Search

FREE PRINTED BOOKS,
eBOOKS AND AUDIOBOOKS

The Gospel of the Water and the Spirit

Вратете се кај Евангелието на Водата и Духот
  • ISBN9788928200023
  • Pages346

Macedonian 2

Вратете се кај Евангелието на Водата и Духот

Rev. Paul C. Jong

СОДРЖИНА

Предговор
1. Значењето на Оригиналното Евангелие да се Биде Поново Роден <Јован 3:1-6> 
2. Псевдо Христијани и Еретици во внатрешноста на Христијанството <Исаија 28:13-14> 
3. Вистинското Духовно Обрезание <Излез 12:43-49> 
4. Како да се Направи Правилна Исповед на Грев <1 Јован 1:9> 
5. Заблуденоста во Теориите на Предодреденоста И Божјиот Избор <Римјаните 8:28-30> 
6. Променатото Свештенство <Евреите 7:1-28> 
7. Крштевањето на Исус е Неопходен Процес за Искупение <Матеја 3:13-17> 
8. Ајде да ја Извршуваме Волјата на Отецот Со Вера <Матеја 7:21-23> 
 
Ајде да се вратиме кај евангелието на водата и Духот. Теологија и доктрините самите не можат да не спасат нас. Меѓутоа, многу Христијани ги следат нив, и консеквентно сеуште не се поново родени. Оваа книга јасно ни кажува нас кои грешки теологијата и доктрините ги направија и ни кажува нас како да веруваме во Исус на најправилниот начин.
eBook Download
PDF EPUB

Books related to this title