Search

Studia o Przybytku

 • Przybytek
 • Przybytek był cieniem Jezusa Chrystusa, który przebaczył grzechy Izraelitów i każdego, kto w Niego wierzy. Nasz Pan był właścicielem przybytku. On był Zbawicielem, który zmył wszystkie grzechy raz na zawsze i jednocześnie, złożył Siebie w ofierze za całą ludzkość.
 • Pomimo tego, że Izraelici codziennie grzeszyli, mogli przekazać swoje grzechy na ofiarę, kładąc ręce na głowie nieskalanego zwierzęcia ofiarnego na dziedzińcu przybytku zgodnie z systemem ofiar. W ten sposób każdy, kto wierzył w posługę kapłanów i ofiarę składaną zgodnie z systemem ofiar, mógł otrzymać odpuszczenie grzechów, zmyć grzechy i stać się białym jak śnieg. Podobnie, wierząc w chrzest i ofiarę Jezusa, prawdziwą istotę przybytku, lud Izraela i ci z nas, którzy są poganami, zostaliśmy odziani w błogosławieństwo odpuszczenia wszystkich naszych grzechów i życia z Panem na zawsze.
 • Nie tylko Izraelici, ale wszyscy poganie mogą być uwolnieni od wszystkich grzechów tylko poprzez wiarę w Jezusa, Pana przybytku. Przybytek uczy nas, czym jest dar przebaczenia grzechów, który Bóg dał wszystkim. Jako taki sam Przybytek był samą istotą Jezusa Chrystusa.
 • Jezus stał się Zbawicielem grzeszników. Każdy grzesznik, kimkolwiek jest, może stać się bezgrzesznym tylko poprzez wiarę w chrzest Jezusa, Jego krew na Krzyżu i prawdę, że On Sam jest Bogiem. Możemy być uwolnieni od sądu Bożego dzięki naszej wierze w błękitne, purpurowe i karmazynowe nici, innymi słowy, poprzez wiarę w chrzest Jezusa, Jego krew i Jego boskość. Jezus jest bramą do Królestwa Niebieskiego.
 • W Dziejach Apostolskich 4:12 czytamy: „I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” Nikt oprócz Jezusa nie może zbawić całego ludu od grzechów. Nie ma Zbawiciela oprócz Jezusa. W Ewangelii Jana 10:9 czytamy: „Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony; wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko.” 1 List do Tymoteusza 2:5 mówi: „Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,” a Ewangelia Mateusza 3:15 mówi: „A Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił.” Wszystkie te wersety świadczą o tej prawdzie.
 • Jezus przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, a przyjąwszy chrzest (błękitna nić) i przelawszy krew (karmazynowa nić), zbawił grzeszników. Dlatego Jezus stał się drzwiami zbawienia dla wszystkich grzeszników. Tak jak wejście dziedzińca przybytku było utkana z błękitniej, purpurowej i karmazynowej nici, przyszedłszy na tę ziemię, Jezus przede wszystkim wziął na Siebie grzechy świata poprzez chrzest od Jana Chrzciciela. Dlatego stał się ofiarą, Barankiem Bożym (Ewangelia Jana 1:29).
 • Po drugie, po tym, jak przez chrzest przyjął winy wszystkich grzeszników, umarł zamiast nich i dał nowe życie tym, którzy wierzą. Po trzecie, ten Jezus był samym Bogiem. Księga Rodzaju 1:1 mówi: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”, a Księga Rodzaju 1:3 mówi: „I Bóg powiedział: Niech stanie się światłość. I stała się światłość.” Jezus był nikim innym jak tym samym Bogiem logosem, Tym, który stworzył cały wszechświat i wszystko w nim Swoim Słowem.
 • Bóg powiedział Mojżeszowi, aby wykonał bramę dziedzińca przybytku z błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru. Jezus, który jest Samym Bogiem, zakończył Swe dzieło uczynienia grzeszników sprawiedliwymi poprzez przyjście na tę ziemię w ciele człowieka i zbawienie Swego ludu od wszystkich grzechów przez Swój chrzest i śmierć na Krzyżu. Te trzy posługi są drogą, przez którą Chrystus zbawił grzeszników, i są dowodem tej prawdy.
 • Apostoł Paweł powiedział w Liście do Efezjan 4:4-6: „Jedno jest ciało i jeden Duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkic.” Słowo to oznacza zbawienie od grzechu wykonane z błękitniej, purpurowej i karmazynowej nici oraz kręconego bisioru.
 • Przez nasze badanie przybytku musimy uświadomić sobie jego prawdę, a tym samym otrzymać błogosławieństwo przebaczenia wszystkich naszych grzechów.