Search

Проповеди

Тема 11: Скинията

[11-5] Как израилтяните почнаха да принасят жертви в скинията: исторически предпоставки (Битие 15:1-21)

Как израилтяните почнаха да принасят жертви в скинията: исторически предпоставки
(Битие 15:1-21)
"След тия събития, дойде Господното слово на Аврама във видение и каза: Не бой се, Авраме; Аз съм твой щит, наградата ти е извънредно голяма. А Аврам рече: Господи Иеова, какво ще ми дадеш, като аз си отивам бездетен и тоя Елиезер от Дамаск ще притежава дома ми? Аврам рече още: Ето Ти не ми даде чадо; и, ето, един роден в дома ми ще ми стане наследник. Но, ето, дойде Господното слово и му каза: Тоя човек няма да ти стане наследник; но оня, който ще излезе от твоите чресла, ще ти бъде наследник. Тогава, като го изведе вън, каза: Погледни сега на небето и изброй звездите, ако можеш ги изброиш. И рече му: Толкова ще бъде твоето потомство. И Аврам повярва в Господа; и Той му го вмени за правда. После му каза: Аз съм Господ, който те изведох из Ур Халдейски, за да ти дам да наследиш тая земя. А той рече: Господи Иеова, по какво да позная че ще я наследя? Господ му рече: Вземи ми тригодишна юница, тригодишна коза, тригодишен овен, гургулица и гълъбче. И той Му взе всички тия, разсече ги през средата и постави всяка половина срещу другата, но птиците не разсече. И спуснаха се хищни птици на труповете; но Аврам ги разпъди. А около захождането на слънцето, дълбок сън нападна Аврама; и, ето, ужас, като страшен мрак го обзе. Тогава Господ каза на Аврама: Знаейки - знай, че твоето потомство ще бъде чуждо в чужда земя и ще им бъдат роби; и те ще ги угнетяват четиристотин години. Но Аз ще съдя народа, комуто ще робуват; и подир това ще излязат с голям имот. А ти ще отидеш при бащите си в мир; ще бъдеш погребан в честита старост. А в четвъртия род потомците ти ще се върнат тука; защото беззаконието на аморейците не е още стигнало до върха си. А когато слънцето залезе и настана мрак, ето димяща пещ и огнен пламък, който премина между тия части. И в същия ден Господ направи завет с Аврама, като каза: На твоето потомство давам тая земя, от Египетската река до голямата река, реката Ефрат, земята на кенейците, кенезейците, кадмонейците, хетейците, ферезейците, рафаимите, аморейците, хананейците, гергесейците и евусейците."
 


Вярата на Авраам в Божието Слово


Аз много уважавам и възхищавам се на вярата на Авраам, описана в Библията. Гледайки вярата на Авраам, ние можем да видим всичките мъки на неговата вяра, чрез които той следваше Словото на Йехова, и затова не можем да не се възхищаваме на тази вяра на Авраам. Бог много благослови Авраам, както е написано в Битие 12:3, където Бог казва: "Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в тебе ще се благославят всички земни племена." Това велико благословение също е показано в Битие 15:1, където Бог каза на Авраам: "Аз съм твой щит, наградата ти е извънредно голяма." Бог имаше такава особена любов към Авраам, че стана собствен му Бог.
Като изведе Авраама из Ур Халдейски, Бог му се яви и каза: "Аз съм твой щит, наградата ти е извънредно голяма." Когато Бог каза това, Авраам Го попита в отговор: "Какво ще ми дадеш?" Тези думи на Авраам не бяха думи недоверие, произлизащи от скептично сърце, изказващи съмнение в това, че Бог може да му даде нещо, но по-скоро свидетелстваха за пламенното желания на Авраам да получи Божието благословение. Тогава какво благословение Авраам искаше да получи от Бога? Това е показано в думите, с които Авраам рече на Бога: "Какво ще ми дадеш? Тъй като аз съм бездетен, слугата ми Елиезер от Дамаск е мой наследник, защото аз ще го осиновя и той ще наследи цялото ми имущество! Какво ще ми дадеш?" Тук трябва да разберем, колко силно той искаше да има собствен син. Тези, които съзнателно решават да нямат деца, не могат да разберат горещото желание на Авраам, но той наистина искаше да има собствен син и наследник.
Както Бог дава всичките Си благословения на Своите деца, създадени по Неговия образ, също така хора искат да отдадат всички най-добри неща на собствени деца. По същество, когато Авраам каза на Бога: "Слугата ми ще бъде мой наследник", ние можем да разберем, колко силно той искаше Божието благословение, за да има собствено дете и наследник. Тогава Бог каза на Авраам: "Това не е истина. Този, който ще се роди от собствена ти плът, ще бъде твой наследник. Този, който ще се роди от плът на жена ти, ще бъде твой наследник, а не слугата ти Елиезер от Дамаск."
Тогава Бог изведе Авраам вън и му каза да погледне небето и да изброи звездите. Затова Авраам погледна звездите. Безчислените звезди и прекрасните галактики се разстилаха по небето. Когато Бог каза на Авраам да се опита да изброи звездите, Авраам отговори, че звездите са твърде числени, за да може да изброи всички те. Тогава Бог обеща на Авраам, че ще му даде толкова многочислено потомство, колкото звездите на небето.
Авраам повярва в това Слово на обещанието, което Бог му даде. Именно така той стана баща на вяра, който наистина повярва в цялото Божие Слово. Затова Бог му каза: "Твоята вяра е правилна. Ти наистина вярваш в Моето Слово. Затова аз ще те благословя с толкова голямо потомство, колкото звездите на небето."
 


Жертвата на Авраам и Божието обещание за Ханаанската земя


Бог доведе Авраам до Ханаанската земя и обеща, че ще даде на него и на потомците му Ханаанската земя. Тогава какво беше свидетелство за това, че Бог щеше да изпълни това обещание? Това, което Бог каза на Авраам: "Вземи ми тригодишна юница, тригодишна коза, тригодишен овен, гургулица и гълъбче. Те ще бъдат свидетелството за завета, който аз съм направил с теб, за да дам Ханаанската земя на потомците ти." Това ни показва, че потомците на Авраам щяха да принасят жертва пред Бога, за да се очистят от греховете, и че според Божието обещание те щяха да могат да влязат в Ханаанската земя с тази вяра.
Когато Авраам бе налегнат от дълбок сън във време на жертвоприношение, Бог му се яви и даде обещанието: "Знаейки – знай, че твоето потомство ще бъде чуждо в чужда земя и ще им бъдат роби; и те ще ги угнетяват четиристотин години. Но Аз ще съдя народа, комуто ще робуват; и подир това ще излязат с голям имот. А ти ще отидеш при бащите си в мир; ще бъдеш погребан в честита старост. А в четвъртия род потомците ти ще се върнат тука; защото беззаконието на аморейците не е още стигнало до върха си" (Битие 15:13-16).
С други думи, Бог обеща, че Той щеше да позволи на израилевия народ да процъфтява в Египет, а след това щеше да го приведе в Ханаанската земя; и затова Той им заповяда да принасят жертвите в скинията, за да измиват греховете си. За да покаже на Авраам, че Той щеше да изпълни това обещание, Бог направи така, че огнен пламък премина между разсечените части на Авраамовата жертва.
И така, Божието обещание на Авраам, че Той ще прави него и потомците му Свой народ, се е осъществило чрез жертвата на опрощението на греховете, подразбиращо се в жертвоприношението. Бог също обеща на Авраам: "На твоето потомство давам тая земя, от Египетската река до голямата река, реката Ефрат, земята на кенейците, кенезейците, кадмонейците, хетейците, ферезейците, рафаимите, аморейците, хананейците, гергесейците и евусейците." Бог му обеща това, за да покаже, че Той напълно щеше да измие грехове на Авраам и на потомците му чрез жертвата. Процес, по който Бог е изпълнил това Слово обещано на Авраам, се разкрива в историята на Стария Завет.
Бог направи Иосиф министър-председател на Египет и доведе цялото семейство на Яков в Египет, за да го умножи (Битие 41:37-45; Битие 47). Но с течение на времето се издигна нов фараон, който не знаеше за голямата обществена заслуга на Иосиф пред Египет и почна да преследва израелтяните, които процъфтяваха в Египет по това време. Скоро израилтяните даже бяха поробени, принудени да работят като слуги на Египет (Изход 1:8-14). И въпреки това израелтяните продължаваха да процъфтяват, затова фараонът ги мъчеше с още по-голямо бреме на робството. Само след 400-годишните си мъчения в египетското робство израелтяните в края на краищата почнаха да търсят Спасителя.
Чрез Моисея Бог ги изведе от Египет и освободи от робството (Изход 14:21-25). На израилевия народ, който се освободи от Египет по този начин, Бог даде системата от жертвоприношения на скинията чрез Моисея и заповяда им да измиват напълно своите грехове, като Му принасят жертвите. Затова израелтяните получиха от Бога Закона (Изход 20) и системата от жертвоприношения на скинията (Левит 1-4). Чрез Закона и системата от жертвоприношения на скинията израилтяните познаха жертвата, която можеше да им даде опрощението на греховете, и тези, които повярваха в тази истина, Бог направи Свой народ, и благослови Израел, за да стане царството на свещеници и светия Божий народ (Изход 19:6).
В края на краищата ние можем да узнаем, че чрез жертвата за греховете Бог е изпълнил Своето обещание на Авраам, тоест Той му е дал толкова много потомци, колкото звездите в небето, и ги е довел в Ханаанската земя. Когато израилтяните напуснаха Египет, броят на мъжете над 20-годишна възраст и в състояние да се борят по време на война, съставяше над 600 хиляди. Бог наистина напълно изпълни Своето обещание, дадено на Авраам.
Гледайки вярата на Авраам, че той вярваше в Неговото Слово на обещанието, Бог наистина одобри тази вяра на Авраам. Бог благослови Авраам за неговата вяра. С други думи, Бог възлюби и благослови Авраам за неговата вяра в Божието Слово. Авраам вярваше в Неговото Слово, затова Бог прие неговата вяра. Бог искаше да повдигна израелтяни от потомците на Авраам, и да изпълни обещанието на обрязването чрез принесената от потомците му жертва за греховете.
Ние виждаме, че Бог одобри вярата на Авраам, когато той принасяше на Бога жертвата за греховете. Тази вяра е позволила също на нас да получим опрощението на всичките ни грехове не чрез делата ни, но чрез вяра в Божието Слово. Бог е дал Ханаанската земя като Своето благословение на тези, които са получили духовното обрязване, измиващо греховете им чрез жертвата и вярата в Неговото Слово, която Авраам имаше. В действителност Бог иска от нас същата вяра, която Авраам имаше. Днес Той иска да получим опрощението на греховете в сърцата ни чрез такава вяра в Неговото Слово, като вярата на Авраам, и по този начин да наследим Божието Царство. Бог Отец преда греховете ни на Исус Христос чрез Неговото кръщение и Го направи "Божий Агнец" за цялото човечество. И Бог иска да повярваме в тази истина така, както Авраам вярваше. Той иска да направи Своя народ такива вярващи завинаги.
Бог ни показва, че също като Авраам беше много благословен чрез неговата вяра в Божието Слово, днес дори ние също можем да получим Божиите благословения, като имаме вярата на Авраам. Бог повика Моисей на Синайската планина, даде му Закона и системата от жертвоприношения и позволи на тези, които вярват в Неговото Слово, да станат Божий народ.
Бог също ни е направил Божий народ чрез опрощението на греховете в скинията, въпреки че ние сме неспособни да спазваме Неговия Закон. Чрез вярата ни в истината, откриваща се в скинията, Бог ни е позволил да получим вечното благословение. В действителност всички ние трябва да станем Божий народ чрез вяра в тази истина, разкриваща се в скинията. Само вярвайки с цяло сърце, че Бог ни е показал Исус Христос и подарил спасението чрез скинията, ние можем да получим Неговото обилно благословение.
 


Както Авраам повярва в Божието Слово, също така ние трябва да повярваме в Бога на основание на Неговото Слово


Авраам получи благословението не поради добрите си дела, но поради вярата си в Божието Слово. Чрез Закона Бог ни е позволил да познаем греховете ни, а чрез системата от жертвоприношения на скинията Той ни е дал опрощението на всичките ни грехове чрез предаването на греховете на жертвата за греховете без недостатък и жертването на кръвта й на Бога. По същия начин Исус Христос, като дойде на земята, пое всичките ни грехове чрез кръщението Си, заплати за тези грехове със Своята смърт на Кръста и изкупи всички нас, като възкръсна от мъртвите. Всичките ни грехове са измити и ние можем да станем Божии чада само чрез вяра в тази истина. Библията ни казва, че само тези, които вярват в тази истина с цяло сърце, могат да получат Божието благословение. Чрез вяра в Божието Слово ние трябва да приемем Неговото Слово на спасението, най-скъпоценното благословение, което е невъзможно да намерим никъде на този свят.
Защо Авраам получи обилните благословения от Бога? Той получи благословенията, защото повярва в това, което Бог му каза. Дори днес, вярвайки в Божието Слово, записано в Библията, ние можем да имаме вяра на Авраам и да получим великото Небесно благословение. Не е трудно да направим това. Ако искаме да имаме свидетелството за това, че ние сме Божий народ, трябва да не се стараем да удовлетворим Бога с нашата преданост, но с цяло сърце да вярваме в Неговото Слово.
Бог обеща на Авраам със Своето Слово, че Той щеше да даде Ханаанската земя на потомците му. Всички ние, като живеем в днешното време, трябва да вярваме, че четирите служения на Исус, показани в синята, моравата и червената прежди и препредения висон на скинията, са ни спасили от всичките ни грехове. И чрез вяра в това трябва да получим опрощението на греховете ни, да станем Божии чада и да наследим Небесното Царство.
Трябва напълно да вярваме в Неговото Слово, защото никое Божие Слово не е напразно и защото цялото Му Слово е истинско и изключително важно за вярата ни. Ние непременно трябва да познаем Неговото Слово на водата и Духа и без съмнения да вярваме в него. Защо? Защото то е абсолютна истина! Вие ли вярвате сега? Ако с цяло сърце вярвате в истината и признавате я с устата ви, то Бог ви благославя. "Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с устата прави изповед и се спасява" (Римляни 10:10). Ето защо вярата е толкова важна. И също много важно е да вярваме в Божието Слово с цяло сърце. Изключително важно за нас е да вярваме не в това, което казват хора, но в записаното Божие Слово; също важно за нас е да вярваме в Словото не с нашите мисли или емоции, но с искрено сърце. Ето защо Божиите слуги и тези, които вече са спасени, проповядват Божието Слово така, както е написано.
Чрез белега на обрязването Бог направи Своя завет с Авраама и потомците му и им даде системата от жертвоприношения на скинията, за да могат да вярват в Исус Христос, Месията, който трябваше да дойде, за да измие всичките им грехове чрез кръщението Си и кръвта на Кръста, и за да могат да влязат в Божието Царство с тази вяра.
Аз вярвам в Божието Слово на завета. Не само Авраам получи благословението чрез вяра в Божието Слово, но и всички ние също можем да получим благословението, както той, чрез вяра в Неговото Слово. Аз вярвам, че Бог построи скинията, за да ни спаси от всичките ни грехове. Ето защо Бог доведе потомци на Авраам в Синайската планина и им даде Закона и системата от жертвоприношения на скинията. Всички ние трябва да осъзнаем, че тази истина е Божието провидение.