Search

Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 1-1] Ακούστε το Λόγο της Αποκάλυψης του Θεού (Αποκάλυψη 1:1-20)

Ακούστε το Λόγο της Αποκάλυψης του Θεού
(Αποκάλυψη 1:1-20)
«Αποκάλυψις Ιησού Χριστού, την οποίαν έδωκεν εις αυτόν ο Θεός, διά να δείξη εις τους δούλους αυτού όσα πρέπει να γείνωσι ταχέως, και εφανέρωσεν αυτά αποστείλας διά του αγγέλου αυτού εις τον δούλον αυτού Ιωάννην, όστις εμαρτύρησε τον λόγον του Θεού και την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού και όσα είδε. Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και φυλάττοντες τα γεγραμμένα εν αυτή· διότι ο καιρός είναι πλησίον. Ο Ιωάννης προς τας επτά εκκλησίας τας εν τη Ασία· χάρις υμίν και ειρήνη από του ο ων και ο ην και ο ερχόμενος· και από των επτά πνευμάτων, τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου αυτού, και από του Ιησού Χριστού, όστις είναι ο μάρτυς ο πιστός, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών και ο άρχων των βασιλέων της γης. Εις τον αγαπήσαντα ημάς και λούσαντα ημάς από των αμαρτιών ημών με το αίμα αυτού, και όστις έκαμεν ημάς βασιλείς και ιερείς εις τον Θεόν και Πατέρα αυτού, εις αυτόν είη η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων· αμήν. Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ` αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης. Ναι, αμήν. Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ. Εγώ ο Ιωάννης, ο και αδελφός σας και συγκοινωνός εις την θλίψιν και εις την βασιλείαν και την υπομονήν του Ιησού Χριστού, ήμην εν τη νήσω τη καλουμένη Πάτμω διά τον λόγον του Θεού και διά την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού. Κατά την κυριακήν ημέραν ήλθον εις έκστασιν πνευματικήν, και ήκουσα οπίσω μου φωνήν μεγάλην ως σάλπιγγος, ήτις έλεγεν· Εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος· και, ό,τι βλέπεις, γράψον εις βιβλίον και πέμψον εις τας επτά εκκλησίας, τας εν τη Ασία, εις Έφεσον και εις Σμύρνην και εις Πέργαμον και εις Θυάτειρα και εις Σάρδεις και εις Φιλαδέλφειαν και εις Λαοδίκειαν. Και εστράφην να ίδω την φωνήν, ήτις ελάλησε μετ` εμού· και στραφείς είδον επτά λυχνίας χρυσάς, και εν μέσω των επτά λυχνιών είδον ένα όμοιον με υιόν ανθρώπου, ενδεδυμένον ποδήρη χιτώνα και περιεζωσμένον πλησίον των μαστών ζώνην χρυσήν. Η δε κεφαλή αυτού και αι τρίχες ήσαν λευκαί και ως μαλλίον λευκόν, ως χιών· και οι οφθαλμοί αυτού ως φλοξ πυρός, και οι πόδες αυτού όμοιοι με χαλκολίβανον, ως εν καμίνω πεπυρωμένοι, και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών, και είχεν εν τη δεξιά αυτού χειρί επτά αστέρας, και εκ του στόματος αυτού εξήρχετο ρομφαία δίστομος οξεία, και η όψις αυτού έλαμπεν ως ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού. Και ότε είδον αυτόν, έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός, και επέθηκε την δεξιάν αυτού χείρα επ` εμέ; λέγων μοι· Μη φοβού· εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζων, και έγεινα νεκρός, και ιδού, είμαι ζων εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, και έχω τα κλειδία του άδου και του θανάτου. Γράψον όσα είδες και όσα είναι και όσα μέλλουσι να γείνωσι μετά ταύτα· Το μυστήριον των επτά αστέρων, τους οποίους είδες εν τη δεξιά μου, και τας επτά λυχνίας τας χρυσάς. Οι επτά αστέρες είναι οι άγγελοι των επτά εκκλησιών, και αι επτά λυχνίαι, τας οποίας είδες, είναι αι επτά εκκλησίαι».
 
 

Εξήγηση

 
Στίχος 1: «Αποκάλυψις Ιησού Χριστού, την οποίαν έδωκεν εις αυτόν ο Θεός, διά να δείξη εις τους δούλους αυτού όσα πρέπει να γείνωσι ταχέως, και εφανέρωσεν αυτά αποστείλας διά του αγγέλου αυτού εις τον δούλον αυτού Ιωάννην»
Το βιβλίο της Αποκαλύψεως γράφτηκε από τον Απόστολο Ιωάννη. Κατέγραψε όσα ο Ιησούς Χριστός του αποκάλυψε στη διάρκεια της εξορίας του στην Πάτμο, ένα νησί στο Αιγαίο Πέλαγος στο οποίο είχε σταλθεί στα τελευταία χρόνια της βασιλείας του Ρωμαίου αυτοκράτορα Δομιτιανού (περίπου το 95 μ.Χ.). Ο Ιωάννης εξορίστηκε στη νήσο Πάτμο για να δώσει μαρτυρία στο Λόγο του Θεού και τη μαρτυρία του Ιησού, και είναι σε αυτό το νησί όπου ο Ιωάννης είδε την Βασιλεία του Θεού που παρουσιάστηκε σ’ αυτόν από τον Ιησού Χριστό μέσω της έμπνευσης του Αγίου Πνεύματος και των αγγέλων Του.
Ποια είναι αυτή η «Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού»; Με τον όρο Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, εννοούμε ότι ο Θεός φανέρωσε σε μας, μέσω του Ιησού Χριστού, τι θα συμβεί σ` αυτό τον κόσμο και τη Βασιλεία των Ουρανών στο μέλλον. Ποιος είναι ο Ιησούς; Είναι ο Δημιουργός Θεός και ο Σωτήρας που έχει ελευθερώσει την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες του κόσμου.
Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός της Νέας Βασιλείας που θα έρθει, ο αποκαλυπτής που μας παρουσιάζει τα πάντα σχετικά μ` αυτόν τον ερχόμενο νέο κόσμο, και ο αντιπρόσωπος του Θεού Πατέρα. Μέσω του Λόγου της Αποκάλυψης που καταγράφτηκε από τον Ιωάννη, μπορούμε να δούμε πώς θα χειριστεί ο Ιησούς τον παλαιό κόσμο και θα ανοίξει τον νέο.
 
Στίχος 2: «όστις εμαρτύρησε τον λόγον του Θεού και την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού και όσα είδε»
Ο Ιωάννης μπορούσε να δώσει μαρτυρία στο Λόγο της αλήθειας ιδιαίτερα επειδή είδε τι θα έκανε ο Ιησούς Χριστός στο μέλλον ως αντιπρόσωπος του Θεού Πατέρα. Ο Ιωάννης είδε και άκουσε τι θα εκπληρωθεί μέσω του Ιησού Χριστού, και έτσι, μπορούσε να δώσει μαρτυρία για όλα αυτά τα θέματα.
 
Στίχος 3: «Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και φυλάττοντες τα γεγραμμένα εν αυτή· διότι ο καιρός είναι πλησίον»
Εδώ λέει ότι είναι ευλογημένοι όσοι διαβάζουν και ακούνε το Λόγο του Θεού που κατατέθηκε από τον Ιωάννη. Ποιοι είναι οι ευλογημένοι; Πρώτα απ` όλα, είναι οι πιστοί που έχουν γίνει λαός του Θεού με την ελευθέρωση από όλες τις αμαρτίες τους μέσω της πίστης τους στο λόγο του Θεού. Μόνο οι άγιοι μπορούν να ευλογηθούν επειδή είναι αυτοί που διαβάζουν, ακούνε και τηρούν τη μαρτυρία του λόγου του Θεού—όλα όσα πρόκειται να έρθουν μέσω του Ιησού Χριστού—που καταγράφτηκαν από τον Ιωάννη. Όσοι έχουν γίνει οι άγιοι του Θεού με αυτό τον τρόπο θα λάβουν τις ευλογίες του Ουρανού με την ακοή του Λόγου του Θεού και την τήρηση της πίστης τους σ` Αυτόν.
Αν δεν μας είχε προείπει ο Θεός, μέσω του Ιωάννη, το μυστικό της αλήθειας όλων όσων μέλλουν να έρθουν σ` αυτή τη γη και τον Ουρανό, πώς θα μπορούσαν οι άγιοι να το ακούσουν και να το δουν; Πώς θα μπορούσαν να έχουν την ευλογία να ξέρουν εκ των προτέρων και να πιστεύουν σε όλες τις αλλαγές που υποβάλλεται ο κόσμος; Ευχαριστώ και δοξάζω τον Θεό που μας έδειξε μέσω του Ιωάννη όλα όσα περιμένουν τη γη και τον ουρανό. Στον παρόντα καιρό, ευλογημένοι είναι πράγματι όσοι μπορούν να δουν και να διαβάσουν με τα μάτια τους το Λόγο της αποκάλυψης του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού.
 
Στίχος 4: «Ο Ιωάννης προς τας επτά εκκλησίας τας εν τη Ασία· χάρις υμίν και ειρήνη από του ο ων και ο ην και ο ερχόμενος· και από των επτά πνευμάτων, τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου αυτού»
Ο Ιωάννης λέει εδώ ότι στέλνει την επιστολή του στις επτά εκκλησίες στην Ασία. Έχοντας καταγράψει τις προφητείες και αποκαλύψεις που ο Θεός του έκανε στη διάρκεια της εξορίας του στη νήσο Πάτμο, ο Ιωάννης τις έστειλε στις επτά εκκλησίες στην Ασία, καθώς επίσης και σε όλες τις εκκλησίες του Θεού σε ολόκληρο τον κόσμο.
 
Στίχος 5: «και από του Ιησού Χριστού, όστις είναι ο μάρτυς ο πιστός, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών και ο άρχων των βασιλέων της γης. Εις τον αγαπήσαντα ημάς και λούσαντα ημάς από των αμαρτιών ημών με το αίμα αυτού»
Γιατί ο Ιωάννης ονομάζει τον Ιησού Χριστό «ο μάρτυς ο πιστός»; Ο Κύριός μας ήρθε σ` αυτό τον κόσμο και βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο για να ελευθερώσει όλους όσοι είναι στην αμαρτία και καταδικασμένοι για την καταστροφή τους. Μέσω του βαπτίσματός Του ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με μιας, έχυσε το αίμα Του στο Σταυρό για να πληρώσει την ποινή της αμαρτίας με τη ζωή Του και αναστήθηκε από το θάνατο σε τρεις ημέρες—όλα αυτά για να σώσει τους πιστούς και να καθαρίσει εντελώς τις αμαρτίες τους. Επειδή δεν υπάρχει κανένας άλλος εκτός από τον ίδιο τον Ιησού που έχει ελευθερώσει όλους τους αμαρτωλούς του κόσμου από όλες τις αμαρτίες τους, ο Χριστός είναι ο ζωντανός μάρτυρας σ` αυτή την σωτηρία.
Με τον όρο «πρωτότοκος εκ των νεκρών», ο Ιωάννης μας λέει ότι ο Ιησούς έγινε η απαρχή με τον ερχομό Του σ` αυτό τον κόσμο και την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων του Νόμου—πληρώνοντας, με άλλα λόγια, την ποινή της αμαρτίας—αναλαμβάνοντας όλες τις αμαρτίες με το βάπτισμά Του, το θάνατό Του στο Σταυρό και την ανάστασή Του από τους νεκρούς. Και επειδή ο Χριστός «μας αγάπησε και μας έπλυνε με το αίμα Του», ο Θεός έχει ελευθερώσει όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος από όλες τις αμαρτίες τους.
 
Στίχος 6: «και όστις έκαμεν ημάς βασιλείς και ιερείς εις τον Θεόν και Πατέρα αυτού, εις αυτόν είη η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων· αμήν»
Ως αντιπρόσωπος του Θεού Πατέρα, ο Ιησούς ήρθε σ` αυτό τον κόσμο με σάρκινο σώμα και έσωσε τους αμαρτωλούς με το βάπτισμά Του και το αίμα Του στο Σταυρό. Με αυτά τα έργα της χάρης, ο Χριστός μας έχει καθαρίσει και μας έχει κάνει λαό και ιερείς του Θεού. Στον Πατέρα που μας έχει δώσει αυτές τις ευλογίες της καταπληκτικής χάρης Του, και στον Υιό που είναι ο αντιπρόσωπός Του και ο Σωτήρας μας, ας είναι όλη η δόξα, ο έπαινος και οι ευχαριστίες για πάντα! Ο σκοπός της ενσάρκωσης του Χριστού ήταν να μας κάνει λαό και ιερείς της Βασιλείας του Θεού για τον Πατέρα. Με άλλα λόγια έχουμε γίνει «βασιλείς» της Βασιλείας των Ουρανών όπου θα ζήσουμε αιώνια με τον Θεό.
 
Στίχος 7: «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ` αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης. Ναι, αμήν»
Εδώ λέει ότι ο Χριστός θα έρθει μέσα στις νεφέλες, και πιστεύω απόλυτα σ` αυτό. Δεν είναι μια ιστορία επιστημονικής φαντασίας. Είναι η προφητεία ότι ο Ιησούς Χριστός θα επιστρέψει πράγματι σ` αυτή τη γη από τον Ουρανό. Εδώ επίσης λέει ότι θα Τον δουν «και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν». Ποιοι είναι αυτοί; Αυτοί είναι όσοι πίστεψαν στο Λόγο του ύδατος και του Πνεύματος απλά ως ένα από τα πολλά θρησκευτικά δόγματα του κόσμου, παρ` όλο που αυτός ο Λόγος έχει τη δύναμη να τους σώσει όλους.
Όταν ο Χριστός επιστρέψει, όσοι Τον τρύπησαν με τη δυσπιστία τους θα πενθήσουν σίγουρα. Θα κλάψουν και θα πενθήσουν, επειδή όταν συνειδητοποιήσουν ότι το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι πράγματι το ευαγγέλιο της λύτρωσης και της απελευθέρωσης από τις αμαρτίες τους, και ότι ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου, θα είναι πολύ αργά γι` αυτούς.
 
Στίχος 8: «Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτωρ»
Με τη φράση «το Α και το Ω», ο Ιωάννης μας λέει ότι ο Κύριός μας είναι ο Θεός της κρίσης από Τον οποίο προέρχονται και η αρχή και το τέλος ολόκληρου του κόσμου και η ιστορία της ανθρωπότητας. Ο Κύριος θα επιστρέψει για να ανταμείψει τους δίκαιους και να κρίνει τους αμαρτωλούς. Είναι ο Παντοδύναμος Θεός που θα κρίνει τις αμαρτίες των ανθρώπων και θα ανταμείψει την δικαιοσύνη όσων πιστεύουν στην δικαιοσύνη Του.
 
Στίχοι 9-10: «Εγώ ο Ιωάννης, ο και αδελφός σας και συγκοινωνός εις την θλίψιν και εις την βασιλείαν και την υπομονήν του Ιησού Χριστού, ήμην εν τη νήσω τη καλουμένη Πάτμω διά τον λόγον του Θεού και διά τη μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού. Κατά την κυριακήν ημέραν ήλθον εις έκστασιν πνευματικήν, και ήκουσα οπίσω μου φωνήν μεγάλην ως σάλπιγγος»
Η λέξη «αδελφός» χρησιμοποιείται όταν οι πιστοί καλούν ο ένας τον άλλον. Στην αναγεννημένη εκκλησία του Θεού, όσοι έχουν γίνει οικογένεια πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος καλούν ο ένας τον άλλον αδελφούς και αδελφές, και αυτοί οι τίτλοι μας δίνονται με την πίστη μας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
Ως «κυριακή ημέρα» εδώ αναφέρεται η ημέρα μετά το Σάββατο, όταν ο Ιησούς αναστήθηκε από το θάνατο. Είναι αυτή η ημέρα της εβδομάδας που αναστήθηκε ο Ιησούς και γι` αυτό την ονομάζουμε Κυριακή=«Ημέρα του Κυρίου». Αυτή η ημέρα χαρακτηρίζει το τέλος της εποχής του Νόμου και την αρχή της νέας εποχής της σωτηρίας. Επίσης, με την ανάστασή Του, ο Κύριός μας μάς είπε ότι η Βασιλεία Του δεν είναι από αυτό τον κόσμο.
 
Στίχος 11: «ήτις έλεγεν· Εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος· και, ό,τι βλέπεις, γράψον εις βιβλίον και πέμψον εις τας επτά εκκλησίας, τας εν τη Ασία, εις Έφεσον και εις Σμύρνην και εις Πέργαμον και εις Θυάτειρα και εις Σάρδεις και εις Φιλαδέλφειαν και εις Λαοδίκειαν»
Ο Ιωάννης έγραψε όσα είδε μέσω της αποκάλυψης του Ιησού Χριστού και τα έστειλε ως επιστολές στις επτά εκκλησίες στην Ασία. Αυτό μας λέει ότι ο Θεός μιλάει σε ολόκληρη την εκκλησία μέσω των υπηρετών Του που έζησαν πριν από μας.
 
Στίχος 12: «Και εστράφην να ίδω την φωνήν, ήτις ελάλησε μετ` εμού· και στραφείς είδον επτά λυχνίας χρυσάς»
Επειδή οι Γραφές του Θεού δεν είχαν ολοκληρωθεί ακόμα στις μέρες των αποστόλων, υπήρχε ανάγκη να παρουσιαστούν σημεία και οράματα στους μαθητές. Όταν ο Ιωάννης γύρισε για να ακούσει τη φωνή του Θεού, είδε «επτά λυχνίας χρυσάς». Οι λυχνίες εδώ συμβολίζουν τις εκκλησίες του Θεού, τις συνάξεις των αγίων που πιστεύουν στην αποκάλυψη του ευαγγέλιου του ύδατος και του Πνεύματος. Ο Θεός ήταν ο Κύριος των επτά εκκλησιών στην Ασία, και ήταν και είναι ο Ποιμένας που φροντίζει όλους τους αγίους.
 
Στίχος 13: «και εν μέσω των επτά λυχνιών είδον ένα όμοιον με υιόν ανθρώπου, ενδεδυμένον ποδήρη χιτώνα και περιεζωσμένον πλησίον των μαστών ζώνην χρυσήν»
Αυτός που ήταν «όμοιος με υιόν ανθρώπου», που είδε ο Ιωάννης «εν μέσω των επτά λυχνιών», είναι ο Ιησούς Χριστός. Ως Ποιμένας των αγίων, ο Ιησούς επισκέπτεται και συζητεί με όσους πιστεύουν στο Λόγο της αλήθειας του βαπτίσματος και της σταύρωσής Του. Η περιγραφή του Χριστού από τον Ιωάννη που Τον είδε «ενδεδυμένον ποδήρη χιτώνα και περιεζωσμένον πλησίον των μαστών ζώνην χρυσήν» συμβολίζει τη θέση του Κυρίου μας ως αντιπροσώπου του Θεού Πατέρα.
 
Στίχος 14: «Η δε κεφαλή αυτού και αι τρίχες ήσαν λευκαί και ως μαλλίον λευκόν, ως χιών· και οι οφθαλμοί αυτού ως φλοξ πυρός»
Ο Κύριός μας είναι εντελώς άγιος, μεγαλοπρεπής και αξιοπρεπής. «Οι οφθαλμοί αυτού ως φλοξ πυρός» σημαίνει ότι, ως Παντοδύναμος Θεός, είναι ο δίκαιος Κριτής όλων.
 
Στίχος 15: «και οι πόδες αυτού όμοιοι με χαλκολίβανον, ως εν καμίνω πεπυρωμένοι, και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών»
Ποιος νομίζουμε ότι είναι ο Ιησούς; Οι άγιοι πιστεύουν ότι είναι Θεός. Ο Κύριός μας είναι πανίσχυρος και δεν έχει καμία αδυναμία. Αλλά επειδή δοκίμασε τις αδυναμίες μας όταν έζησε σ` αυτή τη γη, έχει βαθιά κατανόηση των περιστάσεων και συνθηκών μας, και μπορεί έτσι να μας βοηθήσει καλύτερα. Ότι η φωνή του ήταν ως ήχος πολλών υδάτων δείχνει ακριβώς πόσο άγιος και πανίσχυρος είναι ο Κύριός μας. Δεν υπάρχει ίχνος ατέλειας ή αδυναμίας στον Κύριό μας, και είναι γεμάτος μόνο από αγιότητα, αγάπη, μεγαλειότητα και τιμή.
 
Στίχος 16: «και είχεν εν τη δεξιά αυτού χειρί επτά αστέρας, και εκ του στόματος αυτού εξήρχετο ρομφαία δίστομος οξεία, και η όψις αυτού έλαμπεν ως ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού»
Ότι είχε «εν τη δεξιά αυτού χειρί επτά αστέρας» σημαίνει ότι ο Κύριος προστατεύει την εκκλησία του Θεού. Η «ρομφαία δίστομος οξεία» που βγαίνει από το στόμα Του, από την άλλη πλευρά, συμβολίζει ότι ο Ιησούς είναι ο Παντοδύναμος Θεός που εργάζεται με το Λόγο της εξουσίας και της δύναμης. Ότι «έλαμπεν ως ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού», σημαίνει ότι ο Κύριός μας είναι ο Θεός του Λόγου, ο Παντοδύναμος.
 
Στίχος 17: «Και ότε είδον αυτόν, έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός, και επέθηκε την δεξιάν αυτού χείρα επ` εμέ; λέγων μοι· Μη φοβού· εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος»
Αυτός ο στίχος μας παρουσιάζει ακριβώς πόσο αδύναμοι και σκοτεινοί είμαστε εμπρός στην αγιότητα του Θεού. Ο Κύριός μας είναι πάντα παντοδύναμος και τέλειος, και αποκαλύπτεται στους υπηρέτες του Θεού άλλοτε ως φίλος και άλλες φορές ως Θεός της αυστηρής κρίσης.
 
Στίχος 18: «και ο ζων, και έγεινα νεκρός, και ιδού, είμαι ζων εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, και έχω τα κλειδία του άδου και του θανάτου»
Ο Κύριός μας ζει για πάντα και έχει όλη την εξουσία του Ουρανού ως αντιπρόσωπος του Θεού Πατέρα. Και ως Σωτήρας και Κριτής της ανθρωπότητας, είναι ο Θεός που έχει την εξουσία πάνω στην αιώνια ζωή και το θάνατο.
 
Στίχος 19: «Γράψον όσα είδες και όσα είναι και όσα μέλλουσι να γείνωσι μετά ταύτα»
Οι υπηρέτες του Θεού έχουν το καθήκον να καταγράψουν το σκοπό και τα έργα του Θεού, και του παρόντος και του μέλλοντος. Γι’ αυτό ο Κύριος είπε στον Ιωάννη να διαδώσει την πίστη που Εκείνος του είχε αποκαλύψει, την πίστη της εκκλησίας του Θεού, ότι θα κερδίσουν την αιώνια ζωή και όλα όσα πρόκειται να έρθουν στο μέλλον. Αυτό είναι που ο Θεός έχει διατάξει μέσω του Ιωάννη και για μας επίσης.
 
Στίχος 20: «το μυστήριον των επτά αστέρων, τους οποίους είδες εν τη δεξιά μου, και τας επτά λυχνίας τας χρυσάς. Οι επτά αστέρες είναι οι άγγελοι των επτά εκκλησιών, και αι επτά λυχνίαι, τας οποίας είδες, είναι αι επτά εκκλησίαι»
Τι είναι «το μυστήριον των επτά αστέρων»; Είναι ότι ο Θεός θα έχτιζε τη Βασιλεία Του κάνοντάς μας δικό Του λαό μέσω των υπηρετών Του. Οι «χρυσές λυχνίες» συμβολίζουν τις εκκλησίες του Θεού που χτίζονται από τους αγίους που πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που ο Θεός έδωσε στην ανθρωπότητα.

Μέσω των υπηρετών Του και των εκκλησιών Του, ο Θεός έχει δείξει στους πιστούς ποιος είναι ο σκοπός Του και τι περιμένει αυτόν τον κόσμο στο μέλλον. Επίσης, μέσω του λόγου της αποκάλυψης που έδειξε στον Ιωάννη και τον οδήγησε να καταγράψει, θα δούμε σύντομα τα έργα Του με τα μάτια μας. Ευχαριστώ και δοξάζω τον Θεό για τη θεία πρόνοιά Του που έχει αποκαλύψει όλα όσα πρόκειται να έρθουν σ` αυτό τον κόσμο.