Search

Проповеди

Тема 8: Светият Дух

[8-8] Чрез кого тече жива вода на Светия Дух? (Йоан 7:37-38)

Чрез кого тече жива вода на Светия Дух?
(Йоан 7:37-38)
"А в последния ден, великия ден на празника, Исус застана и извика казвайки: Ако е някой жаден, нека дойде при Мене и да пие. Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече писанието."
 
 
Кой може да пие жива вода на Светия Дух?
Този, който вярва в чудесното евангелие на Исусовото кръщение и Неговата кръв на Кръста.

Жива вода на Светия Дух изтича от сърцата на тези, които вярват в чудесното евангелие. В Йоан 7:38 е написано: "Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече писанието." Ето истинското спасение и изкуплението на грехове на тези, които вярват в чудесното евангелие, дадено ни от Бога. 
Кога можем да получим Светия Дух? Ще можем да се изпълним със Светия Дух само тогава, когато чуем и вярваме в истинското евангелие, което ни учи, че Исус Христос е отнел всичките грехове на света със Своето кръщение от Йоан. Само тогава ние ще можем да пием жива вода на Светия Дух. Тези, които вярват в чудесното евангелие, напълват се със Светия Дух и могат да почувстват, как всеки път, когато проповядват и слушат Божието слово, жива вода на Духа умива и препълва техните изсушени сърца.
Жива вода на Светия Дух изтича от сърцата на тези, които вярват в евангелието на водата и Духа, в което е написано, че Господ дойде на земята, за да избави всички грешници от греховете им. Светият Дух е истината, неразделна част от евангелието на водата и Духа, която пребъдва във вярващите в Божието слово. 
Всеки, който желае да пие жива вода на Светия Дух, трябва да получи изкуплението на всичките грехове чрез вярата в чудесното евангелие на кръщението на Исус и Неговата кръв, проляна на Кръста. Тази жива вода на Светия Дух напълва сърцата на тези, които вярват в Божиите думи. Хората, които твърдо вярват в евангелието на водата и Духа, имат в себе си жива вода на Светия Дух, която като река тече в сърцата им. Даже в наше време жива вода на Светия Дух изтича от сърцата на тези, които са получили опрощението на греховете чрез вярата в чудесното евангелие на кръщението на Исус Христос и Неговата кръв, проляна на Кръста.
Но в сърцата на тези хора, които не вярват в чудесното евангелие на истината, няма даже една капка на жива вода на Светия Дух. Докато не повярвах в евангелието на водата и Духа, даже една капка на жива вода на Светия Дух не изтече от сърцето ми. Преди това нямах даже най-малка представа за значението на жива вода на Светия Дух, въпреки че искрено вярвах в Исус Христос. Аз блуждах в тъмнината, защото в сърцето ми нямаше Светия Дух. Сега аз съм приел това чудесно евангелие на водата и Духа и жива вода на Светия Дух като източник бие от сърцето ми.
Жива вода на Светия Дух се излива от сърцето ми и от сърцата на тези, които чуят и вярват в Божието слово. Както каза Исус: "Ако е някой жаден, нека дойде при Мене и да пие." Жива вода на Светия Дух възстановява силата на новородените християни, които вярват в чудесното евангелие на водата и Духа. Тази вода на живота именно сега изтича от сърцето ми заедно с вярата в евангелието на водата и Духа, давайки на други възможност да я пият. Благодарение на Бога жива вода на Светия Дух като река тече от сърцето ми. Това чувство е известно на тези, които вече са получили дара на Светия Дух.
В Откровение е написано, че получаването на Светия Дух и водата на живота са мистерията, известна само на тези, които знаят и вярват в чудесното евангелие на водата и Духа. Ето защо трябва да осъзнаваме, в кого пребъдва Светият Дух. Вие трябва да знаете, че Светият Дух пребъдва само в тези, които вярват в евангелието на Исус.
 
 

Вярвах само в кръвта на Исус, проляна на Кръста

 
Въпреки че повече от десет години вярвах само в кръвта на Исус на Кръста, грях все още оставаше в сърцето ми. По това време вярвах, че моите грехове бяха опростени само чрез Неговата кръв на Кръста. С такава вяра не можах да получа нито пълното опрощение на греховете, нито Светия Дух. В моя живот имаше отчаяние и празнота. Единствен признак на това, че вярвах в Исус, беше че отивах на църква. 
Но почнах да преосмислям своята вяра. "Наистина ли съм получил Светия Дух?" Когато за първи път повярвах в Исус, моето сърце страстно Го обичаше. Даже получих дара езици. Но какво се случи с мене? Аз разбрах, че моите бурни емоции съвсем не свидетелстваха за присъствието на Светия Дух, но доказваха, че не бях Го получил. Вярвах в Исус, но Светият Дух и Неговата жива вода не напълваха моето сърце.
Това не беше много важно, дали сърцето ми беше горещо или хладно, защото моята вяра се базираше на [4]калвинизъм. Ето на какви въпроси трябваше да отговоря: 
(1) Пребъдва ли в мене Светият Дух? ─ Не. Аз съм сигурен, че Той пребъдва в мене.
(2)    Имам ли грях? ─ Да, имам. ─ Без съмнение, бях напълнен с грях въпреки моята вяра в кръвта на Исус на Кръста. Грях все още оставаше в сърцето ми, въпреки че вярвах в Исус, всеки ден се молих и се разкайвах за греховете. Моето сърце никога не беше напълно очистено от грях, въпреки че се опитвах да го направя чисто. 
 
[4]Системата на християнското тълкуване, започната от Жан Калвин. Тя подчертава предестинацията и спасението. Петте точки на калвинизъм бяха разработени в отговор на принципите на арминианизъм.
Калвинизъм учи: 1) Всеобща поквареност: човекът е засегнат от греха в цялото си естество: тяло, душа, ум и чувства, 2) Незаслужена милост: Божията милост към човека е само според Неговия свободен избор и няма нищо общо с човека. Тя е съвършено незаслужена за човека, 3) Ограничено изкупление: Христос не е понесъл греховете на всички, живели някога, но наместо това е изличил само греховете на тези, които са били избрани за спасението, 4) Непреодолима милост: Божието призвание за спасението не може да се противопостави, 5) Устояване на святостта: човекът не може да изгуби спасението си. Обаче вие можете ясно да различите неговото учение от евангелието на водата и Духа, особено по отношение на доктрината на ограничено изкупление.
 
"По какъв начин мога да се изпълня със Светия Дух?" "Как мога да очистя моето сърце от грях?" Тези два въпроси винаги не даваха ми покой въпреки моята вяра в Исус. След като повярвах в Исус, получих дара на езици, а също повярвах, че аз съм очистен от греховете благодарение на моята вяра в кръвта на Исус. 
Но време минаваше, а в сърцето ми се натрупваха все повече и повече грехове. Бях препълнен с греховете.
Молитвите на покаяние и пост не можаха да очистят сърцето ми от грях, докато вярвах само в кръвта на Исус. Безпокоих се с моите всекидневни грехове. Колкото повече се грижих, толкова по-ревностно проповядвах на другите хора думите на Исус. Също почнах по-често да отивам на църква и посветих себе си на служение на Исус, разчитайки на вярата в Неговата кръв.
Време минаваше, а всекидневните грехове в сърцето ми не ми позволяваха да позная истинската вяра. Да вярвам в Исус беше за мене още по-трудно отколкото преди. Опитвах се още по-силно да вярвам в кръвта на Исус и полагах всички усилия още повече да се посветя на Бога. Въпреки това в сърцето ми властваше още по-голяма празнота. Моята вяра ми даваше само чувството на празнота и ме превърна в лицемерен християнин, който се грижеше само за външно проявление на вяра. Мислих: "Всички хора имат същите последствия на вярата в Исус, като аз!" Отхвърлях мислите за това, че моята вяра беше погрешна. Както преди, нито кръвта на Исус, нито молитвите не можаха да ми дадат опрощението на всекидневните грехове.
Но чрез каква вяра мога да получа опрощението на всекидневните грехове? Моите всекидневни грехове могат да бъдат измити само чрез вярата в това, че всички те бяха възложени върху Исус във време на Неговото кръщение в река Йордан. За това е написано в Матей 3:13-17. Тогава защо моите всекидневни грехове не са измити с кръвта на Исус? Не знаех и не вярвах в чудесното евангелие, което ни учи за истинското значение на Исусовото кръщение от Йоан.
Това ли означава, че всичките грехове на света са били измити чрез кръщението на Исус? Да, това е истина.
Библията свидетелства за това като казва: "Ако се не роди някой от водата и Духа, не може да влезе в Божието царство" (Йоан 3:3-5). Исус е дошъл на земята и е взел върху Себе Си всичките грехове на света със Своето кръщение от Йоан.
Все още се съмнявах в това и сравнявах Стария и Новия Завет, за да намеря обяснението. И се окаже, че това в действителност е така. Всичките грехове на света бяха възложени върху Исус, когато Той прие кръщението, и всичките ми грехове също бяха предадени на Него. Аз съм намерил праведност чрез вярата в тези думи и съм разбрал, че те са думите на истината и най-забележителното евангелие на земята.
Също разбрах, че моите грехове не са били измити чрез вярата само в кръвта на Исус. Причината беше това, че не можах да предам на Исус своите всекидневни грехове, докато не познах истината на Неговото кръщение в река Йордан. Накрая разбрах истината. Узнах, че Исус е дошъл на земята заради мене, че със Своето кръщение Той е взел върху Себе Си всичките грехове на света, а по-късно е бил разпънат, за да ни освободи от греховете. Също съм познал и повярвал в тази истина, че целта на кръщението на Исус и на Неговата кръв на Кръста беше опрощението на всичките грехове на човечество. Сега аз съм станал праведник благодарение на моята вяра в чудесното евангелие, което Исус ни даде, и благодарение на това, че всичките ми грехове са опростени.
Аз се очистих от греховете не чрез църковни доктрини, но чрез кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста. Тази истина се състои в удивителното евангелие. Аз съм бил избавен от всичките грехове и съм станал праведник благодарение на моята вяра не само в кръвта на Исус, но в спасението чрез кръщението на Исус и чрез Неговата кръв на Кръста.
Благодаря на Господа също за това, че Светият Дух слезе върху мене след като почнах да вярвам в чудесното евангелие. Сега Светият Дух пребъдва в мене заедно с думите на истината на Исусовото кръщение от Йоан и Неговата кръв, проляна на Кръста.
Благодаря на Господа, че Той ми е дал това чудесно евангелие, благодарение на което мога да проповядвам същата истина, като и учениците на Исус. Бог ми подари Светия Дух, въпреки че аз само повярвах в чудесното евангелие. Имам чест със силно убеждение и вяра да проповядвам това послание на всички хора на земята. Мога със сигурност да твърдя, че хора няма да могат да се очистят от всичките грехове, вярвайки само в кръвта на Исус!
Обаче мога с увереност да им кажа, че всичките им грехове ще бъдат измити само ако те повярват в забележителното евангелие, което ни учи за Исусовото кръщение от Йоан и Неговата кръв, проляна на Кръста. Нямам даже най-малък страх пред Господа, когато проповядвам това чудесно евангелие. Аз с гордост проповядвам това благословено евангелие на новорождението от водата и Духа на цялото човечество. Въздавам слава на Господа и благодаря на Бога, че Той ми е позволил да пия жива вода на Светия Дух и ми е подарил евангелието на водата и Духа.
 
 

Опит на покръстване показва, че истинското евангелие е евангелието на водата и Духа

 
Наистина ли сте получили опрощението на греховете и се напълнили със Светия Дух? Как можете да потвърдите истинността на евангелието? Един ден правих няколко опити с хората, които ей-сега имаше да повярват в чудесното евангелие, дадено ни от Исус. На един мъж разказвах само за кръвта на Исус Христос, проляна на Кръста. Също му казах, че Исус Христос нямаше никакъв грях. На друг човек разказах за чудесното евангелие на Исусовото кръщение от Йоан и Неговата кръв, проляна на Кръста. В резултат този човек, който получи опрощението на греховете чрез вярата само в кръвта на Исус, каза, че е необходимо постоянно да получава опрощението на всекидневните грехове. А този човек, който повярва в чудесното евангелие на кръщението на Исус и Неговата кръв, каза, че той е станал абсолютно безгрешен.
Той свидетелстваше за това, че в сърцето му няма грях, защото той повярва, че Исус бе отнел всичките му грехове и бе бил осъден за тях. Той можа да получи Светия Дух от Бога, защото повярва в чудесното евангелие, където е написано, че чрез Своето кръщение от Йоан Исус е отнел всичките грехове на света. 
Причината, поради която този човек можа да каже, че в сърцето му вече няма грях, беше получаването на Светия Дух чрез вярата в благословеното евангелие. Светият Дух му позволи със сигурност да твърди, че в сърцето му вече нямаше грях. Бог изпраща Светия Дух на всички, които вярват в Исусовото кръщение от Йоан и в Неговата кръв, проляна на Кръста. В кого пребъдва Светият Дух? Светият Дух е даден на тези, които вярват в чудесното евангелие на Исусовото кръщение от Йоан и Неговата кръв, проляна на Кръста.
Наблюдавайки необикновено явление в Деня на Петдесетница, мнозина не разбраха истинската причина на получаване на Светия Дух и се отказаха от забележителното евангелие. Хора мислеха, че ще могат да се изпълнят със Светия Дух, ако настойчиво ще се молят и търсят Светия Дух. Дълго време много християни нямаха даже най-малка представа за тази истина, че дара на Светия Дух може да получи само този, който ще повярва в благословеното евангелие на кръщението на Исус и кръвта. А многочислени Господни слуги, изпълнени със Светия Дух благодарение на вярата в евангелието на водата и Духа, проповядваха евангелието и Светият Дух помагаше им в това. В резултат мнозина по целия свят са чули и приели в сърцето чудесното евангелие и са получили дара на Светия Дух. 
Бог изпраща Светия Дух на тези, които вярват в забележителното евангелие. В Библията е написано: "И в последните дни, казва Бог, Ще излея от Духа Си на всяка твар" (Деяния 2:17). Обаче необходимо е да знаят, че опити да получат Светия Дух без да познаят великолепното евангелие са напразни усилия. Не съществува друг начин на получаването на Светия Дух освен вярата в Исусовото кръщение от Йоан и в кръвта Му, проляна на Кръста.
Бог казва, че в Небесното Царство може да влезе само този, който е бил новороден от водата и Духа, понеже само новородените имат дара на Светия Дух. Затова няма никое съмнение в това, че трябва да се изпълним със Светия Дух, за да влезем в Небесното Царство. Как можете да мислите, че ще получите Светия Дух и ще отидете в Небето, не вярвайки в чудесното евангелие на водата и Духа? Няма друг път в Небесното Царство освен вярата в забележителното евангелие. Вие можете да се изпълните със Светия Дух само когато повярвате в евангелието на кръщението на Исус и Неговата кръв. Както получаваме продукт като плащаме пари, по същия начин и Светият Дух слиза върху нас, когато започваме да вярваме в чудесното евангелие. 
Уверявам ви, че ако наистина искате да получите дара на Светия Дух, преди всичко трябва да знаете и да вярвате в евангелието на водата и Духа. Само тогава ще можете да пребъдвате в Светия Дух. Можем да получим Светия Дух само чрез вярата в чудесното евангелие на водата и Духа. Бог иска да получите дара на Светия Дух.
Аз вярвам в чудесното евангелие и с течение на времето все повече убеждавам се в това, че забележителното евангелие, изпратено ми от Господа, е най-забележително и най-скъпоценно на земята. Аз съм изпълнен с дълбока благодарност на Господа. Вие ли чувствате същото? Ние осъзнаваме, че тези от нас, които са се напълнили със Светия Дух, са получили голямо Божие благословение.
Искам да ви разкажа за това, как можем да получим Светия Дух, вярвайки в чудесното евангелие. Човек може да счита се за изпълнен със Светия Дух само тогава, когато приеме в сърцето си благословеното евангелие на новорождението от водата и Духа. 
Исус каза: "Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече писанието" (Йоан 7:38). Това означава, че хората, които са получили опрощението на греховете чрез вярата в забележителното евангелие, подарено ни от Исус Христос, са получили дара на Светия Дух. Жива вода на Светия Дух ще тече като река от техните сърца. Хората, които вярват в чудесното евангелие, могат да почувстват този поток на жива вода на Светия Дух.
Въпреки че искрено вярвах в Исус преди да се новородя чрез евангелието на водата и Духа, от сърцето ми не течеше жива вода на Светия Дух. Но в този момент, когато повярвах в чудесното евангелие на водата и Духа, реки на жива вода потекоха от сърцето ми именно както е написано в Библията. Даже сега жива вода на Светия Дух като река се излива от сърцето ми заедно с евангелието на водата и Духа, което Бог ми подари. Жива вода на Светия Дух непрестанно и щедро изтича от сърцето ми. След като получих дара на Светия Дух, станах евангелист, проповедник на чудесното евангелие. 
 
 

Моята вяра след като приех в сърцето си чудесното евангелие и получих Светия Дух

 
Това се случи преди края на есен, имах двадесет години. Тази есен особено често се замислях върху неизбежността на смърт. Тази година моят живот беше пълен с отчаяние, чувство на празнота и на тъмнина, защото грях пребъдваше в сърцето ми. Движих се в неправилно направление, нямайки даже най-малко понятие, къде да вървя. Чувствах болка в цялото ми тяло, а в сърцето ми властваше празнота. 
Бях в пълно отчаяние чрез моите грехове. Не оставаше друг избор освен да чакам Божия Съд след внезапна смърт и да се моля за опрощението на греховете. "О Боже, преди да умра, искам да получа опрощението на греховете чрез вярата в Тебе. Моля Тебе, излекувай слабостта на моята плът!" Молих се още и още.
И внезапно в моето обезверено сърце почна да се ражда нова надежда. То се напълваше с копнеж за Бога и гореше като огън. Това беше не отчаяние, а нова надежда, която внезапно дойде в моето сърце. От този ден почнах нов религиозен живот с вярата в това, че Исус умря на Кръста, за да ме избави от греховете.
Малко после почнах да говоря различни езици. Горко плаках, когато мислих за кръвта, проляна от Исус на Кръста. Бях пълен с благодарност за това, че Той е пролял кръвта Си на Кръста за мене.
След всичко, което се случи, оставих стар живот и преминах на нова работа, която ми позволяваше да празнувам неделя. По това време моето сърце беше пълно с любовта към Исус и безгранична благодарност за това, че Той проля кръвта Си на Кръста, за да ме избави от греховете. Моят религиозен дух се засилваше, като се базираше само на учението за кръвта на Исус на Кръста.
Обаче след това моя религиозен живот почнаха да отравят страдания поради моята слабост и греховете. Моите всекидневни грехове не бяха напълно измити, понеже вярвах само в кръвта на Исус, проляна на Кръста. Правих опити да се очистя от всекидневните грехове чрез молитвите на покаяние. Обаче молитвите, които вдигах към Бога в надежда да получа опрощението, не можаха напълно да ме очистят от ежедневните грехове, понеже не спазвах Божиите Закони. Моите всекидневни грехове почнаха да се натрупват. 
Продължавах да се моля, въпреки че не можах напълно да се очистя от греховете чрез молитвите на покаяние. Вярвах в това, че всеки път, когато съгрешавам, мога да измия своя грях чрез молитвата на покаяние и размисли за кръвта на Исус, проляна на Кръста. Продължавах да живея такъв религиозен живот, а моите всекидневни грехове се натрупваха все повече и повече. Моите страдания чрез тях само се увеличаваха. 
Не бях истински християнин. Бях назначен за свещеник, а след това за проповедник-евангелист, независимо от бремето на моите грехове. Проповядвах евангелието въпреки че сам страдах от греховете. Мислих, че това беше единствен начин да очистя душата си. Но моите всекидневни грехове не се измиваха чрез вярата, която се базираше на доктрината на саможертва.
Даже един ден бях хванат от сатана: чрез бремето на собствените всекидневни грехове имах мисли да се самоубия. "Ти си съгрешил, нали?" – сатана продължаваше да ме пита.
Моята вяра се руши. Разбирах, че няма да се освободя от бремето на греховете, вярвайки само в кръвта на Исус и вдигайки към Бога молитвите на покаяние. Овладяваше ме чувството на безизходност и разочарование. 
Изучавайки калвинизъм в духовна семинария, заинтересувах се за причината на Исусовото кръщение от Йоан. Питах много преподаватели, защо Исус е бил кръстен от Йоан в река Йордан. Отговорите на тези професори свеждаха се до едно: те говориха, че Исус е бил кръстен или да покаже своето смирение, или да ни позволи да разберем, че Той наистина е Божият Син. Обаче те не удовлетворяваха моето любопитство. 
 
 
Истината на Исусовото кръщение от Йоан ме принуди да призная забележителното евангелие
 
След семинария още повече страдах под бремето на греховете, които както преди оставаха с мене. И тогава един ден разбрах, защо Исус е бил кръстен и защо Той е казал, че по този начин ще се изпълни всичка праведност. Това чудесно евангелие ми каза, че чрез Своето кръщение в река Йордан Исус взе върху Себе Си всичките ми грехове. Чрез Своето слово, записано в Библията, Бог ми помогна да разбера истината.
Отново и отново препрочитайки Божиите думи за чудесното евангелие, накрая познах истината и разбрах, че всичките ми грехове бяха възложени върху Исус във време на Неговото кръщение от Йоан и че Той бе осъден за тях и разпънат на Кръста.
Само тогава познах, че Светият Дух наистина слезе върху мене. Всичките ми грехове бяха напълно опростени след като бях познал и повярвал в чудесното евангелие. Грехове, които ме доведоха до състояние на отчаяние и разочарование, бяха напълно измити от силата на забележителното евангелие. 
Тези грехове, от които никога не бих могъл да се очистя чрез нескончаеми саможертви и чрез молитвите на покаяние, изчезнаха веднъж завинаги. Искрено благодаря на Господа за това.
Това е истина, че всичките грехове на света не могат да бъдат измити само чрез кръвта на Исус, проляна на Кръста. Исусовото кръщение от Йоан също доведе до опрощението на греховете. Сега всеки от нас трябва да разбере и да повярва в това, че всичките ни грехове са измити благодарение на удивителното евангелие на водата и Духа. Светият Дух пребъдва в сърцето ми, защото вярвам в чудесното евангелие на водата и Духа. Божиите думи, с които Той свидетелстваше за Своя Син, са очистили моето сърце от всичките грехове, а Светият Дух като гълъб слезе върху мене благодарение на моята вяра в чудесното евангелие. 
От този ден, когато Светият Дух слезе върху мене, Той ми помага да се занимавам с духовни дела, с други думи, да проповядвам чудесното евангелие. Отсега в сърцето ми няма грях. Исусовото кръщение от Йоан и Неговата кръв, проляна на Кръста, свидетелстват за опрощението на моите грехове и за дара на Светия Дух. Алилуя! Слава на Тебе, Господи! Светият Дух с мир като гълъб слезе върху мене и пребъдваше с мен от този ден, когато повярвах в евангелието на водата и Духа. Сега Той пребъдва в сърцето ми и в Своите деяния понякога е подобен на гълъб, а понякога на висока пещ.
Вие също можете да получите Светия Дух в дара от Бога, ако признаете и повярвате в благословеното евангелие на водата и Духа. Не искате ли да получите дара на Светия Дух и да въздавате слава на Господа заедно с мене, вярвайки в чудесното евангелие на водата и Духа? Искате ли заедно с мене да проповядвате на целия свят радостното евангелие на водата и Духа? Благословеното евангелие на водата и Духа ще ви освети и ще ви даде дара на Светия Дух. Божията истина се отваря в евангелието. Ето защо само вярата в благодатното евангелие на водата и Духа дава възможност да получим Светия Дух.
 
 
Чудесата, които Светият Дух извърши вътре мене
 
След като намерих Светия Дух, почнах да работя в нова църква – проповядвах благословеното евангелие. Благодарение на Светия Дух моите проповеди за забележителното евангелие бяха особено силни.
По това време се случи следното произшествие. В града, в който живях, имаше един шивач, който продаваше своите изделия на чуждестранни клиенти. Той също беше свещеник. Един ден той дойде в местен хотел за преговори с клиенти. Там той видя плакат с покана за посещение на нашата църква. Той заинтересува се в това и се срещна с мене. Във време на нашата беседа той каза, че вече отдавна се мъчи под бремето на грехове. След пет часове на обсъждане на евангелието на водата и Духа той осъзна истината на опрощението на греховете, се новороди и получи дара на Светия Дух.
Още един случай се случи, когато ходих, търсейки помещение за нашата църква. Намерих голямо и красиво здание. Но тогава нямах достатъчна сума, за да заема това здание за нашия храм. По моя преценка никак не можахме да вземем под наем това здание поради липса на средства. Но Светият Дух ми каза: "Крепи се и вярвай!" И поразително благодарение на помощта на Светия Дух все още можах да заема това здание за нашата църква. Оттогава Светият Дух ми помага да проповядвам чудесното евангелие на водата и Духа. Светият Дух, който пребъдва в сърцето ми, подбужда ме да проповядвам благословеното евангелие на всички хора. И виждам, че тези, които чуят и вярват в това забележително евангелие, получават дара на Светия Дух.
Благодаря на Светия Дух за това, че Той ми е дал възможност да проповядвам благодатното евангелие. Зная, че целия мой живот не би било достатъчно да напиша за това, какво Светият Дух направи за мене. Благодарение на Него мога да живея, дарявайки на хора поток на жива вода, която тече от дълбочина на моето сърце. Благодаря на Светия Дух, че Той пребъдва в мене.
 
 
Светият Дух е основал църквата, изпълнена с Неговата сила благодарение на евангелието на водата и Духа
 
Един ден отидох в пустиня да проповядвам чудесното евангелие. Господ ме доведе в малък град, където се срещнах с група хора, които търсиха Бога. Господ ми заповяда да разкажа на тези хора за благословеното евангелие, което ще им позволи да се изпълнят със Светия Дух. Като чуха и повярваха в забележителното евангелие, тези хора получиха дара на Светия Дух. Благодарение на Светия Дух те почнаха да ми помагат и оттогава заедно с тях проповядвам чудесното евангелие по целия свят.
По това време те бяха неголяма група хора, не принадлежаха към никое религиозно вероизповедание. Те искаха да живеят според Божието слово, но пребъдваха в робство на грях, безнадеждно се молеха на Бога, умолявайки Го да им даде опрощението на греховете. Светият Дух ме доведе при тези хора и подбуждаше да им разкажа за чудесното евангелие. Разбрах, че Светият Дух приготви нас, мене и тези хора, за тази среща. Господ ми заповяда да проповядвам история на чудесното евангелие на водата и Духа от ритуала на жертвоприношение, описан в Левит. Благодарение на думите на забележителното евангелие хората се напълниха със Светия Дух. 
Бог е основал църквата на Светия Дух заедно с тези, които вярват в благодатното евангелие. Посредством чудесното евангелие Светият Дух ги направи учениците на Исус. Сега все повече и повече хора се напълват със Светия Дух и дохождат в истинската църква.
Светият Дух ме подбуждаше да основа училището на мисионери и да възпитавам Неговите ученици. Той ми съдейства в учение на хора за Божието слово и помага им да се научат с покорност и вярата да служат на Господа. Благодарение на Него делата на разпространение на евангелието процъфтяват където и да отиват. Чрез тях Бог също е построил Своите църкви. Светият Дух вдъхновява Своите слуги да проповядват благословеното евангелие на водата и Духа. Светият Дух съедини с Господната църква праведници, които са получили опрощението на греховете, и те са получили благословението на праведен живот на земята.
Сатана от незапомнени времена въвежда хора в заблуждение и ще продължава да прави това. Дяволът убеждава хората, че могат да получат Светия Дух чрез молитвите на покаяние, пост или полагането на ръце. Това е явна измама на дявола. Хора не могат да получат Светия Дух чрез молитвите на покаяние или полагането на ръце. Те могат да се изпълнят със Светия Дух само като получат опрощението на всичките грехове чрез вярата в евангелието на водата и Духа, което Господ ни е дал. Ето истинското значение на получаване на Светия Дух. Учениците на Исус Христос под ръководство на Светия Дух винаги проповядваха благодатното евангелие на водата и Духа, за да помогнат на хора да получат дара на Светия Дух. 
 
 
Светият Дух ни е призовал да основем издателства на християнските книги по целия свят
 
Апостол Павел ни остави разкази за благословеното евангелие в своите послания. Също така Светият Дух, който пребъдва в сърцето ми, е станал за мене вдъхновение и насърчаване за проповядване и разпространяване на чудесното евангелие на водата и Духа чрез печатни издания. Ето защо ние публикуваме християнските книги, разказващи за благодатното евангелие, което позволява на вярващите да получат дара на Светия Дух. Ние започвахме от неголеми брошури само от няколко страници, а сега разпространяваме по целия свят вече истински книги, които разказват за забележителното евангелие.
Светият Дух, който пребъдва в мене, доведе към църквата множество хора, които четейки тези книги и вярвайки в благословеното евангелие, са получили опрощението на греховете. Освен това, Светият Дух ни подбужда да разпространяваме чудесното евангелие в различни езици. Сега проповядваме чудесното евангелие в 150 страни на света, включително и в САЩ. 
Светият Дух вдъхновява църквата да се моли за създание на отделения на мисията по целия свят за превод на забележителното евангелие на различни езици и за проповядване посредством литературни издания, за да могат хора на различни националности да чуят и да повярват в него. Под ръководството на Светия Дух почнах да уча нови ученици в други страни и да проповядвам там благодатното евангелие. 
Светият Дух напълни мене с желание да проповядвам евангелието в Русия и ни даде възможност да се срещнем с руските евангелисти, които искаха да познаят истината, и да им разкажем за чудесното евангелие. Тогава те за първи път в живота си чуха благословеното евангелие. Както ние, те получиха дара на Светия Дух, като чуха и повярваха в забележителното евангелие на водата и Духа. 
Като чу за истинското евангелие, преподавател на Московски Национален Университет разказа ми за себе си.
"Аз вярвам в Бога вече 6 години. Но вярвам, не съвсем Го разбирайки. Когато чух за истинското евангелие на водата и Духа, моята вяра веднага се укрепи и мир завладее моята душа. Искрено благодаря на Господа за това. Преди това мислих, че живея праведен живот. Вярвах само в кръвта на Исус и в това, че Той е умрял за нашите грехове. Но нямах даже най-малка представа за това, че Бог ме е очистил от всичките ми грехове.
Когато се срещнах с новородените хора и чух за чудесното евангелие, дадено ни от Бога, то осъзнах, че все още бях грешник. Опитвах се колкото е възможно по-много да узная за чудесното евангелие и за това, какво означава да бъда праведник. Осъзнах, че всичките ми грехове бяха възложени върху Исус, когато Той прие кръщението. Това наистина е благословеното евангелие. Разбрах, че не само първородният грях, но и всичките ми всекидневни и бъдещи грехове бяха възложени на Него в момента на Неговото кръщение. Новорождението благодарение на вярата в евангелието на истината ме е направило щастлив човек".
Много руснаци, включително и този преподавател, получиха дара на Светия Дух, като чуха и повярваха в славното евангелие на водата и Духа. Отсега там съществува църквата на Светия Дух и все повече и повече хора се обръщат към чудесното евангелие благодарение на деяния на Светия Дух.
Светият Дух, който пребъдва в мене, възстанови в мене новороден християнин, както и във всички тези, които вярват в благодатното евангелие на водата и Духа. Сега проповядвам чудесното евангелие по целия свят. Благодарение на Светия Дух нашите книги за славното евангелие са издавани не само на английски език, но и се превеждат на други езици на света. По целия свят звучат думите на забележителното евангелие и аз благодаря на Светия Дух за това. Вие също можете да пребъдвате в Светия Дух, защото Бог иска да Го получите. 
Множество хора опитват се да получат Светия Дух, викайки Го и вдигайки молитви към Бога. Обаче техните опити да се изпълнят със Светия Дух без вярата в евангелието на водата и Духа свидетелстват за това, че те не знаят истинския път. Да учим за това, че човек може да получи Светия Дух, не знаейки и не вярвайки в благословеното евангелие, означава да проповядваме пътя на неистина.
Учениците на Исус напълниха ли се със Светия Дух, не вярвайки в чудесното евангелие, изпратено им от Исус? Разбира се, не. Трябва да знаете, че сега Светият Дух пребъдва в тези, които вярват в благословеното евангелие на водата и Духа и водата на живота на Светия Дух тече от техните сърца. Именно сега, в този момент жива вода на Светия Дух тече от сърцето ми заедно с удивителното евангелие. Алилуя, благодаря на Господа.