Search

Проповеди

Тема 9: Посланието на апостол Павел до римляните

[ГЛАВА 4-1] Предговор към Римляни Глава 4

В Римляни 4:6-8 Павел говори за хората благословени пред Господа. Наистина благословен пред Бога е човекът, чиито беззакония са простени и чиито грехове са покрити. Затова Апостол Павел провъзгласява: "Блажен е оня човек, комуто Господ няма да вмени грях" (Римляни 4:8).
След това Павел говори за Авраам като благословен човек. Използвайки Авраам като типичен човек в Библията, Павел обяснява, каква в действителност е истинската и благословена вяра. Авраам би имал с какво да се хвали, ако собствени му дела го оправдаха, обаче в действителност това не беше така. Божията праведност, която той беше получил, беше възможна само чрез вяра в Божието слово.
Библията твърди, че вярата, чрез която човек може да стане праведен и благословен, е простосърдечна вяра в Божието слово, подобна на вярата на Авраам. В тази глава апостол Павел разказва за това, как човек може да намери Божията праведност в сърцето си чрез вяра в Божието слово.
Няма никой, който съвсем не съгрешава, като живее на земята. Освен това ние, хора, извършваме грехове като гъста мъгла на небето. В Исая е написано, че греховете и престъпленията ни са като гъста мъгла на небето (Исая 44:22). Затова никой човек на земята не може да отбегне Божия съд, ако не вярва в праведността на Исус Христос.
Кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста са изпълнили Божията праведност. Всички хора съгрешават; както новородените, така и тези, които не са се новородили, извършват грехове със своята плът. Освен това, ние извършваме грехове, за които даже не знаем, и затова всички заслужаваме наказанието за тези прегрешения.
Трябва да помним, че ако човек има поне най-малък грях, той трябва да умре пред Божията праведност. В Библията е написано, че заплатата на греха е смърт (Римляни 6:23). По този начин трябва да разберем и да повярваме в Божия закон. Трябва да заплатим за греховете, извършени с наши мисли и дела, защото само след като заплатим за всичките грехове ще можем да разрешим проблема на греховете. От друга страна, няма значение, как настойчиво опитваме се да направим това, ако досега още не сме заплатили за грях, то проблемът на съда за греха не е бил разрешен. Трябва да помните за това, че даже човекът, който вярва в Исус, има грях и затова ще понесе наказание за своите прегрешения.
Ние живеем в света, препълнен от всички видове грехове: големи и малки, съзнателни и несъзнателни, извършени нарочно или случайно. Ние не можем да не признаваме този факт, че според Божия закон ще бъдем осъдени на смърт чрез греховете извършени от нас: "Защото заплатата на греха е смърт."
Ако човек иска всичките му прегрешения да бъдат измити, той трябва да получи опрощението на греховете чрез вярата в Божията праведност, произлизаща от водата, кръвта и Светия Дух. Този, който е получил опрощението на греховете чрез вяра в Божията праведност, може и има право постоянно да възхвалява Бога, защото Той е измил всичките грехове чрез Своето кръщение и кръвта. Тъй като нашият Господ вече е отнел безчислени грехове на света, включително и моите грехове, чрез кръщението, кръвта и възкресението Си, ние сме благодарни на Господа за това, че Той ни е подарил вечния живот. 
Ако Исус Христос не взе върху Себе Си всичките грехове на човечество в река Йордан, като бе кръстен от Йоан Кръстител, и не умря на Кръста, ние бихме заплатили заплатата на смъртта в пъкъла. Как бихме могли да прославяме Бога, ако Той не бе измил всичките ни прегрешения? Бихме ли могли да прославяме Божието име, когато стоим пред нашия Свет и Свещен Бог със сърце пълно с грях? Не бихме ли могли наистина да принасяме хвалебна жертва на Неговата праведност, като казваме: "Той е простил всичките ни грехове!" когато все още имаме грях в сърце? Не.
Но сега ние можем да прославяме Бога в Неговата праведност. Всичко това стана възможно благодарение на нашата вяра в дара на Божията праведност, в която сме били облечени. 
 
 
Павел каза, че ние сме получили Божията праведност чрез вяра в Божиите дела
 
"И тъй, какво ще кажем, че нашият отец Авраам, е намерил по плът? Защото ако Авраам се е оправдал от дела, има с какво да се хвали, само не пред Бога. Понеже какво казва писанието: "Авраам повярва в Бога, и това му се вмени за правда". А на този, който върши дела, наградата му се не счита като благодеяние, но като дълг; а на този, който не върши дела, а вярва в Онзи, Който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда" (Римляни 4:1-5).
Тук чрез примера на Авраам Павел обяснява, как можем да се оправдаем. Логично е за човека да получи заплата за своя труд. Обаче благодарение на новорождението само като Божий дар, а не като заплата за нашите дела, ние можем да станем праведни, като не правим нищо добро и като не водим съвършен живот пред Бога.
Апостол Павел каза: "А на този, който върши дела, наградата му се не счита като благодеяние, но като дълг." Това показва, как грешник получава опрощението на греховете чрез кръщението и жертвената кръв на Исус Христос. Спасението е било дадено на всички, които вярват в Божията праведност, като благословен дар на опрощението на прегрешения.
Спасението на грешници е безусловен дар на Божията праведност. Този, който се е родил грешник, няма друг избор, освен да съгрешава, и трябва само да признае пред Господа, че неизбежно е грешник. Греховете на такъв човек не могат да изчезнат само защото той вярва в някакви разпространени християнски доктрини и усърдно отправя молитвите на покаяние.
Грешник не може да се хвали пред Бога със собствена праведност. "Всички станахме като човек нечист, И всичката ни правда е като омърсена дреха" (Исая 64:6). Затова грешник няма друг избор, освен само да вярва в Божията праведност, която е била извършена чрез кръщението на Господа в река Йордан и чрез Неговата смърт на Кръста. Само тогава човек може да получи опрощението на своите прегрешения чрез вяра в Божията праведност. Грешник не може да направи нищо друго, за да получи Божията праведност. Можем да получим опрощението на греховете само чрез вярата в Божията праведност. 
Всички грешници могат да намерят Божията праведност чрез кръщението на Исус Христос и чрез Неговата изкупителна кръв на Кръста. И така, само вяра в Божията праведност дава на грешника възможност да получи спасението от грях. Ето велик дар на Божията праведност. 
 
 
Апостол Павел говори за това, как грешници получават спасението от всичките грехове
 
Павел обяснява това, като взема самия Авраам за пример. "А на този, който върши дела, наградата му се не счита като благодеяние, но като дълг." Павел учи, че човек не може да намери Божията праведност, като върши нещо според закона. Единственият начин да намерим Божията праведност е вяра в Неговите праведни думи на духовното обрязване.
Божията праведност е истина, която не можем да получим със собствени усилия или дела. Дар на Божията праведност е както следва: ние с вас бяхме хора, които заслужаваха вечно разрушение и смърт, обаче нашият Спасител Исус Христос взе върху Себе Си всичките ни прегрешения чрез кръщението от Йоан Кръстител в река Йордан. След това Той взе всичките грехове със Себе Си на Кръста, къде Той понесе наказанието за тях, а именно изкупи тези грехове със Своята кръв. Затова Исус напълно е извършил Божията праведност. Всичките Му праведни дела са извършили Божията праведност, която е спасила грешници от вечната смърт.
 
 
Тези, които вярват в Божиите думи, могат да получат Божията праведност!
 
В стих 5 е написано: "А на този, който не върши дела, а вярва в Онзи, Който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда."
Тук апостол Павел обяснява пътя към Божията праведност, като използва "нечестивия" като пример. "Нечестиви" са тези, които не само не се боят от Бога, но в продължение на целия си живот извършват разпуснати грехове. Разбира се, че Божиите думи, които казват, че всички хора са се родили "купове грехове", са истински. Освен това, истина е също това, че истинската природа на човечество се състои в това, че хората нямат друг избор, освен само да съгрешават, докато ще понесат страшното Божие наказание. Обаче ако Бог нарича безгрешни нас, порочни хора, и приема нашата вяра за праведност, то благодарение на какво, освен Божията праведност, всичко това би станало възможно?
Нашият Господ казва на нас, порочни хора: Самият Господ трябваше да приеме кръщението в река Йордан от Йоан Кръстител, последния първосвещеник на Стария Завет, за да измие всичките грехове на света. Той също трябваше да пролее кръвта Си на Кръста, за да заплати за всичките ни прегрешения, и по такъв начин да изпълни Божиите думи: "Защото заплатата на греха е смърт." Вярвате ли, че Исус Христос изкупи всичките ни грехове чрез Божията праведност, като бе кръстен и като проля кръвта Си на Кръста? Бог вменява вяра за праведност на тези, които вярват в Неговата истина. Това не е упоритост, но свидетелството на удивителната Божия праведност.
Бог Отец казва на хората, които вярват в Божията праведност: "Добре, вие сте Мой народ. Вярвате в Моята праведност. Сега вие сте мои деца. Сте безгрешни. Защо? Защото Аз съм измил всичките ви грехове чрез кръщението и кръвта на Моя Син Исус Христос и съм ви направил безгрешни! Той също е заплатил за вашите грехове, като проля кръвта Си, както е написано: "Защото заплатата на греха е смърт", Той е възкръснал от мъртвите за вас. Той е вашият Спасител и Бог. Вярвате ли в това?"
"Да, вярваме." Тогава Господ продължава: "Аз съм ви дал Моята праведност, изпълнена чрез праведните дела на Моя Син. Сега вие сте станали Мои деца, Аз съм ви осиновил чрез водата и кръвта на Моя Син."
Цялото човечество е порочно пред Бога. Обаче чрез Своето кръщение от Йоан Кръстител нашият Господ Исус е измил всичките грехове на грешници: както прегрешенията, извършени от нас по-рано, така и греховете, които ще извършваме в бъдещето. Освен това, Бог е облякъл в Своята праведност всички, които вярват в Божията праведност, и ги е избавил от всичките грехове. "Защото всички сте Божии чада чрез вяра в Исуса Христа. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли" (Галатяни 3:26-27). Всичко зависи от това дали наистина вярваме в Божието слово или не. Ние ставаме праведни, ако вярваме, но ако не вярваме, губим Божията праведност.
 
 
Даже нечестиви в очите на Бога...
 
Даже на нечестиви Бог обещава, че Неговата праведност ще стане тяхната праведност, ако само ще повярват, че Исус веднага взе върху Себе Си всичките грехове, като бе кръстен в река Йордан. Бог наистина е подарил Своята праведност на всеки вярващ. Всеки, който вярва в Божията праведност, ще получи спасението от всичките грехове на света. Нашият Бог Отец е казал на вярващите в Неговата праведност, че те са Негови деца. "Да, сега вие сте безгрешни. Моят Син Исус Христос ви е избавил от всичките ви прегрешения. Вие сте праведни. Сте избавени от всичките грехове."
Даже ако ние не сме нечестиви, Бог слага на нас печата на праведността, за да потвърди, че ние сме праведни. Божията праведност е вечна. Господ Исус наистина е осъществил праведното дело за цялото човечество. Хората на целия свят са били избавени от всички грехове на този свят чрез Божията праведност. Бог счита за безгрешни душите на нечестивите, като гледа вярата им в Неговата праведност. "Блажен е оня човек, комуто Господ няма да вмени грях", защото той е намерил благословението на Божията праведност чрез вяра.
Бог ни пита: "Ти ли си благочестив?" И в този момент трябва да признаем, че сме порочни в очите на Бога. Когато признаваме това, започваме да благодарим на Исус за това, че Той прие кръщението за грешниците, проля кръвта Си на Кръста, и че не нашите собствени усилия, а именно Божията праведност е измила всичките грехове на света. Обаче ако мислим, че можем да спазваме закона, то никога няма да можем нито да благодарим на Бога нито да вярваме в Неговата праведност.
Този, който вярва в Божията праведност, която "оправдава нечестивия", може да получи дара на Божията праведност. Божията праведност ще бъде дадена като дар на тези, които вярват в изкуплението и наказанието на Исус Христос, но за тези, които не вярват в Божията праведност, Божието благословение и благодат ще остават недостъпни.
Даже за новородения праведник Божията праведност, установена от Исус, е необходима ежедневно; даже ние, които вярваме в Божията праведност, не можем да не съгрешаваме от ден на ден, като живеем на този свят. Затова трябва да помним тази радостна вест за Божията праведност, според която Исус взе върху Себе Си всичките грехове със Своето кръщение и с кръвта на Кръста. Всеки път, когато слушаме тази радостна вест, тя обновява душите ни и укрепва сърцата ни с преизобилна сила. Сега разбирате ли този стих: "А на този, който не върши дела, а вярва в Онзи, Който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда." Тук Библията говори на всички хора на земята.
През примера на Авраам Библията подробно описва, как човек може да намери Божията праведност. Обаче тук също е написано, че този, който "върши дела", противи се на Бога вместо да бъде Му благодарен за спасението. Този, който "върши дела", не вярва в Божията праведност и затова не е благодарен. Стих 4 казва, че човекът, който се опитва да влезе в небесното царство, като върши добри дела, няма нужда от Божията праведност. 
Защо? Защото няма да намери Божията праведност, тъй като се опитва самостоятелно да измие всичките си прегрешения, като върши добри дела и като отправя молитвите на покаяние всеки ден. Такъв човек не иска напълно да приеме Божията праведност, защото не желае доброволно да отхвърли своите привидно добри дела. Обратно, той се опитва да спечели спасението на своята душа чрез молитвите на покаяние, като плаче и като пости. И така, Божията праведност е дадена само на тези, които наистина вярват в Исусовите праведни думи.
 
 
На този, който върши дела, наградата му се не счита като дар
 
"А на този, който не върши дела, а вярва в Онзи, Който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда" (Римляни 4:5).
Братя, това послание ни казва за човека, който признава Бога и вярва в Божиите думи, както вярваше Авраам. Ние вярваме в Господното спасение, което е спасило нечестивия. На земята съществуват два вида вярващи християни. В стих 4 има този, който "върши дела", и такъв човек разглежда Божието спасение не като дар, но като дълг. Такива хора искат да бъдат признати за техните добри дела пред Бога. Те са склонни да отхвърлят спасението чрез Божията праведност след като повярваха в Исус. Как мислите, каква жертва трябва да принесем, за да получим Божията праведност?
Ако ходите пред Бога, като се държите за своите добри дела, то само ставате грешници без да получите Божията праведност. Знаете ли вие, че доктрината на освещение, поддържана от повечето християни, заставя ги да правят колкото е възможно по-много добри дела, като ги превръща в неприятели на Бога, когато те се противят на дара на Божията праведност? Библията твърди, че ние не можем постепенно да спечелим Божията праведност. Тя също учи, че ние не можем да достигнем Божията праведност чрез свои дела. 
Привърженици на "човешки дела" учат, че вие можете да спечелите святостта чрез молитвите на покаяние. Те казват, че човек може да стане по-праведен, като води чист и праведен живот; че можем да се спасим като живеем благочестиво до смъртта си, даже ако Исус е унищожил всичките ни прегрешения. 
Обаче Божията праведност е несъвместима с човешки дела. Тези, които се противят на Божията праведност, стават съюзници на дявола. Тъй като такива хора отказват се от Божията праведност, те не могат да получат опрощението на прегрешения пред Господа. 
Братя, ние сме се родили сто на сто греховни. Обаче реалност е такава, че мнозина неправилно тълкуват Божията праведност и затова ходят по неправилен път на вяра. Тъй като мнозина мислят, че са благочестиви, те не вярват в Божията праведност. Те вярват, че бъдещите ежедневни грехове ще бъдат простени, като те отправят молитвите на покаяние. Тези хора вярват, че имат поне немного благочестие, затова се хвалят със своите добри дела, като не искат и като не вярват в Божията праведност. 
Кои хора могат да станат праведни? Тези, които не са способни да отправят молитвите на покаяние, могат да станат праведни. Това не означава, че съвсем не трябва да се молим с покаяние и да изповядваме своите прегрешения. Надявам се, че вие вярно ще разберете това, за което говоря. По-късно още ще говоря за въпроса на "религиозен живот." Тези, които се противят на Божията праведност, имат много добро мнение за различни добри дела, молитви, пост и благочестив живот. 
Обаче само тези грешници, които знаят, че техните дела са недостатъчни, могат да станат праведни, като получат дара на опрощението на греховете в сърцата си. Единствено, което трябва да правим, е да вярваме в Божията праведност и да знаем, че безполезно е да се гордеем с нашата собствена праведност. Ето какво трябва да признаваме пред Бога: "О, Боже! Ние сме извършили толкова много грехове. Ние сме грешници и ще продължаваме да съгрешаваме до смъртта си." Това е единствено, което трябва да признаем. Освен това ние още трябва да вярваме, че Исус напълно е изпълнил Божията истина.
Вярвайки в Божията праведност, всеки грешник може да получи цялостно спасение от всичките грехове. Чрез вяра ние прославяме праведността на Исус Христос, защото чрез нея сме получили спасението от всичките грехове, без нея бихме загинали в грехове.
 
 
Кой е наистина блажен?
 
Кой е блажен пред Бога? Библията описва благословен човек така: "Блажени ония, чиито беззакония са простени Чиито грехове са покрити." Даже ако някой не може да върши добри дела пред Бога, има множество несъвършенства и слабости или не може да спазва всичките точки на Божия закон, Господ все пак дава благословението на опрощението на греховете на тези вярващи, които имат вяра в Божията праведност, която е унищожила всичките ни прегрешения чрез кръщението на Исус Христос и Неговата кръв на Кръста. Такива хора вярват в Божията праведност и са най-благословени пред Бога. Те са получили особено благословение от Господа. Ние сме получили спасението от всичките ни грехове чрез вяра в Божията праведност. Ние вярваме, че това е истина, че Бог е казал така. Можем ли нещо да прибавим към Неговото слово? Не. 
На света има мнозина, които все още опитват се да получат спасението чрез своите добри дела, даже ако признават, че Исус е техният Спасител.
Има ли още нещо да прибавим към тази истина на Божието спасение от грях, че Исус прие кръщението от Йоан Кръстител, проля кръвта на Кръста и възкръсна от мъртвите? Не, няма.
Обаче съвременни християни са много объркани относно вярата в Божията праведност. Хората знаят, че могат да получат спасението чрез вярата в Исус. Обаче от друга страна, те все още мислят, че щом започват да вярват в Исус, постепенно освещение, благочестив живот и спазване на Божия Закон стават необходими за тяхното спасение. Ето защо хора са много объркани.
Даже ако те говорят както праведни, то е далечно от вяра, която признава и вярва в Божията праведност. Как може човек наистина да вярва в Бога? Това е възможно само тогава, когато ние имаме простосърдечна вяра в думите на евангелието на водата и Духа, съдържащи Божията праведност, и по този начин получаваме спасението от всичките ни прегрешения чрез вярата в Неговото кръщение и кръвта на Кръста, в които Божията праведност се явява чисто и просто.
Трябва да отхвърлим абсурдни християнски доктрини на постепенно освещение, безусловно предопределение и формално оправдание, или погрешни вярвания, които твърдят, че можем в края на краищата да получим спасението от греховете, ако не ядем свинско месо или спазваме събота. Трябва да отбягваме тези, които казват такива безсмислици. В техните думи няма верни изводи или отговори.
Братя, правилна ли е вяра, че ние получаваме спасението от греховете чрез вяра в Божията праведност, без да вършим благочестиви дела? ─ Да, това е истинска вяра. ─ Какво сме направили, за да получим Божията праведност? Извършили ли сме нещо добро пред Господа? ─ Не. ─ Ние ли сме съвършени, поне в нашите мисли? ─ Не, ние не сме съвършени. ─ Тогава означава ли това, че можем да живеем както желаем? ─ Не. ─ Трябва ли да живеем благочестиво според закона, за да станем Негови деца? ─ Не. ─ Това означава, че трябва да станем истински Божии чада само чрез вяра в Неговата праведност, като получим опрощението на греховете и като приемем дара на Светия Дух благодарение на правилна вяра. 
Човек не може да води благочестив живот. Обаче даже ако той нищо не прави и все още вярва в праведността, дадена от Исус, той е благословен човек, който се е спасил от грях. Още от рождението всеки човек по природа си не може да води благочестив живот. Затова Бог смили се над нас и изпрати Исус на земята, като Му заповяда да приеме кръщението от Йоан Кръстител, за да възложи върху Него всичките грехове на света. След това Исус трябваше да понесе греховете на Кръста и по този начин да разреши проблема на спасението.
Има една източна пословица, която казва: "Трябва да се жертваме за добро на други хора." Когато някой се дави, след като бе спасил удавника, хора го хвалят за жертвено милосърдие. Братя, това означава, че въпреки че за човека е естествено да спаси удавника, ние имаме твърде добро мнение за това.
Ето още един стар израз: "Іngwa-eungbo." Това означава, че ако човек води благочестив живот, той ще бъде благословен в бъдещето, обаче ще бъде наказан, ако се държи зле. Братя, има ли наистина човек, който лесно се жертва за други хора? Даже в случай на хетеросексуална любов мъже и жени любят едни други и се грижат едни за други, защото желаят да правят така. Ето защо можем да кажем, че по същество всички хора са егоисти.
Затова Бог казва, че човек няма достойнство, и трябва внимателно да изпитваме себе си, наистина ли се осланяме на Неговата праведност и вярваме в нея, в това, че тя е унищожила даже най-страшните от наши грехове, въпреки че никога нямахме никои достойнства. Ние трябва да получим спасението чрез вяра в Божията праведност, дадена ни от нашия Господ.
 
 
Трябва да получите опрощението на всички грехове на беззаконни дела
 
Кои са беззаконни дела пред Бога? Всичките грехове, извършени от нас пред Бога, са беззаконни дела.
Как можем да покрием нашите грехове пред Бога? Може ли дебела бронирана жилетка да покрие нашите грехове? Може ли желязна броня дебела един метър да покрие нашите грехове пред Господа? Братя, когато вършим добри дела, те ли покриват всичките ни беззакония и прегрешения, извършени пред Господа? Не. Добри дела на човечество са нищо друго освен самоутешаване. Човек не може да отбегне справедливия Божий съд, като успокоява себе си чрез добри дела.
"Блажени ония,...чиито грехове са покрити." Ето какво казва Библията. Братя, ако искаме нашите грехове да бъдат простени пред Бога, то трябва само да вярваме в Божията праведност, чрез която Той ни е избавил. Божията праведност се състои в това, че Исус Христос е дошъл на този свят, за да приеме кръщението, да вземе върху Себе Си всичките грехове на света и да понесе изкупителната смърт на Кръста. Ето Божията праведност. Всичките грехове са покрити, когато човек вярва в Божията праведност.
Даже ако човек се опитва да покрие прегрешенията си със собствени добри дела, това е неразумно пред Бога. Само праведността на кръщението и кръвта на Исус могат да покрият вашите и моите грехове. Трябва да бъдем съдени, да загинем и да отидем в пъкъла вследствие на страшен Божий гняв за нашите грехове. Обаче Исус дойде на този свят и изпълни Божията праведност за нас, като бе кръстен от Йоан Кръстител и като умре на Кръста. Трябва да вярвате в това. Нашите грехове могат да бъдат простени чрез вярата в Божията праведност. Защо? Защото Божията праведност справедливо е компенсирала всичките грехове на света чрез кръщението на Исус и чрез светата Му кръв. Само вярата в тази истина може да измие моите и вашите грехове.
Кой човек е блажен? Човекът, който има такава вяра, е блажен. "Блажени ония, чиито беззакония са простени Чиито грехове са покрити; Блажен е оня човек, комуто Господ няма да вмени грях." Човекът с такава вяра е блажен и щастлив. Ние ли имаме такава вяра? Наистина блажен е човекът, който е приел в своето сърце Божиите думи за това, че Исус Христос ни е избавил чрез водата и Светия Дух. Този, който приема Исус Христос заедно с Неговата вода и кръв в сърцето си и пребъдва в Исус Христос, е наистина благословен човек. Ние, които вярваме в Божията праведност, чрез вярата ни сме получили удивителното спасение, което не съдържа даже най-малък намек на човешките мисли или достойнства. Само наистина блажен човек вярва в тази истина, пази я в сърцето си и проповядва истинското евангелие.
Братя, даже не се опитвайте да станете Божии чада и да получите спасението от грях, като прибавяте някои добри дела към Божията милост! Вие ли сте благочестиви? Твърде самоуверено и арогантно е да се стараете да бъдете благочестиви, като не сте такива в действителност, и да мислите, че можете да станете благочестиви. Ако беден човек получава огромен диамант от милиардера като дар, единствено, което този беден човек трябва да направи е да каже: "Благодаря." Това се отнася също и за Божията праведност. 
Римляни глава 4 говори за хората, които са благословени от Бога. Такива хора са получили спасението от всичките си грехове чрез вярата в думите на евангелието, което съдържа Божията праведност.
Надявам се, че вие ще получите това благословение.