Search

Studia o Przybytku

Wejście Dziedzińca Przybytku

 
 
Materiałami użytymi na wejście dziedzińca przybytku były błękitna, purpurowa i karmazynowa nić oraz skręcony bisior. Wysokość wejścia wynosiła 2,25 m, a szerokość około 9 m (30 stóp). Była to osłona utkana z błękitniej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru, która została zawieszona na czterech słupach. Ilekroć ktoś próbował wejść na dziedziniec przybytku, mógł łatwo znaleźć jego bramę.
Materiały błękitniej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru użyte do bramy przybytku pokazują, że Bóg zbawi nas od wszystkich naszych grzechów poprzez cztery dzieła Swego Syna Jezusa.
Po pierwsze, co pokazuje nam błękitna nić? Pokazuje nam część prawdy o Jezusie, który stał się prawdziwym Mesjaszem grzeszników, przybywszy na tę ziemię i przyjąwszy grzechy świata poprzez chrzest od Jana. W rzeczywistości ten chrzest, który Jezus przyjął od Jana nad rzeką Jordan, jest prawdą, że Jezus raz na zawsze wziął na Siebie wszystkie grzechy świata. Jezus faktycznie wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, gdy został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, przedstawiciela całej ludzkości. Ponieważ grzechy wszystkich ludzi zostały w ten sposób przeniesione na głowę samego Chrystusa, ci, którzy wierzą w tę prawdę, nie mają grzechu w swoich sercach.
Po drugie, jakie jest znaczenie purpurowej nici wplecionej w wejście dziedzińca przybytku? Mówi nam, że Jezus jest prawdziwym Królem królów. Jezus bowiem stworzył wszechświat, jest Samym Stwórcą, a nie stworzeniem, i jest rzeczywistym Mesjaszem, który przyszedł na tę ziemię. Mesjasz, faktycznie przyszedł na tę ziemię w podobieństwie ludzkiego ciała. Wziąwszy wszystkie grzechy świata na własne ciało poprzez chrzest, który przyjął od Jana, i zaofiarowawszy Swoją śmierć i zmartwychwstanie, Jezus ocalił cały Swój lud, który rozpoznał, bał się i uwierzył w swojego Mesjasza, od wszystkich ich grzechów i potępienia za nie.
Jezus jest w rzeczywistości naszym absolutnym Bogiem i absolutnym Mesjaszem. On jest absolutnym Zbawicielem. Ponieważ Jezus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy świata, przelawszy krew i umarłszy na Krzyżu oraz zmartwychwstawszy ze Swojej śmierci, nie tylko oczyścił wszystkie nasze grzechy, ale również otrzymał potępienie za grzech zamiast nas.
Karmazynowa nić, po trzecie, oznacza krew przelaną przez Jezusa na Krzyżu, a jej znaczenie polega na tym, że Chrystus dał nowe życie tym z nas, którzy wierzą. Ta prawda o karmazynowej nici mówi nam, że Jezus Chrystus nie tylko zabrał potępienie za nasze grzechy, wziąwszy na Siebie grzechy świata poprzez Swój chrzest od Jana, ale także dał nowe życie wierzącym, obdarzywszy życiodajną wiarą tych, którzy umarli dla grzechu. Tym, którzy wierzą w Jego chrzest i krew, którą przelał, Jezus rzeczywiście dał nowe życie.
Co zatem oznacza skręcony bisior? Pokazuje, że w Nowym Testamencie Bóg spełnił Swoją obietnicę zbawienia zapisaną w Starym Testamencie. I mówi nam, że kiedy Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata i został osądzony za nasze grzechy na Krzyżu w Nowym Testamencie, spełnił zbawienie, które Bóg obiecał Izraelitom i nam w Swoim Słowie przymierza.
Pan Bóg powiedział w Księdze Izajasza 1:18: „Chodźcie teraz, a rozsądźmy, mówi PAN: Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby były czerwone jak karmazyn, staną się białe jak wełna.” Również system ofiarny Starego Testamentu, regulujący sposób składania ofiar w przybytku, zgodnie z którym grzechy ludu Izraela składano na baranka ofiarnego przez nałożenie rąk, był obietnicą daną przez Boga Izraelitom i nam. To było Boże objawienie obietnicy, że zbawi wszystkich ludzi na świecie od ich codziennych grzechów i grzechów rocznych przez Baranka Bożego w przyszłości.
Był to również znak obiecanego Mesjasza, który miał przyjść. Tak więc w czasach Nowego Testamentu, kiedy Jezus Chrystus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, przyjąwszy Swój chrzest zgodnie ze Starym Testamentem, było to spełnienie przymierza Bożego. Dawszy nam całe Słowo obietnicy, Bóg pokazał nam, że rzeczywiście wypełnił je wszystkie dokładnie tak, jak obiecał. Chrzest, który Jezus przyjął, ukazuje tę prawdę, że Bóg przymierza wypełnił wszystkie Swoje przymierza.