Search

Проповеди

Тема 11: Скинията

[11-3] Яхве, Живият Бог (Изход 34:1-8)

Яхве, Живият Бог
(Изход 34:1-8)
"След това Господ каза на Моисея: Издялай си две каменни плочи, като първите; и ще напиша на тия плочи думите, които бяха на първите плочи, които ти строши. Бъди готов за утринта, и на утринта качи се на Синайската планина та застани пред Мене, там на върха на планината. Но никой да не дохожда с тебе, нито да се яви някой по цялата планина; и овците и говедата да не пасат пред тая планина. И така, Моисей издяла две каменни плочи, като първите; и на утринта, като стана рано, изкачи се на Синайската планина, както му заповяда Господ, и взе в ръцете си двете каменни плочи. И Господ слезе в облака, застана там до него, и прогласи Господното Име. Господ замина пред него и прогласи: Господ, Господ, Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив, Който изобилва с милост и с вярност, Който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху чадата и върху внуците им, до третото и до четвъртото поколение. Тогава Моисей бързо се наведе до земята и се поклони."
 

Ние трябва да узнаем, кой в действителност е този Бог, в когото вярваме

Нека започнем от Изход 3:13-16: "А Моисей рече Богу: Ето, когато отида при израилтяните и им река: Бог на бащите ви ме изпрати при вас, и те ми кажат: Как Му е името? що да им кажа? И Бог рече на Моисея: Аз съм Оня, Който съм. Рече още: Така ще кажеш на израилтяните, Оня, Който съм, ме изпрати при вас. При това, Бог рече още на Моисея: Така ще кажеш на израилтяните: Господ, Бог на бащите ви, Бог Авраамов, Бог Исааков, и Бог Яковов, ме изпрати при вас. Това е Името Ми до века, и това е Името Ми из род в род. Иди, събери Израилевите старейшини и кажи им: Господ, Бог на бащите ви, Бог Авраамов, Исааков, и Яковов, ми се яви и рече: Наистина ви посетих и видях онова, което ви правят в Египет."
 


Кой е Бог Яхве?


Името на Господа на староеврейски език е Яхве или Yhwh, традиционно Йехова, и Йехова означава "Аз съм този, който Съм". С други думи, Бог не е създание, но съществува самият, Той е Създателят, който е създал цялата вселена и всичко в нея.
Нека прочетем Изход 6:2-7: "Бог говори още на Моисея, като му каза: Аз съм Иеова. Явих се на Авраама, на Исаака и на Якова с името Бог Всемогъщи, но не им бях познат с името Си Иеова. Поставих още и завета Си с тях, да им дам Ханаанската земя, земята в която бяха пришелци при пребиванията си. При това, чух пъшкането на израилтяните поради робството, което им налагат египтяните, и си спомних завета. Затова, кажи на израилтяните: Аз съм Иеова; ще ви изведа изпод товарите на египтяните, ще ви избавя от робството ви под тях, и ще ви откупя с издигната мишца и с велики съдби. Ще ви взема за Мои люде, и ще бъда ваш Бог; и ще познаете, че Аз съм Господ, вашият Бог, Който ви извеждам изпод египетските товари."
В стих 3 е написано: "Явих се на Авраама, на Исаака и на Якова с името Бог Всемогъщи, но не им бях познат с името Си Иеова." В Библията на Крал Джеймс думите "с името Ми Господ" са преведени като "с името Ми Йехова." Словото Йехова на староеврейски език означава "Този, който е" или "името на истинския Бог." Преди Бог не разкриваше на човечеството името Си Йехова. Ето защо по това време хора Го наричаха просто Бог. Но сега, за да спаси израелтяни, Бог искаше да яви името Си Йехова на всички хора на този свят. "Аз съм Йехова. Аз съм Йехова. Аз съм Този, който съм, Този, който съществува от само себе си." Бог искаше да яви Своето име по този начин.
Бог е Този, който съществува от само себе си: "Бог Авраамов, Исааков и Яковов." Той беше жив още преди най-древните времена, още преди началото на всичко. С други думи, Бог живее и съществува вечно. Бог остави израелтяни, деца на Авраама, да бъдат поробени в Египет в продължение на 430 години, а след това обеща да ги освободи от робството и да ги заведе в Ханаанската земя. Както Той бе обещал, Бог Йехова се яви след 430 години и заповяда на Моисей да спаси израелтяни от гонения на фараона. "Аз съм Йехова. Аз съм Този, който съм, твой Бог. Пусни людете Ми." Заради народа Си Той се яви на Моисей и заповяда на фараона да пусне народа Му, понеже Бог Йехова знае страдания на израилевия народ. Като знаеше, че Неговият народ стенеше под бремето на робство, Бог каза, че Той ще го освободи от робството.
430 години след обещанието Му на Авраама Бог дойде към израилевия народ и му се яви. "Аз съм Йехова. Аз съм Бог. Аз съм дошъл, за да изпълня обещанието, която съм дал на Авраама, баща ви, че ще изведа деца му из Египет и ще ги доведа в Ханаанската земя. Аз зная всичките ви страдания. А сега иди кажи на фараона всичко това." Ето какво каза Бог Йехова.
Трябва да осъзнаем, че Бог наистина е Бог Авраамов, Исааков и Яковов. Бог също е наш собствен Бог. Тогава какво е Неговото име? Неговото име е Йехова, което значи "Този, който съществува от само себе си." Бог съществуваше още преди създанието на вселената като Този, който съществува от само себе си, чието съществуване не зависи от никой друг, освен Него.
 

Трябва да разберем значението на Божието име

Изключително важно е да осъзнаем и да повярваме, че Бог е наистина Този, който съществува от само себе си, Този, който ни е създал, който властва над нас и който ни е спасил от греховете ни. Трябва да повярваме в Бога Йехова като в единствения си Бог, понеже този Бог Йехова наистина е създал цялата вселена и продължава да съществува дори сега.
По същия начин, както израелтяни, ние също вярваме в Бога и сме получили Неговата заповед. Също като израелтяните не можаха да спазват целия Закон, така ние не може да живеем според Закона. Затова поради греховете ни пред Бога ние също не бихме могли да отбегнем страшния съд за греховете. С други думи, поради греховете ни ние наистина не можем да отбегнем Божия съд.
Ето защо всеки от нас трябва да заплати откуп на Бога, за да изкупи собствени си грехове. За да се спасим от греховете ни, трябва да ги изкупим пред Бога Отца с цената на нашия собствен живот, чрез вяра ни. Ние фактически трябва да заплатим цената, еквивалентна на нашия собствен живот, за да понесем Неговата праведна присъда и да покажем милосърдната Божия любов. Само чрез принасяне на истинското изкупление на живот за греховете ни мир можеше да се възстанови между Бога и човечеството. Ние можем да се спасим от всичките ни грехове и наказанието само чрез вяра.
Наистина всеки път, когато ставаме пред Бога, трябва да признаваме, че ние сме обречени да бъдем съдени и наказани за греховете, които сме извършили пред Него. Чрез вяра в Бога като свой Спасител, ние трябва наистина да осъзнаем и да признаем, че сме обречени на пъкъла поради греховете ни, и да вярваме в Месията като свой собствен Спасител, Който е заплатил цената на греховете ни и ни е освободил от съда за греховете. Ставайки пред Бога, трябва да вярваме в кръщението и кръвта на Исус Христос, жертвите за греховете ни, да вярваме в Него като Месия и да Го признаваме. Трябва да признаваме, че всички ние сме грешници пред Бога, понеже не можем да спазваме Неговите заповеди, и трябва да вярваме, че Месия Исус Христос ни е спасил от греховете ни.
Трябва да признаем, че не можем да отбегнем Божието наказание за греховете. Затова като признаем нашата греховност, ние можем да получим благословението на опрощението на греховете, което Бог ни е дал, и да построим фундамент на вяра ни, която ще ни даде Божието милосърдие и опрощението на греховете.
За да ни направи Свои деца, Бог ни създаде по Своя образ, но Той ни позволи да се родим немощни. Като потомци на Адама, всички ние сме се родили грешници, но, според Божието провидение, Той трябваше да ни направи Свои деца.
Ние не можахме да отбегнем наказанието за греховете ни, но, за да изпълни Своята воля, Бог ни е изпратил Своя собствен Син и е простил всичките ни грехове. Исус, Божий Син, е приел кръщението и е умрял на Кръста според Божия план. Затова Бог Йехова е подарил нов живот на тези от нас, които вярват, че всичките грехове на света са били възложени върху Неговия Син чрез кръщението от Йоан, и че Той ни е спасил от всичките ни грехове със Своята кръв на Кръста, и че по този начин Той е отнел цялото наказание за греховете ни.
Кръщението на Исус и Неговата кръв бяха жертвата, която беше предостатъчна да ни позволи, когато вярваме, да получат нов живот, да се спасим от всичките ни грехове и да станем Божии чада. Трябва да се спасим от всичките ни грехове чрез вяра в синята, моравата и червената прежди и препредения висон; трябва да имаме вярата, която ще ни позволи да станем Божий народ. Абсолютна истина е, че само тези, които имат такава вяра, наистина могат да станат Божий народ.
 

Всичките божества на религиите на този свят са само творения на човечеството

Освен Бог Йехова, Исус Христос и Светия Дух всичките други божества са само светски идоли, измислени от самото човечество. Освен Бог нищо в този свят не съществува от само себе си. Ето защо Бог Йехова каза: "Аз съм Този, който съм"
Някой ли в действителност съществува от само себе си? Буда бе роден от утробата на майка си, затова той беше само Божие създание. Също така Конфуций и Мохамед, понеже те всички бяха родени от родителите си, и затова бяха само Божии създания. Статуи на Буда, отлени или издълбани от последователите му, също са просто творения на самия човек, направени от камъни или метали, които Самият Бог е създал. Всичко, от слънцето и до луната, звездите, водата, въздух и галактики на вселена, е създадено от Бога. Няма нищо на този свят, което не е създадено от Бога. Дори ангели, духовните създания, също са създадени от Бога.
Само Бог Авраамов, Исааков и Яковов, в когото ние вярваме, наистина е Бог Яхве, Този, които съществува от само себе си. Бог Яхве не е създаден от някой друг. Само Той съществува от само себе си, само Той е Създателят на цялата вселена и само Той ни е създал. Само този Бог Яхве планираше в Неговата воля да ни спаси от греховете ни и да ни направи Свой народ.
Именно поради този Божий план ние се родим в този свят плачещи и връщаме с празни ръце, и именно поради този план Той ни е позволил да страдаме на този свят и да разберем необходимостта да познаем и да се срещнем с Бога.
Когато казваме, че вярваме в Бога, трябва наистина да признаем, че поради греховете ни и неспособността да спазваме Божиите заповеди ние не можем да отбегнем смъртта, пъкъла и страшните страдания пред Бога. Преди да повярваме в Месия Исус Христос като наш Спасител, ние първо трябва да признаем, че сме грешници, които не могат да отбягнат страшния съд за греха и пъкъла.
 


Бог Яхве е всезнаещ и всемогъщ


Само Бог е всезнаещият и всемогъщ Бог, който наистина ни е създал и властва над света. Като осъзнаем това, ние трябва да признаем пред Бога, какви грешници сме наистина, тоест трябва да признаем, че поради греховете ни ние не можем да отбегнем страшния Божий гняв. Ние също трябва да вярваме в истината, че чрез вяра в Божия Агнец, който е дошъл да ни спаси от всичките ни грехове, и чрез предаване на всичките ни грехове на тази жертва за греховете посредством полагането на ръце върху главата й, бяха решени всичките проблеми на нашите прегрешения. Ние сами наистина трябваше да бъдем съдени и да умрем за греховете ни, но тази жертва е поела върху Себе Си всичките ни грехове чрез кръщението Си, затова греховете ни са измити завинаги. Трябва да повярваме в тази истина. Трябва да осъзнаем, че чрез тази жертва за греховете Всемогъщият Бог наистина ни е спасил, нас, които бяхме обречени на пъкъла, от всичките ни грехове. Хората, които вярват в това, наистина са истински вярващи в Месия Исус Христос.
В действителност неправилно е да вярваме в Месията произволно. Когато казваме, че ние вярваме в Бога, вярата ни трябва да е построена на Библейско правилна основа. Ние също трябва да положим първата и силна основа на истината върху Неговото Слово, което казва: "Аз съм Този, който съм. Аз съм Йехова."
Народът на Израел не можеше да спазва Закона, който Бог заповяда да изпълнява. Заповедите, които Бог даде на израилтяните, бяха дадени също на тези от нас, които живеят в днешния век. Ако вие наистина искате да вярвате в Бога и да станете деца на Авраама по вяра, то трябва да признаете, че Бог е дал 613 заповеди не само на израилтяните, но също на нас, на всеки хора на този свят, на цялата вселена. Ние също трябва да осъзнаем, че не можем да спазваме заповеди, както израилтяните, и затова трябва да отидем на смърт, понеже "заплатата на греха е смърт" (Римляни 6:23).
Трябва да повярваме, че Бог е простил греховете ни чрез истината на синята, моравата и червената прежди. Затова трябва да търсим истината на спасението, чрез която нашият Господ ни е спасил от греховете ни и наказанието за греховете.
Независимо от нашата неспособност да спазваме строгите Божии заповеди, ако не осъзнаваме, че сме страшни грешници, и не признаваме, че ние сме обречени на наказанието за греховете ни, то никога не ще можем да вярваме в Месията. Ако хора вярват, че ще влязат в Небето, дори оставайки грешници, когато в действителност Бог вече е записал греховете им в Книгата на Съда, то те своеволно изменят Божия Закон и извършват грях, като изговарят напразно Божието име. Такива хора никога не ще могат да се спасят от греховете им. Те ще получат вечния съд за греховете им и наказанието в пъкъла, понеже независимо от това дали те вярват или не вярват в Бога, те не Го признават. Тези хора трябва веднага да се разкаят и да изоставят неистинска вяра.
Дори в тоя момент Бог е в сърцата ни и съществува от само себе си във всички тези пространства. И Той знае всичко за нас.
И въпреки че Бог е жив, има хора, които не вярват в Него и дори надсмиват се над Него. Но всички ние се нуждаем от жертви за греховете ни. Ето защо Бог заповяда на израилтяните да принасят изкупителни жертви на жертвеника за всеизгаряние в скинията според Божия план на спасението.
Бог наистина е Този, който съществува от само себе си. Той е Този, които беше преди и е сега. Той е Бог, който живееше, се явяваше и говореше на нашите прародители по вяра, Той е Този, който живее, се явява и говори на нас сега, Този, който действа между нас, който ни води и управлява живота ни.
 

Истината, която не трябва да забравяме

Въпреки че ние сме спасени, има едно нещо, което ние никога не трябва да забравяме. Това е, че въпреки че ние не можем самостоятелно да отбегнем вечното наказание, чрез кръщението Си и кръвта на Кръста нашият Господ напълно ни е спасил от съда за греховете ни. До деня, когато ние в действителност ще станем пред нашия Господ, ние не трябва да забравяме тази истина и винаги трябва да вярваме в нея в сърцата ни. Трябва да вярваме в това, дори като вече сме в Небесното Царство и като възхваляваме Бога. Трябва да благодарим на Господа за това, че Той ни е позволил, когато бяхме обречени на вечното осъждане и съда за греховете, да вярваме в нашия Господ като свой Спасител и да получим вечния живот.
Трябва вечно да признаваме евангелието на водата и Духа. Какво би се случило, ако ние не бяхме признали, че бяхме обречени на вечното осъждане за греховете ни? Ние не бихме имали никаква причина да прославяме Бога. Бог наистина ни е спасил, нас, които сме смъртни създания, обречени на вечното наказание за греховете ни. Ето защо трябва да повярваме и да прославяме Господа, защото нашият Господ е приел кръщението и е пролял кръвта Си вместо нас. Ето защо вие също трябва да вярвате и да проповядвате евангелието на водата и Духа. Сърцата на тези, които вярват в кръщението, което Исус е приел, и кръвта, която Той е пролял за греховете им, наистина хвалят Бога. Господ ги е спасил от греховете и смъртта, затова те Го възхваляват с вяра всеки ден.
Проблемът се състои в това, че някои хора неправилно разбират Исус. Техните знания за Него са едностранни и полупразни. Те са хора, чиято съвест е покварена, които дори не осъзнават, че извършват грях, докато в действителност те са пълни с разнообразни грехове. Тези, които извършват грях и дори не признават това, без съмнение са грешници.
Въпреки че ние наистина сме слаби създания и не можем да не съгрешаваме, трябва да признаваме своите грехове всеки път, когато ги извършваме, и да свидетелстваме за кръщението на нашия Господ и за Неговата кръв на Кръста, тоест за евангелието на водата и Духа. Затова ние наистина признаваме, че не можем да не сме грешници пред Бога. И наистина, посредством вяра в евангелието на водата и Духа, ние можем да въздъхнем с облекчение. Наистина, посредством вяра в евангелието на водата и Духа ние сме спечелили нашето душевно спокойствие.
Когато говоря за безгрешност, аз нямам пред вид, че ние няма да признаваме собствените си грехове, даже ако наистина ги извършваме. Това не означава, че тези, които вярват в евангелието на водата и Духа, не трябва да признават греховете си. Дори наистина сме получили спасението от всичките ни грехове, ние все още признаваме ежедневните си грехове. Но ние никога не трябва да забравяме, че въпреки че ние сме обречени на вечното наказание за греховете ни, нашият Господ ни е спасил от всичките грехове и наказанието за греха чрез кръщението Си, кръвта на Кръста и възкресението. Ние никога не трябва да забравяме, че нашият Господ ни е спасил със синята, моравата и червената прежди, но трябва да вярваме в това и да Го прославяме за това. Трябва да помним, какви бяхме по-рано. Помнете, че някога ние бяхме такива бедни създания, че бяхме обречени на вечното наказание за греховете ни. Ние също трябва да прославяме спасението на подареното от Бога опрощение на греховете и всеки ден да Му благодарим за великата благодат на спасението. Именно такава е вярата в евангелието на водата и Духа.
 


Бог Яхве живее дори сега


Също като Бог беше Бог на Авраам, на Исаак и на Яков, Той сега е наш Бог. "Бог не е Бог на безредие, а на мир" (1 Коринтяни 14:33). Той не е Бог на тези християни, които извършват претенциозни и ярки дела, но на тези, които вярват в евангелието на водата и Духа. Ние вярваме в Божието Слово и се Му подчиняваме, казвайки "да." Бог е наш Господ. Когато Той ни казва: "Вие сте обречени на пъкъла", ние отговаряме: "Да, Ти си прав." Когато Той ни казва: "Вие ще продължавате да съгрешаваме до деня на смъртта си", ние отново отговаряме: "Да, Ти си прав." И когато Той ни казва: "Но аз наистина съм ви спасил чрез Моите синя, морава и червена прежди и препреден висон," ние отново Му отговаряме: "Да, Ти си абсолютно прав." Затова ние сме станали Божий народ, който винаги се Му покорява, казвайки "да." Аз благодаря на нашия Господ за Неговата благодат, която ни е спасила чрез евангелието на водата и Духа.
Трябва да повярваме и да признаем в сърцата ни, че нашият Господ наистина ни е спасил от всичките ни грехове чрез водата, кръвта и Духа, и по този начин ни е направил народ на Божието Царство. Благодарете на Господа с вяра в това, че евангелието на водата и Духа е Божият дар на спасението.
Аз винаги прославям Бога с вяра ми в това, че Той завинаги ме е спасил чрез евангелието на водата и Духа, понеже аз наистина бях обречен на пъкъла чрез моите грехове. Като помним, че всички ние наистина бяхме медни, тоест не можахме да отбегнем Божия съд, ние не можем да не прославяме Бога за нашето спасение от греховете, за спасението чрез Неговите синя, морава и червена прежди и препреден висон. Ние също трябва да Му благодарим с вярата в истината на евангелието, скрита в тези синя, моравата и червената прежди и препреден висон.
Само Бог Яхве е Бог на цялото човечество. И Той е станал Спасител на цялото човечество. Всички ние трябва да вярваме в Бога Яхве като в свой Бог.