Search

免費印刷書籍、
電子書和有聲讀物

水與靈的福音

[Tiếng Việt-English] BẠN ĐÃ ĐƯỢC TÁI SANH BỞI NƯỚC VÀ THÁNH LINH CHƯA?-Have you truly been born again of water and the Spirit?
  • ISBN978-89-282-2971-0
  • 頁碼752

越南語-英語 1

[Tiếng Việt-English] BẠN ĐÃ ĐƯỢC TÁI SANH BỞI NƯỚC VÀ THÁNH LINH CHƯA?-Have you truly been born again of water and the Spirit?

Rev. Paul C. Jong

Nội Dung
 
Phần I – Bài giảng 
1. Trước Hết Chúng Ta Phải Biết Về Tội Lỗi Của Chúng Ta Để Được Cứu Chuộc (Mác 7:8-9, 20-23) 
2. Con Người Được Sinh Ra Là Tội Nhân (Mác 7:20-23) 
3. Nếu Chúng Ta Làm Những Điều Theo Luật-pháp Nó Có Thể Cứu Chúng Ta Không? (Lu-ca 10:25-30) 
4. Sự Cứu Chuộc Vĩnh Cửu (Giăng 8:1-12) 
5. Phép Báp-têm của Chúa Jêsus và Sự Chuộc Tội (Ma-thi-ơ 3:13-17) 
6. Đức Chúa Jêsus Christ Đã Đến Bởi Nước, Huyết và Thánh Linh (1 Giăng 5:1-12) 
7. Báp-têm Của Chúa Jêsus Là Ảnh Tượng Cứu Rỗi Cho Tội Nhân (1 Phi-e-rơ 3:20-22) 
8. Phúc-âm Của Sự Chuộc Tội Dư Dật (Giăng 13:1-17) 
 
Phần II – Phụ lục
1. Giải Thích Bổ Sung 
2. Hỏi & Đáp 
 
(Vietnamese) 
Chủ đề chính của tiêu đề này là "được tái sinh bởi Nước và Thánh Linh." Nó có tính độc đáo về chủ đề. Nói cách khác, cuốn sách này cho chúng ta biết rõ ràng việc tái sinh là gì và làm thế nào để được sinh lại bởi nước và Thánh Linh theo đúng Kinh Thánh. Nước tượng trưng cho báp têm của Chúa Jesus ở sông Giô-đanh và Kinh thánh nói rằng tất cả tội lỗi của chúng ta đã được chuyển qua cho Chúa Jesus khi Ngài được báp têm bởi Giăng Báp-tít. Giăng là đại diện của toàn thể nhân loại và là hậu duệ của thầy tế lễ cả A-rôn. A-rôn đặt tay lên đầu của sinh tế và chuyển tất cả tội lỗi hàng năm của dân Y-sơ-ra-ên lên nó vào Ngày Đại Lễ Chuộc Tội. Việc này là bóng của những điều tốt đẹp sắp đến. Phép báp têm của Chúa Jesus là hình mẫu của việc đặt tay.
Chúa Jesus chịu phép rửa bằng hình thức đặt tay tại sông Giô-đanh. Vì vậy, Ngài đã cất đi tất cả tội lỗi của thế gian qua phép báp têm của Ngài và bị đóng đinh vào thập tự giá để đền tội. Nhưng hầu hết các Cơ đốc nhân không biết tại sao Chúa Jesus được Giăng Báp-tít làm báp têm ở sông Giô-đanh. Phép báp têm của Chúa Jesus là từ khóa của cuốn sách này, và là phần không thể thiếu trong Phúc âm của Nước và Thánh linh. Chúng ta có thể được tái sinh chỉ bằng cách tin vào phép báp têm của Chúa Jesus và Thập tự giá của Ngài.
 
(English) 
This title`s main subject is "to be born again of Water and the Spirit." It has the originality on the subject. In other words, this book clearly tells us what being born again is and how to be born again of water and the Spirit in strict accordance with the Bible. The water symbolizes the baptism of Jesus at the Jordan and the Bible says that all our sins were passed on to Jesus when He was baptized by John the Baptist. John was the representative of all mankind and a descendant of Aaron the High priest. Aaron laid his hands on the head of the scapegoat and passed all the yearly sins of the Israelites onto it on the Day of Atonement. It is a shadow of the good things to come. The baptism of Jesus is the antitype of the laying on of hands.
Jesus was baptized in the form of the laying on of hands at the Jordan. So He took away all the sins of the world through His baptism and was crucified to pay for the sins. But most Christians don`t know why Jesus was baptized by John the Baptist in the Jordan. Jesus` baptism is the keyword of this book, and the indispensable part of the Gospel of Water and the Spirit. We can be born again only by believing in the baptism of Jesus and His Cross.
 
 Next 
Vietnamese 2: Trở về với Phúc Âm Của Nước và Thánh Linh
 
電子書下載
PDF EPUB
有聲讀物
有聲讀物
 
有聲讀物

與該標題相關的書籍