Search

Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 20-2] Πώς Μπορούμε να Περάσουμε από τον Θάνατο στην Ζωή; (Αποκάλυψη 20:1-15)

Πώς Μπορούμε να Περάσουμε από τον Θάνατο στην Ζωή;
(Αποκάλυψη 20:1-15)
 
Ο Θεός μάς λέει πως όταν κάνει να εξαφανιστεί αυτός ο κόσμος και στην θέση του μας δώσει τους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη, θα αναστήσει κάθε αμαρτωλό που έζησε σε αυτή την γη πριν και ήταν κοιμισμένος στον τάφο του. O στίχος 13 λέει, «Και έδωκεν η θάλασσα τους εν αυτή νεκρούς, και ο θάνατος και ο άδης έδωκαν τους εν αυτοίς νεκρούς». Το σώμα ενός ανθρώπου που πνίγηκε στο νερό πιθανότατα έχει φαγωθεί από ψάρια, ενώ αυτό ενός ανθρώπου που πέθανε με φωτιά ουσιαστικά δεν θα άφησε καμία αναγνωρίσιμη μορφή. Ακόμα η Βίβλος εδώ μας λέει πως όταν έρθει ο έσχατος καιρός, ο Θεός θα αναστήσει όλους πίσω στην ζωή και θα τους κρίνει για να τους στείλει είτε στον Ουρανό είτε στον άδη, ανεξάρτητα από το αν αυτόν τον είχε καταπιεί ο Σατανάς, είχε σκοτωθεί από τον άδη ή είχε πεθάνει με κάψιμο. 
Μπροστά στον Θεό υπάρχει το Βιβλίο της Ζωής, στο οποίο είναι γραμμένα τα ονόματα όσων θα μπουν στην αιώνια Βασιλεία των Ουρανών. Επίσης υπάρχουν τα Βιβλία των Έργων, τα οποία καταγράφουν τα ονόματα και τις αμαρτίες όλων όσων θα ριχτούν στον άδη. Στο Βιβλίο των Έργων γράφονται όλες οι αμαρτίες που κάποιος έχει διαπράξει ζώντας σε αυτή την γη. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν οριστεί από τον Θεό στην πρόνοιά Του.
 

Ο Κύριος έχει δύο είδη βιβλίων

Ο Θεός έχει ήδη ταξινομήσει τους ανθρώπους σε δύο εντελώς ξεχωριστές κατηγορίες, σύμφωνα με το δίκαιο κριτήριό Του. Έχει οριστεί από τον Θεό ότι όλοι οι νεκροί θα αναστηθούν και έπειτα θα σταθούν εμπρός από τα δύο βιβλία Του και θα κριθούν. Στο Βιβλίο της Ζωής είναι γραμμένα μόνο τα ονόματα όσων έχουν πιστέψει στον Ιησού ενόσω ήταν σε αυτή την γη, έλαβαν την άφεση της αμαρτίας τους και έτσι ορίστηκαν να μπουν στον Ουρανό. Η τελική κρίση του Θεού, συνεπώς, θα εξαρτηθεί ανάλογα σε ποιο από τα δύο βιβλία είναι γραμμένο το όνομα κάποιου. Με άλλα λόγια ο Θεός έχει ορίσει ήδη το ποιος θα μπει στον Ουρανό και ποιος θα ριχτεί στον άδη. 
Ο Θεός, συνεπώς, θα αναστήσει όλους τους νεκρούς για να ζήσουν πάλι, θα ανοίξει τα Βιβλία Του και θα δει σε ποιο από τα δύο βιβλία είναι γραμμένα τα ονόματά τους. Θα στείλει έπειτα στον Ουρανό εκείνους των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα στο Βιβλίο της Ζωής αλλά, αντίθετα, εκείνοι των οποίων τα ονόματα δεν βρίσκονται σε αυτό το Βιβλίο της Ζωής θα ριχτούν στον άδη. Πρέπει να σιγουρευτούμε για να μάθουμε και να πιστέψουμε αυτά τα διαπιστωμένα γεγονότα που έχουν οριστεί από τον Θεό. 
Για να αποφασίσει ποιος θα σταλθεί στον Ουρανό και ποιος θα σταλθεί στον άδη, ο Θεός θα αναστήσει όλους τους νεκρούς και θα τους κρίνει. Έχει αποφασιστεί από τον Θεό ότι θα τους κρίνει σύμφωνα με το αν τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο Βιβλίο της Ζωής ή το Βιβλίο των Έργων (το Βιβλίο της Κρίσης). 
Υπάρχουν δύο θέσεις που έχει ορίσει ήδη ο Θεός για όλους όσους θα σταθούν ενώπιόν Του. Αυτές δεν είναι άλλες από τον Ουρανό και τον άδη. O άδης είναι η λίμνη της φωτιάς όπου καίνε οι φλόγες και το θειάφι. O Θεός έχει ορίσει ότι όσων τα ονόματα δεν είναι γραμμένα στο Βιβλίο της Ζωής θα ριχτούν στην λίμνη της φωτιάς, ενώ εκείνοι των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα σε αυτό το Βιβλίο της Ζωής θα γίνουν ευπρόσδεκτοι στον Ουρανό. 
Στον Ουρανό στέκεται το Δέντρο της Ζωής πλάι στον ποταμό του νερού της ζωής και παράγει δώδεκα διαφορετικούς καρπούς σύμφωνα με κάθε εποχή. Σε αυτόν τον όμορφο ουρανό, οι άγιοι δεν θα έχουν ούτε ασθένεια ούτε πόνο αλλά θα ζουν ευτυχισμένοι για πάντα με τον Θεό. Πρέπει να πιστέψουμε στο γεγονός ότι ο Θεός έχει αποφασίσει να δώσει αυτόν τον Ουρανό στους αγίους. 
Όσοι δεν πιστεύουν στον Ιησού, από την άλλη πλευρά, γράφουν τα ονόματά τους στο Βιβλίο των Έργων. Επειδή όλες οι πράξεις που οι αμαρτωλοί είχαν κάνει ενόσω ήταν σε αυτή την γη είναι γραμμένες στο Βιβλίο των Έργων, ο Θεός μάς λέει ότι θα τους ρίξει όλους στην λίμνη της φωτιάς για να τους τιμωρήσει για τις αμαρτίες τους που είναι γραμμένες σε αυτό το Βιβλίο και για την αμαρτία που δεν πίστεψαν στον Ιησού. Αυτό που είναι κρίσιμης σπουδαιότητας εδώ, είναι σε ποιο Βιβλίο είναι γραμμένα τα ονόματά σας. 
Ενώ ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να καταλάβουμε ότι η ζωή σε αυτή την γη δεν είναι το παν. Όπως μας λέει ο Ψαλμός 90:10, «Αι ημέραι της ζωής ημών είναι καθ’ εαυτάς εβδομήκοντα έτη, και εάν εν ευρωστία, ογδοήκοντα έτη· πλην και το καλήτερον μέρος αυτών είναι κόπος και πόνος, διότι ταχέως παρέρχεται και εμείς πετώμεν». Ακόμα και αν επρόκειτο να ζήσουμε σε αυτή την γη για 70 ή ακόμα και 80 χρόνια, αργά ή γρήγορα όλοι θα σταθούμε ενώπιον του Θεού. Και όταν τελικά σταθούμε ενώπιον του Κυρίου μας, εκείνο που θα έχει σημασία είναι σε ποιο Βιβλίο είναι γραμμένα τα ονόματά μας, είτε στο Βιβλίο της Ζωής είτε στο Βιβλίο των Έργων (το Βιβλίο της Κρίσης), επειδή αυτό θα καθορίσει αν θα γίνουμε δεκτοί στον Ουρανό ή θα ριχτούμε στην λίμνη της φωτιάς. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ζωή σε αυτή την γη δεν είναι το παν. 
 


Αυτοί των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής


Ας ρίξουμε μια ματιά στο Κατά Λουκάν 16:19-26: «Ήτο δε άνθρωπός τις πλούσιος και ενεδύετο πορφύραν και στολήν βυςίνην, ευφραινόμενος καθ’ ημέραν μεγαλοπρεπώς. Ήτο δε πτωχός τις ονομαζόμενος Λάζαρος, όστις έκειτο πεπληγωμένος πλησίον της πύλης αυτού και επεθύμει να χορτασθή από των ψιχίων των πιπτόντων από της τραπέζης του πλουσίου· αλλά και οι κύνες ερχόμενοι έγλειφον τας πληγάς αυτού. Απέθανε δε ο πτωχός και εφέρθη υπό των αγγέλων εις τον κόλπον του Αβραάμ· απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Και εν τω άδη υψώσας τους οφθαλμούς αυτού, ενώ ήτο εν βασάνοις, βλέπει τον Αβραάμ από μακρόθεν και τον Λάζαρον εν τοις κόλποις αυτού. Και αυτός φωνάξας είπε· Πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με και πέμψον τον Λάζαρον, διά να βάψη το άκρον του δακτύλου αυτού εις ύδωρ και να καταδροσίση την γλώσσαν μου, διότι βασανίζομαι εν τη φλογί ταύτη· είπε δε ο Αβραάμ· Τέκνον, ενθυμήθητι ότι απέλαβες συ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου, και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά· τώρα ούτος μεν παρηγορείται, συ δε βασανίζεσαι· και εκτός τούτων πάντων, μεταξύ ημών και υμών χάσμα μέγα είναι εστηριγμένον, ώστε οι θέλοντες να διαβώσιν εντεύθεν προς εσάς να μη δύνανται, μηδέ οι εκείθεν να διαπερώσι προς υμάς». 
Με αυτή την περικοπή, ο Ιησούς μας διδάσκει ότι ο Ουρανός και ο άδης υπάρχουν πραγματικά. Όπως ο πλούσιος άνθρωπος σε αυτή την περικοπή, πάρα πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν στην ύπαρξη του Ουρανού και του άδη. O Αβραάμ είναι ο πατέρας της πίστης. Όταν εδώ λέει ότι ο ζητιάνος Λάζαρος φέρθηκε στον κόλπο (στήθος) του Αβραάμ, σημαίνει ότι, ακριβώς όπως ο Αβραάμ πίστεψε στον Λόγο του Θεού, έτσι και ο Λάζαρος επίσης πίστεψε στον Ιησού σαν Σωτήρα του, έλαβε την άφεση των αμαρτιών του και με αυτόν τον τρόπο πήγε στον Ουρανό. Ενόσω ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, όλοι πρέπει να ζυγίσουμε και να συλλογιστούμε για την μοίρα του Λαζάρου και του πλούσιου ανθρώπου. 
Ο Θεός μάς λέει ότι για τον καθέναν σε αυτόν τον κόσμο, η ζωή σε αυτή την γη δεν είναι το παν. Αδιάφορο με πόσο κόπο ζει κάποιος σε αυτή την γη, όχι μόνο θα μπορεί να ζήσει το πολύ-πολύ για 70-80 χρόνια αλλά όλα όσα θα παραμείνουν από αυτόν στο τέλος είναι μόνο κόπος και πόνος. 
Ζώντας τις ζωές μας, συνεπώς, πρέπει όλοι να προετοιμαστούμε για την μετά θάνατον ζωή μας. Και πρέπει επίσης να παραδώσουμε την πίστη μας στα παιδιά μας, έτσι ώστε και αυτά, επίσης, να μπορούν να πάνε στον καλό τόπο. Πόσο τραγικό θα είναι όταν ένας άνθρωπος, που έχει ζήσει σε αυτή την γη, σταθεί τελικά ενώπιον του Θεού μόνο για να κριθεί από Αυτόν και να ριχτεί στην λίμνη της φωτιάς! 
Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει αυτό που έχει αποφασιστεί από τον Θεό, ότι όλοι όσων τα ονόματα είναι γραμμένα στο Βιβλίο των Έργων θα ριχτούν στην λίμνη της φωτιάς. Υπάρχει, λοιπόν, μόνο ένας τρόπος για να αποφύγουμε την λίμνη της φωτιάς και αυτός είναι να σιγουρευτούμε ότι τα ονόματά μας είναι γραμμένα στο Βιβλίο της Ζωής. Για να ξεφύγουμε από την λίμνη της φωτιάς, δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος παρά να γραφτούν τα ονόματά μας στο Βιβλίο της Ζωής. 
Πώς, λοιπόν, μπορούν να γραφτούν τα ονόματά μας σε αυτό το Βιβλίο της Ζωής; Ακριβώς όπως ο Λάζαρος φέρθηκε στον κόλπο (στήθος) του Αβραάμ, έτσι πρέπει και εμείς να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας, γνωρίζοντας και πιστεύοντας στην δίκαιη πράξη του Θεού μέσω του Λόγου Του (Ρωμ. 5:18). Μόνο τότε μπορούμε να μπούμε στον Ουρανό. Για να γραφτούν τα ονόματά μας στο Βιβλίο της Ζωής, πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού. O Ιησούς είναι ο ίδιος ο Θεός και ο Μεσσίας μας. Μεσσίας σημαίνει αυτός που σώζει όσους έπεσαν στην αμαρτία. Μόνο ο Ιησούς μπορεί να σώσει εμάς που διαφορετικά, λόγω των αμαρτιών μας, είμαστε αναγκασμένοι να κριθούμε από τον Θεό και να ριχτούμε στην λίμνη της φωτιάς. 
Ποιος σε αυτή την γη μπορεί ποτέ να μη διαπράξει κάποια αμαρτία ενώπιον του Θεού, και ποιος ανάμεσά μας είναι 100% άγιος στις πράξεις; Κανένας! Πρέπει να καταλάβουμε ότι επειδή είμαστε όλοι γεμάτοι ατέλειες, δεν μπορούμε παρά να πέσουμε στην αμαρτία και για αυτές τις αμαρτίες μας είμαστε όλοι αναγκασμένοι να ριχτούμε στην λίμνη της φωτιάς. 
Αλλά ο Θεός έστειλε τον Ιησού σε αυτή την γη για να μας σώσει, εμάς που δεν είχαμε άλλο παρά να ριχτούμε στην λίμνη της φωτιάς για τις αμαρτίες μας. Το όνομα «Ιησούς» σημαίνει «αυτός που θα σώσει τον λαό Του από τις αμαρτίες τους» (Ματθ. 1:21). Συνεπώς, μπορούμε να μπούμε στον Ουρανό μόνο όταν πιστεύουμε στην αλήθεια ότι ο Ιησούς ήρθε σε αυτή την γη και μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας με την θυσία Του. 
 

Ποιος λοιπόν θα ριχτεί στην λίμνη της φωτιάς;

Στην Αποκάλυψη 21:8 μας λέει ποιοι θα ριχτούν στην λίμνη της φωτιάς: «Οι δε δειλοί και άπιστοι και βδελυκτοί και φονείς και πόρνοι και μάγοι και ειδωλολάτραι και πάντες οι ψεύσται θέλουσιν έχει την μερίδα αυτών εν τη λίμνη την καιομένη με πυρ και θείον· ούτος είναι ο δεύτερος θάνατος». 
Πρώτα από όλα, σε ποιους αναφέρεται η Βίβλος με την λέξη «δειλός»; Αναφέρεται στους κατ’ όνομα Χριστιανούς, που δεν κατάφεραν να λάβουν την άφεση από όλες τις αμαρτίες τους μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος και, συνεπώς, είναι φοβισμένοι ενώπιον του Θεού ακόμα και αν με κάποιο τρόπο πιστεύουν στον Ιησού. O Θεός έχει αποφασίσει ότι τέτοιοι άνθρωποι θα ριχτούν στην λίμνη της φωτιάς. O Θεός επίσης έχει ορίσει ότι όσοι είναι άπιστοι, βδελυκτοί, φονείς, σεξουαλικά ανήθικοι, μάγοι, ειδωλολάτρες και ψεύτες, όλοι θα ριχτούν στον άδη. 
Ιστορικά, έχουν υπάρξει πολλοί ειδωλολάτρες στην Κορέα. Ακόμα και τώρα, δεν είναι ασυνήθιστο να δεις ανθρώπους να προσκυνούν εμπρός από εικόνες δημιουργημάτων του Θεού και να προσεύχονται σε αυτές. Οι άνθρωποι το κάνουν αυτό επειδή είναι ανίδεοι και ανόητοι. O Θεός μισεί όταν οι άνθρωποι λατρεύουν τις άψυχες εικόνες σαν να ήταν θεϊκές. 
Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα Του (Γέν. 1:27). Για αυτό πρέπει να πιστέψουμε στον Θεό. Επειδή πήραμε την εικόνα του Θεού, υπάρχουμε για πάντα, ακριβώς όπως ο ίδιος ο Θεός υπάρχει για πάντα. Υπάρχει αιώνιος κόσμος για μας μετά τον θάνατό μας. Για αυτό ο Θεός μας έχει πει να λατρεύουμε Εκείνον, τον μόνο αιώνιο Θεό. Τι θα συμβεί τότε όταν προσκυνάμε εμπρός από αυτά που είναι μόνο δημιουργήματα του Θεού; Θα διαπράξουμε μια μεγάλη αμαρτία ενάντια στον Θεό, επειδή θα ασκούμε αυτό που ο Θεός μισεί περισσότερο: την ειδωλολατρία. Η ανθρωπότητα μπορεί να είναι τόσο ανόητη και τόσο ηλίθια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός έχει αποφασίσει, πως όσοι έχουν αυτό το είδος λανθασμένης πίστης θα ριχτούν όλοι στην λίμνη της φωτιάς. 
Οι άνθρωποι που ρίχνονται στον άδη θα πεθάνουν δύο φορές. Αυτό έχει καθορίσει ο ίδιος ο Θεός. O πρώτος θάνατος έρχεται στο τέλος των προβληματικών ζωών τους σε αυτή την γη, αφού περπατήσουν σε αυτόν τον κουρασμένο κόσμο. Συχνά λέγεται ότι εκείνοι που πρώτα ζουν σε τέσσερα πόδια, ύστερα σε δύο πόδια και τελικά σε τρία πόδια, μόνο για να πεθάνουν στο τέλος, δεν είναι άλλοι από την ίδια την ανθρωπότητα. 
Αφού πεθάνουν μια φορά με αυτόν τον τρόπο, όταν οι άνθρωποι σταθούν ενώπιον του Θεού ως αμαρτωλοί, όλοι θα αντιμετωπίσουν την κρίση τους και είναι αυτή την εποχή που θα τους επισκεφτεί ο δεύτερος θάνατος, αυτός που δεν θα τελειώσει ποτέ αλλά θα διαρκεί για πάντα, με την μορφή της ρίψης τους στην λίμνη της φωτιάς. Αν επρόκειτο απλά να πεθάνουν σε αυτή την λίμνη της φωτιάς, θα ελευθερώνονταν τουλάχιστον από το βάσανό της. Αλλά σε αυτόν τον τόπο, αν και επιθυμούν σοβαρά να πεθάνουν, ο θάνατος δεν θα φεύγει από αυτούς. 
Ο καθένας επιθυμεί να ζήσει για πάντα· να μην αντιμετωπίσει ποτέ θάνατο. Η ύπαρξη της ανθρωπότητας, στην πραγματικότητα, είναι αληθινά αιώνια, ακριβώς όπως θέλουν οι άνθρωποι. Για αυτό, όταν πεθαίνει κάποιος, η Βίβλος δεν λέει ότι πέθανε αλλά ότι κοιμάται. Πρέπει, συνεπώς, όλοι να διαφύγουμε τον δεύτερο θάνατο που θα μας ρίξει στην λίμνη της φωτιάς. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε προκειμένου να γραφτούν τα ονόματά μας στο Βιβλίο της Ζωής. Και για να γραφτούν τα ονόματά μας στο Βιβλίο της Ζωής, πρέπει να πιστέψουμε σωστά στον Ιησού.
Οι άνθρωποι συχνά νομίζουν και λένε ότι ο Ιησούς, ο Βούδας, ο Κομφούκιος και ο Μωάμεθ, είναι όλοι απλοί άνθρωποι· ότι απλά είναι αρκετό να ζήσεις ως καλός άνθρωπος. Για αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί επιμένουμε ότι πρέπει να πιστέψουν μόνο στον Ιησού. Αλλά αυτές είναι όλες μπερδεμένες σκέψεις. Εσείς και εγώ, καθώς επίσης και όλοι οι άλλοι σε αυτόν τον κόσμο, δεν είμαστε παρά δημιουργήματα και ανθρώπινα όντα ενώπιον του Θεού. Αλλά όταν εξετάζουμε την γέννηση του Ιησού και αυτό που πραγματοποίησε όταν ήταν σε αυτή την γη, μπορούμε όλοι να καταλάβουμε ότι Εκείνος δεν είναι μόνο άνθρωπος, όπως οι άλλοι τέσσερις μύστες. Είναι ο ίδιος ο Θεός που, για να σώσει την ανθρωπότητα, ήρθε σε αυτή την γη με μορφή ανθρώπου, πήρε όλη την αμαρτία μας μέσω του βαπτίσματός Του, έλαβε όλη την τιμωρία των αμαρτιών μας στην θέση μας και ολοκλήρωσε έτσι το έργο Του της λύτρωσης της ανθρωπότητας από την αμαρτία. 
Η γέννηση του Χριστού ήταν διαφορετική από την γέννηση των απλών ανθρώπων. Τα μωρά γεννιούνται από την ένωση ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Έτσι γεννιέται ο καθένας σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά ο Ιησούς γεννήθηκε από μια παρθένο που δεν γνώριζε άντρα. Για να σώσει τους ανθρώπους και σε εκπλήρωση του Λόγου της προφητείας που είχε προβλέψει πάνω από 700 χρόνια πριν μέσω του προφήτη Ησαΐα, ο Ιησούς, που είναι ο ίδιος Θεός, γεννήθηκε σε αυτή την γη με ανθρώπινο σώμα, μέσω του σώματος της παρθένου (Ησαΐας 7:14). Και ενόσω ήταν σε αυτή την γη, όχι μόνο ανάστησε τους νεκρούς και θεράπευσε τους αρρώστους και ανθρώπους με ειδικές ανάγκες αλλά επίσης εξαφάνισε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. 
Ο Θεός, ο Κύριος της δημιουργίας, που έκανε ολόκληρο τον κόσμο, ήρθε σε αυτή την γη και έγινε άνθρωπος για λίγο, όλα για να σώσει την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες της. O λόγος για τον οποίο πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού είναι, πρώτα από όλα, επειδή είναι ο ίδιος Θεός. Αφετέρου, επειδή αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες μας, έτσι ώστε τα ονόματά μας να γραφτούν στο Βιβλίο της Ζωής, και μας έκανε παιδιά του Θεού χωρίς αμαρτία. Αφού γεννηθούμε σε αυτή την γη, πρέπει όλοι να πεθάνουμε μια φορά και μετά από τον θάνατό μας πρέπει όλοι να κριθούμε. 
Αλλά ο Ιησούς ήρθε σε αυτή την γη, ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα που έλαβε από τον Ιωάννη, κρίθηκε στον Σταυρό στην θέση μας και με αυτόν τον τρόπο επέτρεψε σε όσους από μας πιστεύουν σε Αυτόν, να ζήσουμε μαζί Του για πάντα στην αιώνια Βασιλεία των Ουρανών. Για να μας ελευθερώσει από την κρίση της αμαρτίας μας, με άλλα λόγια, ο ίδιος ο Θεός μάς καθάρισε από όλες τις αμαρτίες μας. Για αυτό πρέπει όλοι να πιστέψουμε στον Ιησού, που έχει γίνει ο Σωτήρας. 
Ο Ιησούς δεν είναι μόνο άνθρωπος. Επειδή ο Θεός υποσχέθηκε να σώσει την ανθρωπότητα, για να εκπληρώσει αυτή την υπόσχεση ήρθε σε αυτή την γη με ανθρώπινο σώμα μέσω του σώματος της παρθένου, και επειδή πράγματι έσωσε όλους από τις αμαρτίες τους, πρέπει όλοι να πιστέψουμε στον Ιησού, ο οποίος είναι ο ίδιος Θεός. Όταν πιστέψουμε στον Ιησού σωστά, τα ονόματά μας γράφονται στο Βιβλίο της Ζωής. O Θεός μάς είπε ότι μόνο με την αναγέννηση εξ ύδατος και Πνεύματος θα μπορούσε ένας άνθρωπος να δει και να μπει στην Βασιλεία των Ουρανών. Πρέπει όλοι να πιστέψουμε στον Ιησού. 
 


Ο Ιησούς που έγινε ο δρόμος για τον Ουρανό


Πρέπει, λοιπόν, να μάθουμε σωστά πώς ακριβώς εξαφάνισε ο Ιησούς όλες τις αμαρτίες μας. Ερχόμενος σε αυτή την γη ο Ιησούς, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη ποταμό (Ματθ. 3:13-17). Έλαβε το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη προκειμένου να μπορεί να αναλάβει όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας (συμπεριλαμβανομένων όλων των δικών σας και των δικών μου). Μέσω των χεριών του Ιωάννη του Βαπτιστή, του αντιπροσώπου όλης της ανθρωπότητας, κάθε αμαρτία ολόκληρης της ανθρωπότητας μεταβιβάστηκε στον Ιησού. Αφού ανέλαβε έτσι μέσω του Ιωάννη όλες τις αμαρτίες του κόσμου, ο Ιησούς έχυσε έπειτα το αίμα Του στον Σταυρό και πέθανε σε αυτόν. Αναστήθηκε έπειτα από τους νεκρούς σε τρεις ημέρες. 
Ο Κύριος μάς έχει υποσχεθεί ότι όποιος πιστεύει σε Αυτόν θα λάβει αιώνια ζωή. O Θεός έχει ορίσει ότι όποιος πιστεύει στην αλήθεια ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του και έλαβε όλη την τιμωρία αυτών των αμαρτιών στον Σταυρό, δεν θα ριχτεί στην λίμνη της φωτιάς αλλά, αντίθετα, το όνομά του θα γραφεί στο Βιβλίο της Ζωής. 
Ο Ιησούς λέει στον Ιωάννη 14:6, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι’ εμού». Η ανθρωπότητα πρέπει να πιστέψει στον Ιησού που έχει γίνει ο δρόμος για τον Ουρανό. O Ιησούς είναι ο Σωτήρας μας. O Ιησούς είναι ο Θεός μας. O Ιησούς είναι η μόνη πραγματική αλήθεια σε αυτόν τον κόσμο. Και ο Ιησούς είναι ο Κύριος της ζωής. Για να σιγουρευτούμε ότι τα ονόματά μας είναι γραμμένα στο Βιβλίο της Ζωής και ότι θα γίνουμε δεκτοί έτσι στην Βασιλεία των Ουρανών, πρέπει όλοι να πιστέψουμε στον Ιησού. 
Επειδή ο Ιησούς ανέλαβε πραγματικά όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στον Ιορδάνη ποταμό, πρέπει να πιστέψουμε σε Αυτόν, που έγινε ο Σωτήρας της εξιλέωσης. Και αυτό είναι έτσι, επειδή ο Ιησούς ολοκλήρωσε όλη την σωτηρία μας όταν σταυρώθηκε και έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό ως τιμωρία των αμαρτιών μας, ώστε εσείς και εγώ να μπορούμε τώρα να μπούμε στον Ουρανό. 
Ο Ιησούς έχει αποφασίσει ποιος θα ριχτεί στην λίμνη της φωτιάς. Όσοι δεν πιστεύουν και είναι δειλοί, όλοι θα ριχτούν στην λίμνη της φωτιάς. Δεν θα ριχτούν στην λίμνη της φωτιάς λόγω της απιστίας τους μόνο οι ίδιοι αλλά και τα παιδιά και οι απόγονοί τους που πρόκειται να έρθουν στον κόσμο. Για να φτάσει κάποιος στην πνευματική και φυσική ευημερία του, πρέπει πράγματι και απολύτως να πιστέψει στον Ιησού. 
 


Τι θα συνέβαινε αν Ιησούς δεν είχε λάβει το βάπτισμά Του;


Ο Θεός είναι ο Μόνος που δίνει τις ευλογίες ή τις κατάρες Του σε κάθε άνθρωπο. Για αυτό πρέπει να πιστέψουμε σε Αυτόν. Ξέρετε γιατί πολλές ζωές ανθρώπων είναι τόσο άθλιες, γιατί τα έθνη αυτής της γης πέφτουν; Επειδή ο Θεός είπε ότι θα καταριόταν όσους Τον μισούν και λατρεύουν είδωλα για τρεις και τέσσερις γενεές που πρόκειται να γεννηθούν. Αλλά επίσης είπε ότι θα ευλογούσε για χίλιες γενεές τους απόγονους όσων υπηρετούν και αγαπούν τον Θεό και τηρούν τις εντολές Του (Έξοδος 20:5-6). 
Αυτό δεν σημαίνει ότι αν ένας πιστεύει στον Ιησού με κάποιο τρόπο, θα ευλογηθεί άνευ όρων. Κάποιος πρέπει να πιστέψει στον Ιησού με την σωστή γνώση Του. Αν οι άνθρωποι πιστεύουν, με άλλα λόγια, ότι ο Ιησούς είναι ο ίδιος Θεός που ήρθε σε αυτή την γη, καθάρισε όλες τις αμαρτίες τους αναλαμβάνοντας όλες τις αμαρτίες με το βάπτισμά Του και ότι έχει γίνει ο αληθινός Σωτήρας τους επειδή σταυρώθηκε στην θέση τους —εν ολίγοις, αν πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός και Σωτήρας τους — ο Θεός είπε ότι θα ευλογούσε εκείνους που πιστεύουν έτσι για χίλιες γενεές που πρόκειται να έρθουν. 
Αλλά, ταυτόχρονα, ο Θεός έχει υποσχεθεί επίσης ότι θα καταραστεί τρεις και τέσσερις γενεές που πρόκειται να έρθουν, όσων δεν πιστεύουν στον Ιησού. Για αυτό ο καθένας, αδιάφορο ποιος μπορεί να είναι, πρέπει να πιστέψει στον Ιησού και πρέπει να ξέρει και να πιστέψει στην αλήθεια της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος. Όσοι έχουν τέτοια πίστη θα συγχωρεθούν από όλες τις αμαρτίες τους, θα λάβουν αιώνια ζωή, θα μπουν στον Ουρανό, καθώς επίσης, ενόσω είναι σε αυτή την γη, θα λάβουν όλες τις ευλογίες που ο Θεός είχε δώσει στον Αβραάμ πριν. 
Πρέπει όλοι να στηριχτούμε σε αυτόν τον Λόγο που ο Θεός έχει αποφασίσει για μας, και η πίστη μας πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνη με τον Λόγο όπως είναι γραμμένος. Πρέπει να καταλάβουμε και να πιστέψουμε στο γεγονός ότι όσοι δεν πιστεύουν στον Θεό θα ριχτούν στην λίμνη της φωτιάς αλλά, αντίθετα, ότι όσοι πιστεύουν τα ονόματά τους θα γραφτούν στο Βιβλίο της Ζωής και θα είναι καλοδεχούμενοι στους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη. Και πρέπει επίσης να πιστέψουμε ότι όσοι από μας πιστεύουν, θα ζήσουν πάλι. Το γεγονός ότι αναγεννηθήκαμε έγινε δυνατό μόνο από το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Καθώς κανένας δεν μπορεί να ζήσει χωρίς νερό, το ευαγγέλιο του ύδατος, μαζί με το ευαγγέλιο του αίματος, είναι απόλυτα σημαντικό για την σωτηρία μας. Όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε, ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας. Και βυθίστηκε στο νερό και βγήκε έπειτα από το νερό. Αυτό σήμανε τον θάνατό Του στον Σταυρό και την ανάστασή Του. O Κύριός μας, με άλλα λόγια, κρίθηκε για όλες τις αμαρτίες μας στην θέση μας. Και το ότι ο Κύριος βγήκε από το νερό, δηλώνει την ανάστασή Του. Αυτό σημαίνει επίσης την ανάσταση, όσων από μας πιστεύουν. 
Πιστεύουμε εντελώς ότι ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του. Αν ο Ιησούς δεν είχε λάβει το βάπτισμά Του, τι θα είχε συμβεί σε μας; Δεν θα υπήρχε κανένας τρόπος να γλιτώσουμε από την λίμνη της φωτιάς. Ακριβώς όπως κανένας δεν μπορεί να ζήσει σε αυτόν τον κόσμο χωρίς βροχή, ο πλανήτης Γη υπάρχει λόγω του ύδατος. Παρόμοια, το βάπτισμα του Ιησού είναι τόσο σημαντικό για μας. Επίσης, ο θάνατός Του στον Σταυρό είναι εξίσου σημαντικός, επειδή αυτό σημαίνει ότι κρίθηκε για τις αμαρτίες μας στην θέση μας. Αν θέλουμε να γλιτώσουμε από την κατάρα και την κρίση του Θεού, πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού απολύτως. Και αν θέλουμε να καθαριστούμε από τις αμαρτίες μας, πρέπει να πιστέψουμε ότι όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαπτίστηκε. 
Η χριστιανική πίστη δεν είναι το είδος της θρησκείας που κάνει τους ανθρώπους να τρέμουν από φόβο. O καθένας πρέπει να πιστέψει στον Ιησού. Οι αναγεννημένοι πρέπει να μπουν στην αναγεννημένη Εκκλησία και να ακούσουν τον Λόγο για να τραφούν στην πίστη. 
Μερικοί άνθρωποι υποστηρίζουν ότι κάποιος πρέπει να πιστέψει στον Ιησού και να κάνει καλές πράξεις για να σωθεί και να λάβει ευλογίες, όμως όλο αυτό είναι ακριβώς μια ψευδής αξίωση των ψευτών. Φυσικά, πρέπει να ζήσουμε ως ενάρετοι Χριστιανοί που κάνουν καλές πράξεις αλλά όσον αφορά στο θεμελιώδες πρόβλημα της σωτηρίας μας, η φύση μας είναι τόσο κακή που κανένας μας δεν μπορεί ποτέ να ζήσει μέσα σε αυτή την σάρκα με 100% τελειότητα. Για αυτό, όσοι υποστηρίζουν ότι κάποιος πρέπει να σωθεί μέσω καλών πράξεων, είναι ψεύτες που δεν γνωρίζουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και εξαπατούν τους ανθρώπους. 
Όταν αναγνωρίζουμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε εκ φύσεως αναγκασμένοι να διαπράττουμε αμαρτία, όταν συλλογιζόμαστε από τον γραπτό Λόγο του Θεού για το βάπτισμα που ο Ιησούς Χριστός έλαβε και τον Σταυρό που σήκωσε για μας, και όταν δεχόμαστε όλα αυτά τα πράγματα, μόνο τότε μπορούμε να γίνουμε οι δίκαιοι, αυτοί των οποίων οι καρδιές είναι χωρίς αμαρτία και είναι κατάλληλοι για να μπουν στον Ουρανό. Προτού κατοικήσει το Άγιο Πνεύμα σε εμάς και μας καθοδηγήσει, κανένας μας δεν μπορεί ποτέ να είναι καλός, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθήσουμε. 
Ο Θεός μάς έσωσε εξαλείφοντας όλες τις αμαρτίες μας. Αντί να μας ρίξει στην λίμνη της φωτιάς που καίει για πάντα, έχει γράψει τα ονόματά μας στο Βιβλίο της Ζωής, δίνοντάς μας τους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη, και επίσης, μας έχει δώσει τα καθαρότερα και ομορφότερα σπίτια, κήπους και λουλούδια ως οι νύφες που έχουν στολιστεί για το γαμπρό. Και θα πάρει επίσης από μας όλη την ασθένεια και θα ζήσει μαζί μας για πάντα στην Βασιλεία Του. Πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού για χάρη της μετά θάνατο ζωής μας αλλά πρέπει επίσης να πιστέψουμε σε Αυτόν για την παρούσα ζωή μας. Επίσης, πρέπει να πιστέψουμε χάρη των παιδιών μας. 
Θέλετε να είστε καλοδεχούμενοι στον Ουρανό ή θέλετε να ριχτείτε στην λίμνη της φωτιάς; Ποιο είδος κληρονομιάς θα μεταβιβάσετε στα παιδιά σας; Ακόμα και αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα και πόνο για την πίστη σας στον Ιησού, πρέπει πάλι να πιστέψετε σε Αυτόν, επειδή αν γίνει αυτό θα φέρει μεγάλες ευλογίες και σε σας και στα παιδιά σας. 
Αγαπημένοι μου άγιοι, μέσω του Λόγου Του, ο Θεός μάς έχει πει την αιτία για την οποία πρέπει να κηρύξουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και την αιτία για την οποία οι οικογένειές μας πρέπει επίσης να σωθούν. Δίνω τις ευχαριστίες μου στον Θεό.