Search

Проповеди

Тема 9: Посланието на апостол Павел до римляните

[ГЛАВА 3-3] Вие благодарите ли на Бога за Господа? (Римляни 3:10-31)

(Римляни 3:10-31) 
"Както е писано: - 
"Няма праведен ни един; 
Няма никой разумен, 
Няма кой да търси Бога. 
Всички се отклониха, 
заедно се развратиха; 
Няма кой да прави добро, няма ни един". 
"Гроб отворен е гърлото им;
С езиците си ласкаят". 
"Аспидова отрова има под устните им" 
"Техните уста са пълни с клевета и горест". 
"Нозете им бързат да проливат кръв; 
Опустошение и разорение има в пътищата им; 
И те не знаят пътя на мира", 
"Пред очите им няма страх от Бога". 
А знам, че каквото казва законът, казва го за ония, които са под закона; за да се затулят устата на всекиго, и цял свят да се доведе под съдбата на Бога. Защото ни една твар няма да се оправдае пред Него чрез дела изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха, А сега и независимо от закон се яви правдата от Бога, за която свидетелствуват законът и пророците, сиреч правдата от Бога, чрез вяра в Исус Христа, за всички и на всички, които вярват; защото няма разлика. Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса, Когото Бог постави за умилостивение чрез кръвта Му посредством вяра. Това стори за да покаже правдата Си в прощаване на греховете извършени по-напред, когато Бог дълготърпеше, - за да покаже, казвам правдата Си в настоящето време, та да се познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярвя в Исуса. И тъй, где остава хвалбата? Изключена е. Чрез какъв закон? чрез закона на делата ли? Не, но чрез закона на вярата. И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без дела на закона. Или Бог е Бог само на юдеите, а не и на езичниците? Да, и на езичниците е. Понеже същият Бог ще оправдае обрязаните от вяра и необрязаните чрез вяра. Тогава, чрез вяра разваляме ли закона? Да не бъде! но утвърждаваме закона."
 
 
Човек няма с какво да се хвали в плътта си
 
Римляни 3:10-12 казва: "Няма праведен ни един; Няма никой разумен, Няма кой да търси Бога. Всички се отклониха, заедно се развратиха; Няма кой да прави добро, няма ни един." Имайки плът, всички ние сме изпълнени с грях пред Бога. Може ли някой със собствените си усилия да стане праведен по плът? Съществува ли пред Бога плът праведна по природа си? Човек никога няма да може да стане праведен по плът. Плът никога няма да стане праведна, като не се освободи от греховете чрез Исус Христос.
Тези, чиито грехове са измити, нямат с какво да се хвалят в своята плът. Ние, чиито грехове са измити, не можем да се откажем от плът и не сме способни да вършим добро. Ние не можем да кажем, че водим добър живот, освен когато служим на Господа и вършим духовна работа. Също както Исус е казал: "Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е духът" (Йоан 3:6). Плът обича да пребъдва в похот, а духът – в Духа. Плът никога няма да може да се превърне в Духа. 
Всички хора се раждат греховни, безполезно живеят в грях, умират и накрая попадат в огненото езеро на пъкъла. Те не би имали надежда, ако Господ не изпрати в света Своя единороден Син, за да ги избави от греховете. Ако и имаме някаква надежда, това само защото Бог ни е дал истинската надежда. Да не беше Бог, ние никога не бихме станали праведни и не бихме имали надежда. Това се потвърждава, когато изследваме съдба на всяка личност в този свят, включително и вашата и моята съдба.
Независимо от нашата воля ние сме предопределени да се раждаме греховни, суетно да съществуваме и да отидем в пъкъла, даже ако сме наричани "господари на целия свят." Колко сме мимолетни! Разбира се, че отъждествяваме ефимерен живот на хора със съществуване на еднодневка, която безполезно се ражда, проживява целия си живот през един ден, умира и става прах. Без Исус нямаме надежда. В живота си хора само се раждат, ядат, пият, умират и отиват в пъкъла, колкото и да са известни, колкото и да са големи техните постижения. Ние безполезно живеем и безполезно загиваме; ние сме обречени на вечното наказание. 
Обаче Бог ни е изпратил закона, за да ни даде познанието на греха, и тогава по благодатта Си е направил нас праведни посредством опрощението на греховете чрез Исус Христос. Той изпрати Своя единороден Син, Който взе върху Себе Си всичките ни грехове и бе разпнат, за да стане изкупителната жертва за тези, които вярват в Господните кръщение и кръв. Бог изпрати Исус, за да Го направи жертвата за умилостивението за нас и да ни направи праведни.
Как могат да станат праведни тези, които са получили опрощението на греховете? Имаме ли праведност по плът ние, чиито грехове са простени? Имаме ли нещо, с което можем да се хвалим пред Бога? Нямаме с какво да се хвалим в плът. Ние сме щастливи благодарение на Бога, нашия Господ, и благодарим на Бога, защото имаме опрощението на греховете, свидетелството на спасението и вечния живот.
Ние, които имаме опрощението на греховете, сме нищо без Бога. Има ли в плът нещо, с което да се хвалим? Плът изобщо ли е праведна? Имаме ли с какво да се хвалим през 70-80 години на живота ни? Човек няма нищо праведно. С какво можем да се хвалим пред Бога? В плът наистина няма нищо с какво можем да се хвалим. Даже на 0,1%.
 
 
Можем да се хвалим само с Божията праведност
 
Ние можем да се хвалим с това, че Господ ни е избавил от греховете, както е писано: "А сега и независимо от закон се яви правдата от Бога, за която свидетелствуват законът и пророците." Господ е нашият вечен живот и нашият Спасител. Той ни е направил праведни. Ние сме праведни, защото Исус напълно ни е избавил. Ние нямаме с какво да се хвалим по плът или по дела на закона. Ние благодарим и славим Господа за това, че Той прие кръщението и измие всичките грехове на света, за да изпълни всякаква праведност.
Ние имаме праведност чрез вяра. Господ е избавил всички без изключение хора на света от техните прегрешения. Божието спасение ни прави щастливи и дава надежда. То ни дава нова сила. Освен нашия Господ ние нямаме с какво да се хвалим. Ние сме далечни от праведност и порочни пред Бога. Мнозина опитват се да полагат множество усилия пред Бога, като се гордеят със своите дела и със собствена праведност, но собствената им праведност е подобна на мръсни дрехи. Те могат да имат с какво да се гордеят един пред друг или пред себе си, но нямат с какво да се гордеят пред Бога.
Господ е съвършеният Спасител за нас. "Исус" означава "Спасител", и Той също е Христос. Това означава, че Спасителят, който дойде в подобието на човека, беше Бог. Ние Го наричаме "Исус Христос." Исус е нашият Спасител и Бог. Ние благодарим на Господа, славим, праведно се трудим пред Него и водим живота на вяра, защото Бог напълно ни е избавил. Само вярващите в Бога могат да вършат праведни дела.
Ние можем праведно да се трудим и да не съгрешаваме, защото Господ е измил всичките грехове на света, е станал нашият Спасител и ни е избавил от греховете. Ние сами не можем да разрешим проблема на греха. Хора не могат нито да унищожат своите грехове нито да пазят Божията праведност, като вършат добри дела. 
Бог е измил всичките ни грехове и ние сме получили праведност от Бога. Ние сме праведни. Можем ли да пазим нашата праведност, от своя страна като вършим добри дела с плът? Ако някой можеше да направи това, той би станал по-голям брат на Исус. Исус никога не би могъл да стане Спасител за такъв човек. Ние инстинктивно спазваме нашата собствена праведност със способности и емоции на наша плът, даже като не осъзнаваме това. Плът действа инстинктивно. Ние инстинктивно се борим, когато сме в опасност, искаме много да ядем, когато виждаме вкусна храна, и да си играем, когато виждаме нещо интересно.
Ние инстинктивно искаме плът да спазва Божията праведност, защото плът действа инстинктивно. Обаче ние не можем да направим това. Ние получаваме спасението не чрез нашата праведност. Ние никога няма да можем да получим спасението, като строго спазваме Закона, като вършим добри дела с нашата плът или като се посвещаваме на Бога. Нашите постижения не са включени в Божията праведност даже на 0,1%. Ние ставаме праведни чрез вяра в това, че Бог дойде на този свят в подобието на човека и прие кръщението от Йоан Кръстител, а след това бе разпнат, за да изпълни всякаква праведност, която напълно ни е спасила от грях.
 
 
Господ, който ни е избавил, е съвършеният Спасител
 
Господ е изпълнил цялата праведност, като унищожи всичките грехове на човечество извършени от хора до смъртта им, стана техният Спасител и ни направи праведни. Бог ни е направил съвършени, като изпълни всякаква праведност. Бог ни е позволил да се трудим духовно. Ние имаме право да работим духовно пред Бога, защото ние сме намерили Неговата праведност, като станахме безгрешни, даже въпреки че нашата плът продължава да живее телесно. Обаче тези, чиито грехове още не са измити, не могат да живеят по Духа. Те просто не са способни да правят това. 
Ние можем да живеем по духа само благодарение на Господа. Можем да правим праведните Божии дела без дела на плът. Колко съвършено Бог е станал нашият Спасител! Бог, който създаде всичко на земята, включително и човека, ни се е явил като Господ на спасението, защото Той бе дошъл на този свят и бе изпълнил цялата праведност. В Неговите отношения с нас Бог е станал нашият Господ и Спасител, Който ни е избавил. 
Спасението би било несъвършено, ако бяхме били спасени от слаб и немощен човек. Такова спасение непременно някога би паднало. За щастие, Човекът, който ни е спасил, е съвсем друг! Той е Бог и Създател, Който създаде всички неща. Йоан 1:3 казва: "Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало." Кой е Исус? Той е Спасител. Кой е Спасител? Той е Бог, Създател. Бог напълно ни е избавил. Нашето спасение е съвършено, защото именно Господ ни е избавил. И това спасение е вечно. Но нашето спасение би било неистинско, ако Спасителят беше не Създател, а само едно от Неговите създания. Спасението би било краткотрайно, и праведността би била подобна на мръсен парцал. Ако носим съвършени кожени дрехи, те никога няма да се износят, даже ако играем футбол или плъзгаме по пързалка. Но несъвършени дрехи веднага ще се износят. 
Господ, който ни е избавил от греховете, не е несъвършен. Господ, който ни е избавил, е съвършен Бог. Спасението на Исус, Който прие кръщението, за да понесе всичките ни грехове, бе разпнат на Кръста, възкръсна от мъртвите и седи отдясно на Отца, никога няма да стане недействително, колкото и да е слаба плът на вярващите. Ето спасение, дадено ни от Бога.
 
 
Трябва да отхвърлим собствена праведност, за да живеем чрез вяра
 
В Библията тези, които бяха пълни със собствена праведност, преживяваха многочислени изпити, защото чрез тези изпити Бог искаше да разгроми тяхната праведност. В Библията има много стихове, като например "Обаче високите места не се отмахнаха", където е написано за царе. Това значи, че сам човек е несъвършен по плът, но той става праведен чрез вярата в Бога.
Възлюбени мои праведници, нашият Господ ни е избавил въпреки че ние сме слаби. Ние ще умрем, ако живеем само чрез собствена праведност. Обаче Господ Бог ни е избавил от грях. Той ще се радва, ако живеем по праведността на Господа, колкото и да сме слаби. Исая 53:5 казва: "Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме." Бог е измил нашите беззакония веднъж завинаги. И ние не трябва да се боим, че нашата праведност ще бъде разрушена. 
Личности на някои хора са прилични на стъклен съд. Зная една сестра, която отиде в Америка. Винаги, когато я срещах, тя беше много почтена, добре говореше и никога не псуваше. На поразително лош човек тя казваше: "О, господине недобър човек" въпреки че бе получила опрощението на греховете. Тя е получила изкуплението на прегрешения чрез вяра в кръщението на Исус и в кръвта Му на Кръста, въпреки че все още беше изпълнена със собствена праведност. Тъй като след получаването на опрощението на греховете все още беше пълна със собствената си праведност, тя държеше се много предпазливо, понеже се боеше, че праведността й ще бъде разрушена. Има мнозина подобни на тази жена. Тяхната праведност дълго ли трае? Скоро ще бъде разрушена.
Вашата плът има ли слабости, даже ако вие сте избавени? Да, има. Вие ли водите съвършен религиозен живот? Ние можем да водим съвършен живот след опрощението на греховете, само ако пребъдваме в Духа. Само праведните дела Бог счита за добри. Ние сме достойни за похвала, ако се трудим и живеем с Духа. Нашата плът няма нищо достойно за похвала. Между праведни има хората, които са получили опрощението на греховете и опитват се да спазват собствената си праведност от страх, че тя може да бъде разрушена.
Обаче Господ не се радва на такива хора. Човешка праведност много бързо ще бъде разрушена. По-добре би било да бъде разрушена колкото може по-скоро. След 10-20 години тя непременно ще бъде унищожена. Затова по-добре е за външен човек да бъде разрушен сега, за да може вътрешен човек да живее чрез вяра. Хора опитват се да не разрушат своята праведност, въпреки че тя и без това ще бъде разрушена.
Господ е станал нашият Спасител. Колко съвършен е нашият Господ! Господ Бог е нашият Спасител. Той е избавил вас и мене. Можете ли отново да станете грешници поради слабост на вашата плът? Не. Бог е изпълнил цялата праведност. Нашата праведност ще бъде разрушена много пъти след нашето новорождение от водата и Духа. Наше зло се явява много пъти, когато ние следваме Господа. То се явява тогава, когато опитва се да скрие себе си, ако човек е интроверт, и се явява на други хора, ако човек е екстроверт. Когато се явява нашата собствена праведност, тя непременно ще бъде разрушена, докато Божията праведност стои непоколебимо.
 
 
Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е духът
 
Искам да вярваме в това, че Господ Бог е станал нашият съвършен Спасител. Затова трябва да живеем чрез вяра. Бог иска нашата собствена праведност да бъде разрушена, и Той ще се радва на това. В Йоан 3:6 е написано: "Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е духът." Плътта не може да стане духът. В будизъм има "доктрина на освобождение от светското съществуване." Тя твърди, че плът може да стане дух. Обаче плът никога няма да стане дух. Никога. Кой може да направи това? Хайде, хайде, никой!
Сунг-чул, много известен корейски монах в съвременен будизъм, умря преди няколко години. Той търсеше истина, като медитираше с лице към стена в продължение на два десетилетия. През едно десетилетие той даже не лягаше да спи, за да достигне до духовно просвещение. През тези десет години той спеше седешката и се опитваше да има само добри мисли, като се бореше срещу зли мисли, прелюбодеяние, разврат, убийство, кражба, злоба, гордост и безразсъдност произлизащи отвътре. Мнозина мислеха, че той беше жив Буда. Обаче сам той знаеше, че не можеше да унищожи похот на плът, затова пред смъртта си, след като усмиряваше своя ум през два десетилетия посред планини, той остави стиха, написан в нирвана:
"Тъй като през живота ми съм измамил много мъже и жени, Мои грехове са по-големи от най-висока планина. Аз ще падна в нескончаем пъкъл, И моето ридание ще се раздели на десет хиляди пътища. Парче червено слънце залязва зад сини планини."
Всички религиозни хора на света възхищаваха се на величествената му личност и привидното дълбоко учение. Обаче той сам каза, че ще отиде в пъкъла. 
Плът никога няма да може да стане духът. Обаче душите ни стават Божии чада, когато ние се новородим чрез вяра в Неговото спасение. Ние сме станали нови създания по Божията благодат, защото в праведността Си Той ни е възкресил. Човек не може да се възроди със собствени усилия.
Свещеници, монаси и католически отци, които вземат участие в затворническо служене, съветват затворници да живеят благочестиво до края на живота си. Обаче плът никога няма да се измени. Бог иска да се откажем от собствената си праведност и твърдо да вярваме, че Господ е нашият Спасител. Вярвайте в кръщението и Кръста на Исус. И тогава ще имате истинската вяра в спасението.
 
 
Сега Бог търси вярващи
 
Господ е станал жертвата за умилостивението за всички нас. Той прие кръщението, за да унищожи всичките грехове, които отделяха Бога Отца от хората. Той бе разпнат, за да заплати за нашите грехове, понесе наказанието на Кръста вместо нас и ни избави от всичките ни прегрешения. Бог стана за нас жертвата за умилостивението.
Той казва: "Когото Бог постави за умилостивение чрез кръвта Му посредством вяра. Това стори за да покаже правдата Си в прощаване на греховете извършени по-напред, когато Бог дълготърпеше, - за да покаже, казвам правдата Си в настоящето време, та да се познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярвя в Исуса" (Римляни 3:25-26).
Бог е дошъл на този свят и е изпълнил цялата праведност. Никой човек на света няма грях. Никой няма да отиде в пъкъла, ако само вярва в съвършеното Божие спасение. Човек може да попадне в пъкъла само поради своя невяра. Човек може да се спаси, ако се отрича от собствената си праведност и лицемерство и приема Бога като свой Спасител чрез вяра в кръщението и смъртта на Исус на Кръста. От гледището на Бога ние живеем в състояние на отсъствие на греха на земята, защото Той е взел върху Себе Си всичките грехове на света и ги е унищожил.
Вярвам в Бога. И вие също вярвате. Той е нашият Спасител. Нямаме грях. Господ напълно ни е избавил. Единственият проблем се състои в това, какво ще правим през остатъка от живота си. Как трябва да живеем? Ние трябва да ходим по Духа. Няма причина да се грижим за опрощението на греховете. Думите "това стори за да покаже правдата Си в прощаване на греховете извършени по-напред" означават, че Бог не ни осъжда за нашите прегрешения. Ние нямаме грях и нищо за осъждане, защото Бог вече ни е избавил от греховете, като бе кръстен от Йоан Кръстител, за да вземе върху Себе Си грехове, а след това да бъде разпнат. Бог не ни осъжда за греховете. Той търси тези, които с цялото си сърце вярват в тази истина.
Библията казва, че никой не е праведен, но ние сме станали праведни чрез вяра в Бога. Бог ни казва: "Няма праведен ни един; Няма никой разумен, Няма кой да търси Бога. Всички се отклониха, заедно се развратиха; Няма кой да прави добро, няма ни един". "Гроб отворен е гърлото им; С езиците си ласкаят". "Аспидова отрова има под устните им" "Техните уста са пълни с клевета и горест". "Нозете им бързат да проливат кръв; Опустошение и разорение има в пътищата им; И те не знаят пътя на мира", "Пред очите им няма страх от Бога" (Римляни 3:10-18).
Бог дойде на този свят и взе върху Себе Си всичките грехове на тези, които извършват всички възможни грехове, като живеят на този свят и са далечни от праведност. Вярвате ли в това?
Сега Бог търси хората, които вярват, че Той ги е избавил от всичките грехове. Очите на Господа са върху праведни. Той насърчава нас, праведни. Той грижи се за нас, никога не ни забравя и работи с нас. Бог ни е поверил праведни дела. Исус ще бъде огорчен повече от нас поради зли дела на нашата плът. "Защо си огорчен от своите прегрешения, ако Аз вече съм те избавил от всичките ти прегрешения?"
Какво трябва да правим сега? Да вярваме в Бога, да ходим по Духа и да проповядваме евангелието, за да придобиваме души. Ето какво трябва да правим сега. Вярвате ли в това? Да не се перчете със своята праведност и да не се опитвате да я установите, като сравнявате вашата праведност с праведността на други, за да се хвалите с нея. Да не клеветите човека, който сам не е праведен, защото никой не е праведен по природа.
 
 
Благодарим на Господа, Който ни е избавил чрез Своето кръщение и Кръст
 
Нямаме с какво да се хвалим пред Бога освен Неговата любов, която напълно ни е спасила. Трябва да се хвалим само с Божието спасение, да го възвеличаваме и да прославяме Господа, а също да проповядваме евангелието на водата и Духа. Ние не трябва да се грижим за греха и пъкъла. "Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, които ходят, не по плът но по Дух" (Римляни 8:1). Никога. Разбирате ли това? Човек отива на пъкъла, ако не приема този факт, че Господ го е избавил със Своите праведни дела. Човек не трябва да се грижи за пъкъла, ако вярва в това.
Господ Бог ни е избавил от всичките ни прегрешения чрез кръщението и кръвта на Исус. Колко сме Му благодарни за това! "И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без делата на закона. Или Бог е Бог само на юдеите, а не и на езичниците? Да, и на езичниците е" (Римляни 3:28-29).
Господ е Бог не само на евреи, но също и на езичници. Той е Бог на всички хора. Господ Бог ни е избавил от нашите прегрешения. За да направи това, Той дойде на този свят, прие кръщението, за да вземе върху Себе Си всичките ни прегрешения, и бе разпнат на Кръста, за да понесе наказание за всичките грехове. И така, Той стана Господ и Спасител на всички хора. Това е заключение на Римляни глава 3. Апостол Павел твърдо вярваше в това. И ние също с цяло сърце вярваме.
Апостол Павел ни казва не само за слабостта на плътта, но също и за Божията праведност без дела на закона. Ние не можем да се спасим чрез дела на закона. Тогава как можем да се спасим? Чрез вяра в Божието спасение. Господ Бог стана жертвата за умилостивението за нас и взе всичките грехове някога от нас извършени. Невярващите ще бъдат съдени за греха на съпротива на Светия Дух. Той не ни осъжда за прегрешения, извършени някога по слабостта на плътта, защото в света няма грях.
Ето защо трябва да вярваме в Господа Бога. Няма нито осъждане нито наказание за вярващите. Бог е Бог на вярващите, затова трябва да пребъдваме с Дух през остатъка от живота ни. Можем винаги да пребъдваме с Дух, защото всичките ни грехове вече са простени, въпреки че нашата плът търси задоволство на похотта. Господ е Бог както на евреи, така и на езичници. Той също е Бог на вярващите и на невярващи. Това означава, че Бог иска всички хора да получат спасението от своите прегрешения. Той вече е станал Бог на вярващите и може да стане Спасител на невярващи.
От цялото ми сърце благодаря на Господа Бога. Аз бих бил много нещастен, ако нямаше Господ, ако Той не бе дошъл на този свят в подобието на човека и ако не бе приел кръщението в река Йордан, за да измие всичките ми прегрешения. Ако Той не бе станал нашият съвършен Спасител, ние бихме оставали грешници даже след опрощението на греховете, защото сме слаби и съгрешаваме до смъртта си. Благодаря на Господа Бога за всичко, което Той е направил за нас!