Search

Проповеди

Тема 9: Посланието на апостол Павел до римляните

[ГЛАВА 2-1] Предговор към Римляни Глава 2

В съвременен свят само две групи хора, евреи и християни, вярват в Бога. Между тях има тези, които вярват в Исус, и тези, които не вярват. Бог счита за безполезна вярата на тези, които не вярват в Исус. Обаче най-сериозни проблеми на християни заключават се в това, че те по някакъв начин вярват в Исус, обаче още не са получили опрощението на греховете. Апостол Павел говори за този проблем във втора глава на Римляни не само на евреи и гърци, но също и на днешните християни.
 
 
Евреи охотно осъждат други
 
Апостол Павел укорява както евреи, така и тези християни, чиято вяра е същата, като и вярата на евреи. В Римляни 2:1 Павел укорява тези, които са опиянени от чувства на превъзходство, защото са евреи или християни, като казва: "О човече, който и да си, когато съдиш другиго". Даже тези, които не се новородиха след като повярваха в Бога, знаят, какво е добро и какво е лошо според закона на съзнание в сърцата им. Ето защо те заповядват на други да не крадат. Въпреки че те сами извършват прелюбодейство и не изпълняват Божиите заповеди, те още учат други да изпълняват Божиите заповеди, като твърдят, че сами са истинските вярващи. Тези хора, както между евреи, така и между християни, още не са новородени.
Тези, които вярват в Бога, съветват на други да не се покланят на идоли или да не крадат, като се хвалят, че сами спазват Божия закон. Но те унижават Бога като нарушават Неговия Закон.
Хората, които не знаят Божията праведност, но вярват в Исус, също казват, че Исус е техният Спасител. Обаче вярата им не се базира на Божията праведност, затова те противопоставят се на истинската Божия праведност, която вече е измила всичките грехове. Те сами не знаят, че се противопоставят на истинските вярващи в Бога. Ние можем да видим, че мнозина наричат себе си християни, обаче отказват се от евангелието на водата и Духа съдържащо Божията праведност без да познаят Божията любов и духовното обрязване. Те твърдят, че следват Божията воля, но в действителност не са приели Христос и са Го разпнали върху Кръста по обвинение за богохулство, защото Исус се нарече Божият Син.
Апостол Павел каза, че евреин отвън не е евреин, но евреин в сърцето си е истинският евреин. Те твърдят, че има Божии хора и че те са част на Божия народ. Но как могат евреи да вярват в Бога, ако те са отхвърлили Исус като свой Спасител?
Апостол Павел казва: "А обрязване е това, което е на сърцето, в дух, а не в буквата" (Римляни 2:29). Тези, които вярват в духовното обрязване, са истинските вярващи в Бога. Те са праведници чрез вяра.
От кого вярващите в Бога трябва да получат признание и похвала? Те трябва да ги получат от Бога. Апостол Павел казва: "Чията похвала не е от човеците, а от Бога" (Римляни 2:29). Ако вярваме в Божията праведност, ще заслужим Неговата похвала и награда. Ако отвън вярвате в Исус и все още имате грях в сърцето си, то в действителност не вярвате в Божията праведност, а надсмивате се над Него. Вие ще бъдете наказани като невярващи.
Кои игнорират Божията истина? Тези, които считат човешки думи за по-важни от Божието обещание. Те организират се в различни религиозни секти в християнството, които се противят на Бога. Всички те опровергават и възпротивяват се на праведността на Божието спасение с обединените си сили. Как мислите, какво наказание чака тези хора?
 
 
Наказание за тези, които се противят на Бога
 
Стихове 8 и 9 казват: "А пък гняв и негодувание на ония, които са твърдоглави и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата; скръб и неволя на всяка човешка душа, която прави зло, първо на юдеина, после и на гърка."
Скръб и неволя ще дойдат за душа на всеки човек, който извършва зло. Тук думата "неволя" означава наказанието в пъкъла. За тях, които правят зло, има скръб и неволя на пъкъла.
Какви проклятия ще паднат на тези, които отхвърлят Бога? Бог изпраща страшно наказание на тези, които отхвърлят Неговата любов. Как мислите, могат ли тези, които са отхвърлили Божията любов произлизаща от духовното обрязване, да живеят спокойно с плът и мисли? Някои хора ще имат разрушен живот както днес, така и след смъртта си, защото заслужават Божия гняв. Те противят се на Божията праведност и не могат да имат истинско задоволство в сърцата си. Те не знаят любовта произлизаща от духовното обрязване, даже ако отиват на църквата. Като признават, че вярват в Исус, те все още страдат от това, че греховете им не са простени.
Невъзможно е да познаем това тайнство само защото вярваме в Исус. Само тези, които вярват в Божията праведност, знаят това. Вие, погрешни вярващи в Бога, трябва да разбирате и да вярвате в евангелието на водата и Духа, което е Божията праведност, защото само тогава ще можете да се освободите от осъждането.
Ако човек казва, че има грях в сърцето си, даже когато вярва в Исус, това означава, че той вярва неправилно и трябва да вярва в истинското евангелие, което ни дава Божията праведност. Няма значение, на кои вероизповедания те са представители, вярващите в Исус заявяват, че по определен начин вярват в Господа и въпреки това имат грях в сърцето си; те извършват греха на пренебрегване на Божията праведност. Какъв трябва да бъде верен резултат на вярата в Бога? Ако вие в действителност вярвате в Исус като свой Спасител, то непременно ще бъдете безгрешни. Обаче ако даже вярвайки в Исус имате грях в сърцето си, това означава, че вие не съвсем разбирате Божията праведност.
Господ, който е спасил всички грешници от греховете им, дойде в плътта, избави грешници и стана Спасител на всичките вярващи. Тогава може ли човек, който наистина вярва в евангелието на водата и Духа, да има грях в сърцето си? Откогато човек повярва в Исус за първи път, той не трябва да има грях, ако наистина вярва в Божията праведност. И само по определен начин вярвайки в Исус и игнорирайки Божията праведност човек може да остава с грях в сърцето си.
Затова още сега трябва да се откажем от своята упоритост. "Аз неправилно вярвах в Исус! Но как трябваше да Го позная и да вярвам в Него? Разбирах, че Кръстът е много важен във вяра в Исус, но Неговото кръщение също е изключително важно. Сега разбирам, че Исус бе разпнат на Кръста и взе върху Себе Си наказанието, защото във време на Своето кръщение Той бе отнел всичките грехове на света". Трябва да разберем тези истини и да вярваме в тях.
Тези, които остават упорити против Господа, ще получат съответна заплата. Резултат на това беше пъкъл. Ето защо в Матей 7:22 е написано: "В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела?" Когато Господ ще дойде отново, Той ще съди тези, които не вярват в Божията праведност и имат грехове в сърцата си, открито преструват се, че вярват в Исус; те ще бъдат съдени от Бога и ще казват на Господа: "Аз не вярвах ли добре в Тебе? Не изгонвах ли демони в Твоето име, не говорих ли езици? Не служих ли на Тебе, Господи?"
Обаче Господ ще каже: "Махни се от Мене, ти, който вършиш беззаконие (това означава тези, които не вярват в Божията праведност)! Как можеш да говориш, че вярваш в Мене, ако не вярваш, че измих всичките ти грехове, като се кръстих и умрях на Кръста? Лъжецо, ти ще влезеш във вечно горящ огън. В твоите прегрешения ти приличаш на псевдопророка, който води много хора в пъкъла". Страшният Божий гняв ще падне на тези, които не вярват в Божията праведност и не отричат се от своята упоритост.
Най-голям пример на такава вяра са евреите, които остават упорити пред Бога. Досега те не вярват в Божията праведност, която е се изпълнила чрез Исус Христос. Даже сред протестанти има много упорити християни, които твърдят, че техните ежедневни грехове могат да бъдат простени само чрез всекидневните молитви на покаяние. Тези хора трябва да се откажат от своята упоритост и невяра в Божията праведност, за да отбягнат Неговия гняв.
Опрощава ли Исус тези, които извършват престъпления, даже ако всеки ден се разкайват и Го молят за опрощението? Не. Йоан Кръстител, последният първосвещеник на Стария Завет и представителят на цялото човечество, кръсти Исус преди 2000 години; Господ проля Своята кръв на Кръста. По този начин Той изпълни цялата Божия праведност и изми всичките грехове на човечество веднъж завинаги. 
Къде Исус взе всичките ни грехове? Господ взе върху Себе Си всичките грехове на човешкия род веднъж завинаги, когато прие кръщението от Йоан Кръстител в река Йордан. Той също завинаги избави вярващите от грях, като проля кръвта Си на Голгота и понесе наказанието за всичките ни грехове. Обаче всичките християни-грешници все още са упорити и не вярват в Божията праведност. Ако сърцата им вече са се очистили от греховете с кръвта на Кръста, защо те трябва постоянно, до смъртта си, да молят за опрощението на греховете? Те са упорити. Кръвта на Исус на Кръста е важна, обаче кръщението на Господа от Йоан Кръстител е по-важно и хора трябва да вярват в него, за да намерят незабавно пълното опрощение на всичките си грехове и да получат Божията праведност.
Всички са упорити! Но пред Бога трябва да се откажем от упоритостта на неприемане на Божията праведност. Тези, които вярват в Бога, трябва да вярват в Неговото слово и да го изпълняват. Аз също съм много упорит, но съм оставил своята упоритост пред Бога и съм станал праведен благодарение на Неговата милост.
Искрено покаяние се състои в това, че човек се отказва от своята упоритост и получава опрощението на греховете, като приема Божията праведност в своето сърце. След получаването на опрощението трябва да отхвърлим своя погрешен път и да признаем нашите грешки, като опитваме се да водим духовен живот пред Бога. Последното е покаяние в истинския живот на новородения праведник.
Тези, които вярват в Исус, но още не знаят Божията праведност, ще бъдат унищожени. Тези хора трябва да се откажат от своята упоритост, да се разкаят и да повярват в кръщението и Кръста на Исус за пълното опрощение на собствените си грехове (Деяния 3:19). Господ ни е дал тази заповед, за да намерим пълното опрощение на греховете чрез вярата в Неговата праведност. Трябва да слушаме Бога и Неговите думи, за да станем съвършени праведници и да получим опрощението на всичките грехове чрез вярата в тази истина, че Исус е изкупил всичките ни грехове чрез Своето кръщение и разпятие. Когато човек вярва в Божията праведност, той получава опрощението на греховете и намира дара на Светия Дух. Всичките апостоли и ученици на Исус вярваха в Божията праведност и веднага получиха опрощението на всичките грехове. Вие също трябва да не бъдете упорити пред истината. Да бъдете упорити в подходящото време. Ако не съвсем разбирате, какво е духовното обрязване, трябва да познаете и да повярвате в него. Не бива да бъдете упорити. Трябва да се разкаете и да вярвате.
Хората отхвърлят истина и надсмиват се над нея, като не знаят истината за духовното обрязване. "Това не е вярно! Как може човек да стане праведен, ако всеки ден съгрешава? Господ просто вика при Себе Си всичките праведни вярващи в Исус, даже ако те все още са греховни. Ето Доктрината на оправдание. Вие сте наричани праведни не защото в действителност нямате грях в сърцето". Обаче трябва да знаете, че това е много погрешно учение.
В Библията Бог казва, че чрез евангелието на духовното обрязване, което ни дава опрощението на греховете, "Аз съм измил всичките ви грехове. Сега вие сте безгрешни. Защото Аз съм взел всичките ви грехове, вие сте праведни." "Вярвате ли в Моята праведност? Ако вярвате в Моите думи за духовното обрязване, вие сте Мой народ, безгрешни". Бог говори за пълното спасение, но формални християни клеветят и надсмиват се над новородените християни, които вярват в духовното обрязване. Те питат: "Как може човек да стане праведен, ако той безспирно извършва грехове? Можем да наречем човека "безгрешен" само благодарение на Доктрината на оправдание. Как можем да мислим, че човек наистина е безгрешен? Човек не може ежедневно да не съгрешава". Те клеветят и са упорити както преди, защото не вярват в Божията праведност.
Обаче Бог дава вечния живот на тези, които търпеливо правят добри дела. Тези, които търсят слава, чест и безсмъртие, като търпеливо продължават да правят добро, ще станат Божии чада, а тези, които не правят така, ще бъдат наказани. Всеки човек иска да стане Божие дете и да получи вечния живот. Исус дава вечния живот на тези, които честно искат да живеят вечно и да водят безгрешен живот.
"Господи, наистина искам да вярвам в опрощението на греховете чрез духовното обрязване, за да мога да живея без нищо срамно в моето съзнание. Искам да стана Твое дете. Искам да вярвам в Твоята праведност и да съм щастлив. Искам да стана безгрешен. Моля, спаси ме от моите грехове". За тези, които търсят праведното Божие спасение и искат да получат опрощението на греховете, Бог удовлетворява всичките им молби и опрощава всичките грехове, като им дава евангелието на Божията праведност. На тези, които искат да живеят вечно, Бог дава вечния живот.
 
 
Какво е духовното обрязване?
 
Духовното обрязване означава опрощението на греховете, което е станало възможно благодарение на кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста. Кръвта на Агнеца е изкупителното наказание, а Исусовото кръщение от Йоан Кръстител означава, че греховете на света са били възложени върху Исус. Даже днес християнството не може да не взема под внимание Стария Завет, защото тогава би било невъзможно да вярваме в Новия Завет. Можем да намерим в Писанието думи за това, че духовното обрязване и кръвта на Агнеца на пасхалната церемония са тясно свързани.
В 1 Йоаново 5:6 е написано, че Исус е дошъл "не само чрез водата, но чрез водата и чрез кръвта". Исус е дошъл не само чрез водата и не само чрез кръвта, но чрез водата и чрез кръвта. Трябва да вярвате в духовното обрязване, което има в тези думи на водата, кръвта и Духа, за да се спасите от всички грехове.
Като четох Изход глава 12, замислих се за духовното обрязване. Какво означава Изход глава 12? Отново и отново внимателно четох тази глава и всичките свързани глави на Библията. И разбрах, че юдеи можаха да вземат участие в пасхалния празник, защото бяха получили обрязването; а в Новия Завет е написано, че Исус не просто е пролял кръвта на Кръста, но че Той е пролял кръвта, защото бе приел кръщението от Йоан Кръстител.
Бог бе дал на израилтяни две заповеди за законно празнуване на Пасха: по-рано да получат обрязване, а след това да ядат месото на пасхалния агнец. Такова беше духовното обрязване на Стария Завет. В Новия Завет е написано, че нашите прегрешения са били възложени върху Исус, когато Той се кръсти от Йоан Кръстител и проля кръвта Си на Кръста. Разбрах, че от приемане на тези факти произлиза истината на получаването на духовното обрязване. Исус Христос бе приел кръщението от Йоан Кръстител в река Йордан. По този начин Той изми всичките грехове на света и затова трябваше да умре на Кръста, за да понесе наказание за нас.
Вие можете да преживеете спасението от всичките грехове и беззакония, като приемате истината в своето сърце. За да получи спасението от греховете, човек трябва да вярва в Божията праведност, която може да ни даде духовното обрязване. Хора трябва да разберат тази истина. Вие, читатели, трябва да приемете истината, че духовното обрязване в Стария Завет и кръщението на Исус в Новия Завет правят аналогия що се касае за опрощението на греховете. Исус е понесъл наказанието не защото Той бе съгрешил, но Той е умрял на Кръста за цялото човечество, защото Той бе приел кръщението и бе взел върху Себе Си, върху Своята плът, всичките грехове на човечество. Такава е вяра на тези, които са получили духовното обрязване.
Вярващите в Божията праведност чрез духовното обрязване нямат грях, защото те наистина вярват в Исус. Жалко ми е за тези, които по определен начин вярват в Исус и още не са получили от Бога духовното обрязване. Те трябва да вярват в тази истина, че Исус е взел върху Себе Си всичките грехове на света, когато се кръщава от Йоан.
За съжаление повечето християни вярват само в Кръста и не вярват в кръщението на Исус. И така, те нямат вяра в Божията праведност. Трябва да знаем, че необходимо е да вярваме в това, за което Бог ни е казал в Библията.
Трябва да опровергаваме всички доктрини и учения на теолози и да вярваме само в Божиите думи, които ще ни водят към Неговата праведност. Понеже думите, които не съдържат Божията праведност, не са истинските Божии думи. Без духовното обрязване евангелието е непълно. Ето защо Бог толкова често говори за обрязване в Библията, в Стария Завет, и за кръщението на Исус в Новия Завет. С други думи, всичко това говори за обрязването и кръвта на пасхалния агнец в Стария Завет и прави аналогия чрез кръщението на Исус и Неговата кръв в Новия Завет. Трябва да вярваме в тази истина, за да получим духовното обрязване. Обаче ако не вярваме в тази истина, то няма да наследим Божието Царство. 
Божията праведност извършила ли се е само чрез кръвта на Исус на Кръста? Не. Божията истина е се извършила както чрез кръщението на Исус, така и чрез Неговата кръв на Кръста. Затова ние сме получили духовното обрязване в нашите сърца не само чрез Неговата кръв проляна на Кръста, но и чрез Неговото кръщение от Йоан Кръстител. Духовното обрязване е станало възможно за нас откогато Исус напълно изми всичките ни грехове със Своето кръщение и изкупителна смърт на Кръста.
 
 
Обрязване означава да отрежем
 
Исая пророкуваше, че Месия, Исус Христос, ще понесе изкупително наказание за нашите грехове, като ще бъде изпоранен и мъчен. Затова преди да отиваме по-далеч трябва да разберем следното. Защо Христос трябваше да бъде разпнат на Кръста?
В Стария Завет грешник трябваше да положи ръцете си върху главата на жертвения агнец, за да му предаде своите грехове. След това свещеник вземаше с пръста си от кръвта на приноса, помазваше роговете на жертвеника за всеизгаряне и изливаше останалата кръв при подножието на жертвеника (Левит 4:27-30). Именно така във времена на Стария Завет грешник можеше да получи опрощението на греховете. Тогава Исус, който дойде като Божият Агнец (Йоан 1:29), за да ни избави от греховете, не трябваше ли да приеме полагането на ръце по начина на Стария Завет, за да вземе върху Себе Си всичките ни грехове?
Кога и как Господ взе всичките грехове на света? Не за това ли е написано в Матей 3:13-17, където Йоан кръщава Исус в река Йордан? В Левит на Стария Завет също е написано, че грешник ще "положи ръката си на главата на животното за всеизгаряне" (Левит 1:4, 3:8, 4:29). В Стария Завет първосвещеникът трябваше да положи ръцете си върху главата на агнеца и да му предаде както своите грехове, така и греховете на целия Израелев народ (Левит 16:21). След това той вземаше част от кръвта, пръскаше роговете на жертвеника за всеизгаряне и изливаше останалата кръв при подножието на жертвеника. По този начин те получаваха опрощението на греховете.
По подобния начин и нашето опрощение на греховете е станало възможно благодарение на кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста. Това беше Божията праведност и духовното обрязване, които Бог искаше да ни даде в Библията.
По този начин грехове са били измити за тези, които вярват в Божията праведност, чрез кръщението на Исус от Йоан Кръстител и чрез Неговата кръв на Кръста. Когато осъзнаваме значението на кръщението на Исус в Новия Завет по отношение на обрязването на Стария Завет, започваме да вярваме в Божията праведност и наистина разбираме в сърцата ни значението на обрязването.
 
 
Истинското духовно обрязване в Новия Завет
 
Нека прочетем Матей 3:13-15. "Тогава идва Исус от Галилея на Иордан при Иоана за да се кръсти от него. А Иоан Го възпираше, като казват: Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене? А Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан го остави".
Йоан Кръстител кръсти Исус в река Йордан. Той възложи ръце върху главата на Исус и Го кръсти (да кръстя, на гръцки "baptіzo", означава да потопя във вода).
За да може Исус да умре на Кръста за нашите грехове, Той първо трябваше да вземе върху Себе Си всичките грехове чрез Своето кръщение. Затова Йоан Кръстител Го кръсти, а след това потопи във вода. Защо Исус прие кръщението? Това се случи, понеже само в момента на Исусовото кръщение можеше да се изпълни цялата Божия праведност. Така беше справедливо и прилично за Исус със Своето кръщение да вземе върху Себе Си всичките грехове на човечество и да стане нашият Бог и Спасител. Исус трябваше да умре на Кръста, като бе взел всичките ни грехове върху Своята плът посредством Своето кръщение.
Първото дело, което Исус извърши в Своя публичен живот, беше кръщението. Кръщение, на гръцки "baptіsma" означава "да измия, да погреба, да предам, да възложа". В Стария Завет десетият ден от седмия месец за всичките израелтяни беше Денят на умилостивението, и Аарон полагаше ръце върху жертвено животно, за да му предаде всичките грехове на израилтяните извършени от тях през годината. Един от двата козела беше жертва пред Бога, а друг беше жертвата за умилостивението пред израилтяните (Левит 16). В Новия Завет Исус взе върху Себе Си всичките грехове със Своето кръщение от Йоан.
На другия ден след кръщението Йоан Го посочи с пръст и каза: "Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!" (Йоан 1:29)
Трябва да признаете, че духовното обрязване е невъзможно само чрез вяра в кръвта на Исус. 
Нека започнем да четем от 1 Йоаново 5:4. "Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и тая победа, която е победила света е спечелила нашата вяра. И кой побеждава света, ако не е тоя, който вярва, че Исус е Божият Син? Това е Исус Христос, Който е дошъл чрез вода и кръв; не само чрез водата, но чрез водата и чрез кръвта; и Духът е, който свидетелствува, понеже Духът е истината. Защото три са, които свидетелствуват: Духът, водата и кръвта; и тия три са съгласни. Ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството на Бога е по-важно: защото това, което Бог заявява, е туй, че Той е свидетелствувал за Сина Си. Който вярва в Божия Син, има това свидетелство в себе си; който не вярва Бога, направил Го е лъжец, защото не е повярвал свидетелството, което Бог е свидетелствувал за Сина Си. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот, и че тоя живот е в Сина Му. Който има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя живот" (1 Йоаново 5:4-12). 
Какво е доказателство на нашето духовно обрязване? Това доказателство е вяра както в кръщението, така и в кръвта на Исус като източник на нашето спасение. Водата и кръвта са победили свят. "Това е Исус Христос, Който е дошъл чрез вода и кръв; не само чрез водата, но чрез водата и чрез кръвта; и Духът е, който свидетелствува, понеже Духът е истината. Защото три са, които свидетелствуват: Духът, водата и кръвта." Тези свидетелства, че Бог е нашият Господ и Спасител, потвърждават, че Бог дойде на земята в човешка плът, взе върху Своята плът всичките ни прегрешения със Своето кръщение, вместо нас проля кръвта на Кръста и по този начин ни освободи от всички грехове.
В Новия Завет евангелието на духовното обрязване се състои от водата и кръвта. В Новия Завет водата означава кръщението на Исус от Йоан Кръстител, а кръвта значи Неговата смърт на Кръста. Кръщението на Исус съответства на обреда на обрязването в Стария Завет. Исусовото кръщение от Йоан Кръстител е потвърждение на това, че нашите грехове са били възложени на Него благодарение на това кръщение. Тези, които вярват в истината, могат да станат пред Господа и да казват: "Господи, Ти си моят Спасител. Вярвам в Твоята праведност, затова нямам грях. Аз съм Твоето безукорно дете, а Ти си моят Бог". Какво в Писанието ви позволява сигурно да кажете така? Това е вярата в кръщението на Исус и в кръвта Му на Кръста, които съставят Божията праведност. Не бих могъл да приема Божията праведност като собствена само чрез Христовата кръв. Праведност се състои както от Неговото кръщение, така и от кръвта Му.
Нека прочетем стиха за важността на кръщението на Исус за нашето спасение. 1 Петрово 3:21 е потвърждението на тази истина. "Която в образа на кръщението и сега ви спасява, (не измиването на плътската нечистота, но позива към Бога на чиста съвест), чрез възкресението на Исуса Христа".
Апостол Петър казва за несъмнени доказателства на нашето спасение. Кръщението на Исус е обрязването на Стария Завет. Разбирате ли, за какво казвам? По същия начин, както евреи обрязваше крайната плът според обрязването в Стария Завет, така в Новия Завет Исус прие кръщението от Йоан Кръстител и взе върху Себе Си всичките грехове на света, като ни даде възможността да получим духовното обрязване. Кръщението и кръвта на Кръста са извършили Божията праведност. Духовното обрязване и кръщението означават едно и същото. Трябва да разбираме, че кръщението на Исус означава духовното обрязване за всички ние.
"Която в образа на кръщението и сега ви спасява." Как можем да намерим Божията праведност? Чрез вяра, че Исус прие кръщението и умря на Кръста за нашите прегрешения. Матей 3:15 казва: "Защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право". Тъй като всичките грехове на света са били възложени върху Исус, греховете на грешници са измити. Всеки грешник става праведен чрез вярата в кръщението на Исус и в Неговата кръв. Исус Христос проля Своята кръв на изкуплението на Кръста след като взе върху Себе Си всичките грехове на света. По този начин всичките грехове на човечество са били изкупени. Да вярваме в това, че Исус е измил всичките грехове на човечество със Своето кръщение, и че Той е понесъл изкупителното наказание вместо нас означава да имаме вяра в истината, която дава Божията праведност на вярващите. Вярвайте в истината.
В Йоан 1:29 е написано: "Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!" Исус е Божият Син и нашият Творец, Той изпълни Своето обещание на обрязване, като взе върху Себе Си всичките грехове на грешници. Ето истинската вяра, която дава духовното обрязване в сърцата ни; именно тя е Божията праведност. Трябва да благодарим на Исус. Трябва да благодарим за Неговото кръщение и кръв, които ни дават възможност да получим духовното обрязване.
1 Петрово 3:21 продължава: "Не измиването на плътската нечистота, но позива към Бога на чиста съвест". Нечистотия на човешка плът се измива не само защото човек вярва в Исус като свой Спасител. Вие можете да получите опрощението на греховете само чрез вяра, че всичките ви прегрешение бяха възложени върху Исус, когато Той прие кръщението от Йоан и проля кръвта Си на Кръста. Като признавате Исус за свой Спасител, вие намирате опрощението на греховете в сърцето си. Това се случва в сърце на всеки вярващ. Ако вярвате в Спасителя с цялото си сърце, вашите прегрешения ще бъдат простени, обаче вашата плът все още ще остава мръсна и ще продължава да съгрешава всеки ден. Но вие вече нямате грях. Вие получавате Божията праведност чрез вяра в това, че всичките грехове бяха възложени върху Исус, когато Той прие кръщението, и че в сърцата ви вече няма грях.
 
 
Трябва да вярвате в истината, за да я имате
 
В Йоан 1:12 е написано: "А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име."
Какви думи сте получили и приели? Трябва да приемате всичките неща направени от Божия Син. Какви бяха Божиите дела? Божият Син дойде на земята в подобието на греховната плът, а когато Той беше на тридесет години, прие кръщението, за да вземе върху Себе Си всичките грехове на човечество, и ни даде духовното обрязване, за да измие всичките ни грехове. След това Той умря на Кръста както Божият Агнец и извърши изкуплението за нас. Господ стана вечната жертва за всички грешници и навеки избави всички ние. Ето истинската вяра. Ние ставаме праведни чрез вярата в тази истина.
Можем ли да получим духовното обрязване само чрез вяра в кръвта на Исус? Не, не можем. Кръщението на Исус е измило нашите грехове, а наказанието, което Исус понесе на Кръста, като проля кръвта Си за грешниците, е станало изкупително наказание за вас и за мене. Ние сме избавени от грях и свободни от наказание, защото вярваме в евангелието на Божията праведност, което има в евангелието на кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста. Ако човек приема Исус като свой Спасител, това може да измие всичките грехове в сърцето на грешника. Да приемете в сърцата си духовното обрязване, и тогава Божията праведност ще стане вашата праведност.
 
 
Истинското духовно обрязване трябва да се случи в сърцето
 
В Римляни глава 2 апостол Павел казва: "Обрязване е това, което е на сърцето." Как можете да се обрежете в сърцето си? Това е възможно чрез вярата в това, че Исус Христос е дошъл на земята в човешка плът, че Той е приел кръщението, за да "вземе върху Себе Си греха на света", че Той е умрял, че е пролял кръвта на Кръста и че е възкръснал, за да стане нашият вечен Спасител. Апостол Павел каза, че обрязване трябва да бъде направено в сърцето и че вие можете да се обрежете в сърцата си чрез вярата в кръщението на Исус. Ако искате да приемете в сърцето си духовното обрязване, то вярвайте в кръщението на Исус. Тогава вие наистина ще станете Божии деца. Праведен е човек, който вярва, че кръщението на Исус и Неговата кръв са го освободили от грехове. Амин.
До двадесет девет години Исус водеше личен живот, като поддържаше Своето семейство, но когато беше на тридесет години, Той почна да води обществен живот. В продължение на Своя публичен живот Той е измил всичките грехове на човечество, Той е освободил всички грешници от греховете им. Първо дело, което Той е направил, за да освободи грешници от греховете и да ги направи праведници, беше кръщението. "Тогава идва Исус от Галилея на Иордан при Иоана за да се кръсти от него" (Матей 3:13). Защо Исус е приел кръщението? Трябва да знаем, че Той е направил това, за да вземе върху Себе Си всичките грехове на грешници. Трябва да разбираме истинското значение на Неговото кръщение. Кръщението е извършено, за да измием грехове, като ги възложим върху Исус. Затова Исус, за да вземе върху Себе Си прегрешения на грешници, поиска Йоан Кръстител да Го кръсти.
Кой е Йоан Кръстител, който кръсти Исус? Йоан е представителят на цялото човечество. В Матей 11:11-14 има добро обяснение на това. "Истина ви казвам: Между родените от жени, не се е въздигнал по-голям от Иоана Кръстителя; обаче, най-малкият в небесното царство, е по-голям от него. А от дните на Иоана Кръстителя до сега небесното царство на сила се взема, и които се насилят го грабват. Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Иоана; и, ако искате да го приемете, тоя е Илия, който имаше да дойде."
Във времето на Йоан Кръстител завърши ерата на Стария Божий Завет, защото дойде Исус, който трябваше да изпълни Божието обещание. Кои бяха хората, които трябваше да изпълнят обещанието на Стария Завет? Те бяха Исус и Йоан Кръстител. Йоан предаде грехове на Исус. Йоан Кръстител беше последният пророк на Стария Завет, който бе изпратен, за да предаде всичките грехове на Божия Агнец, който бе дошъл в Новия Завет. Йоан изпълни това задание, като възложи ръцете си върху главата на Исус според закона установен за системата от жертвоприношения. Всичките грехове на света бяха предадени на Исус, когато Той прие кръщението. "По този начин" Бог е дал духовното обрязване на цялото човечество.
Дръжте твърдо кръщението на Исус и Неговата кръв като източника на вашето изкупление. Исус вече е взел всичките грехове на света, а също е понесъл всичките възможни наказания. Евангелието на Божията праведност е истината, която ни казва за това, че Исус е приел кръщението и е пролял кръвта Си, за да измие всичките ни грехове. Сега ние можем да получим опрощението на греховете, само като приемем Божията праведност в сърцата си. Ако приемате това, ще можете да влезете в "Родословието на Исуса Христа, син на Давида, син на Авраама". Има хора, които вече знаят Божията праведност, и тези, които не знаят и все още не са с Исус. Слънце вече залязва. Повярвайте в кръщението на Исус и влезте в Него. Вярата в кръщението ще стане за вас масло, приготвено за празнуване на сватбата. Надявам се, че знаете тайната и че ще можете да приготвите масло за светилника, за да се срещнете с Господ Исус по време на второто пришествие чрез вяра в Неговото кръщение и кръв на Кръста.
Исус бе приел кръщението, за да измие грехове на всеки от нас. Исус е Божият Син и Самият Бог. Той е нашият Творец. Той е дошъл на земята по волята на Отца Си, за да ни осинови като Божии деца. За кого казват всичките пророчества на Стария Завет? Те предвещават Исус. Те са пророкували, как Той щеше да дойде на земята и щеше да вземе нашите грехове, за да ги унищожи. Според всичките старозаветни пророчества Исус дойде на земята преди около 2000 години и взе върху Себе Си всичките ни прегрешения чрез Своето кръщение. Той взе всичките грехове на човечество, от Адам и Ева до последния човек на земята.
Приемете духовното обрязване в сърцата си. "Обрязване е това, което е на сърцето" (Римляни 2:29). Ако вярвате в кръщението на Исус, то автоматически ще получите обрязването на сърцето си. Обрязването на сърцето означава отстраняване на грехове от сърцата ни, когато ние признаваме, че всичките грехове бяха възложени върху Исус в момента на Неговото кръщение. Вие ли сте получили обрязването на сърцето си? Посредством вярата в обрязването на сърцето "всичките грехове ще бъдат измити чрез вяра".
 
 
Наистина ли приемате истината на духовното обрязване в сърцата си? 
 
Вече са минали 2000 години откогато Исус е дошъл на земята, приел кръщението и умрял на Кръста. Днес ние само трябва да приемаме тази истина в сърцата си. "Обрязване е това, което е на сърцето." Ние можем да получим обрязване в нашите съзнания и сърца чрез вяра в тази истина. Всички ние сме получили спасението чрез вярата в Божията праведност. Даже когато на земята ще дойде Божият съд, ние няма да се боим. Тези, които вярват в Божията праведност, няма да получат Божието осъждане. Божият съд ще падне върху тези, които не приемат Божията праведност в сърцата си.
Защо християни, които днес вярват в Исус, всичко пак се заблуждават? Защо те живеят в силно страдание? Защото вярват само в кръвта на Исус. Днес трябва да признаете, че сте причинили страдания на Бога със своя упоритост; трябва да се върнете към истината, че Исус взе върху Себе Си всичките грехове, като бе кръстен в река Йордан. Тогава духовното обрязване ще има в сърцата ви.
Ако вярвате както в кръщението на Исус, така и в Неговата кръв, то духовното обрязване ще дойде в вашите сърца и вие няма да получите Божието наказание, но ще станете Божии деца. Бог ще стане вашият Отец, а вие ще бъдете представители на Неговия народ. Ако между вас има хора, които вярват в Исус, но осланят се само на Неговата кръв, бих искал да ги питам дали нашето духовно обрязване и Божията праведност са дошли само чрез кръвта на Кръста. Нашето спасение е дошло не само чрез кръвта, но и чрез кръщението на Исус, Неговата кръв и Духа.
 
 
Получаваме Божията праведност, като се съединяваме с Христа
 
Нека прочетем Римляни 6:3-8. "Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участвуваме в Исуса Христа, кръстихме се да участвуваме в смъртта Му? Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участвуваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото; като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с Него за да се унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече не греха. Защото, който е умрял, той е оправдан от греха. Но ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще и живеем с Него."
Стих 5 казва: "Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото." В Библията е написано, че заплатата на греха е смърт. Това означава, че всеки, който има грях, ще загине и ще отиде в пъкъла. Всички вие нямахте ли грях в сърцата си преди да сте повярвали в пълната истина за Исуса Христа? ─Да, имахте.─ Даже ако имате поне немного грехове, вие ще отидете в пъкъла и ще понесете наказание "в езерото, което гори с огън и жупел" (Откровение 21:8). Ако би трябвало да заплатим за нашите грехове, заплатата на които е смърт, никога не бихме могли да се спасим от грях. Затова Бог е изпратил Исус Христос на земята, е възложил всичките грехове на Него и Го е наказал вместо нас.
Бог ни е избавил, защото Той много ни обича. Бог Отец е изпратил Своя еднороден Син на света, е възложил на Него всичките грехове на света посредством кръщението и Го е разпнал с нокти, за да пролее кръвта Си като изкуплението на нашите грехове. Да вярваме в това означава да се съединим с Христа. Заплатата на греха е смърт. Всички ние имахме грехове в сърцата си и всички трябваше да отидем в пъкъла за нашите прегрешения. Обаче вместо нас заслужаващи пъкъла Сам Исус взе върху Себе Си нашите грехове в река Йордан, като се кръсти и като понесе наказанието на Кръста. И така, смъртта на Исус е станала нашата смърт благодарение на Неговото кръщение, което е измило всичките ни грехове. Такава е вярата на единство с Христа.
Мнозина все още по "религиозния" начин вярват в Исус. Те отиват на църквата и проливат сълзи, като признават своите грехове и се молят за опрощението. Още сега престанете да правите това и повярвайте в Божията праведност, а отново ще намерите мир с Бога в сърцата ви. Исус е приел кръщението и е умрял на Кръста за да ни избави, и надявам се, че вие ще повярвате в това евангелие.
Бог е открил опрощението на греховете за нас чрез Мойсей. Мойсей прие Божията заповед да отиде в Египет, за да освободи евреи, Божий народ. Затова той тръгна за Египет с жена и дете си на осел. В същата нощ посланик на Бога посрещна Мойсей и искаше да го убие. Тогава жената му Сепфора бързо взе остър камък, обряза крайната плът на сина си и, като я хвърли при нозете Мойсееви, рече: "Наистина ти ми си кървав младоженец" (Изход 4:25).
Истината на този стих е както следва. Даже Мойсеев син не беше един от Божий народ, докато не прие обрязването. Затова Бог искаше да го убие. Бог каза, че евреи няма да бъдат Неговият народ, ако не приемат обрязването. Обрязването на Стария Завет беше знак на принадлежност към Божия народ. Бог искаше Мойсей да разбере това. Затова Мойсеева жена бързо обряза крайната плът на сина си и я хвърли, като каза: "Наистина ти ми си кървав младоженец." Бог искаше да убие Мойсей, защото синът му не беше обрязан.
Даже ако човек беше наследник на Авраам, той би бил отлъчен от еврейски народ, ако не би приел обрязването. Само обрязани могат да ядат месо на пасхалния агнец и да помажат горния праг и двата стълба на вратата с кръвта на агнеца. И така само духовно обрязани могат да вземат участие в светото причастие. Но тези, които нямат такава вяра, никога няма да влязат в Божията праведност и затова няма да могат да участват в Божията слава.
Апостол Павел беше евреин. Той бе обрязан на осмия ден след рождението и възпитан при Гамалииловите нозе. Той беше вещ в Стария Завет. Затова Павел добре разбираше, защо Исус бе приел кръщението в река Йордан и защо Той трябваше да умре на Кръста. Ето защо той можеше да проповядва евангелието на водата и Духа с голяма увереност. Ето защо той каза: "обрязване е това, което е на сърцето" (Римляни 2:29). 
Разбира се, апостол Павел говореше по-често за смъртта на Исус на Кръста. Защо? Защото, даже ако Исус би извършил духовното обрязване на нашите грехове, ако Той не би бил разпнат на Кръста, с други думи, ако Той не би понесъл наказанието, ние не бихме били избавени. Ето защо Павел по-често говори за Кръста. Трябва да помните, че Кръстът е резултат и завършване на нашето духовно обрязване. Обаче днес повечето християни нямат даже най-малка представа за причинна връзка между кръщението на Исус и Неговата смърт на Кръста, и затова са обречени на пъкъла. Ако силата на вярата в духовното обрязване беше добре предадена от поколение на поколение, то днешното християнство не би било такова.
Мнозина са много благодарни, когато за първи път срещат Исус, но те се разочароват от неизменните си слабости и с течение на времето стават още по-лоши грешници. Даже след десет години на живота на вяра в Христос те могат да станат още по-лоши грешници. Могат ли да бъдат грешници даже след като са повярвали в Исус? Те пеят химни с такива думи.
"♪Плач няма да ме спаси! ♫ Макар че облях се в сълзи, ♫Това не успокои моите страхове, ♫Не изми многогодишни грехове! ♫Плач няма да ме спаси!... ♪Вяра в Христос ще ме спаси! ♫Позволи ми да вярвам в Твоя плачещ Син, ♫И в Неговите дела! ♪Да се сгуша в обятията Му. ♫ Вяра в Христос ще ме спаси. ♫"
Те пеят: "Плач няма да ме спаси. Вяра в Христос ще ме спаси." Но само с думи. Те се молят и проливат сълзи всеки път, когато извършват грях. "Боже, моля, прости ми. Ако ми простиш сега, отсега нататък ще бъда добър". Когато християнин извършва грях, той се изповядва, плаче и моли за опрощение, а след това чувства се по-добре. Но човекът, който прави това в продължение на много години, става по-греховен в сърцето си откогато за първи път повярва в Исус преди десет години. Този човек със съжаление пита: "Защо толкова рано повярвах в Исус? Трябва би било да повярвам в Него, когато съм на осемдесет години, или току пред последното ми издихание. Аз съм повярвал твърде рано". Това се случи, защото този човек трябваше да живее според Господната воля, но не направи така.
За всеки грях човек ще бъде наказан. Ето защо Исус прие кръщението, понесе наказанието на Кръста и проля скъпоценната Си кръв, за да ни избави от греховете. Той възкръсна на третия ден. Бог Отец възкреси Исус. Човекът, който вярва в духовното обрязване, трябва да води живота на проповядване на евангелието. Духовното обрязване свидетелства, че трябва да станем Божии чада, и в това се състои Божията праведност. Кръщението на Исус свидетелства, че всичките ни грехове са били възложени на Него и Неговата скъпоценна кръв на Кръста, с която Той заплати за всичките ни грехове, като прие наказанието.
Вярвате ли в Исус, но все още оставате греховни в сърцата си? Това е вяра на еретика. Тит 3:10 казва: "След като съветваш един два пъти човек, който е раздорник, остави го, като знаеш, че такъв се е извратил и съгрешава, та от само себе си е осъден." Тези, които имат еретическа вяра, от само себе си са осъдени като грешници. Те даже въпреки страха от смъртта настояват, че остават грешници. Те са твърде упорити за да изменят своето невярно разбиране. Бог казва на тези грешници: "Ти си еретик. Ти си грешник, Ти не си Мое дете и ще отидеш във вечния огън на пъкъла".
Тези, които вярват в Исус, обаче още не са приели Божията праведност и духовното обрязване на кръщението и кръвта на Исус, са християни-еретици и големи грешници, които не могат да признаят своята греховност пред Бога. Грешници, които не вярват в праведността на Исус, не могат да влязат в Неговото Царство.
Тези, които са станали праведници чрез вярата в Исус, имат свидетелството на духовното обрязване в сърцата си. Те свидетелстват за както следва: Исус е Бог, който се яви в плътта на човека, прие кръщението и проля кръвта на Кръста. Исус дойде на земята и бе кръстен от Йоан Кръстител, за да вземе върху Себе Си греха на света. Той понесе наказанието на Кръста, за да направи съвършена вярата на тези, които вярват в духовното обрязване. Исус възкръсна от мъртвите на третия ден и стана нашият жив Спасител. Това е истинското спасение на Божията праведност, която е се осъществила не само чрез кръвта, но чрез водата, кръвта и Светия Дух. Те са убедителни доказателства на духовното обрязване, които свидетелстват за съвършеното Божие спасение за нас.
Драги мои християни, приемете в сърцата си тази истина, че нашето спасение би било невъзможно само чрез кръвта на Исус; то е възможно само чрез водата, кръвта и Светия Дух. Бог е измил всичките грехове на света и напълно е унищожил наказанието за тях. Той е отнел не само моите грехове, но също и греховете на човечество, от греха на Адам до греховете на последния човек, който ще живее на земята. Той ги е унищожил с кръщението и кръвта Си. Духовното обрязване ще спаси всеки, който вярва в Божията праведност, извършена от Исус, който бе дошъл чрез водата и чрез кръвта.
Всичките грехове на света са били унищожени чрез кръщението на Исус от Йоан. Сега тези, които вярват в духовното обрязване, не могат да имат грях в сърцето си. Исус е възкръснал от мъртвите и чрез Своята праведност е възкресил душите ни загубени в грях. Бог ни търси чрез евангелието на кръщението на Исус, Неговата кръв и Духа, и сега ние можем да се избавим благодарение на духовното обрязване. Още преди сътворението на света духовното обрязване чрез Исус беше Божият план за вярващите. Сега вие, които вярвате в Божията праведност, също ще получите духовното обрязване.