Search

FREE PRINTED BOOKS,
eBOOKS AND AUDIOBOOKS

The Gospel of the Water and the Spirit

ЧИ ҮНЭХЭЭР УС, СҮНСЭЭС ДАХИН ТӨРСӨН ҮҮ? [Шинэчлэн Засварласан Хэвлэл]
  • ISBN9788928261550
  • Pages386

Mongolian 1

ЧИ ҮНЭХЭЭР УС, СҮНСЭЭС ДАХИН ТӨРСӨН ҮҮ? [Шинэчлэн Засварласан Хэвлэл]

Rev. Paul C. Jong

АГУУЛГА
 
Өмнөх үг
Нэгдүгээр хэсэг—Сургаалууд
1. Бид аврал хүртэхийн тулд эхлээд өөрийн нүглийг мэдэх шаардлагатай (Марk 7:8-9, 20-23) - 19
2. Хүн төрөлхтөн нүгэлтэн болж төрдөг (Марk 7:20-23) - 39
3. Хэрэв бид аливаа зүйлийг Моcейн хуулийн дагуу хийвэл энэ нь биднийг аварч чадах уу? (Лук 10:25-30) - 53
4. Мөнхийн Аврал (Иохан 8:1-12) - 77
5. Есүсийн Баптисм ба Нүглийн Цагаатгал (Матай 3:13-17) -111
6. Есүс Христ Ус, Цус ба Сүнсээр Ирсэн (1 Иохан 5:1-12) -165
7. Есүсийн баптисм бол нүгэлтнүүдийн авралын эсрэг төрөл юм (1 Петр 3:20-22) - 201
8. Арвин Цагаатгалын Сайн мэдээ (Иохан 13:1-17) - 221
 
Хоёрдугаар хэсэг—Хавсралт
1. Авралын Гэрчлэл - 291
2. Нэмэлт тайлбар - 313
3. Асуулт ба Хариулт - 349
 
 
Энэхүү номын гол сэдэв нь "Ус ба Сүнсээр дахин төрөх" юм. Энэ сэдвээр онцгой байр суурьтай. Өөрөөр хэлбэл, энэ ном Библийн дагуу дахин төрөх гэж юу болох, ус ба Сүнсээр хэрхэн дахин төрөх талаар тодорхой өгүүлдэг. Ус нь Иорданд Есүсийн хүртсэн баптисмыг бэлгэддэг бөгөөд Библид Есүс Иохан Баптистаас баптисм хүртэх үед бидний бүх нүгэл Түүн рүү шилжсэн гэж өгүүлдэг. Иохан бол бүх хүн төрөлхтний төлөөлөгч бөгөөд тэргүүн тахилч Аароны удам байв. Аарон Эвлэрлийн өдөр Израилийн ард түмний жилийн бүх нүглийг ямаан дээр тавьж, толгой дээр нь гараа тавьдаг байжээ. Энэ нь ирээдүйд болох сайн зүйлсийн сүүдэр юм. Есүсийн баптисм бол гар тавих ёслолын эх загвар юм. Есүс Иорданд гар тавих хэлбэрээр баптисм хүртсэн. Тиймээс Тэрээр Өөрийн баптисмаар дамжуулан дэлхийн бүх нүглийг авч, нүглийн төлөөсийг төлөхийн тулд цовдлогдсон юм. Гэвч ихэнх Христэд итгэгчид Есүс яагаад Иорданд Иохан Баптисмаас баптисм хүртсэнийг мэддэггүй. Есүсийн баптисм бол энэ номын гол түлхүүр үг бөгөөд Ус ба Сүнсний сайн мэдээний салшгүй хэсэг юм. Бид зөвхөн Есүсийн баптисм болон Түүний загалмайд итгэснээр л дахин төрж чадна.
eBook Download
PDF EPUB
AudioBook
AudioBook

Books related to this title