Search

Проповеди

Тема 11: Скинията

[11-21] Първосвещеникът, който принасяше жертвата на деня на умилостивение (Левит 16:1-34)

Първосвещеникът, който принасяше жертвата на деня на умилостивение
(Левит 16:1-34)
"И Господ говори на Моисея, след смъртта на двамата Ааронови синове, когато пристъпиха с чужд огън пред Господа и умряха. Господ каза на Моисея: Кажи на брата си Аарона да не влиза на всяко време в светилището, което е отвътре завесата, пред умилостивилището, което е върху ковчега, за да не умре; защото Аз ще се явявам в облак върху умилостивилището. Ето как да влезе Аарон в светилището: с юнец, в принос за грях и овен за всеизгаряне. Да се облече в осветения ленен хитон, да има ленените гащи на тялото си, да се опаше с ленения пояс и да носи ленената митра на главата си; те са светите облекла; и след като окъпе тялото си във вода, нека се облече с тях. И от обществото на израилтяните да вземе два козела в принос за грях и един овен за всеизгаряне. И Аарон да приведе принесения за грях юнец, който е за него, и да направи умилостивение за себе си и за дома си. Също да вземе двата козела и да ги представи пред Господа до входа на шатъра за срещане. Тогава да хвърли Аарон жребий за двата козела, един жребий за Господа, и другия жребий за отпущане; и да приведе Аарон козела, на който е паднал жребият за Господа, и да го принесе в принос за грях; а да представи жив пред Господа козела, на който е паднал жребият за отпущане, за да направи с него умилостивение и да го изпрати в пустинята за отпущане. После Аарон да приведе юнеца на приноса за грях, който е за него, и да направи умилостивение за себе си и за дома си, като заколи принесения за грях юнец, който е за него. След това да вземе кадилница пълна с разгорени въглища от олтара, който е пред Господа, и две пълни шепи с благоуханен темян счукан дребно, и да го внесе отвътре завесата; и да тури темяна на огъня пред Господа, за да покрие дима от темяна умилостивилището, което е върху плочите на свидетелството, за да не умре. Също да вземе от кръвта на юнеца и с нея да поръси с пръста си умилостивилището откъм изток; а пред умилостивилището да поръси от кръвта седем пъти с пръста си. Тогава да заколи козела на приноса за грях, който е за людете, и да внесе кръвта му отвътре завесата, и с кръвта му да направи както направи с кръвта на юнеца, като поръси с нея над умилостивилището и пред умилостивилището. Така да направи умилостивение за светилището, поради нечистотите на израилтяните, и поради прегрешенията им и всичките им грехове; така да направи и за шатъра за срещане, който стои помежду им всред нечистотиите им. И никой да се не намира в шатъра за срещане, когато влиза той в светилището да направи умилостивение, догде излезе, след като направи умилостивение за себе си, за дома си и за цялото общество израилтяни. Тогава да излезе към олтара, който е пред Господа, и да направи умилостивение за него, като вземе от кръвта на юнеца и от кръвта на козела и я тури по роговете на олтара наоколо; и седем пъти да поръси върху него от кръвта с пръста си, и така да го очисти от нечистотиите на израилтяните, и да го освети. А като свърши да прави умилостивение за светилището, за шатъра за срещане и за олтара, нека приведе живия козел; и като положи Аарон двете си ръце на главата на живия козел нека изповяда над него всичките беззакония на израилтяните, всичките им прегрешения и всичките им грехове, и нека ги възложи на главата на козела; тогава да го изпрати в пустинята чрез определен човек; и като пусне козела в пустинята, козелът ще понесе на себе си всичките им беззакония в необитаема земя. Тогава да влезе Аарон в шатъра за срещане, да съблече ленените одежди, в които се е облякъл, когато е влязъл в светилището, и да ги остави там; и, като окъпе тялото си във вода на свето място, да облече дрехите си, да излезе и да принесе своето всеизгаряне и всеизгарянето на людете, и така да направи умилостивение за себе си и за людете. А тлъстината на приноса за грях да изгори на олтара. И оня, който откара отпущаемия козел, нека изпере дрехите си и окъпе тялото си във вода и след това да влезе в стана. А юнецът на приноса за грях, и козелът на приноса за грях, чиято кръв се е внесла, за да се извърши умилостивение в светилището, да изнесат вън от стана и да изгорят в огън кожата им, месото им и изверженията им. А оня, който ги изгори, да изпере дрехите си и да окъпе тялото си с вода и, след това, да влезе в стана. Това да ви бъде вечен закон; в седмия месец, на десетия ден от месеца, да смирите душите си и да не вършите никаква работа, нито туземец нито пришелец, който се е заселил между вас; защото в тоя ден ще се направи умилостивение за вас, за да се очистите от всичките си грехове, та да сте чисти пред Господа. Това да ви бъде събота за тържествена почивка и да смирите душите си; това е вечен закон. Оня свещеник, който бъде помазан и посветен да свещенодействува, вместо баща си, той да направи умилостивението, като се облече в ленените одежди, светите одежди; и да направи умилостивение за светото светилище, и да направи умилостивение за шатъра за срещане и за олтара, и да направи умилостивение за свещениците и за всичките люде на обществото. Това ще ви бъде за вечен закон, веднъж в годината да правите умилостивение за израилтяните поради всичките им грехове. И Аарон направи, според както Господ заповяда на Моисея."
 

Първосвещеникът беше този, който принасяше жертвата на деня на умилостивение за израилтяните. Тази жертва беше принасяна веднъж годишно на десетия ден от седмия месец в израелския календар. В този ден, както първосвещеникът Аарон принасяше жертвата от името на Израилевия народ заради тях, всичките им беззакония всъщност бяха предавани на жертвата и бяха очиствани. Денят на умилостивението следователно стана голям празник за Израилевия народ.
Подобно на други приноси, приносът на деня на умилостивение също трябваше да бъде съпровождан от три фиксирани стандарти: жертвени животни без недостатък, полагането на ръце и кръвопролитието на жертвените животни. Тогава Бог с удоволствие приемаше жертвата, принесена по този начин. Този принос се различаваше от другите приноси в това, че първосвещеникът трябваше да вземе кръвта на жертвата за жертвоприношение в Пресветото място.
След като принесе жертвата за себе си и за своето семейство, първосвещеникът Аарон жертваше двата козела на Бога за Израилевия народ. Първо, той принасяше един от тях за Господ Бог по същия начин на приноса за грях, който принасяше с бик. И тогава той жертваше втория козел за отпущане. Той предаваше греховете на Израилевия народ на изкупителната жертва, като полагаше ръцете си на главата му пред присъствието на израилтяните, а този козел, който приемаше греховете им, беше изпратен в пустинята чрез определен човек.
 


Приносът на Деня на умилостивение очистваше всички грехове на Израилевия народ


В Деня на умилостивение първосвещеникът, представляващ Израилевия народ, предаваше греховете им на главата на жертвоприношението, като полагаше ръцете си върху него. Той донасяше два живи козела, хвърляше жребий за тях – един за Бога и един за израилтяните.
Полагането на ръце тук означава да предаване на всички грехове на жертвоприношението посредством полагане на ръце върху главата му. Това полагане на ръцете беше методът на измиване на греха, установен от Бога, а и в Новия Завет същият метод под формата на полагането на ръце трябваше да се използва за Исус да измие всички грехове на човечеството. За да измие собствените грехове на първосвещеника, греховете на неговото домакинство и едногодишните грехове на Израилевия народ, той абсолютно трябваше да положи ръце на главата на козела и да предаде всички тези грехове върху него. Тъй като Първосвещеникът предаваше греховете на израилтяните на жертвоприношението чрез полагането на ръцете си върху главата му, едногодишните грехове на израилтяните изчезваха. По този начин, чрез приноса на деня на умилостивение, израилтяните можеха да благодарят на Бога, че ги е спасил от всичките им грехове.
Всеки, който има грях, неизбежно трябва да бъде осъден. За жертвоприношението да бъде осъдено за греховете на хората, тя първо трябваше да приеме греховете им. Ако Първосвещеникът принесе жертвоприношението на Бога без да положи ръцете си на главата му, този принос тогава би бил богохулство пред Бога и затова той трябваше да се въздържи от това. За да спаси цялото човечество, което се превърна в грешници, Бог трябваше да установи Своя план за спасение, изпълнен чрез метода на полагането на ръце. За да очисти греховете на израилтяните, Бог повика Първосвещеника и го накара да предава греховете на целия му народ веднъж завинаги, като полагаше ръцете си на главата на жертвата като техен представител. В действителност всички жертвени животни, принасяни на Бога в Скинията, приемаха греховете на израилтяните чрез полагането на ръце, и те понасяха осъждането за греха от тяхно име, като проливаха кръвта си и умираха.
За да изпълнят изцяло Божията праведност и любов, израилтяните трябваше да принасят жертвата на Деня на изкуплението веднъж годишно чрез полагането на ръцете на Първосвещеника върху главата на жертвените животни и прерязването на гърлата им за жертвеното проливане на кръвта им. С други думи, чрез този принос Бог искаше да отмие всички едногодишни грехове на Израилевия народ веднъж завинаги. Това е законът на Божията любов, който удовлетворява както Неговата милост, така и Неговата справедливост. Тъй като Бог е праведен, за да изтрие всичките грехове на хората едновременно в съответствие с Неговия справедлив Закон, Бог приготви Исус Христос, Агнето, накара Го да поеме греховете чрез полагане на ръце и да пролее кръвта си на Кръста.
Исус, който принесе Себе Си като вечна жертва, взе върху Себе Си греховете на всички веднъж завинаги чрез този метод, веднъж проля кръвта Си и по този начин завърши спасението им от греха. В действителност ние също трябва да идваме пред Бога с вярата в истината на спасението, показана в синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Именно с тази вяра всички грехове могат да бъдат изличени веднъж завинаги. Затова всеки, който иска да получи опрощаването на греха наведнъж, трябва да дойде при Бога с вярата, която наистина вярва в евангелието на водата и Духа.
 


Значението на полагането на ръце


Полагането на ръце означава "да бъде предаден, да бъде преместен или да бъде погребан" (Левит 1:3-4). Когато някой от обикновените хора на Израел съгрешаваше неволно и след това осъзнаваше това, той трябваше да принесе приноса за всеизгаряне на Бога (Левит 4:27-29). Той първо трябваше да донесе жертвено животно без недостатък, а след това трябваше да предаде греховете си върху него чрез полагане на ръцете си върху главата му. И той трябваше да пререже гърлото му, да вземе кръвта му, а след това да даде тази кръв на свещеник (Левит 4:27-31). Тогава свещеникът трябваше да вземе с пръста си част от кръвта му, да поръси с нея роговете на олтара за всеизгаряне и да излее цялата останала кръв в основата на олтара. Той също трябваше да изгори тлъстината му на олтара, а след това Бог помирисваше сладко благоухание на изгарящата тлъстина, който беше принесена в тази жертва.
Вече научихме, че за да изличи греховете на Израилевия народ, Бог приготви приноса на деня на умилостивение, когато ръце бяха полагани на жертвеното животно и кръвта му беше пускана. И в този случай Бог също не можеше да измие греховете на израилтяните без полагането на ръце върху жертвоприношението. По този начин жертвоприношението на деня на умилостивение, принасяно в Стария Завет, е тясно свързано с кръщението и кръвта на Исус по времето на Новия Завет.
Точно както жертвоприношението на Стария Завет трябваше да бъде животно без недостатък, така и във времето на Новия Завет Исус дойде като Божий Агнец без недостатък и беше кръстен и проля кръвта Си на Кръста, за да измие беззаконията на всички грешници. Както жертвеното животно трябваше да приеме беззаконията на грешниците чрез полагането на ръце в Стария Завет, всички грехове на света бяха предадени на Исус, когато Йоан Кръстител положи ръцете си върху главата на Исус, за да Го кръсти в река Йордан (Матей 3:15). Както старозаветното жертвоприношение, така и Исус на Новия Завет трябваше да получат полагането на ръце и да пролеят кръв, за да умрат по същия начин. Приносът на полагането на ръце и кръвопролитието беше същият принос, приготвен за грешниците както в Стария, така и в Новия Завет.
 

Греховете на човечеството са непременно последвани от Божия гняв

Пред Бога бяхме грешници, които не можеха да не умрат само за нашите грехове, точно както жертвата за грях, която трябваше да бъде убита заради греховете, които беше получила. Когато си представяме, как това жертвоприношение е разрязвано на парчета и изгаряно с огън на олтара за всеизгаряне, можем да осъзнаем, че подобно на това ние бяхме длъжни да бъдем унищожени пред Бога и въпреки това Господ ни спаси, като се кръсти Йоан и проля кръвта Си.
В действителност тези, които не са били родени отново, трябва да признаят себе си като грешници, идващи на огненото осъждане за греховете им пред Бога, и да вярват в кръщението и кръвта на Господа като тяхното спасение. За да ни спаси от греховете ни, вместо да ни наказва за тях, Бог приготви приноса на спасението, предаде нашите грехове на този принос на вечна жертва, накара Го да пролее кръв, и по този начин изличи всичките ни грехове (Левит 16:1-34; Римляни 8:3-4, Евреи 10:10-12). Имате ли още грях в сърцата си? Тогава трябва първо да признаете пред Бога, че сте грешници идващи на Божието осъждане, и вие трябва да вярвате, че чрез Исус Христос Бог изпълни плана на вашето спасение, което Той бе замислил още преди създаването на света.
Грехът не може да бъде изкупен без да се плати подходящ откуп. Ето защо Бог даде системата на жертвоприношенията на Израилевия народ. В тази система на жертвоприношенията само приносът, който беше придружен от полагането на ръце и кръвопролитието, беше истинската жертва на вярата, който можеше да измие греховете на израилтяните.
С вяра ние също трябва да принесем на Бога този принос, който има полагането на ръце и кръвопролитието, всичко в съответствие с системата на жертвоприношенията, записана в Писанията. Господ проля кръвта Си, защото Той беше взел нашите грехове чрез кръщението Си, жертвено понесе осъждането за греха вместо нас и по този начин изличи тези наши грехове (Матей 3:15; Йоан 1:29; Исая 53:1-7). Когато вярваме в Словото на водата и Духа и когато полагаме ръцете си върху Господа, който стана наш жертвен принос, и по този начин предаваме всичките си грехове върху Него, можем да получим опрощението на греха, като вярваме, че Господ, който взе нашите грехове, също понесе наказанието за греха вместо нас. Като вярваме в евангелието на водата и Духа, можем да предадем всичките си грехове на Господа, който стана нашето жертвоприношение, и ние можем да умрем с Него и да живеем с Него (Римляни 6:1-11, Галатяни 3:27).
Духовните уроци, които трябва да вземем от приноса на деня на умилостивение, са преди всичко, че трябва да признаем нашите грехове и осъждането за нашите грехове и че тогава трябва да принесем приноса на вярата, който Бог иска да получи – тоест, ние трябва да имаме вярата в Исус, който изпълни нашето спасение със Своето кръщение и кръвопролитие на Кръста. Трябва да положим ръцете си върху главата на Исус, като вярваме в Неговото кръщение. Защо? Защото само когато положим ръцете си върху жертвата чрез вяра и пуснем кръвта й, можем да бъдем спасени от всичките си грехове.
По този начин всеки, който иска да бъде очистен от своите грехове пред Бога, трябва да плати откупа на живота, защото заплатата на греха е смърт. Независимо дали е богат или беден, трябва да има жертвоприношението, което плаща заплатата на греховете и цената на изкуплението на живота. Ако няма това, никой не може да получи опрощението на греха чрез вяра.
 


Старозаветният принос на деня на умилостивението


Нека четем Левит 16:6-10: "И Аарон да приведе принесения за грях юнец, който е за него, и да направи умилостивение за себе си и за дома си. Също да вземе двата козела и да ги представи пред Господа до входа на шатъра за срещане. Тогава да хвърли Аарон жребий за двата козела, един жребий за Господа, и другия жребий за отпущане; и да приведе Аарон козела, на който е паднал жребият за Господа, и да го принесе в принос за грях; а да представи жив пред Господа козела, на който е паднал жребият за отпущане, за да направи с него умилостивение и да го изпрати в пустинята за отпущане."
За да позволи на израилтяните да получат опрощението на греховете си чрез вяра, Първосвещеникът от тяхно име принасяше приноса, придружен от полагането на ръце и кръвопролитието. Каква тогава е вярата на съвременните християни? Не е ли спекулативна и неоснователна вяра, чийто принос се стреми да получи опрощаването на греха без дори да предаде греховете си? Ако вашата вяра не е вярата, която възложи греховете ви върху Исус Христос чрез полагането на ръцете, тогава имате проблем. Ако нямате вярата в кръщението на Исус и кръвта Му на Кръста, това не може да бъде истинската вяра.
Не можехме да спазваме Закона пред Бога и извършвахме всички грехове през изминалата година. Затова, ако бяхме живели във времето на Стария Завет, бихме се нуждаели от опрощаването на нашите грехове чрез вярата в приноса за грях, който Първосвещеникът принасяше от наше име. За да принесем приноса на вяра пред Бога, първо трябва да признаем, че трябва да бъдем унищожени за нашите грехове, и тогава трябва да повярваме в полагането на ръце, което предава всичките ни грехове върху жертвоприношението, което Бог подготви за нас, и кръвопролитието на това жертвоприношение.
Тъй като полагането на ръце върху жертвеното животно и кръвопролитието му имаха силата на спасение, хората от Стария Завет можеха да получат опрощаването на греховете си чрез този принос, който Първосвещеникът принасяше според системата на жертвоприношенията, определена от Бога. Като полагаше ръцете си върху жертвоприношението, първосвещеникът възлагаше върху него едногодишните грехове на народа му, прерязваше гърлото му, пускаше кръвта му и поръсваше с тази кръв пред умилостивилището и на източната му страна седем пъти. По този начин той никога не преставаше да принася правилния принос на Бога всяка година. Така израелтяните можеха да получат съвършеното опрощение на греха в онези дни.
По този начин чрез приноса за грях, който Първосвещеникът принасяше, израелтяните вярваха и утвърждаваха в сърцата си, че всичките им грехове бяха опростени. Старозаветният принос на деня на умилостивение ни показва, че в Новия Завет Исус Христос пое греховете на света, като беше кръстен от Йоан и проля кръвта Си на Кръста, и че трябва да повярваме в този Иисус Христос като наш Спасител и да получим вечното опрощаване на греха чрез вяра. Всички души на този свят, чиито сърца страдат и се измъчват от греховете си, трябва да осъзнаят, че могат да получат вечното опрощение на греха чрез вярата в евангелието на водата и Духа, и трябва да повярват в сърцата си. По този начин приносът на опрощението на всички грехове бе определен от Бог предварително и обещан от Него да бъде изпълнен, и това обещание за спасението също е показано в синята, моравата и червената прежди и препредения висон, използвани като материали на Скинията.
 


Приносът на деня на умилостивение, изпълняван в Скинията


В деня на умилостивение, за да се погрижи за всичките грехове на израилтяните, първосвещеникът полагаше ръцете си върху главата на жертвоприношението пред присъствието на всички израилтяни (Левит 16:1-23). Беше абсолютно необходимо да предаде греховете им на жертвоприношението, като положи ръцете си върху главата му от тяхно име. Когато първосвещеникът Аарон принасяше жертвата на Деня на умилостивение в Скинията за израилтяните, никой друг не можеше да влезе в Скинията. Това беше необичайно събитие, защото в двора на Скинията имаше много свещеници, с изключение на деня на умилостивение.
Първосвещеникът предаваше греховете на израилтяните върху жертвоприношението, като полагаше ръцете си върху главата му, донасяше кръвта на тази жертва в Пресветото място и поръсваше от нея на източната страна на умилостивилището с пръста си; и пред умилостивилището той поръсваше седем пъти (Левит 16:14).
По това време златните звънци, които бяха прикрепени към полите на мантията на Първосвещеника, трябваше да звънят, така че всеки път, когато поръсваше с кръвта пред умилостивилището и на източната страна, звънците звъняха и израилтяните които стояха отвън на Скинията, чуваха звука на звънците. Когато израилтяните чуха този звук от звънците, те осъзнаваха, че Първосвещеникът сега принасяше приноса на Бога от тяхно име. И като чуха звука на звънците седем пъти, те въздъхваха, защото знаеха, че жертвоприношението на деня на умилостивение вече беше приключило, потвърждавайки завършването на приноса, който опрощаваше едногодишните им грехове,
След това първосвещеникът Аарон излизаше от Скинията, взимаше другия козел като друг принос и принасяше този принос на Деня на изкуплението пред присъствието на израилтяните. Бог заповяда на израилтяните да не правят нищо в деня на умилостивение (Левит 16:20-21, 29). Когато огромната тълпа на израилтяните се събираше да види принасянето на тази жертва отвън на Скинията, Първосвещеникът полагаше ръцете си върху главата на жертвения козел, за да изпълни задълженията си, и го изпращаше в пустинята чрез определен човек.
В деня на умилостивение първосвещеникът докарваше козела пред израилтяните, полагаше ръцете си върху главата му и признаваше всичките беззакония и прегрешения на израилтяните и ги предаваше на козела. "Господи, признавам всичките грехове, които Израилевия народ извърши през изминалата година. Не сме успели да запазим целия Закон, ние сме извършили безброй грехове против Теб и себе си, ние не успяхме да живеем живота, който Ти ни заповяда да живеем, и сме извършили онези неща, които Ти ни заповяда да не вършим. Ние сме нарушили толкова много от Твоите заповеди през изминалата година. Ние сме лъгали. Ние сме убивали. Ние сме прелюбодействали. Ние сме крали." По подобния начин първосвещеникът предаваше всичките грехове на израилтяните върху жертвения козел, като полагаше ръцете си върху главата му пред тяхното присъствие и след това го изпращаше в пустинята чрез определен човек,
Защото заплатата на греха е смърт, Бог не можеше да остави жертвения козел да живее, след като прие греховете на израилтяните. Козелът за отпущане, който беше изоставен в пустинята, трябваше да пострада и да умре в пустинята, защото беше поел всичките беззакония, недостатъци и прегрешения на Израилевия народ. Тогава всички хора на Израел започваха да се наслаждават на празника на скинопигията (Левит 23:34), защото бяха изхвърлили чрез приноса на деня на умилостивение греховете, които ги свързваха през изминалата година.
Полагането на ръце е начин, по който греховете на всички хора се предават на жертвоприношението. Когато първосвещеникът полагаше ръце върху жертвеното животно, всички грехове на Израилевия народ, натрупани през една година, бяха предавани върху него веднъж завинаги. Всеки един грях на всеки един израилтянин веднага се предаваше на жертвоприношението чрез полагането на ръцете на първосвещеника.
Могат ли всички грехове на съвременни хора да бъдат предадени на жертвоприношението чрез полагането на ръце, точно както беззаконията на Израилевия народ се предаваха чрез полагането на ръцете на първосвещеника в Стария Завет? Ако това не беше възможно, къде би бил пътят за днешните хора да получат опрощаването на греховете си? Кой предава греховете на днешните хора, как и чрез кого? Съгласно системата на жертвоприношения, установена от Бога в епохата на Стария Завет, Исус Христос пое греховете на света, като беше кръстен от Йоан Кръстител във времето на Новия Завет. Точно както годишните грехове бяха предавани на жертвения козел веднъж завинаги чрез приноса на деня на умилостивение, принасян от Първосвещеника за Израилевия народ, така и нашите грехове бяха предадени на Исус Христос, който беше кръстен от Йоан Кръстител, последния Първосвещеник. Къде тогава са всички грехове на съвременните хора? Те сега са на главата на Исус Христос.
Точно както изкупителната жертва приемаше всичките грехове на израилтяните чрез Първосвещеника с полагането на ръцете му, така Исус стана жертвоприношението на вечното опрощение на греха за всички нас, които сега живеем в сегашната епоха. Исус, който стана наша изкупителна жертва, принесе Себе Си на Бога като жертвоприношението за нашите грехове. С други думи, Исус бе кръстен от Йоан и принесе Себе Си в жертва с разпятие, както в Стария Завет Бог беше установил жертвата за израилтяните и предаваше греховете им на това жертвено животно и го осъждаше вместо тях.
Изкупителната жертва, която беше изпратена в пустинята, не можеше да оцелее, защото нямаше вода, а само изгаряща слънчева светлина в пясъчната пустиня. Също така и Исус не можеше да не бъде разпнат, защото Той вече бе поел върху Себе Си световните грехове на човечеството чрез Своето кръщение. Както изкупителната жертва беше изоставена в безжизнената пустиня, Исус, който пое греховете на света, също беше мразен и презрян от много хора. Ако жертвеният козел беше вкаран в пустинята и изоставен в безлюдната, безжизнена земя, не се скиташе ли той наоколо само за да умре в края на краищата от жаждата?
По същия начин Исус, който прие нашите грехове, беше отхвърлен от много хора и Той трябваше да бъде разпнат, за да понесе осъждането на нашите грехове, да пролее кръвта Си и да умре. Това беше спасението, което Исус Христос изпълни, за да ни даде истинското Си спасение в евангелието на водата и Духа.
Израелтяните видяха с очите си процеса на опрощаването на греха и вярваха в него в сърцата си. Подобно на тях, и ние сега можем да получим опрощението на нашите грехове, като видим, чуем и вярваме в праведните дела на Исус Христос в сърцата си. Това ни казва, че Исус Христос трябваше да бъде кръстен от Йоан, да понесе греховете на света, да бъде разпнат, да пролее кръвта Си, да умре и да възкръсне от мъртвите, и че ние трябваше да бъдем спасени, като видим всичко това с нашите духовни очи и като вярваме в това в сърцата ни.
Този принос на деня на умилостивение ще продължи дотогава, докато израилтяните ще продължат да съществуват. Те все още принасят жертвоприношението на деня на умилостивение на 10-ия ден от седмия месец в календара им, защото Бог им беше казал: "Това ще ви бъде за вечен закон, веднъж в годината да правите умилостивение за израилтяните поради всичките им грехове" (Левит 16:34). Като накара израелтяните да принасят жертвоприношението на деня на умилостивение така, Бог даде милостта Си върху тях, за да бъдат измити всичките им грехове и да бъдат освободени те от наказанието на тези грехове.
Точно така, на днешните хора Бог даде възможност да осъзнаят, че Исус взе всички грехове на света върху собственото Си тяло, като бе кръстен от Йоан, бе разпънат и така напълно завърши вечното очистване на греха. Исус Христос понесе греховете на човечеството със Своето кръщение и стана вечен Първосвещеник на Небето. Сега нищо друго не остава за нас да направим за собственото ни спасение освен само да вярваме в тази истина.
 

Приносът на великото умилостивение, който Месията принесе на Бог Отец със собственото Си тяло

Защо Бог заповяда на израилтяните да Му принасят жертвата на деня на умилостивение? Той направи това, за да могат с вярата да очакват с нетърпение деня, когато Бог Отец щеше да накара Неговия Син Иисус Христос да принесе великото умилостивение за греховете на всички човешки същества с Неговото кръщение и кръвопролитие. Ето защо Исус Христос, единородният Син на Бог Отец и Спасителят на човечеството, дойде на тази земя, за да изтрие всичките грехове на всички, да изпълни всичко с Божията любов и да разкрие спасението на човечеството. Като се кръсти от Йоан, за да вземе всички грехове на нас, човечеството, и да пролее кръвта Си на Кръста, Исус заличи всичките грехове и несправедливости на света, беше осъден за тях и по този начин се превърна в истински Спасител.
Първо Бог повика Мойсей и му даде Закона. И тогава Той го нареди да построи скинията с такива материали като синята, моравата и червената прежди и препредения висон, и Той му даде системата на жертвоприношенията. По този начин Бог даде възможност на Израилевия народ да осъзнаят важността на полагането на ръце и кръвопролитието, и на свой ред показа им, че Исус Христос, вратата на спасението пророкувана в скинията, щеше да дойде на тази земя, да вземе върху Себе Си греховете на света, като се кръсти, да бъде разпънат и да пролее кръвта Си. Спасението на измиването на греха, което Бог ни е дал, е показано ясно в материалите, използвани за входа на Скинията.
Сред материалите, използвани за вратата на скинията, значението, което се подразбира в синята прежда, е, че Исус взе върху Себе Си веднъж завинаги греховете на света, като бе кръстен от Йоан; моравата прежда показва, че Исус е Царят на царете и Господ на господарите, защото Той създаде Вселената; червената прежда ни казва, че тъй като Исус беше кръстен, Той понесе осъждането на греха за всички грешници, като проля кръвта Си на Кръста; а препреденият висон ни казва, че Библията подробно описва тези три служения, показани в синята, моравата и червената прежди, и Бог е дал опрощение на греха на онези, които вярват в Неговото Слово.
Сега всички трябва да си напомнят отново и да вярват, че тази истина – тоест, че Исус Христос е техният Спасител и че Той изми всичките им грехове, като бе кръстен от Йоан и проля кръвта Си на Кръста – също е показана в синята, моравата и червената прежди и препредения висон, използвани като материали на Скинията, и по този начин те трябва да получат опрощението на греховете си. Чрез Моисей Бог установи закона на спасението, закона на опрощението на греха за човечеството, и когато дойде времето, Той изпрати Исус Христос на тази земя и Го накара да бъде кръстен от Йоан и да пролее кръвта Си на Кръста, за да стане Исус жертвоприношението, което измива греховете на света. И като направи това, Бог даде възможност на всички, които вярват, да бъдат очистени от всичките си грехове чрез вярата.
Ето защо, когато изповядваме, че вярваме в Исус Христос като Спасител, трябва да вярваме, като познаваме кръщението, което Исус прие, и кръвта Му на Кръста. Точно както жертвоприношението на Стария Завет приемаше беззаконията на грешниците чрез полагането на ръце и беше жертвено осъждано, като проливаше кръвта си вместо тях, Исус Христос дойде като жертвоприношението за грях за всички, които живеят на тази земя, греховете на света, като се кръсти, бе разпънат и проля Своята скъпоценна кръв, и така завинаги заличи греховете на вярващите.
Трябва да вярваме в истината на записаното Слово, точно както е. Библейската истина е, че със същия метод като приноса, който Първосвещеникът принасяше за своя народ в Стария Завет, Исус дойде на тази земя, беше кръстен и разпънат и проля кръвта Си, за да ни спаси от всички грехове на света веднъж завинаги. Затова трябва да вярваме в Библията точно както е написано. Не можехме да избягаме да бъдем осъдени завинаги за нашите грехове, но Исус Христос дойде на тази земя и ни спаси от всичките ни грехове със Своето кръщение и кръв.
Невяра в това, въпреки че Бог е опростил всичките ни грехове по този начин, е грях, който никога не може да бъде опростен от Бога. Той е изличил всичките грехове на света, освен единствения останал грях, "греха на богохулството на Светия Дух" (Марко 3:28-29). И така, онези, които наистина искат да получат опрощението на греха, трябва да вярват в истината, че Исус Христос бе кръстен, проля Своята кръв, възкръсна от мъртвите и по този начин ни избави от всички грехове на света. Освен тази вяра, какви добри дела биха били необходими за нашето опрощение на греха? Сега е дошло времето да знаем каква е истината на евангелието на водата и Духа и да вярваме в тази истина.
Всеки трябва да осъзнава и да вярва, че истината, показана във вратата на Скинията, изтъкана от синята, моравата и червената прежди и препредения висон, е евангелието на истинското спасение и сянката на Исус Христос. Колкото се отнася до Исус Христос, кръщението, което Той прие, и кръвта, която Той проля на Кръста, са от съществено значение за нашето спасение и затова трябва да вярваме в тях. Безспорната и неопровержима истина е, че Исус даде спасението на онези, които вярват в Неговото кръщение, кръвопролитие на Кръста и Неговото възкресение от смъртта, и че всичко това е било направено, за да ни спаси от греховете на света.
 

Жертвата на Сина, която Бог Отец искаше

Нека четем Евреи 10:5-9: "Затова Христос, като влиза в света, казва: – "Жертва и принос не си поискал, Но приготвил си Ми тяло; Всеизгаряния и приноси за грях не Ти са угодни. Тогава рекох: Ето, дойдох, (В свитъка на книгата е писано за Мене), Да изпълня Твоята воля, о Боже" – Като казва първо: "Жертви и приноси и всеизгаряния и приноси за грях не си поискал, нито Ти са угодни", (които впрочем се принасят според закона), после казва: "Ето, дойдох да изпълня волята Ти". Ще каже: Той отмахва първото, за да постанови второто."
Какво означава този цитат, когато казва, че Бог не е поискал жертва и принос? Този цитат цитира от Псалми 40:6-7. Той означава, че всички грехове на света не могат да бъдат напълно изтрити с ежедневните приноси на Стария Завет и че за да принесе приноса на вечната жертва за грях, Исус Христос дойде на тази земя, беше кръстен, проля кръвта Си, възкръсна от мъртвите, и по този начин стана Спасител на всички нас. Значението на Псалми 40:7, който казва: "Тогава рекох: Ето, дойдох; (В свитъка на книгата е предписано на мене)" е, че Исус Христос дойде на тази земя и изми всичките грехове чрез полагането на ръцете и кръвопролитието, точно както е написано в Стария Завет.
В епохата на Стария Завет греховете на Израилевия народ бяха опростявани, когато жертвеното животно беше принасяно на Бога в деня на умилостивение чрез полагането на ръцете на Първосвещеника и кръвопролитието на приноса. По същия начин Исус Христос, който дойде на тази земя, за да стане вечното жертвоприношение за цялото човечество, взе греховете на света, като прие кръщението, формата на полагането на ръце, и понесе цялото осъждане на греховете на цялото човечество, като донесе тези грехове на света на Кръста, бе разпънат, проля скъпоценната Си кръв и умря. По този начин Исус даде вечното спасение на всички, които вярват.
Точно както Бог беше обещал чрез системата на Скинията, в Новия Завет Исус дойде на тази земя и по този начин изпълни спасението веднъж завинаги. Затова тези, които вярват, са спасени от всичките грехове. В Скинията имаше обещанието на Бога, че Исус щеше да заличи вечно греховете на всички хора веднъж завинаги чрез кръщението и проливането на кръвта Си. И Исус наистина дойде и изпълни обещаното спасение, като всъщност се кръсти и проля кръвта Си, и като по този начин изпълни Божието Слово до съвършенство. С други думи, всичките Божии обещания за спасението наистина са били изпълнени в Исус Христос.
Народът на Израел вярва, че Законът на Стария Завет и думите на пророците са Божието Слово. Но те не могат да повярват в Исус Христос, който дойде при нас в епохата на Новия Завет, както в Бог или Спасител. Всички хора на този свят, включително и на Израилевия народ, сега трябва да осъзнаят, че Исус Христос е самият Бог, и да приемат в сърцата си, че Той е Месията, който трябваше да дойде.
 


Защо Исус дойде?


Докато Исус дойде да изпълни волята на Бог Отец, Той е Спасителят на всички, които наистина вярват в Него, и Той дойде на този свят, за да измие завинаги всичките им грехове. Като Евреи 10:10 казва: "С тая воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж за винаги." Трябва ясно да осъзнаем и вярваме, че Исус Христос се роди на тази земя по волята на Бог Отец, че Той се кръсти според волята на Отца, че Той беше разпънат чрез тази воля, проля кръвта Си на смърт на Кръста, възкръсна от мъртвите и така стана Спасителят на вярващите. За да изличи всичките ни грехове според волята на Бог Отец, Исус Христос трябваше да изпълни спасението на човечеството, като заличи всички грехове с кръщението, което Той прие, и кръвта Си. В действителност Той с готовност отдаде Себе Си да бъде принесен в жертва, като по този начин ни даде идеалното спасение.
Тъй като Исус Христос принесе Себе Си в жертва, за да изличи не само греховете на Израилевия народ, но и греховете на цялото човечество, можем да бъдем спасени само ако всеки от нас вярва в това в нашите сърца. През 33-те години от живота Си Исус бе кръстен само веднъж, принесе Себе Си в жертва само веднъж, и по този начин спаси грешниците на света веднъж завинаги. Това е единственото и съвършено спасение.
Точно както Исус наведнъж изличи всичките грехове, извършвани от човечеството от началото до края на света, Той ни даде възможност да бъдем спасени веднъж завинаги чрез вяра. Като принесе в жертва Своето собствено тяло веднъж завинаги, Исус Христос ни направи завинаги съвършен. Когато Той беше кръстен от Йоан и беше осъден за всичките ни грехове, като проля кръвта Си, сега трябва да вярваме в това евангелие в сърцата си и по този начин да бъдем спасени от всичките си грехове. По волята на Бог Отец Исус Христос дойде на тази земя, за да понесе всичките ни грехове и да заплати цената на живота, и Той успешно разкри Своето истинско спасение чрез Божията любов в съответствие с волята на Отца.
Това Слово непременно е истината, в която вие и аз, които сега живеем в този модерен свят, трябва да вярваме. Ние трябва да свържем кръщението на Исус с Неговото кръвопролитие на Кръста и да вярваме в тях като единствения набор от истина, който ни спасява съвършено. Ако не успеем, ще загубим вечното опрощаване на греха. В действителност ние трябва да вярваме според записаното Божие Слово според истината на евангелието на водата и Духа. Евангелието на водата и Духа хвърля светлина върху спасението, но ако добавим нещо друго към него или извадим някакви важни неща от истинското евангелие, когато вярваме в Бога, или ако не вярваме в истината така, както е, тогава тази светлина на евангелието на спасението ще бъде загубена, само за да се скрие и изчезне.
Не трябва да се поддаваме на илюзията, че истината за евангелието на водата и Духа също е само една от светските доктрини, сякаш учи, че можем по някакъв начин да получим опрощаването на греха чрез нашите молитви за покаяние, като молим Бога всеки ден да ни прости греховете ни. Бог каза ясно в Евреи 10:11: "И всеки свещеник, като стои та служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, които никога не могат да отмахнат грехове." С други думи, Той ни каза, че греховете, които извършваме ежедневието, не могат да бъдат измити, само защото ние молим Бога да ни прости нашите ежедневни грехове с нашата вяра в кръвта на Кръста.
Защото жертвоприношението, принесено от Исус Христос на Бог Отец чрез кръщението от Йоан и смъртта на Кръста, беше идеалното жертвоприношение на спасението, именно чрез вяра в този принос ние сме били напълно спасени. Именно защото греховете на света бяха предадени на Исус Христос веднъж завинаги, когато Той беше кръстен от Йоан, Исус можеше да донесе нашите грехове на Кръста и да умре върху него, за да сложи край на осъждането за греховете ни, и това беше причината, поради която греховете на онези, които вярват в Неговото кръщение и кръвопролития, са били измити.
Като вярвахме в кръщението, което Исус Христос прие, и в кръвта на Кръста, ние също сме умрели с Исус Христос и възкръснали сме с Него чрез вяра. Римляни 6:23 казва: "Защото заплатата на греха е смърт; а Божията дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ." Заплатата на греха е смъртта, какъвто и да е, и затова заплатата му трябва да се изплаща с живот. Ето защо беше необходимо Исус Христос да дойде на тази земя, въплътен в плът, да бъде кръстен от Йоан и да пролее кръвта Си на Кръста. Действителното предаване на вашите грехове върху тялото на Исус е извършено чрез Неговото кръщение, и като понесе тези грехове и умря, Исус заплати цената на вашите грехове и по този начин ги заличи веднъж завинаги. Въпреки това, въпреки че Бог ни е дал тази истина на евангелието, има много хора, които все още молят Бога всеки ден да опрости греховете им – просто не знаят истината на евангелието на водата и Духа.
Когато хората имат грях в сърцата си, те не могат да не се ужасяват пред Бога от този грях. Вярно е, че мнозина, които все още не знаят за евангелието на водата и Духа и все още трябва да се очистят от греховете си, са сковани от страх поради греховете на съвестта им. Обаче Исус дойде на тази земя, за да ги освободи от всичките им грехове, беше кръстен от Йоан, проля кръвта Си на Кръста и по този начин ги спаси съвършено. По каква причина трябва да се тревожим тогава, когато евангелието на водата и Духа, евангелието на Божието спасение, напълно ни е спасило и се е погрижило за осъждането на греха?
Тези, които знаят и наистина вярват, че Исус е изличил всичките грехове на човечеството чрез евангелието на водата и Духа, наистина могат да бъдат спасени съвършено чрез вярата, както Бог обеща: "Дойдете сега та да разискаме, казва Господ; Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, Ще станат като бяла вълна" (Исая 1:18). Всички ние можем да бъдем спасени чрез вярата, защото имаше кръщението на Исус, който прие греховете на този свят според Божия закон, установен в Стария Завет, който предаваше всичките грехове върху жертвоприношението чрез полагането на ръце. Именно защото Исус взе греховете на света, като беше кръстен от Йоан, Той можеше да умре на Кръста, и именно защото спасението, за което Бог говори в Стария Завет, е било изпълнено, ние можем да бъдем спасени от всичките ни грехове само чрез нашата вяра.
И въпреки тази непогрешима истина, все още виждаме някои хора, които вярват в Исус, сякаш това е упражнение за съпричастност. Те плачат и викат всеки ден, за да укрепят вярата си, защото основата на тяхната вяра е да съчувстват на Исус за смъртоносните страдания, които Той изтърпи на Кръста. Сърцето на такива хора е напълно сбъркано и те трябва да изоставят тази погрешна вяра.
Вие и аз се нуждаем от кръщението и кръвта на Исус, нашия Спасител, а не от Исус, който се нуждае от нашето съчувствие или преданост. Простата истина е, че ние отчаяно се нуждаем от Исус Христос, Спасителя, и въпреки това има много хора, които вярват в Бога без особена собствена причина, мислейки, че Бог е някой, на когото нещо липсва, сякаш Той ги проси да вярват в Него. Но такава покровителствена вяра е вярата, която Бог презира.
Сърцата на онези, които снизходително казват на Исус, че ще повярват в Него, сякаш правят услуга за Него, са поставени по-високо дори от Бога, и така в тяхната арогантност никога не могат да приемат в сърцата си евангелието на вода и Дух, които ги спасява съвършено от греха. Те имат толкова малко отношение към Божието Слово, че те смятат, че това е малко по-различно от това, което всеки от съседите им каже, като го оскърбяват и покровителстват, сякаш да вярват в това означава да правят услуга на Бога от съчувствието си.
В крайна сметка те са тези, които не вярват в кръщението и кръвопролитието на Исус като в опрощаването на греховете си и се противопоставят на Бога. Те вярват, че техните грехове могат да бъдат измити чрез техните мъчителни молитви за покаяние, без дори да вярват в евангелието на водата и Духа. Защото напразно приемат Божието име, те нито знаят, нито вярват, че Исус Христос, Спасителят, напълно е изличил греховете им, и затова не могат да бъдат спасени.
Бог каза: "Ще покажа милост, към когото ще покажа, и ще пожаля, когото ще пожаля" (Римляни 9:15). Ако Бог реши да спаси грешници със закона на спасението по Неговата милост, тогава Той ще направи това точно както реши. Следователно трябва да вярваме в евангелието на водата и Духа и по този начин да получим истинското ни спасение.
Тези, които не вярват в това евангелско Слово на водата и Духа, лично ще открият колко велики наистина са Божията строгост и Неговият гняв. От друга страна, тези, които вярват в евангелието на водата и Духа, ще видят колко велика и милостива е Божията любов. Този, който осъзнава греховете си пред Бога и признава и вярва в евангелието на водата и Духа, Божието евангелие на съвършеното спасение, ще бъде освободен от всички грехове.
Тези, които вярват, че Исус Христос пое всичките им грехове чрез кръщението, ще бъдат освободени от всичките им грехове. Тези, които презират тази истина, за разлика от тях, ще получат ужасното осъждане за греховете им. Затова всички хора на този свят трябва да вярват в евангелието на водата и Духа, действителната истина. Онези грешници, които не се боят от Божия съд и не вярват в евангелието на водата и Духа, със сигурност ще бъдат осъдени за греховете им. Но тези, които вярват в истината за измиването на греха от Исус, ще бъдат спасени от всичките им грехове.
Всеки, чиято съвест има грях, чувства се неудобно, и така хората предлагат необосновани, безпочвени доктрини за спасение, които са напълно различни от евангелието на водата и Духа, опитвайки се да утешат разстроената си съвест. Има дори и тези, които казват: "Тъй като вярвам в Исус, нормално е да имам грях в сърцето си." Но не трябва да забравяме, че всички, които имат грях в сърцата си, ще получат наказанието на ада, защото Бог сигурно ще даде Своята справедлива присъда на такива хора за греховете им. Тъй като те вземат страната на Сатана, Бог просто не може да ги остави на мира.
Но онези, които знаят за Божията справедливост, че ще бъде Неговият съд за греха, молят Бога за Неговата милостива любов, искат да бъдат спасени от всичките грехове, търсят истината и желаят да стоят на Божията страна. За такива хора истината е, че Исус Христос пое всичките грехове на човечеството, като бе кръстен. Всеки грешник трябва да повярва в това и да получи опрощението на греха. Чрез Своето кръщение Исус Христос прие веднъж завинаги всички грехове на целия свят, умря на Кръста веднъж, като по този начин заличи всички грехове и ни направи праведни.
Чрез Словото на евангелието на водата и Духа всички ние сега трябва да разберем какво е истинското ни спасение и в сърцата ни всички ние трябва да имаме вярата, която наистина вярва в това евангелие. Всички, които вярват в тази истина в сърцата си, независимо от какви грехове са извършили, наистина ще бъдат очистени от всичките им грехове чрез вяра и ще получат истинското опрощаване на греха и вечния живот. Не искате ли да вярвате в това Слово на евангелието и да приемете евангелието на водата и Духа чрез вяра, евангелието, което накарва всички грехове на сърцата ви да изчезнат? Тези, които вярват в евангелието на водата и Духа пред Бога, със сигурност ще получат опрощаването на греха.
 


Вашите молитви на покаяние не могат да ви спасят


Днес мнозина, които твърдят, че вярват в Исус, всеки ден възнасят своите молитви за покаяние, като молят Бога да им опрости греховете. Те живеят живота си на вяра, като принасят своите жертвоприношения на Бог всеки ден, както във времето на Стария Завет. Но това не е животът на вярата, който бихте искали да живеете. Исус пролива ли кръвта Си на Кръста, за да измие греховете ви, всеки път когато възнасяте своите молитви за покаяние? Това не е така. Вместо това трябва да измиете греховете си веднъж завинаги, като вярвате, че силата на кръщението и кръвопролитието на Исус Христос трае вечно. Онези, които се опитват да бъдат очистени от греховете си, като всеки ден се молят за покаяние, не могат да получат вечното опрощение на греха, нито пък имат вярата, която им дава възможност да получат истинско спасение.
Ако греховете на всички можеха да бъдат опростени чрез тези молитви на покаяние или някои ритуали измислени от човека, тогава Бог не би установил закона, който провъзгласява, че заплатата на греха е смърт. За да могат хората да бъдат очистени от греховете си, те действително трябва да принесат жертвата, която чрез вяра предава греховете им на тялото на Исус. Ние трябва да имаме не вярата, която възнася ежедневни молитви за покаяние, а вярата в евангелието на водата и кръвта, показана в синята, моравата и червената прежди и препредения висон, използвани за вратата на Скинията. С други думи, трябва да разберем, че само вярата в евангелието на водата и Духа може да ни донесе истинското измиване на греха, и ние трябва да вярваме в това в сърцата ни.
Точно както грешниците на Стария завет предаваха греховете си на жертвеното животно, като полагаха ръцете си върху главата му, когато принасяха жертва си за грях, ние също трябва да предадем нашите грехове на Исус Христос, като вярваме в Неговото кръщение, и чрез тази вяра в Неговото кръщение и кръвопролитие на Кръста трябва да дойдем при Бога и да получим вечното опрощаване на греха. Бог каза: "Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с устата прави изповед и се спасява" и "вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово" (Римляни 10:10, 17).
Йоан 1:29 казва: "На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!" Този цитат описва свидетелството, което Йоан Кръстител даде на следващия ден, след като Той бе кръстил Исус. Когато Йоан Кръстител видя Исус да се приближава към него, той каза: "Вижте хора! Ето Той! Това предизвика вълнение сред тълпата, събрана около Йоан. Йоан изкрещя: "Вижте! Ето идва Божият Агнец! Той не е никой друг освен Божият Син, самият Божий Агнец, който чрез мен взе греховете на човечеството. Той е нашият Спасител. Той е Исус Христос, Божият Агнец. Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!"
Именно защото Йоан Кръстител кръсти Исус Христос и предаде греховете на света върху Него, самият Йоан можеше лично да свидетелства за Исус. С други думи, тъй като Йоан предаде нашите грехове на Исус чрез кръщаването Му, Исус Христос стана Агнецът на жертвата, който прие нашите грехове според волята на Бог Отец.
В Стария Завет опрощението на греха беше получавано чрез принасяне на жертвоприношения на Бога, но в Новия Завет единствено чрез вярата в кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста можем да бъдем очистени от нашите грехове. Защото Бог приемаше животни като бикове, агнета, кози като жертвоприношения, за да заличат греховете на Израилевия народ, безброй животни отдаваха кръв, бяха разрязвани на парчета и изгаряни на олтара за всеизгаряне. Неизброими жертвени животни наистина бяха убити поради греховете на хората.
Но в епохата на Новия Завет Исус не принасяше такива жертвени животни, но Той принесе Своето тяло за нас. Когато Исус, Божият Агнец, дойде на тази земя, прие греховете на света върху Своето тяло чрез Своето кръщение и проля кръвта Си на Кръста, Той позволи на тези, които вярват в това, да бъдат спасени от всичките им грехове веднъж завинаги, За да завърши завинаги нашите грехове с водата, кръвта и Духа, Исус дойде при нас.
Бог сега ни заповядва да вярваме в тази истина на истинското спасение. Той ни казва: "Изличих всичките ви грехове, защото ви обичах. Аз ви спасих така. Така че вярвайте! Изличих греховете ви, като ви дадох Моя собствен Син като жертва за грях. Накарах Сина Ми да живее на тази земя в продължение на 33 години от Неговия живот, аз Го накарах да бъде кръстен, да пролее кръвта Си на Кръста заради вас и, като извърших това, напълно ви избавих от всичките ви грехове и осъждане. Сега като вярвате в тази истина, можете да станете Мои собствени деца, които обичам и които могат да бъдат прегърнати в Моите обятията." Познайте и повярвайте в сърцата си, че онези, които вярват в кръщението, което Исус Христос прие, и кръвта, която Той проля, не само ще бъдат спасени от всичките им грехове, но и ще получат правото да станат собствени Му деца.
 


Исус наистина ли изличи всичките грехове на този свят?


Нека четем Евреи 10:14-18: "Защото с един принос Той е усъвършенствувал за винаги ония, които се освещават. А и Светият Дух ни свидетелствува за това; защото след като е казал: - Ето заветът, който ще направя с тях След ония дни, казва Господ: Ще положа законите Си в сърцата им, И ще ги напиша в умовете им", прибавя: "И греховете им и беззаконията им няма да помня вече". А гдето има прощение за тия неща, там вече няма принос за грях.“
Този цитат ясно казва: "гдето има прощение за тия неща, там вече няма принос за грях." Слушайте тази благословена новина, че всичките ни грехове бяха предадени на Исус чрез кръщението, което Той прие! Не само всеки грях, който ние и аз извършаваме през целия си живот, беше предаден на Исус, но всички грехове на цялото човечество също бяха предадени на Него. За да изпълни цялата Божия праведност, Исус прие полагането на ръце, като се кръсти и излезе от водата, и по този начин позволи на всички грехове да бъдат предадени върху Него.
Освен това, като носеше всичките грехове, Той беше разпънат и по този начин понесе осъждането за всичките грехове на човечеството, и следователно онези, които вярват, са били освободени от цялото им наказание. Точно както Първосвещеникът предаваше греховете на израилтяните на жертвеното животно, като полагаше ръцете си върху главата му, така Йоан Кръстител предаде всичките ни грехове на Исус, като Го кръсти. А Исус, от Своя страна, взе тези грехове и бе разпнат, и по този начин спаси всеки, който вярва в Него, от греха. Следователно тези, които вярват в това, могат да получат правото да станат собствени деца на Бога.
Римляни 10:10 казва: "Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с устата прави изповед и се спасява." Именно чрез вярата в Божията праведност в сърцата им всички могат да бъдат оправдани, именно чрез вярата на сърцето в истината на спасението те могат да получат опрощението на греха и да влязат в Небето. Братя и сестри, вие ли сте спасени, като вярвате със сърцата си и изповядвате с езиците си, че кръщението и кръвта на Исус са основните елементи, които съставляват "Божията праведност", "истината на спасението" и "евангелието на опрощаването на греха"? Според системата на жертвоприношенията на Стария Завет греховете на израилтяните не бяха изличавани само чрез заколването на жертвеното животно без полагането на ръце, което предаваше греховете си върху жертвата. По същия начин, ако вярваме само в кръвта на Кръста и оставяме кръщението, което Исус прие, тогава всичките ни грехове не могат да бъдат измити.
""И греховете им и беззаконията им няма да помня вече". А гдето има прощение за тия неща, там вече няма принос за грях" (Евреи 10:17-18). Защо Бог каза тук, че вече няма да помни нашите грехове? Макар да не можем да не продължим да грешим до деня, в който умрем, защото Исус пое всички грехове на света веднъж завинаги, като се кръсти, нашето спасение сега е осъществено и ще трае вечно, и онези от нас, които вярват в това, сега са безгрешни. Ето защо Бог няма нужда да си спомня нашите грехове.
Божията праведност означава Неговата справедливост. Справедливостта на Бог Отец диктува, че точно както Той е свят, онези, които вярват в евангелието на водата и Духа, също са свети и безгрешни. От самото начало Бог ни възлюби и пожела да ни направи Свои деца. Но колкото и да искаше да ни направи Свои деца, Той не можеше да направи това поради нашите грехове. Ето защо Бог Отец замисли решение, за да разреши този проблем.
Тъй като Бог предназначи жертвоприношение без недостатък, за да бъде жертвано вместо нас, и реши да измие нашите грехове, като предаде всичките грехове на това жертвоприношение, Исус не се поколеба да бъде кръстен, да стане наше собствено жертвоприношение, да бъде жертвено осъден вместо нас и по този начин да принесе вечната жертва за грях. И чрез тази жертва за грях Бог изпълни Своето провидение да очисти онези, които вярват, от греховете им, и да ги направи Свои деца. Сега онези, които вярват в това евангелие на истината, са очистени от всичките им грехове пред Бога. Защото Исус вече изми всички грехове на този свят, като бе кръстен, ако вярваме в този Исус, който очисти греховете на човечеството, като бе осъден вместо нас, вече няма нужда да принасяме никакви жертви за нашите грехове. Необходимо ли е да принасяме жертви за нашите грехове, братя и сестри? Не, абсолютно не!
Знаете ли защо Исус Христос беше разпнат, дори когато Той беше безгрешен и чист? Макар че Исус беше разпнат, всъщност Той изобщо не беше направил нищо лошо. Само защото Исус прие всички грехове на човечеството, като беше кръстен в река Йордан, Той трябваше да умре вместо нас. Причината, поради която Той трябваше да умре на Кръста, е че вече беше приел греховете на света, предавани на Него чрез кръщението, и беше готов да изпълни всяка праведност.
Ако Божият Син беше кръстен, за да изпълни всяка праведност по този начин, как бихме могли да не Му благодарим? Именно поради това, че Исус беше поел нашите грехове, Той, както агне пред стригача си, тихо понесе страданието на Кръста. Ние всички трябва да помним Неговото кръщение и Кръст завинаги, защото ако Той не беше разпнат и осъден, тогава със сигурност би трябвало самите ние да бъдем осъдени.
Нашият Господ не само пое всички наши грехове, но и Той Самият понесе цялото осъждане на греха. С други думи, Исус, Самият Спасител, който беше взел нашите грехове, стана наша собствена жертва за грях и тихо понесе наказанието на Кръста, за да ни спаси от греха и по този начин да изпълни Божията воля. Ето защо Библията казва: ""И греховете им и беззаконията им няма да помня вече". А гдето има прощение за тия неща, там вече няма принос за грях. И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дръзновение да влезем в светилището" (Евреи 10:17-19).
Разбирате ли сега защо Исус Христос бе разпнат? Не трябва да вярваме само в кръвта на Исус на Кръста, но трябва да разберем причината, поради която Той трябваше да умре на Кръста, и трябва да разберем правилно и да вярваме, че тази причина се крие в кръщението, което Той прие. Ако вие и аз искаме да знаем и вярваме точно къде и как нашите грехове бяха измити, ние трябва да осъзнаем и повярваме, че именно защото нашите грехове бяха предадени на Исус, когато Той беше кръстен от Йоан в река Йордан, ние сме очистени от нашите грехове чрез вярата.
 


Като познаваме и вярваме в истината на евангелието на водата и Духа, сега можем да се спасим от всичките си грехове


Това, което ви казах досега, е истината на евангелието на водата и Духа, за което Библията говори много подробно. И тази истина е спасението, планирано още преди основаването на света, а това спасение е показано също в синята, моравата и червената прежди, материалите, използвани за входа на Скинията. Заедно с колегите си проповядвам тази истина, показана в синята, моравата и червената прежди, на безброй хора в този свят. И дори и сега, точно в този час, това евангелие се разпространява по целия свят чрез нашите книги.
И все пак има хора, които твърдят, че вярват в Исус, дори когато не познават евангелието на водата и Духа. Мога да се осмеля да нарека такива хора глупаци, защото това евангелие на водата и Духът е основната истина, която ни разказва за истинската система на жертвоприношенията, изпълнена чрез Исус Христос, действителната същност на сянката на спасението, показана в Скинията. Сега е ваш ред. Ако вярвахте без да знаете действителната истина, сега е време да се обърнете, да повярвате в евангелието на водата и Духа и да получите опрощението на вашите грехове.
Кръщението на Исус и Неговата смърт на Кръста бяха обещани още преди основаването на света и те са показани в синята, моравата и червената прежди, а също и в препредения висон. За да изпълни това обещание и всъщност да спаси вас и мен от нашите грехове, Исус беше кръстен, умря на Кръста, възкръсна от мъртвите и сега седи отдясно на Бог Отец.
Вие ли се опитвате все още да повярвате в Исус, като следвате собствените си преживявания или емоции, без да знаете тази истина? Има много такива хора на този свят, но сега те трябва да се обърнат от несъвършената си вяра и да повярват вярно в истината за евангелието на водата и Духа, скрито в синята, моравата и червената прежди и препредения висон на входа на скинията.
Евреи 10:19-20 казва: "И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дръзновение да влезем в светилището, през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, сиреч, плътта Си." Когато Исус Христос, след като взе върху Себе Си греховете на света чрез кръщението Си, бе разпнат, завесата на храма се раздра и греховете на човечеството бяха измити чрез кръщението на Исус и кръвта Му на Кръста. Завесата на храма, изтъкана от синята, моравата и червената прежди и препредения висон, беше толкова твърда, че не можеше да се раздере, дори ако би била дърпана по четирите й ъгъла от четири коня.
Това, че тази твърда завеса на храма въпреки това се раздра от горе до долу, дори когато не беше докосвана от никой, показва, че в мига, в който Исус Христос завърши Своята мисия, небесните порти бяха отворени широко. Раздиране се на завесата на храма от горе до долу означава, че всички стени на греха са били свалени, показвайки ни, че чрез Исус Христос Бог събори тези стени на греха.
Какво тогава означава, че стените на греха са били съборени? Това означава, че всеки може да бъде очистен от всички грехове, като вярва в кръщението, което Исус Христос прие, и в кръвта Му на Кръста. Бог искаше да покаже чрез входа на Скинията, че спасението на човечеството се изпълни веднъж завинаги чрез служението на Исус, показано в синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Именно защото нашето вечно изкупление, обещано от Бога за всички нас, се изпълни, завесата на Пресветото място изтъкана от синята, моравата и червената прежди и препредения висон се раздра на две от горе до долу, не от ръката на човек, а от ръката на самия Бог.
Това открива, че Исус Христос, който е станал вечната жертва за греховете на човечеството, напълно е спасил тези от нас, които вярват в евангелието на водата и Духа. Бог Отец установи, че всеки, който вярва в кръщението, което Исус Христос прие, и кръвопролитието Му на Кръста, може да получи опрощението на греха и да стои пред Неговото присъствие. Ще повярвате ли в тази истина или не?
Както Бог ви възлюби, така и Исус Христос, Божият Син, ви обича и ви даде съвършено спасение, като бе кръстен от Йоан и разпънат. Като получихме тази Божия любов, която ни беше дадена чрез Исус Христос, и като повярвахме в истината, която ни позволява да влезем в Божието Царство, всичките ни грехове изчезнаха. Когато вярваме в евангелието на водата и Духа, дори всички наши всекидневни грехове са разрешени, защото всичките ни грехове и осъждане вече са измити с кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста.
Евреи 10:22 казва: "Нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода." Библията продължава да говори за измиването на греха. Можем да бъдем спасени от всичките си грехове, като вярваме в истината, че Исус Христос изми всички грехове, които извършваме с плътта и ума си, чрез Своето кръщение.
Точно както първосвещеникът измиваше нечистотата си в умивалника от мед след принасяне на жертви, след като очистихме всичките си грехове, когато повярвахме в кръщението на Исус, ние също трябва да помним тази вяра всеки ден. Както първосвещеникът се умиваше в умивалника от мед, ние трябва да измием нашите грехове, като помним и вярваме ежедневно, че всичките ни грехове бяха очистени чрез кръщението на Исус, защото докато живеем в този свят, има времена, когато ние сме изложени на неговата нечистота.
Всички грехове, независимо дали са извършени с тяло, сърце или мисли, принадлежат към греховете на света. Тогава с каква вяра можем да измием всички тези грехове на света? Можем да ги измием само чрез кръщението, което Исус прие. Онези, които веднъж са станали чисти чрез вярата в кръщението на Исус, трябва да пазят сърцата си чисти, и когато грешат, те отново трябва да ги измиват чрез вяра. Тези, които помнят всекидневно кръщението на Исус и измиват дрехите си чрез вяра, са благословени. Тъй като всички наши грехове бяха предадени на Исус Христос чрез кръщението, което Той прие от Йоан, като размишляваме върху тази истина и вярваме в нея всеки ден, можем да бъдем напълно освободени от всички грехове завинаги.
Трябва да вярвате в евангелието на водата и Духа, че вашите грехове също бяха предадени на Исус Христос, когато Той бе кръстен от Йоан. Нямате какво да губите, ако вярвате в това евангелие, защото Всемогъщият Бог го бе планирал още преди основаването на света, преди века на Стария Завет. Истината, че Исус прие греховете ви, като се кръсти в река Йордан, и понесе всичкото осъждане на вашите грехове, като отиде на Кръста, ви даде възможност да достигнете до Божията праведност и вашето спасение. Истината, която ви позволи да осъзнаете, че Исус, Царят на царете, ви е спасил завинаги от греха, и която е поръсила сърцата ви от зла съвест и е измила телата ви с чиста вода, е това евангелие на водата и Духа. Евангелието на водата и Духа е задължителното Слово за вашия живот и то свети още по-ярко, когато вярвате.
През трите години на обществения Си живот, първото нещо, което Исус направи, за да спаси цялото човечество от греха, беше кръщението. С други думи, Исус Христос трябваше да поеме нашите грехове и за това трябваше да отиде при Йоан и да бъде кръстен от него. И така, четирите евангелия пишат за това важно събитие в началото.
Вие и аз всъщност трябваше да умрем за нашите грехове. Но какво стана? Нашият Господ дойде на тази земя, взе върху Себе Си нашите грехове, като се кръсти от Йоан, стана Божий Агнец, понесе всичките грехове на света на Кръста, беше прикован за двете Му ръце и крака за нашите грехове, проля цялата кръв която беше в Неговото сърце, и умря, а после възкръсна от мъртвите. Ето защо Исус каза: "Свърши се" в момента на последното Му издихание на Кръста.
Всичко, което Исус каза и направи, е вярно. Исус стана наш принос за грях, за да ни спаси, и възкръсна от мъртвите след три дни. И след като се издигна от мъртвите, Той свидетелстваше за възкресението Си в продължение на 40 дни, възнесе се на Небето и сега седи отдясно на престола на Отца. Този Исус Христос ще дойде на тази земя, за да ни вземе. Исус дойде като Спасител, когато дойде на тази земя за пръв път, но когато ще дойде отново, за втори път, Той ще дойде като съдия, за да съди всички, които не вярват.
Сега трябва да осъзнаете, че Исус Христос ще се върне на тази земя като Съдия, за да призове и приеме като Божии деца онези, които вярват в спасението на водата, кръвта и Духа, които Той изпълни през 33-годишния Си живот на тази земя, и да им даде възможност да живеят в Хилядогодишното Царство и вечното Небе и да донесе Своя вечен съд на онези, които не вярват в евангелието на водата, кръвта и Духа и са отхвърлили Божията любов.
Сега вече не трябва да пренебрегвате евангелието на водата и Духа и да се преструвате, че не го знаете, но трябва да вярвате в тази истина на спасението. И трябва да осъзнаете, че както Бог обеща чрез Скинията и системата на жертвоприношенията, Исус Христос дойде на тази земя, бе кръстен под формата на полагането на ръце, бе разпънат и по този начин спаси всички народи на целия свят от всички грехове, и трябва да получите опрощението на греховете си, като вярвате в тази истина с цялото си сърце.
И все пак, Израилевият народ все още се отвръща от истината и чака друг Месия. Но израилтяните трябва да осъзнаят, че независимо колко пламенно те чакат някой друг Месия освен Исус, просто няма друг Месия освен Исус Христос. Това, че няма друг Месия освен Исус на лицето на тази земя е очевидната истина, и както дори израелтяните не са изключение във въпроса за тази истина, за тях също няма друг Спасител.
Израелтяните наистина трябва да се разкаят за греха си, че не вярват в Исус Христос като Божий Син, и трябва да вярват, че Исус Христос наистина е истинският им Месия, и да приемат това както истината. Като отново потвърдят и повярват, че Исус Христос е самият Спасител, хората на Израел трябва да станат истинската духовно избрана нация от Бога.
Дори сега Израилевият народ все още чака величествен, способен и силен Месия, който може да ги спаси от страданията и нещастията на този свят. Но Исус Христос вече дойде на тази земя в плътта на човека като Месия и спаси тях, които не могат да избягнат съда с огън за всичките им грехове. В действителност те трябва да признаят тази истина и да вярват в нея. Ради техните души Самият Исус дойде на тази земя като тяхното жертвоприношение за греха, обещано в Стария Завет, ги спаси завинаги от всичките им грехове и ги направи Божий народ.
Исус Христос, който дойде като Спасител, ни спаси чрез евангелието на водата и Духа, истината, показана в синята, моравата и червената прежди и препредения висон. И Той със сигурност ще даде възможност на онези от нас, които вярват, да царуват в Хилядогодишното Царство заедно с Него. След това Той ще им позволи да вземат участие във вечното Божие Царство и да живеят вечно със самия Бог в щастие и слава.
В действителност, докато все още сме на тази земя, всички ние трябва да вярваме в евангелието на водата и Духа със сърцата си и да станем деца на Самия Бог. Само тези, които вярват в това евангелие на истината, могат да станат безгрешни деца на Бога и да получат всички благословения, които ги очакват в следващия свят.
Алилуя! Благодаря на Господа с моята вяра, че ни дава духовните благословения на Небето. Нашият Господ обеща, че скоро ще се върне; и така, дойди, Господи!