Search

Проповеди

Тема 11: Скинията

[11-22] Четирите мистерии скрити в покривалата на Скинията (Изход 26:1-14)

Четирите мистерии скрити в покривалата на Скинията
(Изход 26:1-14)
"При това, да направиш скинията от десет завеси от препреден висон, и от синя, морава и червена материя; на тях да навезеш изкусно изработени херувими. Дължината на всяка завеса да бъде двадесет и осем лакътя, и широчината на всяка завеса четири лакътя, всичките завеси да имат една мярка. Петте завеси да бъдат скачени една с друга; и другите пет завеси да бъдат скачени една с друга. И да направиш сини петелки по края на оная завеса, която е последна от първите скачени завеси; така да направиш и по края на последната завеса от вторите скачени завеси. Да направиш петдесет петелки на едната завеса, и петдесет петелки да направиш по края на завесата; която е във вторите скачени завеси; петелките да са една срещу друга. Да направиш и петдесет златни куки, и с куките да скачиш завесите една за друга; така скинията ще бъде едно цяло. Да направиш завеси от козина за покрив над скинията; да направиш единадесет такива завеси; дължината на всяка завеса да бъде тридесет лакътя, и широчината на всяка завеса четири лакътя; единадесетте завеси да имат една мярка. И да скачиш петте завеси отделно и шестте завеси отделно; а шестата завеса да прегънеш на две към лицето на скинията. И да направиш петдесет петелки по края на оная завеса, която е последна от първите скачени завеси, и петдесет петелки по края на завесата, която е последна от вторите скачени завеси. И да направиш петдесет медни куки и да вкараш куките в петелките, и така да съединиш покрива та да е едно цяло. И оная част, която остава повече от завесите на покрива, половината на завесата, която остава, нека виси над задната страна на скинията. И един лакът от едната страна и един лакът от другата страна от онова, което остава повече от дължината на завесите на покрива, да виси по страните на скинията отсам и оттам, за да я покрива. Тоже да направиш покрив за скинията от червенобоядисани овнешки кожи, и отгоре му едно покривало от язовски кожи."
 
 

Покривалата на Скинията

 
Сега насочваме вниманието си към покривалата на Скинията. Покривалата на Скинията бяха направени на четири слоя. Когато Бог каза на Мойсей да построи Скинията, Той му даде подробни инструкции. Забележително, първото покривало можеше да се види само отвътре на Скинията, покриващо дъските на Скинията и всичките й принадлежности вътре. Това покривало обличаше дъските на Скинията, Светилището и Пресветото място, чак до земята. И то беше направено от синята, моравата и червената прежди и препредения висон, и изкусно изработени херувими бяха вплетени в него.
Първото покривало се състоеше от два основни комплекта завеси скачени една с друга, всяка от които беше направена чрез скачване на пет по-малки завеси една с друга. За да скачат тези два основни комплекта завеси един с друг, петдесет петелки от синя прежда бяха направени на всеки контактен край на завесите. Златни куки бяха скачени с тези петелки от синя прежда, прикрепяйки двата комплекта завеси, за да се направи едно голямо покривало.
Първото покривало на Скинията бе направено от десет завеси, които бяха скачени в два комплекта по-широки завеси. Дължината му беше 28 лакътя. Един лакът е около 45 см (1,5 фута), и така дължината му беше около 12,6 м (41,6 фута) в днешните измервания, а широчината на всяка завеса беше четири лакътя – 1,8 м (5,9 фута). Пет завеси бяха скачени заедно, за да направят два комплекта завеси, а после тези комплекти бяха скачени един с друг с петдесетте петелки от синя прежда и петдесетте златни куки. Ето как беше завършено първото покривало на Скинията. Но имаше още три покривала. Първото покривало на Скинията беше направено посредством тъкане на завесите с изкусно изработени херувими със синята, моравата и червената прежди и препредения висон.
Това трябваше да ни покаже пътя към Небесното Царство. Например, синята прежда, използвана за първото покривало на скинията, означава кръщението, което Исус прие от Йоан, за да поеме греховете на света. Като се кръсти, Исус взе всичките грехове на света (Матей 3:15). Понеже Исус взе греховете на света върху Своето тяло чрез Своето кръщение, това кръщение сега стана образ на спасението (1 Петрово 3:21).
Второто покривало на скинията беше направено от козина (Изход 26:7). Дължината му беше 90 см (3 фута) по-дълга от дължината на първото покривало. Дължината му беше 30 лакътя – 13,5 м (45 фута), а ширината му беше 4 лакътя – 1,8 м (5,9 фута). Покривалото беше направено от единадесет завеси, скачени една с друга в два комплекта завеси, един с пет, а друг с шест завеси. Тези два комплекта след това бяха скачени един с друг с бронзови куки.
Това второ покривало на Скинията, направено от козина, ни казва, че Исус ни е направил свети с Божията праведност. Нашият Господ дойде на тази земя, и когато мине 30 години, Той Се кръсти Йоан по собствената Си воля и прие греховете на света върху Себе Си. В резултат на това Господ понесе греховете на света на Кръста, бе разпънат, веднъж завинаги заличи греховете ни и по този начин стана наш Спасител. Следователно второто покривало, бялото покривало от козина, ни казва, че Исус Христос, който стана изкупителната жертва, ни направи безгрешен чрез кръщението и кръвта Си.
Третото покривало на Скинията беше направено от червенобоядисани овнешки кожи, които ни разказват, че Исус взе греховете ни, като Се кръсти, ги донесе на Кръста, проля кръвта Си и бе осъден, и по този начин ни избави от всичките ни грехове.
Четвъртото покривало на скинията беше направено от язовски кожи. Значението на язовските кожи е, че Исус Христос, когато погледнем външността Му, нямаше нищо желано в Него. Но Той всъщност беше самият Бог. Язовските кожи ни показват портрета на Исус Христос, който се намали до нивото на човешките същества, за да ни спаси от греховете на света.
Нека разгледаме по-подробно тези четири покривала на Скинията.
 
 
Духовното значение на първото покривало на Скинията
 
Духовното значение на първото покривало на Скинията
 
Материалите, използвани за първото от четирите покривала на Скинията, бяха синята, моравата и червената прежди и препредения висон. То беше направено по такъв начин, че четирите цвята бяха ясно видими отвътре в Скинията. Също така, изкусно изработени ангели бяха вплетени в него, така че да гледат отгоре надолу на Скинията. Духовното значение, което се съдържа във всяка от тези четири прежди, е следното.
Тайната на синята прежда, показана в материалите на първото покривало на Скинията, е, че Месията веднъж завинаги приел всички грехове на целия свят чрез Своето кръщение. Той дойде на тази земя и беше кръстен от Йоан Кръстител, представител на човечеството, за да понесе всичките грехове на света, както жертвите на Стария Завет приемаха беззаконията на грешниците, предадени върху тях чрез полагането на ръце. И това също ни разказва за истината, че Исус изми всичките грехове на света, като понесе осъждането на тези грехове наведнъж.
От друга страна, моравата прежда ни казва, че Исус Христос, който дойде на тази земя, е Царят на царете и Самият абсолютен Бог за нас. Това ни казва, че Исус е самият Бог в Неговата същност. Червената прежда, която е показана в Скинията, ни казва, че Исус, след като взе всичките грехове чрез кръщението, което Той прие от Йоан, проля кръвта Си на Кръста и по този начин жертвено понесе жертвата и осъждането за нашите грехове вместо нас.
Кръщението на Исус и Неговата смърт на Кръста са същите като системата на жертвоприношенията на времето на Стария Завет, когато приносите без недостатък приемаха беззаконията на грешниците чрез полагането на ръце и проливаха кръв до смърт, за да понесат осъждането за тези грехове. По този начин в Новия Завет Исус беше кръстен, отиде на Кръста, проля кръвта Си и умря върху него.
Библията говори за Исус Христос както за жертвоприношение. Името "Исус" означава "Той е Който ще спаси людете Си от греховете им" (Матей 1:21). И името "Христос" означава "помазаният". В Стария Завет трябва да бъдат помазани три вида хора; царе, пророци и свещеници. Затова името "Исус Христос" означава, че Той е Спасителят, самият Бог, първосвещеникът на Небесното Царство и Господ на вечната истина. Като дойде на тази земя, като се кръсти от Йоан и като проля кръвта Си, Той стана наш истински Спасител.
И така първото покривало на Скинията разкрива, че Месията щеше да дойде чрез синята, моравата и червената прежди и препредения висон и по този начин щеше да спаси всички, които вярват в Него, от греховете и осъждането им. Тези служения не са нищо друго освен кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста. Тайната на спасението, показана в това четирицветно първо покривало, е, че Месията дойде на тази земя, взе греховете на човечеството, като се кръсти, беше разпънат на смърт, възкръсна от мъртвите.
С тези служения Исус Христос спаси онези, които вярват в Него, от греховете им, и ги направи Божий народ. Исус Христос е Царят на царете и жертвоприношението, което заличи беззаконията на грешниците, и Той е спасил онези, които вярват, от всичките им грехове и осъждане.
 
 
Духовното значение на второто покривало на Скинията
 
Духовното значение на второто покривало на Скинията
 
Материалът, използван за второто покривало на Скинията, беше козина. Това ни казва, че Месията щеше да дойде да оправдае човечеството, като го спаси от греховете му и осъждането за тези грехове. С други думи, това ни показва, че за да получат Божията праведност, абсолютно необходимо е за човешките същества да вярват в евангелието на водата, кръвта и Духа. Божията праведност е измила сърцата ни бели като снега и по този начин ни е позволила да получим опрощението на нашите грехове.
 
 
Духовното значение на третото покривало на Скинията
 
Духовното значение на третото покривало на Скинията
 
Материалите, използвани за третото покривало на Скинията, бяха червенобоядисани овнешки кожи. Това показва, че Месията щеше да дойде на тази земя, щеше да вземе греховете на света, като бъде кръстен, разпнат, и по този начин щеше да стане жертвоприношението за греховете на Неговия народ. Кръвта, която Исус Христос проля на Кръста, изплати заплатата на смъртта за греховете на света. С други думи, това ни казва, че самият Исус Христос се превърна в жертвоприношението и така спаси хората Си от греховете им (Левит 16).
В деня на умилостивение два жертвени козела бяха приготвени, за да вземат всичките грехове на израелския народ. Един от тях беше жертвоприношение на изкупление, принасяно на Бога за греховете им. По онова време, първосвещеникът полагаше ръцете си върху главата на този първи жертвен козел и незабавно предаваше на него всички грехове на народа Му. След това той вземаше кръвта му, поръсваше с нея източната страна на умилостивилището и поръсваше седем пъти пред умилостивилището. И така жертвоприношението на умилостивението на израилтяните беше принасяно на Бога.
Тогава, пред присъствието на израилтяните събрани около Скинията, Първосвещеникът полагаше ръцете си върху другия изкупителен козел и предаваше едногодишните грехове на Израилевия народ. Това трябваше да даде на целия народ на Израел убеждението, че всичките им грехове от миналата година бяха отнети от тях чрез полагането на ръцете на Първосвещеника. Тогава тази изкупителна жертва беше изпращана в пустинята до смъртта й, като носеше всичките им грехове (Левит 16:21-22). Това беше Божието обещание, че Месията щеше да дойде на тази земя, щеше да вземе греховете на света, като бъде кръстен от Йоан Кръстител, представителя на човечеството (Матей 11:11-13, 3:13-17), щеше да понесе осъждането за тези грехове чрез доброволно разпъване, и по този начин да спаси Своите хора от всичките им грехове.
 
 
Духовното значение на четвъртото покривало на Скинията
 
Духовното значение на четвъртото покривало на Скинията
 
Язовските кожи показват нашия собствен образ, както и образа на Господа, когато Той дойде на тази земя. Нашият Господ дойде на тази земя в плътта на човек, за да навести грешници и да ги направи праведни. Язовските кожи също ни разказват, че Исус Христос не се повиши, когато дойде на тази земя, а по-скоро Той се понижи както скромно роден човек.
В старозаветното време Бог каза чрез пророците Си, че Месията щеше да дойде и щеше да спаси грешниците на тази земя от беззаконията им. Можем да видим, че Бог изпълни Словото на пророчеството, проповядвано чрез Неговите слуги, с кръщението на Исус Христос и Неговата кръв на Кръста. Това обещание за пророчество е Словото на Завета, че Месията щеше да понесе не само греховете на израелския народ, но и всичките грехове и осъждане на всички в този свят, и че Той щеше да спаси всички вярващи и щеше да ги направи собствени Си хора.
Изход 25 говори за материалите, използвани за изграждането на Скинията. Тези материали на Скинията включваха синята, моравата и червената прежди, препредения висон, козина, червенобоядисани овнешки кожи, язовски кожи, злато, сребро, бронз, подправки, масло и скъпоценни камъни. Всички тези материали показват, че Месията щеше да дойде на тази земя и щеше да спаси Своя народ от греховете му чрез Неговото кръщение и кръвопролития. В действителност скрит в покривалата на Скинията е дълбокият план на спасение, който Бог замисли, за да спаси Своя народ от греховете му.
Защо Бог заповяда да се използват синята, моравата и червената прежди като материали за покривалата на Скинията? И защо заповяда да се използват козина, овнешки и язовски кожи? Трябва да обърнем особено внимание на плана, който Бог замисли, за да ни избави от греховете на света. Трябва да вярваме в служенията, показани в синята, моравата и червената прежди, чрез които Исус спаси народа Си от греховете му, каквито са, и по този начин трябва да бъдем спасени от нашите грехове и да станем Божий народ. С други думи, трябва да знаем и да вярваме в Божия план, показан в покривалата на Скинията.
 
 
По четири метода
 
Четирите покривала на Скинията подробно ни разказват за начина, по който Бог ни освободи от нашите грехове: Месията щеше да дойде на тази земя в плът, щеше да приеме всички грехове на света със Своето кръщение от Йоан, щеше да бъде разпнат като наказание за тези грехове, и щеше да изличи греховете на Своя народ и да ги спаси от греховете им със Собствената Си кръв. Това спасение обаче се изпълнява само за тези, които вярват в Месията както техния Спасител. Ние всички трябва да вярваме, че Исус Христос, който е показан в материалите на покривалата на Скинията, наистина дойде чрез Неговото кръщение и Кръста и по този начин ни спаси веднъж завинаги от всичките ни грехове.
Съгласно пророчествата на синята, моравата и червената прежди, показани в покривалата на Скинията, Божият Син дойде при нас като жертвоприношението на времето на Новия Завет, беше кръстен и проля кръвта Си, когато беше разпънат на Кръста, Освен това, като вярваме в Христос, показан в покривалата на Скинията, можем да принесем на Бога жертвата на вяра, която ни спасява.
В действителност трябва да вярваме в истината, показана в синята, моравата и червената прежди. Ако някой не излезе пред Бога и не успее да принесе жертвата на вяра, като вярва в служенията на Исус, показани в синята, моравата и червената прежди, той със сигурност ще бъде унищожен заради собствените му грехове. Но ако някой вярва в тази истина, то чрез своята вяра в спасението може да отиде пред Бога по всяко време както Негово дете. Скинията ни показва, че никой, който не вярва в Исус Христос, който стана жертвоприношението и бе показан в синята, моравата и червената прежди, може да влезе в Божието Царство.
Покривалата на Скинията ни показват пътя към Небето. Трябва да намерим пътя да влезем в Небесното Царство, като вярваме в истината, открита в синята, моравата и червената прежди. Всеки, който иска да влезе в Божието Царство, първо трябва да разреши проблема си на греха, като вярва в истината за опрощаването на греха, проявяващо се в синята, моравата и червената прежди. В действителност това, дали хората влизат в Божията Църква, като вярват в тази истина или са отхвърлени от Бога, като не вярват, е избор, който те трябва да направят.
Разбира се, съвестта ни е свободна да вярва или да не вярва в истината за спасението, показана в покривалата на Скинията. Но трябва също така да признаете, че резултатът от невярата в тази истина ще бъде твърде катастрофален за човека. Обаче, за да влезем в бляскавия Божий дом според Неговата воля, ние трябва да бъдем спасени завинаги от нашите грехове, като вярваме в кръщението, което Христос прие от Йоан, и кръвта на Кръста. Всички трябва да приемат и вярват в сърцата си, че това кръщение на Месията и кръвта Му на Кръста са опростили всичките им грехове. Само когато вярват така, те могат да получат вечното опрощение на греха и да влязат в Божията слава.
Първото покривало на скинията беше изтъкано от четири различни прежди и беше поставено под второто покривало, направено от козина. Това ни показва, че фактът, че сме били в състояние да получим опрощението на греха, се основава на служенията на Исус: Неговото кръщение и собствената Му кръв. И така, опрощението на греха, което сме получили чрез вярата в Божията праведност, се основава на нашата вяра в синята, моравата и червената прежди и препредения висон, които са показани в първото покривало. За да видим колко сигурен е този факт, нека четем Словото на Библията по-долу.
Исая 53:6 гласи: "Господ възложи на Него беззаконието на всички ни." Евреи 9:28 заявява: "така и Христос, като биде принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина." И 2 Коринтяни 5:21 заявява: "Който за нас направи грешен Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога." Ето защо всички тези цитати ни разказват, че нашето спасение е изпълнено чрез служенята на Исус за спасението, проявяващи се в препредения висон и синята, моравата и червената прежди, използвани за първото покривало на Скинията. Това, че Самият Христос беше окачен на дървото и жертвено взе осъждането за нашите грехове върху Своето собствено тяло, стана възможно благодарение на това, че Той първо взе нашите грехове, като беше кръстен от Йоан, и че не само на Кръста Той понесе греховете на света.
Когато Исус взе всички грехове на света, като беше кръстен, и по този начин понесе смъртните страдания на Кръста, за да ги изличи, той не се страхуваше. Напротив, Той се радваше! Защо? Защото това беше моментът, в който Той "изпълни всяка праведност" (Матей 3:15). За да ни избави от нашите грехове, Исус беше кръстен и проля кръвта Си на Кръста. Той направи това, защото Той ни възлюби. Ето защо Той дойде на тази земя, бе кръстен от Йоан и доброволно изпи от чашата на жертвата. Именно защото Господ пое нашите грехове и недостатъци чрез Своето кръщение, Той можеше да пролее кръвта Си на Голгота и да понесе вместо нас осъждането на нашите собствени грехове.
 
 
Куките, които скачваха първото покривало на Скинията, бяха направени от злато
 
Първото покривало на Скинията беше направено от два комплекта от пет завеси, които бяха скачени един с друг със златни куки. Това всъщност ни показва, че можем да влезем в Небесното Царство само когато вярваме в истината за опрощаване на греха, проявяваща се в синята, моравата и червената прежди. Това, че двата комплекта от пет завеси бяха скачени помежду си с петдесет златни куки, ни показва, че можем да бъдем спасени от всичките си грехове само когато имаме пълната вяра в Неговото спасение. В Библията златото означава истинската вяра в Божието Слово.
В действителност, всеки от нас със сигурност трябва да вярва в цялото Божие Слово. За нас особено важно е да имаме вярата в истината, показана в синята прежда. Разпятието на Исус само по себе си няма никакъв ефект върху нашето спасение. Защо? Защото преди Неговото разпъване първо трябваше да има процес на кръщението на Исус, чрез който грешници можеха да предадат греховете си на Исус Христос. Кръстът е действен за нашето спасение, само когато вярваме, че Бог Отец накара Исус Христос да приеме греховете на света, като се кръсти.
 
 
Какво ни казва препреденият висон в Скинията?
 
Той ни казва, че Бог работеше между всички нас според подробното Си слово на истината. Месията действително дойде на тази земя и понесе греховете и осъждането ни чрез кръщението, което Той прие от Йоан, и кръвта на Кръста. И това ни показва, че спасението Му вече е изпълнено, както Той обеща в Словото Си.
По времето на Новия Завет нашият Господ действително дойде на тази земя, взе греховете ни, като беше кръстен от Йоан, проля кръвта Си до смърт, понесе цялото осъждане за нашите грехове и по този начин изпълни всичките обещания за спасение. Като се кръсти от Йоан и беше разпнат, нашият Господ завърши и изпълни волята на Бог Отец. Заветът, който Бог беше направил със своя народ на Израел, беше изпълнен изцяло чрез Неговия Син Исус.
Кой тогава би трябвало да обърне особено внимание на тази истина? Това ли е само народ на Израел? Или вие и аз?
Фактът, че първото покривало на Скинията беше скачено с петдесет златни куки, изисква истинската вяра от нас. Това ни показва, че можем да влезем в Божието царство, само когато познаваме и вярваме, че Исус изми всичките ни грехове чрез Неговите служения, показани в синята, моравата и червената прежди и препредения висон, използвани за първото покривало на скинията.
С други думи, това ни показва, че опрощението на греха е получавано само чрез вяра в Словото на истината. Чрез Словото на Стария и Новия Завет в действителност Бог ни показва подробно, че можем да постигнем истинското ни спасение, само като вярваме, че кръщението и кръвта на Кръста, показани в покривалата на Скинията, са ни спасили от всичките ни грехове,
Бог наистина ни е позволил да бъдем очистени от всичките ни грехове и да станем бели като сняг, като вярваме в истината, открита в синята, моравата и червената прежди и препредения висон, използвани за първото покривало на Скинията. И Бог е позволил само на тези, които имат тази вяра, да влязат в Неговото Царство. Трябва да знаем за покривалата на Скинията и да вярваме в тях. Като вярваме в Исус Христос, който дойде при нас чрез служенията на синята, моравата и червената прежди, можем да постигнем правото да станем Божии деца и да получим славата да влезем в Неговото Царство.
Когато Месията ни спаси от всичките ни грехове чрез Своите дела, показани в синята, моравата и червената прежди, как можем да не вярваме в дълбоката и огромна любов на спасението на Бога и да я отхвърлим? Как да отхвърлим опрощението на нашите грехове и Небесното Царство, което може да бъде постигнато само чрез вяра? Ние всички трябва да вярваме в Исус Христос като наш Спасител, който ни спаси от греховете на света, като се кръсти и проля Своята кръв на Кръста. Само тогава можем да станем Божий народ.
Тези, които не вярват в истината за синята, моравата и червената прежди, показани в първото покривало на Скинията, всъщност не могат да отмият греховете си с вяра. Тези, които не вярват в тази истина, не могат да станат Божии деца. Ето защо трябва да вярваме в истинността на спасението, показано в синята, моравата и червената прежди, използвани за покривалата на Скинията, и по този начин трябва да получим вечен живот.
 
 
Покривалото от козина беше направено по-голямо от първото покривало на скинията
 
Второто покривало, направено от козина, беше по-голямо от първото покривало на Скинията. Това означава, че онези, които се противопоставят на Бога, не могат да видят дори част от истината, показана в първото покривало на Скинията. Всъщност имаше нужда да бъде скрита тайната на опрощението на греха, показана в синята, моравата и червената прежди на първото покривало на Скинията. Това е така, защото Бог постави, че само онези, които Го почитат и се боят от Него, могат да влязат в Неговото Царство, като вярват в служенията на Исус, показани в синята, моравата и червената прежди.
Това също е причината, поради която Бог постави херувими в източната част на Едемската градина и пламенния меч, който се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота, след като изпъди човека, който бе паднал в грях (Битие 3:24). Истината, която позволява на човека да влезе в Небесното Царство, не е позволена да бъде виждана от всеки без първо да вярва в Бога. Ето защо Бог направи второто покривало от козина малко по-голямо от първото покривало на скинията.
Второто покривало на Скинията ни показва, че можем да станем праведни само когато получим опрощението на греха, показано в първото покривало. Казано по различен начин, Бог позволи само на онези, които вярват в Неговото Слово със страх и благоговение и които по този начин имат евангелието на истината, да станат Негови хора. Понеже това е начинът, по който Бог определи това, Той не позволява на никого да стане Негово дете без първо да повярва в синята, моравата и червената истина за опрощаването на греха, установена от Него. Божията воля е, че онези, чиито сърца са зли, никога не могат да осъзнаят дори част от мистерията на синята, моравата и червената прежди.
 
 
Второто покривало на скинията беше направено от козина, и нейните куки бяха направени от бронз
 
Духовното значение на бронзовите куки означава осъждането за греховете на хората. Бронзовите куки ни казват, че всички грехове изискват плащането на тяхната справедлива заплата. И така бронзовите куки съдържат истината, че Месията трябваше да пролее кръвта Си на Кръста, защото Той дойде на тази земя и взе греховете на света едновременно, като бе кръстен. Тъй като първоначално Христос взе върху Себе Си нашите грехове на света чрез кръщението, което Той прие от Йоан, тогава Той можеше да понесе осъждането на тези грехове на света с кръвта, която Той проля на Кръста.
От бронзовите куки можем да открием Божия закон, който ни казва, че заплатата на греха е смърт (Римляни 6:23). Затова трябва да признаем, че Бог изпълни съда на нашите грехове чрез Месията. Тъй като Исус Христос беше кръстен от Йоан и проля кръвта до смърт на Кръста, осъждането на всички грехове на човечеството беше напълно завършено.
Когато отидем пред Бога, вие и аз трябва да мислим в съвестта си за това, което е истината. Живеем в този свят, извършвайки ежедневни грехове със сърцата, мислите и действията си. И въпреки това Христос взе всички тези грехове, които извършваме всеки ден, заплати заплатата на тези грехове с цената на Своя собствен живот и по този начин завърши нашето спасение за нас. Нашата съвест пред Бога трябва да повехне и да изчезне, ако нямаме вярата в Неговата истина. Затова всички ние сега трябва да вярваме в тази истина, за да могат нашите умиращи души да бъдат спасени и да живеят отново.
Нашите сърца искат ли да вярват в истината, показана в тези бронзови куки? Истината, за която ни разказват бронзовите куки, е, че докато не можехме да избягаме осъждането за нашите грехове, Христос взе греховете ни върху Себе Си, като се кръсти, и беше осъден за всички тези грехове вместо нас. Исус всъщност понесе цялото осъждане на греха със Своето кръщение и кръв на Кръста. По този начин Исус Христос ни даде вярата и ни позволи да влезем в Божието Царство.
Когато някой има грях в сърцето си пред Бога, то той трябва да бъде хвърлен в ада. Поради нашите грехове всичко, което заслужаваме да получим, е само вечна смърт. Но Месията стана принос на примирителна жертва за нашите грехове и по този начин ни спаси от цялото им осъждане. Ние трябваше да бъдем наказвани в пъкъла за нашите грехове, но повярвахме, че вместо нас Месията бе наказан, и така ние можем да влезем в Божието Царство.
Като вярваме в тази истина в сърцата ни, трябва да бъдем очистени от нашите грехове на света и да избягаме от осъждането за нашите грехове. За да извърши тези дела на спасение, Христос взе греховете на света, като бе кръстен от Йоан, и бе разпнат за тези грехове на света. Като познаваме и вярваме в тази истина, трябва не само да получим опрощението на греха, но и да бъдем спасени от осъждането на греха.
Трябва да вярваме, че Месията можеше да вземе нашите грехове върху Себе Си и да понесе осъждането за тези грехове само като дойде на тази земя и първо получи кръщението Си под формата на полагането на ръце. Ако Месията взе всичките ни грехове на света чрез кръщението, което Той прие от Йоан, и ако Той беше разпнат, за да плати заплатата на тези грехове, тогава и ние трябва да вярваме в това. На тези, които вярват по този начин, Бог дава нов живот.
Тъй като ние бяхме обречени на ада за нашите грехове, Христос прие нашите грехове и умря вместо нас, като по този начин понесе осъждането на нашите грехове. За нас, които трябваше да умрат от осъждането за нашите грехове, вместо това нашият Господ понесе това осъждане заради нас. Ако Господ беше разпнат на смърт, за да ни спаси от осъждането за нашите грехове, трябва да повярваме.
Трябва да приемем спасението на Господа в душите си, в дълбочината на сърцата си, не чрез нашата плътска воля, а чрез нашата духовна вяра в Неговото Слово. Всеки един от вас, който сега е чул това послание, трябва да вярва в тази истина в сърцето си. Тъй като Месията ни спаси със Своето кръщение и кръвопролитие, онези, които вярват, наистина могат да бъдат спасени.
Ако хората не вярват, че са обречени на ада, тогава няма да виждат нужда да бъдат спасени, като вярват в Месия, който идва от синята, моравата и червената прежди. Но ако хората вярват, че са наистина обречени на ада, те ясно ще видят нуждата си да бъдат спасени, като вярват в този Месия, който дойде от синята, моравата и червената прежди. Ето защо Исус казва: "Здравите нямат нужда от лекар, а болните; не съм дошъл да призова праведните, но грешниците (на покаяние)" (Марко 2:17). Когато по този начин вярват в тази истина в сърцата си, те ще получат в сърцата си опрощаването на греха.
Ако погледнем себе си според закона пред Бога, тогава няма да можем да отречем, че сме напълно грешни и че трябва да бъдем проклети завинаги за нашите грехове. Не само трябва да признаем, че сме обречени на ада поради нашите грехове, но също така трябва да имаме сериозно желание да избегнем такова осъждане, за да можем да бъдем умити от всичките си грехове, като вярваме в това послание. Това е единственият начин на живот, който оцелява справедливото осъждане на всичките ни грехове чрез вяра.
Без нашата вяра в служенията на Исус, показани в синята, моравата и червената прежди, използвани за първото покривало на Скинията, със сигурност бихме отивали на ада сега. Кръщението, което Месията прие, и кръвта, която Той проля на Кръста, са тясно свързани със спасението на нашите души.
Тъй като ние бяхме родени като потомци на Адам и следователно грешни, ние бяхме обречени на ада. Затова трябва да признаем пред Бога, че всички сме грешници, отиващи направо към ада, но вие признавате ли това? Когато Бог ни гледа, Той вижда, че бяхме обречени на ада, и когато ние се вгледаме в себе си пред Бога, ние също виждаме, че бяхме обречени на ада. Именно защото вие и аз бяхме предопределени в ада, нашият Спасител дойде на тази земя, за да ни спаси от нашите грехове.
Като дойде на тази земя, се кръсти, проля кръвта Си и умря, нашият Господ изпълни Своите дела на нашето спасение. Ако не бяхме обречени на ада по природа си, нямаше да има нужда от Господ да изпълва тези дела на спасение. Но ясно, въпреки че ние, новородени, нямаме грях в сърцата си сега, всички ние също бяхме грешни преди това.
Всеки, който е грешен, непременно трябва да отиде в ада. Заплатата на греха е смърт. Това означава, че грешниците със сигурност са хвърляни в ада. Но тези, които чрез вяра получават дара на опрощаването на греха, даден от нашия Господ Исус Христос, получават вечен живот. Когато вие и аз повярвахме в Исус Христос като наш Спасител, Господ ни спаси от осъждането за всичките ни грехове в Неговата любов към нас. Амин! Алилуя!
 
 
Трябва да прегледаме себе си и да видим дали имаме в сърцата си истинската вяра, дадена от Господа
 
Нека да разгледаме себе си. Вие и аз вярваме ли в съответствие със закона на Божието Слово? Ако е така, какво би станало с нас пред Бога? Не би ли трябвало да бъдем осъдени от Бога за нашите грехове? Нашият Бог не е несправедлив Бог, който не наказва грешници. Понеже Бог е свят и праведен, Той не толерира грешници. Бог ни каза, че със сигурност ще хвърли в ада всички онези, които са грешни пред Него, защото не вярват.
Той ни каза, че ще ги хвърли в огнения ад, който гори с огън и жупел, където дори червеите няма да умрат. Бог ще хвърли в ада всички онези, които се опитват сами да измият греховете си и да утешат сърцата си сами. Ето защо Господ каза на такива хора: "махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие." (Матей 7:23)
В действителност трябва да вярваме в Месията и да вярваме в кръщението, което Той прие, когато дойде на тази земя, в кръвта на Кръста, и в Неговото възкресение от мъртвите. Защо? Защото по природа си бяхме грешни пред Бога и затова всички бяхме обречени на ада. Ето защо Месията дойде от синята, моравата и червената прежди, принесе жертвоприношението на спасението със собственото Си тяло и по този начин изчисти всичките ни грехове. Следователно трябва да вярваме, че Господ беше кръстен и пожертваше всичко заради нас. Ако не можем да осъзнаем, че всички сме обречени на ада, ние нямаме нищо общо с Господа.
Въпреки това, толкова много хора не мислят, че са обречени на ада за греховете им. Те смятат, че са твърде здрави, за да се консултират с лекарите си. Такива хора са тези, които гледат на Исус само като кротък и добър човек, уважаван човек и учител, и те също са тези, които вярват в Исус, само за да се преструват, че са хора с характер. Нашият Господ каза на такива хора: "Здравите нямат нужда от лекар, а болните" (Матей 9:12). Те трябва да изследват сърцето си напълно от библейската гледна точка точно сега, за да не отиват на ада.
Причината, поради която вярваме в Месията, е да бъдем очистени от нашите грехове, като вярваме в Него като наш Спасител. Вярваме в Месията не за да изграждаме собствената си добродетелност. По-скоро заради нашите грехове абсолютно необходимо е за вас и мен да вярваме в Месията. Ето защо вярваме: че Иисус Христос се роди на тази земя; че Той бе кръстен от Йоан на 30-годишна възраст; че Той понесе греховете на света и проля Своята кръв със Своето разпятие; че Той възкръсна от мъртвите след три дни; че Той се възнесе на небето; и че сега Той седи отдясно на Бог Отец – всичко това свидетелства за нашето опрощение на греха. Понеже всички тези неща бяха делата на Спасителя, които ни избавиха от нашите грехове, ние непременно трябва да вярваме във всички тях, без да изпускаме нещо.
В нашите собствени мисли може да изглежда добре да направим покривалата на Скинията просто като тъчем някаква плътна прежда, но в Библията Бог изрично даде подробни характеристики за това как трябва да бъдат направени, как някои куки трябва да са направени от злато и други от бронз. Като мислите, защо Бог заповяда това? Той заповяда така, защото всички тези неща бяха предназначени да разкрият духовното им значение за нас. Ето защо не можем да пренебрегнем никакво от тях.
 
 

Ние със сигурност трябва да повярваме в кръщението и кръвта на Исус Христос, който стана Месията

 
Поради нашите грехове ние трябваше да бъдем прогонени в ада, но Исус Христос Месия дойде на тази земя и ни спаси от нашите грехове. Исус всъщност беше кръстен, разпънат и проля кръвта Си. Затова беззаконно е да казваме просто, че сме безгрешни, без да вярваме в сърцата си в кръщението на Исус и кръвта, която Той проля на Кръста. Исус, който стана Месията, наистина дойде на тази земя, за да ни спаси, всъщност прие греховете на човечеството върху собственото Си тяло чрез Своето кръщение, понесе нашите наказания и умря, възкръсна от мъртвите и по този начин стана наш истински и вечен Спасител. Исус ни спаси по този начин, защото само тогава можем да бъдем очистени от всичките си грехове, като вярваме в този Исус.
За да завърши делата на спасението, Месията трябваше да бъде кръстен от Йоан Кръстител, а след това да умре на кръста. Това означава, че от самото начало трябваше да бъдем осъдени за нашите грехове. Но всъщност вече не трябва да понесем това осъждане. Защо? Понеже Месията, който беше безгрешен и затова не трябваше да бъде осъден, действително прие нашите грехове, предадени на Него, и Той беше жертвено осъден за всичките грехове. Ето защо с искрена вяра в кръщението на Исус и Неговата кръв на кръста ние сме били освободени от цялото осъждане на нашите грехове.
Можем да видим стикери "Исус те обича!" на задните прозорци на много коли. Това ли е всичко, което Исус иска да знаете? Спасението на нашия Господ не беше нещо, което беше направено само с такива думи. Той иска да ви каже: "Обичам ви толкова много. Затова опростих греховете ви. Просто вярвайте в Мен, и Аз ще ви направя Моите деца." Месията всъщност беше кръстен и разпънат, проля кръвта Си и умря, за да ни избави от нашите грехове. Господ наистина ни спаси и ни освободи от съдбата, която ни очаква.
Господ стана наш лекар, за да излекува болестта на нашите грехове. Като дойде на тази земя, Той действително взе нашите грехове на тялото Си, като се кръсти, беше разпънат и умря, наистина възкръсна от мъртвите и по този начин ни спаси. Когато със сигурност бяхме обречени на ада за греховете ни, Господ вече е изцелил нас от болестта на всичките ни грехове. Ние трябва да бъдем излекувани от нашите грехове чрез правилна вяра.
Ако хора не би трябвало да бъдат хвърлени в ада, макар и да са грешни, тогава не би било нужно Месията да дойде на този свят и да пролее Своята кръв. Но причината, поради която хората абсолютно трябва да повярват в Исус, е, че те всъщност имат страшната болест на греха, която ги води в ада. Наистина хората, които имат тази страшна болест на греха, не могат да не бъдат хвърлени в ада, и затова безспорно трябва да вярват в кръщението и кръвта на Исус, който е станал Месията.
Всички, които имат грях в сърцата си, със сигурност трябва да получат наказанието на ада, защото според Божия закон заплатата на греха е смърт за всички. Просто казано, ако в сърцето на човека има дори и най-малък грях, тогава той ще бъде хвърлен в ада. Ето защо Исус трябваше да дойде при нас. И така, когато наистина вярваме в Месията, който напълно е изличил всичките ни грехове, тогава можем да бъдем спасени от всичките си грехове. Трябва да вярваме в Исус като наш Спасител и трябва да вярваме точно в това, което Той е направил за нас.
Исус е наистина самият Бог. Той е действителният Създател. Но Той остави божествената Си слава и всъщност се въплъти в плътта на човека за някакво време, и всичко това за да освободи вас и мен, когото обича, от страшното наказание на греха и ада, разрушението и проклятията. И всъщност Той беше кръстен, разпнат, възкръсна и после се възнесе на небето. Това е истината. Не можем да разглеждаме тази действителна истина леко, сякаш това е само шега. Да вярвате в тази действителна истина не е нещо незадължително за вас. Ние със сигурност трябва да вярваме в тази действителната истина в нашите сърца и ние със сигурност трябва да я познаваме.
Агнетата и козите, използвани като жертвоприношенията, имаха ли някакъв грях? Никое животно няма дори най-отдалечена представа за това какво е грях. Но тъй като тези животни приемаха греховете на старозаветния Израилев народ чрез полагането на ръцете им, всъщност те трябваше да бъдат убити вместо тях. Защо? Защото заплатата на греха е смърт и Бог определи това. И жертвата на деня на умилостивение, която приемаше всичките грехове на израилтяните, също със сигурност трябваше да умре. И по същата причина Исус Христос трябваше да умре, защото Той вече бе взел всичките грехове на света чрез Своето кръщение.
За кого в действителност бяха изпълнени тези дела? Те всъщност бяха изпълнени за вас и мен. Това ли е нещо, в което можем да вярваме или да не вярваме? Хората не вярват, защото напълно не забелязват сериозността на своята болест на греха. Но ако знаеха, че трябва да бъдат хвърлени в ада, дори и за най-малка част от греха, тогава те не биха могли да възприемат спасението на Исус Христос Месията като нещо незадължително, нещо, в което те могат да вярват или да не вярват без последствия.
Ако хората имат грях, дори и малък като зърно, те ще бъдат хвърлени в ада. Те ще бъдат унищожени. Всичко, което вършат на тази земя, в крайна сметка ще свърши с вечното им проклятие. Тези, които мислят, че е допустимо да имат грях, дълбоко халюцинират. Последствието на греха безспорно е смърт. Разбира се, все още има много хора, които очевидно живеят успешно, въпреки че имат грях в сърцата си. Младежите са способни да почитат знаменитости, мечтаейки да ги срещнат някой ден. Но привидно прекрасният им живот вечно ли ще трае? Много от тях се превръщат в нещастни, когато техните петнадесет минути слава изчезват.
Има хора, за които всичко, което правят, се оказва зле. Преди да се срещнахте с Господа, вие също вероятно бяхте такива и нищо съвсем не беше толкова добро, колкото искахте. Сякаш живеехте проклет живот, това, което си мислехте, че е сигурно, никога не се случваше, и това, което смятате, че беше наред, в крайна сметка не оправдаваше надежди. Можахте да мечтаете за големи неща, но всъщност нищо не се материализираше и мечтата ставаше все по-малка и по-малка, докато не изчезна. Когато разбрахте, че дори най-малката от всичките ви мечти не може да се осъществи, тогава мечтата ви беше напълно разбита в края на краищата.
Защо е така? Именно поради греховете, които бяха в сърцата ви. Хората, които имат грях в сърцата си, никога не могат да бъдат щастливи. Бог никога не ги благославя, колкото и да се опитват. Ако има хора, които изглеждат успешни, въпреки че са грешни, трябва да осъзнаете, че Бог ги е изоставил. Трябва да знаете, че въпреки че настоящият им живот може да бъде успешен, Бог се е отказал от тях, за да ги хвърли в ада. Ако този свят беше изпълнен само с безгрешни, нямаше да има нужда от съществуването на ада. Но Бог наистина направи ад, и Той го направи за онези, които имат грях в сърцата си.
Бог заповяда да направим първото покривало на скинията със синята, моравата и червената прежда, за да даде на сърцата ни опрощаването на греха. И то също така разкрива, че когато щеше да дойде времето на Новия Завет, Исус Христос щеше да вземе греховете на света, като бъде кръстен от Йоан, и че тогава щеше да бъде разпнат на смърт, за да понесе осъждането на тези грехове. Нашият Господ наистина стана Спасител на грешниците.
Ето защо Той даде опрощение на греха на грешници чрез Неговите дела на синята, моравата и червената прежди. Разбирате ли това сега? Исус Христос всъщност беше кръстен в река Йордан, за да вземе нашите грехове, и Той беше разпнат и проля кръвта Си, за да плати заплатата на тези грехове. Той беше кръстен, за да понесе нашите грехове. Вярвате ли, че Исус умря на Кръста, защото първо беше взел нашите грехове чрез кръщението, което Той беше приел от Йоан?
 
 
В нашата плът вие и аз бяхме като язовски кожи
 
Четвъртото покривало беше направено от язовски кожи. Язовец е преведено название на бозайник наречен "тахаш" на староеврейски език в Стария Завет. То е преведено на различни бозайници – например "морж" (NIV), "тюлен" (ASV), "тънка козина" (NLT) и "морска свиня" (NASB). Не можем да определим точно какво представлява този бозайник. Библейските филолози твърдят, че тази дума "тахаш" вероятно е от чуждестранен произход. Във всеки случай, бозайникът "тахаш" беше животно, чиито кожи бяха използвани за четвъртото покривало на Скинията. И вероятно може със сигурност да се каже, че това покривало не беше красиво и нямаше привлекателни качества.
Това четвърто покривало от язовски кожи означава, че Исус Христос дойде на тази земя в плътта на човека. Освен това, Той нямаше нищо привлекателно в лицето Си. Библията описва външността Му като казва: "Израсна пред Него като отрасъл, И като корен от суха земя; Нямаше благообразие, нито приличие та да Го гледаме, Нито красота та да Го желаем" (Исая 53:2).
Божият Син слезе на тази земя в плътта на скромен човек, за да спаси всички нас, които не можем да живеем срамен живот до деня на смъртта си. Когато Бог види нас, потомци на Адам, Той също вижда, че ние сме непривлекателни като това покривало от кожа. Освен това, ние искаме само да извършваме грях. Точно както мръсен язовец, човешките същества са заинтересовани само от хранене на собствения си корем, от самото си раждане до края си. Това е истинската причина, поради която Исус дойде в плътта на човека и понесе страданието.
Само онези, които наистина знаят сериозността на своята грешна природа, могат да повярват в Месията и да бъдат спасени от греховете и осъждането им. И така онези, които не познават собствените си грехове и тези, които не знаят и не вярват в осъждането за греховете им, нямат право да получат опрощението на греха. Бог ни казва, че такива хора не са по-добри от животните (Псалми 49:20).
Въпреки че сме били създадени по подобие на Божия образ, не всички приемат Божията любов. Тези, които не вярват в Божия план на спасението, не могат да получат опрощаването на греха в сърцата си и следователно трябва да бъдат унищожени като животните, които загиват. Това е така, защото Бог има план за човешките същества, които Той е създал по подобие на Неговия образ.
Погледнете по-отблизо това, което всеки прави или мисли. Не говоря специално за вас, но имам предвид цялото човечество. Повечето хора дори не познават собствения си Създател, който ги е създал. Освен това много от тях твърдят, че не извършват грях и че са по-добри от всички останали. Колко тъпи и глупави са човешките същества? Тези, които не познават Бога, са пълни с арогантност. Когато се сравняваме с друг, каква действителна разлика можем наистина да открием? Колко по-добри или по-лоши сме ние наистина? И все пак хората все още причиняват вреда на другите, за да преследват собствените си егоистични интереси – колко погрешно е това?
Не можем дори да разберем колко много грехове всеки извършва срещу Бога в живота си. Не казвам това просто да презирам човешкия характер, но само посочвам факта, че макар Бог да е създал човешки същества да бъдат скъпоценни, повечето от тях все още не осъзнават, че те действително трябва да бъдат унищожени за греховете им. Хората не знаят как да се погрижат за душите си; те не могат да подготвят бъдещето си за себе си; те не разпознават Божието Слово; и те не искат да вярват в Него, въпреки че нямат друга възможност да избегнат вечното си унищожение. Никой друг освен тези хора не е по-добър от животните, които загиват.
 
 
Но Бог не ни остави да бъдем унищожени
 
Всъщност, за да ни спаси от нашите грехове, Исус дойде на тази земя, и за да изличи всичките ни грехове, Той беше кръстен, проля кръвта Си на Кръста и се въздигна от мъртвите. Така Господ стана нашият истински Спасител. Трябва да вярваме в тази истина. Вярвате ли? Не казвате ли случайно, поради невежеството си и липсата на знание на Библията: "Голямата работа! Ако вярваме в Исус по някакъв начин, тогава всички ще отидем в Рая"? И има и такива, които казват също: "Ако вярваме само в кръвта на Кръста, тогава Небето е наше." Но този вид вяра наистина ли е прав?
Бог всъщност е Бог на истината. Той е Този, който ни говори за плана Си, който изпълни делото на спасението точно според Неговото Слово, който ни даде опрощението на греха и което ни посреща чрез тази истина. Бог е жив. Бог е тук и сега, с всеки един от нас. Хората, които имат грях в сърцата си, не трябва да се опитват да мамят Бога. Ако хората имат грях в сърцата си и съвестта им ги изяжда, то те трябва да разрешат този проблем чрез вярата в кръщението, което Той прие, и в кръвта, която Той проля. Грешници трябва да вярват в истината, че понеже са обречени на ада, Господ ги е спасил от всичките им грехове чрез Неговото кръщение и Неговата кръв на Кръста.
Няма абсолютно никой, който не може да разреши проблема на греховете си чрез вярата във водата и кръвта. Но както Господ ни е спасил чрез водата, кръвта и Духа (1 Йоан 5:6-8), ако от наша страна не признаваме и не вярваме в този факт и затова сме унищожени, тогава ние сме изцяло отговорни за този резултат. Всички ние трябва да изповядаме пред Бога: "Аз съм обречен на ада, защото съм грешен. Но аз вярвам в евангелието на водата, кръвта и Духа." Ние трябва да имаме такава вяра. Трябва да вярваме в сърцата си, че Господ ни е спасил от всичките ни грехове чрез водата, кръвта и Духа. С искрените си сърца и вяра ние трябва да се съединим с истината, показана в евангелието на водата и Духа. Само тогава можем да бъдем спасени от всичките си грехове.
В действителност ние трябва да разберем всички тези неща и да вярваме в тяхната истина. Без да знаят истината, показана в Скинията и евангелието на водата и Духа, някои хора вярват: "Защото вярвам, отивам в Рая, дори когато още имам грях". Но Бог каза, че всички, които имат грях, ще бъдат хвърлени в ада; Той не каза, че няма да бъдат хвърлени в ада само защото вярват в Исус, дори когато имат грях. Това е сякаш да станат най-големи глупаци от всички. Казвайки, че ще отидат в Небето само защото вярват в Исус, когато всъщност вярват по какъвто и да е начин, те са отражение на глупава, невежествена и напълно сляпа вяра.
Някои други казват: "Не съм виждал нито един човек, който е бил хвърлен в ада, нито съм виждал някой, който е влязъл в Небето. Няма да разберем до Деня на Страшния съд." Но всъщност има Небе и ад. Има ли в този свят само нещата, които можем да видим с очите си? Можете ли да видите въздух с очите си? Със сигурност има и царството на невидимото. Всички грешници, които не вярват в Бога, защото не могат да Го видят, са като животните, които загиват.
В действителност хората трябва да осъзнаят, че ако имат грях в сърцата си, те ще бъдат унищожени, и трябва да вярват в евангелието на водата и Духа и да избягат от Божия съд. Мъдри са онези, които, макар да не са извършили много злодеяния срещу хората около тях, все пак признават, че са извършили много злодеяния срещу Бога и затова признават, че със сигурност ще бъдат съдени, когато скоро ще застанат пред Него.
Не трябва да загиваме поради невежеството и пренебрегването на Бога и Неговата справедлива присъда. Той непременно ще осъди всеки грешник с вечния огън на ада. Ако хората бъдат унищожени, защото не вярват в истината, показана в Скинията, дори когато са я чули, тогава те трябва да са деца на Сатана. Месията иска всички ние да имаме вярата, която ни позволява да получим опрощението на греха и да влезем в Небесното Царство.
 
 
Бог не ни създаде като играчки
 
Когато Бог създаде нас, човешките същества, Неговата цел беше да ни даде възможност да живеем, без да бъдем измъчвани от греха, но завинаги да се наслаждаваме на вечен живот, великолепие и слава пред Бога като Негови собствени деца. За да не ни изпрати в ада, Месията се кръсти, взе греховете на света, проля кръвта Си на Кръста и по този начин заличи всичките ни грехове. Когато Бог ни възлюби толкова много, ако не приемаме тази любов, а само вярваме неспирно в спасението, което Той ни е дал, непременно няма да избягаме от Божия гняв.
Бог ни избави от нашите грехове, като пожертва Своя Син. Именно защото Месията беше кръстен, за да вземе всичките ни грехове върху Своето тяло, и принесе Себе Си като нашето жертвоприношение за грях, Той всъщност ни е спасил от всички грехове на света. Именно защото ние бяхме обречени на ада за греховете ни, нашият Господ се смили над нас, и именно затова Той беше кръстен, проля кръвта до смърт, възкръсна от мъртвите и по този начин ни спаси от всичките ни грехове и ни направи Божии деца. Бог не ни направи Негови играчки.
Преди някое време, когато една сестра от моята църква беше в колежа, имах възможност да посетя изложение за дипломиране. Там, в тази художествена галерия, видях различни картини. Една от произведения, нарисувани от този випуск, беше картина, изобразяваща Адам и Ева, ядящи от дървото за познание на доброто и злото, озаглавено "Бог ли създаде човешките същества като играчки?" Някой напиша отговора на този въпрос под платното, казвайки: "Бог скучаеше и затова Той ни създаде като Свои играчки".
Нищо не може да е по-погрешно от този отговор. Защо тогава Бог създаде дървото за познание доброто и злото и след това каза на Адам и Ева да не ядат от него? В края на краищата вече знаеше, че щеше да ядат плодовете му, но все още създаде дървото и им каза да не ядат от него. Когато изядоха, изгони ги от Едемската градина, защото паднаха в грях. Тогава Той каза, че грешните ще бъдат изпратени направо в ада. Защо Бог направи това? Наистина ли Бог ни създаде, защото нямаше играчка и скучаеше? Той направи ли човечеството, защото Той просто твърде много скучаеше и не можеше да издържа повече? Разбира се, че не!
Братя и сестри, всъщност Бог искаше да ни превърне в Свои собствени хора, да ни направи безсмъртни и да живее с нас щастливо завинаги. Божието провидение, в което Той разреши на всички тези неща да се случат с човечеството, беше да ни направи безсмъртни същества, които се радват на вечно величие и слава и които живеят завинаги прославени. И така, когато вие и аз, измамени от Сатана, паднахме в грях и бяхме обречени на ада, Бог изпрати единствения Си Син на тази земя, за да ни спаси. И като накара Сина да се кръсти и да вземе греховете на света, да пролее кръвта Си и да възкръсне от мъртвите, Бог ни спаси от Сатана.
Но безброй хора имат това абсурдно погрешно схващане, че Бог по някакъв начин ни създаде като играчки, за да разсее скуката Си. Сред онези, които престанаха да вярват в Исус, и тези, които никога не са вярвали в Него от самото начало, има хора, които в своята горчивина към Бога казват: "Защо Бог ме създаде и после ме накара да страдам? Защо Той настоява, че трябва да повярвам? Защо Той казва, че ще ми даде спасението, ако вярвам, но не даде, ако не вярвам?" Те казват такива неща, защото не познават дълбокото провидение на спасението, което Бог е дал на човечеството.
Това дълбоко провидение на Месията беше да ни приеме като Божий народ и по този начин да ни направи Свои деца и да ни позволи да се наслаждаваме на цялата Небесна слава и великолепие като Негово семейство. Това е целта на Божието създание на човечеството. Аз също не можах да разбера тази истина, докато не се родих отново от водата и от Духа. Но след като получих опрощението на греха и се родих отново, аз започнах да разбера: "Ах! Ето защо Господ ме създаде!"
Какво в действителност Месията направи, за да вземе нашите грехове, когато Той дойде на тази земя преди повече от 2000 години? Какво направи Той, за да понесе нашите грехове? Той прие кръщението и проля кръвта Си! И това бяха всички праведни дела и праведни жертви, предназначени да изличат нашите грехове.
Тук е причината, поради която всъщност трябва да вярваме в Бога, и защо трябва да вярваме в Исус Христос като наш Бог Спасител. Именно защото вие и аз бяхме обречени на ада, самият Бог трябваше да дойде на тази земя, за да ни спаси. С други думи, Исус трябваше да бъде кръстен от Йоан, трябваше да умре на Кръста, и трябваше да се издигне от мъртвите. Причината, поради която всъщност вярваме в опрощаването на греха, открито в синята, моравата и червената прежди, е за да можем да бъдем очистени от всичките си грехове. Именно за да изпълним Божието провидение за нас, трябва да имаме вярата. И когато вярваме в Господното спасение, правим така не в полза на някой друг, а в наша полза.
 
 
Сега е най-ранното време да повярвате в истината на Божието спасение
 
Ако някой иска да достигне следното разбиране, то този човек трябва да отхвърли грешната си вяра точно сега и да вярва в евангелието на водата и Духа в сърцето си: "Не знаех, че бях обречен на ада. Вярвах само защото ми казаха, че Исус заличи греховете ми. Но вярата ми се основаваше на неправилно разбиране! Сега трябва да науча какво е правилно и да основавам моята вяра на добро разбиране. Досега съм вярвал погрешно, но все още не е късно. Всичко, което трябва да направя, е да разбера, че оттук нататък съм обречен на ада за греховете ми, да вярвам в сърцето си, че Месията ме е спасил чрез кръщението и кръвопролитието, и след това да получа опрощението на греховете ми. И така аз бях обречен на ада!"
Всъщност само шепа християни имаха правилното и точното разбиране на евангелието на водата и Духа, когато за пръв път започнаха да вярват. За мен също така всъщност трябваше 10 години, откакто станах християнин за пръв път, за да разбера, че Исус взе греховете на света със Своето кръщение и бе разпънат на смърт на Кръста, и едва тогава наистина бях спасен, като повярвах отново в Исус като мой собствен Спасител. И така, 10 години след като станах християнин, аз изхвърлих грешната ми вяра, стигнах до правилното разбиране на евангелието на водата и Духа и повярвах в него правилно. Но други възможно би се нуждаели дори от повече от 20 години, за да разберат истината и да повярват отново.
Когато такива хора осъзнават, дори след 20 години, че Бог планираше да ги спаси чрез водата и Духа, те трябва да повярват, че Исус бе кръстен и разпънат заради собствените им грехове. Нищо не може да бъде по-зло пред Бога, отколкото да знаем истината и да откажем да вярваме. Но ако сега те вярват в евангелието на водата и Духа, дори след като са живели 10, 20 години като християни, това ли е лошо по някакъв начин? Разбира се, че не! Няма абсолютно нищо лошо или срамно в това. Когато хората всъщност знаят и вярват в опрощаването на греха, показано в синята, моравата и червената прежди, тогава те действително ще бъдат спасени. Вярата в евангелието на водата и Духа е това, което е угодно на Бога. Надявам се, че всички вие ще вярвате в това спасение, което действително е било постигнато, чието изпълнение е дошло чрез синята и червената прежди.
Покривалата на Скинията бяха направени много подробно. Просто като гледаме на факта, че червенобоядисаните овнешки кожи бяха поставени върху покривалото направено от козина, а след това и язовските кожи бяха поставени на върха на това, можем да видим ясната проява на истината, че всички ние сме обречени на ада, но нашият Господ дойде на тази земя, всъщност взе нашите грехове, като се кръсти, и стана жертвоприношението за тези наши грехове, като проля кръвта Си и умря на Кръста. Всички ние можем да вярваме в евангелието на водата и Духа. Това, чрез което Господ ни е спасил, е делото на Исус, показано в синята, моравата и червената прежди. Покривалата на Скинията показват именно тази тайна на спасението.
Важно е не само да се научим за Библията. На Бога е угодно не само да се научим, но и да повярваме, т.е. ако Библията ни казва, че Бог реши да ни спаси чрез делата на Исус, показани в синята, моравата и червената прежди, приемете това в сърцата си и вярвайте. Ето как можем да угодим на Бога. Ако в сърцата ни действително чуваме Божието Слово, признаваме нашите собствени грехове и вярваме в кръщението на Господа и кръвта на Кръста, тогава всъщност можем и да получим опрощението на нашите грехове. Но ако не вярваме в това опрощение на греха, дадено от Господ, а вместо това вярваме в Него само като теоретичен въпрос, тогава ние по-нататък ще бъдем измъчвани от виновна съвест.
Ако не разрешаваме проблема на нашите собствени грехове чрез вярата във водата и Духа, тогава тази виновна съвест ще продължи да изяжда сърцата ни. Но ако вярваме в евангелието на водата и Духа, тогава ще бъдем освободени от тази виновна съвест, защото когато ставаме безгрешни, като приемаме съвършеното опрощаване на греха, как бихме могли отново да бъдем измъчвани от греха? Ето как наистина трябва да вярваме. Трябва да вярваме в евангелието на водата и Духа и да разрешим проблема на всичките ни грехове. Тези, които не успеят да направят това, нямат друг избор, освен да остават в робството на греха.
Животът е много кратък и пълен със страдания. Бог допуска страдание на всяко човешко същество. Каква е причината, поради която Бог допуска да страдаме? Това е така, защото чрез нашето страдание от греха Той иска да осъзнаем ценността на евангелието на водата и Духа, да повярваме в това евангелие и по този начин да бъдем действително освободени от нашите грехове. Той докара страданието на греха на вас, за да повярвате в сърцата си, че Месията изми всичките ви грехове чрез Неговото кръщение и кръвта на Кръста. Да не вярвате в евангелието на водата и Духа като истината е най-глупавото нещо, което можете да направите. Греховете на човечеството могат да бъдат унищожени само от действителна вяра в евангелието на водата и Духа.
Бог ни казва да разрешим проблема на нашите грехове чрез вяра в истинското евангелие. Затова трябва да вярваме в Исус, истинския Спасител. Вие също трябва да вярвате в Исус Христос като свой Спасител в сърцата си. Трябва да признаете греховете си пред Бога, да вярвате в евангелието на водата и Духа и по този начин да бъдете спасени. Когато в сърцата си вярвате в кръщението на Спасител Исус и в Неговата кръв на Кръста, тогава всъщност ще бъдете очистени от всичките ви грехове. Само когато вярваме в кръщението на Исус и кръвта на Кръста като истината, можем да бъдем спасени от всичките ни грехове.
 
 
Последователността на покривалата съвпада точно с последователността на нашето спасение
 
Що се отнася до последователността на нашето спасение, първо трябва да признаем, че от самия момент, когато бяхме родени в този свят, ние всички бяхме грешни като язовци, животните, които загиват. И трябва да вярваме, че със сигурност трябва да бъдем умъртвени и хвърлени в ада за нашите грехове. Освен това трябва да вярваме, че за да бъдем освободени от нашите грехове, ние всъщност се нуждаем от жертвоприношението и така Месията всъщност трябваше да дойде и да вземе нашите грехове, като се кръсти. Трябва да вярваме, че нашият Спасител трябваше да бъде не човешко същество, а сам Бог. И ние трябва да вярваме, че Исус, Спасителят, ни е спасил от всичките ни грехове чрез Своето кръщение и Кръста.
Ако това не беше така, тогава Бог би направил само два покривала над Скинията. Ако спасението можеше да бъде постигнато без кръщението на Исус, тогава нямаше да има нужда да се направят четири отделни покривала на Скинията, а Бог би я покрил само с язовски и овнешки кожи. Но всъщност бяха ли използвани само тези два покривала? Не! Скинията трябваше да бъде покрита от четири различни покривала; завесата, изтъкана от синята, моравата и червената прежди и препредения висон; друга завеса от козина; още едно покривало, направено от овнешки кожи; а последното направено от язовски кожи.
Трябва да вярваме в истината, каквато е – тоест, че Исус прие всичките грехове, като се кръсти, умря на Кръста и по този начин спаси нашите мръсни и жалки души, обречени на ада за нашите грехове, и ни направи Божий народ. Това е мистерията, скрита в четирите покривала на Скинията, а последователността, в която тези четири покривала бяха поставени върху Скинията, не е нищо друго освен самия ред на нашето спасение.
За да скачат заедно първото и второто покривало на Скинията, бяха необходими златни и бронзови куки. И в края на двата комплекта завеси, които заедно съставяха всяко покривало, бяха направени петелки от синята прежда. Но за тези, които вярват само в кръвта на Кръста, не е възможно да знаят какво всъщност означават тези златни и бронзови куки, скачени с петелките от синята прежда. Само тези, които вярват в евангелието на водата и Духа, могат да разберат и вярват в истината, скрита в четирите покривала.
Петелките от синята прежда означават кръщението, което Исус прие в река Йордан. Защо тогава хората не вярват в кръщението, чрез което Исус взе греховете на света, но вярват само в кръвта на Кръста? Това е така, защото те не вярват в Божието Слово, както е. Когато изповядваме, че вярваме в Исус, не можем да вярваме в Него правилно, ако добавяме или изваждаме нещо от Божието Слово. Трябва да вярваме в Божието Слово, точно както е, казвайки "да".
Сред многото хора, които твърдят, че вярват в Исус, повечето от тях вярват само в кръвта, която Той проля на Кръста, като изхвърлят кръщението, което Той прие. Ето защо толкова много християни не могат да разберат тайната на истината, показана в покривалата на Скинията. И ето защо днешните християни не вярват в истинското опрощение на греха, което Месията напълно изпълни. Те вярват в Исус съвсем напразно, като в един от основателите на религиите по света. По този начин много християни всъщност ходят по грешния път. Те грешат всеки ден и въпреки това твърдят, че могат да отидат в Небето просто като се каят всеки ден. Това обяснява защо светските хора по света толкова често осъждат християните.
Когато питаме християни: "Как и с каква вяра можем наистина да разрешим проблема на вашите грехове?", повечето от тях казват: "Можем да го решим, като възнасяме молитви на покаяние, докато вярваме в кръвопролитието на Исус на Кръста." Когато ги питаме тогава: "Тогава вашите грехове били ли са разрешени в сърцата ви?" те отговарят: "Всъщност все още имам грях в сърцето ми." Хората, които имат грях в сърцата си, все още не са Божий народ. Такива хора са извън Исус Христос. Те трябва да влязат в Исус Христос, като повярват скоро в евангелието на водата и Духа.
Трябва да разберем подробно по какъв точен метод нашият Господ заличи всичките ни грехове, както е всъщност. Именно като донесе греховете на света на Кръста чрез кръщението, което Той действително прие от Йоан, и като проля кръвта Си, Господ наистина изличи всичките ни грехове. Ако искаме да влезем в Божието присъствие, трябва да влезем, като вярваме в нашето спасение, изтъкано от синята, моравата и червената прежди. Независимо колко предано човек вярва в Бога, все още е възможно за него да неправилно разбира и вярва през цялото време. За да влезем в Небесното Царство, трябва да приемем като истината спасението, направено от синята, моравата и червената прежди, чрез което Месията действително е изличил нашите грехове, и да вярваме в него.
Ако нашата вяра е погрешна пред Бога, тогава ние трябва да я поправим и да повярваме отново правилно, без значение колко често. Трябва да вярваме в спасението, че Господ всъщност взе нашите грехове и ги изми напълно чрез кръщението, като в истината. Всъщност трябва да вярваме, че Господ взе всичките ни грехове веднъж завинаги с кръщението Си и че Той понесе осъждането на нашите грехове чрез кръвта на Кръста.
С истинската вяра в служенията на Исус, показани в синята, моравата и червената прежди на Скинията, можем да се срещнем с Месията. Чрез Скинията сега можехме да разберем евангелието на водата и Духа по-определено и да осъзнаем, че вярата в него се основава на истината, показана в синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Вярата от критично значение, която сега трябва да имаме, е действителната вяра на сърцето в спасението, направено от синята, моравата и червената прежди.
Сега чуваме и научаваме за истината, която е в Скинията, направена от синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Месията ни чака сега, като в действителност опрости всичките ни грехове чрез Неговите дела, показани в синята, моравата и червената прежди.
Бог ви увещава да вярвате в тази истина с цялото си сърце. Имате ли още грях в сърцата си? Тогава трябва ясно да признаете пред Бога колко тъмни и мръсни са греховете в сърцата ви, да признаете греховете си, да повярвате в истината, показана в синята, моравата и червената прежди, и по този начин да получите опрощението на всичките ви грехове. Когато наистина вярвате, че Исус вече е опростил всичките ви грехове, тогава можете да предадете на Него всичките грехове, намиращи се в сърцата ви, и да получите съвършеното му опрощаване на греха.
Ние всички трябва да вярваме в сърцата си в опрощаването на греха, направено от синята, моравата и червената прежди и препредения висон, което Бог всъщност планираше за нас. Бог ни е дал евангелието, направено от тези чудесни служения на Исус на синята, моравата и червената прежди, и по този начин ни е дал възможност да получим опрощението на греха и да се радваме на всякаква сила и власт като Негови собствени деца. Господ ни е дал възможност да бъдем спасени от всичките си грехове и осъждане и да получим вечен живот, като вярваме в делата на спасението, дадени на нас и показани в синята, моравата и червената прежди.
Благодаря на Господ, че направи възможно да бъдем спасени, като вярваме в истината, показана в синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Като вярваме в тази истина, можем да бъдем очистени от всичките си грехове и да влезем в Небесното Царство чрез вярата. Алилуя!