Search

Проповеди

Тема 9: Посланието на апостол Павел до римляните

[ГЛАВА 6-1] Предговор към Римляни Глава 6

Трябва да разбираме тайнството на кръщението на Исус
 
Вие знаете ли и вярвате ли в тайнството на кръщението на Исус от Йоан? Бих искал да ви разкажа за това чрез Римляни 6:1-4. "Тогава какво? Да речем ли: Нека останем в греха, за да се умножи благодатта? Да не бъде! Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него? Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участвуваме в Исуса Христа, кръстихме се да участвуваме в смъртта Му? Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участвуваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот."
За да разберем тези стихове и да намерим истината, трябва първо да разберем вярата на Павел, показана в Галатяни 3:27 и да имаме същата вяра. Павел казва: "Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли." Какво означават тези думи? Сега ние можем да разберем тези думи чрез Матей 3:13-17.
Павел пита дали ние ще продължаваме да съгрешаваме, защото сме получили опрощението на греховете чрез вяра в Божията праведност веднъж завинаги. Павел отговаря: "Не." Същият отговор трябва да дават тези, които наистина вярват в Божията праведност. Това не означава, че праведници никога не съгрешават по плът. Това не е истина.
Това също не означава, че тъй като нашите грехове са били простени, ние трябва да съгрешаваме още повече. Праведници вече са се кръстили в Неговата смърт. Как могат вярващите в Божията праведност да продължават да живеят в грях? Това не може да бъде истина. Павел обяснява причината на това в Галатяни 3:27, като казва: "Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли."
С други думи, Исус взе върху Себе Си всичките ни грехове чрез Своето кръщение и умря на Кръста, за да могат тези, които вярват в Него, "да се кръстят в Христа" чрез вяра. Затова трябва да имаме именно такава вяра.
 
 
Трябва да имаме вярата на кръщението на Исус
 
Трябва да имаме вярата на кръщението на Исус и на Неговата смърт. Написано е: "Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли." Това означава, че когато Исус бе кръстен от Йоан в река Йордан, Той взе върху Себе Си веднага всичките грехове. Това също означава, че смъртта на Исус на Кръста беше изкуплението на всичките грехове, защото Той беше взел върху Себе Си всичките грехове на света чрез Своето кръщение. Да разбираме и да вярваме в тази истина означава да имаме вяра в Господа.
Нашите беззакония са ни отделили от Божията праведност. Знаете ли вие, че Исус взе върху Себе Си всичките ни грехове и беззакония, когато бе кръстен от Йоан? Исус взе върху Себе Си всичките ни грехове със Своето кръщение и умря на Кръста, за да заплати за всички тези грехове. Ние не можем да не съгрешаваме пред Бога в продължение на целия си живот. Трябва да имаме вяра в Христос, основана върху вярата в кръщението на Исус и в кръвта Му на Кръста. Ние ще бъдем съединени с Христос само когато ще вярваме, че Исус е изпълнил Божията праведност със Своето кръщение.
Кой се покори на волята на Своя Отец, на изпълнението на Неговата праведност? Това беше Сам Исус Христос. Исус веднага изпълни цялата Божия праведност. Като взе върху Себе Си всичките грехове на света със Своето кръщение от Йоан, Исус можеше да заплати за тези грехове само със смъртта Си. Ако ние искаме да се съединим с Христос, трябва да имаме вярата в Неговото кръщение, което веднъж завинаги е измило всичките ни грехове.
Трябва да се съединим с нашия Господ и да вярваме в Него, защото Той е станал нашият вечен Спасител чрез Своето кръщение. Сега трябва да решим само дали да приемаме тази истина или не. Само от вас зависи дали да станете Божии деца чрез вяра в Неговото кръщение и проливането на кръв на Кръста или да бъдете обречени на вечна гибел в пъкъла, като отхвърляте истината. Исус прие кръщението, за да могат нашите грехове да бъдат напълно унищожени (Матей 3:13-15).
Ако гледаме Матей 3:15, можем да намерим думите "защото така", които означават изпълнението на цялата Божия праведност. Думите "защото така", на гръцки "hoo’-tos gar", които означават "по този начин", "най-подобаващ", "няма никой друг начин освен този", казват за това, че кръщението на Исус беше най-сигурен начин на предаването на грехове. Тези думи обясняват, че Исус безвъзвратно взе всичките грехове на човечество чрез Своето кръщение от Йоан.
Когато Исус прие кръщението, нашите грехове бяха възложени на Него. Трябва да вярваме в истината в Римляни 6:5-11, че Исус бе кръстен, за да измие нашите грехове, и умря на Кръста, за да избави човечеството.
За да изплатите дълга, трябва да заплатите сума, еквивалентна на дълга ви. Ние също трябва да знаем, по какъв начин и колко нашият Господ заплати, за да унищожи всичките ни грехове.
Когато Исус бе кръстен, Той взе върху Себе Си всичките грехове, извършени от нас от момента на рождението ни до двадесетгодишна възраст, а след това от 10 до 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 години, и също греховете, които ще извършим до последното ни издихание. Той е заплатил и измил всичките ни грехове със Своето кръщение. Исус е унищожил веднага всичките ни беззакония, всичките ни грехове, извършени съзнателно и несъзнателно. Исус бе кръстен, за да измие нашите грехове, и заплати за тях на Кръста. Ето истината, укрита в евангелието на водата и Духа, за която казва Писанието.
Можем да видим, че повечето християни днес опитват се да приемат Исус като свой Спасител, като основават и поддържат доктрината на освещението, защото те не разбират тайната на "кръщението", за която говореше апостол Павел. Ако Исус не дойде на земята и не прие кръщението от Йоан, греховете на човечеството биха оставали вечно. Ето защо ние не трябва да вярваме в такива погрешни доктрини, които учат, че сърцето и плътта ни могат с течение на времето да се осветят.
Единствената и вечна истина на земята е това, че Исус бе кръстен и взе върху Себе Си всичките ни грехове. Вярата в евангелието на водата и Духа ни помага да преодолеем всичките погрешни доктрини и дава победа на тези, които вярват в него. Затова трябва да вярваме в тази истина. Някои християни вървят в пъкъла, като не са се новородили, защото те не са се съединили с кръщението на Исус.
Видяхте ли някога образа на сърце, пробито с кинжал? То показва жертвената Божия любов. Бог ни е възлюбил толкова силно, че ни избави от всичките ни грехове, като даде евангелието на водата и Духа. "Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечния живот" (Йоан 3:16).
Трябва да приемате Исусовата любов, дадена ни чрез кръщението и проливането на кръв на Кръста. Сърцата ни трябва да се съединят с Божията праведност. Трябва да живеем в единство с Исус. Животът на вяра и на единство с Христовата праведност е удивителен. В Римляни глава 6 апостол Павел решително казва, че трябва да живеем чрез вяра в единство с Божията праведност.
Както Павел казва в Римляни 7:25, ние не служим ли на Божия закон с ума си, а с плътта си на закона на греха? Служим ли? Да, служим. Ето защо ние, както Павел, винаги трябва да имаме сърце, съединено с Божията праведност. Какво дохожда, ако ние не съединяваме сърцата ни с Божията праведност? Пълната гибел.
Тези, които се съединяват с Божията праведност, живеят в единство с Неговата църква. Ако вие вярвате в Божията праведност, трябва да се съедините с Неговата църква и свещеници. Плътта винаги се опитва да служи на закона на греха, затова трябва да живеем чрез вяра, като постоянно размишляваме върху Божия закон на живота. Ако всеки ден размишляваме върху Божията праведност, то непременно ще се съединим с Господа. Ето защо Библията казва, че животните, които преживят, са чисти (Левит 11:2-3).
Съедините се с Божията праведност. Вие ли чувствате нова сила? Опитвайте се сега да се съедините с Божията праведност! Нека предположим, че ние сме съединили сърцата ни с кръщението на Исус. Тогава имате ли вие досега грях в сърцата ви? Не, нямате. Исус Христос умря на Кръста. Вярвайте в това с цялото си сърце. Вие сте съединили своето сърце с тази истина? Тогава ние ли сме умрели или не? Да. Ние сме мъртви за грях. Христос ли е възкръснал от мъртвите? Да. Тогава ние също сме възкръснали от мъртвите. Когато съединяваме сърцата ни с Христос, нашите грехове са измити. Ние умираме на Кръста заедно с Исус и възкръсваме от мъртвите с Христос. 
Обаче какво се случва, ако ние не се съединяваме с Христос? "За какво казвате? О, да. Говорите за кръщението на Исус. Имате пред вид, че в Стария Завет имаше полагането на ръце върху главата на жертвата, а в Новия Завет има кръщението на Исус от Йоан. Възможно, това е истина! Но какво тук е толкова важно, че хора вдигат голям шум за това?"
Тези, които само теоретически вярват в кръщението на Исус, нямат истинската вяра, затова в края на краищата те оставят Христос. Теоретическа вяра е подобна на информация, която ученици обикновено получават от учители в училище, и тя е недостатъчна, за да спечелим Божията праведност. Обаче има ученици, които искрено уважават своите учители и опитват се да се учат от характера и ръководството на своите учители. Ние не трябва да гледаме на Божието слово като на обикновено знание, но трябва да го закрепваме в сърцето заедно с Неговия характер, любов, благодат и праведни думи. Трябва да отхвърлим нашето желание да получим само знание, когато ни учат за Божието слово.
Ум на тези, които вече дълбоко са се съединили с Божието слово, решително иска да служи на Господа и да има добри отношения с Него; и различни ситуации не влияят много на тях. Тези хора са предпазливи, за да изпълнят своята Велика Мисия. Но малки неща лесно влияят на тези, които още не са съединили сърцата си с Него.
Нашата вяра трябва да са съедини с Господната праведност. Малки неща на света не трябва да влияят на сърцата ни. Тези, които са съединили сърцата си с Христос, са се кръстили в Исус, са умрели на Кръста и са възкръснали от мъртвите заедно с Него, за да получат спасението от всичките им прегрешения. Ние не сме хора на този мирски свят, затова трябва да вярваме. Трябва да се съединим с Божията праведност, за да угодим на Господа, който ни е призовал да служим на Неговата праведност.
Ако ще се съедините с Божията праведност, сърцата ви винаги ще бъдат изпълнени с мир и радост, защото Господната сила ще бъде вашата сила. Ние можем да водим благословен живот, защото Бог ни дарява със Своите благословения и божествена сила.
Вашите сърца нека се съединят с Божията праведност. Тогава вие ще можете да се съедините с Божиите свещеници като мен, да имате твърда вяра в Божието слово чрез общение един с друг и енергично да служите на Неговите дела. Господ е измил вашите грехове, въпреки че имате вяра колкото синапово зърно. Съединете се с Бога, а особено с Неговото кръщение, даже ако вие сте несъвършени.
Ние благодарим на Бога за това, че Той ни е дал вярата на единство с Господа чрез кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста. Отсега нататък трябва да съединим сърцата ни с Господа, докато не се срещнем с Исус. Ние сами сме много слаби, затова трябва да се обединим. Сега вие знаете, каква трябва да бъде вяра, за да съединим сърцата си с праведността на Исус? Вие ли сте намерили вярата на единство с кръщението на Исус? Днес трябва да имате вярата на единство с кръщението на Исус и с Неговата кръв на Кръста. Тези, които нямат такава вяра, няма да могат да се спасят и ще продължават да живеят в невяра. Ето защо Божията праведност е крайно необходима за вашия живот.
Единството с Господа дава благодатта на опрощението на греховете и живота на Божии деца чрез вяра в Божията праведност. Наистина искам Божията праведност да стане вашата праведност. Исус Христос е Господ на вашата вяра и на Божията праведност. Вярвайте! И получите Божията праведност! Тогава Божиите благословения ще бъдат с вас.
 
 
Не трябва да принасяме на Бога само своята преданост
 
Някои християни не вярват в Божията праведност и само хвалят Господа: "♫О, Боже, вземи моето, и да бъде Твое. ♪Моята малка преданост, моя живот, моята жертва, ♫Въпреки че са малки, всички Ти отдавам, мой царю. ♪Аз ще живея само за Тебе, мой Господи! ♫О, Светият Дух дохожда като огън!" Ние не трябва да бъдем такива християни. Те всеки ден хвалят Бога и продължават да принасят на Бога своята преданост, затова Бог нищо не може да направи за тях.
Хора безпокоят Бога със своята излишна преданост. Бог е уморен от нашата сляпа преданост. Те подтикват Бога да приеме собствена им "човешка" праведност. Те непрекъснато викат Бога: "О, Боже! Приеми моята преданост!" когато мият под, метат при вратата, молят се и хвалят Бога и даже ядат. Страшно е, че повечето християни днес просто заповядат на Исус да приеме тяхната плътска преданост, докато не знаят Божията праведност и не вярват в нея. Трябва за малко да сложим настрана нашата преданост и да приемем Божията праведност, която се състои от кръщението на Исус и от Неговата кръв на Кръста.
Нашата плътска преданост няма никое значение за Бога. Но хора всичко пак молят Бога да приеме предаността им и срещу това да опрости греховете им. Това е толкова глупаво, колкото за мръсен беден просяк да отдаде на милионер всичко, което има, и да иска да живее в великолепен замък като възнаграждение за ненужните и мръсни му неща. Бог не иска да се хвалим със собствена си праведност. Бог иска да имаме вярата в кръщението на Исус и в кръвта Му на Кръста.
Християнството не е светска религия, създадена от хора. Християнството не е подобно на други религии на света, като будизъм, който иска човек постоянно да се моли, покланя се и се очиства. Ние не трябва да имаме такава вяра, не трябва да се покланяме и да се молим за благословение на основател на светска религия. Ние не трябва да принасяме своята преданост и да молим за Неговото благословение срещу това, но обратно, трябва да знаем и да приемаме Божията праведност, защото Господ иска да ни я даде.
Ние ще получим опрощението на греховете, когато ще повярваме в Исусовото кръщение от Йоан Кръстител и в проливането на Неговата кръв на Кръста. Исус прие кръщението, за да вземе върху Себе Си всичките грехове на света, и умря, за да ги измие веднъж завинаги. Затова Той не трябва да дойде още веднъж чрез кръщението и смъртта.
Евреи 10:18 казва: "А гдето има прощение за тия неща, там вече няма принос за грях." Исус взе върху Себе Си всичките грехове, когато един път прие кръщението и смъртта, като изпълни цялата Божия праведност по такъв начин. Сега нашата вяра в кръщението и кръвта на Христос е възстановила наши отношения с Бога.
Апостол Павел казва: "И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се покоряват на неговите страсти" (Римляни 6:12). Ние ще царуваме заедно с Исус Христос, който е нашият Господ и вечният Цар на царете. Грехът вече няма да царува над вас. Времената, когато грехът царуваше над нас, са в миналото. Не трябва да вървим след грешната похот и амбиции на плътта. Ние можем лесно да преодолеем всичко това, защото Бог ни е дал Неговата съвършена праведност.
 
 
Представяйте сърцето и плътта си като оръдия на Божията праведност
 
"Нито представяйте телесните си части като оръдия на неправдата; но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите, и телесните си части на Бога като оръдия на правдата" (Римляни 6:13).
Павел ни казва за три важни аксиоми на съпротива на греха. Преди всичко ние не трябва да се подчиняваме на нашата смъртна и похотлива плът. Трябва да се откажем от това, което вехтият ни човек опитва се да прави в похот. На второ място, телесните ни части не трябва да бъдат оръдие на греха. Трябва да не позволим на телесните ни части, на нашите способности, да бъдат използвани като оръдия на неправедността. На трето място, трябва да представим телесните ни части като оръдия на Божията праведност.
Преди да повярвахме в Исус, отдавахме нашите ръце, крака, уста и очи на греха. Ние станахме оръдия на греха и вървяхме след греха. Но сега трябва да не позволим на телесните ни части да бъдат използвани като оръдия на неправедността и греха. Ние не трябва без съпротивление да позволяваме на греха да властва над нас. Когато наближава изкушението на греха, трябва да провъзгласим: "Грях е умрял в Христа". И трябва да признаем, че Бог е Господ на цялото ни съществуване.
В нашия живот на вяра трябва да помним, какво трябва и какво не трябва да правим. Трябва да представяме телесните ни части не на греха, а на Бога. Това, което трябва да правим, е толкова важно, колкото и това, което не трябва да правим. Ако не отдаваме нищо на Бога, това означава, че ние отдаваме нещо на греха. Например, ако ние отдаваме на Бога нашето време, то не остава време да отдадем на греха. Трябва да станем врагове на греха и да бъдем едно семейство с Бога.
Можем да кажем: "Нямам мъжество да победя грях." Обаче Павел ни казва в Римляни 6:14, че ние не трябва да мислим така: "Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат." Ако ние все още сме под властта на греха, то разбира се, че отново ще съгрешаваме. Обаче ако ние сме в Божията благодат, тя ще ни поддържа и ще ни даде победа над греха. Авторът на Псалми се моли: "Оправяй стъпките ми в словото Си, И не оставяй да ме завладее никое беззаконие" (Псалми 118:133).
Докато ние живеем на земята, грях ще ни намери. Даже след като признахме, че вече сме умрели в Христос, грях ще се старае да ни срути и да царува над нас. Ако опитваме се самостоятелно да бъдем праведни под закона, няма да можем да се освободим от властта на греха. Обаче трябва да помним, че имаме вяра в Божията праведност. Затова грях не може да царува над нас. Трябва да знаем това и да говорим за това.
Всички вие трябва да вярвате в Божията праведност и да я изповядвате с устата си. "Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с устата прави изповед и се спасява" (Римляни 10:10). В действителност много важно е за всички нас да вярваме с цялото си сърце в Божията праведност и да я изповядваме с устата си.
Затова когато грях опитва се да царува над нас, всеки път, когато гняв иска да царува над нашия ум, когато прелюбодеяние и похот ни покваряват, всеки път, когато жадност ни изкушава да мамим други хора, за да подобрим живота си, израстват ненавист и подозрение, а завист хваща нашите сърца, трябва да казваме: "Исус е унищожил всички тези грехове!" Трябва да викаме с вяра: "Грях не може да властва над мене. Чрез Своята праведност Бог напълно ме е избавил от моите грехове, гибелта, проклятието и сатана!"
Думите "ние живеем за Бога" означават, че ние живеем праведно, защото вярваме в Неговата праведност. Божията праведност е направила съвършени тези, които вярват в кръщението на Исус и в Неговата кръв. Ето защо ние сме умрели за греха и живеем за Бога, вярвайки в Неговата праведност. Няма нищо по-важно от да знаем и да признаваме, че всички ние сме възкръснали духовно благодарение на вяра в Божията праведност.
Павел каза, че гдето се умножи грехът преумножи се благодатта (Римляни 5:20). Тогава хора неправилно го разбираха и казваха, че трябва да продължават да съгрешават, за да спечелят по-много благодат. Но Павел възразяваше на това. Има още нерешени въпроси след вярата в кръщението и кръвта на Исус. Светски грехове ще ни обкръжават и ще се стараят да царуват над нашите сърца.
Обаче, когато това се случва, нека се осланяме на Божията праведност и чрез вярата нека спечелваме победа над неверието и нашите немощи. Ние можем да живеем като Божии чада, в които е Неговото благоволение. С такава вяра ние ще можем да умрем за греха и да живеем за Бога. Ние можем да живеем остатъка от живота ни чрез вяра и в търсене на Божията праведност, да влезем и да живеем вечно в Неговото Царство.
Римляни 6:23 казва: "Защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ!" Амин. Тези, които са признали Христос като свой Спасител, вярват в силата на Неговото кръщение и в резултат на наказанието на Кръста. Амин.
Алелуя! Нека славим Господа!