Search

Проповеди

Тема 11: Скинията

[11-2] Нашият Господ, който страдаше за нас (Исая 52:13-53:9)

Нашият Господ, който страдаше за нас
(Исая 52:13-53:9)
"Ето, служителят Ми ще благоуспее, 
Ще се възвиси и издигне, и ще се възнесе твърде високо. 
Както мнозина се чудеха на тебе, 
(Толкова бе погрозняло лицето му, 
повече от лицето на кой да е бил човек, 
И образът му от образа на кой да е от човешките синове), 
Така той ще удиви много народи; 
Царете ще затворят устата си пред него, 
Защото ще видят онова, за което не им се е говорило, 
И ще разберат това, което не са чули. 
Кой е повярвал известието ни? 
И на кого се е открила мишцата Господна? 
Защото израсна пред Него като отрасъл, 
И като корен от суха земя; 
Нямаше благообразие, нито приличие та да Го гледаме, 
Нито красота та да Го желаем. 
Той бе презрян и отхвърлен от човеците. 
Човек на скърби и навикнал на печал; 
И, както човек, от когото отвръщат хората лице, 
Презрян бе, и за нищо Го не счетохме. 
Той наистина понесе печалта ни, 
И със скърбите ни се натовари; 
А ние Го счетохме за ударен, 
Поразен от Бога, и наскърбен. 
Но Той биде наранен поради нашите престъпления, 
Бит биде поради нашите беззакония; 
На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, 
И с Неговите рани ние се изцелихме. 
Всички ние се заблудихме както овце, 
Отбихме се всеки в своя път; 
И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни. 
Той беше угнетяван, но смири Себе Си, 
И не отвори устата Си; Както агне водено на клане, 
И както овца, която пред стригачите си не издава глас, 
Така Той не отвори устата Си. 
Чрез угнетителен съд биде грабнат; 
А кой от Неговия род разсъждаваше, 
Че биде отсечен отсред земята на живите 
Поради престъплението на Моите люде, върху които трябваше да падне ударът? 
И определиха гроба Му между злодеите, 
Но по смъртта Му при богатия; 
Защото не беше извършил неправда, 
Нито имаше измама в устата Му."
 

Сега евангелието се разпространява по целия свят

Този век наистина върви към края си. И политиката, и стопанството, всичко върви към края. Особено, голям вятър на война постепенно се показва, тъй като най-мощните велики държави все още се опитват да разширят влиянието си в останалия свят. По-близо до моя собствен дом, неотдавна Северна Корея съобщи, че развива ядрено оръжие, и така породи голямо разместване в международна общност. По това време в света обхванат от икономическа криза аз мога само да се надявам, че всички свързани с тази полемика ще бъдат способни да разрешат всичките проблеми с мъдрост, не с безразсъдност, и ще постигнат споразумение, за да процъфтяват съвместно.
Трябва да се молим всеки ден, за да ни даде Бог повече време и да ни позволи по-нататък да разпространяваме евангелието. Това не е защото аз се боя от смъртта. Това е защото остават страни, където още не се проповядва истинското евангелие, а също има страни, където истинското евангелие тъкмо започва да разцъфтява. Аз искам да продължавам да разпространявам истинското евангелие още повече, когато то напъпва и разцъфтява, понеже евангелието все още трябва да се проповядва повече и по-далеч.
Разбира се, Бог прави така, че всичко съдейства за добро, но аз се безпокоя за това, че човек може да бъде толкова глупав. В действителност има хора, които заплашват живота на други, а сами не знаят, кога и как ще дойде смъртта им; някои от тях дори се опитват да убият други.
Сигурен съм, че Бог без съмнение управлява сърцата на всичките водачи на света. И аз също съм сигурен, че Той ще ни даде мир.
В този век народът на Израел все още чака обещан Месия. Те трябва да осъзнаят, че техният Месия е никой друг освен Исус. Те трябва да признаят Исус за Месия, когото те чакат, и да вярват в Него. В недалечно бъдеще евангелието, което се харесва на нашия Господ, бързо ще се разпространи в Израел, а също в други страни, където вратата на евангелието още не е открита. В действителност евангелието се разпространява по целия свят толкова бързо, че то разцъфтява напълно в този век на последните дни.
Аз съм чул, че богословска семинария в Бангладеш е направила нашите английски публикации задължително четиво за студенти да завършват семинарията. След като чуят за евангелието на водата и Духа за първи път, всичките студенти в тази семинария сега бързо ще получат опрощението на греховете още преди да имат възможност да се почудят.
Също така аз се надявам, че преди всичко всичките теолози на света ще получат опрощението на греховете, като познаят и повярват в евангелието на водата и Духа. А тези от нас, които са получили опрощението на греховете преди тях, трябва винаги да се молят за това. И трябва не само да се молим, но и да водим живота на вяра.
 

Месията дойде на тази земя около 700 години след пророчеството на Исая

Исая беше пророк, който живееше на земята около 700 години преди рождението на Исус Христос. Въпреки че всъщност той дойде 700 години преди идването на Исус Христос, той обаче знаеше много неща за Месията, затова Исая пророкуваше всичко за това, като Месия ще дойде и как Той ще изпълни Своята мисия на спасението, като че ли беше видял Месията със собствените си очи. В Исая, от 52:13, в глави 53 и 54, Исая непрекъснато пророкува, как именно Месията ще спаси човечеството от греха. Това е просто удивително, че той толкова точно пророкуваше, че Исус Христос наистина ще дойде на земята, ще поеме всичките грехове върху Себе Си чрез кръщението Си, ще пролее кръвта Си на Кръста и по този начин ще даде спасението на всички нас. И 700 години след пророчеството на Исая Исус Христос наистина дойде на земята и изпълни Своята мисия точно както Исая беше пророкувал.
Исая пророкуваше, че Месията щеше да дойде на земята и щеше да благоуспее. Както казва пророчеството в Исая 52:13: "Ето, служителят Ми ще благоуспее, Ще се възвиси и издигне, и ще се възнесе твърде високо." Исус Христос дойде на земята в плът като човек и наистина пое върху Себе Си всичките грехове на света чрез кръщението Си, затова Той можеше да отдаде живота Си на Кръста и по този начин да понесе наказанието за греховете на цялото човечество. Както Исая пророкуваше, всичко се изпълни предпазливо. Благодарение на предпазливите дела на Исус Христос всичките грехове на човечеството наистина са изчезнали и Неговото име наистина е станало много високо, издигнато и възхвалено, всичко според думите на пророчеството. Това, което Исая пророкуваше за нашия Господ, наистина се е осъществило.
Обаче когато нашият Господ дойде на земята, израелтяните не Го признаха. Въпреки че нашият Господ дойде на земята и наистина пое върху Себе Си греховете на света, включително и греховете на израилтяните, умря на Кръста и възкръсна от мъртвите, израелтяните не повярваха нито в кръщението на Месията, нито в Неговата кръв. В действителност израилтяните не признаха, че Месията вече е бил роден и че чрез кръщението и Кръста Си Той е отнел не само греховете на израилтяните, но също греховете на цялото човечество. Те не осъзнаваха, че Исус Христос наистина беше Божият Син, истинският Месия на израилевия народ. Сега израилтяните трябва да осъзнаят по подходящ начин, че Исус наистина е Месията, когото те чакаха в продължение на всички тези години.
 


Страданията на Исус трябваше да изличат греховете на света


Когато Исус дойде на земята, Той наистина претърпи необикновено и неописуемо оскърбление. Както е написано в Исая 53, Месията наистина изглеждаше да е човек на печал. Като пое върху Себе Си множество наши грехове, Той беше толкова огорчен, че Библията казва, че ние дори укрихме лицата си от Него.
Но малко наистина признаха Исус за Месия. Той беше много огорчен от хората на Неговото време, затова много не можаха да Го признаят и да вярват в Исус Христос като Месия и Спасител. Нашият Господ наистина дойде на земята според волята на Отец, за да изпълни Своята мисия на спасението на човечеството от греховете на света, и за да направи това, Той наистина много претърпи. За Него не беше достатъчно просто да дойде на този свят, създаден от Него, в плът на човек, когото Той Самият бе създал по Своя образ, но Той даже беше пренебрегван, осмиван, изранен и угнетен дотолкова, че, както ни казва Писанието, ние дори укрихме лицата си от Него, понеже не можахме да гледаме това. Той съвсем не беше почитан като Месия на земята, а обратно, беше третиран и угнетяван, сякаш беше луд, а Неговото смирение беше неописуемо. Както ние отвръщаме лицата си, когато виждаме, че някой е много унижаван и презиран, също така Месията беше толкова силно угнетяван пред собствените Му създания, че по това време израилтяните укриха лицата си от Него.
Когато Исус дойде на земята, как Той изглеждаше? Когато Месията дойде на земята, Той наистина беше като отрасъл, като корен от суха земя. С други думи, в Неговата външност нямаше нищо удивително. В действителност, дори като сравняваме нашия Господ със себе си, ние не можем да кажем, че Месията беше особено красив или привлекателен. Във външността на нашия Месия наистина нямаше нищо, с което Той би могъл да се гордее.
Когато Месията наистина дойде на земята, в Неговата външност наистина нямаше красота, поради която бихме могли да Го искаме или да Го почитаме. Но независимо от тази външност, Той, като нашият Месия, предпазливо прие полагането на ръце от Йоан, за да поеме всичките ни грехове върху Своята плът според системата от жертвоприношения, страдаше и проля кръвта Си, възкръсна от мъртвите и по този начин ни спаси от всичките ни грехове. Месията наистина пое всичките ни грехове върху Себе Си чрез кръщението от Йоан, затова Той можеше да бъде разпънат и да пролее кръвта Си за нас.
В Исая 53:3 е написано: "Той бе презрян и отхвърлен от човеците. Човек на скърби и навикнал на печал; И, както човек, от когото отвръщат хората лице, Презрян бе, и за нищо Го не счетохме." Нашият Месия дойде на земята и изми всичките грехове на света, като прие полагането на ръце и като проля кръвта Си, затова Той наистина трябваше да бъде потъпкван по този начин от израилевия народ и от римските войници.
 

Страданията на Месията бяха предсказани преди около 700 години

Това, че Месията наистина трябваше да дойде на земята, да бъде кръстен от Йоан, да пролее кръвта Си на Кръста и да възкръсне от мъртвите, пророк Исая пророкуваше още около 700 години преди рождението на нашия Господ. Пророк Исая пророкуваше за бъдещето на Месията, и Исус Христос наистина дойде на земята така, както той пророкуваше. Тоест Месия Исус се роди от дева в ясли в смирение, пое върху Себе Си греховете на света със Своето кръщение от Йоан Кръстител, отиде на Кръста, където проля кръвта Си и умря за нашето спасение, а на третия ден възкръсна от мъртвите.
Също като във време на полагането на ръце върху главата на жертвата и проливането на кръвта й в деня на умилостивение (Левит 16), когато греховете на цялата година бяха изкупвани, така Исус наистина пое всичките ни грехове чрез кръщението Си от Йоан, проля кръвта Си и умря на Кръста, всичко според истинското Слово на пророчеството. Като пое всичките грехове на света чрез кръщението Си, Исус наистина преживее три години на страдания в продължение на обществения Си живот. Месия Исус страдаше, защото всичките грехове на света бяха възложени върху Него чрез Неговото кръщение от Йоан Кръстител, и също беше презиран, преследван и потиснат от хора.
В действителност хора не само не признаваха това, че Исус беше Месия, но също някои евреи и римляни безгранично ненавиждаха и преследваха Исус. Те много силно Го ненавиждаха и презираха.
Исус наистина пое върху Себе Си веднага всичките грехове на човечество, като бе кръстен от Йоан Кръстител в река Йордан и като проля кръвта Си на Кръста след това. Месията бе кръстен от Йоан и проля кръвта Си на Кръста, за да изпълни волята на Своя Отец. Той бе съблечен гол на Кръста и оплюван. По това време всички обкръжаващи хора осмиваха Исус, като се надсмиваха над Него: "Ако ти наистина си Божий Син, слез и спаси Себе Си!"
Когато Исус почна обществения Си живот със Своето кръщение, Той наистина трябваше да претърпи много страдания, причинени Му от човечеството. Въпреки че Исус Христос наистина пое върху Себе Си греховете на света чрез кръщението Си заради човечеството, хора не можаха да разберат това, ненавиждаха Исус, който бе дошъл като техният Месия, непрекъснато Го преследваха, причиниха Му големи страдания, осъждаха Го и оскърбяваха. В действителност Месия Исус беше ненавиждан толкова силно, че Писанието казва, че на земята Той беше третиран като червей.
Вие наистина нямате представа за това, колко силно фарисеите ненавиждаха Исус. Фарисеите не можаха да дадат покой на Месията, който изглеждаше да заплашва тяхното водачество и известност. Затова те ненавиждаха Месията, винаги се опитваха до Го обвиняват и без колебание отново нахвърляха се върху Него всеки път, когато техните предишни опити се проваляха. Месията търпеше най-разнообразни оскърбления и обвинения, пълни с ненавист и зло. Исая пророкуваше, като Месия ще страда. Затова в подробното пророчество на пророк Исая, написано 700 години преди идването на Месията, ние можем да видим, как Исус щеше да е приет на земята.
 


Повярваха ли хора в Исус Христос като Месия, Който бе дошъл чрез водата и чрез кръвта?


Обаче, независимо от тези страдания, Месия Исус спокойно започна и изпълни Своята мисия. Сега израелтяни и всички хора на света трябва да осъзнаят и да вярват, че Месията е Исус Христос. За да измие греховете на израилтяни и на хора на целия свят, Месията наистина прие кръщението чрез полагането на ръце, наистина бе разпнат и по този начин претърпи всичките Си невероятни страдания, и само така съвършено спаси вярващите в Неговото служение от всичките грехове и одобри вярата на тези вярващи. Въпреки че Месията дойде на този свят в кроткото тяло, въпреки че Той бе кръстен, умря на Кръста и възкръсна от мъртвите, за да измие всичките грехове, имаше много малко хора, които повярваха в Него. За да живеем, ние трябва да повярваме, че Исус наистина е нашият истински Спасител и Месия и че Той е Месия не само за израилтяни, но за цялото човечество.
Въпреки че Исус наистина пое върху Себе Си греховете ни чрез кръщението Си и отне нашите собствени страдания, болести и осъждане, някои хора мислят: "Какъв грях Той бе извършил, че трябваше да страда толкова много?" Но в действителност Исус е безгрешният Божий Син. Като пое всичките ни грехове, Месията жертвено претърпи вместо нас всичките проклятия, болки и страдания за греховете ни. Чрез всичките страдания, които Исус претърпи в продължение на 33 години на Своя живот от идването на земята, Той ни е спасил от всичките ни грехове.
По това време, като слушаха Божието Слово чрез пророк Исая, хора на това време вярваха ли в Месия Исус Христос, който дойде чрез водата и Духа? Кой вярваше в това евангелие на водата и Духа, което ние проповядваме сега? Дори сега има мнозина, които абсолютно не се интересуват от евангелието на водата и Духа, даже ако твърдят, че са повярвали в Исус.
Тук, в главния стих, пророк Исая пророкува, че Божият Син ще дойде на земята, ще действа мъдро, ще поеме върху Себе Си всичките ни грехове, ще понесе наказанието за тях и по този начин ще ни спаси. Но малко хора са приели истината, която Той е изпълнил. Обаче аз съм сигурен, че скоро хора от всички народи ще признаят Исус Христос как свой Месия и ще Го прославят. Вие осъзнавате ли сега, че Месия Исус страдаше поради грехове на израилевия народ, поради наши грехове и грехове на цялото човечество? Пророк Исая, който искаше да знаем и да вярваме в това, пророкуваше за служението на Месията по този начин.
 

Месията беше като корен от суха земя

Пророк Исая предсказваше за идването на Месия Исус Христос, че като дойде на земята, Той щеше да дойде в толкова жалко подобие. Исая каза, че Месията "израсна пред Него като отрасъл, И като корен от суха земя" (Исая 53:2). Когато Исус Христос дойде на земята в плът като човек, Той не беше някой, когото хора биха могли да считат за привлекателен. Той не беше мускулест, висок и добре сложен човек като Арнолд Шварценегер или Силвестър Сталоун. В действителност Той беше толкова непоказен, че ако Го видяхме, ние наистина бихме изпитвали състрадание към Него, бихме Го съжалявали и Му съчувствали. Обаче Неговото Слово беше като меч остър и от двете страни.
Месия Исус не само имаше привлекателна външност, но също беше беден в материално отношение. Иосиф, баща Му по плът, беше само дърводелец. Семейство, за което се грижеше дърводелец, по това време, както и сега, не беше състоятелна. Само благодарение на тежкия си труд дърводелци можаха да преживяват.
Също така Месията, като дойде на земята, не можеше да ходи на училище. И затова фарисеите се опитваха да Го осмеят поради това, но не можаха да направят това, тъй като само биха показали, че Месия Исус Христос наистина беше Божий Син. Кракът на Исус никога не стъпи в училището на Гамалиил, най-престижно еврейско училище на това време, където преподаваше Гамалиил, един от най-великите учени на Закона. В това училище ученици можаха да се учат от велики учители на Закона, които имаха дълбоки знания не само за този свят, но и за Закона. Но Исус не се учеше в такова училище. Няма никакви сведения за това, че Той се учеше в училище. Обаче въпреки това Месията добре знаеше всичко, което е написано в Закона на Стария Завет, а още повече пророчеството на Стария Завет за Месията; Той особено добре знаеше всичко това и имаше най-голяма вяра от всички хора. Нямаше нищо нелогично или отстъпващо от Божия Закон в това, което Той говореше.
 

Защо Месията трябваше да бъде толкова потиснат, унижен и презиран?

За да стане наистина настоящ Месия за израилевия народ, да го спаси от всичките грехове и да го направи Божий народ, нашият Месия дойде на земята и охотно понесе всичките страдания, унижения, осмиване и презрение. Страданията и презрението, които Месията наистина претърпи заради израилевия народ, бяха изключително голяма жертва и търпение. Страданията, които Месията претърпи за нас, бяха толкова големи, че ние бихме отвърнали лице от Него. Но Исус беше Месия, който трябваше да ни спаси от греховете ни и съда, затова Той наистина ни е освободил от греховете ни чрез Своите неизразими страдания и презрение пред всичките хора. Затова Исус страдаше на този свят.
Месия Исус претърпи толкова големи страдания и презрение, затова хора по това време не можаха дори да Го гледат. Ние никога не трябва да забравяме, че въпреки че Исус наистина дойде като наш Месия, в действителност, за да изпълни и да завърши Своята роля и мисия, Той като Месия на цялото човечество много страдаше и благодарение на това ни освободи от нашите грехове и наказанието за греха.
И въпреки че Месията бе разпънат на кръста, хора не преставаха да се надсмиват над Него: "Защо не слизаш оттам? Ако Ти наистина си Божий Син, просто слез от Кръста. И как Ти можеш да бъдеш Божий Син? Ако Ти наистина си Божий Син, то слез от Кръста и спаси крадеца обесен в съседство с Теб; но още по-добре, слез от Кръста и спаси Себе Си!" Те продължаваха да се надсмиват: "А защо не превърнеш този камък в хляб? Ако Ти си Божий Син, дай ни доказателство! Покажи ни доказателство, за да повярваме. Ако не можеш да направиш дори това, що за Месия Ти си? Колко жалко!"
Така хора оскърбяваха, осъждаха и осмиваха Месията нескончаемо. Те съблякоха Го гол, удряха Му плесници и заплюваха Го. Нашият Господ претърпи най-големи насмешки, унижения и оскърбления, така че никой не е виждал и няма да види нещо подобно. Той също бе осъден на разпятие на Кръста, а по това време това наказание беше предназначено за най-лоши престъпници. Войници бичуваха нашия Месия, заковаха ръцете и нозете Му на Кръста и проляха всичката кръв, която Той имаше в Неговото тяло.
Исус наистина е понесъл всичките презрения, болки и страдания, за да изпълни Своето служение на Месия заради нас. В разпятието Той е поел всичките ни грехове, всичките ни проклятия, всичките ни болести и наказания за греховете. Той претърпи вместо нас всичките страдания, които в действителност ние трябваше да претърпим, и дори отдаде собствения Си живот заради нас. Месията е станал Спасител за тези от нас, които вярват, че Исус наистина е нашият Спасител. Той охотно е станал нашият Месия. Той е дошъл на земята според волята на Своя Отец и е поел върху Себе Си греховете ни и наказанието за греха на Кръста заради нас, а след това е възкръснал от мъртвите, и всичко това за да ни спаси!
Мои братя и сестри, вие ли мислите, че на Исус беше лесно да търпи всички тези страдания и унижения пред всички тези чужденци? Ако бяхме на Неговото място, ако претъпихме всички тези оскърбления, ако бяхме съблечени голи, оскърбени, мъчени и разпънати не само пред собствените ни семейства, мъжете или жените или дори пред близките ни, но също пред нашите врагове, то бихме обезумели пред смъртта! Нашият Господ бе разпнат, за да може всеки да види Неговото унижение, не в някакъв тъмен ъгъл, но на високо място, за да може всеки да Го сочи с пръст и да Го заплюва.
Още по-големи страдания, печал и трудности настъпиха за нашия Господ преди разпятието Му. Преди да заковат Исус на Кръста, хора се погрижиха за това, че Той претърпи всякакви страдания. Той бе изправен пред тълпа и бе съден в тяхно присъствие, те Го заплюваха, и дори слуга на първосвещеника удари лицето Му. Те Го заплюваха! Хора Му удряха плесници и Го шибаха, и Го замериха с камъни! Исус Христос претърпи всички тези унижения именно заради никой друг, освен нас!
Писанието казва, че Той е бил разпнат заради нас: "Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония" (Исая 53:5). Месията е претърпял такива страдания, за да спаси всички хора, особено израилтяни, от греховете им и наказанието за греховете. Този Месия се погрижи за греховете на света и наказанието за греха, като бе кръстен от Йоан, и завърши Своето служение на Месия, като претърпи униженията от собствения народ, римски войници и хора от много други народи.
Бог пророкуваше в пророчествата, че Месията наистина щеше да спаси именно тези хора, които Му се противиха, от всичките грехове, извършени от цялото човечество; и според пророчеството Исус Христос наистина дойде на земята като Месия, наистина претърпи всички тези страдания и ни спаси от греховете ни и наказанието за греховете, като проля Своята скъпоценна кръв.
Нашето спасение от греховете и от наказанието за греховете чрез вяра в Месията в действителност не е дошло без цената на жертвата. Благодарение на това, че Исус Христос е дошъл на земята и е претърпял всичките страдания, сега ние можем да станем безгрешни, и именно благодарение на това, че този Месия е бил осъден за всичките ни грехове, ние можем с вяра в сърцата ни да получим дара на спасението и опрощението на греховете, и да станем Божии чада. Именно благодарение на нашия Месия ние можем да станем щастливи хора.
Трябва да благодарим на Месията за даденото ни щастие и Божие благословение. Спасението, което Месията ни е дал, е дошло до нас само чрез вяра ни, понеже въпреки че ние не сме Му принесли никаква жертва, Той сам е принесъл Своята безценна жертва на Бога Отца. Трябва да повярваме, че Самият Бог наистина ни спаси, като претърпи всички тези страдания, и да Му благодарим за това.
 

Слушай, Израилю, обърни се и повярвай в Исус Христос

Сега израелтяните трябва да се разкаят и да вярват в Месия Исус като свой Спасител. Дори сега израилтяните все още не признават, че техният Месия вече е дошъл. Както пророк Исая пророкува, че Месията, Божий слуга, ще дойде на земята, и както това Слово на пророчеството предрича, че този Месия, като дойде на земята, ще спаси всички нас, като пое върху Себе Си всичките грехове на човечеството чрез кръщението Си и като приеме разпятието на Кръста, така Исус Христос наистина напълно е изпълнил Своята мисия на спасението. Сега израелтяните трябва да се обърнат, да познаят и да повярват в тази истина. Те трябва да признаят греха, който техният народ извърши, като разпна Исус. Те също трябва да признаят, че имат множество грехове още от рождението си, и чрез вяра в Месията да се спасят от всичките си грехове и наказанието за греха.
Сега няма никой друг Месия. Тъй като Исус Христос вече е дошъл като Месия, няма никой друг Месия. Как наистина би могло да има някой друг Месия? Как би могло да има някой друг Спасител? Когато израелтяните ще преживяват още по-големи трудности в бъдещето, тогава те ли ще се надяват, че ще се появи някакъв герой на холивудски екшън като Супермен и ще стане техният Месия?
Вече сега израилтяните трябва да признаят Исус Христос за своя Месия. Те трябва да вярват, че Исус Христос наистина е истинският им Месия. Техният Месия вече е дошъл на земята преди 2000 години и, за да поеме върху Себе Си греховете им и да ги направи истински деца на Авраама, е бил кръстен по същия начин като те трябваше да се обрязват, и бе разпнат, за да получат духовното обрязване. Месията е станал истинският Спасител на израилевия народ, като пое върху Себе Си греховете им чрез кръщението Си от Йоан, като прие Кръста и като проля кръвта Си, и като възкръсна от мъртвите.
Израилтяните трябва да се разкаят, за да вярват в Месията. Сега те трябва да вярват в Исус Христос като в свой Месия. Сега израелтяните трябва само да вярват в Исус Христос като в Спасител. Те трябва да осъзнаят, че Месията, за когото пророкуваше Исая, е Исус Христос. Те трябва да осъзнаят и да повярват, че Този, за когото е написано в пророчеството е никой друг освен Самият Исус. Пророчествата на Стария Завет са се изпълнили напълно чрез Исус Христос, до най-малка буква и най-тънък щрих. В главния стих също е написано, че Той ще удиви много народи.
В Исая 52:14-15 е написано: "Както мнозина се чудеха на тебе, (Толкова бе погрозняло лицето му, повече от лицето на кой да е бил човек, И образът му от образа на кой да е от човешките синове), Така той ще удиви много народи; Царете ще затворят устата си пред него, Защото ще видят онова, за което не им се е говорило, И ще разберат това, което не са чули."
Като дойде на земята, Исус Христос срещна много страдания по-големи от страдания на най-лоши престъпници на този свят, осъдени на смърт. Той принесе Себе Си в жертва, като пое върху Себе Си по-много болести и страдания от всеки престъпник на този свят, за да направим цялото човечество Свой народ. Той е спасил Своя народ, който е получил опрощението на греховете чрез вяра в Него. Именно така Той ги е спасил.
Хора ще чуят удивителни вести за спасението, което не са чули и не са видели никога преди. Всички тези, които още не са чули, че Исус Христос наистина беше Месията, в края на краищата ще чуят и ще повярват в тази истина.
 


Исус е Месия, Който вече е дошъл един път и ще дойде отново


Сега ние се приближаваме до последните дни. Това ще бъде век на смърт и на язви. Обаче тези, които вярват в Месията, наистина не боят се от смъртта. Обратно, те с още по-голяма радост чакат щастието на Небето и своето възкресение, което ще настане след тяхната смърт. Това, че тъмнината пада на света, не означава, че ние, праведни, също ще бъдем в тъмнината. Когато това евангелие наистина ще се разпространи по света, тогава Месията ще се върне.
Исус Христос, нашият Месия, е дошъл на този свят като Божий Агнец, като жертва, е кръстил Своето тяло от Йоан и го е отдал на Кръста. Като овца пред стригачите си, Месия Исус спокойно пое върху Себе Си греховете ни, претърпи големи страдания, като прие наказанието за греховете ни на Кръста, възкръсна от мъртвите на третия ден и по този начин стана съвършен Спасител за всички, които вярват.
По това време само някои знаеха, че Исус Христос беше Месията. Само някои знаеха, че Исус Христос стана наш Месия, като дойде тихо на този свят преди около 2000 години, като свидетелстваше за евангелието на Царството в продължение на три години след Своето кръщение, като умря на Кръста и като възкръсна от мъртвите. Тези немного, които търсиха и повярваха в Бога, свидетелстваха, че нашият Господ е истинският Месия, който бе изпълнил тихо цялата Си мисия.
Тези Божии слуги проповядват по целия свят, че Месията ни спаси от греховете ни, като дойде на земята и като прие страданията. В действителност Самият Бог проповядва евангелието на водата и Духа, като позволява на техники за печат да се развиват, като движи историята на света и като прави силни и богати народите, които проповядват това евангелие.
"Исус е Месия. Исус е Месия. Исус е Месия! Ако вярвате в Исус като свой Месията, ще се спасите. Исус е Божий Син. Исус е Създател, който е създал цялата вселена. Той е Бог. Той е Месия и наш Спасител." Божиите слуги продължаваха да проповядват на хора, че Исус е Месия, а също да учат за кръщението, смъртта на Кръста и възкресението Му.
Малко млади хора в Израел осъзнаваха, че преди 2000 години младеж наречен Исус дойде на земята, и че, когато достигна 30 години, Той пое върху Себе Си грехове на човечеството чрез кръщението от Йоан. По това време само учениците на Исус знаеха, че Той беше Месия, и това знание бе дадено само на шепа хора, които наистина се бояха от Бога, а други все още не знаеха тази истина. Изобщо имаше само около 500 светии (1 Коринтяни 15:6) в израилевия народ, които знаеха, че Месията бе отнел греховете на света на Кръста, бе умрял върху него и бе възкръснал от мъртвите. Всички други не знаеха нищо.
На петдесетия ден след смъртта на Исус Христос и Неговото възкресение, Светият Дух наистина слезе върху Неговите ученици. Когато учениците на нашия Господ се молеха в горна стая, Светият Дух наистина слезе върху тях, и те почнаха да говорят различни езици и да свидетелстват, че Месията е Исус Христос. След това Неговите ученици не се бояха от смъртта и смело свидетелстваха: "Исус е Месия. Месията е наш Спасител. Възкръсналият Исус е наш Месия." Затова тогава мнозина повярваха.
Чрез Месия Исус Бог наистина ни е спасил от всичките ни грехове и наказанието за греха. Исус е претърпял толкова големи страдания, за да ни спаси от греховете ни и съда, затова всички ние трябва да вярваме в Него; всички тези, които не вярват, също трябва да се разкаят, за да се върнат и да повярват; и всички ние трябва с вярата да разпространяваме тази истина.
В действителност сега народът на Израел преживява изключително напрегната ситуация. Затова той трябва да чуе това Слово за скинията, което Бог наистина му е казал. Ние също виждаме сега приближаването на последните дни. Евангелието на водата и Духа, показано в системата от жертвоприношения на скинията, без съмнение ще дойде до народа на Израел. Те също ще повярват, че Исус Христос наистина е Месията, за когото Бог им е казал.
Бог вече бе казал на народа на Израел за системата от жертвоприношения, и те повярваха в нея. В действителност те все още искат да принасят жертви на Бога според тази система от жертвоприношения на скинията. Между израилтяни все още има някои консерватори, които живеят в пустиня. Дори сега тези хора живеят в пустиня, като принасят такива жертви. С други думи, те принасят жертвите, които някога бяха принасяни в скинията. Възможно те са потомци на Аарон. За да продължават традицията на своите семейства, те живеят в пустиня, а не в градове. Въпреки че те са израилтяни, живеят обаче като усамотено племе, отделено от прости хора. На тези хора ние също трябва да проповядваме Словото на скинията, тоест че Месията вече е дошъл до нас и ни е спасил според вярата ни.
Трябва да благодарим на Исус за идването Му на земята, за Неговите страдания и за това, че Той е поел наказанието вместо нас, за да ни спаси, като Спасител, от греховете ни и наказанието за греха.
 

"Любовта е силна като смъртта. Ревността е остра като преизподнята"

Това, че ние наистина сме получили спасението от всичките ни грехове и съда за греховете, не беше просто щастлива случайност, случайна пощенска доставка. Нашето спасение не е нещо като верижни писма, които непрекъснато ни казват, че трябва да ги препратим на повече от 20 хора, защото иначе ще бъдем обречени. Нашето спасение чрез опрощението на греховете също не е нещо като многочислени рекламни листчета рекламиращи две пици на цената за една, когато ние можем просто да правим поръчка по телефона и да напълним стомаха си.
В действителност ние сме получили спасението благодарение на Бога, който ни е дал Своя Син, е възложил върху Него всичките ни грехове и Го е изпратил на търпения и страдания за всички тези грехове. Ето защо трябва искрено да вярваме в Него и да Му благодарим. Като знаем, как нашето спасение се е осъществило, ние просто не можем да го отхвърлим като чифт износени обувки, да го сложим настрана като някакъв безполезен разстроен инструмент на тавана, или да го игнорираме, като че ли то се отнася на някой друг?
Има ли някой между вас, който, дори като посещава Божията Църква, още не е получил опрощението на греховете? Има ли някой, който наистина още не е повярвал в евангелието на водата и Духа? Ако между вас наистина има такива хора, всички те трябва да се разкаят и да повярват в Месията, докато още не е твърде късно. Ако сте объркани и не знаете, къде да идете, само вярвайте с цяло сърце в Словото на истината. Тези, които не вярват, отхвърлят тази любов на Божия Син, любовта, с която Той ги е спасил, като претърпи всички тези страдания именно заради тях.
Тези, които недооценяват значението на Неговата любов и я отхвърлят, ще бъдат проклети. Писанието ни казва: "Понеже любовта е силна като смъртта. Ревността е остра като преизподнята" (Песен на песните 8:6). Божията любов е толкова силна и велика, че тя принася най-жестоко наказание на тези хора, които я отхвърлят до край. С други думи, това значи, че ако човек умира, оставайки греховен, той наистина вечно ще търпи безжалостна болка на пъкъла като преизподнята. Ненавист е жестока като преизподнята. Месията ви е възлюби толкова силно, че е бил кръстен, е пролял кръвта Си и е претърпял различни страдания, за да ви спаси, затова ако вие не вярвате в тази любов и я отхвърляте, то без съмнение ще търпите тази жестока болка. Това е нищо друго освен пъкъл.
Затова Бог каза: "И тъй като е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд" (Евреи 9:27). Когато ние умираме, плътта ни умира, но пред Бога това още не е краят. За да унищожи жестоко тези, които отхвърлят Божията любов, Бог им е дал вечния живот, в който няма смърт и който е пълен с немилосърдни страдания. С други думи, Той наистина ще ги хвърли в огън горящ вечно и ще ги принуди да търпят цялата тази болка непрекъснато, вечно. Това жестоко страдание е нищо друго освен жестоката Божия ненавист. Вие ли мислите, че Бог никога не би могъл да направи това? Не забравяйте, че за Бога няма нищо невъзможно!
Величествената и безгранична Божия любов към нас чрез Неговата саможертва заради нас ни е спасила от всичките ни проклятия, грехове и наказания. Именно любовта на Месията може да разрешим завинаги всичките ви проблеми. Наистина няма нищо по-голямо от любовта на Месията. Без вяра в Месията Божията любов е затворена за нас. Тази любов ни е дадена само от Бога, който е станал наш Месия, и именно Неговият Отец Го е изпратил до нас. Всемогъщият триедин Бог ни е възлюбил по този начин и ни е спасил от греховете ни и наказанието. Ето защо трябва да повярваме в Месията, да Му благодарим, да Го възхваляваме и да се радваме на вяра ни в Месията.
Колко благодатно е това, че Месията ни е дал евангелието на водата и Духа! Ако някой не знае, колко безценна е тази любов и че никога не ще може да е заменена с нещо друго на този свят, то той без съмнение е един от най-глупави хора. Колко страшни страдания и болки нашият Господ е претърпял заради нас! Ние наистина сме несъвършени, обаче сме много благодарни за Неговата любов и затова посвещаваме всичките ни оставащи сили на проповядване на тази любов между тези, които все още не я познават.
За да извършваме Божиите дела, ние също трябва да търпим страдания и трудности. Ние не трябва да търсим само собствено благополучие. Ако ние наистина сме се спасили, като сме приели Неговата жертвена любов и като сме се облекли в нея, трябва също да делим тази любов с други. Както Исус Христос е претърпял всичките Си страдания, за да измие всичките ни грехове, не с любовта на плътта, но с истинската Си любов, също така ние трябва да извършваме Неговите дела във вяра, охотно да издържаме на трудности, страдания, ненавист, унижения и оскърбления заради това, за да получат други хора също опрощението на греховете. Трябва да претърпим такава ненавист в името на любовта. Ако вие наистина сте получили опрощението на греховете, то съм сигурен, че в сърцата ви наистина има тази любов.
И новородените, които наистина знаят, какви те бяха по-рано и колко велика и могъща е Исусовата любов на спасението, дават плодове. Спасените са дървета, които дават плодовете на спасението: "Защото от плода се познава дървото" (Матей 12:33). Преди да получите спасението, вие бяхте пълни с грехове, и затова не бихте могли дори да недоволствате, ако бяхте хвърлени в пъкъла. Но вие сте повярвали, че Бог стана ваш Спасител, като дойде на земята в плът като човек и като прие страданията заради вас, и че Той търпеше вместо вас, за да ви спаси от греховете ви и съда. Затова вие сте се спасили чрез вяра. Ако вие наистина сте получили тази любов, то без съмнение трябва с цяло сърце да искате да живеете за други хора.
Ако някой няма такова сърце, то той не е получил опрощението на греховете. По-точно, той само се преструва, че е получил опрощението на греховете.
Нашият Господ е претърпял всичките страдания и ни е спасил от всичките ни грехове и съда, защото ни е възлюбил, затова ако ние наистина сме се спасили чрез вяра в тази любов, то в сърцата ни също има тази любов. Защо? Защото сега нашият Господ живее в сърцата ни. Той е бил разпнат заради нас и ни е възлюбил, затова ние също трябва да искаме да живеем за други хора и да издържаме на трудности заради тях. Тези от нас, които са получили опрощението на греховете, повече нямат никакъв грях в сърцата им, затова сърцата ни напълно са се изменили и са станали подобни на сърцето на Исус Христос.
Аз благодаря на Исус Христос за това, че Той е дошъл на земята, е бил кръстен и е пролял кръвта Си на Кръста, за това, че Той е претърпял страданията заради нас и по този начин е станал наш Месия, Който ни е спасил от всичките ни грехове.