Search

Проповеди

Тема 8: Светият Дух

[8-7] Забележителното евангелие, което позволява на Светия Дух да живее в сърцата ви (Исая 9:6-7)

Забележителното евангелие, което позволява на Светия Дух да живее в сърцата ви
(Исая 9:6-7)
"Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; И управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира. Управлението Му и мирът непрестанно ще се увеличават На Давидовия престол и на неговото царство, За да го утвърди и поддържа, Чрез правосъдие и чрез правда, от сега и до века. Ревността на Господа на Силите ще извърши това."
 
 
Какво позволява на Светия Дух да пребъдва във вярващите?
Това е чудесното евангелие на водата и Духа.

За да се изпълним със Светия Дух е необходимо да вярваме в евангелието на водата и Духа. Нашият Господ е Чудесен, Съветник и Бог могъщ. Исус Христос нарича Себе Си път в Небесното Царство, защото той е подарил чудесното евангелие на всеки от нас.
Но въпреки това мнозина все още живеят в тъмнината. Те опитват да избягат от тази тъмнина, но никога няма да могат да избягат от своите собствени грехове, защото не знаят за чудесното евангелие. Вярата в погрешни доктрини ги изчерпва. Но тези, които търсят истината, ще познаят истинското евангелие и ще преживеят остатъка от живота в пълнота на Божията благодат. Вярвам в особеното Божие благословение, което ми позволява да помагам на тези хора да познаят истинското евангелие и да ги очистя от греховете.
Обаче освобождението от греховете е невъзможно без Божието благословение. Ние сме наистина благословени, ако се срещнахме с Господа и получихме дара на Светия Дух. За съжаление мнозина не знаят, че Божието благословение дохожда чрез вярата в чудесното евангелие. 
Божието благословение произлиза от вярата в чудесното евангелие, което ни е било дадено от Исус Христос, Единородния Божий Син. Исус е Този, който ни е избавил от греховете на света и е благословил със Своята благодат. Никой друг не може да ни избави от греховете или да помогне да се отървем от чувството на прегрешение. Кой може самостоятелно да се спаси от своите собствени грехове, страдания и вечна смърт? 
Господ ни казва както следва: "Има път, който се вижда прав на човека. Но краят му е пътища към смърт" (Притчи 16:25). Хора сами избират, в какво да вярват и на какво да се покланят, и по такъв начин избират си пътя към душевен упадък и смърт или към вечен живот. Много религии се хвалят с това, че придават особено значение на праведност и показват собствен необикновен път към спасението на хора от греховете, но само евангелието на водата и Духа, дадено ни от Господа, може да ни избави от всичките грехове. Само Исус Спасител може да избави грешника от наказание за прегрешенията му.
В Йоан нашият Господ учи: "Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене" (Йоан 14:6). Той отдаде Своето тяло и кръв за тези, които вървят по пътя на греха. Исус казва, че той е пътят към истинския живот. Господ ни уверява, че този, който не вярва в чудесното евангелие на Исус, няма да може да влезе в Небесното Царство.
За да влезем в Небесното Царство, трябва твърдо да вярваме в евангелието на водата и Духа, да получим опрощението на нашите грехове и да вярваме, че Исус е нашият Спасител. 
 
 

Някога в древния Израел!

 
"И в дните на Юдовия цар Ахаз, син на Иотама, Озиевия син, сирийският цар Расин и Израилевият цар Факей Ромелиевият син, възлязоха против Ерусалим за да воюват против него; но не можаха да го завладеят" (Исая 7:1).
Първоначално Израел беше един народ. Обаче той беше разделен на северно и южно царства. Божият Храм беше разположен в Йерусалим, в южната Юдея, властелин на която беше Ровоам, син на Соломон. По-късно Еровоам, един от Соломонови слуги, основа друга страна на север и по този начин Израел беше разделен. Оттогава вярата в Бога почна постепенно да запада. Изменения във вярата доведоха към появяване на днешни еретически религии. И така, Еровоам стана основоположник на еретици. Той измени Божия Закон, за да съхрани трон и стана баща на еретици. Еровоам даде на Божия народ на южното царство друга религия и даже опитваше се да завладее Юдея, северното царство. Оттогава мина почти 200 години, но враждебност между тези две царства трае. 
Обаче чрез Исая Бог каза: "Понеже Сирия, Ефрем и Ромелиевият син Сториха лошо намерение против тебе, казвайки: Да възлезем против Юда и да го утесним, И да си пробием пролом в него, И да поставим Тавеиловия син за цар всред него. За туй, така казва Господ Иеова: Това няма да стане, нито ще бъде. Защото главата на Сирия е Дамаск, А глава на Дамаск, Расин; И вътре в шестдесет и пет години Ефрем ще се съкруши така щото да не е вече народ, - Ефрем, чиято глава е Самария, А глава на Самария, Ромелиевият син. Ако не вярвате това, вие няма да се утвърдите" (Исая 7:5-9).
По това време Бог пророкуваше чрез Исая на цар Ахаз, но царят не искаше да повярва в Него. Ахаз беше просто разтревожен, че няма да може да устои на сирийските войски. Но като чу за нашествието на обединените войски на Сирия и Израел, той се тресеше от страх. Тогава Исая, Господен слуга, дойде и му каза: "След по-малко от 65 години северното царство ще бъде разбито. И коварният заговор на двама цари никога няма да се осъществи."
Божий слуга каже на Ахаз да помоли Бога за знамение. "Поискай си знамение от Господа твоя Бог; Искай го или в дълбината или във висината горе" (Исая 7:11). "Слушайте сега, доме Давидов; Малко нещо ли ви е да досаждате на човеци, Та ще досаждате и на моя Бог? Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил" (Исая 7:13-14). Това беше Божието пророчество, че Той ще спаси Своя народ от греховете. 
 
 

Кой е враг на Господа?

 
Враг на човечество е грях, а грях произлиза от сатана. А кой е Спасителят на човечество от всичките му грехове? Спасителят е не някой друг, а Исус Христос, Божий Син. Човекът е слабо създание, затова той не може да не съгрешава. Той пребъдва под власт на сатана. Твърде много хора все още отиват на чародеи и гледачки и се опитват да живеят както ги учат тези псевдопророци. Ето ясно доказателство на това, че тези хора се намират под власт на сатана.
Господ е дал на Исая свидетелството на спасението, казвайки че девица ще роди Син и ще Му нарекат името Емануил. Такъв беше Божият замисъл: да изпрати Исус в човешка греховна плът и с Неговата помощ да избави грешници от ярем на сатана. Според пророчеството Исус дойде на земята в плът като човек, като се роди от Дева Мария.
Ако Исус не дойде при нас, ние все още бихме живели под власт на сатана. Но Исус е дошъл на земята, е бил кръстен от Йоан и е умрял на Кръста, за да ни даде забележителното евангелие, което трябва да избави всички грешници от греховете на света. И така, мнозина са повярвали в благословеното евангелие, са получили опрощението на греховете и са станали Божии чада.
Даже в наше време много теолози спорят, дали Исус Христос наистина беше Бог или човек. Консервативни теолози учат: "Исус е истинският Бог". Но някои, така наречени "нови теолози" опровергават това, казвайки че Исус беше незаконороден син на Иосиф. Това е фатална и страшна грешка! 
Някои "нови теолози" казват, че не могат да вярват в това, че Исус ходеше по вода. Те казват: "В действителност Исус ходеше по нисък хълм на хоризонта, а Неговите ученици, като Го видяха отдалеко, помислиха, че Той идва по вода". Не всичките съвремени доктори по теология, които се отнасят до школата на "нова теология", са наистина велики теолози. Повечето от тях по-скоро вярват само в тези фрагменти от Библията, които могат да разберат.
Нека приведем друг пример. В Библията е написано, че Исус насити пет хиляди хора с пет хлябове и две риби. Нови теолози много скептично се отнасят към това чудо. Те обясняват това по този начин: "Хората вървяха след Исус и умираха от глад. Исус заповяда на Своите ученици да съберат всички остатъци на храна. Едно дете доброволно отдаде на Исус своята храна. Тогава възрастните, като видяха това, също отдадоха цялата храна, която оставаше. След като те събраха цялата храна и изядоха, оставаше още дванадесет коша". Тези теолози опитват се да приспособят Божието слово към тяхното собствено много ограничено разбиране на истината за Исус. 
Да вярваме в Божията истина означава просто да имаме вярата в чудесното евангелие, дадено от Бога. Това не означава, че трябва да вярваме в нещо само понеже то има смисъл и да не вярваме в това, което няма смисъл. Трябва да вярваме в Исус и да приемаме Неговите думи, както е написано, независимо от това дали ги разбираме или не.
Исус е дошъл към нас като Човешкият Син, а това означава, че Той е бил изпратен, за да ни избави от греховете. Исус, нашият Бог, е дошъл на земята, за да ни избави. Исая пророкуваше, че Той ще дойде към нас като Човешкият Син, роден от Дева.
В Битие 3:15 Господ Бог рече на змията: "Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата." Това означава, че Бог възнамеряваше да изпрати Исус, нашия Спасител в човешка плът, за да избави човечество от греховете. 
В Библията е написано: "О смърте, где ти е победата? О смърте, где ти е жилото? Жилото на смъртта е грехът, и силата на греха е законът" (1 Коринтяни 15:55-56). Жилото на смърт е грях. Ако човек съгрешава, то смъртта го прави своя роб. Но нашият Господ е обещал: "Потомство на жената ще ти нарани главата." Това означава, че Исус имаше да унищожи жилото на греха, който причини сатана.
Исус е дошъл на земята и е бил кръстен, за да вземе върху Себе Си всичките грехове на света, а повече е бил осъден и разпънат за тях. Той е избавил от греховете всички тези, които вярват в чудесното евангелие. Когато Адам и Ева съгрешиха, Бог обещал да избави човечество от властта на сатана. В съвременен свят враг на Бога е този, който не вярва в истинското евангелие.
 
 

Защо Исус се роди на този свят?

 
Бог ни даде Закон и истинското евангелие, за да ни избави от греховете. За Божия Закон хора са грешници пред Неговото лице. И така, Закон беше даден за да осъзнаят хора своите грехове. Когато те станаха роби на греха и Закона, Нашият Господ дойде на земята, за да изпълни Божието обещание.
Исус се роди според Закона и във времена на Закона. Хората се нуждаят от Закона, за да знаят за своите грехове и да получат опрощението на прегрешенията. Човекът пере своите дрехи само тогава, когато разбира, че са мръсни. За да осъзнаем своите грехове, трябва да знаем Божия Закон. Ако нямаше Закона, ние не бихме познали, какво е грях. Тогава за Исус не би трябвало да дохожда на земята.
Ако вие знаете Божия Закон, то имате възможност да се срещнете с Господа. Ние знаехме за Закона и затова узнахме за нашите грехове. Само след като бяхме узнали за нашите грехове, Исус Христос ни даде забележителното евангелие, за да повярваме в него. Ако Господ не ни даде Закона, не бихме били грешници и не би имало съда за греховете. Господ ни даде Закона и ни подари благословеното евангелие, за да избави всички грешници от наказание за греховете.
Законът, който трябва да съществува между Създателя и Неговите творения, е Божият Закон на спасението. Това е законът на любовта. Бог каза на човека: "Но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него" (Битие 2:17). Ето Законът, даден ни от Бога. Този Закон е станал основата на любовта, с която Бог ни е избавил от всичките грехове. Бог ни казва, че Той е нашият Създател и всичко се подчинява на Неговата воля. Това означава, че Бог е Съвършенството, началото и краят, и че трябва да вярваме в Закона на спасението, който е станал възможен благодарение на удивителното евангелие. 
Съвършеният Бог е абсолютно добро. Божията любов към този свят беше причината, поради която Той пожертваше Своя Единороден Син, който стана Спасител на всички грешници. Ако Бог ни създаде и не даде евангелието, за да ни избави от греховете, то ние не бихме били доволни от това и бихме роптали против Него. Но Бог искаше да ни избави от смъртта и установи Закона на спасението. Благодарение на Закона ние можем да осъзнаем нашите грехове и като ги признаваме, да повярваме в чудесното евангелие на Исус. Презирайки Божието слово, ние ставаме грешници пред Закон, а след това падаме на колене, за да Го молим за опрощението на греховете.
Исус се роди от жена и дойде на земята, за да избави човечество от греха. Исус дойде на земята в човешка плът за изпълнение на Божия замисъл относно човека. Ние вярваме в Неговото чудесно евангелие и въздаваме слава на Господа.
Някои хора изказват недоволство: "Защо Бог ме създаде толкова слаб, че толкова лесно падам в грях и толкова силно страдам за своите прегрешения?" Но Бог никога не искаше да страдаме. Той ни дава страданията, защото не сме повярвали в евангелието на Исус. Бог ни даде едновременно и страдания, и чудесното евангелие, за да станем Негови деца и да имаме същата сила, като Той. Такъв беше Неговият праведен замисъл.
Но демони викат: "Не! Не! Бог е диктатор! Продължавайте да живеете според собствени желания! Бъдете независими! Правете всичко самостоятелно!" Демони също препятстват вярата на хора в Бога. Но тези, които решиха да живеят без Бога, е препятствие за осъществения на Неговия замисъл на спасението на хора. Исус дойде на земята и призоваваше тези, които бяха под власт на сатана, да се отрекат на грехове. Ние не трябва да живеем без Бога. 
 
 
Човекът се ражда грешник, предопределен на пъкъла
 
На земята няма такава истина, която би оставала неизменима. Само чудесното евангелие на Исус е неизменима истина. Хора зависят от тази истина и могат с помощта на нея да се освободят от властта на сатана. Човечество наследило грехове на Адам и Ева и би било обречено на пъкления огън, ако нямаше мисията на Христос. Благодарение на Неговата жертва човекът е получил благословението и силата, за да стане Божие дете. "Но на измъчената земя не ще има мрак" (Исая 8:22). Бог изпрати Своя Син на земята и прослави тези, които повярваха в забележителното спасение. 
"Людете, които ходеха в тъмнина, видяха голяма светлина; На ония, които седяха в земя на мрачна сянка Изгря им светлина" (Исая 9:2). Днес това слово е станало истината за вас и за мене. Чрез вярата в чудесното евангелие намерихме благословението на вечен живот, което е невъзможно на тази земя. Исус Христос избави човечеството от всичките му грехове, а на тези, които вярват в чудесното евангелие, подари вечен живот и Небесното Царство. 
 
 
Той хвърли забележителната светлина на евангелието върху обезнадеждените
 
Човекът, като мъгла, съществува на този свят за малко, а след това изчезва. Той прилича на едногодишни растения и треви. Трева получава жизнена сила само за няколко месеци в година, а след това изчезва според Божия замисъл. Всичко в нашия живот е суетно и безсмислено, като трева. Но Бог е дал на нашите изтощени души чудесното евангелие и със Своята праведност ни е направил Свои деца. Как забележителна е Господната милост! Нашето безполезно съществуване е станало вечен живот благодарение на Божията любов, благословението и дадено ни право да станем Негови деца.
Ето изповед на душа, благословена с Божията милост за вярата в чудесното евангелие.
"Аз се родих в семейство, което не вярваше в Бога. Затова бях възпитана така, че мислих, прекрасно е за майката ми всяка заран да се моли на небесни и земни богове с чаша вода за благосъстояние на моето семейство. Постепенно пораствах, но не знаех нито моята ценност нито причина на моето съществуване, и това ме заставяше да мисля, че в действителност няма никакво значение дали живея или не. Тъй като не знаех ценността на моя живот, моето съществуване беше много самотно.
Такъв живот ме изтощи, затова реших да се омъжа. Моят брачен живот беше забележителен. Нищо друго даже не исках. Аз живях спокоен и безгрижен живот. Тогава родих дете, и оттогава почнах да чувствам, че любов започна да израства в мене. Почнах да губя своите егоистични желания, обаче също се боях да изгубя някого от близки хора. 
Ето защо, почнах да търся Бога. Бях слаба и не можах почти нищо да направя със своя живот. Затова чувствах нужда от Господа да пази моите родни. Почнах да отивам на църква, но моята вяра не много се различаваше от вярата на майката ми, която се молеше пред чаша вода. Моите молитви се базираха на някакви неразбираеми страхове и надежди.
Един ден, когато бях на събранието в местната църква, във време на молитва сълзи почнаха да се търкулват по бузите ми. Бях притеснена и се опитвах да престана да плача, но сълзите както преди се търкулваха по бузите ми. Хората, които бяха около мене, възлагаха ръце върху главата ми и поздравяваха ме за получаване на Светия Дух. Аз бях объркана, защото нищо не знаех за Божието слово и моята вяра в Него беше неясна, затова не повярвах в това, че тази сила произлизаше от Светия Дух.
Църквата, на която отивах, принадлежеше към Движението на петдесетници-харизматици, и паството на тази църква също чувстваше подобните неща и почти всичките говореха неизвестни езици. Един ден бях поканена на среща, водена от пастора, за когото говориха, че е изпълнен със Светия Дух. Пасторът събра мнозина в църквата и каза, че сега ще изцери всички болни от синузит, защото може да направи това благодарение на своя дар. Помислих, че синузит е лесно излекуем в болници, затова още повече се интересувах, как този пастор получи Светия Дух. Като изглеждаше, че пасторът достигна успех в изцеление, той почна да се хвали, че може да предсказва дали студент на средно училище ще преуспее в своя приемен изпит в университета или не. Много хора възхваляваха силата му, като че ли беше Божията сила.
Но аз не можах да го разбера. Не можах да кажа дали тези способности на пастора имаха нещо общо със Светия Дух. Изглеждаше, че това дали пасторът може да изцелява болни от синузит и да предвижда резултати на изпити или не, не е важно. Затова не можах да приема тези чудеса за проявление на присъствието на Светия Дух.
Тази представа за могъществото и любовта на Бога, която имаше в моето съзнание, се различаваше от това, което видях. Ето защо престанах да отивам на тази църква и почнах да отбягвам хората, които вярваха в свръхестествена сила на този пастор. След това почнах да отивам на по-тиха църква, която избрах, защото мислих, че там се придава по-голямо значение на Божието слово. Като узнах за съществуване на Божия Закон, познах, колко греховен беше моят живот. Бог стана за мене причина на страх и помислих, че не мога да бъда благородна в очите Му и че за мене Светият Дух е недосегаем. 
В Исая 59:1-2 се казва: "Ето, ръката на Господа не се е скъсила та да не може да спаси, Нито ухото Му отъпяло та да не може да чува; Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви, И вашите грехове са скрили лицето Му от вас, та не ще да чува". Както изглеждаше, това отговаряше на моето положение. Не можах да стана Божие дете и да получа Светия Дух, защото всичките ми дела и мисли бяха греховни.
Аз се боях от Бога и затова винаги се молих в разкаяние. Никой не ме заставяше това да правя. Исках благородно да стоя пред Него. Аз настойчиво се молих за опрощението, защото бях грешница. Но тези молитви не можаха да измият моите грехове. Само Му показах своята искреност, обаче греховете ми все още оставаха в мене. Оттогава в моето съзнание възникнаха недоволство срещу Бога. Аз исках да бъда безукорна в очите Му, но не можах да стана съвършена веднага, затова моите грехове и недоволство се натрупваха все повече и повече.
В този период на духовна тъмнина баща ми получи удар. В продължение на 40 дни той страдаше в операционни зали и болнични легла преди да умре. Не можах да се моля за своя баща, защото бях грешница и моите молитви само биха увеличили страданията му. Аз бях в отчаяние поради това, че имам недостатъчна вяра, исках да вървя след Господа, но не можах. Продължавах във всичко да роптая против Бога и в края на краищата се отвърнах от Него. Така се свърши моят религиозен живот. Мисля, че ако вярвах в Него, Светият Дух би напълнил мене и аз бих намерила мир. Но всичко се случи съвсем не така. Моят живот стана още по-безсмислен и аз продължавах да живея в страх и нещастие. 
Но Господ не ме остави. Той ми позволи да се срещна с човека, който наистина се напълни със Светия Дух чрез Божието слово. От този човек познах, че Исус е отнел всичките ни грехове със Своето кръщение от Йоан и че Той беше осъден и разпънат за тях на Кръста. Ето защо всичките грехове на света, а също моите прегрешения, са опростени. Когато чух и осъзнах това, разбрах, че аз съм свободна от всичките грехове. Бог ми помогна да получа опрощението на греховете, благослови ме със Светия Дух и ми подари живот, изпълнен с мир. Той ме водеше тихо, даде ми ясна представа за добро и зло и силата да побеждавам изкушенията на този свят. Той отговори на моите молитви и ми помогна да водя праведен и стойностен живот. Искрено благодаря на Бога за дара на Светия Дух".
Всеки от нас е благословен с Божията милост и може да се изпълни със Светия Дух. Благодаря на Господа, че Той ни подари истинското евангелие. Бог е благословил праведници с тази голяма радост. Сърцата на праведни са изпълнени с радостта. Господ ни подари вечното щастие. Ние осъзнаваме, колко скъпоценен подарък е Божието спасение, любов и милосърдие, и благодарим Му за тези дарове. Господ ни даде щастие чрез Небесното евангелие, дара, който не се купува с пари. Бог ни изпрати Светия Дух и евангелието, за да можем да пребъдваме в твърда вяра и радост. Това чудесно евангелие благославя живота ни. Господ ни подари това евангелие и е щастлив, че праведниците се наслаждават на благословен живот. 
В Лука е написано, че Дева Мария каза: "Защото за Бога няма невъзможно нещо… Ето Господната слугиня; нека ми бъде според както си казал. И ангелът си отиде от нея" (Лука 1:37-38). Исус бе заченат, когато Девица Мария повярва в забележителните думи Божии, предадени на нея от Неговия ангел. По същия начин в сърцата на праведници се ражда чудесното евангелие чрез вярата им. 
"Защото Ти си строшил, както в деня на Мадиама, Тежкия им хомот, тоягата за плещите им, И бичът на угнетителя им" (Исая 9:3). Сатана е причината на беда, болести и безпокойство на нашия живот. Ние сме твърде слаби да се противим на него. Но Бог ни обича, затова Той се бореше против сатана и го победи. 
"Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; И управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира. Управлението Му и мирът непрестанно ще се увеличават На Давидовия престол и на неговото царство, За да го утвърди и поддържа, Чрез правосъдие и чрез правда, от сега и до века. Ревността на Господа на Силите ще извърши това" (Исая 9:5-7).
Бог обеща да ни прослави като Свои деца чрез удивителното евангелие, което се изпълни чрез Исус. Той победи сатана и ни избави от властта му, както обещаеше.
Господ дойде на земята и в Своя власт обеща да разруши цялата тъмнина на греха. Ето защо ние също наричаме нашия Господ Чудесен. Той ни подари множество удивителни неща. Божието решение да дойде на земята като човешкият Син също беше велико тайнство. "Дойдете сега та да разискаме, казва Господ; Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, Ще станат като бяла вълна!" (Исая 1:18)
Господ обеща да ни избави от греховете и да ни даде вечното опрощение. Исус е наричан Чудесен, защото Той направи много чудеса за нас. "И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ". Бог като нашият Съветник замисли да ни спаси със забележителното евангелие и изпълни Своя замисъл, за да ни избави навеки от греховете.
Божието глупаво е по-мъдро от човеците. Това беше Неговата мъдрост за Исус да бъде кръстен от Йоан и да умре на Кръста, и така да ни избави от греховете. Той изпълни това тайнство заради нас, но именно Законът на любовта ни избави от греховете. Законът на любовта е евангелието на истината, което ни води към получаване на Светия Дух чрез водата и кръвта.
Господ казва в Исая 53:10: "Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде Го на печал." Исус отдаде Себе Си в жертва за грях, за да изпълни Божията воля. Бог предаде всичките грехове на света на своя Син Исус Христос, отдаде Го на кръстна смърт за нашите прегрешения. Чудесното евангелие веднъж завинаги е спасило човечеството от греховете. Христос отдаде Своя живот за нас, взе върху Себе Си наказанието за греховете и ни благослови със спасението.
 
 
Системата на жертвоприношения, установена от Бога
 
Кои грехове Исус изличи чрез кръщението от Иоан?
Миналите, сегашни и бъдещи грехове от началото до края на света.
 
В Библията е написано за жертвоприношението за опрощението на греховете, извършени през един ден. Грешникът трябваше да принесе в жертва животно без недостатъци и да положи ръце върху главата му, за да предаде своите грехове на животното. След това той трябваше да заколи жертвеното животно и да отдаде кръвта му на свещеника. Свещеникът поръсваше с тази кръв роговете на жертвеника за всеизгаряние, а останалата кръв изливаше при подножието на жертвеника. 
И така грешникът изкупуваше своите грехове, извършени през деня. Полагането на ръце беше начин, посредством който грешникът предаваше своите грехове на жертвеното животно. Тези, които принасяха жертвите според системата на жертвоприношенията, можаха да получат опрощението на греховете. Системата на жертвоприношенията беше начин на изкуплението на греховете преди Исус да вземе върху Себе Си всичките ни прегрешения.
Бог също назначи Деня на умилостивението, за да могат израелтяните да получат изкуплението на греховете, извършени в продължение на цялата година. Жертвоприношението ставаше на десетия ден от седмия месец. Господ назначи първосвещеник Аарон за пренасяне на козела за грехове на Израелевия народ, извършени от него през годината. Обредът беше извършван според Божия замисъл. Опрощението на греховете се осъществява благодарение на Неговата мъдрост и любов към човечество. В това се състои Неговото могъщество.
"Роговете на жертвеника за всеизгаряние" означават "книгата на съда" (Откровение 20:12), в която са записани грехове на всички хора. Поръсвайки роговете на жертвеника, свещеникът изличеше имената и греховете, записани в книгата на съда. Кръвта е животът на плътта. Жертвоприношението изтриваше грехове на жителите на Израел, а смъртта на козела отпущения означаваше изкуплението на грехове. Бог заповяда да заколват жертвено животно, за да изличи присъдата за греховете. Ето знак на Неговата мъдрост и любов към нас.
Исус Христос дойде на земята в роля на жертвата за греховете, за да осъществи Божия замисъл. Като пожертва Себе Си, Исус отне всичките грехове на света. В думите на това обещание ние видим: "Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде Го на печал" или "Той е отнел греховете на света". 
"Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; И управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира. Управлението Му и мирът непрестанно ще се увеличават На Давидовия престол и на неговото царство, За да го утвърди и поддържа, Чрез правосъдие и чрез правда, от сега и до века. Ревността на Господа на Силите ще извърши това" (Исая 9:5-7).
Тайнственото и удивително обещание се състоеше в това, че Исус трябваше да изпълни Божията воля и да даде мир на вярващите, като изличи греховете на света. Божието обещание беше обещанието на любовта, посредством която Той искаше да даде мир на човечеството. Ето какво Господ ни обеща и осъществи чрез Исус. 
В Матей 1:18 е написано: "А рождението на Исуса Христа биде така: след като бе сгодена майка му Мария за Иосифа, преди да бяха се съединили тя се намери непразна от Светия Дух." Думата "Исус" означава Спасител, този който ще спаси Своя народ от греховете, а "Христос" е Помазаник, Цар. Исус беше чист от греховете. Той е нашият Цар и Спасител, който се роди от Дева, за да избави Божий народ от греховете. 
"Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус, защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им. А всичко това стана за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка който казва" (Матей 1:21-22).
 
 
В кръщението Исус взе върху Себе Си всичките грехове на света
 
Както е написано в Матей 3:13-16: "Тогава идва Исус от Галилея на Иордан при Иоана за да се кръсти от него. А Иоан Го възпираше, казвайки: Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене? А Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан го остави. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него."
В този фрагмент се явява Йоан Кръстител. Защо Исус бе кръстен от Йоан? Исус трябваше да бъде кръстен, за да вземе върху Себе Си всичките грехове на света и да ги измие според Божия замисъл. 
"Управлението ще бъде на рамото Му" (Исая 9:6). Думата "управлението" означава, че Исус е Този, който има властта и могъществото на Властелина на Небесното Царство, Царя на света. Тази власт е дадена само на Исус. Исус направи чудо, изми всичките грехове на човечество. Това чудо стана възможно благодарение на Неговото кръщение от Йоан. Какво Исус имаше пред вид, като каза: "Така ни е прилично да изпълним всичко що е право". Тези думи означават, че очистението на човечество от всичките грехове беше праведно и необходимо дело. 
В Римляни 1:17 е написано: "Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра". Божията истина се отваря в Евангелието. Наистина ли истинското евангелие на водата и Духа открива Божията правда? Да! Истинското евангелие се състои в това, че със Своето кръщение и разпятие Исус взе върху Себе Си всичките грехове на света. Евангелието на водата и Духа е чудесното евангелие, в което се открива Божията истина. По какъв начин Исус взе върху Себе Си греховете на света? Той взе върху Себе Си грехове, когато Йоан Го кръсти в река Йордан. 
"Цялата праведност", на гръцки “πᾶσαν δικαιοσύνην (pasan dikaiosune)”, означава, че Исус е отнел грехове на човечество по най-удивителен и най-праведен начин. Христовото очистение от всичките грехове беше абсолютно праведно и справедливо. Исус трябваше да бъде кръстен от Йоан, за да измие всичките грехове на света. 
Бог знае, че кръщението на Исус е абсолютно необходимо за мир на цялото човечество. Исус не би станал нашият Спасител, ако не беше кръстен от Йоан и не проля кръвта Си на Кръста. Господ стана жертвата за прегрешенията и благодарение на Него всичките грехове на света са били измити.
Бог казва в Исая 53:6: "Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни." Исус трябваше да вземе върху Себе Си всичките грехове на света, за да изпълни Божията воля. Ето защо Господ дойде в човешка плът като жертва за грях и бе кръстен от Йоан.
Исус трябваше да вземе върху Себе Си всичките грехове на света и присъдата за тях, за да се осъществи Божият замисъл и да ни покаже Неговата вечна любов. Когато Исус излезе от водата след Своето кръщение, Бог провъзгласи: "Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение" (Матей 3:17)
 
 
Дете ни се роди
 
"Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; И управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира" (Исая 9:6). Исус е Божият Син, Бог Създател, който създаде цялата вселена. Той е не само Син на Всемогъщия Бог, но също Създателят и Княз на мира. Исус е Бог, който е дал вечното щастие на човечеството.
Исус е Бог на истината. Той взе върху Себе Си всичките ни грехове, ни избави и даде мир. Съществува ли грях на земята? Не, не съществува. Ние можем сигурно да кажем, че на земята няма грях, защото това ни казва нашата вяра в чудесното евангелие, че Исус изми всичките грехове на света със Своето кръщение и с кръвта на Кръста. Исус не ни лъже. Той е заплатил за греховете със Своето кръщение и с кръвта, е позволил на всеки вярващ да стане Божие дете и е дал мир на всички ние. Той ни даде възможност да станем Негови благословени деца и вечно да живеем във вярата. Аз възхвалявам Господа и Му благодаря за това.
 
 
Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!
 
"На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!" (Йоан 1:29). На следния ден след кръщението, с което Исус Христос изми всичките грехове на света, Той отново се срещна с Йоан Кръстител. Йоан свидетелстваше за Исус, казвайки: "Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!". Йоан отново свидетелства в Йоан 1:35-36: "На следния ден Иоан пак стоеше с двама от учениците си. И като съгледа Исуса когато минаваше каза: Ето Божият Агнец!" 
Исус е Месия, който дойде като Божият Агнец, тоест както Бог обеща в Стария Завет. Месия Исус Христос дойде при нас като Чудесен Съветник и Бог могъщ, и бе кръстен, за да ни избави от всичките грехове. Дете ни се роди. Той отне всичките грехове на света със Своето кръщение от Йоан, взе върху Себе Си наказание за греховете и стана Княз на мира, който ни даде опрощението на всичките грехове. "Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!"
Хората нямаха друг избор освен да умрат за собствени грехове. Поради греховната си природа хората бяха обречени на беззаконен живот. Пъкълът очакваше тях. Те живяха жалък живот и никой от тях поради своята слабост не можеше да попадне в Небесното Царство. Освен това, те не можаха даже да мечтаят за това. Исус Христос, нашият Бог, прие всичките ни грехове, като се кръсти от Йоан в река Йордан и бе разпънат за всичките грехове. Пред смъртта Си Христос рече: "Свърши се!" (Йоан 19:30). Това беше свидетелството за това, че Исус избави всички хора от греховете и смъртта и осъществи пълното спасение за всеки, който вярва в чудесното евангелие. 
"Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!" Знаете ли вие, къде са всичките грехове на света? Не бяха ли те възложени на тялото на Исус Христос? Къде са всичките грехове и беззакония, които ни унижават в този свят? Те бяха възложени на Господ Исус. Къде са всичките ни грехове? Те са върху тялото на Този, който има началство на рамото Си, на Всемогъщия Бог.
 
 
Всичките грехове от рождение до смърт!
 
Ние съгрешаваме целия си живот. Съгрешавахме от деня на своето рождение до 20 години. Къде са греховете, извършени през 20 години? Те бяха възложени на тялото на Исус Христос. Греховете, които извършихме между 20 и 40-годишна възраст също бяха възложени върху Исус. Няма значение, колко години живее човек, греховете му, извършени от деня на рождение до смърт бяха предадени на Исус Христос. Всичките грехове, извършени от хората, от Адам до последен човек на тази земя, бяха предадени на Исус. Даже грехове на нашите деца и внуци също бяха пренесени на Господа. Всичките грехове бяха възложени върху Исус, когато Той прие кръщението.
Оставаха ли още грехове на земята? Не. Не остава вече никакъв грях. Няма никакъв грях на земята, защото ние вярваме в чудесното евангелие, което Исус ни е дал. Има ли грях в сърцата ви? Не. Амин! Ние вярваме в забележителното евангелие, което учи, че Исус Христос ни е избавил от всичките грехове. Ние въздаваме слава на Всемогъщия Исус за чудото, което Той направи за нас.
Исус Христос ни е върнал изгубен живот. Сега ние вярваме в чудесното евангелие и затова можем да живеем с Бога. Даже тези хора, които бяха врагове на Бога, са грешници, които се скриваха в тъмни гори, защото нямаше друг избор, отсега могат да намерят спасението и опрощението на греховете във вярата в чудесното евангелие.
Благословеното евангелие учи, че Господ изми всичките ни грехове в момента на Своето кръщение от Йоан, бе разпънат за нас и възкръсна. Ние сме станали благословени Божии чада чрез вярата в евангелието на Исус. Исус отдаде Своето тяло в жертва за нашите грехове. Той, Син на Всемогъщия Бог, който не извърши никакъв грях, взе върху Себе Си всичките грехове на света и избави всеки, който вярва в Него. "Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония" (Исая 53:5).
Исус взе върху Себе Си всичките грехове на света, както първородния грях, така и настоящите грехове, и не остави никакъв грях или прегрешение. Той взе върху Себе Си наказание за грехове чрез смъртта на Кръста и ни избави от греховете. Чрез Своето удивително евангелие Исус изми всичките грехове на света. Благодарение на Исус ние сме намерили нов живот. Тези, които вярват в това истинско евангелие, вече са се възродили духовно. Сега ние имаме нов и вечен живот, защото Исус е взел върху Себе Си наказание за всичките ни грехове. Ние сме станали Божии чада чрез вярата в чудесното евангелие на Исус Христос. 
Вярвате ли, че Исус Христос е Божият Син? Вярвате ли, че Той е вашият Спасител? Аз вярвам. За нас Исус Христос е Живот. Благодарение на Него ние сме намерили нов живот. Бяхме обречени на смърт за нашите грехове, но чрез кръщението и смъртта Си на Кръста Господ е взел върху Себе Си наказание за нашите грехове. Той ни е освободил от робство на грях, от властта на смърт и от игото на сатана.
Господ е Бог, който ни е избавил от всичките грехове и е станал Спасител на всеки, който вярва в Него. Ако прочетем Евреи 10:10-12, 14, 18, ще разберем, че Господ ни е осветил и че вече няма нужда от изкупление на грехове. Ние влизаме в Небесното Царство чрез вярата в Исус. Преди бяхме обречени на смърт за грехове и беззакония, но сега можем да влезем в Небето и да се наслаждаваме на вечен живот благодарение на вярата в кръщението и кръвта на Исус. 
"Добрият пастир живота си дава за овцете" (Йоан 10:11). Нашият Господ дойде на земята, за да ни избави от греховете на света със Своето кръщение, смъртта на Кръста и възкресението. Той даде Светия Дух на тези, които получиха опрощението на греховете благодарение на вярата в тази истина. Благодаря на Тебе, Господи. Твоето евангелие е забележителното евангелие, благодарение на което вярващите могат да се изпълнят със Светия Дух. Алилуя! Славя Господа.