Search

Проповеди

Тема 11: Скинията

[11-4] Защо Бог повика Моисей на Синайската планина (Изход 19:1-6)

Защо Бог повика Моисей на Синайската планина
(Изход 19:1-6)
"Три месеца подир излизането на израилтяните из Египетската земя, на същия ден дойдоха в Синайската пустиня. Като се дигнаха от Рафидим дойдоха в Синайската пустиня и разположиха стан в пустинята, гдето и Израил разпъна шатрите си срещу планината. И като се възкачи Моисей при Бога, Господ го повика от планината и рече: Така да кажеш на Якововия дом и да известиш на потомците на Израиля: Вие видяхте що сторих на египтяните, а как носих вас на орлови крила и доведох ви при Себе Си. Сега, прочее, ако наистина ще слушате гласа Ми и ще пазите завета Ми, то повече от всичките племена вие ще бъдете Мое собствено притежание, защото Мой е целият свят; и вие още Ми бъдете царство свещеници и свет народ. Тия са думите, които трябва да кажеш на израилтяните."
 


Защо Бог избра народа на Израил?


Този главен откъс е от Изход 19:1-6. Въпреки че не е дълъг, имам много да кажа за него. Чрез този откъс също бих искал да говоря за истината, разкрита от глава 19 до глава 25 Изход. Три месеца след излизането на израилевия народ от Египет израилтяните дойдоха в Синайската пустиня. Бог им заповяда да разположат стан пред Синайската планина и повика Моисей на планината.
Като повика Моисей, Бог говори Своето Слово на израилтяните: "Сега, прочее, ако наистина ще слушате гласа Ми и ще пазите завета Ми, то повече от всичките племена вие ще бъдете Мое собствено притежание, защото Мой е целият свят; и вие още Ми бъдете царство свещеници и свет народ. Тия са думите, които трябва да кажеш на израилтяните." Бог призова и издигна израелтяните, за да ги направи Своето особено съкровище и да ги установи като свещеници на Своето Царство.
Това беше цел, с която Бог освободи израелтяните от египетското робство. Бог трябваше да направи израилтяните Своето особено съкровище и, за да ги спаси от греховете, Той им даде Своя Закон и системата от жертвоприношения на скинията, чрез които завинаги изми всичките им грехове, ги направи Свои деца и народ на свещеници. В действителност израилтяни трябва ясно да осъзнаят и да се върнат към вярата, която Бог иска от тях. За да ги направи народ на царството на Божиите свещеници, от една страна, Бог им даде Своя Закон с 613 заповеди, а от друга страна Той им заповяда да построят скинията.
Затова ако израилтяни не вярват в Исус Христос, който е дошъл като техен Месия, те трябва да се разкаят и с цяло сърце да вярват в Него. Исус, който е истинската същност на жертвите за греха на системата от жертвоприношения на скинията, завинаги е измил всичките им грехове чрез кръщението Си от Йоан и кръвта на Кръста. В действителност израелтяни трябва единогласно да приемат истината, че Бог ги е направил Свой народ, като ги изведе, тях, които са потомци на Авраама, из Египет, и като измие завинаги всичките им грехове чрез жертвите на скинията. По това време израилтяните не можаха да спазват Божия закон, затова трябваше да се освободят от собствените си грехове, като принасят на Бога жертвите според установената от Него система от жертвоприношения. Тези жертви бяха сянката на Исус Христос, Спасителя, който сега е спасил човечеството от греховете му.
Дори сега израилтяните считат Моисей за най-велик пророк. И те са прави в това. Но те не вярват в Исус Христос като Месия, който ги е спасил от всичките грехове, затова не признават Новия Завет, а приемат само Стария Завет като Божието Слово. Но ние трябва да помним, че Исус е не само по-велик пророк от Моисей, но също първосвещеникът на Небесното Царство, Месията, когото израилтяните чакаха и на когото се надяваха. Израилтяните трябва сега с вяра да осъзнаят, че истинската същност на жертвите на скинията беше никой друг освен Самият Месия.
 

Бог заповяда на израилтяните да почитат Моисей, но…

Защо Бог издигна Моисей толкова високо пред израилтяните? Това трябваше да ги принуди да приемат и да вярват в цялото Божие Слово, казано чрез Моисея. С други думи, това трябваше да принуди израилтяните да вярват, че всичко, което Моисей им казваше, беше Словото на Самия Бог. Бог повика Моисей на Синайската планина, за да го издигне високо пред народа на Израел. Това принуди израилтяните да се боят от Моисей и от Бога; и израилтяните, като видяха, че Моисей говореше с Бога, повярваха в него, понеже Бог говореше с Моисей като с приятел.
В действителност израилтяните твърдо вярваха в Божието Слово, казано чрез Моисея на израилевия народ, като в настоящо Слово, което Бог бе казал на тях. Но като възвеличаваха Моисей твърде много, израелтяните допуснаха огромна грешка, тъй като не приеха в сърцето си Месия Исус Христос като свой Спасител. В края на краищата израилтяните не признаха Месията и по този начин отхвърлиха Неговата любов на спасението. Сега те имат голяма задача: да приемат Исус Христос, който беше по-велик от самия пророк Моисей, в сърцата си като свой Спасител.
 


Бог заповяда на израилевия народ да направи скинията и да принася Му жертви


Чрез Моисея Бог даде Закона и заповедите Си на израилевия народ, а също им заповяда да построят скинията. Чрез системата от жертвоприношения на скинията са се явили Божията любов и милосърдие, които наистина са измили греховете на израилтяните. Чрез тази система от жертвоприношения на скинията Бог също е дал опрощението на греховете на духовните потомци на Авраама и е измил всичките им грехове, за да могат да станат Божий народ.
Бог даде на израилевия народ две каменни плочи с Неговите Десет заповеди издълбани върху тях. Десетте заповеди бяха съставени от горните четири заповеди, които трябваше да се изпълнят между Бога и човечеството, и долните шест заповеди, които трябваше да се изпълнят в човешки взаимоотношения. В допълнение на тези Десет заповеди Бог също даде на израилевия народ стотици правила, които те трябваше да спазват във всекидневния си живот.
Бог даде на израилтяните толкова много закони и заповеди, за да докаже на сърцата им, че само Бог е абсолютно и съвършено божествено Същество. За духовните хора на Израел, тоест за тези, които вярват в Исус като свой Спасител, не може да има никое друго божествено същество освен Бога. За да обясни ясно на израилевия народ, преди влизането му в Ханаанската земя, истината, че Той е Йехова, Бог заповяда на Моисей на Синайската планина да даде Закона на хора. Той също им заповяда да очистват своите грехове всеки път, когато съгрешават и нарушават Божиите заповеди, като принасят жертва за греховете в скинията според установената от Него система от жертвоприношения.
 


Израелтяните получиха Закона и Заповедите от Бога


Нека прочетем Изход 24:3-8: "Тогава Моисей дойде та каза на людете всичките думи на Господа и всичките му съдби; и всичките люде едногласно отговориха казвайки: Всичко, което е казал Господ, ще вършим. И Моисей написа всичките Господни думи; и на утринта, като стана рано, издигна олтар под планината, гдето изправи и дванадесет стълба, според дванадесетте Израилеви племена. И изпрати момци от израилтяните, та принесоха всеизгаряния и пожертваха Господу телци за примирителни жертви. А Моисей взе половината от кръвта и тури я в паници, а с другата половина от кръвта поръси върху олтара. После взе книгата на завета и я прочете, като слушаха людете; и те рекоха: Всичко, каквото е казал Господ, ще вършим, и ще бъдем послушни. Тогава Моисей взе кръвта и поръси с нея върху людете, като казваше: Ето кръвта на завета, който Господ направи с вас според всички тия условия."
Бог направи завет с кръв, като даде Закона на израилевия народ чрез Моисея. Казано накратко, това означаваше, че Божият Закон беше Законът на живота. Бог даде на израилтяните Своя Закон на живота, и израелтяните трябваше да вярват в Неговото Слово.
В действителност Моисей заповяда на израилтяните да принасят кръвта на жертвата за всеизгаряне и примирителната жертва. Бог заповяда на Моисей да събере хора и да им прочете Закона и заповедите, Божия завет. А след това Моисей ги попита: "Ще спазвате ли това, което Бог ви е заповядал?" Тогава израилтяните единогласно отговориха на Бога, че всички те наистина ще Му се покоряват.
"Аз ще ви защитавам и ще ви направя царство свещеници", тогава Бог обеща на израилтяните чрез Моисея. Моисей попръска кръвта на жертвата за всеизгаряне и на примирителната жертва по тях. Това означаваше, че когато човек съгрешава, той трябва да бъде опростен чрез жертвоприношение. Трябва да приемем това, което Бог каза, като Словото на живота. Моисей взе кръвта на жертвата, попръска я по своя народ и им каза: "Ето кръвта на завета, който Господ направи с вас според всички тия условия." Това значи, че Божието Слово е Словото на живота, затова ако ние не го спазвахме, то трябва да предадем своите грехове на жертвата за греха чрез полагането на ръце върху главата й, да я заколим и да принесем на Бога жертвената й кръв за греховете ни.
Трябва да осъзнаем, че в този Божий закон има наказанието за греховете ни и едновременно също системата от жертвоприношения, която пречиства греховете ни. Затова, когато стоим пред Закона и заповедите на Бога, трябва да ги приемем в сърцето си, едновременно като признаваме, че в този Закон и заповедите също има жертвата, която ни дава опрощението на греховете. Тази вяра е абсолютно необходима. Ние сме благословени, когато спазваме Божия закон, и проклети сме, когато не можем да го спазваме, затова трябва да вярваме, че необходимо е винаги да пречистваме греховете ни посредством жертвите. И така тези, които съгрешаваха, трябваше да получават опрощението на греховете, като предават своите грехове на жертвата чрез полагането на ръце върху главата й и като жертват кръвта й на Бога. Всички ние трябва да осъзнаем и да повярваме, че Законът и системата от жертвоприношения са Законът на живота, чрез който ние можем да получим нов живот от Бога.
Затова, докато Божият Закон ни учи на греховете ни, евангелието на водата и Духа обратно ни показва, че всичките ни грехове са опростени чрез кръщението, което Исус Христос прие от Йоан, и Неговата кръв на Кръста, затова отсега това е истината, която ни спасява от всичките грехове на света.
В древни времена, когато племена даваха обещания едно на друго, те често принасяха някакви жертви. Те жертваха овце, козли или бикове, и отбелязваха своите договори с кръвта на жертвите, като прерязваха гърлата им. Това отразяваше основното условие на договора, понеже означаваше: "Ако вие няма да спазвате този договор, то непременно ще умрете по този начин." Казано накратко, те укрепяваха своите договори с кръв.
По този начин, Бог също е установил Своя Закон с кръв. С други думи, Той ни каза, че ако ние не можем да спазваме всичките Му 613 закони и заповеди, то ще умрем поради своя грях. Но едновременно Той също ни е казал да получим опрощението на греховете, като принасяме Му жертви за грехове с наша вяра чрез системата от жертвоприношения на скинията.
Ако ние не гледахме сериозно на Божието Слово на Закона, то никога не бихме избегнали Божия гняв за греховете ни. Но ако ние принасяме Му жертвите, които Той е установил за нас, то Бог ще приеме тези жертви и ще опрости всичките ни грехове. Всички ние трябва да вярваме в този Закон на живота, Закон на спасението, който ни казва, че Бог прощаваше греховете на целия израилев народ чрез системата от жертвоприношения на скинията, и по този начин да получим опрощението на греховете. Всеки, който игнорира Божия Закон, губи Божието милосърдие и любов, и затова всички ние трябва да вярваме в Закона и в системата от жертвоприношения като в истината на спасението и живота.
Ето защо Моисей прочета завета, подкрепен с кръв, и като попръска тази кръв по израелтяните, те дадоха обещание на Бога, подкрепено с кръв. Затова като осъзнаваме, че всички ние ще умрем, ако не спазваме този Закон, подкрепен с кръв, трябва да получим пълното опрощение на всичките ни грехове чрез вярата както в Закон, така и в Исус Христос, който наистина е нашата жертва за всеизгаряне и примирителната жертва за Бога.
Всички ние трябва да осъзнаем и да вярваме в истината, че ние можем да получим опрощението на всичките ни грехове, като дадем на Бога нашата жертва според системата от жертвоприношения на скинията. Чрез синята, моравата и червената прежди и препредения висон Бог ясно ни е показал опрощението на греховете на цялото човечество. За да получат опрощението на греховете, хора трябваше да предадат всичките грехове на жертва чрез полагането на ръце върху главата й, а след това да пролеят кръвта й, да я попръскат по роговете на жертвеника за всеизгаряне, и да излеят останалата кръв на земята.
Такава беше жертвата според закона на греха и на смъртта. Затова посредством вяра ни всички ние трябва да приемем опрощението на греховете чрез жертвоприношението, че изличава греховете ни. Като ни даде системата от жертвоприношения на скинията, Бог ни е дал закона на спасението, за да можем да вярваме в Божието Слово и да получим опрощението на всичките ни грехове. Всички ние трябва да получим благословението на даденото от Бога опрощение на греховете, като приемем в сърцето двата закона, които Бог е дал на човечеството: самия Закон и системата от жертвоприношения на скинията.
 


Как можем да се спасим от всичките ни грехове?


Чрез системата от жертвоприношения, която Бог даде на Моисей, Той показа на израилевия народ, че спасението от всичките грехове е възможно само чрез вяра в опрощението на греховете посредством жертвата за греховете.
Ако ние принасяме на Бога вяра ни в установената от Него жертва, Той ще приеме вярата ни и ще ни спаси от всичките ни грехове. Защо? Защото Бог вече е спасил цялото човечество от греховете, и дава Своето благословение на освещението и спасението от всичките грехове на тези, които вярват. Чрез установената от Него система от жертвоприношения Бог ни е дал възможност да познаем закона на спасението. Ако някой не знае и не вярва в истината, че Исус Христос завинаги е измил греховете му чрез кръщението и кръвта Си на Кръста, то той без съмнение ще бъде осъден. Всички ние трябва да вярваме в Божията любов и милосърдие.
Бог ни е спасил чрез системата от жертвоприношения на скинията, посредством която греховете ни могат да бъдат предадени на жертвата чрез полагането на ръце върху главата й. В действителност всички ние трябва да вярваме в евангелието на милосърдие, какво е позволило на всичките вярващи в тази истина да измият своите грехове. Тези, които не признават Закона и системата от жертвоприношения пред Бога, никога не ще могат да получат опрощението на греховете завинаги, но тези, които вярват в Божието евангелие на милосърдие, могат да получат вечното опрощение на греховете.
Бог не просто ни каза да не съгрешаваме, но ни научи, че бяхме греховни създания, които не можаха да не извършват грехове. Затова Той ни заповяда да Му принасяме жертви за греховете, за да получим опрощението. Ето защо, за да може грешник да принася жертва, Бог заповяда: "От пръст Ми издигай олтар, и жертвувай на него всеизгарянията си и примирителните си приноси, овците си и говедата си. На всяко място, гдето ще правя да се помни Името Ми, ще дохождам при тебе и ще те благославям" (Изход 20:24).
Жертвоприношението, което израилтяните принасяха на Бога, беше в формат на полагането на ръце върху главата на жертвата, и тогава греховете им бяха предадени на нея чрез проливането на кръв и пръскането на нея по роговете на жертвеника за всеизгаряне и чрез полагането на самата жертва върху жертвеника и изгаряне в огъня. Искрена вяра в Божия закон на спасението беше особено необходима всеки път, когато те принасяха такава жертва. Бог искаше не ритуала на жертвоприношението, но искрена жертва, предаване всичките им грехове на жертва с вяра в това, че те наистина биха били обречени на пъкъла, ако нямаше Божията благодат.
Нашият Господ е бил кръстен от Йоан и е пролял кръвта Си на Кръста, за да измие всичките ни грехове. Той реши да измие греховете ни също чрез жертвоприношението. Тази жертва на вяра предвещаваше жертвата на спасението на Новия Завет, изпълнена от Исус Христос, тоест нашият Господ е дошъл на земята, поел е върху Себе Си греховете на света със Своето кръщение от Йоан, умрял е на Кръста и по този начин е спасил цялото човечество от греховете. Именно вярвайки с цяло сърце в тази истина ние ставаме Божии чада.
 

Трябва да отхвърлим доктринна вяра

Изход 20:25-26 говори: "Но ако Ми издигнеш каменен олтар, да го не съзидаш от дялани камъни; защото ако дигнеш на него сечиво, ще го оскверниш. И да се не качваш на олтара Ми по стъпала, за да се не открие голотата ти на него." Трябва да обърнем особено внимание на това, което Бог казва в този стих. Бог каза на израилтяните, че ако издигнат каменен олтар, те трябва да използват не дялани камъни, но непокътнати камъни в първоначалния им вид и форма. Какво значи това? Това значи, че Бог с удоволствие приема вяра ни в Неговото спасение, какво никога не може да бъде допълнено или изменено от човешки мисли.
Бог ни предупреждава с фраза: "И да се не качваш на олтара Ми по стъпала, за да се не открие голотата ти на него", за да не Му се покланяме с човешка, фанатична вяра. Всяка религия на света е само измислена от хора система на вярвания. Те установяват базисен и основен принцип в своите религии, който казва на хора да се стараят да станат свети стъпка по стъпка, като водят праведен религиозен живот. Дори християнски фанатици твърдят, че могат да се освещават постепенно, като водят праведен живот според Божия закон.
Но това ли е истина? Съвсем не! Хора се раждат потомци на Адама, и така не могат да спазват Божия закон поради греха, затова няма да избегнат смъртта чрез тези грехове. Затова, за да спаси всички хора от греховете на света, Бог е установил системата от жертвоприношения на скинията и наистина е спасил всички тях.
Затова всички ние трябва да приемем евангелието на милосърдието, опрощението на греховете ни, нашето спасение, което Бог е установил за нас със синята, моравата и червената прежди и препредения висон на входа на двора на скинията. Трябва да повярваме в това, което наистина е написано в Библията, тоест че Исус Христос е дошъл на земята като Бог на Словото, е изпълнил Своята мисия според синята, моравата и червената прежди и препредения висон на скинията, и наистина ни е спасил от всичките ни грехове.
Но какво за хората, които имат само религиозна и доктринна вяра? Какво те правят, за да получат опрощението на ежедневните грехове? Такива хора се опитват да получат опрощението на греховете, като принасят молитвите на покаяние, опитвайки се в края на краищата да станат праведни чрез доктрината на постепенното освещение. Това е погрешна, доктринна вяра, измислена от самия човек. Опити да дойдат до Бога посредством собствени усилия са арогантни, и именно такава е действителността на измисленото от нас религиозно зло.
Хора трябва първо да признаят, че не могат самостоятелно да направят нищо, за да измият всичките си грехове пред Бога. Всички ние сме се родили на този свят като създания, които не можаха да не съгрешават, и затова ние винаги извършваме толкова много грехове. Даже ако Бог ни заповядва да не съгрешаваме чрез Своя Закон, ние сме обречени да нарушаваме Неговия Закон и да извършваме множество грехове пред Бога. Затова трябва да признаем пред Божия Закон, че сме греховни. Ние също трябва да вярваме с цяло сърце в истината на спасението, с което Бог ни е спасил от всичките ни грехове чрез мисията на Исус Христос, разкриваща се в Неговите синя, морава и червена прежди и препреден висон.
Няма никой друг път към спасението от всичките грехове на света освен вярата в Божието Слово, в това, че Самият Господ е станал нашата жертвата чрез кръщението Си, и че по този начин Той наистина ни е спасил от греховете на света. Библията ни казва, че няма друг бог освен Йехова и че никой не дохожда при Отец, освен чрез нашия Господ (Йоан 14:6). Като осъзнаваме и вярваме в Божието Слово на Закона, ние ставаме грешници, а посредством вярата в евангелието на водата и Духа се спасяваме от греховете. Ето истината и истинската ни вяра в Бога.
В действителност всички ние трябва да вярваме в Неговото спасение според закона на опрощението на греховете, който нашият Господ е установил, за да ни спаси от всичките ни грехове. Християнството е не просто една от много религии на света, но истината на спасението, основано върху вяра ни в Исус Христос, който се е явил в синята, моравата и червената прежди и препредения висон.
 

В основния стих всички ние трябва да осъзнаем, защо Бог ни е призовал

Всички ние трябва да осъзнаем, че Бог ни е призовал, за да ни направи Свое особено съкровище. Ние никога не ще можем да станем Божий народ чрез наши собствени усилия и старания. Ние можем да станем Божии чада чрез вяра в истината, че Исус Христос е дошъл на земята, за да ни спаси от осъждането на Закона, наказанието и пъкъла. Като се кръсти от Йоан и като проля кръвта Си на Кръста, Той наистина напълно спаси тези от нас, които вярват. Месията, Божият Син, дойде на земята в плът като човек, пое върху Себе Си веднага всичките грехове на човечеството чрез кръщението Си, вземе тези грехове на света на Кръста, принесе Себе Си в жертва заради нас, за да заплати цената на греховете ни на Кръста, възкръсна от мъртвите и по този начин стана Спасител за тези, които наистина с цяло сърце вярват в Него.
Бог ни казва, че Той е дал на човечеството съвършеното опрощение на греховете чрез синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Нашият Господ ни пита: "Вярвате ли в Моята мисия, в това, което съм направил за опрощението на греховете ви, в това, че Аз съм дошъл на земята, че съм бил кръстен от Йоан и съм пролял кръвта Си на Кръста?" На Бога ние можем да кажем само "да." За да се спасим, трябва само да вярваме в опрощението на греховете, което Бог ни е дал. Не само израилтяните на дните на Стария Завет, но и днес ние, както и всички хора на земята, трябва да знаем, защо Бог повика Моисей на Синайската планина и му даде Словото на главния откъс.
Бог даде Десетте заповеди на израилтяните, а след това заповяда им с вяра да построят жертвеника от пръст, за да получат опрощението на греховете (Изход 20:24). Също чрез вяра ни в даденото от Бога евангелие на водата и Духа, разкриващо се в синята, моравата и червената прежди и препредения висон, ние трябва да получим изкуплението на всичките ни грехове.
Как се казва Бог? Той се казва "Яхве." Това означава: "Аз съм Този, който съм", тоест Бог съществува от само себе си. Тогава как Той е дошъл при нас? Той е дошъл при нас чрез водата и Духа (Йоан 3:5). Нашият Господ е дошъл на земята в плът като човек, е поел върху Себе Си всичките грехове на човечеството в кръщението от Йоан, е бил разпнат и е станал жертвата вместо нас. Всичко това е истина и ние също трябва да вярваме в нея, понеже Бог ни е казал да вярваме в синята, моравата и червената прежди и препредения висон на входа на двора на скинията. Истинската вяра дохожда само когато отхвърляме собствени си мисли и признаваме подареното от Бога опрощение на греховете. Ние сме безгранично Му благодарни за дадената безусловна любов, понеже ние нямаме с какво да се гордеем пред Бога.
Трябва да строим фундамента на вяра ни върху библейското знание за Бога. Бог каза на израилевия народ за този фундамент на вяра, и Той говори за него също на нас. Вече сега трябва напълно да осъзнаем и да повярваме в истината, откриваща се в цветовете на входа на двора на скинията, цветовете, съставящи фундамента на вяра. Трябва да повярваме в истинския Бог. За да ни спаси от греховете ни, Самият Бог пое върху Себе Си греховете ни чрез кръщението Си и проля кръвта Си на Кръста.
Вие, които също искате да станете народ на Израел духовно, трябва да вярвате в евангелието на водата и Духа, за да се спасите от всичките ви грехове, като възстановите системата от жертвоприношения, унищожена от религиозираното християнство. Трябва да познаем това евангелие на водата и Духа, разкриващо се в синята, моравата и червената прежди, и още веднъж да положим основите на вярата ни в опрощението на греховете, за да бъде правилна и силна.
Трябва да благодарим на Исус с вяра ни. За да спаси тези от нас, които бяха обречени на пъкъла, Бог Отец ни изпрати Исус Христос, който дойде чрез синята, моравата и червената прежди, чрез Словото на истината. Благодарение на искрена вярата в тази истина, че нашият Господ ни е спасил от всичките ни грехове чрез четирите Си служения, разкриващи се в синята, моравата и червената прежди и препредения висон, и чрез вяра в Неговата любов и милосърдие ние принасяме искрена благодарност на Бога. Само като знаем и вярваме по подходящия начин в причината, поради която Бог повика Моисей на Синайската планина, ние можем да бъдем сигурни, че сме положили правилните основи на вяра в истинското опрощение на греховете. Трябва да осъзнаем причината, поради която Бог ни е повикал от Синайската планина, и да вярваме, че Той ни е повикал, за да опрости всичките ни грехове чрез жертвоприношение и да ни направи Свои деца.
Чрез истината на входа на двора на скинията вие ще можете да познаете още по-много любов на Божието милосърдие. Аз искрено се надявам и се моля да повярвате в тази Божия любов и милосърдие и да ги приемете в сърцата ви.