Search

Проповеди

Тема 9: Посланието на апостол Павел до римляните

[ГЛАВА 3-2] Спасението от греховете само чрез вяра (Римляни 3:1-31)

(Римляни 3:1-31)
"Тогава, какво предимство има юдеинът? или каква полза има от обрязването? Много във всяко отношение, а първо, защото на юдеите се повериха Божествените писания. Понеже, ако някои бяха без вяра, що от това? тяхното неверие ще унищожи ли Божията вярност? Да не бъде! но Бог нека бъде признат за верен, а всеки човек лъжлив, според както е писано:
- "За да се оправдаеш в думите Си, 
И да победиш, когато се съдиш".
Но ако нашата неправда изтъква Божията правда, що има да кажем? Несправедлив ли е Бог, когато нанася гняв? (По човешки говоря). Да не бъде! понеже тогава как Бог ще съди света? Обаче, казваш ти, ако с моята невярност Божията вярност стане по-явна, за Неговата слава, то защо и аз, въпреки това, да бъда осъждан като грешник? И защо да не вършим зло, за да дойде добро? (както някои клеветнически твърдят, че ние така говорим). На такива осъждането е справедливо. Тогава що следва? Имаме ли ние някакво предимство над езичниците? Никак; защото вече обвинихме юдеи и гърци, че те всички са под грях. Както е писано: - 
"Няма праведен ни един; 
Няма никой разумен, 
Няма кой да търси Бога. 
Всички се отклониха, 
заедно се развратиха; 
Няма кой да прави добро, няма ни един". 
"Гроб отворен е гърлото им;
С езиците си ласкаят". 
"Аспидова отрова има под устните им" 
"Техните уста са пълни с клевета и горест". 
"Нозете им бързат да проливат кръв; 
Опустошение и разорение има в пътищата им; 
И те не знаят пътя на мира", 
"Пред очите им няма страх от Бога". 
А знам, че каквото казва законът, казва го за ония, които са под закона; за да се затулят устата на всекиго, и цял свят да се доведе под съдбата на Бога. Защото ни една твар няма да се оправдае пред Него чрез дела изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха, А сега и независимо от закон се яви правдата от Бога, за която свидетелствуват законът и пророците, сиреч правдата от Бога, чрез вяра в Исус Христа, за всички и на всички, които вярват; защото няма разлика. Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса, Когото Бог постави за умилостивение чрез кръвта Му посредством вяра. Това стори за да покаже правдата Си в прощаване на греховете извършени по-напред, когато Бог дълготърпеше, - за да покаже, казвам правдата Си в настоящето време, та да се познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярвя в Исуса. И тъй, где остава хвалбата? Изключена е. Чрез какъв закон? чрез закона на делата ли? Не, но чрез закона на вярата. И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без дела на закона. Или Бог е Бог само на юдеите, а не и на езичниците? Да, и на езичниците е. Понеже същият Бог ще оправдае обрязаните от вяра и необрязаните чрез вяра. Тогава, чрез вяра разваляме ли закона? Да не бъде! но утвърждаваме закона." 
 
 
Неверието на хора не може да унищожи Божията вярност 
 
Апостол Павел казва, че изпълнението на закона и изкуплението на Божията благодат са ни били дадени не за нашите дела, но само чрез вяра. Ние сме избавени от нашите грехове и ставаме праведни благодарение на Божието спасение. "Тогава, какво предимство има юдеинът? или каква полза има от обрязването? Много във всяко отношение, а първо, защото на юдеите се повериха Божествените писания. Понеже, ако някои бяха без вяра, що от това? тяхното неверие ще унищожи ли Божията вярност? Да не бъде!" (Римляни 3:1-4)
Преимущество на евреи се състои в това, че Божието слово е било поверено именно на евреи. Те живееха, като знаеха Божието слово от своите прародители. Тъй като именно на евреи Бог е поверил Своето слово и то беше предавано от тях от поколение на поколение, евреи мислеха, че те са по-добри от езически народи. Обаче Библията казва, че Бог изостави евреи, защото те не бяха повярвали в Исус, който ги бе избавил от греховете.
Апостол Павел казва: "Понеже, ако някои бяха без вяра, що от това? тяхното неверие ще унищожи ли Божията вярност? Да не бъде!" Неверието на хора не може да унищожи Божието спасение. "Божията праведност" означава "Божията вярност." Той има пред вид, че Божията вярност и спасението от грях не могат да бъдат унищожени, даже ако евреи не вярват в тях. Думите на Божието обещание за това, че Той спасява всеки вярващ, не са анулирани, даже ако те не вярват в тях.
Ако евреи не вярват, езичници ще повярват. Бог казва, че всеки, който ще повярва, ще се спаси. Затова въпреки че именно на евреи Бог бе поверил Своето слово, Той се е отвърнал от тях, защото те не бяха повярвали в това, че думите на истината бяха били изпълнени според Божието обещание.
Апостол Павел твърди както следва: Бог е подарил спасението на всички хора. Бог беше обещал това в Стария Завет и осъществи Своето обещание, като изпрати на света Своя единороден Син Исус Христос. Някои хора вярват в Божието евангелие, обаче други не вярват. Затова тези, които вярват, са благословени да бъдат Божии синове, именно както Той беше обещал. И Божието благословение не е анулирано независимо от това, колко хора вярват в него.
 
 
Всеки, който вярва в истината, може да получи великата Божия любов 
 
Всеки, който чува словото на истината и вярва в него, може да получи великата Божия любов, но невярващите твърдят, че Бог е лъжец. В действителност Бог е изпълнил Своето обещание, въпреки че невярващи в това са изключени от Божието спасение, тъй като не приемат благодатта на опрощението на греховете.
Апостол Павел казва: "Понеже, ако някои бяха без вяра, що от това? тяхното неверие ще унищожи ли Божията вярност? Да не бъде!" Бог е обещал и изпълнил Своето обещание, Той е дал Своето спасение и слава на всички хора.
Кой според Библията е Божият дар? Библията казва, че Бог Отец е изпратил Своя единороден Син и е подарил благодатта да станат Негови деца на тези, които вярват в опрощението на прегрешения чрез Неговия Син. Още преди създанието на света Бог замисли да даде на всички хора благодатта да станат Негови деца и чрез Своята праведност да подари спасението от греховете. И Той изпълни Своето обещание. Тези, които вярват, имат благословението според Божието слово, но невярващите ще бъдат осъдени според словото.
Невярващите трябва да отидат в пъкъла. Бог създаде Закон, за да можем да се спасим чрез вяра в Неговото Слово. Той също казва, че Божията праведност никога няма да бъде унищожена, даже ако хора не вярват в нея. Ние намираме благословението, като приемаме верността на Божието спасение. Бог казва: "Бог нека бъде признат за верен, а всеки човек лъжлив, според както е писано: - "За да се оправдаеш в думите Си, И да победиш, когато се съдиш" (Римляни 3:4).
Всеки човек е лъжец, а Бог е праведен. Защо? Защото Бог казва: "Според както е писано: - "За да се оправдаеш в думите Си, И да победиш, когато се съдиш." Бог казва, че Той предварително обещава и благославя тези, които ще бъдат благословени; Той проклина тези, които ще бъдат проклети. За Бога справедливо е да благославя вярващите и да проклина невярващите. Бог казва: "Бог нека бъде признат за верен, а всеки човек лъжлив."
"За да се оправдаеш в думите Си, И да победиш, когато се съдиш." Бог казва, че Той ще спаси хора според Своето слово. Словото стана плът, пребиваваше между нас и ни е спасило. И така, Господ е праведен чрез Своето слово.
Господ е победил сатана посредством записаното Божие Слово. Господ е справедлив и верен пред Себе Си, пред сатана и пред всичките духовни същества, защото Той е изпълнил, каквото бе обещал. Обаче хора не са верни. Тяхното поведение бързо се изменя, когато те са в неизгодно положение. Бог обратно никога не е изменял Своето обещание. Затова апостол Павел казва, че нашата вяра трябва да се базира на Божието слово.
 
 
Неправедността ни изтъква Божията праведност
 
В Римляни 3:5 е написано: "Но ако нашата неправда изтъква Божията правда, що има да кажем? Несправедлив ли е Бог, когато нанася гняв? (По човешки говоря)." Всички хора са несправедливи, но какво можем да кажем, ако неправедността им изтъква истината на Божието спасение? Какво да кажем, ако нашите грехове показват Божията праведност?
Божията праведност се открива още повече чрез нашите грехове и неправедност. Бог наистина е праведен. Той е Господ на спасението, Спасител и праведен Бог, който бе обещал да ни спаси със Своето слово и е изпълнил каквото обещаеше. Какво ще кажем, ако Божията праведност се открива чрез нашата слабост? Нашето несъвършенство още повече разкрива Божията праведност, защото ние съгрешаваме до смъртта си.
Как можем да знаем, че Господ е Бог на любовта? Ние можем да знаем това чрез нашето несъвършенство. Божията любов се разкрива чрез нас, защото ние съгрешаваме до последния ден на живота си. Господ казва, че Той е измил всичките грехове на света веднъж завинаги. Божията любов би била несъвършена, ако Той обичаше само добри хора, които не са съгрешили. Само чрез искрената Си любов Бог приема нас, грешници, недостойни за Неговата любов. 
Ние, хора, сме несправедливи и изменяме на Бога. Ние не вярваме в Него и нямаме нищо добро пред Господа. Грешници са тези, които извършват само зло, но Исус, който ни е избавил от всичките ни грехове и беззакония, е извършил Божията любов към нас.
Бог казва, че благодарение на Неговата праведност и любов Той е изпратил Своя единороден Син, за да ни избави от тъмнината и проклятията на сатана, когато хора съгрешиха и трябваше да отидат в пъкъла вследствие на измама на сатана. Ето какви са Божията любов и благодат.
"Но ако нашата неправда изтъква Божията правда, що има да кажем?" – казва апостол Павел. Мисли на вярващите и на тези, които не вярват, разделят се в този стих. Невярващите опитват се да бъдат добри, за да влязат в небесното царство и да бъдат благословени от Бога. Но Павел прави противен коментар, като казва: "Но ако нашата неправда изтъква Божията правда, що има да кажем?" Павел казва, че ние, хора, не можем да извършим Божията праведност, но само съгрешаваме пред Него, и че нашето зло само изтъква истинската Божия любов. Да, това е истина. Всички хора са порочни и злонамерени. Те не могат да бъдат праведни, обаче Господ ги е избавил от всичките грехове.
 
 
Ние сме избавени от Божията праведност
 
Апостол Павел казва, че хора не могат да бъдат праведни и са хванати в капана на собствени прегрешения. Господ е избавил грешници от техните прегрешения и ги е възлюбил. Ние имаме нужда от Неговата съвършена любов, защото не можем да не съгрешаваме ежедневно. Ние сме получили спасението само благодарение на абсолютната любов на Исус, Неговата благодат и дара на спасението чрез Исус Христос.
Апостол Павел казва, че той дължеше спасението си на Божията праведност. Каквото Бог направи, за да избави всички грешници от техните прегрешения, показва Неговата праведност. Павел казва, че вярата в евангелието го е спасила. Божията праведност се разкрива в евангелието на водата и Духа. Нашето спасение зависи от праведното Божие дело, което Той е извършил за нас. И така, грешници са избавени от техните прегрешения чрез вяра. Но тези, които не са новородени, мислят, че трябва да бъдат добри за да влязат в небесното царство.
Апостол Павел не мисли, че ние извършваме зло умишлено, но хора отиват в пъкъла, защото опитват се да правят добри дела, като не са получили Божията праведност. Те трябва да се разкаят, за да се върнат към вярата и да повярват в спасението, което Бог е дал, за да отбягнат пъкъла.
Кой може да прави добро пред Бога? Никой. Тогава как може грешник да се освободи от всичките си прегрешения? Той трябва да измени своите мисли. Апостол Павел казва, че той е получил спасението чрез вярата. Но какво мислят хора? Хора мислят, че могат да бъдат избавени, правейки добри дела, и затова не могат да намерят спасението. Тези, които са получили спасението от своите прегрешения чрез вярата в Исус Христос и имат съвършеното опрощение на греховете, се хвалят само с Божията праведност и я възвеличават. 
Но тези, които не са новородени, въпреки че вярват в Исус, мислят, че могат да влязат в небесното царство чрез добри дела. Вярата им е погрешна. Вярата на апостол Павел е вяра на новороден човек. Тези, които не са новородени, въпреки че мислят, че вярват в Исус, имат погрешна вяра, защото опитват се да прибавят към нея своите дела. Обаче ние получаваме спасението не защото прибавяме добри дела към нашата вяра, но защото вярваме в Божията праведност: в кръщението на Исус и в Неговата смърт на Кръста.
 
 
Праведници не могат нарочно да съгрешават
 
"Но ако нашата неправда изтъква Божията правда, що има да кажем?" В Библията е написано, че чрез нашата неправедност ние само изтъкваме Божията праведност и Неговата любов към нас. В Библията също е написано: "Обаче, казваш ти, ако с моята невярност Божията вярност стане по-явна, за Неговата слава, то защо и аз, въпреки това, да бъда осъждан като грешник? И защо да не вършим зло, за да дойде добро? (както някои клеветнически твърдят, че ние така говорим). На такива осъждането е справедливо" (Римляни 3:7-8). Имена на невярващите са записани в Книгата на съда, и те ще бъдат хвърлени в огненото езеро. Затова всичките невярващи трябва да се разкаят, за да се върнат и да повярват в спасението извършено чрез водата и чрез кръвта.
Апостол Павел казва: "Несправедлив ли е Бог, когато нанася гняв? (По човешки говоря). Да не бъде!" Хора възразяват, като казват: "Нали Бог е несправедлив, ако нанася Своя гняв на невярващите само защото те не вярват, че Исус вече ги е избавил от греховете?" Но Павел казва: "Несправедлив ли е Бог, когато нанася гняв? Справедливо е за невярващите да отидат в пъкъла, защото не вярват в истината. Бог е справедлив!"
Римляни 3:7 казва: "Обаче, казваш ти, ако с моята невярност Божията вярност стане по-явна, за Неговата слава, то защо и аз, въпреки това, да бъда осъждан като грешник?" След това хора могат да кажат: "Какво? Вие ли ще съгрешавате нарочно, защото сте получили опрощението на греховете? Вие ли ще лъжете още повече, защото сте се спасили чрез Божията праведност? Вие ли нарочно ще съгрешавате още повече?" Но Библията казва, че те правят така със своите зли сърца без да познаят Божието спасение и без да вярват в Неговата любов.
Затова Павел казва, че Божията праведност пребъдва в Неговата слава вследствие на нашата греховност и неправедност. Обаче хора възразяваха на Павел със собствените си мисли, като казваха: "Вие можете да извършавате по-много грехове, ако вярвате, че сте избавени чрез вяра, а не чрез добри дела." Това не е вярно, че хора съгрешават само защото искат да съгрешават. Те не могат да отбягнат грях, защото са родени грешници. Естествено е за ябълка да роди ябълки. Библията казва, че за човека, като се роди греховен, също естествено е да продължава да съгрешава. Господ е избавил грешници със Своята праведност и те могат да се освободят, само като приемат спасението от Господа. 
"И защо да не вършим зло, за да дойде добро? (както някои клеветнически твърдят, че ние така говорим). На такива осъждането е справедливо" (Римляни 3:8). Така мислят тези, които като бяха измамени от псевдоучители, считат себе си за вярващи в Исус. Послание до римляни беше написано от апостол Павел преди около 2000 години. По това време мнозина мислеха така, както и днес разсъждават съвременни невярващи. Лицемерни вярващи мислят също както и невярващите във времена на Павел, като казват: "Вие ли още повече ще съгрешавате, ако вече сте получили опрощението на греховете, ако сте безгрешни и знаете, че бъдещите ви грехове вече са били простени?"
Невярващите действат според собствените си мисли, в които няма вяра, и според похот на плът. Те не могат да намерят истината на Божието спасение чрез своите плътски мисли. Разбира се, даже праведници продължават да съгрешават след като са получили опрощението на прегрешения, но има предел. Библията ни казва, че преди новорождението от водата и Духа грешници винаги съгрешават, защото не разбират, че извършват грях, и не знаят, че това е грях. Обаче в Библията е написано, че праведници не могат да съгрешават нарочно, защото те са под Божията власт.
Някои хора казваха на апостол Павел: "Ти не вършиш ли зло, за да дойде добро, защото Бог те е избавил от всичките ти прегрешения? Трябва да вършиш по-много зли дела, за да се яви Божията праведност още повече." Павел ни казва, че на такива хора се явява справедлив съд. Той има пред вид, че за тях съвсем справедливо е да бъдат наказани и да отидат в пъкъла. Защо? Защото те зависят не от вяра, но от своите дела.
 
 
Божията праведност никога няма да изгуби своята сила
 
Апостол Павел казва: "Понеже, ако някои бяха без вяра, що от това? тяхното неверие ще унищожи ли Божията вярност?" Тяхното неверие ще унищожи ли Божието спасение само защото те не вярват в него? Хора са избавени, ако вярват, обаче губят благодатта на опрощението на греховете, ако нямат вярата в сърцето си. Божията праведност е непоколебима. Разбирате ли това? Тези, които отиват на пъкъла, са доброволци, защото имат избор: да вярват или да не вярват. Божиите дела и благодатта на спасението от греховете никога няма да изгубят своята сила. Те са непоколебими.
Господното спасение няма нищо общо с човешките усилия основани върху дела на закона. То се отнася само за вярващите. Вярващите са избавени според Божията истина, но невярващи ще отидат в пъкъла, защото опровергават истината; те няма да имат спасението. Бог каза: "за камък, о който да се спъват, и за канара, поради която да се оскърбяват" (Исая 8:14). Всеки, който вярва в Исус, става праведен и има вечния живот, колкото и да е порочен. Но тези, които не вярват в Исус, ще попаднат в пъкъла, защото заплатата на греха е смърт, колкото и да са добри. Исус е камъкът на препъване за тези, които не вярват в опрощението на греховете.
 
 
Няма никой праведен, който има грях
 
Апостол Павел ни говори за вяра в спасението на тези, които преструват се на добри, затова хора считат Послание до римляни за Божието слово, което казва за вяра. Някои се учудват на тези, които отъждествяват се с праведни. В действителност тези, чиито беззакония са били простени от Исус, са праведни, защото всичките им грехове са измити. "Исус е праведен" означава, че "Той наистина е избавил грешници от греховете." Някои хора казват, че са "спасени" грешници, но пред Бога няма такива. Как може човек да остава греховен, ако е избавен от грях? Ние сме избавени, ако Исус ни е избавил, и сме грешници, ако Исус не ни е избавил. В спасението не съществува "среда." 
Може ли човек да бъде праведен, ако има грях? Няма такъв праведник, който има грях. Човек е грешен, ако има грях; той е праведен и безгрешен, ако наистина вярва в Исус. Как можем да разрешим проблема на всекидневните и бъдещите грехове? Хора мислят, че те неизбежно са грешници, защото ежедневно съгрешават и ще съгрешават даже до смъртта си. Обаче ние сме станали праведници чрез вярата в евангелието, което твърди, че Исус е взел върху Себе Си в река Йордан всичките грехове на света, включително и бъдещите грехове, и е бил разпнат за тях.
"Праведен, който има грях" няма никакъв смисъл. Има ли смисъл да мислим, че човек продължава да остава длъжник, въпреки че вече е изплатил своите дългове? Нека предположим, че едно време един човек имаше много пари, и син му когато израстваше имаше обичай всеки ден да купува бонбони на кредит във всички магазини на града. Но негов богат баща предварително беше заплатил достатъчно пари, за да покрие дългове на сина си във всички магазини на града през целия му живот. И сега той вече никога няма да бъде длъжник, даже ако всеки ден, до смъртта си, яде бонбони и не плати за тях.
Господ ни е избавил със Своята праведност, Той е измил нашите грехове в река Йордан веднъж завинаги. Той напълно е избавил всички нас. Затова ние никога няма да бъдем грешници, колкото и да сме слаби. Бог ни казва, че ние сме станали праведници, ако не опровергаваме това, което Той е направил за нас.
 
 
Хора не могат нито да вярват в евангелието нито да се новородят с телесни мисли
 
Християни, които се наричат "спасени" грешници, разсъждават с плътски разум. Да мислим духовно означава да вярваме в Божието Слово. Плътски разум е човешки разум. Това е човешка мъдрост. Плътта не може да не съгрешава, но ние можем да станем праведни чрез вярата в кръщението и Кръста на Исус. В Библията е написано, че ние никога няма да станем праведни и осветени, ако сами ще се опитваме да не съгрешаваме. 
Може ли човек да влезе в небесното царство, като е станал свети; може ли никога да не съгрешава чрез вяра в Исус? Това ли е възможно само благодарение на спасението извършено веднъж завинаги? Всички грешници станали ли са праведници чрез благодатта на опрощението на греховете? Невъзможно е да бъдат праведни, имайки плътски разум. Плът никога не може да стане праведна. Плът винаги иска да яде нещо, когато е гладна.
Плът не може да достигне до святостта, защото има похот и желание. Именно затова ние можем да станем праведни само чрез вярата във водата и кръвта на Исус. Можем ли да влезем в небесното царство, като не съгрешаваме повече и като ще станем чисти като сняг? Човекът пълен с похот и желания на плът е много самоуверен, ако мисли, че може да достигне до святост, като избегне грях. Това е невъзможно.
Хора не могат нито да повярват в евангелието, нито да се новородят, защото те мислят за вяра с плътски разум. Исус каза: "Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е духът" (Йоан 3:6).
Невъзможно е да станат праведни, имайки плътски разум. Мнозина мислят, че това е невъзможно, защото те могат да съгрешат утре, даже въпреки че се разкайваха и досега вярваха в Исус с цялото си сърце. Вие можете да мислите: "Как мога да кажа, че съм безгрешен, ако даже сега продължавам да съгрешавам?" Можем ли да станем праведни, имайки такива плътски мисли? Невъзможно е да се осветим чрез плът.
 
 
Обаче Бог може да ни направи праведни
 
Обаче Бог може напълно да ни избави, даже ако човек не може да направи това. Бог може да очисти наше съзнание и да ни позволи да признаем, че ние сме праведни и че Той е нашият Отец и Спасител. Трябва да знаете, че вяра се започва, когато вярваме в словото на истината. Ние сме станали праведни, ако с цяло сърце вярваме в истинското слово. Ние никога няма да можем да станем праведни чрез дела на плът.
Обаче тези, които не са новородени, не могат сами да се освободят от своите мисли, защото са затворени в тях. Те никога не могат да кажат, че са праведни, защото мислят с плътски разум. Обратно, вярата, чрез която ние можем да кажем, че сме праведни, се започва от знание на истината на Божието слово. Ако вие наистина искате да се новородите, то непременно ще се родите отново, но само ако слушате истинското слово произлизащо от новороден човек, защото Светият Дух в новородения праведник иска да действа с истината и "издирва всичко, даже и Божиите дълбочини" (1 Коринтяни 2:10). Хора могат да се новородят, ако слушат Божието слово от праведни, защото в новородените праведници пребъдва Светият Дух. Искам да помните за това. Ако искате да получите благодатта на новорождението, трябва да се срещнете с новородените праведни.
Авраам роди Исмаил и Исаак. Исмаил бе роден от робиня. Исмаил вече беше на 14 години, когато бе роден Исаак. Исмаил преследваше Исаак, който бе роден от свободна жена. Кой в действителност имаше наследствено право? Разбира се, че Исаак, който бе роден от свободна жена Сара. 
Исаак имаше наследствено право и беше одобрен, въпреки че Исмаил беше по-стар и по-силен от него по плът. Защо? Защото Исаак бе роден според Божието слово. Вярата, установена от човешки разум, е подобна на пясъчен замък. Хора могат да се новородят, само ако узнаят за истината на Божието слово и повярват в нея.
"Тогава що следва? Имаме ли ние някакво предимство над езичниците? Никак; защото вече обвинихме юдеи и гърци, че те всички са под грях. Както е писано: - "Няма праведен ни един" (Римляни 3:9-10). Какво означават тези стихове? Те ли показват състоянието на човека преди или след новорождението? Всички бяхме грешници, преди да се новородихме. "Няма праведен ни един" – такова беше състояние на хора преди Исусовото опрощение на всичките грехове на света. Човек никога няма да може да намери святостта, нямайки вярата в Исус.
Фраза "постепенно освещение" произлиза от поклонение на идоли на езически религии. В Библията е написано: "Няма праведен ни един." Как може човек да се освети чрез собствените си усилия? Сам човек няма да може да намери святост. Никой не може сам да стане праведен. Никой не е станал безгрешен чрез собствени усилия. Това е възможно само чрез вярата в Божието слово. Библията ни казва: "Няма никой разумен, Няма кой да търси Бога" (Римляни 3:11).
 
 
Всички се отклониха
 
"Всички се отклониха, заедно се развратиха; Няма кой да прави добро, няма ни един" (Римляни 3:12). Човек принася ли полза на Бога? Човек е безполезен пред Бога. Всички, които не са били новородени, са напразни пред Бога. Те не обвиняват ли небесата, като се борят против Бога и като Го проклинат, като роптаят срещу Него, понеже Той не е дал дъжд, въпреки че всички те са създадени от Него?
"Всички се отклониха, заедно се развратиха" – каза Господ. Как може човек, който има грях в сърцето си, да слави Бога? Как могат да въздават слава на Господа грешници, които не са способни да разрешат проблема на собствените си грехове? Как може грешник да слави Господа? Грешници не могат да прославят Бога.
Понастоящем служенето на възхваляване преобладава. Грешници са написали множество текстове на евангелски песни, използвайки думите от Откровение в Библията. "На Този, Който седи на престола, и на Агнето да бъде благословение и почит, слава и господство, до вечни векове" (Откровение 5:13). Разбира се, Господ е достоен за похвала, но само праведни могат да прославят Бога. Вие ли мислите, че Бог приема молитвите на грешници с радост? Похвала на грешници е подобна на жертвоприношения на Каин. Молитвите и похвала им са безполезни и празни, даже ако мислят, че хвалят Господа. Защо? Защото Бог не се радва на тях. Бог никога не чува молитвите на грешници (Исая 59:1-2).
В Библията е написано, че всички те се отклониха от пътя и станаха негодни. Думите "всички се отклониха" означават, че те повярваха в собствените си мисли, като отхвърлиха Божието слово. Праведен съд е според Божието слово. Осъжда само Бог. Хора няма да могат да съдят. Думите "всички се отклониха" означават, че всички правят според собствени мисли. Те винаги казват така: "Така мисля и така вярвам." Тези, които не отказват се от собствените си мисли, дават воля на своите мисли и вече не могат да се върнат към Божието Слово.
Тези, които не са новородени, мислят, че те сами са съдии за себе си. За тях не е важно, какво е написано в Божието Слово. Те силно се държат за собствени мисли и сами съдят, какво е лъжа и какво е истина, като твърдят: "Аз мисля така и вярвам така. Но това не е според както мисля." Как могат да намерят истината? Бог казва, че всички хора се отклониха към собствените си мисли. Ние не трябва да се отклоняваме към собствени мисли. Обратно, трябва да се върнем към Господа. Ние трябва да се спасим по праведния начин. Трябва да бъдем съдени според истинското слово. Тогава какво е праведност?
 
 
Трябва да се новородим от Божието слово
 
Праведността е Божието слово, което е истина. Божието Слово е критерий, канон, "тръстикова мярка". Трябва да знаем, че Божието слово е критерий и база за сравнение. "В началото бе Словото" (Йоан 1:1). Кой беше с Бога, Отца и Светия Дух? Той е Бог, Словото. Словото е Бог. Исус Христос, нашият Спасител и Цар на царете, е Словото, нашият Бог.
Написано е, че в началото Словото беше у Бога. Какво беше у Бога? Словото беше. Затова Словото е Исус, нашият Спасител и Бог. Спасител е Бог. Точното отражение на Неговата природа е Словото. Тъй като Словото е Бог, то се различава от нашите собствени мисли. Много глупаво за човека е да се старае да разбере Божието слово със своя плътски разум.
Ето защо Бог може да действа чрез човека, който твърдо стои в Неговото слово и във вяра. Човекът, който твърдо стои на Божието слово, е верен и необходим за Господа, и Бог благославя такъв човек.
Може ли човек да прави нещо добро? Словото, което е Бог, ни казва, че няма никой праведен. Обаче някои мислят: "Струва ми се, че този човек прави добро." В действителност тези хора лицемерстват пред Бога. Трябва да знаем, че преди да се новородихме, нямахме ни най-малка праведност.
Всички хора въстават против Бога. Те измамват един друг, и даже Бога, като се преструват, че са благочестиви и милосърдни. Те поставят Бога под съмнение, като се преструват, че са благочестиви и добри. Само Бог е добър. Ако човек не е бил новороден и не вярва в Неговата любов и праведност, той въстава против Бога и се противи на Неговата истина. 
Мислите ли, че Бог осъжда само големи грешници? Всеки, който не е бил новороден, въпреки че е християнин, не може да отбегне Божия гняв. Затова нека изоставите своя лицемерен живот и нека слушате Божието слово. Трябва да се новородите. И тогава вие ще можете да отбегнете Божия съд.
Видели ли сте някога лош човек, който не е пълен с мания да изглежда добър между тези, които още не са били новородени? Хора са препълнени с желания да бъдат добри. Кой ги учи така? Сатана ги учи. Човек по природа никога не може да бъде добър. Човек може да води добър живот само когато греховете му са напълно измити пред Бога. Тогава Бог ли ни заповядва да извършваме зло нарочно? Не. Бог ни казва, че трябва да получим опрощението на прегрешения, защото преди да се новородихме, ние вече бяхме заразени с грях и трябваше да отидем в пъкъла. Бог иска всички ние да получим Неговото истинско слово, за да се спасим.
 
 
Сатана винаги ни лъже чрез невярващите
 
"Гроб отворен е гърлото им; С езиците си ласкаят". "Аспидова отрова има под устните им" "Техните уста са пълни с клевета и горест". "Нозете им бързат да проливат кръв; Опустошение и разорение има в пътищата им; И те не знаят пътя на мира", "Пред очите им няма страх от Бога" (Римляни 3:13-18).
"С езиците си ласкаят." Всички хора добре измамват. Бог казва за сатана: "Когато изговаря лъжа, от своите си говори" (Йоан 8:44). Всички тези, които не са новородени, казват: "В действителност казвам истина. Това е истина", но всичките им думи са лъжа.
Тези, които подчертават, че казват истина, са лъжци. Чули ли сте някога, как мошеници казват: "Аз съм лъжец и измамник", когато опитват се да измамят други? Те говорят, като че ли всичките им думи са истински. Те убедително твърдят: "Искам да ви кажа нещо. Ако инвестирате пари в това, можете да спечелите на това големи пари. Ако инвестирате милион долари, ще можете да спечелите като директор, и след няколко години ще получите десет милиони долари. Това е фантастично капиталовложение. Искате ли да инвестирате?" Тези, които не са новородени, винаги мамят други със своя език.
Когато сатана ни лъже, той от своите си говори. Проповедник, който не е бил новороден, винаги лъже. Той твърди, че човек може да стане богат, ако жертва много пари. Има ли в Библията някакъв стих, който говори за това, че човек може да стане богат, ако е църковен старейшина? Защо хора опитват се да станат старейшини? Те искат да станат старейшини, защото са били принудени да вярват в това, че Бог ще им даде земните блага, ако заемат тези постове. Те са измамени, защото вярват, че ще имат богатство, само ако ще станат църковни старейшини. Тези хора са попаднали в капана на лъжа.
Били ли сте някога църковен старейшина, защото сте били измамени от подобна лъжа? Мнозина живеят като просяци след като стават старейшини. Зная много подобни хора. Лъжепророци, които не са новородени, назначават богати хора за старейшини в своите църкви. Защо? Защото те искат старейшини да жертват много пари в техните църкви. Понякога те назначават за църковни старейшини хора, които нямат пари, защото искат да ги направят свои слепи последователи.
Тази разпространена поговорка: "Човек ще бъде благословен с богатство, ако ще стане старейшина" е лъжа. За това не е написано в Библията. В Библията е написано, че Божии слуги по-скоро ще бъдат преследвани отколкото ще имат богатство. Господ казва: "Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави" (Матей 6:33).
"Аспидова отрова има под устните им", казва Библията. Хора наистина имат отрова под устните си. Какво казват на праведници тези, които не са били новородени? Те проклинат праведници и говорят както аспиди. В Библията е написано: "Нозете им бързат да проливат кръв; Опустошение и разорение има в пътищата им; И те не знаят пътя на мира", "Пред очите им няма страх от Бога."
 
 
Каква е цел на закона?
 
Думите "както е писано" означават, че това е цитат на Стария Завет. Апостол Павел цитира Стария Завет много пъти. Той каза: "Нозете им бързат да проливат кръв; Опустошение и разорение има в пътищата им; И те не знаят пътя на мира", "Пред очите им няма страх от Бога." Аз чувствам състрадание към тези, които отиват на пъкъла, като не знаят пътя към новорождението.
В Римляни 3:19 е написано: "А знам, че каквото казва законът, казва го за ония, които са под закона; за да се затулят устата на всекиго, и цял свят да се доведе под съдбата на Бога." Бог нанася гняв според закона. Павел каза: "казва го за ония, които са под закона", понеже Бог е дал закона на тези, които още не са новородени и затова не знаят за грях, на тези, които не считат грях за грях; Павел каза това, за да просвети грешници, които през цялото си съществуване не могат да спазват закона. Бог ни е дал закона не за да го спазваме. Тогава Бог ли казва, че Той е разрушил закона? Не. Той е дал закона чрез Мойсей, за да ни покаже нашите грехове. Той ни е дал закона не за да ни принуди напълно да го изпълняваме. Божият Закон има ролята да ни покаже, колкото сме греховни.
 
 
Никой не може да бъде праведен чрез дела на закона
 
Римляни 3:20 казва: "Защото ни една твар няма да се оправдае пред Него чрез дела изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха." Новородените християни знаят, че никоя плът няма да се оправдае чрез дела на закона. Апостол Павел и всичките Божии слуги казват: "Защото ни една твар няма да се оправдае пред Него чрез дела изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха." Никой не спазва закона понастоящем и никой няма да спазва закона в бъдещето. Затова трябва да признаем, че никога няма да можем да се оправдаем чрез дела на закона. Нашите дела не могат да ни направят праведни.
Апостол Павел знаеше и вярваше в това. Можем ли да се оправдаем, като спазваме закона? Може ли закон да ни оправдае? Мислите ли, като четете Библията, че вярно би било да вярваме в това, че чрез вяра в Исус и чрез добри дела нашата плът може да се измени, да получи оправданието и да влезе в небесното царство? Това не е вярно. Това, че човек влиза в небесното царство, като постоянно се изменя, за да бъде оправдан, е лъжа. Всички хора, които не са новородени, се намират под закона, защото мислят, че трябва да спазват Божието слово със собствени дела. Затова те всеки ден спазват закона и се молят, за да получат опрощението на прегрешения. Защото от самото начало неправилно разбират Писанието. Законът ни дава осъзнаване на това, че сме греховни. Грешници правят опити да спазват закона поради незнание и собствени мисли, които противоречат на спасението на истината и произлизат от плът. Това е неправилно насочена вяра.
Доктрината на освещение, която ни казва, че за да се оправдаем трябва постепенно да се изменяме, присъства също и в други религии на света. Подобна доктрина съществува в будизъм; там тя е учение за нирвана. То отговаря на християнската доктрина на постепенно освещение. Мнозина казват, че тяхната плът може все повече и повече да се осветява и накрая ще влезе в небесното царство. Обаче истината се състои в това, че Господ вече е осветил нашия дух веднъж завинаги.
Даже праведници не могат да станат свети по плът. Но тези, които нямат Духа, изобщо не могат да се осветят. Колкото повече те се опитват да правят добри дела, толкова по-големи грешници стават. Защото в сърцата им е грях. Нещо нечисто постоянно излиза от тях и ги омърсява, въпреки че те много силно опитват се да се очистят отвън; но те са твърде мръсни вътре. Ето какво в действителност е съществуване на грешници.
Това състояние е противоположно на състоянието на хората, които са получили опрощението на греховете. Те могат да водят чист живот, въпреки че не могат да не съгрешават в плът. Грешници, които са се родили заразени с грях, разпространяват грях в продължение на целия си живот, защото грях излиза от тях против волята им.
Те нямат друг избор, освен да направят целебната глътка, която може веднъж завинаги да унищожи греховете им. Тази глътка е евангелието на Божията истина. Те могат да се освободят от греховете, като чуят Божието слово за опрощението на греховете. Искам всички вие да познаете думите на новорождението и опрощението на греховете.
Кой може да живее съвършено според закона? Кой може да живее, като съвършено спазва закона, даже ако е бил новороден? Никой. В Римляни е написано: "Чрез закона става само познаването на греха." Това е просто. Адам и Ева са били измамени от сатана във времето на невинност и са паднали под грях. Грях е бил предаден по наследство на техните потомци, които не знаеха Божието Слово. Те не знаеха, че са се родили грешници и че са наследили грях.
След времето на Авраам и Яков евреи забравиха вяра и своята греховна същност, въпреки че прародителят им Авраам е бил оправдан чрез вяра. Затова Бог им е дал Своя закон, за да познаят грях, и искаше да получат опрощението на прегрешения чрез вяра в Неговото обещание. Вярвате ли в това?
 
 
Но сега, без Закона, се яви Божията праведност
 
В Римляни 3:21 е написано: "А сега и независимо от закон се яви правдата от Бога, за която свидетелствуват законът и пророците." Апостол Павел ни казва, че Божията праведност е независима от закона. Думите "за която свидетелствуват законът и пророците" означават Старият Завет. Евангелието на водата и Духа е Божията праведност, която се е явила чрез системата от жертвоприношения. Евангелието явява Божията праведност, която посредством жертвоприношения ни води към опрощението на греховете.
В Римляни 3:22 е написано: "Сиреч правдата от Бога, чрез вяра в Исус Христа, за всички и на всички, които вярват; защото няма разлика." Нашата вяра е в сърцата ни. Началникът и завършителят на вярата е Исус Христос. В Евреи 12:2 е написано: "Като гледаме на Исуса начинателя и усъвършителя на вярата ни." Началникът и завършителят на вярата е Исус, и ние вярваме в Бога, в истинското слово. Трябва да получаваме и да вярваме в истинските думи на Библията от новородените Божии слуги. Само тогава ние ще можем да се спасим от всичките ни прегрешения и да живеем чрез вяра. Трябва да вярваме в Исус с цяло сърце.
Бог ни казва: "Сиреч правдата от Бога, чрез вяра в Исус Христа, за всички и на всички, които вярват; защото няма разлика." Затова ние ставаме праведни чрез искрена и дълбока вяра в словото на истината и имаме потвърждение на съвършеното спасение, като го признаваме със своите уста. Ние не можем да се спасим чрез собствените дела, но само чрез вяра. Затова благодарим само на Господа и на Божията църква.
Ви ли сте зависими от собствени дела, въпреки че греховете ви са били измити? Вие сте праведни, въпреки слабостта на вашата плът, ако с цяло сърце вярвате в Божието слово. Светият Дух свидетелства според Божието слово в сърцата ви, като казва: "Ти си праведен", защото Той ни води към разбиране на истинското слово, когато го слушаме. Вие ли сте били избавени чрез вяра след като чухте Божието слово?
"Сиреч правдата от Бога, чрез вяра в Исус Христа, за всички и на всички, които вярват; защото няма разлика." Всеки, който изучава Божието слово, което е истина, и вярва в него, може да се спаси от греховете.
 
 
Исус е измил всичките грехове от началото и до края на света
 
В Римляни 3:23-25 е написано: "Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса, Когото Бог постави за умилостивение чрез кръвта Му посредством вяра. Това стори за да покаже правдата Си в прощаване на греховете извършени по-напред, когато Бог дълготърпеше."
Библията казва, че всички сме съгрешили и сме лишени от Божията слава. Ние незаслужено сме получили опрощението на прегрешения и оправданието по Божията благодат и любов, докато грешници отиват на пъкъла. Ние сме получили Божията слава и оправдание. Бог е изпратил Исус, за да стане Неговата кръв изкупителната жертва чрез вяра.
Стихове 25-26 потвърждават: "Когото Бог постави за умилостивение чрез кръвта Му посредством вяра. Това стори за да покаже правдата Си в прощаване на греховете извършени по-напред, когато Бог дълготърпеше, - за да покаже, казвам правдата Си в настоящето време, та да се познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярвя в Исуса." Тук думата "постави" означава, че Бог е отдал Своя Син Исус, за да стане Той изкупителната жертва за опрощението на греховете на цялата вселена.
Исус е измил всичките грехове на света със Своето кръщение. Исус е Алфа и Омега. Да помислим за началото и края на света. Бог ни е освободил чрез вяра, като изми всичките грехове от начало до края на света. Бог е изпратил Исус като изкупителната жертва чрез вяра в истината. Само чрез вярата в евангелието аз съм осъзнал думите: "за да покаже правдата Си в прощаване на греховете извършени по-напред."
Всичките ни грехове са унищожени, ако вярваме в Словото, което твърди, че Исус е измил всичките ни грехове със Своето кръщение и кръв. Ние сме получили опрощението на прегрешения веднъж завинаги, но нашата плът все още продължава да съгрешава. Плът съгрешава, защото ние сме слаби. Обаче Библията казва, че Бог вече е простил "греховете извършени по-напред." От гледна точка на Бога греховете извършени от плът сега и даже в бъдещето са греховете извършени по-напред.
Защо? Бог е направил кръщението на Исус Христос отправна точка на нашето спасение. Настоящи грехове на плът са минали грехове от гледна точка на Бога, защото опрощението на греховете е било осъществено от Исус Христос веднъж завинаги. Настоящите грехове са греховете, които вече са били измити. Думите "прощаване на греховете извършени по-напред" означават, че "Той вече е заплатил за греховете на света." Всичките грехове на света вече са били простени благодарение на кръщението и Кръста на Исус.
Затова Бог вече е измил всичките грехове, извършени от момента на създанието до края на света. Ето защо в очите на Бога всичките грехове са били извършени по-напред. Хората на света днес извършват грехове, които вече са били измити от Божия Син. Преди около две хиляди години Исус вече е измил греховете, които щеше да бъдат извършени през 2002 година. Разбирате ли това?
Бог вече е измил всичките грехове на света, включително и вашите и моите грехове. Разбирате ли, какво означава това? Ако не разбирате това, то можете да бъдете объркани, като проповядвате евангелието на други хора. Думите "прощаване на греховете извършени по-напред" означават, че Бог вече не обръща внимание на грехове, защото Той вече ги е унищожил преди около 2000 години. Грехове на цялото човечество са били изкупени, защото Исус е приел кръщението в река Йордан и е бил разпнат. Господ е измил всичките ни прегрешения, защото Исус е бил изпратен в света и е изкупил цялото човечество веднъж завинаги. Бог вече не осъжда греховете извършвани от хората в света и вече измити от Господа, но осъжда хора за неверието им в кръщението и Кръста на Исус.
Разбирате ли, какво апостол Павел има пред вид? Това е много важно за всички тези, които са избавени. Тези, които не са новородени, ще отидат в пъкъла, защото игнорират тази истина. Трябва да слушате слово и да имате вярно разбиране. Това ще бъде много полезно за вашата вяра и за проповядване на евангелието на други хора.
 
 
Где остава хвалбата?
 
Библията казва: "За да покаже правдата Си в прощаване на греховете извършени по-напред, когато Бог дълготърпеше." Бог ни учи, че миналите грехове вече са измити, защото Бог е отдал Исус като изкупителната жертва. Затова всички ние вече сме станали праведни чрез вяра.
В стих 26 е написано: "За да покаже, казвам правдата Си в настоящето време, та да се познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярвя в Исуса." "В настоящето време" Бог е дал вечния живот на света, за да не загине свят. По това време Бог изпрати Исус Христос, за да покаже Божията праведност и да изпълни обещаното. Господ е явил Своята праведност. Той е изпратил Своя единороден Син и Му е заповядал да приеме кръщението и разпятието на Кръста, за да ни покаже Неговата любов чрез истината на спасението.
Господ е дошъл към грешници като Спасител. "За да покаже, казвам правдата Си в настоящето време, та да се познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярвя в Исуса." Бог е праведен и Той веднъж завинаги е унищожил всичките грехове на света. Ние вярваме в Исус с цялото си сърце, затова нямаме грях. Тези, които предано вярват в Исус, са без грях, защото Той е измил всичките им грехове и даже е избавил тези хора от бъдещите прегрешения. Вярата в каквото направи Исус спасява всички нас. Наши дела няма, даже на 0.1%, във вяра в Неговото спасение.
В Римляни 3:27-31 е написано: "И тъй, где остава хвалбата? Изключена е. Чрез какъв закон? чрез закона на делата ли? Не, но чрез закона на вярата. И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без делата на закона. Или Бог е Бог само на юдеите, а не и на езичниците? Да, и на езичниците е. Понеже същият Бог ще оправдае обрязаните от вяра и необрязаните чрез вяра. Тогава, чрез вяра разваляме ли закона? Да не бъде! но утвърждаваме закона."
Думите "но утвърждаваме закона" означават, че ние не можем да се спасим чрез собствените дела. Ние сме несъвършени и слаби и според закона трябва да отидем в пъкъла. Обаче Божието слово ни прави праведни и съвършени, защото ние сме били избавени чрез Неговото слово. Господ ни казва, че даже след спасението ни нашата плът все още е несъвършена, но Исус напълно ни е освободил от всичките ни грехове. Ние можем да се приближим към Бога, вярвайки в това, че Исус ни е избавил.
"И тъй, где остава хвалбата? Изключена е. Чрез какъв закон? чрез закона на делата ли? Не, но чрез закона на вярата." Трябва да знаем закона установен от Бога, а също това, че законът е вечен в Неговото Царство. "Чрез какъв закон? чрез закона на делата ли? Не, но чрез закона на вярата" – ни казва Господ. Разбирате ли това? Бог ни е избавил от всички грехове на света. Ние сме избавени, когато вярваме в тази истина. Трябва да помним, че делата на закона не могат да ни избавят.
Бог ни казва за закона на вяра чрез апостол Павел в Римляни глава 3: "Понеже, ако някои бяха без вяра, що от това? тяхното неверие ще унищожи ли Божията вярност?" (Римляни 3:3). Вярващите твърдо вярват, а невярващи ще паднат. Тези, които нямат съвършена вяра в евангелието на истината, ще отидат в пъкъла, даже ако мислят, че вярват в Исус.
 
 
Бог съвършено ни е избавил от всичките грехове
 
Бог е утвърдил закони, за да могат тези, които вярват според собствени мисли, да познаят закона на истината. Бог съвършено е избавил всички нас от всичките ни грехове. В Римляни глава 3 е написано за закона на вярата. Ние сме избавени чрез вяра в словото на истината. Ние ще наследим небесното царство и ще имаме мир чрез вяра. Невярващите не могат да получат мир. Обратно, те ще отидат в пъкъла. По каква причина? Първо, те ще бъдат съдени според закона, защото не са приели словото на Божията истина. Спасението дохожда от Божията любов и ние можем да се спасим, само ако знаем истината и ако с цяло сърце вярваме в каквото Господ беше направил за нас. Разбирате ли?
Аз хваля Господа, Който ни дава таза вяра и Неговата Църква на земята. Благодаря на Господа, Който ни дава истината, вярата и словото, което имаше апостол Павел, и Който е явил тайната на опрощението на греховете на Своята църква. Аз Го хваля с цялото ми сърце. 
Ние благодарим на Господа, защото Той ни е избавил със Своето кръщение и смъртта на Кръста. Нямахме избор. Без Неговата вяра и Църква бихме отишли в пъкъла. Бяхме грешници по природа и никога не бихме могли да получим спасението, но сме повярвали в Божията праведност с цялото си сърце. Ние сме станали Негови деца, които с цяло сърце вярват в праведността, а с устата си признават спасението (Римляни 10:10).