Search

Проповеди

Тема 9: Посланието на апостол Павел до римляните

[ГЛАВА 1-5] Тези, които препятстват на истината чрез неправедност (Римляни 1:18-25)

(Римляни 1:18-25)
"Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятстват на истината чрез неправда. Понеже, това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създанието на това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците остават без извинение. Защото, като познаха Бога, не Го просвавиха като Бог, нито Му благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания, и несмисленото им сърце се помрачи. Като се представяха за мъдри, те глупееха, и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици; на четириноги и на гадини. Затова, според страстите на сърцата им, Бог ги предаде на начистота, защото да се обезчестят телата им между сами тях, - те които замениха истинския Бог с лъжлив, и предпочетоха да се покланят и да служат на тварта, а не на Твореца, Който е благословен до века. Амин."
 
 
На кого се открива Божият гняв?
 
Виждаме, че Апостол Павел проповядваше същото евангелие, което ние проповядваме. На кого се открива Божият гняв? Божият гняв се открива на грешници, които препятстват на истината чрез неправедност, тоест на тези, които имат грях в сърцето и спират истината със собствените си мисли. 
Апостол Павел ясно казва, че Божият гняв преди всичко се излива върху тези, които препятстват на истината чрез неправедност. Те ще бъдат съдени от Бога. Какъв ще бъде Божият гняв? Божият гняв ще хвърли тяхната плът и дух в пъкъла. 
Не трябва да мислим, че само плът ще бъде съдена, понеже хора имат също и дух. Затова Бог ще съди както дух, така и плът. Има хора, които препятстват на Господната праведност със своите суетни мисли. Има също такива, които имат грях и са против праведните. Божият гняв и Неговият съд се изливат върху тези, които имат грях в закоравелите си сърца и не се боят от Бога.
Апостол Павел казва: "Праведният чрез вяра ще живее" (Римляни 1:17). Той също казва, че Божият гняв и съд ще се излеят върху тези, които спират истината чрез неправедност. 
 
 
Невярващите ще получат Божия гняв
 
Истината на спасението е дадена от Бога за целия свят. Божията истина и любов разпространяват се по земята. Затова няма опрощението за тези, които не знаят Божията истина и любов. Бог ще съди всичките, които не вярват в евангелието на истината и тези, които са против него. 
Да мислим за тези хора, които не са получили любовта на истинското евангелие. Ние виждаме Божиите създания: вода, трева, дърво, небе, птици и така нататък. Как всичко това може да съществува без Божието сътворение? Библията казва: "Защото всяка къща се строи от някого; а Тоя, Който е устроил всичко, е Бог" (Евреи 3:4). Не те ли са виновни, че не вярват в Бога и в думите на Неговата истина? 
Затова тези, които не вярват в благодатта на опрощението на греховете, трябва да бъдат съдени от Бога. Тези хора настояват на еволюционно учение. Те твърдят, че нашата вселена е резултат на естествена еволюция. Те също казват, че преди около 15 милиарди години се случи така нареченият Голям взрив, а след това на земята възникна някакво живо създание. Те твърдят, че това първоначално живо създание се измени и еволюира в риби, животни и, най-накрая, в човека. Ако тази теория беше вярна, то след една или две хиляди години човек би еволюирал в друга форма на живот. 
"Понеже от създанието на това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците остават без извинение" (Римляни 1:20). Хора отхвърлят и отричат се от Бога, въпреки че могат нагледно да видят, че Бог е жив, когато наблюдават чудесата и тайните на природа, те явно видят, че Бог съществува. Невярващите ще получат Божия гняв. Много хора не прославиха и не благодариха на Бога, затова се заблудиха в своите помисли. Неразумното им сърце се помрачи; като се представяха за мъдри, те глупееха, и размениха славата на нетленния Бог срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици; на четириноги и на гадини. Очевидно е, че Божието наказание чака тези хора. Всичките хора, които не са новородени, ще получат Божия съд, независимо от това дали вярват в Исус или не. 
 
 
Бог предава невярващите на начистота
 
"Затова, според страстите на сърцата им, Бог ги предаде на начистота, защото да се обезчестят телата им между сами тях, - те които замениха истинския Бог с лъжлив, и предпочетоха да се покланят и да служат на тварта, а не на Твореца, Който е благословен до века. Амин. Затова Бог ги предаде на срамотни страсти, като и жените им измениха естественото употребление на тялото в противоестествено. Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разжегоха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслуженото въздеяние на своето нечестие" (Римляни 1:24-27).
Какво имат пред вид тези стихове? Бог изоставя хората, които почитат и служат на създанията, за да съгрешават колкото им е угодно. Той ги отдава под власт на сатана. Бог позволява на сатана да прави каквото знае. Затова ние непременно трябва да вярваме в Бога и да получим спасението. "Като и жените им измениха естественото употребление на тялото в противоестествено. Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разжегоха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслуженото въздеяние на своето нечестие." По този начин те отхвърлят Бога и именно това стана причина на СПИН. 
Бог е дал естественото употребление. Мъж трябва да живее с жена. Ако мъже живеят с мъже, а жени с жени, те отхвърлят това естественото употребление, което Бог е дал. Послание до римляни бе написано преди около 1900 години. Апостол Павел предсказа, че тези, които изменят естественото употребление на тялото, ще понесат наказанието за своето сексуално безредие. И в наши дни Божиите думи са станали действителност. Да, всички ние знаем, че СПИН преобладава особено между хомосексуалисти. 
Тези хора трябва да понесат наказанието за своите сексуални грехове. Божият гняв се открива на тези хора, които изменят естественото употребление на своя пол. Те заслужават да понесат наказанието на СПИН. Причината на тази болест без съмнение е невяра в Бога. Бог предава невярващите на развратен ум. С други думи, несъмнено това е Господното проклятие.
 
 
Те се противят на Божията праведност
 
Хората, които не искат да имат Бога в разума си, приличат на както следва: "Изпълнени с всякакъв вид неправда, нечестие, лакомство, омраза; пълни със завист, убийство, крамола, измама и злоба; шепотници, клеветници, богоненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, измислители на злини, непокорни на родителите си, безразсъдни, вероломни, без семейна обич, немилостиви; които, при все че знаят Божията справедлива присъда, че тия, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват ония, които ги вършат" (Римляни 1:29-32).
Какво тези, "които вършат такива работи", правят на тези, които вършат същото зло? Те ги "одобряват". А какво правят противници на Бога на праведните, които се подчиняват на Божието слово? Те преследват праведници, като казват: "Вие сте еретици". След като праведници повярват в Исус, те са преследвани заради праведността. Те са блажени. 
Хора съчувстват на тези, които живеят с плът. Колкото и да изглежда странно, те възразяват и препятстват на други да повярват в Исус и да станат праведни чрез опрощението на греховете. Такъв е животът на слугите на грях, защото те не вярват в Бога и не се подчиняват на думите на истината.
Затова невярващите и сатана твърдят, че ние не трябва нито да бъдем съвършено осветени нито да получим пълното опрощение на греховете, макар че ни позволяват да вярваме в Исус Христос. Невярващите и непокорни мислят и твърдят, че трябва да вярват в Исус, за да отидат на небето, макар че имат грях в сърцето си. Затова те са спокойни, когато вярват в Исус като грешници. Тези, които не знаят и не вярват в Бога, въпреки че са християни, не приемат Бога в своя ум и противят се на Него. Те противят се на Божията праведност. Те също боготворят сатана и своите грехове. Всички, които вярват в Исус, но не са новородени, приличат на тези хора. Има толкова много номинални християни, които не са новородени. Тези, които вярват в Исус, като имат грях в сърцето си, не се покоряват на думите на Божията истина и се противят на новородените християни, които са получили опрощението на греховете и са били осветени чрез вяра в истината на Исус Христос.
 
 
Тези, които не са новородени, противят се на новородените
 
Апостол Павел казва в Библията, че Божият гняв ще падне върху тези хора, които препятстват на истината чрез неправедност. Той също казва, че Божият съд се открива от небето против всяко нечестие и неправедност. Всичко на земята се случва според истината. А истината се състои в това, че Господ е измил всичките ни грехове. Божият съд се открива на тези, които са против истината и я задушават. Благодарение на Божието слово ние узнаваме, че всичките вярващи, които не са новородени, ще бъдат осъдени от Бога. Бог ще съди тези, които не са били новородени, даже въпреки че вярват в Исус.
Вярващите, които не са новородени, обичат да клеветят новородените със сърцата препълнени от злоба. Те ще отидат в пъкъла. Бог ще ги хвърли в пъкъла. Те са пълни със злоба и шепнат си против праведните. Грешници, които шепнат си против праведните, които имат опрощението на греховете, ще бъдат осъдени. Разбирате ли, какво имам пред вид? Трябва да съчувстваме на тях. Със своите грехове те се противят на Бога, като не осъзнават, че са против Него, и шепнат си: "Странно е, че те нямат грях. Това звучи странно".
Божият гняв ще падне върху тези, които се противят на Бога със свои зли дела. Тези хора получават удоволствие, когато други също правят така. Те казват, че правилно е да шепнат и да клеветят. Християните, които не са новородени, шепнат си и клеветят праведници. Те злословят и ненавиждат праведници, държат се гордо и сговарят се тайно за зли неща. Знаете ли, как те измислят зли неща? Те извършват зло, като обединяват своите усилия. Тези хора възпротивяват се на праведните с добри лозунги като: "Да вярваме в Исус. Да имаме правилна вяра. Да бъдем светлината на света." Те съгрешават, като се обединяват, защото не е интересно да съгрешават сами. 
Затова Бог казва в Псалми 2:4: "Тоя, Който седи на небесата, ще се смее; Господ ще им се поругае", понеже земните царе са против Бога. "О! Това е забавно! Никога нищо няма да се случи с Мене, независимо от това, как Ме предизвиквате. Вие сами Ме подкупвате, за да ви осъдя". Бог чака времето на съда, защото това е много смешно. 
 
 
Бог ще осъди тези, които осъждат праведници 
 
Тези, които възпротивяват се на Божията истина и не са се новородили, извършват грехове. Хората, които са се новородили, също са несъвършени и злонамерени. Но по същество тези групи хора се различават. Ние вярваме в Бога и в истината. Благодарение на Бога ние сме получили опрощението на греховете. Обаче те изобщо не вярват в Бога. Тези хора са против праведността и истината на Бога. "Затова и ти си без извинение, о човече, който и да си, когато съдиш другиго; защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш; понеже ти, който съдиш, вършиш същото" (Римляни 2:1).
Апостол Павел говори на евреи и християни, които не бяха се новородили и само спазваха закона. Те осъждат други, като казват: "Не убивайте, не прелюбодействайте, не крадете, а само служете на Бога". Но и те сами не спазват закона. Само Бог съди справедливо и само Негови деца, новородените, могат да съдят според Божието слово.
Тези хора трябва да бъдат осъдени, защото те произволно осъждат праведните. Бог ще осъди всички, които не са се новородили, тоест евреи и християни-последователи на легализъм. Божият гняв се открива на тези, които водят религиозен живот според закона, като не са се новородили, и които вярват, че ще попаднат в пъкъла, ако не подчиняват се на Бога, и че ще отидат на Небето, ако правят, както казва Бог. Човекът на вяра е този, който става праведен чрез вярата в Исус Христос. Трябва ясно да различаваме това. Тези, които могат да вярват в Бога и да водят благочестив живот, като не са новородени, осъждат праведните според собствените си мисли. 
Затова Бог непременно ще съди тези хора. Те не знаят, че осъждат себе си по собствени критерии. Вие, които съдите праведните, като не сте получили опрощението на греховете, като имате погрешна вяра и като нямате благодатта на Божията истина, мислите ли, че ще отбегнете Божия съд? Тези хора ще бъдат осъдени от Бога.
 
 
Божият съд е праведен
 
"А знам, че Божията съдба против тия, които вършат такива работи, е според истината" (Римляни 2:2). Ние сме сигурни, че Божият съд е според истината и против тези, които осъждат други, като не са се новородили, ако и да вярват в Исус. Трябва да знаем, че Бог изпраща тези хора в пъкъла и ги осъжда според Своята истина.
Бог изпраща грешници в пъкъла, тъй като Неговата истина е вярна и Божият съд е справедлив. Това дали човек ще отиде в пъкъла или не, зависи не от Доктрината на предестинация, която твърди, че "Бог обича някои хора и ненавижда други без причина". Но Бог избра всички хора в Исус Христос преди създанието на света (Ефесяни 1:4).
Всеки, който вярва, че Исус е измил всичките грехове, ще получи опрощението на греховете. Бог е предопределил това. Ето защо всички, които не са новородени, даже ако вярват в Исус, ще попаднат в пъкъла. Те ще отидат в пъкъла според Божия съд, и това е истина.
Божият съд, който изпраща грешници в пъкъла, е справедлив. Защо? Понеже те са отхвърлили велика любов на Бога и нито са получили Божието спасение, нито са повярвали в Него. Според истината Той трябва да изпрати в пъкъла всички тези, които не са новородени.
Някой може да каже: "Защо Бог не проповядваше евангелието на водата и Духа на мене?" Но Той не е ли направил това? Бог много пъти ви проповядваше за евангелието. Опитвайте се да получите спасението с широко отворени очи. В този свят само няколко църкви проповядват истинското евангелие. Обаче вие можете да познаете истината само когато действително я търсите. Колкото за мене, аз наистина исках да я намеря! Още когато не бях новороден, молих се след всяка проповед: "О, Господи, аз съм грешник пред Бога, даже въпреки че проповядвам Твоето слово на хора. Всичко, което казвам на хора, казвам също на себе си. Аз съм грешник. Моля, дойди при мене. Моля, спаси ме".
Не зная, колко силно исках да намеря истината. Бог иска да се срещне с всеки човек, който Го търси. Бог иска да даде изкуплението даже на тези, които не Го търсят. "Ще нарека мои люде ония, които не бяха мои люде, И тая възлюбена, която не беше възбюбена" (Римляни 9:25). Бог казва, че Той е нашият Спасител, който е дошъл на този свят, за да ни избави. Хората, които искрено търсят Бога, непременно ще се срещнат с Него. Тези, които не търсиха Бога, имат възможност да се срещнат с Господ, когато чуят думите на евангелието на водата и Духа от тези, които Го проповядват. Едни хора искат по-близко да се запознаят с евангелието, а други – не. Тези други ще отидат в пъкъла, тъй като са отхвърлили добрата вест.
Според Божията истина тези, които заслужават пъкъла, трябва да отидат там. Тези, които заслужават да влязат в Небесното Царство, ще влязат в него, като вярват в Исус, даже въпреки че не са направили нещо особено в живота си. Всичко това ще се случи чрез праведния Божий съд. 
Бог не изпраща един в пъкъла, а друг на Небето напосоки, по причина на своята фаворизация на някои хора. Обратно, Той осъжда хора според истината. Затова трябва да проповядваме евангелието. "И ти, човече, който съдиш ония, които вършат такива работи, мислиш ли, че ще избегнеш съдбата на Бога, като вършиш и ти същото? Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние?" (Римляни 2:3-4)
 
 
Исус вече е измил всичките грехове на света чрез своята любов 
 
Апостол Павел казва на грешници, на евреи и на християни-последователи на легализъм, които нито са получили любовта на Исус, нито са се новородили, за това, че те ще бъдат осъдени. Те са обречени на пъкъла. Но какво е евангелието? В Римляни 2:4 Бог казва: "Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние?" Божията любов се открива за всички и справедливо преобладава. 
Благодатта на Божието спасение е дарът за всички без изключение. Исус е измил всичките грехове на света. Исус съвършено ни е осветил. Той ли ни е избавил само от първородния грях и опрощава всекидневните ни прегрешения, когато ние се молим за опрощението на тях? Не. Господ е измил всичките грехове на света веднъж завинаги. Обаче тези, които възпротивяват се на Бога, не знаят за Неговата доброта и любов. "Как Исус ни е избавил? Как мога да казвам: "Аз съм безгрешен", въпреки че постоянно съгрешавам? Това е абсурд. Как Бог, ако и да е Спасителят и Господ Бог, можеше да измие всичките ми грехове, понеже непрекъснато съгрешавам?"
Така мислят хора, за които плът е важна, но Бог вече е измил всичките грехове на света със Своята любов. Господ е дошъл на този свят и абсолютно е измил всичките ни грехове. Господ знае всичките ни недостатъци и немощ (плът не може да не съгрешава). Обаче Той е унищожил всичките грехове на света веднъж завинаги със Своето кръщение и Своята кръв на Кръста. Господ много добре знае за греховността на плътта. "Аз съм ви избавил, защото зная, че вие ще съгрешавате до смъртта си".
Господ е измил всичките грехове на света. Като изкупи нашите грехове, Господ призна всички ние за Свои деца. Господ е бил наказан за греховете на хора и ги е направил праведници със Своя власт и истина (чрез кръщението на Исус от Йоан Кръстител в река Йордан). Господ ни даде възможност да станем праведници, Негови деца, и да влезем в небесното царство, като заплати за нашите грехове със Своя живот (с кръвта на Кръста). Господ направи грешници Свои праведни деца. 
 
 
Невярващите трябва да се разкаят и да обърнат сърцата си към Господа
 
"Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние?" Бог наказва тези, които презират и опровергават благост, търпеливост и дълготърпение на Бога. Несъмнено Исус е измил всичките грехове на света, а добрата вест е се разпространила по целия свят. Обаче хора както и преди отиват в пъкъла, защото не вярват в това. За да ни спаси от пъкъла, Исус изми всичките ни грехове, даже ако искахме да попаднем в пъкъла, като презирахме Неговото дълготърпение и благодат, Той все пак би ни избавил. 
Затова за да се спасим трябва да вярваме във водата и кръвта на Исус Христос. Да вярваме и да се спасим. Тези, които презират любовта и спасението на Бога, ще отидат в пъкъла. Пъкъл е мястото, което Бог е приготвил за тези, които отхвърлят благодатта на Неговото спасение и богатството на Неговата доброта. Невярващите вече са си купили билети за пъкъла. Хората, които са предопределени за пъкъла, трябва да се разкаят и да обърнат сърцата си към Господа. Ако не вярвате в истинското евангелие, никога няма да влезете в небесното царство.
 
 
Хора отиват в пъкъла, защото отхвърлят Божията любов
 
"А с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведната съдба от Бога" (Римляни 2:5). Хора на непокаяно сърце и тези, които не се разкайват, ще попаднат в пъкъла. Някои хора отиват на пъкъла, защото са отхвърлили великата любов на Бога. Грешници, които отхвърлят истината с упорити си сърца и следват собствени мисли, ще попаднат в пъкъла поради заплатата на греха. Тези, които отказват се да се изпълнят с Божията любов, но непрекъснато се молят с молитвите на покаяние, за да получат постепенно освещение, ще отидат в пъкъла. Като отхвърлят Господната любов, тези хора натрупват върху себе си Божия гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведният съд от Бога. 
Като замисли изкуплението, Бог реши да избави грешници и да ги направи праведни, още преди сатана разврати хора с грях. Бог изпрати Своя Син, за да ни избави и да ни направи праведни. Обаче грешници не са приели това. Те напълниха догоре чашата на Божия гняв, като отхвърлиха Божията любов, и ще бъдат съдени в деня на гнева, когато се открие праведният съд от Бога. Праведният Божий съд е да хвърли в пъкъла всички, които имат грях в сърцата си. 
Защо? Защото Бог е измил всичките грехове на света и чрез вярата е избавил всеки човек на земята. Невярващите непременно ще попаднат в пъкъла. Те упорито искат да отидат в пъкъла, но после ще съжаляват за своята безразсъдност. Ако грешници не приемат великата Божия любов, те ще наследят пъкъла. 
Хора считат, че Бог е несправедлив, защото изпраща някои хора в пъкъла, а други – на Небето, тъй като има власт. Обаче това не е вярно. Бог е създал пъкъла за тези, които упорито опровергават Неговата любов и истина, и именно пъкъл ще стане мястото, къде трябва да бъдат такива хора. 
В Библията е написано, че пъкъл прилича на огненото и жупелно езеро. Там има много извиващи се мръсни червеи за тези, които предпочитат да имат грях в сърцето си. Те могат да викат: "Не! Ненавиждам това място!" Но тогава Бог казва: "Аз съм измил всичките ви грехове, но вие казвате, че това не е важно, дали имате грях. Затова сега ви дарявам червеи като ваши приятели, понеже не искате да имате опрощението на грехове". "Не, Господи, ненавиждам това."
"Искахте това, въпреки че ненавиждате това място. Аз съм Господ на праведността. Аз съм ви дал, каквото искахте. Аз съм дал пъкъла на тези, които предпочитат да имат грях в сърцето." Такъв е справедливият Божий съд. Като живеят в този свят, хора съгрешават, затова трябва да знаят евангелието на спасението, което е измило всичките грехове на света. 
Хора ще наследят пъкъла поради жестокостта на сърцата им. Ние не трябва да бъдем упорити пред Бога. Трябва да вярваме, че Той вече е измил всичките грехове на света. Ние сме задължени да вярваме, даже ако не можем да видим. 
 
 
Бог казва, че Той вече ни е възлюбил
 
Бог ни казва, че Той вече ни е възлюбил: "Вече съм измил всичките ви грехове". Трябва да вярвате в това. Когато Бог казва, че Той е създал небето и земята, трябва да вярваме, защото Божието слово е истина. Вярата се започва от доверие в Божието слово. Хора вярват в нещо само тогава, когато разбират това със своите малки глави, и не вярват, когато не разбират. Невярващите, които не вярват, че Бог е избавил всички грешници от греховете, ще попаднат в пъкъла. Именно те решават се да отидат в пъкъла. 
Имаше един известен християнин, който публично обяви: "Аз признавам пред Бога, че съм грешник до смъртта ми". Той умря и непременно отиде в пъкъла. Той казваше на Бога: "Заявявам, че съм грешник пред Бога и никога няма да бъда праведен пред Него". Той настояваше на своята греховност до смъртта си. До последно издихание той отхвърляше Божията истина и любов. Тогава Господ каза: "Ти си толкова предан на вярата ти! Трябва да отидеш в пъкъла според вярата ти. Изпращам ти в пъкъла, понеже грешници не могат да влязат в небесното царство".
 
 
Ако бях повярвал
 
Човекът, който каза: "Заявявам, че съм грешник до смъртта ми," отиде в пъкъла. Даже Бог не може да помогне на такива хора. Тези хора не само провъзгласяват себе си грешници, макар че могат вдругиден да се окажат в пъкъла, но също учат вярващи, които се доверяват на тях: "Ние сме грешници до смъртта си и все още ще бъдем грешници даже когато ще стоим пред Бога". Поради това много вярващи също вървят по такъв религиозен път. Бог казва, че грешници ще попаднат в пъкъла. Обаче в наши дни множество християни спазват това погрешно учение. Бог казва, че тези християни вечно ще съжаляват, ще скърцат със зъби в горещи пламъци на пъкъла, като казват: "Де да повярвах; само да повярвах в това". 
"Ако бях повярвал, че Исус е измил всичките ми грехове, и ако бях се отказал от моите собствени мисли, то бих влязъл в небесното царство!" "Де да повярвах; само да повярвах в това". В пъкъла множество хора ще изричат тези думи. Те ще казват: "Ако бях повярвал, ако бях приел истината, то бих станал Негов син. Защо бях толкова упорит..."
По това време ние, праведните, ще питаме Бога: "Господи, покажи ни, молим, какво се случва сега с грешници, с тези, които преследваха нас, праведни". "Не, това не е добре за вас, Мои деца, защото сърцето ви ще боли, ако видите свои познати между тях. Искате ли наистина да видите как страдат вашите познати?" "Молим, покажи ни само един път!" Някога Господ ще може да ни покаже това. Защото Той е великодушен. Нека предположим, че ще видим, какво се случва в пъкъла. Там ще има много викове: "Само ако бях повярвал, само ако бях повярвал". И тогава ще питаме: "Откъде е този шум? Те пеят ли?" "Внимателно послушайте дали те пеят или съжаляват?" Мъже и жени в тези пламъци пеят в хор и съжаляват: "Само ако бях повярвал".
Упорити ще отидат в пъкъла, ако не бъдат упорити по правилния начин. Трябва силно да се държим за вярата в истината. Не трябва да бъдем нерешителни. Ние сме задължени да бъдем настойчиви, когато трябва да бъдем настойчиви. Трябва да бъдем упорити по правилния начин и да не бъдем упорити, когато не трябва. 
 
 
Бог ще въздаде на всеки според делата му
 
Бог "ще въздаде на всеки според делата му: вечен живот на тия, които с постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие" (Римляни 2:6-7). Бог ще въздаде на всеки човек според делата му и ще го съди според делата му. "Да въздавам" означава "да възнаграждавам според делата". Кой човек с постоянство в добри дела търси слава, чест и безсмъртие? Този, който вярва в съвършеното Христово спасение.
На земята има много хора, но Бог дава вечния живот само на тези, които остават с праведността и вярват в Неговата истина, независимо от това, какво казват други. Бог дарява славата на вечното Царство на тези, които искат да станат праведници и да имат щастлив живот във вечността. Те търсят слава, чест и безсмъртие с постоянство в добри дела, като желаят да станат Божии чада. Те ще остават с праведността и ще продължават да вършат добро, за да спазват Божията праведност. На тези хора Бог дава вечния живот. Бог им дава възможност да живеят вечно и ги прави Свои деца. Божии чада стават богове в Неговото Царство. 
"А пък гняв и негодувание на ония, които са твърдоглави и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата" (Римляни 2:8). "На ония" означава групата хора, които се противят на праведници. Негодувание и гняв на Бога падат на тези, които не се подчиняват на Неговата праведност, са свадливи и не слушат истината. Бог ги хвърля в пъкъла. Тези, които не са новородени и не се подчиняват на истината, са свадливи и заедно се противят на истината.
Тези, които не са новородени, са свадливи и обичат да правят фракции. В продължение на корейската история нашите прадеди създаваха различни фракции и съперничиха си в политически въпроси. Това, каква група беше управляваща зависеше от това, кой стана крал. Когато някой от династия Ли беше крал, хора от династия Ли бяха назначени на високи обществени постове, а другите бяха изгонени и преследвани. Но когато семейство Ким седеше на трон, всичко изцяло се изменяше. Хора формираха фракции за собствено си преимущество, не за право дело. 
Нещо подобно се случва в съвременното християнство. Християни са заети с формиране на различни секти. Защо? За да могат заедно да се противят на истината. Те единодушно казват, че са греховни, въпреки че Исус е измил всичките грехове на света. Те преструват се, че са праведни и спасени, но се противят на истината. Те осъждат праведници като еретици, като казват, че естествено е да имат грях. Господ казва, че грешници, които се противят на праведници, са неправи и трябва да отидат в пъкъла.
Тези, които се покоряват на истината и на Бога, спазват Господните думи. Ние, праведници, вярваме, че Божият съд е според истината.
 
 
Могат ли християнски секти да ни водят в небесното царство?
 
Никои секти не могат да ни водят в небесното царство. Жена ми един ден разяри свекърва си, като й каза: "Никоя религиозна организация не може да Ви води в небесното царство". Честно казано, досега не мога да разбера, защо майка ми беше сърдита за това твърдение. Мислите ли, че религиозна организация може да ви води в небесното царство? Всеки от нас поотделно получава спасението и влиза в небесното царство чрез вяра в Божието слово. Могат ли религиозни организации на презвитерската църква да ви пуснат да влезете в небесното царство? Може ли баптистката църква? Може ли църквата на адвентистите от седмия ден? Не. Ние можем да влезем в небесното царство само като вярваме в опрощението на греховете, което Исус е приготвил за нас. 
 
 
Трябва да оставаме в Божията църква 
 
Измежду всички християни апостол Павел ясно е отделил грешници, които ще отидат в пъкъла, от праведници, които ще влязат в небесното царство. Евангелието е еднакво за всички, както за евреи, така и за гърци. В Римляни гърци означават езичници, а евреи означават израилтяни. Външност на хора няма значение за Бога. Бог търси хората, които с цяло сърце вярват в Божието слово. Вярвате ли, че Исус е Бог? Вярвате ли, че Исус е нашият Спасител? Ние можем да влезем в небесното царство, ако вярваме, че Исус е унищожил всичките грехове на света със Своето кръщение. Трябва да вярваме в тази истина и никога да не отстъпваме от нея. Светият Дух, който пребъдва в нас, не ни позволява да предадем вярата ни и помага да побеждаваме нашите неприятели, когато над главите ни виси опасност. 
В Библията има притча за четири вида поле, но някои поля означават тези, които не могат да се спасят. Семе посяно на тези поля умира, щом напъпва. Това е същото като да сеем мъртво семе. Това ще даде същия резултат, а именно смърт. Тогава можем ли да поддържаме своята вяра самостоятелно? Не. Ние можем да имаме силна вяра само благодарение на Господа, който ни дава сила, за да можем да устояваме на всички трудности, и лека на всички духовни болести, когато оставаме при истинската лоза.
Божията църква е лоза. Господ ни дава благословението, лекове, утеха и вяра да устояваме на гонения, като пребъдваме в Божията църква. Но какво ще се случи с нас, ако не оставаме при истинската лоза. Ние скоро ще умрем. Сърцата на праведници не могат да се борят със сатана, даже ако имат големи способности и сила, затова накрая те отслабват, ако с готовност не се съединяват с Божията църква. Разбирате ли това? Те постепенно падат и стават все по и по-безполезни. В Библията е написано: "Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората" (Матей 5:13).
Даже праведници не са годни за нищо, ако живеят настрана от църквата. Те могат да бъдат благословени и да дават на хора светлината си само тогава, когато остават в църквата. Обаче те ще загинат, ако живеят настрана от църквата, и няма да могат да преодолеят свят, когато заблуждават се в света, като живеят настрана от църквата. Колко време вие ще можете да поддържате собствени си убеждения? Колко време ще можете да живеете отделно от църквата? Даже Божиите слуги няма да могат дълго да съществуват така. Обаче ако ние пребъдваме при лозата, нашето семейство ще бъде спасено и множество хора ще получат опрощението на греховете чрез нас. Къде отиде Лот, когато последва плътски желания? Той отиде в Содом. Там той добре живееше. И какъв беше резултат? Той бе разрушен. В Библията е написано, че всичките потомци на Лот са били разрушени. Моавците и амонците бяха от Лотови дъщери.
Защо потомците на Лот, праведния човек, бяха против Бога? Защото Лот бе се отвърнал от църквата. Аз не съм разочарован от лоши времена, защото Бог е основал Своята църква. Бог благославя църквата, където се събират праведници, и става Пастир и Господ на църквата за всеки праведник. Това е Неговото обещание и уверение. 
"Защото тия, които са съгрешили без да имат закон, без закон ще и погинат; и които са съгрешили под закон, под закон ще бъдат съдени. Защото не законослушателите са праведни пред Бога; но законоизпълнителите ще бъдат оправдани, (понеже, когато езичниците, които нямат закон, по природа вършат това, което се изисква от закона, то, и без да имат закон, те сами са закон за себе си, по това, че те показват действието на закона написано на сърцата им, на което свидетелствува и съвестта им, а помислите им или ги осъждат помежду си, или ги оправдават)" (Римляни 2:12-15).
Днес човекът, който не отива на църквата, не знае закона. Съвестта му става закон, защото не знае закона. Човек извършва зло, въпреки че в съвестта си знае, какво е добро и какво е лошо. Тогава това е грях и човек трябва да търси Господа, за да се спаси от грях. Бог се среща с всеки, който наистина желае да Го намери.
Ние трябва да търсим Неговата милост пред Бога и да вярваме в Него. Трябва да вярваме в Него, като забравим своята гордост. Трябва да живеем чрез вяра. Не трябва да оставяме Божията църква; трябва да търсим, да вярваме и да пребъдваме в църквата. Ако ние пребъдваме в Църквата, Бог не ни изгонва, ако и да сме немощни и слаби.
 
 
Грехът на евреите
 
Като отдели евреи от тези, които вървят в небесното царство, апостол Павел започва да проповядва евангелието на тях в голям мащаб.
"Но ако ти се наричаш юдеин, облягаш се на закон, хвалиш се с Бога, знаеш Неговата воля, и разсъждаваш между различни мнения, понеже се учиш от закона: ако при това си уверен в себе си, че си водител на слепите, светлина на тия, които са в тъмнина, наставник на простите, учител на младенците, понеже имаш в закона олицитворение на знанието и на истината, тогава ти, който учиш другите, учиш ли себе си? Ти, който проповядваш да не крадат, крадеш ли? Ти, който казваш да не прелюбодействуват, прелюободействуваш ли? Ти, който се гнусиш от идолите, светотатствуваш ли?" (Римляни 2:17-22)
Трябва да знаем следното. Първоначално Бог говореше на евреи, затова те имаха Божието слово и системата от жертвоприношения. Чрез евреи Той обеща Месия, и показа Своя план чрез Своите еврейски слуги. И така, Мойсей и всичките пророци бяха евреи. Обаче евреи мислиха, че знаят, какво Бог обича и какъв е Неговият закон, като усърдно декламираха и учиха наизуст Божието слово. Но апостол Павел каза: "Но ако ти се наричаш юдеин, облягаш се на закон, хвалиш се с Бога." Юдеи не бяха избавени, въпреки че хвалиха се с Бога и добросъвестно принасяха жертвите. Тези, които ненапълно вярват, че Исус е техният Спасител, са прилични на тези, които изобщо не вярват в Него. Това значи, че те не вярват нито в Божието обещание да ги избави чрез жертвоприношения нито в Исус Христос като Спасител. 
Юдеи ще попаднат в пъкъла, защото не вярват в Исус като свой Спасител. Те безполезно възлагаха ръце върху глави на жертвени животни. Във времена на старозаветен пророк Малахия юдеи не вярваха в това, че "полагането на ръце" означава "предаване на грехове". Вярата им беше правилна до време на Давид, но вече от Соломон тя почна да се колебае. В епохата на разделеното Царство те се покланяха на други богове като Ваал и Ашера, като едновременно продължаваха да принасят формални жертвоприношения в Храма. Да принасяме формални жертвоприношения е едно и същото, като да не вярваме в Него. Бог се радва, когато вярваме в Него и спазваме Неговите думи. 
В системата от жертвоприношения на скинията грехове на човека бяха предавани на жертвено животно посредством полагането на ръце върху главата на животното. Като учиха други хора, сами свещеници не вярваха в предаването на греховете, ако и да знаеха какво е добро и какво е лошо. Това беше грехът на евреите. Грехът на юдеите беше да не вярват в истината на Божието слово и едновременно да го проповядват на хора, като безпрекословно да знаят Неговото слово.
"Но ако ти се наричаш юдеин, облягаш се на закон, хвалиш се с Бога, знаеш Неговата воля, и разсъждаваш между различни мнения, понеже се учиш от закона: ако при това си уверен в себе си, че си водител на слепите, светлина на тия, които са в тъмнина, наставник на простите, учител на младенците, понеже имаш в закона олицитворение на знанието и на истината." Павел ясно изтъква греха на невяра между юдеите.
 
 
Да вярваме в Исус с грехове в сърцата си е да оскверняваме Бога
 
Днес повечето християни правят същата грешка, както и юдеите, за които е написано в Библията. "Ти, който се хвалиш в закона, опозоряваш ли Бога като престъпваш закона? Питам това, защото според както е писано, поради вас се хули Божието име между езичниците" (Римляни 2:23-24). Да вярваме в Исус неправилно означава да оскверняваме името на Бога. Ние оскверняваме името на Бога, ако не вярваме в това, което Исус е направил, и ако не сме се новородили. 
Ние оскверняваме Бога, ако вярваме в Исус, като не сме новородени. "Понеже обрязването наистина ползува, ако изпълняваш закона; но ако си престъпник на закона, тогава твоето обрязване става необрязване. И тъй, ако необрязаният пази наредбите на закона, не ще ли неговото необрязване да му се вмени за обрязване? и оня, който остане в природното си състояние необрязан, но пак изпълнява закона, не ще ли осъди тебе, който имаш писан закон и обрязване, но си престъпник на закона? Защото не е юдеин оня, външно такъв, нито е обрязване онова, което е вънкашно в плътта; но юдеин е тоя, който е такъв вътрешно; а обрязване е това, което е на сърцето, в дух, а не в буквата; чията похвала не е от човеците, а от Бога" (Римляни 2:25-29). Всички ние трябва да приемем думите на Исус в нашите сърца.
 
 
Какво беше по-рано, обрязването или законът?
 
Какво беше по-рано, обрязването или законът? Какво Бог даде първо на Израел? Бог заповяда на Авраам да бъде обрязан. Авраам нямаше законен син, макар че беше на 99 години. Обаче Бог му обеща син, когато Авраам беше на 75 години. Бог каза на Авраам: "Излез да видиш. Аз ще ти дам толкова потомци, колкото звездите на небето". Авраам повярва на Бога и чакаше 25 години. И накрая след 25 години обещанието бе изпълнено. Син бе му даден, когато Авраам беше на 100 години. Той чакаше 25 години, ако и да беше малко разочарован и бе направил много грешки. Освен това, Бог също обеща да даде на него и на потомците му обетованата земя, Ханаан, която духовно означава небесното царство.
Като обеща небесното царство, Бог заповяда на Авраам и на всичките мъже от дома му да бъдат обрязани. Бог каза, че обрязването ще бъде знак на завета между тях и Бога. Затова Авраам обряза крайната си плът. Същия ритуал изпълваха всичките мъже от дома му. Обрязване е същото, като вярата ни, чрез която вярваме и приемаме евангелието на истината. 
 
 
Израел е отхвърлил обрязването на сърцето 
 
Обаче юдеите хвалиха се с това, че бяха потомците на Авраам и с това, че бяха обрязани, и питаха арогантно езичници: "Били ли сте обрязани?" Трябва да бъдем обрязани в сърцето. Ние сме избавените, когато приемаме истината, която казва, че Исус е измил всичките грехове на света, и вярваме в това с цялото си сърце. 
Никоя друга страна не беше окупирана по-дълго от Израел. В продължение на две хиляди години те бяха в дълбока скръб като бездомна нация. Бог наказа Израел. Защо? Защото не са повярвали. 
Те са осквернили името на Бога, защото не са повярвали, въпреки че Бог възлюби Израел и искаше да вярват, че Господ е измил всичките им грехове. Той искаше да победи неприятелите им като Пастир на Израел, и искаше да им даде благословение, любов и слава. 
Бог обеща да подари небесното царство на всички хора и да ги направи Свои деца, ако те повярват в Него с цяло сърце и ако получат опрощението на греховете. По примера на Израел Бог предупреждава всички хора на земята, че Той ще ги изпрати в пъкъла, ако не приемат Неговото обещание. 
Бог обеща, че всеки, който вярва в Неговата праведност, ще получи благословението обещано от Исус, даже ако делата на човека са недостатъчни за това. Единственият начин да отбегнем Божието наказание е да вярваме в евангелието. Повярвайте в него, и тогава вие ще се спасите и ще отбегнете пъкъла. 
Господната милост да бъде с всички души.