Search

Κηρύγματα

Θέμα 9: Ρωμαίους (Σχόλια στο Βιβλίο των Ρωμαίων)

[Κεφάλαιο 15] Ας διαδώσουμε το ευαγγέλιο σε όλον τον κόσμο 

«Οφείλομεν δε ημείς οι δυνατοί να βαστάζωμεν τα ασθενήματα των αδυνάτων, και να μη αρέσκωμεν εις εαυτούς· αλλ’ έκαστος ημών ας αρέσκη εις τον πλησίον διά το καλόν προς οικοδομήν» (Ρωμ. 15:1-2). 
Όσοι πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού δεν πρέπει να προβάλλουν την δική τους δικαιοσύνη, δεδομένου ότι ούτε ο Ιησούς Χριστός επιδίωξε την δική Του. Ο δίκαιος ζει για την Βασιλεία του Θεού και διαδίδει το ευαγγέλιο για το καλό των άλλων. Ο Παύλος είπε ότι οι δυνατοί οφείλουν να σηκώνουν τις ατέλειες των αδύναμων αντί να επιδιώκουν την δική τους ευχαρίστηση. 
Οι πιστοί στην δικαιοσύνη του Θεού πρέπει να κηρύττουν το ευαγγέλιο έτσι ώστε να μπορούν να καθαριστούν οι αμαρτίες των άλλων με το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός μισεί όσους είναι αδρανείς και δεν διαδίδουν το ευαγγέλιο για να σώσουν αμαρτωλούς. Πρέπει για αυτό να μην επιδιώκουμε την δική μας δικαιοσύνη, αλλά να διαδίδουμε στους άλλους την δικαιοσύνη του Θεού. Πρέπει να παραδώσουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος έτσι ώστε αμαρτωλοί να μπορούν να σωθούν μέσω της πίστης. Πρέπει επίσης να εποικοδομούμε ο ένας τον άλλο.
 


Μην χτίσετε το σπίτι της πίστης σας σε θεμέλιο άλλου ανθρώπου 


Ο στίχος 20 λέει, «Ούτω δε εφιλοτιμήθην να κηρύττω το ευαγγέλιον, ουχί όπου ωνομάσθη ο Χριστός, διά να μη οικοδομώ επί ξένου θεμελίου».
Υπήρχε κάτι ιδιαίτερο στο ευαγγέλιο που κήρυξε ο Παύλος. Είναι ότι αυτός προσπάθησε να διαδώσει μόνο το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Οι πιστοί της δικαιοσύνης του Θεού πρέπει να προσπαθήσουν να διαδώσουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, ακριβώς όπως το έκανε ο Παύλος. Για να γίνει αυτό πρέπει να επιδιώξουμε το καλό των άλλων αντί για το δικό μας. Άνθρωποι που εκζητούν το αγαθό των άλλων, το κάνουν επειδή σταυρώθηκαν μαζί με τον Χριστό και αναστήθηκαν με Αυτόν. Όσοι πιστεύουν στον Χριστό δεν είναι νεκροί αλλά ζωντανοί. 
«Διά τούτο και εμποδιζόμην πολλάκις να έλθω προς εσάς. Τώρα όμως μη έχων πλέον τόπον εν τοις κλίμασι τούτοις, επιποθών δε από πολλών ετών να έλθω προς εσάς, όταν υπάγω εις την Ισπανίαν, θέλω ελθεί προς εσάς· διότι ελπίζω διαβαίνων να σας ίδω, και να προπεμφθώ εκεί από σας, αφού πρώτον οπωσούν σας χορτασθώ. Τώρα δε υπάγω εις Ιερουσαλήμ, εκπληρών την διακονίαν εις τους αγίους· διότι ευηρεστήθησαν η Μακεδονία και Αχαΐα να κάμωσι τινά βοήθειαν εις τους πτωχούς των αγίων των εν Ιερουσαλήμ. Ευηρεστήθησαν τωόντι, και είναι οφειλέται αυτών· διότι αν τα έθνη έγειναν συγκοινωνοί αυτών εις τα πνευματικά, χρεωστούσι να υπηρετήσωσιν αυτούς και εις τα σωματικά. Αφού λοιπόν εκτελέσω τούτο, και επισφραγίσω εις αυτούς τον καρπόν τούτον, θέλω περάσει δι’ υμών εις την Ισπανίαν. Εξεύρω δε ότι ερχόμενος προς εσάς, θέλω ελθεί με αφθονίαν της ευλογίας του ευαγγελίου του Χριστού» (Ρωμ. 15:22-29). 
 

Ο Παύλος ήταν πλανόδιος ιεροκήρυκας και επίσκοπος της Εκκλησίας του Θεού

Ενώ ο Παύλος ταξίδευε προς την εκκλησία της Ιερουσαλήμ για να υπηρετήσει τους Χριστιανούς, συγκέντρωσε τις συνεισφορές από την Μακεδονία και την Αχαΐα για αυτούς. Ο Παύλος πρόσθεσε ότι αν οι Εθνικοί έχουν γίνει συμμέτοχοι των πνευματικών αγαθών τους, το δικό τους καθήκον είναι επίσης να τους υπηρετήσουν με τα υλικά τους αγαθά. Οι άγιοι στην εκκλησία της Ιερουσαλήμ βρίσκονταν μέσα σε διωγμούς εκείνη την περίοδο, και δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις υλικές τους ανάγκες. Η εκκλησία της Ιερουσαλήμ, που υφίστατο μεγάλο διωγμό για την πίστη στον Ιησού Χριστό, παρηγορήθηκε πολύ από τους εθνικούς αδελφούς και αδελφές. 
Και τώρα όπως στο παρελθόν, έχει γίνει παράδοση στις εκκλησίες του Θεού να μοιράζονται τον πλούτο τους με τους φτωχούς αντί να τον απολαμβάνουν μόνοι τους. Οι γεμάτοι με Πνεύμα πιστοί δεν μπορούν να ζουν μόνο για τον εαυτό τους. Γιατί; Επειδή το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα τους! Είναι αναγεννημένοι που οδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα τους. 
Είναι θαυμάσιο που οι εκκλησίες των Εθνικών υποστήριξαν και χρηματοδότησαν την εκκλησία της Ιερουσαλήμ. Αυτό ήταν έργο του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα υποστήριξε την εκκλησία της Ιερουσαλήμ για το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, όχι για οποιαδήποτε άτομα, και της χορήγησε επίσης και υλική ανακούφιση. Εκείνη την περίοδο στο Ισραήλ πολλοί κτυπήθηκαν, ρίχτηκαν στην φυλακή, ακόμα και σκοτώθηκαν για την πίστη τους στον Χριστό ως Σωτήρα τους. 
Σε ντοκιμαντέρ της τηλεόρασης, μπορεί συχνά να δούμε τις αρχαίες Κατακόμβες των μαρτύρων και τα καταφύγια τους σε σπηλιές βουνών. Αυτό έπρεπε να περάσει η εκκλησία της Ιερουσαλήμ εκείνη την περίοδο. Και εμείς επίσης, πρέπει να δώσουμε χέρι βοήθειας στις εκκλησίες του Θεού όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες. 
Μπορεί να μη δίνουμε την πρέπουσα σημασία για την αμοιβαία βοήθεια που οι Πρώτες Εκκλησίες έδιναν η μια στην άλλη, αλλά τότε ήταν μια εποχή που οι πιστοί έπρεπε να ζήσουν κρυμμένοι για να αποφύγουν το διωγμό. Μόνο το Άγιο Πνεύμα θα μπορούσε να κάνει δυνατή την διανομή μέσα σε αυτές τις περιστάσεις. Επειδή η Εκκλησία της Ιερουσαλήμ ήταν κάτω από διωγμό, ήταν φυσικό για τις άλλες εκκλησίες να την βοηθήσουν. Επειδή αυτό ήταν έργο του Αγίου Πνεύματος, ήταν ταιριαστό και ωραίο. 
Εσύ, ένας πιστός της δικαιοσύνης του Θεού, πρέπει επίσης να συμμετέχεις σε τέτοια έργα. Οι εκκλησίες που είναι μέλη της Ιεραποστολής Νέα Ζωή συλλέγουν χρήματα και τα επενδύουν στην διάδοση του ευαγγελίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλες τους έχουν να αντιμετωπίσουν κάποιο τύπο οικονομικής δυσκολίας, αλλά εξακολουθούν να είναι πρόθυμες να διαδώσουν το ευαγγέλιο για να σώσουν ψυχές. 
Ο Παύλος εργάστηκε ως σκηνοποιός για να κηρύξει το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Όταν υπήρχε κάποιος που θα μπορούσε να φροντίσει για την εκκλησία που ίδρυσε, την εμπιστευόταν σε αυτόν και έπαιρνε τον δρόμο προς μια άλλη περιοχή για να κηρύξει το ευαγγέλιο — στο μεταξύ κέρδιζε τα έξοδά του εργαζόμενος ως σκηνοποιός. 
Ακριβώς όπως εσείς δεν ζείτε μόνο για τον εαυτό σας, οι λειτουργοί μας δεν ζουν για τον εαυτό τους. Όσοι έχουν το Άγιο Πνεύμα να κατοικεί μέσα τους, αφιερώνονται στα έργα του Θεού — δηλαδή στην σωτηρία των χαμένων από όλες τις αμαρτίες τους. Και οι λειτουργοί και τα μέλη της ιεραποστολής μας υπηρετούν το ευαγγέλιο εργαζόμενοι ως «σκηνοποιοί», δηλαδή έχουν την εργασία τους για να ζήσουν και συγχρόνως συμβάλουν στην διάδοση του ευαγγελίου και οικονομικά και με εθελοντική εργασία. 
Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βρούμε πολλές ομοιότητες ανάμεσα στην διακονία του Παύλου και αυτού που κάνει η εκκλησία του Θεού σήμερα. Έχουμε το ίδιο πλαίσιο σκέψης και ζούμε ζωές που ευχαριστούν το Άγιο Πνεύμα. Τι σκεφτόμαστε όταν κάνει πολύ κρύο; Σίγουρα σκεφτόμαστε τους συγχριστιανούς μας και τους δούλους του Θεού, και αναρωτιόμαστε αν υποφέρουν από το κρύο. Εμείς οι αναγεννημένοι Χριστιανοί φροντίζουμε και προσέχουμε ο ένας τον άλλο. Όλοι οι δίκαιοι στην Βίβλο χρειάστηκαν ο ένας τον άλλο και υπηρέτησαν από κοινού την δικαιοσύνη του Θεού. Αυτή η ζωή της πίστης είναι η πραγματική ζωή του δίκαιου. 
Έχουμε ζήσει με τέτοια νοοτροπία. Όταν αρχικά ξεκινήσαμε να κηρύττουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, έπρεπε να αρχίσουμε από το μηδέν, δεδομένου ότι δεν είχαμε τίποτε. Ήμασταν οικονομικά τόσο περιορισμένοι, που συχνά είχαμε δυσκολία να βρούμε μερικές εκατοντάδες δολάρια για να πληρώσουμε το ενοίκιο και τους λογαριασμούς για το κτίριο της εκκλησίας. Αλλά εξακολουθήσαμε να αφιερώνουμε τους εαυτούς μας στην υπηρεσία των εκδόσεων μας σε όλη αυτήν την χώρα. 
Όταν βρεθήκαμε αντιμέτωποι με οικονομικές δυσκολίες, ήταν ο Θεός που τις έλυσε και μας επέτρεψε να δούμε τους καρπούς της διακονίας μας. Επειδή το Άγιο Πνεύμα μένει στις καρδιές μας, η επιθυμία μας να διαδώσουμε το ευαγγέλιο καίει στις καρδιές μας, αδιάφορο ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Θέλουμε να μοιραστούμε την αγάπη του Θεού με όλες τις χαμένες ψυχές με το κήρυγμα του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, όπως οι εκκλησίες του Θεού και οι δίκαιοι για τους οποίους κάνει λόγο η Βίβλος. 
Μπορεί να διαπιστώσουμε ότι οι αναγεννημένοι Χριστιανοί της Πρώτης Εκκλησίας φρόντιζαν ο ένας για τον άλλο και ότι και εμείς επίσης κάνουμε το ίδιο. Αυτό δεν είναι δυνατό χωρίς την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα έχει διαδώσει την δικαιοσύνη του Θεού σε όλη την γη μέσω της αφοσίωσης των αναγεννημένων, και θα συνεχίσει να κάνει το ίδιο πράγμα. 
 

Ακόμα και αν αντιμετωπίζουμε το τέλος των ημερών! 

Οι άνθρωποι λένε ότι ζούμε τώρα στον έσχατο καιρό όπου θα εκπληρωθούν όλες οι δυσκολίες που προφητεύονται στην Βίβλο. 
Καταστροφή και συμφορά θα αγκαλιάσουν στο σύνολό τους τις έσχατες ημέρες. Ως πιστοί πρέπει να σταθούμε σταθερότερα στην πίστη μας στην δικαιοσύνη του Θεού και να κηρύξουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος ακόμα πιο επιμελώς. Όσοι πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού πρέπει να έχουν την καρδιά ώστε να φροντίσουν και να αγαπήσουν ο ένας τον άλλο σε αυτήν την έσχατη εποχή. Οι καρδιές μας μπορεί να έχουν σκληρύνει όπως σκληραίνουν οι καρδιές του κόσμου, αλλά μπορούμε στο τέλος να υπερνικήσουμε αυτόν τον κόσμο, επειδή έχουμε μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Αδιάφορο ποιες είναι οι περιστάσεις, εμείς πρέπει να φροντίζουμε τις εκκλησίες του Θεού και τις ψυχές. Πρέπει να φροντίσουμε όσους ζητούν την βοήθειά μας, να τους αγαπούμε, να σκεφτόμαστε τους συγχριστιανούς μας και να διαδίδουμε το ευαγγέλιο ως το τέλος. 
Πρέπει να αφιερωθούμε στην σωτηρία των άλλων μάλλον παρά να επιδιώκουμε την δική μας δικαιοσύνη. Υπάρχουν ακόμα τόσες πολλές ψυχές εκεί έξω σε όλον τον κόσμο, οι οποίες δεν έχουν ακούσει το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Οι άνθρωποι σε πολλές χώρες δεν έχουν ακούσει ποτέ το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος ούτε είχαν ευκαιρία να μάθουν την δικαιοσύνη του Θεού. Πρέπει να σκεφτόμαστε όπως οι στρατιώτες, που πολεμούμε για να κερδίσουμε τις χαμένες ψυχές και τα έθνη με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αυτή η αποστολή δεν γίνεται με εξαναγκασμό, με την πίεση κάποιας εξουσίας, αλλά προκύπτει πηγαία στις καρδιές όσων από εμάς κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. 
Η Μεγάλη Αποστολή για να διαδώσουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος στις άκρες της γης, είναι ενεργή στις καρδιές μας σήμερα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι, όσο δυσκολότερος γίνεται αυτός ο κόσμος, τόσο περισσότερο χύνει ο Θεός σε μας το Άγιο Πνεύμα Του. Διαδίδουμε το ευαγγέλιο μέσω των τυπωμένων και ηλεκτρονικών βιβλίων μας, που προσφέρονται δωρεάν σε όσους διψούν για την αλήθεια. Θα συνεχίσουμε σταθερά την διακονία μας παγκοσμίως μέσω του Διαδικτύου. 
Αν και δεν είμαστε πλουσιότεροι από τους Αμερικανούς ή τους Ευρωπαίους, μπορούμε εντούτοις να τους δώσουμε το ευαγγέλιο που περιέχει την δικαιοσύνη του Θεού. Έχουμε την ίδια νοοτροπία – όπως είπε ο Πέτρος, «Αργύριον και χρυσίον εγώ δεν έχω· αλλ’ ό,τι έχω, τούτο σοι δίδω· Εν τω ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σηκώθητι και περιπάτει» (Πράξ. 3:6). 
Μπορούμε να τους δώσουμε δωρεάν το ευαγγέλιο που έχει εκπληρώσει την δικαιοσύνη του Θεού, που δεν το ξέρουν. Ακόμα και αν δεν είμαστε καλύτεροι από οποιονδήποτε άλλο όταν μετρηθούμε με κοσμικά μέτρα, είμαστε οι δούλοι του Θεού που μπορούν να δώσουν το ευαγγέλιο που περιέχει την δικαιοσύνη του Θεού. Όσοι μαθαίνουν και πιστεύουν σε αυτό το ευαγγέλιο, μέσω της διακονίας μας, θα ευλογηθούν πολύ. 
Αυτή είναι η εποχή του Διαδικτύου, και μέσω αυτού ο Θεός μάς έχει παράσχει έναν τρόπο να απλωθούμε σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε δει πόσο ευγνώμονες και χαρούμενοι ήταν οι άνθρωποι που τους δώσαμε το ευαγγέλιο που έχει εκπληρώσει την δικαιοσύνη του Θεού. Όσο πιο θλιβερός γίνεται ο κόσμος, τόσο πιο ευγνώμονες και ισχυροί θα γίνουμε κηρύττοντας το ευαγγέλιο της δικαιοσύνης του Θεού στους χαμένους. Θα έρθει το τέλος του κόσμου κάπως έτσι ή θα μας δώσει ο Θεός περισσότερες δυνατότητες για να διαδώσουμε το Ευαγγέλιό Του; Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε και να προσευχόμαστε. Όλα θα εκπληρωθούν τέλεια από το Άγιο Πνεύμα. 
Ήμουν και εγώ επίσης εγωιστής και φρόντιζα μόνο για την σάρκα μου πριν αναγεννηθώ. Όχι μόνο εγώ αλλά όλοι ήμασταν έτσι. Όσοι ζουν μόνο για την ευχαρίστηση της σάρκας μπορεί να υποστηρίζουν ότι έχουν αγάπη αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορούν πραγματικά να αγαπήσουν τους άλλους. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ εκείνων που έχουν το Άγιο Πνεύμα και εκείνων που δεν Το έχουν. Οι αμαρτωλοί μπορούν να ζήσουν μόνο για τον εαυτό τους αλλά όσοι έχουν το Άγιο Πνεύμα έχουν δύναμη να ζήσουν για κάποιον άλλο, και πραγματικά ζουν για τους άλλους. Ο τρισυπόστατος Θεός δίνει στους πιστούς Του την δύναμη να ζήσουν για άλλες ψυχές. Επειδή ο Θεός κατοικεί στις καρδιές τους και τις οδηγεί, μπορούν να κάνουν τα δίκαια έργα Του. 
Ανεξάρτητα από το πόσες εκκλησίες υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο, σχεδόν όλες έχουν γίνει τώρα απλές κοσμικές επιχειρήσεις. Διαθέτουν χρήματα για να χτίσουν τεράστια εκκλησιαστικά κτίρια και έχουν τεράστιους προϋπολογισμούς εκατομμυρίων δολαρίων, και όμως μόνο ένα μικροσκοπικό μέρος του πλούτου τους, αν υπάρχει και αυτό, δίνεται για φιλανθρωπικά έργα. Έχουν τρελαθεί να κερδίζουν περισσότερο πλούτο από αυτήν την γη, αντιμετωπίζοντας την πραγματική αποστολή τους της σωτηρίας των ψυχών από την αμαρτία ως δευτερεύουσα και ασήμαντη. Αυτοί δεν μπορούν να είναι μέρος της εκκλησίας του Θεού, επειδή η εκκλησία Του δεν ακολουθεί δικά της ενδιαφέροντα πάνω από εκείνα του Θεού. 
Η αληθινή εκκλησία του Θεού χρησιμοποιεί τα έσοδά της για να σώσει τις χαμένες ψυχές με διαφάνεια και τιμιότητα. Όπως λέει η Βίβλος, «Μακάριοι οι ελεήμονες· διότι αυτοί θέλουσιν ελεηθή» (Ματθ. 5:7). Ο Θεός μάς έχει δώσει καρδιά για να φροντίζουμε τις ψυχές αυτού του κόσμου και να τις οδηγήσουμε στην λύτρωση, και Εκείνος τα έχει κάνει όλα αυτά δυνατά. Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος έχει τώρα παρουσιαστεί στις εκδόσεις μας, που έχουν μεταφραστεί σε σχεδόν 40 γλώσσες και περισσότερους από 60 τίτλους, κάθε ένας από τους οποίους μαρτυρεί την δικαιοσύνη του Θεού σε όσους αντιμετωπίζουν τον πνευματικό τους θάνατο. 
Πόσο ευχαριστημένος θα ήταν ο Θεός αν προσευχόμασταν πιο σοβαρά και διαδίδαμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος σε περισσότερους αμαρτωλούς για να σωθούν, πριν η Μεγάλη Θλίψη καταπιεί αυτόν τον κόσμο και φτάσει στο τέλος του! Ας μην αποθαρρυνόμαστε, αλλά ας είμαστε πιστοί ως το τέλος. 
Στο παρελθόν, οι φτωχοί μπορούσαν να επιζήσουν βοηθώντας ο ένας τον άλλον. Αλλά τώρα έχουμε μπει σε μια εποχή απεριόριστου ανταγωνισμού, όπου μπορεί να επιζήσει μόνο ο ισχυρός. Όποτε εξετάζουμε αυτήν την γενεά, είμαστε πεπεισμένοι για το καθήκον μας ότι πρέπει να διαδώσουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος σε όσους δεν το έχουν ακούσει ακόμα. Όλοι έχουμε επιθυμία να παραδώσουμε το ευαγγέλιο που θα φέρει ειρήνη σε όσους είναι κουρασμένοι και αποκαμωμένοι από τις ατελείωτες προσπάθειές τους σε αυτόν τον σκληρό κόσμο. Ας διαδώσουμε την πνευματική ευλογία του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος σε αυτούς. Μπορούμε να ζήσουμε για τον Χριστό με την πίστη μας στην δικαιοσύνη του Θεού, επειδή Εκείνος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας. 
Το ευαγγέλιο που περιέχει την δικαιοσύνη του Θεού θα διαδοθεί δέκα, εκατό, χίλιες και ένα εκατομμύριο φορές γρηγορότερα τώρα. Θα έχουμε τόσο πολύ έργο να κάνουμε, για αυτό ας είμαστε πιστοί. Όσοι είναι ταλαντούχοι πρέπει να διαθέσουν τα ταλέντα τους στον Κύριο και να διαδώσουν το ευαγγέλιο σε κάθε ψυχή. Πρέπει όλοι να εργαστούμε για να διαδώσουμε το ευαγγέλιο σύμφωνα με τα χαρισμένα από τον Θεό ταλέντα μας. Δεν έχουμε καμιά δική μας δύναμη αλλά πιστεύω ότι αν προσευχηθούμε στον Θεό σύμφωνα με το Άγιο Πνεύμα που μας παρακινεί, ο Θεός θα χορηγήσει όλες τις επιθυμίες μας. 
Ο Χριστός μάς έχει δώσει την αληθινή αγάπη Του που αγαπά τους αμαρτωλούς. Έχουμε σωθεί από τις αμαρτίες αυτού του κόσμου με την πίστη μας στην δικαιοσύνη του Θεού. Για αυτό πρέπει να εργαστούμε σκληρότερα ώστε να διαδώσουμε το ευαγγέλιο, ακόμα και αν γίνεται δυσκολότερο να ζήσεις σε αυτόν τον κόσμο. Έχουμε καθήκον να δώσουμε το ευαγγέλιο σε όσους δεν το έχουν ακούσει ακόμα. 
Ο Θεός είπε, «Αφήκα εις εμαυτόν επτά χιλιάδας ανδρών, οίτινες δεν έκλιναν γόνυ εις τον Βάαλ» (Ρωμ. 11:4). Υπάρχουν ακόμα τόσοι πολλοί σε αυτόν τον κόσμο που πρέπει να λάβουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Τόσες πολλές ψυχές, είτε ποιμένες, είτε θεολόγοι, είτε λαϊκοί, σηκώνονται επάνω. 
Το ότι μπορούμε να εργαστούμε για το ευαγγέλιο οφείλεται στην αγάπη του Χριστού. Έχουμε ακόμα τόσο πολύ έργο να κάνουμε, και κατά περιόδους αισθανόμαστε συντριμμένοι από αυτό. Αλλά πρέπει να είμαστε περισσότερο πιστοί και να διαδώσουμε το ευαγγέλιο ακόμα πιο επιμελώς, όσο αντιμετωπίζουμε περισσότερες δυσκολίες. Αυτή είναι η επιθυμία του Χριστού. Προσεύχομαι ώστε εσύ, ένας δίκαιος, να μη σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου. Αν σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου, δεν υπάρχει ανάγκη να πιστεύεις ή να προσεύχεσαι, επειδή προσπαθείς να ζήσεις μόνο για τον εαυτό σου και να μην έχεις καμιά σχέση με τις χαμένες ψυχές. Αν όμως έπρεπε να κερδίσεις τον μισθό σου για να υποστηρίξεις τον εαυτό σου και άλλες ψυχές επίσης, τι θα συνέβαινε; Θα προσευχόσουν στον Θεό για βοήθεια επειδή είσαι αδύναμος. 
Έτσι η πίστη και οι προσευχές μας αυξάνονται. Για αυτό ο Θεός λέει, 
«Οι μεν σκορπίζουσι, και όμως περισσεύονται· 
οι δε παρά το δέον φείδονται,
και όμως έρχονται εις ένδειαν» (Παρ. 11:24). 
Η διάδοση του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος σε άλλους είναι η πιο δίκαια ζωή των Χριστιανών. Πνευματική ζωή είναι εκείνη που διαδίδει το αληθινό ευαγγέλιο που οδηγεί τους ανθρώπους στον Χριστό. Φροντίστε τους γείτονές σας και τις ψυχές τους, και διαδώστε το ευαγγέλιο σε όλον τον κόσμο. Είθε η ευλογία της δικαιοσύνης του Θεού να είναι πάντα με σας. 
Αλληλούια! Δοξάστε τον Κύριό μας! Τον ευχαριστώ που μας επέτρεψε να κάνουμε τα δίκαια και αγαθά έργα Του, και που μας ελευθέρωσε από την δύναμη του σκότους και μας οδήγησε στην Βασιλεία του Υιού Του.