Search

Проповеди

Тема 8: Светият Дух

[8-1] Светият Дух действа според Божието обещание (Деяния 1:4-8)

Светият Дух действа според Божието обещание
(Деяния 1:4-8)
"И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Ерусалим, но да чакат обещаното от Отца, за което, каза Той, чухте от Мене. Защото Иоан е кръщавал с вода; а вие ще бъдете кръстени със Светия Дух не след много дни. И тъй, веднъж, като се събраха, те Го питаха, казвайки: Господи, сега ли ще възвърнеш на Израиля царството? Той им рече: Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в Собствената Си власт. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята."
 
 
Присъствието на Светия Дух ли е дарът на Господа или е дадено за собствени усилия на човека?
Това е дарът даден на човека, който получава опрощението на греховете и разбира значението на Божието обещание.

Веднъж във времето на молитва имах такова чувство, като че ли Светият Дух в образа на огнени езици слизаше върху мене. И това не траеше дълго. Скоро това чувство съвсем изчезна под влиянието на греховете, които се бяха натрупали в сърцето ми. Ето защо сега искам да ви разкажа истината за Светия Дух, който ще пребъдва в нас цялата вечност, не за фалшивото "получаване на Духа", с който лесно можем "да изгоним" грях, но за истинското евангелие. Светият Дух, за който ще ви разкажа в тази книга, не е нещо, което можем да получим посредством усърдните молитви. Можем да Го получим само чрез вярата в евангелието на водата и Духа. 
Посредством тази книга искам да ви съдействам за [1]получението на Светия Дух. Ще разберете, че именно Светият Дух ми дава вдъхновение да пиша за това. Бог иска вече днес да получим Светия Дух. Благодарение на тази книга можете да узнаете за присъствието на Светия Дух и да Го получите. Ако тази книга е недостатъчна за вас, съветвам ви да прочетете две предишни книги, публикувани преди. Те ще ви помогнат да постигнете съвършена вяра.
 
[1]Светият Дух живее в сърцата на новородените християни, които са получили опростението на всичките грехове чрез вярата в евангелието на водата и Духа. Като слезе върху праведника, Той завинаги поселва се в него и никога не го оставя, докато той вярва в евангелието. Светият Дух дава на праведници сигурност, води ги към разбиране на библейското Божие слово, укрепва ги да победят изкушения и трудности с които е изпълнен този свят, позволява да принасят изобилни плодове на Духа. Бог прославя плътта на праведника като Божий храм чрез присъствието на Светия Дух (Деяния 2: 38-39; Йоана 14:16, 16:8-10; 1 Коринтяни 3:16, 6:19; Галатяни 5:22-23).
 
Много християни опитват се да получат Светия Дух по този начин, като бяха Го получили учениците на Исус в деня на Петдесетница. Мнозина печелят от това големи суми. Те учат, че Светия Дух можем да получим чрез собствени усилия. Те искат да имат видения, да правят чудеса, да чуят гласа на Господа, да говорят различни езици, да изцеляват болни и да изгонват зли духове. Обаче грях все още остава в сърцата им. Те продължават да попадат под влиянието на зли духове (Ефесяни 2:1-2). Даже в наше време мнозина знаят, че пребъдват под влиянието на зли духове и не се опитват нищо да изменят. Ето защо сатана изкушава и мами хора, използвайки всеки средства, като чудеса и други свръхестествени явления, които в действителност са само илюзии.
Исус заповяда на Своите ученици "да не напускат Ерусалим, но да чакат обещаното от Отца" (Деяния 1:4). Получаването на Светия Дух описано в Деяния се случи не чрез "преживяване"; "преданост" или "молитвите на покаяние", но благодарение на "очакване на изпълнение на Божието обещание" за дара на Светия Дух. Трябва да познаем от този фрагмент основна идея, че присъствието на Светия Дух не се случва благодарение на ревностни молитви. Този Божий дар можем да получим само чрез съвършената вяра в забележителното евангелие на водата и Духа, което Бог Отец и Исус Христос са подарили на човечеството. Истинското присъствие на Светия Дух е следствието на вярата в евангелието дадено ни от Христос. Бог ни даде истинското евангелие на водата и Духа, за да използваме възможността да намерим и да приемем Светия Дух в сърцата си (1 Йоаново 3:3-5).
Фразата "обещанието на Светия Дух" нееднократно се появява в Новия Завет. Петър в своята проповед (Деяния 2:38-39) учи за кръщението на Светия Дух в деня на Петдесетница: "Божието обещание е да даде Светия Дух на тези, които са получили опрощението на греховете чрез вярата в чудесното евангелие".
Присъствието на Светия Дух е дарът даден на тези, които са получили опрощението на греховете и разбират значението на Божието обещание. Светия Дух в Новия Завет не можем да получим просто посредством компромис между Бога и хората. Той е дарът, който Бог ни е обещал да даде. И така, както ни казва Деяния, присъствието на Светия Дух не можем да получим посредством молитвите (Деяния 8:19-20).
Светият Дух слиза само върху тези, които вярват в евангелието на водата и Духа дадено ни от Исус. Исус е дал на Своите ученици обещанието на присъствието на Светия Дух. "Защото Иоан е кръщавал с вода; а вие ще бъдете кръстени със Светия Дух не след много дни" (Деяния 1:5). Затова Неговите ученици чакаха изпълнението на Божието обещание.
Като четем в Библията за вярата на тези, които са получили Светия Дух, разбираме, че това се случи не чрез техните усилия, но чрез Божията воля. Присъствието на Божия Дух на учениците се случи не чрез усилия или духовното постижение на апостолите.
Скоро, както е написано в Деяния, апостолите се изпълниха със Светия Дух. Това се случи именно така, както Исус бе казал: "не след много дни", и стана първото благословение във времената на ранната църква. Анализирайки Библията виждаме, че Божието обещание се изпълни не посредством пост, молитви или саможертва, но чрез вярата в Исус. След Възнесението на Исус вярващите получиха опрощението на греховете и дара на присъствието на Светия Дух.
 
 

Светият Дух внезапно слезе от небето върху учениците на Исус!

 
"И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място" (Деяния 2:1). Всичките ученици на Исус бяха събрани този ден в очакване на изпълнение на Божието обещание на присъствието на Светия Дух. И Светият Дух слезе върху тях.
"И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят" (Деяния 2:2-4).
Светият Дух слезе върху тях "внезапно от небето". Тук думата "внезапно" означава, че това се случи не с волята на човека. Освен това, думите "от небето" ни уверяват, откъде дойде Светият Дух. Тези думи опровергават мисълта за това, че Светия Дух можем да получим чрез собствени желания и усилия. Думите "от небето" ни показват погрешност на твърдението, че можем да получим Светия Дух посредством молитви.
Светият Дух слезе внезапно от небето върху апостолите, и затова присъствието на Светия Дух не можем да достигнем чрез такива средства като говорене различни езици или саможертва. Преди всичко учениците на Исус бяха получили дара на езици за проповядване на чудесното евангелие на всичките народи на света. Това се случи с целта да им даде възможност посредством Светия Дух да проповядват евангелието на евреите, които говореха други езици. Хора от различни страни слушаха учениците, които говореха родните им езици, въпреки че повечето апостоли бяха родом от Галилея.
"И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят" (Деяния 2:3-4). Трябва да насочим особено внимание към думите: Светият Дух "седна на всеки от тях". Учениците, които пребъдваха заедно в очакването на присъствието на Светия Дух, вярваха в евангелието на новорождението от водата и Духа.
В наше време много християни неправилно разбират тези думи на Писанието и вярват, че присъствието на Светия Дух се случва във време на молитвите и е подобно на хвученето на силен вятър. Това погрешно разбиране на Светия Дух е причинено от незнание и объркване. Наистина ли присъствието на Светия Дух на хора е подобно на хвученето на силен вятър? Не, това не е така.
Тези звукове, които хора чуят, произлизат от сатана, който поглъща човешките души. Сатана причинява илюзии, слухови халюцинации и фалшиви чудеса, преструва се на Светия Дух, искайки да въведе хора в заблуждение. Хора се заблуждават, като приемат тези звукове като свидетелството на присъствието на Светия Дух. Те също считат за присъствието на Светия Дух звукове, които приличат на шум на силен вятър. Тогава зли духове ги въвеждат в заблуждение. Присъствието на Светия Дух, както е написано в Деяния, дойде само благодарение на вярата в чудесното евангелие.
 
 

Вярата на апостол Петър беше толкова съвършена, че му позволи да получи Светия Дух (1 Петрово 3:21)

 
Подробно описвайки събитията на първа Петдесетница в Деяния 2 глава, Бог иска да наблегне на тази истина, че Светият Дух слезе върху учениците благодарение на вярата им в евангелието на водата и Духа. Хора обикновено мислят, че "Присъствието на Светия Дух" е когато Светият Дух слиза от небето с някакви свръхестествени знаци и шум.
Ето защо в наше време прието е да считаме, че можем да получим Светия Дух посредством ревностни молитви, пост или полагането на ръце по време на религиозни събрания. Обладание от зли духове, безсъзнание, състояние на екстаз през няколко дни или трепет на цялата плът не са признаци на присъствието на Светия Дух.
Светият Дух е Вековната Мъдрост. Той с уважение отнася се до всяка човешка личност. Той не е арогантен относно човека, защото е едно от Божиите Подобия. Присъщи Му са разбиране, чувство и воля. Светият Дух слиза върху хора само ако те вярват в думите на евангелието на водата и Духа (Деяния 2:38).
Петър свидетелстваше, че Светият Дух слезе върху учениците, както бе предвидил пророк Йоил. Така се изпълни Божието обещание за това, че Светият Дух ще слезе върху всички, които са получили опрощението на греховете. С други думи, Светият Дух пребъдва във всичките, които вярват в истината на Исусовото кръщение от Йоан Кръстител и в Неговата кръв на Кръста като в пътя на спасението на човечество от греховете. Проповед на Петър и пророчеството на Йоил ни наставляват да помним, защо Исус е бил кръстен и защо трябва да вярваме в това. Знание на тази истина е единствена възможност за християни да получат Светия Дух.
Вярвате ли в чудесното евангелие, за което Петър свидетелстваше? (1 Петрово 3:21). Имате ли все още безсмислена вяра, далечна от истинското евангелие? Опитвате ли се да получите Светия Дух чрез собствени дела, независимо от Божия замисъл? Мнозина вярват в Бога и принасят Му молитвите на покаяние с надежда да получат опрощението на греховете. Но единствен начин да получат дара на присъствието на Светия Дух е вярата в евангелието на водата и Духа.
Очаквате ли все още Светия Дух да слезе върху вас, въпреки че нищо не знаете за евангелието на водата и Духа? Знаете ли истинското значение на кръщението на Исус и на Неговата кръв на Кръста, което е гаранция за присъствието на Светия Дух в сърцата ви? Трябва да знаете, че можем да получим Светия Дух само чрез вярата в евангелието на водата и Духа. Истинското присъствие на Светия Дух могат да изпитат само тези, които вярват в евангелието на водата и Духа. Благодарим на Господа за това, че Той ни е подарил евангелието на водата и Духа, което позволява на вярващите да получат Светия Дух.