Search

Проповеди

Тема 9: Посланието на апостол Павел до римляните

[ГЛАВА 2-2] Тези, които игнорират Божията милост (Римляни 2:1-16)

(Римляни 2:1-16)
"Затова и ти си без извинение, о човече, който и да си, когато съдиш другиго; защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш; понеже ти, който съдиш, вършиш същото, А знам, че Божията съдба против тия, които вършат такива работи, е според истината. И ти, човече, който съдиш ония, които вършат такива работи, мислиш ли, че ще избегнеш съдбата на Бога, като вършиш и ти същото? Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние? а с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведната съдба от Бога, Който ще въздаде на всеки според делата му: вечен живот на тия, които с постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие; а пък гняв и негодувание на ония, които са твърдоглави и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата; скръб и неволя на всяка човешка душа, която прави зло, първо на юдеина, после и на гърка, а слава и почест и мир на всеки, който прави добро, първо на юдеина, после и на гърка. Понеже Бог не гледа на лице. Защото тия, които са съгрешили без да имат закон, без закон ще и погинат; и които са съгрешили под закон, под закон ще бъдат съдени. Защото не законослушателите са праведни пред Бога; но законоизпълнителите ще бъдат оправдани, (понеже, когато езичниците, които нямат закон, по природа вършат това, което се изисква от закона, то, и без да имат закон, те сами са закон за себе си, по това, че те показват действието на закона написано на сърцата им, на което свидетелствува и съвестта им, а помислите им или ги осъждат помежду си, или ги оправдават), в деня, когато Бог чрез Исуса Христа ще съди тайните дела на човеците според моето благовестие."
 
 
Последователите на легализъм винаги осъждат други, докато сами не са способни да спазват закона
 
Да си поговорим за закона. Апостол Павел каза на евреите, които бяха под закона: "Затова и ти си без извинение, о човече, който и да си, когато съдиш другиго; защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш; понеже ти, който съдиш, вършиш същото, А знам, че Божията съдба против тия, които вършат такива работи, е според истината. И ти, човече, който съдиш ония, които вършат такива работи, мислиш ли, че ще избегнеш съдбата на Бога, като вършиш и ти същото?" (Римляни 2:1-3). Последователите на легализъм мислят, че добре почитат Бога. Обаче тези хора вярват в Него не с цялото си сърце, но с фалшива гордост основана върху собствените им дела. Те обичат да съдят други хора и са опитни в това. Обаче като осъждат други с Божието слово, те не осъзнават, че и самите са като тези, когото критикуват, и правят същите грешки.
Например те не пазят свето съботния ден, въпреки че заставят други да го пазят според Божиите Заповеди. Те заповядват на други да спазват и да подчиняват се на закона, а сами не го спазват. Апостол Павел каза на тези хора: "И ти, човече, който съдиш ония, които вършат такива работи, мислиш ли, че ще избегнеш съдбата на Бога, като вършиш и ти същото?" (Римляни 2:3)
Последователите на легализъм не могат да се спасят пред Бога. Закон никога не може да ни избави, и затова, ако ние живеем според закона, Господ ще ни съди според закона. Живот според закона поражда Божия гняв. Тези, които не са се спасили, имат легалистична вяра. Те заставят други хора да живеят по определен начин, според закона, но в наши дни те не трябва да говорят така. 
Преди много години повечето християни в нашата страна бяха подобни на тези хора. Пастори от легализъм осъждаха жени, които къдрят си косите с апарат, като казваха, че тези жени ще отидат в пъкъла. Ако бяхме се придържали към указания на пасторите, които по този начин учат паството за делата на закона, то непременно бихме вярвали в това, че жени с накъдрени коси автоматически ще попаднат в пъкъла. И това се случи преди около 15-20 години. Според указания на такива свещеници жената, която ползва червило, непременно ще бъде изпратена в чистилище.
Тези хора бяха последователите на легализъм. Отвън те изглеждаха свети пред Бога; учеха други да не ползват червило, да не къдрят си косите, да ходят кротко, нищо да не купуват и да не продават. Тези последователите на легализъм учиха вярващи за това, какво е добре и какво е лошо за Бога, докато те сами бяха лицемери.
 
 
Евреи бяха такива
 
Евреи бяха такива. Те съдиха езичници според закона, като казваха: "Те не знаят Бога и служат на идоли. Те са жестоки хора осъдени на пъкъла." Обаче сами те обичаха материални неща на този свят и чуждите богове повече от Бога.
"Затова и ти си без извинение, о човече, който и да си, когато съдиш другиго; защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш; понеже ти, който съдиш, вършиш същото". Евреи съдиха други според закона, но сами никога не спазваха собствените си учения. Освен това тези, които не вярват в Божията праведност или нямат Исусовото спасение в сърцата си, мислят, че живеят според Божието слово, но те са прилични на евреи. 
 
 
Последователите на легализъм ще бъдат съдени
 
Представителите на подрастващото поколение вероятно никога не водиха такъв религиозен живот. Обаче хора от по-стари поколения вероятно са чули проповеди, които се базираха на закона. Пастори осъждаха тези, които къдриха си косите, само защото това изглеждаше неприлично. В наши дни пастори вече не могат да правят така. Думите като "праведен" или "да бъда осветен напълно" станаха мишена за критика преди много време. Обаче и в наше време мнозина обикновено употребяват думата "праведни". Това означава, че християнството се е изменило. Лъжеучители вече не могат необмислено да лъжат, понеже тяхното паство вече знае за истинското евангелие от книги или звукозаписи. Затова те не могат да говорят на своите слушатели необмислено.
Най-важно е да знаем, че последователите на легализъм, които пренебрегват съвършеното спасение на Исус Христос и водят религиозен живот според закона, ще бъдат съдени от Бога. 
Стих 4 казва ни за Божия съд: "Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние?" Бог ще съди последователите на легализъм. Братя, вярата на последователите на легализъм се противи на Бога. Последователите на легализъм противопоставят се на Божията любов с критерии базиращи се на собствените им дела. Последователите на легализъм опровергават евангелието на спасението, което твърди, че Бог е простил всичките им грехове и беззакония чрез богатството на Своята благост, търпеливост и дълготърпение. 
Тези, които живеят според закона, ще бъдат съдени от Бога. Въпреки това, множество хора водят религиозен живот според закона. Не трябва да мислим: "Ние сме освободени от Божия съд, защото сме спасени". Апостол Павел каза, че последователите на легализъм няма да могат да се спасят, но обратно ще бъдат осъдени и ще загинат. Трябва да знаем, какви хора водят религиозен живот според закона, за да можем да съставим план на проповядване на евангелието на тях.
 
 
В света има множество последователи на легализъм, включително и евреи
 
Апостол Павел говореше не само за това, че Исус бе измил всичките грехове на света. Той също обясняваше, по какъв начин хората, които живеят според закона, противят се на Бога, и за това, че тези хора ще бъдат осъдени. Те опровергават Божията любов, посредством която Той показва Своето съчувствие към нас. Те опровергават евангелието на опрощението на греховете, което твърди, че Бог е измил всичките грехове на света, защото ние бяхме жалки пред очите Му.
Има ли около вас много последователи на легализъм, които водят такъв религиозен живот? Има множество последователи на легализъм, които предполагат, че Бог няма милосърдие към този свят и че Той не е измил всичките ни грехове. Обаче има хора, които признават Божията любов и са призвани да бъдат "праведни" в очите Му. Има също последователи на легализъм, които не признават Неговата истина и със своите мисли отхвърлят Божието спасение. Последните са пълно мнозинство и те гледат хладно на първите. 
Искам да знаете, че около вас има множество хора, които пренебрегват богатството на Божията благост, търпеливост и дълготърпение, по същия начин, както евреите. Нима не е така? Да, има много такива хора. Последователите на легализъм пренебрегват други хора пред Бога. Но какво пренебрегват последователите на легализъм? Съвършеното Божие спасение.
На света има множество хора, които опровергават този факт, че Исус е Божият Син, включително и евреи. "Евреи" означава израелският народ. Те казват: "Как Той може да бъде Божий Син? Той е само един от пророците". Те признават Исус само досега. Израилтяните пренебрегваха Божия Син и плясваха Исус по бузата Му, като казваха: "Той богохулствува" (Матей 26:65). Те Го отхвърлят също и сега. Евреи опровергават Бога, защото те не вярват в Неговия Син. Понятно е, защо евреи отхвърляха Исус, защото не вярваха в Него. Какво презират последователите на легализъм? Те презират богатството на Божията любов и Неговата истина. 
 
 
Последователите на легализъм живеят според собствените си дела
 
В легалистични вероизповедания пастори учат своите последователи да обърнат лявата буза, ако някой ги плесне по дясната. Никога не трябва да се сърдят. Те също ги учат, как да проповядват доктрината, как да ходят, как да се усмихват и така нататък. Последователите на легализъм мислят, че знаят абсолютно всичко за Свещеното писание и настояват на това, че първородният грях е бил опростен, но за да получим опрощението на ежедневните грехове необходимо е всеки ден да отправяме молитвите на покаяние. 
Такова вероизповедание също е вяра, основана върху закона. Тези неща също заставят хора да отхвърлят богатството на Божията любов и Неговото спасение. Последователите на легализъм казват: "Вие сте твърде горди, когато казвате, че нямате грях, че сте праведни и че сте получили опрощението на всичките грехове, вярвайки в това, че Исус ги е измил!" Те мислят, че Бог ги вика да бъдат праведни, даже ако в действителност те не са праведни. Всичките последователи на легализъм вярват в тези погрешни християнски доктрини. Ето защо трябва да избягвате такива хора.
Ние ли сме последователи на легализъм, ако искаме да получим опрощението на ежедневните грехове чрез молитвите на покаяние, след като сме повярвали в Исус? Нима не е така? ─Да.─ Произлиза ли това от закона на делата или не? ─Да.─ Това не е от вяра. Хората, които заявяват, че живеят според закона, са последователи на легализъм. Около нас има безчислено множество такива хора. 
Апостол Павел получи пълното опрощение на греховете само чрез вярата в Исус Христос. Обаче израилтяните, които в Стария Завет вярваха според закона, бяха юдеи. Всички тези хора бяха ли последователи на легализъм? Те придържаха се към закона; те учиха изключително за външни дела: как да ходим, какво да правим и какво да не правим. 
Затова апостол Павел остро обвиняваше тези хора. Но той правеше това по много учтив начин. Днешните християни също живеят според закона. Те вярват, че въпреки че са осветени чрез вяра, греховете им са опрощавани ежедневно, само когато те отправят молитвите на покаяние. Те са последователи на легализъм и вярата им е вярата на закона.
Много свещеници заявяват в своите проповеди: "Ние сме избавени чрез вяра". Обаче накрая те казват: "Но трябва да признаем, че сме съгрешили, и да се разкаем". Тези свещеници са последователи на легализъм. Те се надяват да се спасят чрез собствените си дела, като не вярват в Исус Христос и не се осланят на Него. 
Бяхме ли последователите на легализъм, преди да сме се спасили? Да, бяхме. Пред новорождението си мислехме, че можем да се спасим чрез добри дела. Мнозина на този свят мислят така. Бог ги вика да се разкаят. "Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа" (Деяния 3:19-20). Обаче те не искат да се покаят. Колко упорити са! Затова апостол Павел отново говори на упорити хора.
 
 
Последователите на легализъм заявяват, че ще остават грешници до смъртта си
 
"А с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведната съдба от Бога" (Римляни 2:5). Божият гняв ще се трупа до деня, когато праведният Божий съд ще се открие върху последователите на легализъм. 
Последователите на легализъм са толкова упорити, че те ще твърдят, че са грешници пред Бога, даже ако някой ще тури нож в гърлото им. Даже ако животът ни е в опасност, те все пък ще заявяват, че са греховни пред Бога. Някои хора провъзгласяват, че до смъртта си ще остават грешници пред Бога. Колко упорити са! Те казват, че са грешници, защото не могат да живеят според Божието слово, даже ако вярват в Исус Христос. 
Какво казва Бог? Той казва: "Тъй като не можете да живеете според Моите думи, Аз съм ви избавил. Аз съм измил всичките ви грехове и съм ви избавил." Последователите на легализъм нямат вяра в Исус Христос и не опитват се да признаят Божията истина, за да се освободят от греховете. Обратно, те настояват, че ще остават грешници до смъртта си, защото опитват се да се спасят както чрез вярата в Исус Христос, така и чрез делата на закона. Тези хора трябва да знаят, че ще дойде време, когато те ще бъдат съдени за собствената им вяра и дела. 
"А с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведната съдба от Бога" (Римляни 2:5). Апостол Павел имаше пред вид, че "Вие сте толкова упорити. Ще бъдете съдени за вашите твърди и неразкаяни сърца. Вие трупате на себе си Неговия гняв". Исус Христос е измил всичките ни грехове независимо от това дали хора вярват в тази истина или не. Всеки човек може да се спаси от собствените си грехове благодарение на Исус Христос. Ние сме били избавени чрез нашата искрена вяра в това, че Исус Христос бе измил всичките ни грехове. Ние не можахме да живеем според Закона, като се разкайвахме за всекидневните грехове, за да получим Неговото опрощение, затова сме се върнали към Исус Христос от езически религии. Ние сме обречени да съгрешаваме до последния ден, до смъртта си, затова не можем да станем праведни чрез делата на закона, но само благодарение на вярата в Господа.
Вие ли провъзгласявате, че до смъртта си ще бъдете праведни пред Бога? Провъзгласявате ли, че до смъртта си ще оставате грешници? ─Ние провъзгласяваме, че сме праведни.─ Това ли е възможно само чрез промиване на мозъка? Някои казват, че това прилича на промиване на мозъка. Кой би могъл да се поддаде на подобно индоктриниране? Никой. 
Нека предположим, че някой ви индоктринира всеки ден. Вие силно ще се съпротивлявате, като казвате: "Това ли е така? Защо? Какво от това?" Повечето хора не реагират ли така? Ние можем да повярваме в нещо само тогава, когато с цяло сърце чувстваме, че това е истина. Ако посредством красиви думи някой се опитва да ни измами, да ни принуди да вярваме в нещо, което не е според Библията, той ще претърпи неуспех. Ние знаем, че хора са много упорити, но ние ставаме покорни и вярваме в истината, ако тя е от Божието слово. 
 
 
Колко упорити са последователи на легализъм
 
Колко упорити са! Заявяват, че ще остават грешници до последните минути на живота си. Много хора на земята изповядват юдейство. Има ли между съвременни християни много тези, които наистина изповядват юдейство? ─Да.─ "Господи, аз съм грешник пред Тебе. Моля, прости моите грехове". Мнозина заявяват, че са грешници пред Бога, защото гледат своите слабости и ежедневни грехове според собствените си мисли, даже ако на света има повече от милиард християни, и десет милиони в Корея. Всички тези хора са последователи на легализъм.
 
 
Последователите на легализъм приличат на фарисеите
 
Аз също бях последовател на легализъм преди да повярвах в евангелието на водата и Духа. Често мислих: "Как мога да стана праведен, ако всеки ден съгрешавам?" Сега това не е така. Много от познатите ви са упорити. Къде отиват тези хора според Библията? Те ще отидат в пъкъла, защото са натрупали на себе си Божия гняв поради своите жестоки и непокаяни сърца. Последователите на легализъм трябва да се разкаят и да се върнат към вяра, непрекъснато да благодарят на Исус и наистина да вярват в това, че Той е измил всичките им грехове.
Обаче тези хора са твърде упорити и не искат да се разкаят. Те заслужават състрадание. Те не се разкайват, въпреки че трябва да направят това. Множество хора постъпват както фарисеите. Пред църква те кротко поздравяват хора: "Как сте? Как сте със здравето?" като държат библия под мишница. Те арогантно гледат хора под око в неделя. Тези хора опитват се да изглеждат по-набожни от Самия Исус Христос. Колко би било добре, ако те в действителност бяха свети всеки ден! 
Знаете ли, какво казват някои жени на легалистични пастори? Те казват, че са щастливи, когато техните мъже проповядват в църквата. Те са щастливи, защото в църквата мъжете им говорят кротко, по свет и милостив начин. Обаче те веднага се изменят, щом връщат се вкъщи. Един ден жената на един легалистичен пастор разположи се зад амвона като у дома си, като взе със себе си фурна, одеяло и ориз, понеже мъжът й беше като хулиган вкъщи, но кротък зад амвона. Пасторът я пита, защо бе направила това. Жената му отговори, че обича да бъде в църквата, защото там той е добър, и гласът му е приятен, а вкъщи той се изменя и я мъчи. 
 
 
Трябва да проповядваме евангелието
 
Честно казано, получавам лоши бележки от жената ми. Тя казва: "Единствено нещо, за което се грижиш, е проповядване на евангелието". Аз не мога да правя всичко добре, защото не съм съвършен човек. Най-важно за мене е добре да служа на Бога. На второ място, трябва да се грижа за своя дом. На трето място, трябва да изпълнявам различни поръчки. Такива са моите предпочитания. Не само защото съм пастор. Правя така, защото моят дълг е да служа на евангелието. Не мога подобаващо да служа на евангелието, след като съм извършил всичките собствени дела. Затова особено подчертавам да проповядвам евангелието и само след това правя всичките други дела. Не мисля, че бих могъл успешно да проповядвам евангелието след всичките собствени дела. 
Последователите на легализъм са прилични на ангели, когато стоят зад амвона. Те учат вярващите да се очистят от греховете. Всеки последовател на легализъм трябва да получи опрощението на греховете чрез вярата в Исус, защото може да бъде понастоящем щастлив само тогава, когато е безгрешен. Това е единственият начин, по който ние можем да станем щастливи. Човек съгрешава и върши позорни дела, когато иска да получава от живота само задоволство и наслаждение. За човека да има грях в сърцето си е по-лошо от пъкъла. Бог съди такива хора. 
Не мога да не кажа, че множество хора натрупат на себе си Божия гняв. Божият гняв ще падне на тези, които не се разкайват и не вярват в Исус Христос, казвайки, че наистина вярват. Те няма да могат да измамят Бога. Ние не можем да въведем Бога в заблуждение относно истинността на нашата вяра. Ако ние не вярваме, то непременно ще бъдем осъдени. Божият гняв се открива на тези, които нямат вяра. Те изгарят в огън на пъкъла. Поради своята невяра множество хора ще изгорят в пъкъла. 
Ето защо трябва да проповядваме евангелието. Трябва постоянно да разпространяваме Божието слово. Всеки път, когато се събираме, трябва да мислим за евангелието, а не само да обсъждаме нашите светски дела. Трябва да носим добра вест на други хора, за да се освободим от Божия гняв, даже въпреки че хора ни преследват и отхвърлят Божията любов.
Трябва да знаем следното. Около нас има мнозина, на които ще падне Божият гняв. Необходимо е да обмислим добре дали трябва да свидетелстваме според Божието слово или не, защо трябва да правим всичко възможно за да проповядваме евангелието и да жертваме се за други хора. Удовлетворен ли ще бъде Бог, ако позволим Неговия гняв да съди тези хора? Не, ние не можем просто да оставим тези хора. Като осъзнаваме това, ние сме задължени да проповядваме евангелието по целия свят.
Ако във вашето семейство има последователи на легализъм, то цялото семейство ще бъде съдено от Божия гняв. Какво е гняв? Когато дете не се подчинява на родители, ние говорим: "Ако не се подчиняваш, ще бъдеш наказан". А когато дете вече става нетърпимо, родителите го бият с пръчка. Дете признава своята вина и моли да го извинят. Родители извиняват своите деца, защото те са собствените им деца. Стих 4 казва: "Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние?" Обаче докога Бог търпи? Бог търпи 70-80 години на земята, но хора търпят само 2-3 пъти, а след това бият децата си с пръчка. Но Господ търпи до края на живота ни.
 
 
Бог е приготвил огън на пъкъла за последователите на легализъм
 
Когато Господ ще вземе пръчка в ръцете Си, това ще бъде край. За последователите на легализъм Той е приготвил топилна пещ, където има горещи разтопени камъни и сяра. Със Своя гняв Бог възкресява мъртвите в безсмъртни тела. Бог им дава безсмъртни тела, за да изпитват вечна болка, и ги хвърля в топилната пещ, която никога не изгасва. Божият гняв възкресява последователите на легализъм, като им дава безсмъртни тела, и ги обрича на вечни страдания. Те никога няма да загинат в огъня, даже ако ще им бъде твърде горещо и ще казват: "Натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми; защото съм на мъки в тоя пламък." (Лука 16:24)
Трябва да проповядваме евангелието на последователите на легализъм, защото очевидно е, че те ще бъдат съдени. Причината, поради която трябва да проповядваме евангелието на тези хора, въпреки че те ни пренебрегват и преследват, е да ги избавим от Божия гняв и неизбежната гибел. Разбирате ли, защо правим всичко възможно, защо ние сме заинтересовани от спасението на други хора и защо харчим повечето църковни пари за литературното служене? Бихме били богати, ако бяхме харчили пари само за нашата църква. Бихме могли добре да ядем и да живеем.
Обаче имаме нужда от много материални неща за разпространяване на евангелието по целия свят. Само проповядвайки евангелието по целия свят ние ще можем да спасим други хора. Затова посвещаваме се на проповядване на евангелието по целия свят. Ако не бяхме правили това, биха ли могли други хора да получат опрощението на греховете?
Ако не бяхме ви проповядвали евангелието, бихте ли могли да се спасите, макар че Бог вече ви бе избавил? Не, вие не бихте били спасени. Всички ние бяхме последователи на легализъм преди да бяхме се новородили. В сърцата ни беше грях, въпреки че мислехме, че вярвахме в Исус. Ние бихме загинали на този свят, ако не чухме добрата вест.
Можем ли да позволим на други хора да отидат в пъкъла и да загинат. Не, не можем. Ние не можем да направим това, защото знаем за Господното евангелие и за спасението. Ние знаем, кой ще влезе в небесното царство и кой ще отиде в пъкъла. Затова се безпокоим за тези хора, молим се и проповядваме добрата вест. Причината, поради която ние харчим толкова много пари за разпространяване на евангелието, се състои в следващо: да спасим душа на човека е по-добре отколкото да получим всичките неща на света.
Ние проповядваме евангелието търпеливо и настойчиво въпреки презрение и преследване от последователите на легализъм, за да спасим душите, които ще бъдат съдени от Божия гняв. 
Можете да мислите: "По-добре би било да пишете интересни книги за истинското евангелие и да ги разпространявате по целия свят като брошури." Бихме направили така, ако това беше ефективен начин за проповядване на истинското евангелие. Но тъй като този начин е неефективен, ние често изпитваме всички възможни средства и продължаваме да се молим. 
Ние, проповедници на евангелието, правим това не за да спечелим нещо. Проповядваме евангелието за да спасим душите на грешници, които непременно ще отидат в пъкъла. Обаче в този свят много последователи на легализъм в действителност просто търсят светски удоволствия и гордеят се със своята преданост на християнството. Трябва да разберем целта на проповядване на евангелието между последователите на легализъм.
Ние също трябва да знаем, защо в десетте заповеди Господ ни заповяда да пазим съботния ден и защо тези, които не пазиха съботния ден бяха замервани с камъни. Съботният ден означава евангелието, според което Исус е измил всичките грехове. Трябва винаги да помним, че Исус е измил всичките ни грехове. Ние сме задължени да проповядваме това с вярата в Господа включваща този факт, че Господ е измил всичките грехове на света.
Изглежда, че в продължение на тази проповед аз само съм удовлетворил своето негодувание против последователите на легализъм. Но трябва да прощаваме и да бъдем търпеливи за тях. Те ще отидат в пъкъла, ако затворим си устата. Ние, проповедниците на евангелието, не можем да позволим на последователите на легализъм да ни презират със своите пари или да ни показват своето светско влияние.
 
 
Трябва да проповядваме евангелието на нашите семейства и на други хора
 
Трябва да проповядваме евангелието на всеки човек, на много други хора. Ние знаем, че всичките души на света са толкова скъпоценни, колкото и нашите собствени семейства. Трябва да считаме други хора за скъпоценни, защото всички ние сме равни пред Бога.
Не мога да не говоря за истината на спасението, когато и да проповядвам, защото още сега много души отиват на пъкъла. Трябва да ги спасим от пъкъла. Трябва да проповядваме евангелието на нашите семейства и приятели, да го проповядваме чрез книгите и да се молим за това, от което се нуждаем. Трябва да го проповядваме по много различни начини. Ние приготвяме празнуване, когато загубени души се връщат. Ние придобиваме души във време на събрания на възраждане, когато проповядваме евангелието. Понякога въпреки всичките ни усилия хора се връщат в света. Тогава скръб препълва сърцата ни. Но въпреки всичко ние продължаваме да проповядваме евангелието без разочарование. 
Днес искам да знаете едно нещо. Помнете, че около нас има множество последователи на легализъм и че трябва да им проповядваме евангелието. Те считат, че спазват закона, въпреки че ежедневно съгрешават, и мислят, че могат да получат опрощението на ежедневните грехове, като отправят молитвите на покаяние всеки ден. 
Те отхвърлят евангелието, което свидетелства, че Исус вече е измил всичките ни грехове. Те не знаят за истината на опрощението на греховете и мислят, че Исус е измил само техните минали прегрешения, а не всекидневните им грехове. Тези, които не знаят истината на спасението, наричат се последователи на легализъм. Трябва да ги спасим от греховете, като проповядваме евангелието на Божията праведност.