Search

Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 2-8] Επιστολή προς την Εκκλησία των Θυατείρων (Αποκάλυψη 2:18-29)

Επιστολή προς την Εκκλησία των Θυατείρων
(Αποκάλυψη 2:18-29)
«Και προς τον άγγελον της εν Θυατείροις εκκλησίας γράψον· Ταύτα λέγει ο Υιός του Θεού, ο έχων τους οφθαλμούς αυτού ως φλόγα πυρός, και οι πόδες αυτού είναι όμοιοι με χαλκολίβανον· Εξεύρω τα έργα σου και την αγάπην και την διακονίαν και την πίστιν και την υπομονήν σου και τα έργα σου, και τα έσχατα, ότι είναι πλειότερα των πρώτων. Έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι αφίνεις την γυναίκα Ιεζάβελ, ήτις λέγει εαυτήν προφήτιν, να διδάσκη και να πλανά τους δούλους μου εις το να πορνεύωσι και να τρώγωσιν ειδωλόθυτα. Και έδωκα εις αυτήν καιρόν να μετανοήση εκ της πορνείας αυτής, και δεν μετενόησεν. Ιδού, εγώ βάλλω αυτήν εις κλίνην και τους μοιχεύοντας μετ` αυτής εις θλίψιν μεγάλην, εάν δεν μετανοήσωσιν εκ των έργων αυτών, και τα τέκνα αυτής θέλω αποκτείνει με θάνατον, και θέλουσι γνωρίσει πάσαι αι εκκλησίαι, ότι εγώ είμαι ο ερευνών νεφρούς και καρδίας, και θέλω σας δώσει εις έκαστον κατά τα έργα σας. Λέγω δε προς εσάς και προς τους λοιπούς τους εν Θυατείροις, όσοι δεν έχουσι την διδαχήν ταύτην και οίτινες δεν εγνώρισαν τα βάθη του Σατανά, ως λέγουσι· Δεν θέλω βάλει εφ` υμάς άλλο βάρος· πλην εκείνο, το οποίον έχετε, κρατήσατε εωσού έλθω. Και όστις νικά και όστις φυλάττει μέχρι τέλους τα έργα μου, θέλω δώσει εις αυτόν εξουσίαν επί των εθνών,
και θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδω σιδηρά,
θέλουσι συντριφθή ως τα σκεύη του κεραμέως,
καθώς και εγώ έλαβον παρά του Πατρός μου, και θέλω δώσει εις αυτόν τον αστέρα τον πρωϊνόν. Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας».
 
 
Εξήγηση
 
Στίχος 18: «Και προς τον άγγελον της εν Θυατείροις εκκλησίας γράψον· Ταύτα λέγει ο Υιός του Θεού, ο έχων τους οφθαλμούς αυτού ως φλόγα πυρός, και οι πόδες αυτού είναι όμοιοι με χαλκολίβανον»
Το λάθος της εκκλησίας των Θυατείρων ήταν ότι επέτρεπε στην εκκλησία τις διδασκαλίες της Ιεζάβελ. Η Ιεζάβελ, η σύζυγος του βασιλιά Αχαάβ, έφερε την ειδωλολατρία στο Ισραήλ και παραπλάνησε το λαό ώστε να διαπράξει σεξουαλική ανηθικότητα και να φάει ειδωλόθυτα. Με την περιγραφή του Ιησού ότι έχει «τους οφθαλμούς αυτού ως φλόγα πυρός», ο Θεός προειδοποιεί ότι θα επιπλήξει και θα κρίνει όσους έχουν λανθασμένη πίστη στις εκκλησίες Του.
 
Στίχος 19: «Εξεύρω τα έργα σου και την αγάπην και την διακονίαν και την πίστιν και την υπομονήν σου και τα έργα σου, και τα έσχατα, ότι είναι πλειότερα των πρώτων»
Αλλά συγχρόνως, ο Θεός είπε στον υπηρέτη Του της εκκλησίας των Θυατείρων και τους αγίους Του, ότι τα έργα τους ήταν καλύτερα τώρα από πριν.
 
Στίχος 20: «Έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι αφίνεις την γυναίκα Ιεζάβελ, ήτις λέγει εαυτήν προφήτιν, να διδάσκη και να πλανά τους δούλους μου εις το να πορνεύωσι και να τρώγωσιν ειδωλόθυτα»
Το πρόβλημα για την εκκλησία των Θυατείρων ήταν ότι δέχτηκε τις διδασκαλίες μιας ψευδοπροφήτισσας. Επιτρέποντας στην εκκλησία μια πόρνη, ψευδοπροφήτισσα όπως η Ιεζάβελ, και ακολουθώντας τις διδασκαλίες της, οι καρδιές των αγίων της κατέληξαν σε σφοδρή επιθυμία της σάρκας τους. Κατά συνέπεια, η φοβερή οργή του Θεού επρόκειτο να πέσει σ` αυτούς.
Η αληθινή εκκλησία του Θεού δεν αποκαλεί αγίους όσους δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ούτε βάζει σε θέσεις ηγεσίας της εκκλησίας ανθρώπους που δεν έχουν Άγιο Πνεύμα στις καρδιές τους. Επειδή όσοι δεν έχουν Άγιο Πνεύμα ακολουθούν τη σάρκα τους και τον κόσμο αντί τον Θεό, δε μπορούν ποτέ να γίνουν δεκτοί ή ανεχτοί στην αληθινή εκκλησία του Θεού.
 
Στίχος 21: «Και έδωκα εις αυτήν καιρόν να μετανοήση εκ της πορνείας αυτής, και δεν μετενόησεν»
Αυτό μας λέει ότι όσοι ανήκουν στη σάρκα, που δεν έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα, δε μπορούν να αναγνωρίσουν και ν` ακούσουν τη φωνή του Αγίου Πνεύματος. Γι` αυτό η ψευδοπροφήτισσα δε μπορούσε να μετανοήσει από τη σεξουαλική ανηθικότητά της. Κατά συνέπεια, χτυπήθηκε από το σπαθί του Αγίου Πνεύματος και καταδικάστηκε και σωματικά και πνευματικά.
Στην αληθινή εκκλησία του Θεού, μόνο όσοι πιστεύουν στο Λόγο του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος μπορούν να καθιερωθούν ως υπηρέτες του Θεού. Όσοι δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, ανεξάρτητα από το πόσο άριστοι είναι ως ποιμένες σ` αυτόν τον κόσμο, δε μπορούν να γίνουν οι πιστοί ηγέτες που οδηγούν τα παιδιά του Θεού σ’ Αυτόν. Πρέπει επομένως να διακρίνουμε τους ψευδοπροφήτες και να τους βγάλουμε έξω από τις εκκλησίες μας. Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί η εκκλησία του Θεού να επιζήσει από όλες τις πονηρίες του Σατανά και να ακολουθήσει τον Θεό πνευματικά.
 
Στίχος 22: «Ιδού, εγώ βάλλω αυτήν εις κλίνην και τους μοιχεύοντας μετ` αυτής εις θλίψιν μεγάλην, εάν δεν μετανοήσωσιν εκ των έργων αυτών»
Αυτή η περικοπή μας λέει ότι αν ένας υπηρέτης του Θεού δεν διακρίνει και δεν ξεσκεπάζει τους ψεύτες, ο ίδιος ο Θεός θα βρει αυτούς που διαπράττουν την πνευματική μοιχεία και θα τους ρίξει σε μεγάλη θλίψη. Οι άγιοι και οι υπηρέτες του Θεού πρέπει να αναγνωρίσουν ότι ο ίδιος ο Θεός κρατά τις εκκλησίες του καθαρές και τις οδηγεί στη σωστή πορεία.
Δεν υπάρχει χώρος για ψευδοπροφήτες στην αληθινή εκκλησία του Θεού. Αν υπάρχουν ψευδοπροφήτες, ο ίδιος ο Θεός θα τους βρει και θα τους κρίνει. Όταν παρουσιάζεται σύγχυση στην εκκλησία του Θεού από αυτούς τους ψευδοπροφήτες, ο Θεός θα τους τιμωρήσει σίγουρα με μεγάλες δοκιμασίες.
 
Στίχος 23: «και τα τέκνα αυτής θέλω αποκτείνει με θάνατον, και θέλουσι γνωρίσει πάσαι αι εκκλησίαι, ότι εγώ είμαι ο ερευνών νεφρούς και καρδίας, και θέλω σας δώσει εις έκαστον κατά τα έργα σας»
Ο Θεός πετά έξω από την εκκλησία Του τους ψευδοπροφήτες, έτσι ώστε όλοι να ξέρουν ότι Εκείνος φρουρεί την εκκλησία Του. Οι άγιοι θα ανακαλύψουν ότι ο Θεός φροντίζει την εκκλησία τους και ότι ανταμείβει τα έργα της καλής πίστης τους.
 
Στίχος 24: «Λέγω δε προς εσάς και προς τους λοιπούς τους εν Θυατείροις, όσοι δεν έχουσι την διδαχήν ταύτην και οίτινες δεν εγνώρισαν τα βάθη του Σατανά, ως λέγουσι· Δεν θέλω βάλει εφ` υμάς άλλο βάρος»
Αυτό σημαίνει ότι όσοι ήδη έχουν γίνει άγιοι του Θεού με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, πρέπει να κρατήσουν την πίστη τους μέχρι το τέλος του κόσμου. Όσοι πιστεύουν σ` αυτό το ευαγγέλιο δεν έχουν άλλο τρόπο παρά να ζήσουν τη ζωή τους ενώνοντας τις καρδιές τους με την εκκλησία και τους αγίους του Θεού και υπερασπίζοντας την πίστη τους μέχρι το τέλος. Η αληθινή εκκλησία του Θεού πρέπει όχι μόνο να κηρύττει πάντα το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος αλλά επίσης πρέπει να φανερώσει τους ψεύτες με την πίστη σ` αυτό το ευαγγέλιο.
 
Στίχος 25: «πλην εκείνο, το οποίον έχετε, κρατήσατε εωσού έλθω»
Οι πιστοί δεν πρέπει ποτέ να χάσουν την πίστη τους στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος αλλά να την κρατήσουν μέχρι την ημέρα της επιστροφής του Κυρίου μας. Υπάρχει μεγάλη δύναμη και εξουσία στο ευαγγέλιό τους, του ύδατος και του Πνεύματος, που είναι περισσότερο από επαρκής για να νικήσει τον Σατανά. Οι άγιοι μπορούν να ικανοποιήσουν τον Θεό με αυτή την πίστη. Αν οι άγιοι ζουν με την πίστη τους στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και παραμένουν μέσα στην αληθινή εκκλησία του Θεού, μπορούν να νικήσουν και να θριαμβεύσουν ακόμα και στους έσχατους καιρούς.
 
Στίχος 26: «Και όστις νικά και όστις φυλάττει μέχρι τέλους τα έργα μου, θέλω δώσει εις αυτόν εξουσίαν επί των εθνών»
Οι άγιοι μπορούν να νικήσουν όλους τους εχθρούς τους πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, που τους έχει δώσει ο Θεός. Αυτή η μάχη της πίστης είναι μάχη που μας δίνει πάντα τη νίκη. Όλοι οι άγιοι θα παλέψουν έτσι ενάντια στον Αντίχριστο και θα υποστούν μαρτύριο στους έσχατους καιρούς, και ως συνέπεια, θα τους δοθεί η δύναμη να βασιλέψουν με τον Κύριο.
 
Στίχος 27: «και θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδω σιδηρά, θέλουσι συντριφθή ως τα σκεύη του κεραμέως, καθώς και εγώ έλαβον παρά του Πατρός μου»
Στους αγίους που θα υποστούν μαρτύριο, ο Κύριος θα δώσει τη βασιλική Του εξουσία. Όσοι νικούν έτσι θα βασιλέψουν με δύναμη που, όπως περιγράφει η περικοπή, είναι τόσο ισχυρή όσο μια σιδερένια ράβδος που μπορεί να κάνει κομμάτια τα σκεύη του αγγειοπλάστη.
 
Στίχος 28: «και θέλω δώσει εις αυτόν τον αστέρα τον πρωϊνόν»
Όσοι πολεμούν ενάντια στους εχθρούς πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, θα λάβουν την ευλογία να αναγνωρίσουν την αλήθεια του Λόγο του Θεού.
 
Στίχος 29: «Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας»

Όλοι οι άγιοι μπορούν ν` ακούσουν τη φωνή του Αγίου Πνεύματος, που έρχεται μέσω της εκκλησίας του Θεού, επειδή το Πνεύμα μιλά σε όλους τους αγίους μέσω των υπηρετών του Θεού. Οι άγιοι πρέπει να αναγνωρίσουν τι ακούνε μέσω της εκκλησίας του Θεού ως φωνή Του.