Search

Проповеди

Тема 11: Скинията

[11-6] Божието обещание, установено в завета на обрязване, все още е в сила за нас (Битие 17:1-14)

Божието обещание, установено в завета на обрязване, все още е в сила за нас
(Битие 17:1-14)
"Когато Аврам беше на деветдесет и девет години, Господ се яви на Аврама и му рече: Аз съм Всемогъщият; ходи пред Мене и бъди непорочен. И ще направя завета си между Мене и тебе и ще те умножа твърде много. Тогава Аврам падна на лицето си; и Бог му говореше, казвайки: Ето, Моят завет е с тебе; и ти ще станеш отец на множество народи. Не ще се именуваш вече Аврам, но името ти ще бъде Авраам; защото те направих отец на множество народи. Ще те наплодя твърде много и ще произведа народи от тебе; и царе ще произлязат от тебе. И ще утвърдя завета Си между Мене и тебе и потомците ти след тебе през всичките им поколения за вечен завет, че ще бъда Бог на тебе и на потомството ти след тебе. На тебе и на потомството ти след тебе ще дам за вечно притежание земята, в която си пришелец, цялата Ханаанска земя; и ще им бъда Бог. Бог още каза на Авраама: Пази ти завета Ми, ти и потомците ти след тебе, през всичките си поколения. Ето Моят завет, който трябва да пазите между Мене и вас и потомците ти след тебе: всеки между вас от мъжки пол да се обрязва. Да обрязвате краекожието на плътта си; и това ще бъде знак на завета между Мене и вас. Всяко мъжко дете между вас във всичките ви поколения, като стане на осем дни трябва да се обрязва, както роденото у дома ти, така и онова, което не е от твоето потомство, купено с пари от някой чужденец. Непременно трябва да се обрязва и роденият у дома ти и купеният с парите ти; и Моят завет в плътта ви, ще бъде вечен завет. А необрязаният от мъжки пол, чието краекожие на плътта не е обрязано, тоя човек, да се погуби измежду людете си, защото е нарушил завета Ми."
 

В глава 17 на Книгата Битие, заветът на обрязване, който Бог установи с Авраама, показва духовното обрязване, чрез което всичките греховете на израилтяните се измиваха в скинията чрез полагането на ръце върху главата на жертвата, която по този начин поемаше върху Себе Си техните прегрешения. С други думи, заветът, който Бог установи с Авраама, беше образ на жертвата за греха и жертвата за всеизгаряне. Обещанието, което Бог даде на Авраам с обрязването, че Той ще бъде Бог за него и за потомците му, означаваше, че чрез скинията потомците на Авраам ще предават своите грехове на жертвата за греха посредством полагането на ръце върху главата й. Ние също трябва да осъзнаем и да повярваме, че той също ни показва, че в Новия Завет Исус щеше да поеме върху Себе Си всичките грехове на света чрез кръщението Си от Йоан.
Бог даде на Авраам обещанието: "Погледни сега на небето и изброй звездите, ако можеш ги изброи… Толкова ще бъде твоето потомство" (Битие 15:5). И като се яви отново на Авраам, Бог още веднъж обеща: "Ще те наплодя твърде много и ще произведа народи от тебе; и царе ще произлязат от тебе. И ще утвърдя завета Си между Мене и тебе и потомците ти след тебе през всичките им поколения за вечен завет, че ще бъда Бог на тебе и на потомството ти след тебе" (Битие 17:6-7).
Обещанието, което Бог даде на Авраам и на потомците му, се изпълни чрез обрязването. Това обрязване съвпадаше с полагането на ръце, което израилтяните трябваше да изпълняват, като принасят на Бога жертва за греховете. То също предсказваше, че в Новия Завет опрощението на греховете щеше да се осъществи, когато Исус щеше да поеме върху Себе Си греховете на света чрез кръщението Си от Йоан. Трябва да осъзнаем и да вярваме, че обрязването на Стария Завет, обещано от Бога на Авраама, разкрива се в Новия Завет в духовното обрязване на опрощението на греховете чрез кръщението на Исус. И това също означава, че вярата на Авраам беше необходима на израилтяните за принасяне на жертвите за греховете в скинията.
Бог каза на Авраам: "Да обрязвате краекожието на плътта си; и това ще бъде знак на завета между Мене и вас. Всяко мъжко дете между вас във всичките ви поколения, като стане на осем дни трябва да се обрязва, както роденото у дома ти, така и онова, което не е от твоето потомство, купено с пари от някой чужденец" (Битие 17:11-12). С други думи, Бог даде обещанието на Авраам и на потомците му чрез обрязването. Той обеща, че Той щеше да бъде Бог на Авраама и на потомците му, но срещу това Авраам и потомците му трябваше да приемат обрязване: "Непременно трябва да се обрязва и роденият у дома ти и купеният с парите ти; и Моят завет в плътта ви, ще бъде вечен завет" (Битие 17:13).
Ето защо измежду всичките народи на света само израилтяните обрязваха крайната си плът още от времената на Авраам. Днес обрязването е станало много по-разпространено поради неговите ползи за здравето, но по това време само израилтяните се обрязваха. Това беше белег на Божието обещание на Авраам, и Бог заповяда на него и на израилевия народ, на потомците му, да носят на тялото си този белег на завета, който Той бе направил с тях.
В Битие 17:11 е написано: "Да обрязвате краекожието на плътта си; и това ще бъде знак на завета между Мене и вас." Ето защо, обрязването беше белег на завета. Затова Бог даде обещанието по този начин: "Откъде знаете, че сте Мой народ? Вие знаете това, като погледнете белезите от вашето обрязване. От сега нататък, всеки туземец от мъжки пол трябва да се обреже на краекожието си. По този начин Моят завет ще бъде в плътта ви като вечен завет. Обещавам ви, че Аз ще бъда Бог за вас и за потомството ви. И Аз ви обещавам, че ще ви благословя, ще ви умножа, ще ви накара да влезете в Ханаанската земя и да живеете в нея завинаги, и ще издигна народи от вас и ще повикам царе от вас" (Битие 17:4-14).
Бог каза, че заветът, който Той направи с Авраама и потомците му, ще бъде на телата им. С други думи, Божието обещание беше отпечатано на белезите на обрязаните мъже на Израел. Бог даде обещанието на израилевия народ чрез обрязването, и съответно от това дали мъже бяха обрязани или не зависеше това дали те бяха потомци на Авраам или не. Затова тези, които бяха обрязани, бяха признати и благословени от Бога като потомци на Авраам, докато необрязаните не бяха признати за потомци на Авраам.
 

Авраам наистина е много важен за израилевия народ

За израилевия народ още по-важен дори от Моисей, баща на Закона, е Авраам, баща на вяра. Въпреки че много израилтяни не помнят Ной, малко, ако има такива, могат да забравят Авраам. Само някои от тях могат да помнят Сим, Сит или Матусал, но всички израелтяни добре помнят Авраама като баща на вяра. Те всички признават, вярват и вървят след него като баща на техния народ. В действителност обещанието, което Бог даде на израилтяните чрез Авраам, все още остава в сила.
Израелтяните абсолютно сигурно вярват: "Ние сме потомци на Авраам. Нашият народ носи на тялото си белега на обрязването. Затова Бог е нашият Бог, а ние сме Негов народ." Израилтяните считат се за избран народ, защото те все още вярват в завета, който Бог направи с Авраама чрез обрязването.
Авраам имаше две жени: законната жена Сарайя, която по-късно бе наречена Сара от Бога, и втората жена Агар, която беше слугиня на Сарайя. Тъй като изглеждаше, че Сарайя нямаше да му роди дете, Авраам, според собствени мисли, поискаше да има дете чрез Агар (Битие 16:1-4). Но Бог ясно каза, че тъй като Сара беше законната жена на Авраам, то именно чрез нея Той щеше да даде на Авраам толкова много потомци, колкото звездите на небето. Тъй като Бог обеща, че признава за Свой народ само родените чрез тялото на Сарайя, то Той не призна Исмаил, който бе роден от втората жена Агар.
Ако израелтяните не се обрязваха, то обещанието, което Бог направи с тях, не би се изпълнило. Бог заповяда им да се обрязват като белега на Своя завет, за да бъде този завет на телата им. В действителност израилтяните желаеха да се обрязват, защото без обрязването Божието обещание не би се осъществило. Между хора на Израел навярно нямаше никой, който не беше обрязан, понеже те много добре знаеха, че необрязаните приличат на езичниците, на които Божието обещание не се отнася.
 


Духовното обрязване


Заветът, установен от Бога с Авраама и потомците му, напълно се изпълни заедно с опрощението на всичките грехове чрез Исус Христос, който дойде на земята и пое върху Себе Си грехове на човечеството чрез кръщението от Йоан Кръстител.
Бог заповяда на израилтяните да направят входа на двора на скинията и завесата й посредством тъкане със синята, моравата и червената прежди и препредения висон (Изход 26:31, 27:16). Чрез тази подробна форма на скинията Бог ни е показал спасението чрез Исус Христос. Потомците на Авраам са тези, които вярват в истината, че Господ е дошъл на земята, е поел върху Себе Си греховете на човечеството чрез кръщението Си от Йоан на тридесетгодишна възраст, е умрял на Кръста, е възкръснал от мъртвите и по този начин е измил всичките грехове. Бог е станал Бог на тези, които вярват в синята, моравата и червената прежди и препредения висон на скинията.
Чрез вяра в кръщението на Исус всички ние трябва да се обрежем духовно. Това духовно обрязване е нищо друго освен опрощението на греховете на нашите сърца чрез вяра в това, че всичките ни грехове са били възложени върху Исус Христос чрез Неговото кръщение (Римляни 2:29).
В действителност всички тези, които сега са получили опрощението на греховете посредством вярата в евангелието на водата и Духа, показани в синята, моравата и червената прежди и препредения висон, са царе на Божието Царство и Господни деца. Както Бог е обещал: "царе ще произлязат от тебе" (Битие 17:6), Негови хора наистина се издигат по целия свят.
Ако ние искаме да станем потомци на Авраам, трябва да вярваме в кръщението, което Исус прие на земята, и в Неговата кръв на Кръста. В действителност не мога да подчертая достатъчно силно, колко изключително важно е да знаем и да вярваме в кръщението на Исус. Исус Христос е Царят на царете. Той е Царят на царете, който е дошъл в моравата дреха (Йоан 19:5). Исус Христос е Царят и Създателят на вселената. Тъй като Той е Единородният Божий Син, Той дойде на земята според волята на Отец и, за да ни спаси от греховете ни, пое веднага всичките ни грехове чрез кръщението Си. За да измие греховете ни, Той е изрязал всичките ни грехове от нашите сърца и ги е поел на собственото тяло чрез кръщението Си, и е бил осъден за всичките ни грехове, като проля кръвта Си на Кръста. В действителност всички тези, които вярват в тази истина, могат да станат потомци на Авраам.
Авраам, семейството му и всичките му потомци приемаха физическото обрязване. Дори роби, купени с пари от езичниците, се обрязваха. Като вярваха в завета и като се обрязваха, дори тези езически роби бяха благословени, и Бог също ставаше Бог за тях. В действителност именно благодарение на вярата ние ставаме Божии чада, благодарение на вярата получаваме Божието благословение, благодарение на вярата влизаме в Небето и живеем като царе на земята. Във времето на Новия Завет тази вяра е вярата на тези, които вярват, че Исус е поел върху Себе Си всичките грехове на света чрез кръщението Си.
Обаче някои хора твърдят, че това кръщение на Исус не е толкова важно, понеже вярват, че са получили опрощението на греховете чрез вярата само в Неговата кръв на Кръста. Те вярват в полагането на ръце върху главата на жертвата в скинията, обаче не придават голямо значение на кръщението на Исус. Затова те твърдят, че тъй като вярата на Авраам беше одобрена още преди първото идване на Исус на земята и дори много преди скинията на Моисей, то ние можем да се спасим чрез вяра в Словото кръвта на Кръста, дори без да вярваме в ясното Слово на кръщението на Исус.
Но трябва да помним, че когато Бог каза на Авраам да Му принесе тригодишна юница, тригодишна коза, тригодишен овен, гургулица и гълъбче, за да осъзна Авраам, че Господ щеше да даде Ханаанската земя на него и на потомците му като наследство, Той имаше пред вид жертвата за всеизгаряне. В Битие 15:17 е написано: "А когато слънцето залезе и настана мрак, ето димяща пещ и огнен пламък, който премина между тия части." Бог също одобри жертвата за всеизгаряне на Авел и неговата вяра, но не одобри вярата на Каин, който не вярваше в тази жертва за всеизгаряне.
Между днешните християни има твърде много хора, които погрешно мислят, че могат да се спасят само благодарение на сляпа вяра в Исус, без духовното обрязване по вяра. Те вярват само в разпятието на Исус, без истината, че всичките им грехове бяха възложени върху Исус във време на Неговото кръщение. Тези хора никога не ще могат да станат Божий народ, понеже чрез такава вяра те никога не ще могат да измият греховете от сърцата си. Бог каза, че белегът на Неговия завет се намира на телата на обрязаните, затова необрязаните нямат нищо общо с това Божие обещание.
Могат ли хора да се спасят от греховете без вярата в кръщението, което Исус прие от Йоан Кръстител? Могат ли такива хора да станат Божии чада? Могат ли те да влязат в Небето? Могат ли те да станат царе в Неговото Царство? Отговорът на тези въпроси е недвусмислен: не! Главният откъс, който днес четохме, ясно потвърждава този отговор. Днес обещанието, което Бог даде на Авраам, е същото обещание, което Той дава на тези от нас, които са получили опрощението на греховете чрез вяра в Исус Христос като в Спасител, в Неговото кръщение и кръвта на Кръста. За тези, които вярват в това, също се отнася Словото на благословението, което Бог даде на Авраам.
 


Истинските вярващи в Исус не спазват доктрините, които сами са измислили


Божието Слово в Библията е точна и ясна истина на спасението; колкото повече ние четем и мислим за него, толкова по-определено и по-ясно то става. Между днешните християни има много хора, чиято вяра е погрешна, които вярват и вървят след Бога според собствени мисли, като не знаят, че това, в което вярват, не е вярно. Собствено основите на вярата на тези хора са погрешни. Да имат сляпа вяра в това, че все пак Исус ги е спасил, може да е достатъчно, за да удовлетворят собствено съзнание, но трябва да осъзнаят, че Бог не приема сляпа вяра.
Нашият Господ каза, че всеки, който иска да Го следва, първо трябва да се отрече от себе си и да носи кръста си. Всеки, който е повярвал в Божието Слово, трябва да забрави за собствени мисли и да вярват според това, което наистина казва Божието Слово. Днес трябва да повярваме в опрощението на греховете, което Исус Христос ни даде, като дойде на земята, като пое и като измие греховете на света със Своето кръщение, кръвта на Кръста и възкресението.
В наше време има твърде много хора, които не вярват в това, но сляпо се държат за името на Исус, казвайки че имат собствена вяра. Вярата на такива хора няма нищо общо с даденото от Исус евангелие на водата и Духа. Например някои хора твърдят, че Исус им се яви във време на молитви в някакви дълбоки планини и че именно така те са се спасили. Други твърдят, че всичките им грехове са изчезнали, защото те отиваха на църква, постиха и се молеха през нощта, като бяха под бремето на греховете, от които не можаха да се освободят посредством молитвите на покаяние.
Такава вяра няма нищо общо с истинското спасение, дохождащо само чрез даденото от нашия Господ евангелие на водата и Духа. Къде в Божието Слово е написано, че Той ще опрости греховете ни, ако ние имаме такава вяра? Никъде! Нямайки представа за това, че Бог е Единственият Господ и че Исус е Бог, те вземат името на нашия Господ, прибавят своите повърхностни и непълни знания за Бога към ненадеждната си вяра и по този начин изговарят напразно името на Бога, като забравят за собствени грехове и натрупват още повече Божий гняв. Такива хора са измислили собствен, фалшив Исус, и собствена си версия на спасение, и са повярвали в тези измислици на собствено въображение.
В Битие 17:14 е написано: "А необрязаният от мъжки пол, чието краекожие на плътта не е обрязано, тоя човек, да се погуби измежду людете си, защото е нарушил завета Ми." Бог ясно ни е обещал, че ще ни спаси от греховете ни чрез духовното обрязване. Бог също ни е обещал, че само новородените от водата и Духа ще станат Негови деца. В действителност тези, които вярват само в кръвта на Исус на Кръста без Неговото кръщение, никога не ще могат да станат Божии чада. Такива хора са предали Бога, понеже те не са повярвали в обещаното от Бога евангелие и затова трябва да бъдат отрязани от Божия народ и проклети от Него.
Основите на вярата, която може да ни спаси от греховете ни, са нищо друго освен евангелието на водата и Духа. Само ако евангелието на водата и Духа е основата на вярата ни, ние можем да вярваме в Божието Слово твърдо и напълно. Как могат духовните езичници, чиито сърца остават духовно необрязани, да приемат Божието Слово в сърцето си? Те никога не ще могат да направят това! Евангелието на водата и Духа ни позволява да приемем обрязването духовно и да станем Божии чада, затова без наличие на тази надеждна основа Божието Слово ще бъде за нас само мъртво знание.
Ето защо духовните учения на новородените Божии слуги са понятни и достъпни само за тези, които вярват в евангелието на водата и Духа. С други думи, само новородените от водата и Духа могат да чуват и да разбират Божието Слово. Като срещаме хора, които, като не знаят евангелието на водата и Духа, твърдят, че са новородени само чрез кръвта на Кръста, и казват, че всички ние вярваме в същия Бог, ние всичко пак чувстваме, че ние говорим за съвсем друг Бог. Тогава какъв е истинският Бог? Истинският Бога е този Бог, който даде на Авраам Своето Слово на обещанието.
Бог обеща на Авраам и на потомците му: "Моят завет в плътта ви, ще бъде вечен завет" (Битие 17:13). Какъв белег ни казва, че ние сме получили опрощението на греховете ни? Този белег се намира в сърцата ни. Чрез вяра в кръщението на Исус Христос ние сме станали Божии чада, чиито сърца са получили духовното обрязване чрез вяра в истинското евангелие. Ние сме станали Негови деца чрез вяра в това, че Господ е бил кръстен, за да поеме върху Себе Си всички тези грехове, и че ние сме получили духовното обрязване.
Именно благодарение на вярата ни в тази истина ние сме предали всичките ни грехове на Исус Христос, а Исус е поел тези грехове на Кръста, е бил разпнат вместо нас, е възкръснал от мъртвите и по този начин ни е спасил от всичките ни грехове. С други думи, именно благодарение на вярата ние сме станали Божии чада. Именно благодарение на вярата ние сме станали безгрешни. Ние ли още имаме грях сега? Разбира се, че не! Ние нямаме никакъв грях! Всичко това се е изпълнило благодарение на действително удивителна истина на евангелието.
 


Как можем да станем потомци на Авраам?


Ние сме станали потомци на Авраам, защото сме приели духовното обрязване чрез вяра в мисията на Исус, разкриваща се в синята, моравата и червената прежди на скинията. Ние сме повярвали в кръщението на Исус и в кръвта Му на Кръста и затова сме приели духовното обрязване и сме станали Божии чада. Ние сме повярвали, че Исус е поел всичките ни грехове чрез кръщението Си и е бил осъден за всичките ни грехове на Кръста, и затова сме получили опрощението на греховете. Именно така ние сме станали духовни потомци на Авраам.
Новородените от водата и Духа трябва да признаят, кои те са наистина. Всички ние, вярващи в евангелието на водата и Духа, сме деца на Бога и Негов народ, който приема духовното обрязване чрез вяра.
Ние сме царе на бъдещето Хилядогодишно Царство, които ще властват над всичките Божии създания и ще се наслаждават от цялата Му пищност. Именно така сега се е изменило нашето положение. Знаят ли хора на този свят, кои ние сме в действителност? Не. Но ние сме тези, чието духовно положение се е изменило чрез вярата в Божието Слово. В действителност сега ние можем да провъзгласим ясно и едногласно, кои ние сме в действителност.
Тези, които са се новородили чрез Божието Слово, знаят, кои те са в действителност. Ние много се различаваме от тези, които искат слава в техните светски религиозни общности, които проповядват псевдоучения, дори като са съвършено невежествени, и които хладно гледат новородените, истински Божий народ. Както израелтяните вярваха, че те бяха избраният народ, за разлика от потомците на Исмаил, също така ние, духовни потомци на Авраам, също имаме право да се считаме за избраният Божий народ.
За щастие, тези от нас, които вярват в евангелието на водата и Духа, чрез вярата са станали потомци на Авраам. Ние можем да влезем в Небесното Царство с вярата ни в евангелието на синята, моравата и червената прежди, откриващо се в скинията.
Както Бог обеща на Авраам, че щеше да направи потомците му като звездите в небето, също така ние можем наистина да свидетелстваме за настоящото изпълнение на този завет относно нас. Ето благословение, което Бог ни е дал.
Чрез обрязването на сърцата ни Бог ни е спасил от греховете на света. И това обрязване на вярата е направено от синята, моравата и червената прежди и препредения висон на вратата на скинията.