Search

Проповеди

Тема 3: Евангелието на водата и Духа

[3-8] Кръщението на Исус е незаменим процес за изкупление (Матей 3:13-17)

Кръщението на Исус е незаменим процес за изкупление
(Матей 3:13-17)
“Тогава идва Исус от Галилея на Иордан при Иоана за да се кръсти от него. А Иоан Го възпираше, казвайки: Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене? А Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан го остави. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него; и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.”
 
 

КРЪЩЕНИЕТО НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ

 
Какво е покаянието?
Да се върнем от грешния живот и да повярваме в Исус, за да бъдем осветени.

Толкова много хора по света не знаят защо Исус дойде на този свят и беше кръстен от Йоан Кръстител. Затова нека поговорим за целта на кръщението на Исус и за Йоан Кръстител, който Го кръсти.
Първо трябва да помислим защо Йоан Кръстител кръщаваше хората в Йордан. Обяснено е в Матей 3:1-12, че Йоан Кръстител кръщаваше хората, за да ги върне при Бога от греховете, като изповядват греховете си.
“Аз ви кръщавам с вода за покаяние” (стих 11) и “Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя на Господа, Прави направете пътеките за Него” (стих 3). Йоан Кръстител, облечен в камилска козина и носещ куп акриди, извикваше в пустинята, проповядвайки кръщение на покаянието за опрощение на греховете.
Той извикваше на хората: “Покайте се, Спасителят на човечеството идва; подгответе пътя за Него, прави направете пътеките за Неговото спасение. Спрете да се покланяте на боговете на езичниците и приемете Господ в сърцето си.”
Да се покаят от какво? От почитането на идолите и всички останали зли дела на живот, пълен с грях. И така, какво трябва да правим? Трябва да бъдем кръстени в Исус, за да бъдем осветени. Йоан Кръстител извикваше в пустинята: “Кръстете се от мен. Измийте се от греховете си. Спасителят, вашият Месия, идва на този свят. Той ще отнеме всичките ви грехове като жертвено агне на Стария Завет и ще измие всичките ви грехове.”
В Стария Завет ежедневните грехове се предаваха на жертвата за грях чрез полагане на ръце. Годишните грехове на целия Израел също бяха предавани на козела от първосвещеника в Деня на умилостивението, който беше на десетия ден от седмия месец всяка година (Левит 16:29-31).
По същия начин греховете на човечеството трябваше да бъдат предадени на Исус чрез Неговото кръщение наведнъж, за да могат да бъдат заличени чрез Него. Затова Йоан призоваваше хората да се върнат при Исус и да бъдат кръстени от него.
Първостепенното значение на кръщението, извършено от Йоан Кръстител, беше покаянието, което върна народа на Израел при Исус, който трябваше да дойде по-късно. Покаянието означава да се върнем назад от живота на греха и да повярваме в Месията, за да бъдем простени за всички грехове.
Хората на Израел можаха да бъдат изкупени, като се надяваха на Месията, който щеше да дойде по-късно, за да отмие всичките им грехове. По същия начин ние сме изкупени, като вярваме в Исус, който слезе от небето преди 2000 години и изми всички грехове на света. Но израилтяните в Стария Завет изоставиха Божия Закон, принасяха грешни жертви и забравиха Месията.
Тъй като Йоан Кръстител трябваше да им напомня за Божия Закон и за Месията, който щеше да дойде по-късно, той започна да кръщава хората и накрая кръсти Исус на Йордан.
Много хора дойдоха при Йоан и се кръстиха, като се покаяха за почитането на идолите и изоставяне на Божия закон. В законната жертва има три незаменими елемента – животно, полагането на ръце и кръвта му. Всички хора по света се спасяват, като вярват в Исус.
Когато фарисеите и садукеите дойдоха да се кръстят, Йоан извика към тях: „Рожби ехиднини! кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? Затова, принасяйте плодове достойни за покаяние; и не мислете да думате: Авраам е нашият баща; защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Авраама”(Матей 3:7-9).
Тези фарисеи и садукеи, групи политици и поклонници на идолите, смятаха, че бяха Божий народ, въпреки това, че не вярваха в Божието слово. Те вярваха в други богове и в собствените си мисли.
Когато дойдоха при Йоан Кръстител, за да бъдат кръстени, той им каза: “Не трябва да принасяте грешни жертви, а да се обърнете назад от греха и наистина да вярвате, че Месия ще дойде и ще измие вашите грехове. Трябва да повярвате в това в сърцата си.”
Да се покаеш означава да се обърнеш назад от грешен път. Истинското покаяние е да се обърнем назад от греха и фалшивите вярвания и да се върнем към Исус. Това е да вярваме в изкуплението на Неговото кръщение и Неговата присъда на Кръста.
Така Йоан Кръстител извикваше на израилтяните, които се отказаха от Божия закон и жертвената система, за да ги убеди да се върнат при Бога. Ролята на Йоан Кръстител беше да върне хората при Исус, така че те да повярват в Него и да бъдат спасени от всичките им грехове.
 
 

ВЯРВАТЕ ЛИ В ИЗКУПЛЕНИЕТО ЧРЕЗ КРЪЩЕНИЕТО НА ИСУС?

 
Какво трябва да правят всички хора пред Исус?
Те трябва да вярват в Него, за да бъдат спасени от всичките им грехове.

Първото нещо, което Исус направи в Своето обществено служение, беше да бъде кръстен от Йоан Кръстител. Всички грехове на света бяха предадени на Него по този начин.
По този начин кръщението на Исус беше началото на Божието спасение на човечеството, както и праведно дело на Исус, което отми всички грехове на света. Бог изкупи всички, които вярват в истината, че Исус отне всички грехове на света чрез Своето кръщение.
Когато Исус дойде на този свят и беше кръстен от Йоан Кръстител, започна евангелието на небесното царство. Небесата се отвориха с Неговото кръщение и, както е описано в Матей 3:15, то беше точно като жертвата на умилостивение, описана в Левит 1:1-5, 4:27-31 в Стария Завет.
Всичко в Стария Завет има другарката си в Новия Завет и обратно. “Потърсете в книгата Господна та прочетете; Никое от тия не ще липсва Нито ще бъде без другарката си” (Исая 34:16).
 
 

И СТАРИЯТ, И НОВИЯТ ЗАВЕТ ГОВОРЯТ ЗА ИЗКУПЛЕНИЕТО НА ГРЕХОВЕТЕ НА ВСИЧКИ ХОРА

 
Трябва ли да се разкайваме за ежедневните си грехове всеки ден?
Не. Истинското покаяние е да признаем всички грехове и да върнем мислите си обратно към кръщението на Исус, за да получим изкупление.

В Стария Завет еднодневните грехове се предаваха на жертва за грях чрез полагане на ръце. Тогава жертвата проливаше кръвта си и беше съдена вместо грешника. И натрупаните грехове през цялата година също бяха предавани на жертва за грях чрез полагане на ръце, за да могат всички хора да бъдат простени за годишните грехове.
В Новия Завет по същия начин Исус Христос дойде и се кръсти на Йордан, за да отнеме всички грехове на света. Така се изпълни Божието слово, пророкувано в Стария Завет.
Йоан Кръстител, който кръсти Исус, беше Божи пастор, изпратен 6 месеца преди Исус. Той свидетелства, че Исус е отнел всички грехове на света, казвайки в Йоан 1:29: “Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!”
Йоан Кръстител предаде греховете на света на Исус, като Го кръсти на Йордан. По този начин Господ извърши изкупление на всички грехове на човечеството. Всичко, което трябва да направим сега, е да вярваме.
Всички грехове на света бяха предадени на Исус. Учениците на Исус казаха в Деяния 3:19: “Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа.”
Призоваваха ни да разберем защо Йоан Кръстител кръсти Исус, защо той каза на хората да Го следват. Той каза: “Покайте се и обърнете се. Повярвайте в изкуплението на кръщението на Исус. Измийте се от греховете си.”
Месия дойде и изми всички ни грехове наведнъж, като се кръсти. Всички грехове на света бяха предадени на Исус по този начин. Така Божият завет се изпълни с кръщението на Исус, както е записано в Матей 3:13-17.
“Тогава идва Исус от Галилея на Иордан при Иоана за да се кръсти от него. А Иоан Го възпираше, казвайки: Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене? А Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан го остави. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него; и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.”
За да изпълни Божието спасение, Исус дойде при Йоан, за да се кръсти. Йоан Кръстител беше особен Божи служител. Лука глава 1 казва, че Йоан е потомък на Аарон, първия първосвещеник. Бог беше избрал Йоан, потомъка на Аарон, защото Той искаше представителят на цялото човечество да изпълни всяка праведност.
И така, Бог накара Йоан да се роди в дома на първосвещеника 6 месеца преди раждането на Исус. Йоан Кръстител подготви пътя за Исус, като извикваше в пустинята: “Покайте се, вие, рожби ехиднини! Покайте се и бъдете преобразени. Месията ще дойде. Обърнете се към Него, или Той ще ви отреже и ще ви хвърли в огъня. Повярвайте в Неговото кръщение и Неговата кръв на Кръста. Покайте се и се кръстете, тогава ще бъдете изкупени.”
Евангелието на изкуплението е описано ясно в Деяния 3:19. Когато Йоан Кръстител извикваше за греховете на човечеството, мнозина се обърнаха.
Тъй като Йоан предаде греховете на света на Исус, всички грехове на човечеството бяха заличени едновременно. Тъй като Йоан Кръстител свидетелстваше, че Исус отне всичките ни грехове, ние знаем, че можем да бъдем спасени, като вярваме в евангелието на изкуплението, в евангелието на водата и кръвта.
 
 

ПРИЧИНАТА, ПОРАДИ КОЯТО ЙОАН КРЪСТИТЕЛ ТРЯБВАШЕ ДА ДОЙДЕ ПРЕДИ ИСУС

 
Какви са значенията на “защото така?”
① най-правилен
② най-подходящ
③ задължително само по този начин (няма друг начин)

Онези, чиито грехове са били измити чрез вярата в Исус, Спасителя, могат да потвърдят своето спасение чрез свидетелството на Матей за евангелието на кръщението на Исус. В Матей 3:15-16 Исус дойде при Йоан и каза: „Кръсти ме.” И Йоан отговори: “Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене?”
Иоан Кръстител кръсти Исус, като разпозна кой е Той. Йоан беше Божий служител, който беше изпратен да предаде всички грехове на човечеството на Исус. Тъй като Исус дойде като Спасител, за да изпълни пророчеството на Стария Завет, Той заповяда на Йоан Кръстител да Го кръсти, за да поеме всичките грехове на света на Своята глава.
Защо? Защото Исус е Божият Син Всемогъщ, Създателят и Спасителят. Той дойде при нас, за да отмие всичките ни грехове. И така, за да спаси всички хора, Той трябваше да бъде кръстен.
“Защото така” Исус беше кръстен от Йоан Кръстител и изми всичките ни грехове. Той беше съден вместо нас на Кръста. Кръщението на Исус беше свидетелството за нашето спасение. Както Бог беше обещал в Стария Завет, че всички грехове ще бъдат предадени на жертвено Агне, Божият Син стана Агнецът и пое всички наши грехове върху Себе Си.
Така както полагането на ръце в Стария Завет, така и кръщението на Исус в Новия Завет са предаване на греховете, а спасението и вечният живот се дават на тези, които вярват в евангелието на водата и Духа.
 
 

КРЪЩЕНИЕТО НА ИСУС ИЗМИ ВСИЧКИТЕ НИ ГРЕХОВЕ

 
Как можем да се облечем с Христос?
Като се кръстим в Христос

Когато Исус поиска да се кръсти, Йоан Кръстител Го възпираше, казвайки: “Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене?”
Но Исус отговори и каза: “Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право.” Остави Ме сега. Позволи това. Той каза на Йоан: “Трябва да предадеш на мен греховете на всички хора, за да мога да доведа при Мен всички, които вярват в евангелието на водата на изкуплението. Тогава ще бъда съден за всичките им грехове, така че всички, които вярват в Моето кръщение, да бъдат изкупени от всичките им грехове. Предай Ми греховете на света чрез кръщение, така че всички, които идват по-късно, да бъдат изкуплени от греховете си всички наведнъж. Затова остави Ме сега.”
Исус беше кръстен от Йоан Кръстител и кръщението на Исус беше в съответствие с праведния закон на изкуплението. Тъй като всички грехове бяха предадени на Исус, когато Той беше кръстен, ние можем да бъдем изкупени всички в един момент, когато вярваме в Исус и сме кръстени. Тъй като Той пое всичките ни грехове чрез полагането на ръце, умря на Кръста вместо нас и сега седи отдясно на Бога, ние можем да бъдем спасени, като вярваме в изкуплението на водата и Духа.
Той е Исус, който ни спаси от всички грехове на света. Можем да се спасим, като вярваме, че Исус отне всичките ни грехове и изплати заплатата на всичките ни грехове на Кръста. Кръщението на Исус беше началото на евангелието на изкуплението.
Кръщението на изкуплението се споменава често в Библията, а апостол Павел също казва в Галатяни, че е бил разпънат с Христос, защото е бил кръстен с Христос и е бил облечен в Христос. Апостол Павел говори за своята вяра в изкуплението чрез кръщението на Исус и Неговата смърт на Кръста.
 
 
“ОСТАВИ МЕ СЕГА”
 
Каква беше ролята на Йоан Кръстител?
Неговата роля беше да предаде всички грехове на света на Исус като първосвещеник на цялото човечество.

Исус каза: “Защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право.” Всяка праведност означава да заличи всички грехове чрез Неговото кръщение и да направи всички хора безгрешни в сърцата им. “Тогава Иоан го остави.” Исус беше кръстен на Йордан.
Точно когато първосвещеникът полагаше ръце на главата на козел, Йоан Кръстител положи ръце върху главата на Исус и предаде на Него всички грехове на света. Йоан Кръстител беше първосвещеникът, чиято задача беше да предаде всички грехове на света на Исус като представител на човечеството. “Боже, предавам всички грехове на света на Твоето Агне Исус.” Така всички грехове на човечеството бяха предадени на Исус.
Йоан Кръстител положи ръце на главата на Исус, потопи Го във водата, след това прибере ръцете си, когато Исус излезе от водата. Кръщението на Исус извърши праведното спасение. Така Исус спаси всички хора, които вярват в Неговото кръщение.
 
 
ОТВОРИХА МУ СЕ НЕБЕСАТА, И ЕТО ГЛАС ОТ НЕБЕСАТА
 
От кое време се отвори небесното царство?
От дните на Йоан Кръстител (Матей 11:12)

“И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него; и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение” (Матей 3:16-17).
Когато Исус отне всички грехове на света със Своето кръщение, небесата се отвориха за Него. Така Божият завет, който беше сключен преди няколко хиляди години, беше изпълнен чрез кръщението на Исус на Йордан.
Така Исус като Агнец Божий спаси всички хора на света от техните грехове. Всички грехове на света бяха предадени на Исус и Той изпълни Божията воля.
Йоан 1:29 свидетелства: “Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!” Тъй като всички грехове бяха предадени на Исус, Агнето Божие, Той тръгна към Кръста в Голгота след три години с това бреме на раменете Си. След като Той пое всички грехове със Своето кръщение, навсякъде, където отиваше, Той казваше на онези, които Го приемаха по вяра, че всичките им грехове са простени.
В Йоан 8:11 Той каза на жената уловена в прелюбодейство: “Нито Аз те осъждам.” Той не можеше да я осъди, защото Този, който трябваше да бъде съден, беше самият Исус, който пое целия грях. Така Той каза на всички хора, че е Спасителят на грешниците.
Тъй като Той, Божият Син, отне всичките ни грехове, всеки вярващ в света може да се освети. Небесата се отвориха, когато Той беше кръстен. Портите на небесното царство бяха отворени и който вярва в кръщението на Исус, може свободно да влезе.
 
 

ИСУС БЕШЕ РАЗПЪНАТ, СЛЕД КАТО ОТНЕ ВСИЧКИ ГРЕХОВЕ НА СВЕТА ЧРЕЗ СВОЕТО КРЪЩЕНИЕ

 
Как Исус нарани главата на Сатана?
Като бъде възкресен от мъртвите, след като прие присъдата за всички наши грехове

Тъй като всички грехове бяха предадени на Неговата глава, Исус трябваше да бъде съден на Кръста. Той беше дълбоко скръбен и разтревожен, когато помисли за агонията, която щеше да претърпи на Кръста. Той се молеше, докато потта Му не стана като големи капки кръв. Когато отиде с учениците Си на място, наречено Гетсимания, той извика: “Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша” (Матей 26:39). “Кръстех се и поех всички грехове на света, но нека не умра за това.” Но Бог не отговори.
В деня на умилостивението в Стария Завет приносът за грях трябваше да бъде убит, за да може първосвещеникът да поръсва с кръвта му пред умилостивилището. По същия начин Исус трябваше да бъде разпънат и Бог реши, че не може да го направи по друг начин.
Олтарът е Божията присъда и кръвта на жертвата за грях е живот. Да поръсваме с кръвта седем пъти умилостивилището и пред него означава, че всичката присъда е предадена (Левит 16:1-22).
Исус се помоли на Бога да Го отмине чашата. Но Неговият Отец не Му позволи и Исус накрая каза: “Не обаче, както Аз искам, но както Ти искаш” (Матей 26:39). Той се помоли на Бога да направи така, както сметне за добре. Той приключи молитвата и последва волята на Своя Отец.
Исус се отказа от собствената Си воля и се подчини на Своя Отец. Защо? Защото ако Той не беше съден след отнемане на всички грехове на света, спасението нямаше да бъде завършено. Той беше разпънат, защото беше отнел всички грехове на човечеството чрез Своето кръщение. “Защото заплатата на греха е смърт; а Божията дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ” (Римляни 6:23).
Бог изпълни завета, който казваше, че Той ще изпрати Спасителя и ще спаси човечеството чрез полагане на ръце, кръщението на Исус. Исус се подчини на Божията воля и прие присъдата за нас.
Това беше и изпълнение на пророчеството в Битие 3:15: “Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.” Бог обеща на Адам да изпрати Месия, потомство на Ева, и че Той ще победи силата на Сатана, който направи човечеството грешници и го накара да отиде в ада.
Когато знаем и вярваме в кръщението на Исус и Неговата смърт на Кръста, всичките ни грехове се измиват и ние се спасяваме от присъдата.
Трябва да имаме здрава вяра в сърцата си, когато обмисляме кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста. Повярвайте в сърцата си и тогава ще бъдете спасени.
 
 

КРЪЩЕНИЕТО НА ИСУС Е НАЧАЛОТО НА НЕБЕСНОТО ЕВАНГЕЛИЕ

 
Каква беше последната заповед на Господа преди Той да се възнесе на небето?
Той заповяда на учениците Си да научават всичките народи, като ги кръщават в 
името на Отца и Сина и Светия Дух.

Кръщението на Исус беше началото на евангелието и Той спаси всички грешници със Своето кръщение и кръв. В Матей 28:19 е записано: “Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух.” Исус каза на учениците Си да свидетелстват, че Отец и Синът и Светият Дух са спасили цялото човечество от греховете им и са ги измили всички чрез кръщението и кръвта Му.
Исус им даде силата да научават всички народи, да ги учат за кръщението на Исус, за кръщението на изкуплението, за кръщението, което изми всички грехове на света.
Преди около 2000 години Исус дойде на земята в плът и беше кръстен от Йоан Кръстител. С кръщението на Исус всички грехове на света, включително всичките ни грехове, бяха предадени на Него.
Колко грях се предаде на Него? Какво ще кажете за утрешните грехове? Той ни казва, че дори греховете на утрешния ден са били предадени на Него. Греховете на нашите деца, греховете на всички поколения, на минало, настояще и бъдеще, дори греховете на Адам, бяха предадени на Исус.
Как може да няма грях? Как можем да бъдем без грях? Защото Исус отне всичките ни грехове и всички грехове на света със Своето кръщение, така че всички вярващи да се освободят от греха и да получат достъп до Небесното царство.
“Но който постъпва според истината отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога” (Йоан 3:21).
Исус изми всичките ни грехове със Своето кръщение, Своята кръв на Кръста, Своята смърт и Своето възкресение. Следователно да вярваме в Неговото кръщение и Неговата смърт на Кръста означава да бъдем спасени от всеки грях. Това е вярата на изкуплението.
Когато вярваме в кръщението и кръвта на Христос, ние се спасяваме. Когато вярваме правилно в Исус, праведни ли сме или грешници? Ние сме праведни. Ние ли сме без грях, дори ако сме непълноценни същества? Да, ние сме без грях. Да вярваме в кръщението на Исус и в присъдата на Кръста означава да имаме пълна и правилна вяра.
 
 
ДА КРЪЩАВАМЕ И ДА СЕ КРЪЩАВАМЕ В ИМЕТО НА ИСУС
 
Какво е началото на небесното евангелие?
Кръщението на Исус

Тъй като хората са непълноценни същества, пасторите кръщават онези, които вярват в кръщението на Исус и Неговата кръв, за да ги накарат да потвърдят вярата си. Новородените се уверяват, че са спасени, като са кръстени по същия начин на кръщението на Исус като доказателството за вярата.
Първо пасторът се моли с ръце върху главата на новородения, молейки се за Божията благодат, така че този човек да Му се покланя добре до края на дните си. Тогава той го кръщава в името на Отец и на Сина и на Светия Дух.
Кръстени сме въз основа на нашата вяра в кръщението на Исус и Неговата кръв. Това кръщение трябва да покаже, че целият грях е предаден на Исус, че кръстеният е умрял заедно с Исус и е бил възкресен с Него.
Кръщенето означава да се възвестява нечия вяра в преминаването на греховете към Исус чрез Неговото кръщение, в съденето за греховете наред с Исус и във възкръсването с Него. Това е да се възвестява вярата на човека пред Отца, Сина, Светия Дух, Сатана и негови братя и сестри. Това е за да признае, че се е новородил от водата и Духа.
Тези, които вярват в Исус, знаейки истинското значение на кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста, се спасяват от всички грехове на света. Затова те са кръстени в името на Отца и на Сина и на Светия Дух.
“Старото премина; ето, всичко стана ново”(2 Коринтяни 5:17). Старите ни неща са отминали и ние се раждаме отново като хора на вярата. За да сме сигурни в сърцата си, ние сме кръстени. Кръстени сме в Исус, като вярваме в кръщението на Исус.
 
 
ЖИВОТЪТ СЛЕД НОВОРОЖДЕНИЕТО ОТ КРЪЩЕНИЕТО НА ИСУС И КРЪВТА МУ НА КРЪСТА
 
За какво живеят новородените?
Те живеят за Божието царство и Неговата праведност, проповядвайки евангелието по целия свят.

Животът след изкуплението и новорождението трябва да включва вяра в Божието слово. Не трябва да е емоционален живот, в който човек трябва да се разкайва за ежедневните грехове всеки ден. По-скоро трябва да бъде верен живот, в който всеки ден сме уверени, че Исус отне всичките ни грехове със Своето кръщение.
Всичките ни грехове бяха предадени на Исус, когато Той беше кръстен. Тогава той живя три години с това бреме, докато не прие присъдата за всичките ни грехове и не беше разпънат.
Затова ние вярващи трябва да имаме вяра в писаното слово, а не в просто емоции. Ако не успеем да направим това, ще се притесняваме само за ежедневните си грехове, след като сме изкупени и новородени.
Трябва да изхвърлим субективната гледна точка на греха и да вярваме само в евангелието на водата и кръвта. Това е животът, който трябва да води изкупеният човек.
Какво каза Йоан Кръстител за Исус? Той каза: “Ето Божият Агнец, Който носи греха на света” (Йоан 1:29). Той свидетелства, че Исус отне греховете на днес, утре и вчера, до първородния грях.
Не е ли отнел всички тези грехове? Не бяха ли прехвърлени всички тези грехове на Исус? Грехът на света включва всички наши грехове от миналото, настоящето и бъдещето. Трябва да потвърдим евангелието на изкуплението чрез кръщението на Исус.
Тези, които вярват в истината за кръщението на Исус и Неговата кръв, ще бъдат спасени. Който вярва в кръщението на Исус, няма грях в сърцето си.
Въпреки това, много хора смятат, че все още имат грях, защото не осъзнават, че всичките им грехове вече са били предадени на Исус чрез Неговото кръщение. Те са измамени от Сатана. Сатана им шепне чрез плътските им мисли. “Грешиш всеки ден. Как може да си без грях?”
Те трябва само да вярват в Бога, за да бъдат без грях. Но Сатана ги подмамва да мислят, че са грешници, защото все още грешат. Никой не е с греха, ако вярва в кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста.
Тъй като живеем в този свят като непълноценни и слаби същества, никога не можем да кажем, че ставаме праведни само чрез нашите усилия и дела. Но можем да кажем с вяра, че сме спасени от истината за кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста. След като разберем това чрез вяра в кръщението на Исус и Неговата кръв, сърцата ни се освещават, ние със сигурност знаем, че нямаме грях.
“♬Аз съм изкупен. Вие сте изкупени. Всички сме изкупени♬” Това е толкова радостно и щастливо чувство да живеем с желанието да проповядваме евангелието на всички и да знаем, че сме водени от Духа.
Разбира се, ние вярващи грешим всеки ден, но нямаме грях. Ние имаме кръщението на Исус и Неговата кръв в сърцата си. Сърцата ни бяха изпълнени с грях, но сега, когато вярваме в кръщението на Исус, как можем да останем грешни.
“Ето заветът, който ще направя с тях След ония дни, казва Господ: Ще положа законите Си в сърцата им, И ще ги напиша в умовете им” (Евреи 10:16).
Сърцата ни са освободени от греха. Исус ни даде възможност да бъдем напълно изкупени чрез Неговото кръщение и Неговата смърт на Кръста. Спасението от греха произтича от вярата в Божието слово.
 
 
КОЙТО ВЯРВА В КРЪЩЕНИЕТО НА ИСУС И КРЪВТА МУ НА КРЪСТА, НИКОГА ПОВЕЧЕ НЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ ГРЕШНИК
 
Ставаме ли грешници, когато съгрешаваме?
Не, никога повече не ставаме грешници.

Когато не вярвахме в кръщението на Исус и Неговата кръв, колкото и често да се молихме за прошка, в сърцата ни имаше грях. Но когато повярвахме в истинското евангелие, всичките ни грехове бяха измити.
“Ей, как си такъв светъл и весел днес?”
“Виждаш ли, вече нямам грях в сърцето си.”
“Наистина ли? Тогава предполагам, че сега можеш да съгрешаваш колкото искаш?
“Знаеш ли, човек не може да не съгрешава. Това е човекът. Но Исус отне всички грехове със Своето кръщение и прие присъдата за тях на Кръста. Поради тази причина сега се посвещавам на служене на евангелието в църквата. Римляни глава 6 казва, че всички ние трябва да живеем така. Тъй като вече нямам грях в сърцето си, искам да правя праведни неща. Трябва да вярваме в кръщението на Исус и в Неговата кръв на Кръста и да проповядваме евангелието по целия свят! Когато вярваме в Исус, нашия Учител на изкуплението, никога повече не можем да станем грешници. Трябва да вярваме във вечното спасение на кръщението на Исус и на Неговата кръв на Кръста. Толкова съм пълен с благодарност!”
 
 

КОЙ ПРИЕМА ДУХА?

 
Какво каза Йоан Кръстител за Исус?
Той свидетелства, че Исус е Божият Агнец, който отне всички грехове на света, а именно греховете от миналото, настоящето и бъдещето, дори първоновородния грях.

Който вярва в кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста, получава спасение. Как приемаме Духа? Деяния 2:38-39 ни казва отговора. “Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух. Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при себе Си.”
Да се кръстим в името на Исус Христос означава да вярваме в кръщението на Исус и да бъдем изкупени. Тогава Духът ще бъде даден като дар от Бога.
Да се кръстим в името на Исус Христос също означава да се осветим, като вярваме в Христовото кръщение и кръв. Когато приемаме това вярване, ние сме изкупени и ставаме праведни. Вярващите стават бели като сняг чрез кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста.
“И ще приемете тоя дар, Светия Дух.” Когато ние твърдо вярваме, че всичките ни грехове бяха предадени на Исус чрез Неговото кръщение и че Той беше съден за тях със Своята смърт на Кръста, сърцата ни се измиват напълно. Новият ни живот започва, когато вярваме в кръщението на Исус и Неговата кръв и получаваме дара на Светия Дух и ставаме деца на Бога.
“И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни” (Йоан 8:32). Трябва да знаем истинското значение на Господната присъда върху Кръста. Истината е, че Исус заличи всичките ни грехове със Своето кръщение и смъртта Си на Кръста. Изкуплението ни се дава, когато вярваме в истината.
 
 

КРЪЩЕНИЕТО НА ИСУС НИ ИЗКУПУВА

 
Кой приема Духа?
Този, който е изкупен от всеки грях чрез вяра в кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста

Изкуплението на греха чрез жертвената система на Стария Завет представлява кръщението на Исус в Новия Завет. Кръщението на Исус е в основата на всички пророчества на Стария Завет. Съответствието на полагането на ръце в Стария Завет може да се намери в кръщението на Исус в Новия Завет.
Всички грехове на света бяха предадени на Исус чрез Неговото кръщение, точно както греховете на Израел бяха предавани на изкупителната жертва чрез полагане на ръце.
Трябва ли да вярваме в кръщението на Исус, за да бъдем спасени от всичките ни грехове? Да! Ние вярваме! Трябва да приемем истината на това, че Исус отне всички грехове на света чрез Своето кръщение. Ако не вярваме в кръщението на Исус, нашите грехове не могат да бъдат предадени на Него. Трябва да вярваме, за да направим нашето спасение пълно. В противен случай не можем да станем праведни.
Исус спаси всички грешници на света по най-подходящия и праведен начин със Своето кръщение. Не можеше да стане по по-подходящ начин. Тъй като кръщението на Исус беше процесът, чрез който всички грехове бяха предадени на Него, ние трябва да вярваме в него, за да се очистят сърцата ни завинаги от греха.
Ние също трябва да вярваме, че кръвта на Исус беше присъдата за всичките ни грехове. Така всички, които вярват в кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста, се спасяват от греха.
Трябва да повярваме в кръщението на Исус, за да влезем в небесното царство. Само така можем да се избавим от всеки грях и да избягаме от справедливо наказание.
Кръщението на Исус в Новия Завет и полагането на ръце в Стария Завет са огледални образи един на друг. Те са свързващите болт и гайка между Стария и Новия Завет.
В Новия Завет Йоан Кръстител дойде 6 месеца преди Исус. Когато Исус се кръсти, това беше “Началото на благовестието на Исуса Христа Божий Син” (Марко 1:1). Евангелието започва в момента, когато Исус отне всички грехове на света чрез Своето кръщение.
Служението за спасение на човечеството се осъществява чрез верига от събития: раждането на Исус, Неговото кръщение, Неговата смърт на Кръста, Неговото възкресение и Неговото възнесение на небето. Когато знаем и разбираме и вярваме в процеса на спасението в тази верига от събития, ние се спасяваме от всичките си грехове. Кръщението на Исус беше началото на евангелието, докато кръвта на Кръста беше неговото завършване.
“Началото на благовестието на Исуса Христа Божий Син” (Марко 1:1). Не можем да пропуснем нито едно от Неговите праведни дела – Неговото кръщение, Неговата кръв на Кръста, Неговото възкресение, Неговото възнесение и Неговото второ пришествие – от евангелието на Божия Син.
Исус дойде на този свят по плът и изми всички грехове на човечеството със Своето кръщение. Това беше началото на небесното евангелие. Ако дори едно от тях липсваше, небесното евангелие нямаше да бъде пълно.
Следователно, ако някой трябва да се новороди, той трябва да повярва в Христовото кръщение и Неговата кръв. В наши дни много хора не вярват в истината за кръщението на Исус и Неговата кръв. Те смятат, че кръщението на Исус е било просто ритуал. Това е сериозно погрешно схващане. Всеки, който вярва в Исус, също трябва да повярва в Неговото кръщение и кръв.
Как нашите грехове могат да се измият просто, като се молим за прошка? Всички наши грехове бяха предадени на Исус, когато Той беше кръстен от Йоан Кръстител. Нямаше друг начин Той да поеме греховете на човечеството.
Трябва да се новородим от водата и Духа, за да влезем в небесното царство. Не може да има изкупление без водата на кръщението, кръвта на Кръста и Духа. Само някой, който се е новородил, може да види Бога, както Исус каза на Никодим в Йоан 3:5. Истинското спасение идва при нас само когато вярваме в кръщението на Исус и Неговата кръв.
 
 

МОЖЕМ ЛИ ДА СЕ СПАСИМ БЕЗ КРЪЩЕНЕТО НА ИСУС?

 
Как Исус стана наш Спасител?
Като пое всичките ни грехове чрез Своето кръщение

Ако пропускахме от общественото служение на Господа това, че Исус дойде на този свят и отне всичките ни грехове чрез Своето кръщение, или пренебрегвахме святостта на Исус, който се роди на Дева Мария, или пренебрегвахме да вярваме в Кръста на Исус, християнството би се превърнало само в суеверна религия, която кара вярващите да скандират “прости ми, прости ми, прости ми”, както правят будистите в храмовете си.
Пропускането на кръщението на Исус би означавало, че нашите грехове не са били предадени на Него. Нашата вяра би била безполезна, не би ни правила по-различни от длъжника, който твърди, че е изплатил дълговете си изцяло, когато всъщност изобщо не е заплатил нищо. Това би направило всички нас лъжци. Ако длъжник заяви, че е изплатил всичките си дългове, когато всъщност не е направил нищо подобно, той все пак ще бъде длъжник, всъщност също в съвестта му.
Исус уми вярващите с водата на Своето кръщение и ги направи Божии деца. Исус отне всички грехове на света чрез Йоан Кръстител, за да могат всички вярващи да бъдат осветени. Когато знаем и вярваме в това, сърцата ни стават чисти завинаги.
Благодарете на Бога за Неговата благодат. Лука 2:14 казва: “Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение!” Вярата ни във водата и кръвта на Исус ни носи пълно спасение и ни прави Божии деца. Кръщението на Исус и Неговата кръв ни спасиха, и който вярва в тези две неща, е спасен.
Нищо не може да бъде пропуснато от Неговите дела. Някои вярват само в кръвта, казвайки, че апостол Павел се хвали с нищо друго освен с Кръста. Но кръщението на Исус беше включено в Неговия Кръст.
В Римляни глава 6 можем да видим, че Павел е кръстен в Христос и е умрял с Христос. А също и в Галатяни 2:20: “Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.”
И в Галатяни 3:27-29: “Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли. Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито освободен, няма мъжки пол, ни женски; защото вие всички сте едно в Христа Исуса. И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание.”
Да се кръстим в Христос означава да вярваме във всичко, което Той е направил на този свят, в Неговото кръщение и в кръвта Му на Кръста. Да вярваме в кръщението на Исус и Неговата кръв означава да вярваме в истината, че Исус вече заличи всичките ни грехове преди близо 2000 години. Няма друг начин, който да ни донесе спасение.
 
 
СПАСЕНИ СМЕ ОТ БОГА, КОГАТО ВЯРВАМЕ В КРЪЩЕНИЕТО НА ИСУС И КРЪВТА МУ НА КРЪСТА
 
Може ли греховете ни да бъдат измити само като се молим за прошка?
Не. Прошката на греха е възможна само чрез вярата ни, че всички грехове бяха предадени на Исус, когато Той беше кръстен от Йоан Кръстител.

“Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с устата прави изповед и се спасява” (Римляни 10:10).
“Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли” (Галатяни 3:27). Нашата вяра ни кара да бъдем кръстени в Христос, да се облечем с Христос и да станем деца на Бога. Когато Исус дойде на този свят и се кръсти, всичките ни грехове и греховете на света бяха предадени на Него.
Нашата вяра ни накара да бъдем едно с Христос. Ние умряхме, когато Той умря. Ние бяхме възкресени, когато Той беше възкресен. Сега, тъй като вярваме в кръщението на Исус, Неговата кръв и Неговото възкресение, Неговото възнесение и Неговото Второ пришествие, можем да влезем в небесното царство и да живеем вечно.
Когато хората вярват само в кръвта на Исус, те не могат да не страдат от греха, който остава в сърцата им. Защо? Защото те нито знаят, нито приемат значението на кръщението на Исус, което отне всичките им грехове и очисти грешните им сърца, правейки ги бели като сняг за цяла вечност.
Вярвате ли в кръщението на Исус и в Неговата кръв, които ви спасяват от всичките ви грехове? Моля, повярвайте в тази непроменима истина. Без вяра в кръщението на Исус, вярата ви е напразна. Без вяра в кръщението на Исус вие не можете да бъдете изкупени за греховете си; вие сте въвлечени в несподелена любов.
Тези, които вярват само в Кръста, казват: “Исус е мой Господ, мой Спасител, който умря на Кръста за мен. Той възкръсна от мъртвите и свидетелства за Своето възкресение в продължение на 40 дни, преди да се възнесе на Небето и сега седи отдясно на Бога. Вярвам, че Той ще дойде втори път да ни съди и се моля Исус да ме промени напълно, за да мога да Го срещна. О, любими мой Исусе, Господи мой.”
Молят за прошка на греховете си и се надяват да бъдат без грях, но в сърцата им има грях. “Вярвам в Исус, но имам грях в сърцето си. Обичам Исус, но имам грях в сърцето си. Не мога да кажа: “Моля те, ела при мен, младоженецо”, защото имам грях и не мога да бъда сигурен в своето спасение. Така че се надявам Исус да дойде, когато съм добре подготвен и едва след като се моля по-силно и се покайвам по-силно. Обичам Исус с цялото си сърце, но не мога да посмея да се изправя пред Него заради греховете в сърцето ми.”
Ако Исус попиташе такива хора: “Защо мислите, че не сте съвършени?”
Те биха отговорили: “Господи, знам, че не съм праведен, защото греша всеки ден. Затова, моля, повикай ме, когато ще викаш грешниците.”
Те не знаят, че Бог, Създателят и Съдията, нито ще приема грешници, нито ще ги прави Негови деца.
Младоженецът дойде и реши всички проблеми на греха за младоженката, но понеже младоженката не беше наясно с този факт, тя се измъчваше. Когато мислим, че сме грешници, защото сме съгрешили с плътта, нямаме вяра в Бога. Когато нито знаем, нито разбираме истината на Божието слово, грехът в сърцата ни продължава да се размножава.
 
Защо някои хора страдат от греха, който остава в сърцата им?
Защото те нито знаят, нито приемат в сърцето си значението на кръщението на Исус, което отне всичките им грехове.

Младоженецът отне греховете на света. Къде? На Йордан, когато беше кръстен. Тези, които не вярват в това, все още са грешници. Те остават осквернени младоженки.
Младоженецът пита младоженката: “Как можеш да ме обичаш, когато не си моята младоженка? Преди да Ме наречеш свой младоженец, всичките ти грехове трябва да бъдат измити.”
Можем ли да бъдем изкупени без кръщението на Исус? Не! Ние сме създадени по образ на Бога, така че търсим справедливост в сърцата си, а съвестта ни се опитва да бъде справедлива. Но за нас е невъзможно да мислим, че сме безгрешни, ако сърцата ни не са били изчистени. Само когато приемаме и вярваме в кръщението на Исус, можем наистина да кажем, че нямаме грях и сме праведни.
Нашата съвест никога не може да бъде осветена, ако смятаме себе си за безгрешни, когато в действителност имаме грях в сърцата си. Нито Бог може да ни приеме при тези обстоятелства. Бог никога не лъже.
Бог каза на Мойсей да направи преброяване на израилтяните, за да ги преброи и да Му изплати откуп за живота им. Богатите не трябваше да дават повече от половин сикъл, а бедните – да дават по-малко. Всички трябваше да платят откуп.
Следователно, как някой може да се освети, ако не вярва в Исус, който е заплатил откуп за живота му? Такъв човек продължава да има грях в сърцето си.
Когато вярваме само в кръвта на Исус, имаме грях в сърцата си и трябва да признаем, че сме грешници. Но когато вярваме в евангелието на Неговото кръщение и Кръста заедно, можем наистина да заявим, че нямаме грях. Спасението и вечният живот са наши.
 
 

БОГОХУЛСТВОТО СРЕЩУ ДУХА

 
Какъв грях осъжда човека на ада?
Грехът срещу Духа, с други думи, да не вярваме в кръщението на Исус

Римляни 1:17 казва: “Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра.” Божията праведност се разкрива в евангелието. Исус Христос дойде на този свят и отми всичките ни грехове със Своето кръщение и смъртта Си на Кръста. Кръщението на Исус и Неговата кръв е силата на евангелието. Исус отми греховете ни веднъж завинаги.
Да вярваме означава спасение, а да не вярваме означава вечен ад. Нашият Отец на небето изпрати Своя Единороден Син Исус на този свят и Го кръсти за изкупление на нашите грехове. По този начин, който вярва в Него, може да бъде изчистен от всичките му прегрешения.
Единственият грях, който остава на този свят, е грехът да не вярваме в Неговото кръщение и кръв. Невярването е богохулство срещу Духа и грях, който ще бъде съден от Бога, който ще осъжда невярващия към ада. Това е най-големият грях от всички. Всеки от вас, който извърши този грях, трябва да се покае и да бъде изкупен, вярвайки в кръщението на Исус. Ако не, ще бъде погубен завинаги.
Спасени ли сте със свидетелството за изкупление чрез Неговото кръщение и кръв? Получихте ли свидетелството на Йоан, както е написано в Йоан 1:29: “Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!” Вярвате ли в кръщението на Исус и Неговата кръв, както е писано в Евреи 10:18: “А гдето има прощение за тия неща, там вече няма принос за грях.”
Бог одобрява онези, които вярват в кръщението на Исус и в Неговата кръв в сърцата им. Бог ги прави Свои деца. Тези, които вярват в кръщението на Исус и Неговата кръв, са изкупени чрез праведната любов на Исус.
Тези, които са изпратени от Бога, говорят Божиите думи, но тези, които са от земята, които не са изпратени от Бога, проповядват в съответствие със собствените си мисли. Има много на тази земя, които проповядват Божието слово, а тези, които са изпратени от Бога, говорят за кръщението на Исус и Неговата кръв.
Но тези, които проповядват собствените си думи, изразяват само собствените си мисли. Те казват: “Изкупени сме от първородния грях, но всеки трябва да се покайва за ежедневните си грехове.” Казват, че трябва да се освещаваме постепенно.
Но може ли човек да бъде осветен сам? Можем ли да се осветим със силата на собствените си заслуги и чрез собствените си усилия? Осветени ли сме, защото Бог отми всичките ни грехове или защото ние се опитахме сами да постигнем изкуплението?
Истинската вяра е това, което ни освещава. Можем ли да направим въглища бели, като ги измием хиляди пъти? Можем ли да направим черна кожа бяла с луга? Никакво количество сапун или луга не може да отмие греховете ни, а нашата собствена праведност е като мръсен парцал. Ставаме ли праведни, вярвайки в кръщението на Исус и Неговата кръв или вярвайки само в кръвта на Кръста?
Истинската вяра излиза от водата на кръщението на Исус и кръвта на Кръста. Спасението не идва в резултат на нашите собствени усилия. Само нашата вяра в кръщението на Исус и Неговата кръв ни освобождава от греха и ни прави праведни.
Отец е дал всички хора в ръцете на Сина Си, и тези, които вярват в Него, ще имат вечен живот. Да вярваш в Сина означава да вярваш в изкуплението чрез Неговото кръщение и кръв. Тези, които вярват, ще имат вечен живот като Божие дете. Тези, които са спасени, живеят завинаги отдясно на Бога.
Вярата в кръщението на Исус и Неговото единство с Бога също е вяра в Духа. Думата на истината ни позволява да се новородим. Спасени сме, като вярваме в кръщението на Исус и Неговата кръв.
Имайте вяра. Да вярвате в кръщението на Исус и Неговата кръв означава да спечелите изкупление. Имайте вяра в истинското евангелие и получете прошката на греха.