Search

Czym jest Ewangelia

Czym jest Ewangelia wody i Ducha?

Apostoł Paweł powiedział: „Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem; Że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem” (I List do Koryntian 15:3-4). Co oznacza słowo „Pismo” w zdaniu „Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem”? Oznacza Stary Testament. Apostoł Paweł powiedział, że Jezus umarł za wszystkie nasze grzechy zgodnie z przymierzem i objawieniem Starego Testamentu. Jak On odkupił wszystkie nasze grzechy? Przez Swój czyn sprawiedliwy: Swój chrzest i śmierć na Krzyżu.

Wiesz, że w czasach wczesnego kościoła nie było Bożego Narodzenia aż do końca II wieku. Pierwsi chrześcijanie wraz z apostołami obchodzili 6 stycznia jako „dzień chrztu Jezusa” i było to jedyne świętowanie wczesnego kościoła.

Dlaczego apostołowie łożyli duży nacisk na chrzest Jezusa? To tajemnica prawdziwej Ewangelii wody i Ducha, którą otrzymali od Jezusa i głosili światu. Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.” (Ewangelia Jana 3:5). Biblia mówi, że Jezus przyszedł przez wodę i krew, aby zbawić nas od wszystkich naszych grzechów (I List Jana 5:6). Krew oznacza Krzyż, więc jakie jest znaczenie wody?

(Mam nadzieję, że nie pomylisz chrztu wodnego wierzących z chrztem Jezusa. Proszę, zwróć dokładną uwagę na znaczenie chrztu Jezusa. Nie skupiamy się teraz na chrzcie wodnym wierzących ani na doktrynie odrodzenia chrztu).

Dlaczego Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela? Dlaczego Jezus głosił, że Jego chrztem „godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość”? (Ewangelia Mateusza 3:15)

List do Hebrajczyków 10:1 mówi: „Prawo bowiem (te ofiary), zawierając cień przyszłych dóbr …” Spójrzmy na typową ofiarę, jaką Bóg dał Swojemu ludowi dla jego zbawienia w czasach Starego Testamentu. Jeśli ktoś grzeszył i był winny, grzesznik ten musiał złożyć ofiarę za grzech, aby dokonać przebłagania za swój grzech. Przeczytajmy Księgę Kapłańską 1:3-5. „Jeśli jego ofiara całopalna będzie ze stada, niech złoży samca bez skazy. Niech go złoży dobrowolnie przed PANEM u wejścia do Namiotu Zgromadzenia. I położy swą rękę na głowie ofiary całopalnej, a zostanie przyjęta jako przebłaganie za niego. Potem zabije tego cielca przed PANEM. A kapłani, synowie Aarona, ofiarują krew i pokropią tą krwią z wierzchu dokoła ołtarz, który jest przed wejściem do Namiotu Zgromadzenia " Tutaj widzimy, że ofiara za grzech musiała spełniać trzy poniższe warunki, aby była zgodna z prawem przed Bogiem.

Oni mieli
  • (1) przygotować zwierzę ofiarne bez skazy (w. 3).
  • (2) położyć ręce na głowie ofiary całopalnej (w. 4).
  • (3) zabić (wykrwawić) ofiarę, aby odpokutować za jego grzech (w. 5).
Kiedy arcykapłan Aaron kładł ręce na głowie kozła, wszystkie grzechy Izraelitów zostawały przeniesione na głowę kozła.

Przez te wersety powyżej musimy potwierdzić Boże prawo, że grzech miał zostać przeniesiony na głowę zwierzęcia ofiarnego poprzez nałożenie rąk, zanim zwierzę ofiarne było zabite. To bardzo ważna prawda. W kolejnych rozdziałach Księgi Kapłańskiej można znaleźć tak wiele wyrażeń, jak „nałożenie rąk na głowie ofiary za grzech” w celu odpuszczenia grzechów. Księga Kapłańska 16:21 mówi: „I Aaron położy obie ręce na głowie żywego kozła, wyznawać będzie nad nim wszystkie nieprawości synów Izraela i wszystkie ich przestępstwa ze wszystkimi ich grzechami i złoży je na głowę tego kozła, i wypuści go przez wyznaczonego człowieka na pustynię. "

Kiedy arcykapłan Aaron kładł ręce na głowie kozła, wszystkie grzechy Izraelitów zostawały przeniesione na głowę kozła. Kiedy grzesznik kładł ręce na głowie ofiary, jego grzechy zostawały przenoszone na jej głowę. W ten sam sposób, gdy ktoś zostaje wyświęcony na kapłana, pastor kładzie ręce na jego głowie, aby przekazać kapłaństwo. Dlatego „nałożenie rąk” było aktem przekazania grzechów na ofiarę. Oznacza „przekazać”.

A potem zwierzę musi zostać zabite przez przelanie krwi, ponieważ„duszą wszelkiej cielesnej natury jest jej krew i (…) bo bowiem to jest ta krew, która rozgrzesza duszę” (Księga Kapłańska 17:11).

Jednakże Izraelici byli zbyt słabi, aby zmazać wszystkie swoje grzechy, ponieważ grzeszyli każdego dnia aż do śmierci, pomimo tego, że składali ofiary za grzech za każdym razem, gdy grzeszyli. Tak więc Bóg otworzył dla nich kolejną szansę na przebaczenie wszystkich rocznych grzechów raz w roku. To był rytuał Dnia Przebłagania. W Dniu Przebłagania arcykapłan Aaron kładł ręce na głowie kozła ofiarnego, aby raz na zawsze złożyć na nim roczne grzechy wszystkich Izraelitów (Księga Kapłańska 16:21).

Aaron był wówczas przedstawicielem Izraelitów, ponieważ położył ręce na głowie kozła zamiast wszystkich Izraelitów. Kiedy on sam położył ręce na głowie kozła, wszystkie roczne grzechy Izraelitów (około 2-3 milionów na tamten czas) zostawały złożone na głowę kozła ofiarnego przez jego czyn sprawiedliwy. Była to ustawa wieczna dla ludzkości (Księga Kapłańska 16:29).

To był „cień przyszłych dóbr” (List do Hebrajczyków 10:1). Otóż, Bóg dokonał „przyszłych dóbr” przez Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, jak Jezus Chrystus wypełnił Swoje przymierze.

Po pierwsze, Bóg Ojciec posłał Jezusa Chrystusa w postaci człowieka bez skazy jako obiecanego Baranka Bożego. On jest jednorodzonym Synem Bożym i jest też Świętym Bogiem. Był więc godzien być Ofiarą bez skazy za całą ludzkość.

Po drugie, został ochrzczony przez Jana Chrzciciela w rzece Jordan. Tutaj musimy wiedzieć, kim był Jan Chrzciciel, który ochrzcił Jezusa. Jan Chrzciciel był potomkiem arcykapłana Aarona. Kapłan Zachariasz, ojciec Jana, urodził się z rodu Abiasza, wnuka Aarona (Ewangelia Łukasza 1:5, I Księga Kronik 24:10). Zatem Jan Chrzciciel był potomkiem arcykapłana Aarona. To znaczy, że miał prawo zostać arcykapłanem. Co więcej, Jezus uznał Jana za największego spośród całej ludzkości. „Zaprawdę powiadam wam: Nie powstał z tych, którzy rodzą się z kobiet, większy od Jana Chrzciciela. Bo wszyscy Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana” (Ewangelia Mateusza 11:11,13). Oznacza to, że Jan jest ostatnim Arcykapłanem na ziemi i prawowitym przedstawicielem całej ludzkości, obiecanym i przygotowanym przez Boga.

Stary Testament go przepowiedział. „Oto posyłam mego posłańca, który przygotuje drogę przed moim obliczem” (Księga Malachiasza 3:1). „Pamiętajcie o prawie Mojżesza, mego sługi, które mu nadałem na Horebie dla całego Izraela, oraz o ustawach i sądach. Oto poślę wam Eliasza proroka, zanim przyjdzie ten wielki i straszny dzień PANA. On zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym nie ukarał ziemi przekleństwem, gdy przyjdę.” (Księga Malachiasza 4:4-6). Jezus powiedział: „A jeśli chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść” (Ewangelia Mateusza 11:14).

Jan Chrzciciel był Eliaszem, który miał przyjść i zwrócił On wszystkich ludzi do Jezusa Chrystusa, przygotowując ich do przyjęcia Go. Urodził się sześć miesięcy przed Jezusem. Udzielał chrztu skruchy ludziom na pustyni, aby przygotować drogę Panu. Musiał skłonić ludzi do pamiętania o prawie i systemie ofiarnym Starego Testamentu, aby przygotować ich na Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Więc chrzcił ludzi i uświadamiał im, że Zbawiciel przyjdzie wkrótce i zabierze wszystkie grzechy świata poprzez nałożenie rąk. Chrzest Jana wzywał grzeszników do powrotu do Boga. Tak więc wielu ludzi poprzez Jana usłyszało słowa Boga i porzuciło swoich bożków, i wróciło do Boga, wyznając swoje grzechy.

W Nowym Testamencie chrzest Jezusa od Jana Chrzciciela zmył wszystkie grzechy świata.

Wtedy Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, aby być przez niego ochrzczonym. A Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość..” (Ewangelia Mateusza 3:15). Tutaj wszelka sprawiedliwość to po grecku „dikaiosune”, a jej znaczenie to „uczciwość, sprawiedliwość”. Oznacza to, że Jezus zbawił wszystkich grzeszników od ich grzechów w całkowicie uczciwy i sprawiedliwy sposób. Aby uwolnić wszystkich grzeszników od grzechów w sposób absolutnie uczciwy i sprawiedliwy, Jezus musiał zgładzić wszystkie ich grzechy przez „nałożenie rąk” zgodnie z przymierzem, które Bóg zawarł w Starym Testamencie. Był to dla Niego najwłaściwszy sposób, aby zgładzić wszystkie grzechy ludzkości przyjmując chrzest od Jana. Ponieważ Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest, nazajutrz Jan Chrzciciel zaświadczył: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (Ewangelia Jana 1:29). Ten sam Jan przyszedł, aby przez nałożenie rąk dokonać chrztu Jezusa. W chwili, gdy Jan położył ręce na głowie Jezusa Chrystusa, wszystkie grzechy świata zostały na Niego złożone zgodnie z Bożym prawem.

Po trzecie, został ukrzyżowany dla odpuszczenia naszych grzechów. Przed Swoim ostatnim oddechem powiedział: „Wykonało się!” (Ewangelia Jana 19:30). Przelał całą Swoją krew jako zapłatę za nasze grzechy. Zmartwychwstał trzeciego dnia i wstąpił do nieba. Całkowicie zmył wszystkie grzechy świata Swoim chrztem i krwią na Krzyżu.

Apostoł Paweł powiedział: „Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem” (I List do Koryntian 15:3). Czy rozumiesz teraz, w jaki sposób zwierzę ofiarne było ofiarowane na odpuszczenie grzechów w Starym Testamencie i dlaczego jest cieniem przyszłych dóbr?

Przed zabiciem zwierzęcia ofiarnego musiało nastąpić „nałożenie rąk”. Gdyby ktoś pominął „nałożenie rąk na ofiarę”, składając ofiarę za grzech, nie mógłby mu zostać wybaczony grzech z powodu jego bezprawia. Bóg nigdy nie przyjmował takich bezprawnych ofiar. Składanie ofiary bez nałożenia rąk było niezgodne z prawem Bożym.

Jezus przyszedł na ten świat, aby oczyścić wszystkie nasze grzechy swoim sprawiedliwym aktem (List do Rzymian 5:18). Jego sprawiedliwy czyn polegał na tym, że został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, aby zgładzić grzech świata, i został ukrzyżowany, aby zapłacić cenę za grzech. Przyszedł przez Swój chrzest i krew. Ale niestety większość chrześcijan zna tylko połowę Jego sprawiedliwego czynu. Powinniśmy znać całą Ewangelię wody i Ducha. Wiara w Niego, i pomijanie ważnej część Jego Ewangelii, jest bezprawiem i próżnią.

Apostoł Jan wyjaśnił cały fragment Jego Ewangelii w swoim pierwszym liście. „To jest ten, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi;” (I List Jana 5:6).

Urodziliśmy się z grzeszną naturą i grzeszymy do ostatniego tchnienia. Nie możemy nie grzeszyć i nie możemy uciec od sądu Bożego. Przeznaczeniem nas wszystkich ludzi jest piekło, „Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć” (List Rzymian 6:23). Zaś gdzie zaobfitował grzech, o wiele bardziej obfitowała łaska, „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (List do Rzymian 5:20; Ewangelia Jana 3:16).

Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł na ten świat jako Baranek Boży. Wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, kiedy został ochrzczony przez Jana Chrzciciela w rzece Jordan. Jako przedstawiciel całej ludzkości, Jan położył ręce na głowie Jezusa i w tej chwili wszystkie grzechy świata przeszły na Jezusa. W ten sposób Jezus wziął wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem i zaniósł je na Krzyż. Przelał całą Swoją świętą krew jako zapłatę za nasze grzechy i absolutnie odpokutował wszystkie grzechy świata.

Więc przed ostatnim tchnieniem na Krzyżu, zawołał głośno: „Wykonało się!”. Co wykonał Jezus? Cały grzech i sąd wykonały się poprzez Jego sprawiedliwy akt, innymi słowy, wszystkie nasze grzechy zostały nam wybaczone przez Jego chrzest i Jego śmierć na Krzyżu. Jezus Chrystus zmył wszystkie grzechy świata około 2000 lat temu i zapoczątkował nową i żywą drogę (List do Hebrajczyków 10:20). Teraz jest czas Jego łaski. Każdy, kto wierzy w Jego chrzest i śmierć na Krzyżu, może otrzymać przebaczenie wszystkich swoich grzechów i Ducha Świętego (Dzieje Apostolskie 2:38). Alleluja!

A co więcej powiemy? W Biblii jest tak wiele wersetów, które potwierdzają Jego chrzest jako niezbędny sprawiedliwy czyn Jezusa dla naszego zbawienia (Ewangelia Mateusza 3:13-17, I List Piotra 3:21, Ewangelia Jana 6:53-55, List do Efezjan 4:5, List do Galacjan 3:27, Dzieje Apostolskie 10:37 itd.)

Czy wierzysz w tę prawdę? Czy nie masz grzechu w swoim sercu? Czy Jezus zabrał wszystkie twoje grzechy od urodzenia aż do teraz? Czy zabrał wszystkie twoje grzechy od teraz aż do twojego ostatniego tchnienia przez Swój chrzest 2000 lat temu? Czy zatem jesteś całkowicie uświęcony wiarą w Jego chrzest i Jego krew?

Dzisiejsze chrześcijaństwo powinno odzyskać ewangelię wody i Ducha. Kto chciałby dowiedzieć się więcej o Ewangelii wody i Ducha, niech bez wahania skontaktuje się z Misją Nowego Życia. Możesz za darmo otrzymać książki/e-booki pastora Paula C. Jonga.