρίς αμαρτία με τις προσπάθειές του. Αυτό είναι δυνατό μόνο πιστεύοντας στο λόγο του Θεού. Η Βίβλος λέει, «Δεν υπάρχει τις έχων σύνεσιν· δεν υπάρχει τις εκζητών τον Θεόν» (Προς Ρωμαίους 3:11).
 
 
Όλοι έχουν ξεστρατίσει
 
«Πάντες εξέκλιναν, ομού εξηχρειώθησαν· δεν υπάρχει ο πράττων αγαθόν· δεν υπάρχει ουδέ εις». (Προς Ρωμαίους 3:12). Είναι ο άνθρωπος χρήσιμος στα μάτια του Θεού; Ο άνθρωπος είναι άχρηστος στα μάτια του Θεού. Όλοι όσοι δεν είναι ακόμα αναγεννημένοι είναι άχρηστοι στα μάτια του Θεού. Δεν δείχνουν με το δάχτυλο στον Ουρανό ενώ πολεμούν και καταριούνται ενάντια στον Θεό, κατηγορώντας Τον που δεν στέλνει βροχή, χωρίς ούτε καν να σκέφτονται ότι όλοι δημιουργήθηκαν από Αυτόν;
«Πάντες εξέκλιναν· ομού εξηχρειώθησαν», είπε ο Θεός. Πώς θα μπορέσει να δοξάσει τον Θεό κάποιος που έχει αμαρτία στην καρδιά του; Πώς μπορούν να δοξάσουν τον Κύριο αμαρτωλοί, που δεν μπορούν να τακτοποιήσουν τα προβλήματα της αμαρτίας τους; Πώς μπορεί ένας αμαρτωλός να δοξάσει τον Κύριο; Οι αμαρτωλοί δε μπορούν να δώσουν δόξα στον Θεό.
Οι συνάξεις δοξολογίας είναι συχνές αυτές τις μέρες. Αμαρτωλοί άνθρωποι συνηθίζουν να βάζουν λόγια στα θρησκευτικά τραγούδια, αντιγράφοντας από την Αποκάλυψη. «Εις τον καθήμενον επί του θρόνου και εις το Αρνίον έστω η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων!» (Αποκάλυψις 5:13) Ο Κύριος είναι βέβαια άξιος να δοξαστεί, αλλά μόνο ο δίκαιος μπορεί να δοξάσει τον Θεό. Νομίζετε ότι ο Θεός αποδέχεται ευχάριστα τις δοξολογίες των αμαρτωλών; Οι δοξολογίες των αμαρτωλών είναι όπως η προσφορά του Κάιν. Οι δοξολογίες τους είναι μάταιες και υψώνονται προς έναν άδειο ουρανό, παρ’ όλο που νομίζουν ότι δοξάζουν τον Κύριο. Γιατί; Επειδή ο Θεός δεν χαίρεται γι’ αυτούς. Ο Θεός δεν ακούει ποτέ τις προσευχές των αμαρτωλών (Ησαΐας 59:12).
Η Βίβλος λέει ότι όλοι έχουν ξεστρατίσει και έχουν εξαχριωθεί. Η φράση «πάντες εξέκλιναν», σημαίνει ότι πίστεψαν στις σκέψεις τους, απορρίπτοντας το λόγο του Θεού. Η αληθινή κρίση γίνεται με το λόγο του Θεού. Μόνο ο Θεός κρίνει. Οι άνθρωποι δε μπορούν να κρίνουν. Η φράση «πάντες εξέκλιναν» σημαίνει ότι στράφηκαν προς τις σκέψεις τους. Λένε πάντα λόγια όπως, «Σκέφτομαι με αυτό τον τρόπο και ανάλογα πιστεύω». Εκείνοι που δεν εγκαταλείπουν τις σκέψεις τους, δίνουν προτεραιότητα στις σκέψεις τους, γι’ αυτό δεν επιστρέφουν στο λόγο του Θεού.
Όσοι δεν είναι αναγεννημένοι νομίζουν ότι είναι οι κριτές του εαυτού τους. Δεν έχει σημασία γι’ αυτούς τι διαβάζουμε στο λόγο του Θεού. Προσκολλώνται στις σκέψεις τους και κρίνουν με ότι συμφωνούν ότι είναι αληθινό ή ψεύτικο, λέγοντας, «Σκέφτομαι με αυτό τον τρόπο και πιστεύω ανάλογα. Αυτό δεν συμφωνεί όπως το σκέφτομαι εγώ». Πώς μπορούν να βρουν την αλήθεια; Ο Θεός λέει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ξεστρατίσει προς τις δικές τους σκέψεις. Δεν πρέπει να στρεφόμαστε στις σκέψεις μας. Πρέπει αντίθετα να στραφούμε στον Κύριο. Πρέπει να σωθούμε με το δίκαιο τρόπο. Πρέπει να κριθούμε απέναντι στον αληθινό λόγο. Τι είναι λοιπόν δικαιοσύνη;
 
 
Πρέπει να αναγεννηθούμε με το λόγο του Θεού
 
Δικαιοσύνη είναι ο λόγος του Θεού, που είναι η αλήθεια. Ο λόγος του Θεού είναι ο κανόνας, δηλαδή ένα ‘όργανο μέτρησης’. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο λόγος του Θεού είναι ένα κριτήριο ή μέτρο σύγκρισης. «Εν αρχή ήτο ο Λόγος» (Κατά Ιωάννην 1:1). Ποιος ήταν με τον Θεό, τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα; Είναι Θεός, ο Λόγος. Ο Λόγος είναι Θεός. Ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας μας και Βασιλιάς των βασιλιάδων, είναι ο Λόγος, ο Θεός μας.
Είναι γραμμένο ότι ο Λόγος ήταν με τον Θεό στην αρχή. Ποιος ήταν με τον Θεό; Ο Λόγος. Έτσι ο Λόγος είναι ο Ιησούς, ο Σωτήρας και Θεός μας. Ο Σωτήρας είναι Θεός. Ο Λόγος είναι μια ακριβής παράσταση της φύσης Του. Γι’ αυτό ο λόγος του Θεού είναι διαφορετικός από τις σκέψεις μας, επειδή ο Λόγος είναι Θεός. Είναι πολύ ανόητο για τον άνθρωπο, να προσπαθήσει να καταλάβει το λόγο του Θεού με τις σαρκικές του σκέψεις.
Γι’ αυτό ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιον που πιστεύει σταθερά στο λόγο Του και στην πίστη. Ο άνθρωπος που πιστεύει σταθερά στο λόγο του Θεού, είναι πιστός και χρήσιμος στα μάτια του Θεού και ο Θεός ευλογεί έναν τέτοιο άνθρωπο.
Μπορεί κάποιος να κάνει αυτό που είναι καλό; Ο Λόγος, που είναι Θεός, λέει ότι δεν υπάρχει κανένας δίκαιος, ούτε ένας. Εντούτοις, μερικοί σκέφτονται, ‘Φαίνεται πως υπάρχει κάποιος που κάνει το καλό’. Στην πραγματικότητα οι άνθρωποι υποκρίνονται στα μάτια του Θεού. Πρέπει να ξέρουμε ότι πριν αναγεννηθούμε δεν έχουμε καμία πλευρά δικαιοσύνης.
Όλοι οι άνθρωποι επαναστατούν ενάντια στον Θεό. Προσπαθούν να εξαπατήσουν ο ένας τον άλλον, ακόμη και τον Θεό, προσποιούμενοι ότι είναι άγιοι, καλοί και φιλεύσπλαχνοι. Είναι πρόκληση στον Θεό το να προσποιούνται ότι είναι καλοί. Μόνο ο Θεός είναι καλός. Είσαι εχθρός ενάντια στον Θεό και επαναστάτης ενάντια στην αλήθεια Του, αν προσποιείσαι πως είσαι καλός χωρίς να είσαι αναγεννημένος και χωρίς να πιστεύεις στην αγάπη και τη δικαιοσύνη Του.
Νομίζετε ότι από τον Θεό κρίνονται μόνο οι μεγάλοι αμαρτωλοί; Όποιος δεν είναι αναγεννημένος, αν και είναι Χριστιανός, δε μπορεί να ξεφύγει από την οργή του Θεού. Για τούτο, εγκαταλείψτε τον υποκριτικό τρόπο ζωής σας και ακούστε το λόγο του Θεού. Αναγεννηθείτε. Τότε θα μπορείτε να ξεφύγετε την κρίση του Θεού.
Έχετε δει ποτέ μεταξύ εκείνων που δεν είναι αναγεννημένοι, έναν κακό άνθρωπο που δεν είναι γεμάτος από την έμμονη ιδέα ότι είναι καλός; Οι άνθρωποι είναι γεμάτοι από την έμμονη ιδέα ότι είναι καλοί. Ποιος τους το δίδαξε αυτό; Ο Σατανάς. Ο άνθρωπος αρχικά δε μπορεί ποτέ να είναι καλός. Ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει μια καλή ζωή όταν έχουν καθαριστεί όλες οι αμαρτίες του στα μάτια του Θεού. Ο Θεός λοιπόν μάς λέει να κάνουμε σκόπιμα κακά πράγματα; –Όχι.– Ο Θεός μάς λέει να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών, επειδή ήμασταν ήδη μολυσμένοι από την αμαρτία και προορισμένοι να πάμε στον άδη πριν γεννηθούμε. Ο Θεός θέλει όλοι μας να δεχτούμε τον αληθινό λόγο Του για να σωθούμε.
 
 
Ο Σατανάς λέει πάντα ψέματα μέσω των απίστων
 
«Τάφος ανεωγμένος είναι ο λάρυγξ αυτών· με τας γλώσσας αυτών ελάλουν δόλια· φαρμάκιον ασπίδων είναι υπό τα χείλη αυτών. Των οποίων το στόμα γέμει κατάρας και πικρίας. Οι πόδες αυτών είναι ταχείς εις το να χύσωσιν αίμα. Ερήμωσις και ταλαιπωρία είναι εν ταις οδοίς αυτών· και οδόν ειρήνης δεν εγνώρισαν. Δεν είναι φόβος Θεού έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών. Εξεύρομεν δε ότι όσα λέγει ο νόμος, λαλεί προς τους υπό τον νόμον· διά να εμφραχθή παν στόμα, και να γείνη πας ο κόσμος υπόδικος εις τον Θεόν» (Προς Ρωμαίους 3:13 -18).
«Με τας γλώσσας αυτών ελάλουν δόλια». Όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί στην εξαπάτηση. Ο Θεός λέει για τον Σατανά, «Όταν λαλή το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί» (Κατά Ιωάννην 8:44). Όλοι όσοι δεν είναι αναγεννημένοι λένε, «Σας λέω πραγματικά την αλήθεια. Είναι αλήθεια», όμως τα λόγια τους είναι όλα ψέματα.
Εκείνοι που τονίζουν ότι τα λόγια τους είναι σωστά, είναι ψεύτες. Έχετε δει ποτέ απατεώνες, όταν προσπαθούν να εξαπατήσουν τους άλλους, να λένε «Είμαι ψεύτης και απατεώνας»; Μιλούν σαν όλα όσα λένε να είναι αληθινά. Μπορούν πειστικά να πουν, «Ακούστε να σας πω κάτι. Εάν επενδύσετε τα χρήματά σας όπως σας λέω, μπορείτε να κάνετε πολλά χρήματα. Εάν επενδύσετε ένα εκατομμύριο δολάρια, μπορείτε σύντομα να έχετε άλλα τόσα όσο και το κεφάλαιο, και θα κάνετε δέκα εκατομμύρια δολάρια σε μερικά χρόνια. Είναι μια φανταστική επένδυση. Θέλετε να επενδύσετε;» Όσοι δεν είναι αναγεννημένοι πάντα εξαπατούν με τη γλώσσα τους.
Όταν ο Σατανάς λέει ένα ψέμα, μιλά από τον εαυτό του. Ένας ιεροκήρυκας που δεν είναι αναγεννημένος, πάντα λέει ψέματα. Υποστηρίζει ότι κάποιος μπορεί να γίνει πλούσιος εάν προσφέρει ως δέκατα ένα μεγάλο ποσό. Υπάρχει καμία περικοπή στη Βίβλο που να λέει ότι κάποιος μπορεί να γίνει πλούσιος εάν γίνει πρεσβύτερος; Αλλά γιατί οι άνθρωποι προσπαθούν να γίνουν πρεσβύτεροι; Προσπαθούν να γίνουν πρεσβύτεροι επειδή τους έκαναν να πιστέψουν ότι εάν γίνουν πρεσβύτεροι, ο Θεός θα τους δώσει γήινες ευλογίες. Εξαπατούνται επειδή πιστεύουν ότι μπορούν να έχουν τη χάρη του πλούτου εάν γίνουν πρεσβύτεροι. Πέφτουν στην παγίδα της εξαπάτησης.
Έχετε γίνει ποτέ πρεσβύτερος εξαπατημένος από ένα τέτοιο ψέμα; Πολλοί άνθρωποι έχουν ζήσει σαν επαίτες από τότε που έγιναν πρεσβύτεροι. Ξέρω πολλούς τέτοιους γύρω μου. Οι ψευδοπροφήτες που δεν είναι αναγεννημένοι, διορίζουν πλουσίους ανθρώπους ως πρεσβύτερους των εκκλησιών τους. Γιατί; Επειδή θέλουν οι πρεσβύτεροι να κάνουν μεγάλες προσφορές στις εκκλησίες τους. Μερικές φορές όμως διορίζουν ως πρεσβύτερους και ανθρώπους χωρίς χρήματα, επειδή θέλουν να τους κάνουν τυφλούς οπαδούς τους.
Συνηθίζουν να λένε, «Θα ευλογηθεί με πλούτη όποιος γίνει πρεσβύτερος», αλλά αυτό είναι ψέμα. Δεν υπάρχει καμία αναφορά για κάτι τέτοιο στη Βίβλο. Η Βίβλος λέει ότι οι δούλοι του Θεού μάλλον θα διωχθούν παρά θα έχουν τη χάρη του πλούτου. Ο Κύριος λέει, «Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού, και την δικαιοσύνην αυτού· και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή» (Κατά Ματθαίον 6:33).
«Φαρμάκιον ασπίδων (δηλητήριο της οχιάς) είναι υπό τα χείλη αυτών», λέει η Βίβλος. Οι άνθρωποι έχουν πραγματικά το δηλητήριο της οχιάς. Τι λένε εκείνοι που δεν είναι αναγεννημένοι στον δίκαιο; Τον αναθεματίζουν και μιλούν όπως οι οχιές. Η Βίβλος λέει, «Οι πόδες αυτών είναι ταχείς εις το να χύσωσιν αίμα· Ερήμωσις και ταλαιπωρία είναι εν ταις οδοίς αυτών· και οδόν ειρήνης δεν εγνώρισαν. Δεν είναι φόβος Θεού έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών».
 
 
Ποιος είναι ο σκοπός του νόμου;
 
Η φράση, «Καθώς είναι γεγραμμένον», σημαίνει ότι αυτό που λέγεται προέρχεται από την Παλαιά Διαθήκη. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρθηκε στην Παλαιά Διαθήκη πολλές φορές. Είπε, «Οι πόδες αυτών είναι ταχείς εις το να χύσωσιν αίμα. Ερήμωσις και ταλαιπωρία είναι εν ταις οδοίς αυτών· και οδόν ειρήνης δεν εγνώρισαν. Δεν είναι φόβος Θεού έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών». Αισθάνομαι λύπη γι’ αυτούς που πηγαίνουν στον άδη χωρίς να ξέρουν τον τρόπο της ανα­γέν­νησης.
Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 3:19 λέει, «Εξεύρομεν δε ότι όσα λέγει ο νόμος, λαλεί προς τους υπό τον νόμον· διά να εμφραχθή παν στόμα, και να γείνη πας ο κόσμος υπόδικος εις τον Θεόν». Ο Θεός επιβάλλει την οργή σύμφωνα με το νόμο. Ο λόγος που ο Παύλος λέει, «λαλεί προς τους υπό τον νόμον», είναι επειδή ο Θεός έδωσε το νόμο σε όσους δεν είναι αναγεννημένοι, που δεν ξέρουν την αμαρτία και δεν αντιμετωπίζουν την αμαρτία ως αμαρτία, προκειμένου να διαφωτιστούν οι αμαρτωλοί, που δεν είναι ικανοί ποτέ να τηρήσουν το νόμο, σε όλη τους τη ζωή. Ο Θεός δεν μας έδωσε το νόμο για να τον τηρούμε. Λέει λοιπόν ότι ο Θεός κατέστρεψε το νόμο; —Όχι.— Μας έδωσε το νόμο μέσω του Μωυσή, για να μας δώσει τη γνώση των αμαρτιών μας. Δεν μας έδωσε το νόμο για να τον τηρούμε. Ο νόμος του Θεού έχει ως ρόλο να μας διδάξει πόσο αμαρτωλοί είμαστε.
 
 
Κανένας δε μπορεί να είναι δίκαιος από τα έργα του νόμου
 
Το χωρίο της Επιστολής προς Ρωμαίους 3:20 λέει, «Διότι εξ έργων νόμου δεν θέλει δικαιωθή ουδεμία σαρξ ενώπιον αυτού· επειδή διά του νόμου γίνεται η γνώρισις της αμαρτίας». Οι αναγεννημένοι Χριστιανοί ξέρουν ότι κανένας άνθρωπος δε θα δικαιωθεί με τα έργα του νόμου. Ο Απόστολος Παύλος και όλοι οι δούλοι του Θεού λένε, «Εξ έργων νόμου δεν θέλει δικαιωθή ουδεμία σαρξ». Δεν υπάρχει κανένας που τηρεί ή που θα τηρήσει στο μέλλον το νόμο. Επομένως, πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν μπορούμε ποτέ να δικαιωθούμε από τα έργα του νόμου. Οι πράξεις μας δε μπορούν να μας καταστήσουν δίκαιους.
Ο Απόστολος Παύλος το ήξερε και το πίστευε αυτό. Μπορούμε να δικαιωθούμε με την τήρηση του νόμου; Μπορεί ο νόμος να μας δικαιώσει; Όταν διαβάζετε στις Άγιες Γραφές, νομίζετε ότι είναι σωστό να πιστεύετε ότι η σάρκα μας αλλάζει, αφού πιστέψει στον Ιησού, ώστε να δικαιωθεί και να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών, επειδή κάνει καλές πράξεις; Όχι, αυτό δεν είναι αληθινό. Είναι ψέμα. Αυτό που λένε, ότι κάποιος μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού όταν υποστεί βαθμιαία μεταμόρφωση ώστε να δικαιωθεί, είναι ψέμα. Όλοι οι άνθρωποι που δεν είναι αναγεννημένοι, βρίσκονται κάτω από το νόμο επειδή νομίζουν ότι πρέπει να τηρήσουν το λόγο του Θεού με τα έργα τους. Αυτό τους κάνει να προσπαθούν να τηρήσουν το νόμο και να προσεύχονται καθημερινά για συγχώρεση. Αυτό μοιάζει όπως αν κουμπώσεις λάθος το πρώτο κουμπί στη ζακέτα σου. Ο νόμος μάς δίνει τη γνώση ότι είμαστε αμαρτωλοί. Η προσπάθεια των αμαρτωλών να τηρούν το νόμο, οφείλεται στην άγνοιά τους και στις απόψεις τους, οι οποίες είναι ενάντια στη σωτηρία της αλήθειας και προέρχονται από τη σάρκα. Είναι μια πίστη προσανατολισμένη σε λάθος κα­τεύ­θυνση.
Το Δόγμα του Αγιασμού, που λέει ότι αλλάζουμε βαθμιαία για να δικαιωθούμε, υπάρχει και σε άλλες κοσμικές θρησκείες του κόσμου. Ο Βουδισμός έχει ένα παρόμοιο δόγμα όπως το χριστιανικό δόγμα του βαθμιαίου αγιασμού· είναι το δόγμα της Νιρβάνα. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι η σάρκα τους μπορεί να αγιάζεται όλο και περισσότερο, και τελικά μπορούν να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Κύριος αγιάζει τα πνεύματά μας μια για πάντα.
Ακόμα και ο δίκαιος δε μπορεί να γίνει άγιος από τη σάρκα. Όσοι δεν έχουν το Πνεύμα, δε μπορούν να γίνουν άγιοι. Όσο περισσότερο προσπαθούν να κάνουν καλές πράξεις, τόσο χειρότεροι αμαρτωλοί γίνονται. Αυτό συμβαίνει επειδή έχουν αμαρτία στις καρδιές τους. Όσο σκληρά κι αν προσπαθήσουν να καθαριστούν φαινομενικά, πάντα κάτι βρόμικο ξεπετάγεται έξω και τους λερώνει, επειδή εσωτερικά είναι γεμάτοι αμαρτία. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση του αμαρτωλού.
Αυτή η κατάσταση είναι αντίθετη με όσους έχουν την άφεση όλων των αμαρτιών. Μπορούν να ζήσουν καθαρή ζωή, παρ’ όλο που δε μπορούν να σταματήσουν να αμαρτάνουν με τη σάρκα τους. Οι αμαρτωλοί που έχουν γεννηθεί μολυσμένοι με την αμαρτία, σκορπίζουν αμαρτία σε όλη τους τη ζωή, επειδή η αμαρτία ξεπηδάει παρά τη θέλησή τους. Δεν έχουν καμία επιλογή παρά να δεχτούν μια ένεση θεραπείας που μπορεί να αποβάλει τις αμαρτίες τους μια για πάντα. Η ένεση αυτή είναι του ευαγγελίου της αλήθειας του Θεού. Μπορούν να ελευθερωθούν από τις αμαρτίες τους ακούγοντας το λόγο της άφεσης των αμαρτιών. Θέλω να ακούσετε το λόγο της αναγέννησης και να λάβετε την άφεση των αμαρτιών.
Ποιος μπορεί να ζήσει πλήρως με το νόμο; Ποιος μπορεί να ζήσει τέλεια σύμφωνα με το νόμο, ακόμα και αν είναι αναγεννημένος; Κανένας. Στην Επιστολή προς Ρωμαίους διαβάζουμε, «Διά του νόμου γίνεται η γνώρισις της αμαρτίας». Είναι τόσο απλό. Ο Αδάμ και η Εύα εξαπατήθηκαν από τον Σατανά την εποχή της αθωότητας, και πουλήθηκαν στην αμαρτία. Η αμαρτία μεταδόθηκε στους απογόνους τους, που δεν ήξεραν το λόγο του Θεού. Δεν ήξεραν ότι γεννήθηκαν αμαρτωλοί, παρ’ όλο που κληρονόμησαν την αμαρτία.
Μετά από την εποχή του Αβραάμ και του Ιακώβ, οι Ισραηλίτες ξέχασαν όσα ήξεραν για την πίστη και την αμαρτωλή ύπαρξή τους, παρ’ όλο που ο πρόγονός τους Αβραάμ έγινε δίκαιος με πίστη. Γι’ αυτό ο Θεός τούς έδωσε το νόμο Του, για να τους βοηθήσει να γνωρίσουν την αμαρτία και να θελήσουν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών πιστεύοντας στην υπόσχεσή Του. Το πιστεύετε αυτό;
 
 
Αλλά τώρα η δικαιοσύνη του Θεού φανερώνεται χωρίς το νόμο
 
Το χωρίο της Επιστολής προς Ρωμαίους 3:21 λέει, «Τώρα δε χωρίς νόμου η δικαιοσύνη του Θεού εφανερώθη, μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών». Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται χωρίς το νόμο. Η φράση, «Μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών», δείχνει στην Παλαιά Διαθήκη. Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι η δικαιοσύνη του Θεού, που αποκαλύφθηκε μέσω του συστήματος των θυσιών. Το ευαγγέλιο φανερώνει τη δικαιοσύνη και μας οδηγεί να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μέσω της προσφοράς για αμαρτία.
Το χωρίο της Επιστολής προς Ρωμαίους 3:22 λέει, «Δικαιοσύνη δε του Θεού διά πίστεως Ιησού Χριστού, εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας· διότι δεν υπάρχει διαφορά». Η πίστη μας είναι στις καρδιές μας. Ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστης είναι ο Ιησούς Χριστός. Στην Επιστολή προς Εβραίους 12:2 λέει, «Αποβλέποντες εις τον Ιησούν τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως». Ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστης είναι ο Ιησούς, και πιστεύουμε στον αληθινό Λόγο που είναι Θεός. Πρέπει να μάθουμε και να πιστέψουμε στους αληθινούς λόγους της Βίβλου, από τους αναγεννημένους δούλους, για να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας και να ζήσουμε με πίστη. Πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού με την καρδιά μας.
Ο Θεός λέει, «Δικαιοσύνη δε του Θεού διά πίστεως Ιησού Χριστού, εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας· διότι δεν υπάρχει διαφορά». Συνεπώς, γινόμαστε δίκαιοι πιστεύοντας στον αληθινό λόγο με την καρδιά μας και έχουμε την επιβεβαίωση της τέλειας σωτηρίας ομολογώντας με το στόμα μας. Δε μπορούμε να σωθούμε από τα έργα μας, αλλά με την πίστη. Δίνουμε ευχαριστίες μόνο στον Κύριο και στην εκκλησία του Θεού.
Μήπως έχετε δεσμευτεί από τα έργα σας, αν και όλες οι αμαρτίες σας έχουν καθαριστεί; Αν πιστεύετε στον Θεό με την καρδιά σας, είστε δίκαιοι ανεξάρτητα από την αδυναμία της σάρκας σας. Το Άγιο Πνεύμα επιβεβαιώνει το λόγο του Θεού στην καρδιά σας, λέγοντας, «Είστε δίκαιοι», επειδή μας οδηγεί να καταλάβουμε τον αληθινό λόγο όταν τον ακούμε. Σωθήκατε με την πίστη ακούγοντας τον λόγο του Θεού;
«Δικαιοσύνη δε του Θεού διά πίστεως Ιησού Χριστού, εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας· διότι δεν υπάρχει διαφορά». Όποιος μαθαίνει και πιστεύει στο λόγο του Θεού, που είναι η αλήθεια, μπορεί να σωθεί από όλες τις αμαρτίες του.
 
 
Ο Ιησούς καθάρισε όλες τις αμαρτίες από την αρχή ως το τέλος του κόσμου
 
Το χωρίο της Επιστολής προς Ρωμαίους 3:23-25 λέει, «Επειδή πάντες ήμαρτον, και υστερούνται της δόξης του Θεού· δικαιούνται δε δωρεάν με την χάριν αυτού, διά της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού· τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξιλεώσεως διά της πίστεως, εν τω αίματι αυτού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού, διά την άφεσιν των προγενομένων αμαρτημάτων, διά της μακροθυμίας του Θεού».
Η Βίβλος λέει ότι όλοι έχουν αμαρτήσει και στερούνται τη δόξα του Θεού. Λάβαμε τη συγχώρεση των αμαρτιών και δικαιωθήκαμε δωρεάν, κατά χάρη, με την αγάπη Του, ενώ οι αμαρτωλοί πηγαίνουν στον άδη. Φθάσαμε στη δόξα του Θεού και δικαιωθήκαμε. Ο Θεός όρισε τον Ιησού να είναι εξιλασμός με το αίμα Του μέσω της πίστης.
Οι στίχοι 25 και 26 λένε, «Τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξιλεώσεως διά της πίστεως, εν τω αίματι αυτού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού, διά την άφεσιν των προγενομένων αμαρτημάτων, διά της μακροθυμίας του Θεού· προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού εν τω παρόντι καιρώ, διά να ήναι αυτός δίκαιος, και να δικαιόνη τον πιστεύοντα εις τον Ιησούν». Εδώ, το ρήμα «προέθετο», σημαίνει ότι ο Θεός έστειλε τον Υιό Του Ιησού να είναι εξιλασμός για την άφεση των αμαρτιών για ολόκληρο τον κόσμο.
 
Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του. Ο Ιησούς είναι το Άλφα και το Ωμέγα. Ας σκεφτούμε για την αρχή και το τέλος του κόσμου. Ο Θεός μάς ελευθέρωσε με την πίστη που καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας από την αρχή ως το τέλος του κόσμου. Ο Θεός όρισε τον Ιησού να είναι εξιλασμός μέσω της πίστης στην αλήθεια. Μόνο όταν πίστεψα στο ευαγγέλιο κατανόησα τι σήμαιναν οι λόγοι, «προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού, διά την άφεσιν των προγενομένων αμαρτημάτων, διά της μακροθυμίας του Θεού».
Όλες οι αμαρτίες μας εξαλείφθηκαν όταν πιστέψαμε στο λόγο που λέει ότι ο Ιησούς καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα και το αίμα Του. Λάβαμε την άφεση των αμαρτιών μια για πάντα, αλλά η σάρκα μας συνεχίζει ακόμα να αμαρτάνει. Η σάρκα αμαρτάνει εξαιτίας της αδυναμίας μας. Εντούτοις η Βίβλος λέει, «Ο Θεός έκανε άφεση για όλες τις αμαρτίες που διαπράχθηκαν στο παρελθόν». Οι αμαρτίες που διαπράττει η σάρκα ακόμα και τώρα αλλά και στο μέλλον, από την άποψη του Θεού είναι αμαρτίες που διαπράχθηκαν στο παρελθόν.
Γιατί; Επειδή ο Θεός όρισε το βάπτισμα του Ιησού ως το βασικό αρχικό σημείο της σωτηρίας μας. Γι’ αυτό από την προοπτική του Θεού οι παρούσες αμαρτίες της σάρκας είναι αμαρτίες του παρελθόντος, επειδή η άφεση των αμαρτιών ολοκληρώθηκε από τον Ιησού Χριστό μια για πάντα. Οι παρούσες αμαρτίες είναι αμαρτίες που καθαρίστηκαν ήδη. Η φράση, «Ο Θεός έκανε άφεση για τις αμαρτίες που διαπράχθηκαν στο παρελθόν», σημαίνει ότι «Εκείνος έχει πληρώσει ήδη την ποινή των αμαρτιών του κόσμου». Όλες οι αμαρτίες του κόσμου συγχωρέθηκαν ήδη μέσω του βαπτίσματος και του Σταυρού του Ιησού.
 
Συνεπώς, ο Θεός καθάρισε ήδη όλες τις αμαρτίες που διαπράχθηκαν από την αρχή ως το τέλος του κόσμου. Έτσι στα μάτια του Θεού όλες οι αμαρτίες είναι σαν να διαπράχθηκαν στο παρελθόν. Οι άνθρωποι στον κόσμο διαπράττουν τώρα αμαρτίες που καθαρίστηκαν ήδη από τον Υιό του Θεού. Ο Ιησούς έπλυνε ήδη πριν από περίπου 2.000 χρόνια, τις αμαρτίες που θα διαπράττονταν το έτος 2002. Το καταλαβαίνετε αυτό;
Ο Θεός καθάρισε ήδη τις αμαρτίες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των δικών σας και των δικών μου αμαρτιών. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό; Μπορεί να μπερδευτείτε όταν κηρύσσετε το ευαγγέλιο σε άλλους ανθρώπους εάν δεν το καταλαβαίνετε. Η φράση, «Ο Θεός έκανε άφεση για τις αμαρτίες που διαπράχθηκαν στο παρελθόν», σημαίνει ότι ο Θεός αγνοεί όλες τις αμαρτίες επειδή ήδη τις έχει εξαλείψει πριν από περίπου 2.000 χρόνια. Οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων κρίθηκαν ήδη επειδή ο Ιησούς βαφτίστηκε στον Ποταμό Ιορδάνη και σταυρώθηκε. Ο Θεός αγνοεί όλες τις αμαρτίες, επειδή ο Ιησούς στάλθηκε στον κόσμο και δικαίωσε τέλεια και μια για πάντα όλους τους ανθρώπους. Γι’ αυτό, ο Θεός δεν κατηγορεί για τις αμαρτίες που διαπράττονται από όλους τους ανθρώπους στον κόσμο, αφού καθαρίστηκαν ήδη από Αυτόν, αλλά για την απιστία τους στο βάπτισμα και τον Σταυρό του Ιησού.
Καταλαβαίνετε τι εννοεί ο Απόστολος Παύλος; Είναι πολύ σημαντικό για μας που σωζόμαστε. Όσοι δεν είναι αναγεννημένοι θα πάνε στον άδη επειδή δεν το αναγνωρίζουν. Πρέπει να ακούσουμε και να έχουμε τη σωστή γνώση του λόγου. Αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο στην πίστη σας και στο κήρυγμά σας του ευαγγελίου σε άλλους ανθρώπους.
 
 
Πού λοιπόν είναι η καύχηση;
 
Η Βίβλος λέει, «Προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού, διά την άφεσιν των προγενομένων αμαρτημάτων, διά της μακροθυμίας του Θεού». Ο Θεός μάς διδάσκει ότι οι αμαρτίες του παρελθόντος καθαρίστηκαν ήδη επειδή ο Θεός όρισε τον Ιησού να είναι εξιλασμός. Επομένως, γινόμαστε δίκαιοι με την πίστη.
Ο στίχος 26 λέει, «Προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού εν τω παρόντι καιρώ, διά να ήναι αυτός δίκαιος, και να δικαιόνη τον πιστεύοντα εις τον Ιησούν». Ο Θεός «εν τω παρόντι καιρώ» έδωσε στον κόσμο αιώνια ζωή, έτσι ώστε να μη χαθεί ο κόσμος. Σε αυτό τον παρόντα καιρό, ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό για να δείξει τη δικαιοσύνη Του, και ολοκλήρωσε ό,τι υποσχέθηκε. Ο Κύριος έδειξε τη δικαιοσύνη Του. Ο Θεός έστειλε τον μονογενή Υιό Του και Τον άφησε να βαφτιστεί και να σταυρωθεί για να μας δείξει την αγάπη Του μέσω της σωτηρίας της αλήθειας.
Ο Κύριος ήρθε στους αμαρτωλούς ως Σωτήρας τους. «Προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού εν τω παρόντι καιρώ, διά να ήναι αυτός δίκαιος, και να δικαιόνη τον πιστεύοντα εις τον Ιησούν». Ο Θεός είναι δίκαιος και εξάλειψε τις αμαρτίες του κόσμου μια για πάντα. Πιστεύουμε στον Ιησού με την καρδιά μας, γι` αυτό δεν έχουμε καμία αμαρτία. Όσοι πιστεύουν στον Ιησού, είναι αληθινά χωρίς αμαρτία, επειδή τους καθάρισε και τους έσωσε ακόμα και από τις μελλοντικές αμαρτίες τους. Σωζόμαστε πιστεύοντας με την καρδιά μας σ’ αυτό που έκανε ο Ιησούς. Οι πράξεις μας δεν περιλαμβάνονται στην πίστη της σωτηρίας Του ούτε κατά 0,1%.
Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 3:27-31 διαβάζουμε, «Πού λοιπόν η καύχησις; Εκλείσθη έξω. Διά ποίου νόμου; των έργων; Ουχί· αλλά διά του νόμου της πίστεως. Συμπεραίνομεν λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται διά της πίστεως, χωρίς των έργων του νόμου. Ή των Ιουδαίων μόνον είναι ο Θεός; Ουχί δε και των εθνών; Ναι και των εθνών· επειδή εις είναι ο Θεός, όστις θέλει δικαιώσει την περιτομήν εκ πίστεως, και την ακροβυστίαν διά της πίστεως. Νόμον λοιπόν καταργούμεν διά της πίστεως; Μη γένοιτο· αλλά νόμον συνιστώμεν».
Η φράση «Νόμον συνιστώμεν», σημαίνει ότι δε μπορούμε να σωθούμε από τα έργα μας. Είμαστε ατελείς και αδύνατοι, και σύμφωνα με το νόμο έπρεπε να πάμε στον άδη. Εντούτοις, ο λόγος του Θεού μάς κατέστησε δίκαιους και τέλειους, επειδή σωθήκαμε από το λόγο Του. Ο Κύριος μάς λέει ότι η σάρκα μας είναι ατελής, ακόμα και αφού σωθήκαμε από όλες τις αμαρτίες μας, αλλά Εκείνος μάς ελευθέρωσε τέλεια από όλες τις αμαρτίες μας. Μπορούμε να πλησιάσουμε στον Θεό πιστεύοντας ότι μας έσωσε ο Ιησούς.
«Πού λοιπόν η καύχησις; Εκλείσθη έξω. Διά ποίου νόμου; των έργων; Ουχί· αλλά διά του νόμου της πίστεως». Πρέπει να ξέρουμε το νόμο που καθιέρωσε ο Θεός, και ότι ο νόμος είναι αιώνιος στη Βασιλεία Του. «Διά ποίου νόμου; των έργων; Ουχί· αλλά διά του νόμου της πίστεως», λέει ο Θεός. Το κατα­λαβαί­νετε αυτό; Ο Θεός μάς έσωσε από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Σωζόμαστε όταν πιστεύουμε σύμφωνα με την αλήθεια. Πρέπει να θυμόμαστε ότι τα έργα του νόμου δε μας σώζουν.
Ο Θεός μιλάει μέσω του Απόστολου Παύλου στο κεφάλαιο 3 της Επιστολής προς Ρωμαίους για το νόμο της πίστης. Λέει ο Θεός, «Μήπως η απιστία αυτών θέλει καταργήσει την πίστιν του Θεού;» (Προς Ρωμαίους 3:3) Οι πιστοί μένουν σταθεροί με την πίστη, αλλά οι άπιστοι πέφτουν. Όσοι δεν έχουν την πλήρη πίστη στο ευαγγέλιο της αλήθειας θα πάνε στον άδη, παρ’ όλο που νομίζουν ότι πιστεύουν στον Ιησού.
 
 
Ο Θεός μάς έσωσε όλους τέλεια από όλες τις αμαρτίες
 
Ο Θεός καθιέρωσε το νόμο του Θεού, έτσι ώστε εκείνοι που πιστεύουν σύμφωνα με τις σκέψεις τους, να σκοντάψουν στο νόμο της πίστης. Ο Θεός μάς έσωσε όλους από τις αμαρτίες μας τέλεια. Το κεφάλαιο 3 της Επιστολής προς Ρωμαίους μιλά για το νόμο της πίστης. Σωζόμαστε πιστεύοντας στον αληθινό λόγο. Κληρονομούμε τη Βασιλεία των Ουρανών και έχουμε ειρήνη με την πίστη. Οι άπιστοι δε μπορούν να έχουν ειρήνη. Αντίθετα, πηγαίνουν στον άδη. Ποια είναι η αιτία; Αρχικά, κρίνονται σύμφωνα με το νόμο της αλήθειας του Θεού, επειδή δεν δέχτηκαν το λόγο της αλήθειας του Θεού. Η σωτηρία προέρχεται από την αγάπη του Θεού και σωζόμαστε με τη γνώση της αλήθειας και πιστεύοντας με την καρδιά μας σ’ αυτό που έκανε ο Κύριος. Το καταλαβαίνετε;
 
Δοξάζω τον Κύριο που μας δίνει αυτή την πίστη και την εκκλησία Του στη γη. Ευχαριστώ τον Κύριο που μας δίνει την αλήθεια, την πίστη και το λόγο, τον οποίο είχε ο Απόστολος Παύλος, και που αποκάλυψε στην εκκλησία Του το μυστικό της άφεσης των αμαρτιών. Τον δοξάζω από τα βάθη της καρδιάς.
Ευχαριστούμε τον Κύριο επειδή μας έσωσε μέσω του βαπτίσματός Του και του θανάτου Του στον Σταυρό. Χωρίς αυτή την πίστη και την εκκλησία Του, δεν είχαμε άλλη επιλογή παρά να πάμε στον άδη. Ήμασταν αμαρτωλοί, που δε θα μπορούσαν ποτέ να σωθούν από τη φύση, αλλά πιστέψαμε στη δικαιοσύνη με την καρδιά μας. Γινόμαστε τα παιδιά Του, που πιστεύουν στη δικαιοσύνη με την καρδιά και σωζόμαστε με την ομολογία του στόματός μας (Προς Ρωμαίους 10:10).
LIST