Search

Проповеди

Тема 9: Посланието на апостол Павел до римляните

[ГЛАВА 6-2] Истинското значение на Исусовото кръщение (Римляни 6:1-8)

(Римляни 6:1-8)
"Тогава какво? Да речем ли: Нека останем в греха, за да се умножи благодатта? Да не бъде! Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него? Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участвуваме в Исуса Христа, кръстихме се да участвуваме в смъртта Му? Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участвуваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото; като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с Него за да се унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече не греха. Защото, който е умрял, той е оправдан от греха. Но ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще и живеем с Него."
 
 
Какво означава кръщение?
 
Ние наричаме Йоан, който кръсти Исус, Йоан Кръстител. Тогава какво означава кръщение? Думата "кръщение", на гръцки "βάφτισμα", означава "да бъдеш потопен." И най-важно значение на кръщението е "да вземеш греховете и смъртта."
Думите "да бъдеш потопен" означават смърт. Всичките грехове на света бяха предадени на Исус, когато Йоан Кръстител Го кръсти, и по този начин Той взе всичките грехове върху Себе Си и умря на Кръста, за да изплати заплатата за тях. Исус умря вместо нас. Смърт е резултат на греха, защото "заплатата на греха е смърт" (Римляни 6:23).
Кръщението също означава "да бъдеш измит." Всичките ни грехове са били измити, не остава даже късче от греха, защото Исус е взел всичките грехове на света върху Своята плът в момента на кръщението. Всичките грехове в сърцата на хора са били измити, защото те бяха възложени върху Исус в момента на Неговото кръщение.
Кръщението има същото значение, както и "полагане на ръце." "Полагане на ръце" означава "да предам." Исус прие кръщението от Йоан Кръстител, за да може да вземе върху Себе Си всичките грехове на човечество. Ето вечният закон на Божието спасение, според който на десетия ден от седмия месец свещеникът полагаше ръце върху главата на жертвено животно, за да му предаде всичките грехове на Израел.
В Левит 16:21-22 е написано: "И като положи Аарон двете си ръце върху главата на живия козел нека изповяда над него всичките беззакония на израилтяните, всичките им престъпления и всичките им грехове, и нека ги възложи на главата на козела; тогава да го изпрати в пустинята чрез определен човек. И като пусне козела в пустинята, козелът ще понесе на себе си всичките им беззакония в необитаема земя." Когато Аарон, първосвещеникът, полагаше ръце върху главата на живия козел, козелът вземаше върху себе си всичките грехове на Израилевия народ и бе заколван за народа.
 
 
"Полагането на ръце върху главата на жертвата" в Стария Завет означава "кръщението" в Новия Завет
 
Значението на кръщението е "да бъдеш потопен." Това включва "да бъдеш погребан, да бъдеш измит, да предадеш." Хора в Стария Завет принасяха козли и агнета без недостатък и полагаха ръце върху главите на жертвите, за да им предадат своите грехове. Това е подобно на кръщението в Новия Завет. Козелът вземаше греховете посредством "полагането на ръце" и бе заколван. Йоан Кръстител кръсти Исус като представител на цялото човечество, за да вземе Той върху Себе Си всичките грехове на света и да бъде разпнат.
Аарон, първосвещеникът и представителят на целия Израелев народ, полагаше ръце върху главата на козела, за да му предаде всичките грехове на израилтяни, а след това заколваше козела, вземаше с пръста си от кръвта му и туреше я върху роговете на жертвеника за всеизгаряне. Затова Лука каза, че Йоан Кръстител, който се роди от Аароновия род, беше представителят на цялото човечество, по същия начин, както първосвещеникът Аарон беше представителят на целия Израелев народ.
В Библията е написано: "Между родените от жени, не се е въздигнал по-голям от Иоана Кръстителя" (Матей 11:11). Според вечния Божий завет Йоан Кръстител като земен първосвещеник имаше право да предаде на Исус всичките грехове на света веднъж завинаги чрез кръщението. Йоан Кръстител беше последният първосвещеник. Когато говоря, че Йоан Кръстител беше първосвещеникът, някои хора питат: "Къде в Библията е написано, че Йоан Кръстител беше първосвещеник?" Не е ли написано? Човекът, който се роди от Захарий, беше Йоан Кръстител. Свещеникът Захарий, от отреда на свещеника Авий, внука на първосвещеника Аарон, беше истинският потомък Аароновото семейство.
Библията казва за отреди на свещеници, които бяха потомци на Аарон в 1 Летописи глава 24. В последните дни на Давид имаше много свещеници и те трябваше да бъдат уредени. И така, те бяха уредени чрез жребий на 24 отреди според 24 семейства на внуци на Аарон. Осми жребий падна на Авий. Всеки отред служеше в светилището и в Господния дом в продължение на 15 дни. И Захарий от отреда на свещеника Авий беше избран от Бога като дежурен свещеник на неговия отред. 
В Лука 1:9 е написано: "По обичая на свещеничеството, нему се падна по жребие да влезе в Господния храм и да покади." Това ни показва, че Йоан Кръстител се роди от семейството на първосвещеника Аарон и затова беше последният първосвещеник, който щеше да представя цялото човечество (Матей 11:11, 3:13-17). Според закона само човекът, който се е родил от семейство на първосвещеника, може да стане първосвещеник. Само лъвове могат да родят лъвчета. Йоан Кръстител прие службата на първосвещеника от Аарон, своя прародител.
 
 
Исусовите апостоли свидетелстваха за кръщението на Исус
 
Всичките апостоли, особено Павел, Петър, Матей и Йоан, свидетелстваха за кръщението на Исус. Нека погледнем свидетелството на апостол Павел в днешните стихове. "Тогава какво? Да речем ли: Нека останем в греха, за да се умножи благодатта? Да не бъде! Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него? Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участвуваме в Исуса Христа, кръстихме се да участвуваме в смъртта Му? Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участвуваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото; като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с Него за да се унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече не греха. Защото, който е умрял, той е оправдан от греха. Но ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще и живеем с Него."
В Галатяни 3:27 също е написано: "Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли." Нека погледнем свидетелството на апостол Петър. 1 Петрово 3:21 казва: "Която в образа на кръщението и сега ви спасява, (не измиването на плътската нечистота, но позива към Бога на чиста съвест), чрез възкресението на Исуса Христа."
В 1 Йоаново 5:5-8 апостол Йоан казва: "И кой побеждава света, ако не е тоя, който вярва, че Исус е Божият Син? Това е Исус Христос, Който е дошъл чрез вода и кръв; не само чрез водата, но чрез водата и чрез кръвта; и Духът е, който свидетелствува, понеже Духът е истината. Защото три са, които свидетелствуват: Духът, водата и кръвта; и тия три са съгласни."
Свидетелството на Матей е записано в Матей 3:13-17. "Тогава идва Исус от Галилея на Иордан при Иоана за да се кръсти от него. А Иоан Го възпираше, като казват: Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене? А Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан го остави. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Духът, че слиза като гълъб и се спускаше на Него. И ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение."
Исус взе всичките грехове на света, като бе кръстен от Йоан Кръстител. "Защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право." Исус взе върху Себе Си всичките грехове на света, като бе кръстен от Йоан Кръстител по най-подходящ начин. Самият Бог свидетелства за това: "И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Духът, че слиза като гълъб и се спускаше на Него. И ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение." Исус изми всичките ни грехове чрез Своето кръщение, свидетелстваше за евангелието на водата и Духа в продължение на три години, бе разпнат на Кръста и на третия ден възкръсна от мъртвите. И сега Той седи отдясно на Отца.
Исус отново ще дойде при тези, които Го очакват и нямат грях. Евреи 9:28 казва: "Така и Христос, като биде принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на ония, които Го очакват." Самият Бог каза: "Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение." Светият Дух свидетелства, че Спасителят Исус е измил всичките грехове на света. Обаче хора не разбират Библията, защото духовните им очи са слепи. Те трябва да открият своите духовни очи и да се новородят от водата и Духа (Йоан 3:5).
Те мислят, че Исус самостоятелно е изпълнил спасението на човечество. Обаче в действителност Исус беше Божият Агнец и се нуждаеше от Йоан Кръстител, който стана представителят на цялото човечество и който можеше да Му предаде всичките грехове на света по същия начин, както първосвещеникът Аарон полагаше ръце върху главата на жертвата (на живия козел) и му предаваше греховете на целия Израелев народ. След това Аарон заколваше жертвата и по такъв начин освобождаваше всички те от греховете. Ето защо Бог изпрати Своя вестител пред Исус.
 
 
Кой е Йоан Кръстител?
 
Йоан Кръстител е Божият вестител, за когото пророкува Малахия 3:1-3. Господ се нуждаеше от вестителя, от Йоан Кръстител, представителя на цялото човечество. В Новия Завет Исус Христос, Божият Син, взе вечните грехове на човечество чрез Йоан Кръстител и бе разпнат на Кръста заради опрощението на греховете, докато в Стария Завет овце вземаше греховете на ограничен период от време и бяха заколвани. И така, Исус е избавил всички хора от вечните грехове.
Два големи събития бяха се случили пред рождението на Исус. Едно беше зачатието на Исус от Мария, а друго беше рождението на Йоан Кръстител от отреда на Авий. Тези два събития бяха се случили според Божественото Провидение. Ето съвършена пиеса, поставена от Бога. Бог изпрати Йоан Кръстител на земята 6 месеца преди Исус, а след това изпрати Своя единороден Син, за да ни освободи от борбата и болката. Разбирате ли това? Нека погледнем Библията по-внимателно.
Нека погледнем Матей 11:7-14, където е написано за Йоан Кръстител. "И когато те си отиваха, Исус почна да казва на народа за Иоана: Какво излязохте да видите в пустинята? тръстика ли от вятър разлюлявана? Но какво излязохте да видите? човек в меки дрехи ли облечен? Ето, тия, които носят меки дрехи, са в царски дворци. Но защо излязохте? пророк ли да видите? Да, казвам ви, и повече от пророк. Това е онзи, за когото е писано: -"Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице, Който ще устрои пътя Ти пред Тебе". Истина ви казвам: Между родените от жени, не се е въздигнал по-голям от Иоана Кръстителя; обаче, най-малкият в небесното царство, е по-голям от него. А от дните на Иоана Кръстителя до сега небесното царство на сила се взема, и които се насилят го грабват. Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Иоана; и, ако искате да го приемете, тоя е Илия, който имаше да дойде."
Хора излязоха в пустинята да видят Йоан Кръстител, който викаше: "Покайте се понеже наближи небесното царство" (Матей 3:2). Исус им каза: "Какво излязохте да видите в пустинята? тръстика ли от вятър разлюлявана? Но какво излязохте да видите? човек в меки дрехи ли облечен? Ето, тия, които носят меки дрехи, са в царски дворци. Но защо излязохте? пророк ли да видите? Да, казвам ви, и повече от пророк."
Във времена на Стария Завет цар не беше по-силен от пророк. Царе се подчиняваха на думите на пророци. Кой беше по-силен от всичките старозаветни царе и пророци? Йоан Кръстител. Сам Исус свидетелстваше за това. Кой беше представителят на цялото човечество? Кой беше представителят на всички хора, които имат плът, освен Исус? Това беше Йоан Кръстител. Йоан Кръстител беше земният първосвещеник на цялото човечество. Той бе определен от Самия Господ и изпратен в света, и изпълни своята мисия.
"Но защо излязохте? пророк ли да видите? Да, казвам ви, и повече от пророк. Това е онзи, за когото е писано: -"Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице, Който ще устрои пътя Ти пред Тебе."
Исая пророкуваше, че войната в Йерусалим ще се спре. Ние виждаме, че пророчеството се осъществи, когато Йоан Кръстител каза: "Ето Божият Агнец, Който носи греха на света" (Йоан 1:29). Йоан Кръстител свидетелстваше за това, че Исус беше Божият Син и взе върху Себе Си всичките грехове на човечество.
От друга страна, Исус свидетелстваше за това, че Йоан Кръстител беше вестителят, избран от Бога, който трябваше да дойде. Матей 11:11 казва: "Истина ви казвам: Между родените от жени, не се е въздигнал по-голям от Иоана Кръстителя." Имаше ли между родените от жени някой по-голям от Йоан Кръстител? Не. Какво означава "между родените от жени"? Това означава "между всички хора на света." Думите "между родените от жени, не се е въздигнал по-голям от Иоана Кръстителя" означават, че Йоан Кръстител беше представителят на всички хора на света. Той беше първосвещеникът, защото се роди от Аароновото семейство.
 
 
Йоан Кръстител беше представителят на всички хора на света
 
Можете ли да вярвате, че Йоан Кръстител беше представителят на всички хора на света и че той беше първосвещеникът, който предаде всичките грехове на Исус, като знаете, че Бог назначи Аарон и потомците му навеки да бъдат свещеници в Стария Завет?
Кой беше представителят на цялото човечество? И кой беше представителят на плътта на всички хора, освен само Исус? Той беше Йоан Кръстител, който кръсти Исус.
"Да, казвам ви, и повече от пророк. Това е онзи, за когото е писано: -"Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице, Който ще устрои пътя Ти пред Тебе."
И човекът, който свидетелстваше: "Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!" (Йоан 1:29), беше Йоан Кръстител.
Исус каза: "А от дните на Иоана Кръстителя до сега небесното царство на сила се взема, и които се насилят го грабват. Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Иоана" (Матей 11:12-13). Този стих свидетелства, че Исус унищожи всичките грехове на света, като бе кръстен от Йоан Кръстител, и стана Спасителят на цялото човечество. Той свидетелства, че Йоан Кръстител предаде на Исус всичките грехове на света. Самият Исус каза така. Това означава, че Йоан Кръстител предаде на Исус прегрешенията на света, и че този, който вярва в това, е избавен от всичките си грехове и ще влезе в небесното царство. Това е истина, нали? Това е истина, тъй като тя напълно отговаря на Божието слово; ето защо ние, проповедници на библейската истина, можем с достойнство да говорим за това. Този, който вярва в това, ще влезе в небесното царство.
 
 
Йоан Кръстител като последният първосвещеник на Стария Завет предаде на Исус всичките грехове на света 
 
Захарий, баща на Йоан Кръстител, чу думите на Господния ангел. Нека прочетем свидетелството на Захарий за неговия син. Свидетелството на баща му не е ли извънредно точно? Нека погледнем това свидетелство, което е във форма на псалм. "Тогава баща му Захария се изпълни със Светия Дух и пророкува, казвайки: Благословен Господ, Израилевият Бог, Защото посети Своите люде, и извърши изкупление за тях. И въздигна рог на спасение за нас В дома на слугата Си Давида, (Както е говорил чрез устата на светите Си от века пророци). Избавление от неприятелите ни и от ръката на всички които ни мразят, За да покаже милост към бащите ни, И да спомни светия Свой завет, Клетвата, с която се закле на баща ни Авраама. Да даде нам, бидейки освободени от ръката на неприятелите ни. Да Му служим без страх, В светост и правда пред Него, през всичките си дни. Да! и ти, детенце, пророк на Всевишния ще се наречеш; Защото ще вървиш пред лицето на Господа да приготвиш пътищата за Него. За да дадеш на Неговите люде да познаят спасение Чрез прощаване греховете им, Поради милосърдието на нашия Бог, С което ще ни посети зора отгоре, За да осияе седящите в тъмнина и в мрачна сянка; Така щото да отправи нозете ни в пътя на мира. А детенцето растеше и крепнеше по дух; и беше в пустините до деня, когато се яви на Израиля" (Лука 1:67-80).
Баща му пророкуваше, какъв пророк и свещеник Йоан ще стане. Нека погледнем, какво той пророкуваше за своя син. "Да! и ти, детенце, пророк на Всевишния ще се наречеш; Защото ще вървиш пред лицето на Господа да приготвиш пътищата за Него. За да дадеш на Неговите люде да познаят спасение Чрез прощаване греховете им, Поради милосърдието на нашия Бог, С което ще ни посети зора отгоре, За да осияе седящите в тъмнина и в мрачна сянка; Така щото да отправи нозете ни в пътя на мира" (Лука 1:76-79).
Тук Библията ясно казва: "За да дадеш на Неговите люде да познаят спасение Чрез прощаване греховете им." Кой ни дава знанието за спасението? Лука 1:76 казва, че той е Йоан Кръстител. Ние сме узнали за Исус и сме повярвали в Него. Йоан Кръстител ни свидетелстваше, че Исус Христос избави всички грешници от техните прегрешения, като бе кръстен и като взе върху Себе Си всички тези грехове по такъв начин, и че това бе извършено по най-справедлив и най-подходящ начин. Йоан Кръстител "дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, за да повярват всички чрез него. Не беше той светлината, но дойде да свидетелствува за светлината" (Йоан 1:7-8).
 
 
Трябва да се спасим
 
Трябва да се спасим чрез вяра в това, че Исус е избавил всички хора на света по най-справедлив и най-подходящ начин, като бе кръстен от Йоан Кръстител. Божията праведност твърди, че Исус дойде на земята в човешката плът и по най-справедлив и най-подходящ начин освободи грешници от греховете, като бе кръстен от Йоан Кръстител, и възкръсна, след като бе разпнат. Божията праведност е скрита в евангелието на водата и Духа.
Божията праведност, която се явява в евангелието, ни учи, че Исус бе изпратен на този свят в подобието на човека, бе кръстен, бе разпнат и възкръсна от мъртвите на третия ден. Ние сме повярвали в Исус благодарение на свидетелството на Йоан Кръстител и сме се спасили от всичките ни грехове чрез вярата в Господната праведност. Всичките грехове на хора са били измити чрез Йоан Кръстител и сега те имат вечния живот чрез вяра в Исус. Всичките вярващи в това са получили Светия Дух, който ни свидетелства, че ние сме Божии чада.