Search

免費印刷書籍、
電子書和有聲讀物

水與靈的福音

[Монгол хэл-  Русский] ЧИ ҮНЭХЭЭР УС, СҮНСЭЭС ДАХИН ТӨРСӨН ҮҮ? [Шинэчлэн Засварласан Хэвлэл]-ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ВЫ РОДИЛИСЬ СВЫШЕ ОТ ВОДЫ И ДУХА? [Новое переработанное издание]
  • ISBN9788928229109
  • 頁碼877

蒙古語-俄語 1

[Монгол хэл- Русский] ЧИ ҮНЭХЭЭР УС, СҮНСЭЭС ДАХИН ТӨРСӨН ҮҮ? [Шинэчлэн Засварласан Хэвлэл]-ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ВЫ РОДИЛИСЬ СВЫШЕ ОТ ВОДЫ И ДУХА? [Новое переработанное издание]

Rev. Paul C. Jong

АГУУЛГА
 
Нэгдүгээр хэсэг—Сургаалууд
1. Бид аврал хүртэхийн тулд эхлээд өөрийн нүглийг мэдэх шаардлагатай (Марk 7:8-9,20-23) 
2. Хүн төрөлхтөн нүгэлтэн болж төрдөг (Марk 7:20-23) 
3. Хэрэв бид аливаа зүйлийг Моcейн хуулийн дагуу хийвэл энэ нь биднийг аварч чадах уу? (Лук 10:25-30) 
4. Мөнхийн Аврал (Иохан 8:1-12) 
5. Есүсийн Баптисм ба Нүглийн Цагаатгал (Матай 3:13-17) 
6. Есүс Христ Ус, Цус ба Сүнсээр Ирсэн (1 Иохан 5:1-12) 
7. Есүсийн баптисм бол нүгэлтнүүдийн авралын эсрэг төрөл юм (1 Петр 3:20-22) 
8. Арвин Цагаатгалын Сайн мэдээ (Иохан 13:1-17) 
 
Хоёрдугаар хэсэг—Хавсралт
1. Нэмэлт тайлбар 
2. Асуулт ба Хариулт 
 
(Mongolian)
Энэ гарчгийн гол сэдэв нь "Ус ба Сүнсээс дахин төрөх" юм. Энэ нь тухайн сэдвээр өвөрмөц шинж чанартай байдаг. Өөрөөр хэлбэл, энэ номонд дахин төрөх гэж юу болох, Библийн хатуу дагуу ус болон Сүнсээс хэрхэн дахин төрөх талаар тодорхой өгүүлдэг. Ус нь Есүсийн Иордан дахь баптисмыг бэлэгддэг бөгөөд Библид бидний бүх гэм нүгэл Есүсийг Баптист Иохан баптисм хүртэх үед түүнд шилжүүлсэн гэж бичсэн байдаг. Иохан бол бүх хүн төрөлхтний төлөөлөгч бөгөөд Тэргүүн тахилч Аароны үр удам байв. Аарон ямааны толгой дээр гараа тавиад, Цагаатгалын өдөр Израилийн хөвгүүдийн жилийн бүх нүглийг түүн дээр шилжүүлэв. Энэ нь ирэх сайн сайхны сүүдэр юм. Есүсийн баптисм бол гар тавихын эсрэг төрөл юм. Есүс Иорданы дэргэд гар тавих хэлбэрээр баптисм хүртсэн. Тиймээс Тэр баптисм хүртсэнээрээ дэлхийн бүх нүглийг авч, нүглийн төлөөсийг төлөхийн тулд цовдлогдсон. Гэвч ихэнх Христэд итгэгчид Есүсийг Иордан дахь Баптист Иохан яагаад баптисм хүртсэнийг мэддэггүй. Есүсийн баптисм бол энэ номын түлхүүр үг бөгөөд Ус ба Сүнсний сайн мэдээний зайлшгүй хэсэг юм. Бид Есүсийн баптисм болон Түүний загалмайд итгэснээр л дахин төрөх боломжтой.
 
(Russian)
Основная тема этой книги - «родиться свыше от воды и Духа». Она оригинально освещает этот вопрос. Другими словами, эта книга ясно говорит нам, что такое рождение свыше и как родиться свыше от воды и Духа в строгом соответствии с Библией. Вода символизирует крещение Иисуса на Иордане, и Библия говорит, что все наши грехи перешли на Иисуса, когда Он был крещен Иоанном Крестителем. Иоанн был представителем всего человечества и потомком первосвященника Аарона. Аарон возлагал руки на голову козла отпущения и перекладывал на него все годовые грехи израильтян в День искупления. Это тень будущих благ. Крещение Иисуса - прообраз возложения рук.
Иисус крестился в виде возложения рук на Иордане. Таким образом, Он забрал все грехи мира Своим крещением и был распят, чтобы заплатить за грехи. Но большинство христиан не знают, почему Иоанн Креститель крестил Иисуса в Иордане. Крещение Иисуса - ключевое слово в этой книге и неотъемлемая часть Евангелия воды и Духа. Мы можем родиться свыше, только веруя в крещение Иисуса и Его Крест.
 
 Next 
Mongolian 2: УС БА СҮНСНИЙ САЙН МЭДЭЭ РҮҮ БУЦАХ НЬ
 
УС БА СҮНСНИЙ САЙН МЭДЭЭ РҮҮ БУЦАХ НЬ
電子書下載
PDF EPUB
有聲讀物
有聲讀物
 
有聲讀物

與該標題相關的書籍