Search

Проповеди

Тема 9: Посланието на апостол Павел до римляните

[ГЛАВА 1-1] Предговор към Римляни Глава 1

Можем да разглеждаме Посланието на апостол Павел до римляни като истинско съкровище на Библията. То учи, как да намерим Божията праведност, вярвайки в евангелието на водата и Духа. Като сравняваше Посланието до Римляни с Посланието на Яков, някой е казал, че първото е "думите на съкровище", докато второ – "думите на слама". Обаче и Посланието до Римляни, и Посланието на Яков са Божието слово. Единствена разлика се състои в следващо: Посланието до Римляни е скъпоценно, защото то ни дава общ поглед за Библията, докато Посланието на Яков дава на праведните предписанията да живеят според Божията воля.
 
 
Кой човек е Павел?
 
Първо нека прочетем Римляни 1:1-7. "Павел, слуга Исус Христов, призван за апостол, отделен да проповядва благовестието от Бога, (което по-напред Той беше обещал чрез пророците Си в светите писания), за Сина Му нашия Господ Исус Христос, Който по плът се роди от Давидовото потомство, а по Дух на светост биде със сила обявен като Божий Син чрез възкресението от мъртвите; чрез когото получихме благодат и апостолство, та в Неговото име да привеждаме в послушност към вярата човеци от всичките народи; между които сте и вие призвани от Исуса Христа: до всички в Рим, които са възлюбени от Бога, призвани да бъдат светии: Благодат и мир да бъдат с вас от Бога, нашия Отец, и Господа Исуса Христа."
Можем да разглеждаме тези стихове като поздрави от Павел на християните в Рим. Павел ги поздравява като слуга на Исус Христос, който е Божията праведност. 
Първи стих дава отговор на въпроса "Кой е Павел?". Той беше евреин, който се срещна с възкръсналия Господ по пътя към Дамаск и беше избран съд на Господа (Деяния 9:15), за да разгласява евангелието пред езичници. 
 
 
Апостол Павел проповядваше истинското евангелие на основание на знание за системата от жертвоприношения и пророчествата на Стария Завет
 
Втори стих разказва, че апостол Павел проповядваше евангелието на основание на думите на Стария Завет. Той определи "благовестието от Бога" като "което по-напред Той беше обещал чрез пророците Си в светите писания". В този стих видим, че апостол Павел проповядваше евангелието на водата и Духа на основание на системата от жертвоприношения на Стария Завет. Освен това, втори стих ни казва, че именно Павел беше избран да изпълнява делата на евангелието. 
"Което по-напред Той беше обещал чрез пророците Си в светите писания" означава обещанието на Бога да изпрати на този свят Исус Христос, за когото казват системата на жертвоприношенията и пророчествата на Стария Завет. Всичките пророци на Стария Завет, включително и Мойсей, Исая, Езекил, Еремия и Данаил, свидетелстваха, че Исус Христос ще дойде на света и ще умре на Кръста след като взе върху Себе Си всичките грехове на света. 
Какво евангелие проповядваше апостол Павел? Той проповядваше евангелието на водата и Духа, което ни разказва за Божия Син Исус Христос.
Някои казват, че Старият Завет вече не е актуален, и за потвърждение на своите думи споменават думите на Матей 11:13. Някои проповедници изобщо не придават значение на Стария Завет.
Обаче именно в Стария Завет Бог ни даде обещанието, което Той изпълни чрез Исус Христос в Новия Завет. И така в света на вяра Новият Завет не може да съществува без Стария Завет, а думите на Стария Завет не могат да се изпълнят без думите на Новия Завет.
Апостол Павел бе избран за Господното евангелие. Възниква въпрос: "Кое евангелие проповядваше Павел?" Той проповядваше, че Исус Христос дойде на този свят и ни избави от всичките ни грехове чрез евангелието на водата и Духа според думите на Стария Завет. Ето защо всеки път, когато проповядваме евангелието на водата и Духа, трябва да се осланяме на системата от жертвоприношения и пророчествата на Стария Завет. Само тогава хора ще повярват в истината на евангелието на водата и Духа и в това, че Новият Завет е изпълнението на обещанието на Стария Завет. 
От самото начало на Новия Завет особено значение е придавано на кръщението на Исус от Йоан Кръстител и на Неговата кръв на Кръста. Същността на Стария Завет се състоеше в системата от жертвоприношения, която стана начин за опрощението на грехове за грешници. За да се очисти от грехове, човек трябваше да положи ръце върху главата на жертвено животно, а след това да я заколи, за да получи опрощението на греховете.
Ако полагането на ръце и кръвта на жертвени животни служеха за опрощението на греховете в Стария Завет, какво тогава служи за опрощението на греховете в Новия Завет? Кръщението и кръвта на Исус. Освен това, първосвещеникът на Стария Завет (Левит 16:21) е образ на Йоан Кръстител в Новия Завет. 
Трети и четвърти стих от Римляни отговарят на въпроса "Кой беше Исус Христос?" Тези стихове обясняват Неговия произход. Физически Исус Христос бе роден от семейството на Давид и от Духа на святостта, и беше признат за Божий Син в Неговата сила чрез възкресението от мъртвите. Той стана Спасител, подари водата и кръвта на тези, които повярваха в Него. За тези, които повярваха, Исус Христос стана Бог на спасението, Цар на царете и вечният Първосвещеник на Небесното Царство.
Някои християнски теолози отхвърлят божествеността на Исус. Те казват: "Той беше просто изключителен човек, необикновена личност". Освен това, според новата теология, понятието на спасението съществува във всички религии. И според тази Нова Теология, "Спасението има във всички религии". Затова в някои либерални духовни семинарии хора казват, че необходимо е да признаят екзорсизъм, будизъм, католицизъм и всичките други религии та света. Тази така наречена Либерална Теология или Нова Теология твърди, че трябва да почитаме всичко и че всички хора трябва да се съединят и да станат "едно". 
Обаче в Библията е написано, че първо Бог създаде небето и земята. Кой е този Бог? Той е Исус Христос. Името "Христос" означава "помазан с елей". В Стария Завет първосвещеникът помазваше с елей главите на царе и пророци. Исус е наречен Цар на царете. Човек, който не признава Исус за Бог, не е вярващ в Бога.
В наши дни вярата на множество хора по целия свят връща се назад към вселенското движение, базиращо се на религиозен плурализъм. Тези хора хвалят Бога и се молят, като комбинират елементи на различни религии и вярвания от езическите религии като будизъм и конфуцианство. Понякога паство се моли по будистки начин, а понякога по християнски начин. Да, съчетание на храна може да бъде много вкусно. Обаче по-чиста вяра е по-добра. 
Затова отговорът на въпроса "Кой е Исус?" на трети и четвърти стих е, че Той е Този, който благодарение на възкресението от мъртвите бе признат за Божий Син. Христос е станал Господ и Спасител за нас.
Пети и шести стих казват, как благодарение на Господа Павел стана апостол. Той започна да проповядва евангелието на езичници, за да могат да получат спасението, вярвайки в Исус Христос. 
 
 
Каква власт имаше апостол Павел?
 
Както е написано в седми стих, апостол Павел имаше власт в името на Господа да благослови вярващите в Исус. Властта на апостол се състои в духовната способност да благослови хора в името на Исус Христос. 
И така, Павел може да каже: "Благодат и мир да бъдат с вас от Бога, нашия Отец, и Господа Исуса Христа". 
Бих искал да размишлявам по-много върху това благословение. Изглежда, че апостол Павел имаше властта да благослови хора и, като завършваме неделно богослужение, трябва да правим това с думите на благословението. "Бог иска да подари това благословение на всички праведници." 
Истинските думи на благословението са както следва: "Господ говори още на Моисея, казвайки: Говори на Аарона и на синовете му, казвайки: Така да благославяте израилтяните, като им говорите: Господ да те благослови и да те опази! Господ да осияе с лицето Си над тебе и да ти покаже милост! Господ да издигне лицето Си над тебе и да ти даде мир!" (Числа 6:22-26).
За Аарон и синовете му беше написано: "Така да благославяте израилтяните". Когато те благославяха израилтяните, Господ наистина ги благославяше според Писанието. Ако погледнем Посланията на апостол Павел, ще видим, че той често казваше "Благодатта на Господа да бъде с вас". Това свидетелства, че не сам Павел ни благославя, но Бог прави това. Затова Павел завършва всичките си послания с думите на благословението. 
Павел имаше властта да благослови Божий народ. Не всичките християнски свещеници имат такава власт. Тя е подарена само на Божиите слуги. Когато Божиите слуги благославят хора като казват, че наистина искат да ги благословят, тогава Бог наистина дарява на тези хора Своята благодат в пълно съгласие с благословението. 
Бог дава божествената власт не само на Своите слуги, но и на всичките новородени праведници. Бог казва: "На които простите греховете, простени им са, на които задържите задържани са" (Йоан 20:23). Подобна власт Той дарява на всички праведници. Ето защо в никакъв случай не можем да стоим срещу праведници, защото това значи да стоим срещу Бога. Бог е дал властта да благославят и да проклинат как на апостолите, така и на Своите слуги и праведници. 
 
 
Апостол Павел иска да преда духовен дар на праведните
 
"Най-напред благодаря на моя Бог чрез Исуса Христа за всички ви, гдето за вашата вяра се говори по целия свят. Понеже Бог, Комуто служа с духа си в благоденствието на Сина Му, ми е свидетел, че непрестанно ви споменавам в молитвите си, молящ се винаги, дано с Божията воля благоуспея най-после сега да дойда при вас. Защото копнея да ви видя, за да ви предам някоя духовна дарба за вашето утвърждаване, то ест, за да се утеша между вас взаимно с вас чрез общата вяра, която е и ваша и моя" (Римляни 1:8-12).
За какво преди всичко апостол Павел благодари на Бога? Той благодари на Бога за всички християни в Рим, защото те са повярвали в Исус и чрез тях евангелието се разпространява по целия свят. 
Като четем стих 9 и 10, можем да зададем въпроса: "Защо апостол Павел иска да посети Рим във време на своето мисионерско пътуване?" Причината е, че ако в онова време евангелието на водата и Духа бе проповядвано в Рим, то бе проповядвано също и по целия свят. По същия начин, като в наши дни целият свят гледа към Америка, така в древен свят Рим беше център на света, както се казва: "Всички пътища водят към Рим".
Ние твърде много проповядваме евангелието в Америка. Като проповядваме евангелието на водата и Духа в Америка, много мисионери ще се появят и ще проповядват чудесното евангелие по целия свят. Ето защо Павел искаше да попадне в Рим.
 
 
Духовен дар, за който казва апостол Павел
 
Стих 11 казва: "Защото копнея да ви видя, за да ви предам някоя духовна дарба за вашето утвърждаване." 
Какво апостол Павел има пред вид, като казва за някакъв духовен дар, посредством който хора могат да се утвърдят? Духовният дар, за който казва апостол Павел, е евангелието на водата и Духа разпространявано от нас. Стих 12 казва: "То ест, за да се утеша между вас взаимно с вас чрез общата вяра, която е и ваша и моя". Като казва, че на хора ще бъде даден духовен дар, който ще им позволи да се утвърдят, тоест да се утешат с вярата обща за Павел и за хора, апостол Павел искаше да даде на хора мир и покой, да ги благослови и да има възможност да общува с тях в общата вяра. 
Думите на апостол Павел, че той иска да се утеши заедно с тях чрез вярата, казват, че той много искаше да проповядва евангелието на водата и Духа на римската църква. Сега паството на нашата църква разбира и твърдо вярва в евангелието на водата и Духа, но не е изключено, че някои от тях са християни само формално, и с течение на времето ще престанат да вярват в истинското евангелие. Църквата в Рим също можеше да има нужда от припомняне на евангелието.
Апостол Павел казва, че той би могъл да се утеши заедно с хората чрез вярата в евангелието. Наистина благодарение на вярата в евангелието на водата и Духа сърцата ни се напълват с покой и утешение пред лицето на Господа. Ние не бихме могли да пребъдваме в мир и покой без евангелието на водата и Духа.
Освен това, написано е: "За да ви предам някоя духовна дарба за вашето утвърждаване". Този духовен дар е евангелието на водата и Духа. Човек само тогава ще може да стане Божие дете и да получи благословението, когато повярва в евангелието на водата и Духа.
Каква полза има от това, че човек живее целомъдрено и честно се отказва от цигарите и алкохол и като не прави грях, ако не знае за евангелието на водата и Духа, въпреки че вярва в Исус Христос? Делата на такъв човек нямат нищо общо с Божията праведност. Божията праведност значително превишава човешка праведност. Лесно е да привлечем хора към църква, но по-важно е да проповядваме евангелието на водата и Духа, за да бъдат им простени всичките грехове и за да могат да станат Божии чада, като се облекат в духовното благословение на небесното царство. 
Апостол Павел искаше праведните на Рим да се утешат чрез собствената му вяра. Затова той каза: "То ест, за да се утеша между вас взаимно с вас чрез общата вяра, която е и ваша и моя". Затова Павел трябваше да проповядва истинското евангелие на всичките вярващи на църквата за да имат вярата и да могат да се утвърдят чрез собствената му вяра в евангелието на водата и Духа. Той трябваше да даде истинското евангелие на водата и Духа на вярващите на Римската църква.
Именно по това апостол Павел се различава от други проповедници на днешния свят. В Посланието към римската църква апостол Павел казва, че желае да предаде на хора духовен дар за тяхното утвърждаване, тоест за общата им вяра. Ето защо всичките проповедници на наши дни трябва да се учат от апостол Павел. 
Апостол Павел проповядваше евангелието, което позволява на човека да различи истинските братя от други, които само се преструват. 
В наши дни църквите учат нов член доктрини в продължение на шест месеца, а след една година ги кръщават. И това е всичко. Хора получават кръщението независимо от това дали знаят евангелието на водата и Духа изпълнено от Исус, или не. С други думи, даже като отиват на църква, хора не могат да станат Божии чада, изпълнени с Божията праведност. В наши дни свещеници изискват от своето паство само да знаят наизуст Десетте заповеди и Апостолски символ на вярата. След като те издържат изпит по паметта, тогава ги питат: "Ще се откажеш ли от цигарите и алкохол? Ще даваш ли всеки месец десетък? Ще водиш ли благочестив живот?"
Причината, поради която в Европа, Азия и по целия свят църквите се отдалечават от Божията истина, се състои в това, че църквите в наши дни гонят човешка праведност. Сега даже в Корея, в така наречения Йерусалим на Азия, количество християни спада. Дошло е време, когато никой не желае да отива на църква. Хора отиват на църква, само когато там се случва нещо необикновено, като например фестивал на славене или концерт на естрадна музика. Когато хора отиват на църква, те чуят стандартни проповеди: "Да не пушите, да водите благочестив живот, да пазите света неделя и много да работите като доброволци". Тези проповеди нямат нищо общо с Божията праведност. 
Човек е твърде бърз за греха и твърде слаб да престане да съгрешава. Затова в своя живот той трябва да се осланя на Бога. Когато човек влиза в Божия храм, трябва да му проповядваме за евангелието на водата и Духа за да може да намери Божията праведност. Трябва да предадем на този човек Божията истина, че ние сме станали безгрешни, въпреки нашето несъвършенство. 
Помнете за това. Човек ще може да живее според Божията воля само тогава, когато ще стане безгрешен, вярвайки в Божията истина. Човек ще може да проповядва евангелието само тогава, когато ще разреши проблема на собствените си грехове. Ние не трябва да проповядваме евангелието на водата и Духа на други хора, докато не разрешим проблема на своите собствени грехове. Човек никога няма да може да проповядва истинското евангелие на други хора, ако не е разрешил проблема на собствените си грехове.
Написано е, че апостол Павел наистина предаде духовен дар на хора. Дарът, за който говореше апостол Павел, даже не е способност да говорим езици или да изцеляваме хора, за които често казват днешните християни от движението на петдесетници. Наистина днес много християни считат за духовен дар способността да говорят езици, да имат видения, да пророкуват бъдещето или например да изцеляват от болести. 
Обаче всичко това не е духовен дар, изпратен от Небето. Да имаме видения във време на молитвите съвсем не е духовен дар. Ако човек страшно вика или полудява, защото не спи поради странни звукове, всичко това не е духовен дар. Ако човек твърди, че е способен да говори езици, вика "ла-ла-ла-ла" и пада на земята в безсъзнание, това не е признак на присъствието на Светия Дух. Напротив, това е подобно на душевноболни пациенти в приюта за душевноболни. Обаче съществуват така наречените "харизматици, които вярват в религиозното възкресение", и твърдят, че могат да научат християни да говорят други езици или да се изпълнят със Светия Дух. Но те правят нещо съвършено неправилно, и вярата им несъмнено е погрешна. 
Когато ние вършим Божиите духовни дела и следваме Господа, жива вода на Светия Дух тече из нашите сърца. Жива вода на Светия Дух препълва сърцата ни, когато смаляваме телесните дела и правим духовните дела. 
Християни трябва да получат духовния дар на опрощението на греховете, вярвайки в евангелието на водата и Духа. Някои казват, че множество християни попадат в пъкъла непосредствено чрез църква. Това означава, че съвременни църкви поощряват човешка праведност вместо да говорят за Божията праведност. 
Братя, ако човек струпва много човешка праведност, като отива на църква, това съвсем не означава, че той ще може да получи духовен дар за своите дела. Трябва да приемем в сърцата ни Божията праведност, вярвайки в евангелието на водата и Духа, и по този начин да получим духовен дар.
Нека прочетем стихове от 13 до 17.
"И желая, братя, да знаете, че много пъти се канех да дойда при вас, за да имам някой плод и между вас както между другите народи; но досега съм бил възпиран. Имам длъжност към гърци и към варвари, към учени и към неучени; и така, колкото зависи от мене, готов съм да проповядвам благовестието и на вас, които сте в Рим. Защото не се срамувам от благовестието Христово; понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва, първо на юдеина, а после на езичника. Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано: Праведният чрез вяра ще живее." 
Апостол Павел искаше да дойде в Рим. Обаче той не можа да направи това, защото някакви хора му препятстваха. По тази причина той трябваше да се моли, за да бъде отворена вратата на неговата мисионерска деятелност. Така и ние трябва да се молим по същия начин, като проповядваме по целия свят евангелието посредством нашите книги. Само когато се молим на Бога, Неговото сърце ги чува и Той отваря вратата и пътя за нас, за да проповядваме евангелието на водата и Духа по целия свят. 
 
 
Апостол Павел имаше дълг към всички хора
 
Какво каза апостол Павел в 14 и 15 стих, към кого той имаше дълг и какъв беше този дълг? Той каза, че имаше длъжност към гърци и към варвари, и беше им задължен да проповядва евангелието на водата и Духа. След това той прибави, че имаше длъжност също към учени и към неучени. Затова той искаше да проповядва евангелието на тези хора в Рим. 
Затова апостол Павел е писал посланието на Римската църква, за да проповядва истинското евангелие. Той считаше, че даже в сърцата на хората на Римската църква нямаше твърда вяра в евангелието на водата и Духа и че той трябваше да им предаде евангелието като духовен дар. Затова той проповядваше евангелието даже на тези, които вече бяха в църквата, както и на всички хора на земята. Павел каза, че бе длъжник както към учени, така и към неучени, както към гърци, така и към варвари. 
Какъв дълг имаше Павел? Павел трябваше да проповядва евангелието на водата и Духа на всички хора на земята. Той настояваше да изплати целия си дълг на всички хора на света. По същия начин понастоящем хората, които са повярвали в евангелието на водата и Духа, също трябва да изплатят своя дълг. Техният дълг се състои в проповядване на евангелието по целия свят. Ето защо сега трябва да разпространяваме евангелието на водата и Духа по целия свят.
Хора погрешно мислят, че спасението се състои само в кръвта на Кръста. Докато небесното евангелие, за което свидетелства Библията, е евангелието на водата и Духа, за което свидетелстваше апостол Павел. Затова в глава 6 на Римляни Павел казва, че бе се кръстил в Исус Христос и също в смъртта Му. Тъй като в Римската църква християни бяха само формални, тоест вярваха само в кръвта на Кръста, Павел искаше да им яви тайната на кръщението на Исус. Така и ние трябва да проповядваме евангелието на водата и Духа на тези, които нямат възможности да го чуят, въпреки че вече дълго време отиват на църква.
Когато ги питат дали те имат грях в сърцето си, християни възприемат този въпрос като маловажен и пренебрегващ тяхното достойнство. Обаче в действителност този въпрос има голямо значение и ценност. Ако хора са предопределени да отидат в пъкъла поради греховете им, кой може да им зададе този въпрос и да им даде отговора? Само човекът, който няма грях в сърцето защото той е бил новороден благодарение на евангелието на водата и Духа, може да им зададе подобен въпрос и да даде верен отговор. Само новородените праведници могат да помогнат на грешници да се новородят, като им проповядват евангелието на водата и Духа, за което грешници никога не са чули. 
Братя, даже ако човек вярва в Исус, но не е бил новороден от водата и Светия Дух, той никога няма да може да влезе в небесното царство. Затова когато срещнете хората, които дават възможност на грешници да получат опрощението на грехове, като им проповядват евангелието на водата и Духа, да бъдете благодарни на тях. Тогава ще получите голяма благодат.
 
 
Евангелието, от което Павел не се срамуваше
 
Какво е казал апостол Павел в стих 16, от кое евангелие той не се срамуваше? Той е казал за евангелието на водата и Духа. Тъй като това евангелие е Божията сила, която спасява всеки вярващ, Павел го наричаше "моето евангелие" (Римляни 2:16, 16:25) и считаше го за велико и славно вместо да се срамува от него. Павел не се срамуваше от евангелието на водата и Духа по причината, че това евангелие прави хора съвсем безгрешни и разрушава бариерата на греха, която отделя човечество от Бога. 
Можем ли да се освободим от грях като вярваме само в кръвта на Кръста? Както изглежда, чрез такава вяра можем да измием грехове извършени досега, но тя е недостатъчна за да измием бъдещи грехове. Хората, които вярват само в кръвта на Кръста, опитват се да се освободят от греховете всеки ден, като вдигат молитвите на покаяние. Те твърдят, че в сърцата им няма нищо освен грях, че те неминуемо са грешници. Такива християни не могат да проповядват евангелието на други хора, защото тяхната "добра вест" вече не е "добра вест" даже за тях.
Евангелие е "euaggelіon" на гръцки, с други думи, евангелието може да унищожи всичките грехове на света. Истинското евангелие е подобно на динамит. Само евангелието на водата и Духа измива всичките грехове на света. Затова Павел, който вярваше в евангелието на водата и Духа, което може да измие грях, не се срамуваше от Божието евангелие. В наши дни изглежда, че даже християни се срамуват да проповядват евангелието. Обаче тези, които имат Божията праведност, излизат напред с достойнство и слава, като проповядват евангелието. 
Апостол Павел нямаше даже най-малък срам, когато проповядваше евангелието. Защото евангелието, което той проповядваше, беше евангелието на водата и Духа. Защото това чудесно евангелие беше Божията сила, която спасява всеки вярващ. 
Това могъщо евангелие, което позволява на всеки вярващ в него да получи опрощението на грехове независимо от това, кой му го дава. Всичките грехове на света напълно се изличават, ако човек, който слуша евангелието, приема го с цяло сърце. Евангелие само на кръвта на Кръста казва за непълно спасение. То казва, че само минали грехове са били измити и трябва всеки ден да се молим за опрощението на греховете. Ето защо у хората, които вярват само в кръвта на Кръста, след такива проповеди остава горчив вкус на греха. 
Отнел ли е Исус само част на грехове чрез недостатъчност на Своята сила? Тъй като Исус знаеше същността на човешкия род, Той не остави никакъв грях след Себе Си. Чрез кръщението, кръвта и Светия Дух Той взе върху Себе Си всичките грехове на света. Аз вярвам, че това чудесно евангелие дава пълното спасение от грях на всички, които чуят евангелието на кръщението и кръвта на Исус и вярват в него.
Евангелието има еднаква сила за всички хора, както за евреи, така и за гърци. Евангелието на водата и Духа дава пълното спасение от грях на всички тези, които вярват в Исус, всички, които го слушат. От друга страна, ако някой проповядва нещо друго освен евангелието на водата и Духа, той ще получи Божия гняв. Павел каза: "Но ако и сами ние, или ангел от небето ви проповядва друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет" (Галатяни 1:8). Апостол Павел ясно каза, че измежду всички евангелия само евангелието на водата и Духа е истинско.
На всеки човек, независимо от това дали той е евреин или езичник, дали изповядва конфуцианство, будизъм или даоизъм, покланя се на бога на слънце или на нещо друго, той има възможност да слуша евангелието на водата и Духа. Освен това, евангелието на водата и Светия Дух дава им шанс да се спасят от всичките грехове. Ето защо трябва да говорим на хора за това, че Исус Христос е Бог, че Той създаде Вселена, че Той дойде на този свят в човешката плът за да ни избави, че Той отне всичките ни грехове със Своето кръщение от Йоан и че Той бе наказан за нашите грехове като умря на Кръста. 
Апостол Павел не се срамуваше от евангелието на водата и Духа. Макар че трябва да се срамуваме от евангелие само на кръвта на Кръста, в никакъв случай не можем да се срамуваме от евангелието на водата и Духа. Обратно, това чудесно и могъщо евангелие е пълно с гордост и достойнство. Всеки, който вярва в това евангелие, намира Светия Дух и се изпълва с Него чрез вярата в това, че е станал Божие дете. Аз повтарям, че евангелието на водата и Духа никога не ще може да бъде позорно евангелие. Но евангелие само на кръвта на Кръста е позорно евангелие. 
Християни, чувствахте ли се засрамени, когато проповядвахте евангелие само на кръвта на Кръста? Вие се срамувахте, когато проповядвахте и вярвахте в евангелие само на кръвта, в което няма кръщението на Исус. Защото вие се срамувахте като проповядвахте такова безполезно евангелие, винаги трябваше да викате към Господа и фанатично да се молите на други езици, за да напълните свои емоции преди да излезете на улица, викайки: "Вярвайте в Исус! Вярвайте в Исус!" 
Така може да прави човек препълнен с емоции, но човек благоразумен никога няма да прави така. Ето защо тези, които вярват само в кръвта на Кръста, гръмко викат във време на своите проповеди на улици. Като говорят с мегафон, те само гръмко викат: "Исус е небесното царство, безверие е пъкъл". А вярващ в евангелието на водата и Духа проповядва евангелието спокойно и вежливо: като отвори Библия, той пие чай и говори с други хора.
 
 
Какво е написано за евангелието на Божията праведност?
 
Според стих 17, каква истина явява Христовото евангелие? В истинското Христово евангелие напълно се явява "Божията праведност". Божията истина напълно се явява в истинското евангелие. Затова е написано, че Божията истина се явява в евангелието чрез вяра към вяра, и праведният чрез вяра ще живее. В евангелието, което казва само за кръвта на Кръста, няма Божията праведност.
Братя, Божията праведност има ли във вярата, която твърди, че трябва всеки ден да се молим с молитвите на покаяние за своите дневни грехове, макар че предишните грехове вече са простени, и че човек трябва постоянно да израства в святост, за да стане съвсем праведен? Това не е вяра, в която се явява Божията праведност. Нещо, което явя Божията праведност, трябва да говори за съвършени неща. Евангелието на водата и Духа казва за съвършеното евангелие от начало до край.
Вие ежедневно вдигате молитви на покаяние, защото всеки ден извършвате грях, като че ли трябва всеки ден, седмица или месец да направите нови препаски от смокинови листа за да укриете своята срамота. Ако човек много пъти става грешник като се моли с молитви на покаяние, той укрива своята срамота със смокинови листа. Такова е състоянието на религиозен живот на тези, които вярват в евангелие само на кръвта на Кръста. Те са глупци, които искат да носят дрехи от смокинови листа, вместо да се облекат в кожени дрехи, подарени от Бога. 
Исусовата кръв на Кръста беше резултат на Неговото кръщение; Исус не би могъл да вземе нашите грехове само посредством проливането на кръвта на Кръста. Той взе върху Себе Си всичките ни грехове във време на кръщението, отиде към Кръста, като носеше върху Себе Си всичките грехове на света, умря, и по този начин изкупи всичките грехове на човечество. Затова Кръстът стана резултат на Неговото кръщение. Проливането на кръвта на Кръста стана последно дело на Исус, което завърши изкуплението на нашите грехове, което почна от Неговото кръщение. На Кръста Исус получи всичките проклятия на грях, защото бе кръстен.
Затова как ние можем да получим Божията праведност? Ние можем да се изпълним с нея, като знаем за евангелието на водата и Духа и вярваме в него. Вие можете да питате: "Вие ли вярвате в евангелието на водата и Духа?" Аз веднага сигурно ще кажа: "Да". Тайната на получението на Божията праведност се състои във вярата в евангелието на водата и Духа.
Евангелието на водата и Духа е истината, защото в него се разкрива Божията любов и Неговата праведност. А също евангелието на водата и Духа съдържа опрощението на греховете, което Бог е подарил на хора, пътя да станем Божии чада, благословението на вечния живот, чрез което човек може да получи Светия Дух, а също физически и духовни благословения на земята.
Апостол Павел казва, че Божията праведност напълно се явява в евангелието на водата и Духа, което той проповядваше. Затова да вдигаме човешка праведност без да знаем Божията праведност значи да извършваме грях пред Бога. Евангелието, което вярва само в кръвта на Кръста и не съдържа Божията праведност, е погрешно евангелие.
Божията праведност означава вярното евангелие на водата и Духа, което Той ни е дал. Старият и Новият Завет заедно ни избавят от нашите грехове. Старият Завет е приготвил пътя за Новия Завет, а Новият Завет е изпълнил думите на обещанието в Стария Завет. Бог ни избави от греховете на света, подари истинското евангелие, в което напълно се е явила Божията праведност. И така, Той е избавил човечество от всичките грехове.
Сега целият свят трябва да се върне към евангелието на водата и Духа. Само евангелието, което спасява хора от греховете, е истинското евангелие на водата и Духа. Братя, целият свят трябва да се върне към евангелието на водата и кръвта. Хора трябва да се върнат към евангелието на водата и Духа, в което се явява Божията праведност. 
Причината, поради която те трябва да направят това, се състои в това, че евангелието на водата и Духа е единствената истина, която може да ни избави от греховете. Само евангелието, което съдържа Божията праведност, може да ни избави, да ни направи безгрешни и Божии чада. Освен това, Светият Дух, който пребъдва в нас, защитава Божий народ, и Светият Дух се моли за нас, ни благославя, винаги пребъдва с нас и ни дарява вечния живот. 
Много печално е да видим, че толкова много хора даже не обръщат внимание на това евангелие. Надявам се, че всеки човек ще повярва в това евангелие на водата и Духа, като има ясна представа за кръщението на Исус. Кръщението, което Исус е приел от Йоан Кръстител, съвсем не е признак на Неговото смирение. Той бе кръстен за да вземе върху Себе Си всичките грехове на света. Йоан, най-голям между родените от жена, във време на кръщението на Исус възложи ръце на главата Му. Това прави аналогия със Стария Завет, когато първосвещеникът полагаше ръце върху главата на жертвено животно без недостатък (Левит 16:21). Смъртта на Исус върху Кръста беше резултат на възлагането на греховете върху Него, и това също е аналогия със Стария Завет, където жертвено животно трябваше да пролее кръв и да умре след полагането на ръце. 
Тъй като евангелието на водата и Духа има както в Стария, така и в Новия Завет, човек, който вярва в непълно евангелие, има невярна вяра. Първото и най-важно дело на Исус на този свят беше Неговото кръщение от Йоан Кръстител. Много неправилно е да мислим, че Неговото кръщение беше само символ и че кръщението на Исус беше признак на Неговото смирение. 
Кой е еретик? В Тит 3:10 е написано: "След като съветваш един два пъти човек, който е раздорник, остави го, като знаеш, че такъв се е извратил и съгрешава, та от само себе си е осъден". Раздорник е този, който сам осъжда себе си. Човек, който сам осъжда себе си, е човек, който приема и осъзнава своята греховност. И така християнин, който казва: "Аз съм грешник" е раздорник, еретик. Както е написано: "След като съветваш един два пъти човек, който е раздорник, остави го". 
Тъй като такъв християнин се е извратил и съгрешава, то безгрешен праведник не трябва даже да се приближава до него. Той сам е осъдил себе си, понеже неговата вяра и живот вече са разложени. Човек, който извършва непростим грях пред Бога, е този, който не желае да бъде безгрешен чрез вяра в евангелието на водата и Духа, но обратно, продължава да съгрешава, отхвърляйки Неговото пълно спасение, като казва, че все още остава грешник. Човек сам осъжда себе си, когато се счита за грешник, въпреки своята вяра в Исус, и той отива в пъкъла. 
Някои християни налепват върху своя автомобил стикери с думи: "Вината е моя". За хора това изглежда да е много добър и мил израз, но в действителност той означава, че тъй като във всичко е вина на някого, такива неща, като например да отидем в пъкъла, да станем еретици и да бъдем проклети, също зависят от собствена ни вина. "Вината е моя" е парадоксален израз, изразяващ намерение на човека да води благочестив живот. Човек, който има такъв стикер върху своя автомобил и затова признава своята вина, мисли, че е способен да води праведен живот, съмнява се в Божиите думи, че хора са "греховното семе". Хората, които размишляват по подобен начин, в края на краищата ще бъдат проклети.
Няма ли между вас такива, които сами осъждат себе си? Тогава вие трябва още веднъж внимателно да слушате моята проповед за Римляни глава 3, където е написано, че опрощението на греховете няма нищо общо с Доктрината на Оправдание. В Римляни много подробно е написано за това. Апостол Павел предварително знаеше, какво един ден хора могат да казват, затова много преди каза, че да станем безгрешни значи наистина да бъдем без грях, а не просто да наричаме грешника праведник. Той също ясно свидетелстваше, че само евангелието на водата и Духа е истина. Затова природно е, че вярващите само в кръвта на Кръста не са способни да разберат, като четат Римляни. 
Посланието на Свети Апостол Павел до Римляни е велико послание, защото той свидетелства за евангелието на водата и Духа. Човек може да стане праведен чрез вярата в Исус, даже ако от незапомнени времена е грешен. Човек трябва наистина да стане праведник, който няма грях в сърцето си. Именно по такъв начин можем да се изпълним с истинската вяра. 
Надявам се, че даже ако в даден момент вяра на хора е несъвършена, въпреки това тя ще стане съвършена след като хора чуят думите на евангелието на водата и Духа чрез новородените. Моля, узнайте повече за евангелието на водата и Духа чрез тези проповеди и признайте думите на истината. 
Аз вярвам, че Бог ще ни даде съкровищата на божествените благословения.