Search

BEZPŁATNE KSIĄŻKI DRUKOWANE,
eBOOKI I AUDIOBOOKI

Ewangelia Wody i Ducha

[Oromo-English] Dhuguma bishaanii fi Hafuurattii lammaffaa dhalatteettaa?-Have you truly been born again of water and the Spirit?
  • ISBN978-89-282-2945-1
  • Strony738

Oromo-Angielski 1

[Oromo-English] Dhuguma bishaanii fi Hafuurattii lammaffaa dhalatteettaa?-Have you truly been born again of water and the Spirit?

Rev. Paul C. Jong

Qabiyyee

Kutaa Tokkoffaa—Lallaba
1. Dursinee Waa’ee Cubbuu Keenya Isa Ittii Fayyuu Qabnu Beekuu Nu Barbaachisa (Maarqos 7:8-9, 20-23) 
2. Ilmaan Namootaa Cubbamoota Ta’anii Dhalataniiru (Maarqos 7:20-23) 
3 Waan hundumaa akka seeraatti yoo hojjenne, nu fayyisuu ni danda’u? (Luqaas 10:25-30)
4. Fayyina Barabaraa (Yohannis 8:1-12)
5. Cuuphamuu Yesuusii fi Araara Cubbuu (Maatewos 3:13-17)
6. Yesuus Kiristoos Bishaan, Dhiigaa fi Hafuuraan Dhufe (1 Yohannis 5:1-12)
7. Cuuphamuun Yesuus Fakkeenya Fayyina Cubbamootaati (1 Pheexiros 3:20-22) 
8. Wangeela Araara Irraa Hafaa (Yohannis 13:1-17) 
 
Kutaa Lammaffaa—Dabalata
1. Ibsa Dabalataa
2. Gaaffii fi Deebii 
 
(Oromo)
Ijoon dhimma mata duree kanaas, "lammata bishaanii fi hafuurattii dhalachuu" dha. Innis dhimma kana irratti isa jalqabaa ta`uu isaa ti. Jecha biraadhaan, kitaabni kun lammata dhalachuun maal akka ta`ee fi akkammitti bishaanii fi hafuurattii akka dhalatamu, akkaataa Macaafa qulqulluu keessatti keewametti nutti hima. Bishaanichi kan inni bakka bu`uu, cuuphaa Yesuus Yordaanossitti yommu ta`uu, Macaafni Qulqulluunis Yesuus Yohaannis Cuuphaatiin gaafa cuuphame sanatti, cubbuun keenya hundumtuu akka Isatti darbe nutti hima. Yohaannis, sanyii Luba Aaron yommuu ta`uu, kan inni bakka bu`ees saba hundaa ti. Aaron harka isaa mataa korbeesssa re`ee irra kaa`uudhaan cubbuu Israa`elootaa hundumaa waggaa waggaatti gaafa Guyyaa Araarri buufamutti, gara tuntunichaatti dabarsa ture. Innis gaaddiduu wanta gaarii dhufuuf jiruu ture. Cuuphaan Yesuusis, harka irraa ka`uusanaan kan walfakkaatuudha. Yesuus akkaataadhuma harka irra kaawuutiin, Yordaanositti cuuphame. Akka kanatti cubbuun biyya lafaa hundumtuu karaa cuuphamuu Isaatiin kaafame. Akkasumas, gatii cubbuusanaatiif aarsaa ta`e. Haa ta`u iyyuu malee kirstaanotini baayyeen maliif akka Yesuus Yohaannisiin Yordaanositti cuuphamee, hin beekani. Cuuphaan Yesuus, jecha ijoo kitaaba kanaa yommuu ta`u, akkasumas garee wangeela bishaanii fi hafuuraa keessatti isa baayyee barbaachisaadha. Cuuphaa fi fannoo Yesuusitti yoo amanne qofatu lammata dhalachuu dandeenya.
 
(English)
This title`s main subject is "to be born again of Water and the Spirit." It has the originality on the subject. In other words, this book clearly tells us what being born again is and how to be born again of water and the Spirit in strict accordance with the Bible. The water symbolizes the baptism of Jesus at the Jordan and the Bible says that all our sins were passed on to Jesus when He was baptized by John the Baptist. John was the representative of all mankind and a descendant of Aaron the High priest. Aaron laid his hands on the head of the scapegoat and passed all the yearly sins of the Israelites onto it on the Day of Atonement. It is a shadow of the good things to come. The baptism of Jesus is the antitype of the laying on of hands.
Jesus was baptized in the form of the laying on of hands at the Jordan. So He took away all the sins of the world through His baptism and was crucified to pay for the sins. But most Christians don`t know why Jesus was baptized by John the Baptist in the Jordan. Jesus` baptism is the keyword of this book, and the indispensable part of the Gospel of Water and the Spirit. We can be born again only by believing in the baptism of Jesus and His Cross.
 
 Next 
Oromo 2: Gara Wangeela Bishaanii fi Hafuuraatti deebi
 
Pobierz eBook
PDF EPUB
AudioBook
AudioBook
 
AudioBook

Książki związane z tym tematem