Search

FREE PRINTED BOOKS,
eBOOKS AND AUDIOBOOKS

The Gospel of the Water and the Spirit

MAGBALIK SA EBANGHELYO NG TUBIG AT NG ESPIRITU
  • ISBN8983140771
  • Pages379

Tagalog 2

MAGBALIK SA EBANGHELYO NG TUBIG AT NG ESPIRITU

Rev. Paul C. Jong

MGA NILALAMAN

PANIMULA
1. ANG KAHULUGAN NG ORIHINAL NA EBANGHELYO NG PAGKASILANG NA MULI  
2. MGA HUWAD AT PAGSALUNGAT SA KRISTIYANISMO  
3. ANG TUNAY NA PAGTUTULING PANG-ESPIRITUWAL  
4. PAANO ANG TUNAY AT WASTONG PANGUNGUMPISAL NG KASALANAN <1 JUAN 1:9> 
5. ANG KAMALIAN SA TEORIYA NG PREDESTINASYON AT BANAL NA PAGPIPILI  
6. ANG BINAGONG PAGKA-SASERDOTE  
7. ANG BAUTISMO NI JESUS AY ANG KAILANGANG PARAAN NG PAGLILIGTAS
8. SUNDIN NATIN ANG KALOOBAN NG AMA NANG MAY PANANAMPALATAYA  
 
Nakatitiyak ako na ang pagka-orihinal ang magpapasiya ng likas na kahalagahan ng mga aklat na hindi-kathang isip. Ang mga aklat ni Rev. Jong ay tiyak na orihinal. Ito ang mga aklat ng ating panahon upang tuklasin ang lihim ng bautismo ni Jesus sa pamamagitan ni Juan Bautista. Walang araw ng Pasko sa unang dalawang siglo sa Unang panahon ng Iglesia. Ang mga Kristiyano sa Unang panahon kasama ang mga Apostol ni Jesus ay ginugunita lamang ang ika-6 ng Enero bilang Araw ng Bautismo ni Jesus sa Jordan sa pamamagitan nig Juan Bautista. Bakit nila binigyan ng malaking pansin ang Bautismo ni Jesus sa kanilang mga paniniwala? Ang mga aklat ni Rev. Jong ang maghahatid ng tamang sagot sa katanungan. At ang kasagutan ay ang pinaka-susi sa Tradisyong Apostol ng Kristiyanismo. Ang pangunahing tema ng kanyang mga sinulat ay ang pangkalahatang lihim ng Bautismo ni Jesus at ang ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu (Juan 3:5). Hindi ito isang panig ng isang paksa ng Kristiyanismo bagkus ito ang pinakapusod na pag-aalaala ng lahat ng mga Kristiyano. Ang kanyang mga sinulat ay 100% na mula sa Biblia at makatuwiran, subali`t ito`y mag-aantig sa mga naturingang mga Kristiyano sa isang napa-kalaking pandama ng Ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu. Ang mensahe ng aklat na ito ay magiging taga-udlot sa mga maling paraan sa mga naghahanap ng katotohanan ng Biblia.
eBook Download
PDF EPUB
AudioBook
AudioBook

Books related to this title