Search

Проповеди

Тема 8: Светият Дух

[8-20] Тези, които са изпитали присъствието на Светия Дух, помагат на други също да получат Светия Дух (Йоан 20:21-23)

Тези, които са изпитали присъствието на Светия Дух, помагат на други също да получат Светия Дух
(Йоан 20:21-23)
"И Исус пак им рече: Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас. И като рече това, духна върху тях и им каза: Приемете Светия Дух. На които простите греховете, простени им са, на които задържите задържани са."
 
 
Каква власт Господ даде на праведници?
Той им даде властта да опрощават греховете на хората чрез евангелието на водата и Духа.

Двадесета глава на Евангелие от Йоан съдържа описанието на възкресението на Исус. Нашият Господ възкръсна от мъртвите и каза на Своите ученици: "Приемете Светия Дух". Учениците на Исус получиха от Него дара на Светия Дух. Исус изпрати Светия Дух и подари вечен живот на тези, които са повярвали, че Неговото кръщение и кръвта бяха измили всичките грехове на човешкия род. В Библията е написано, че кръщението на Исус е първообразът на спасението, тоест Неговото кръщение е спасило цялото човечество от греховете (1 Петрово 3:21).
 
 

Защо Исус е бил кръстен? 

 
Защо Йоан кръсти Исус? Ясен и разбираем отговор на този въпрос е в Матей: "Така ни е прилично да изпълним всичко що е право" (Матей 3:15). Тук "така" означава, че Исус трябваше да отнеме всичките грехове на света в момента на Своето кръщение, което е първообразът на обреда на полагането на ръце в Стария Завет. Целта на кръщението беше възлагане на грехове на света върху Исус.
Какво означава "всичко що е право"? Какво значат думите "е прилично"? "Всичко що е право" означава, че Исус трябваше чрез Своето кръщение да измие всичките грехове на света. А "е прилично" означава, че всичко това се извърши по най-праведен и верен начин в очите на Бога.
Чрез Своето кръщение Исус е взел върху Себе Си всичките грехове на човечество и е освободил тези от нас, които са повярвали в Него. Исус е бил кръстен и разпънат, за да понесе наказанието за греховете на човечество. Ето истинското евангелие на опрощението на греховете. Божията праведност е изкуплението на грехове, което е очистило всички грешници.
Ако човек разбира тайнството на кръщението на Исус, описано в Матей (Матей 3:13-17), той ще може да получи опрощението на греховете и да се изпълни със Светия Дух. Общественото служение на Исус, а именно Неговото кръщение, разпятието и възкресението, имаше да ни даде истинския път към спасението, и е станало усъвършенстване на Божия замисъл. И така, Исус е истинският Спасител на всички грешници. Евангелието на кръщението и кръвта на Господ е евангелието на спасението, което е измило всичките ни грехове. 
Можем да се изпълним със Светия Дух само чрез вярата в евангелието на кръщението и кръвта на Исус. Господното кръщение е измило всичките грехове на света, затова нашите прегрешения са били напълно възложени върху Него. Смъртта на Господа на Кръста заради човечество беше също и нашата смърт, а Неговото възкресение е станало нашето възкресение. Ето защо кръщението и кръвта на Исус, проляна на Кръста, съставят евангелието на изкуплението на грехове и получаването на Светия Дух.
Надявам се, че вие разбрахте същността на кръщението на Исус и вярвате в евангелието. Ако това е така, вашите грехове ще бъдат измити и ще получите в дара Светия Дух. Защо Господ е бил кръстен? За да вземе върху Себе Си всичките грехове на света. "Така ни е прилично да изпълним всичко що е право" (Матей 3:15). Амин. Алилуя!
Днес някои хора считат, че говорене неизвестни езици е доказателство на присъствието на Светия Дух. Обаче настоящото свидетелство за това е скъпоценната вяра в чудесното евангелие, записано в сърцата на тези, които наистина са се напълнили със Светия Дух.
 
 

Господ е дал на праведници властта да опрощават греховете

 
Господ е дал на Своите ученици властта да опрощават грехове, казвайки: "На които простите греховете, простени им са, на които задържите задържани са" (Йоан 20:23). Това означава, че грехове на тези хора, които чуха и повярваха в евангелието на водата и Духа, което проповядваха учениците на Исус, са опростени. Обаче това не означава, че те могат да опрощават грехове на всичките независимо от дали те вярват в евангелието на водата и Духа или не.
Учениците на Исус имат власт да опрощават грехове посредством евангелието на водата и Духа. Ако те учат така, както е написано в Библията, трябва да им вярваме, да вярваме в това, че Исус Христос ни е подарил евангелието на Своето кръщение и кръвта, за да ни очисти от прегрешенията. Само посредством вярата в това ще получите опрощението на греховете и дара на Светия Дух. Исус също ни е дал властта да избавяме хората от прегрешенията им чрез проповядването на евангелието на водата и Духа.
 
 
Властта на властелина на света
 
В миналото, където живеех преди, трябваше да пътуваме с автобус по непавиран път. От време на време хора трябваше да слязат от автобус и с всички сили да го бутат нагоре. Един ден президент на Корея дойде на церемонията на откриване на топлоелектроцентрала. Изчаквайки президента, хората изметоха пътя, насадиха дървета покрай нея, като чуха новината. Когато настъпи денят, мотоциклети вървиха отпред, а след тях автомобилът на президента. Тълпи хора с държавни знамена дойдат да го поздравяват. Казват, че президентът прави забележка: "Този път е много неравен. Необходимо е да бъде павиран". След няколко дни пътят бе покрит с асфалт. 
Какво тук се случи? Една бегла забележка на президента беше достатъчно за толкова силно изменение на състояние на пътя. Заповедта на президента имаше такава голяма сила! Но ние знаем, че евангелието на водата и Духа, подарено ни от Исус, има много по-голяма сила. Трябва да вярваме, че това евангелие способно е да ни освободи от греховете, през цял живот.
 
 

Истинската власт да опрощаваме греховете

 
"На които простите греховете, простени им са, на които задържите задържани са" (Йоан 20:23). Учениците на Исус проповядваха добрата вест, че всичките грехове на хора са опростени. Те казваха на хора: "Исус е измил всичките грехове на света чрез Своето кръщение и кръвта. Не трябва за нищо да се безпокоите. Бяхте обречени на грешен живот, но Исус е отнел всичките ви прегрешения и заради вас е пролял кръвта Си на Кръста, след като беше кръстен от Йоан. Исус наистина ви е избавил! Трябва да вярвате в това!"
Грешници са получили спасението като наградата за вярата им в евангелието на водата и Духа, което проповядваха учениците на Исус. Исус е дал на апостолите властта да опрощават грехове посредством евангелието на кръщението и кръвта на Господа. Учениците на Исус проповядваха истинското евангелие на всички народи; затова хората, които вярват в него, ще получат изкуплението на греховете. Господ наистина подари праведници власт да опрощават греховете.
Мнозина четоха книгите, които бях написал по-рано, и като ги прочетоха, намериха спасението от наказанието за прегрешенията. Те разбраха, че Исус е приел кръщението и е взел върху Себе Си всичките грехове на света и чрез това имаше да умре на Кръста. В Библията се казва: "Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония" (Исая 53:5).
След възкресението Си Господ каза на Своите ученици: "Приемете Светия Дух: На които простите греховете, простени им са, на които задържите задържани са" (Йоан 20:22-23). Исус им даде властта да опрощават греховете на хората.
Бяхме в плен на съмнения, празнота и грях, докато не повярвахме в тази истина. И сега, имайки в сърцата си вярата в кръщението и кръвта на Господа, имаме възможност да проповядваме това евангелие на други хора. Освен това, Господ подари на Своите ученици мир. Исус също даде на всички ние мира и благословението на Светия Дух. За да получим дара на Светия Дух, трябва да получим опрощението на греховете чрез вярата в кръщението и кръвта на Исус, проляна на Кръста.
Само евангелието на водата и Духа ни освобождава от греховете. Вярата в него е истинската вяра, която ни дава Божието благословение. Ако вярвания на човека се базират на собствените му представи, това води към неизбежна гибел. Трябва да получим опрощението на греховете и да се изпълним със Светия Дух благодарение на твърда вяра в евангелието на водата и Духа. А за това трябва да се отървем от собствени празни светски мисли и да се върнем към вярата в евангелието на водата и Духа. 
Трябва да приемем в сърцата си вярата в кръщението и разпятието на Исус на Кръста като в източника на нашето спасение, за да получим Светия Дух. Господ ни подари опрощението на греховете, мира и Своя Утешител, защото вярваме в евангелието на водата и Духа. Той е дал на Своите ученици дара на Светия Дух и властта да опрощават греховете на всички хора, които вярват в евангелието на водата и Духа.
Ние също сме се напълнили със Светия Дух благодарение на вярата в евангелието. Забележителното евангелие на водата и Духа помогна на много хора да приемат в сърцата си Небесния Цар. Ние проповядваме евангелието на нашите съседи и на всички хора, които ни обкръжават. А тези, които го приемат в сърцето си, получават дара на Светия Дух. Ако евангелието, което проповядваме, не ни помага да се изпълним със Светия Дух, то това не е истинското евангелие. Ако то дава на хора дара на Небесния Утешител, то това в действителност е истинското евангелие.
Трябва да бъдем благодарни на Бога и да Го благословим за това, че Той ни подари това евангелие. То е наистина съвършено и величествено. Но за съжаление в наше време много трудно е да намерим хората, които наистина вярват в него. Обаче трябва да разпространяваме благодатното евангелие по целия свят и да помагаме на хора да приемат Светия Дух.
 
 
Хората, които под влиянието на неистина на сатана отхвърлят евангелието на водата и Духа
 
Ние помагаме даже на тези, които вече вярват в Исус. Понеже много от тях все още не са получили Светия Дух. Ние проповядваме евангелието, за да помогнем на тези хора да се изпълнят със Светия Дух.
Ако човек, който вярва в Исус, още не е получил Светия Дух, това означава, че вярата му е несъвършена. За християни можем да считаме само тези, които са се напълнили със Светия Дух благодарение на вярата в Исус, защото само те имат истинската вяра. Всички ние трябва твърдо да вярваме, за да изпитаме присъствието на Светия Дух. Трябва да знаем и да вярваме в евангелието на водата и Духа, защото само неговата истина ни позволява да получим дара на Светия Дух. 
Ние проповядваме евангелието на водата и Духа, за да могат други да получат дара на Светия Дух. Проповядвайки добрата вест, срещаме множество трудности. Някои християни мислят, че могат да получат Светия Дух, ако през продължително време правят за това някакви усилия. Но вследствие на собствените усилия те придобиват само отрицателен опит, който няма нищо общо с получаването на Светия Дух. Затова те губят много време и усилия в безсмислено търсене и в края на краищата се обръщат към евангелието на водата и Духа. 
Кой от хората не би повярвал в добрата вест, ако знаеше, че тя ще му помогне да получи Светия Дух. Преди да възникне истинското евангелие, сатана мамеше хора с други фалшиви евангелия. Хората, измамени от него, питат себе си: "В какво още трябва да вярваме? Вярваме вече в евангелието на Исус". Затова те не приемат и опровергават евангелието на водата и Духа.
В наше време мнозина не напълно приемат евангелието на водата и Духа, защото сатана ги е ослепил. В резултат на това те мислят, че вярата в Исус е много проста и лесна. Но в действителност напълно да постигнат истината на истинското евангелие не е лесно, защото погрешни евангелия не позволяват на хора да чуят и да разберат истинското евангелие на водата и Духа.
Хората мислят, че за да влязат в Небето достатъчно е да отиват на църква и да казват, че вярват в Исус. Мнозина считат, че могат да получат Светия Дух със свои сили и усилия, например чрез молитви и постене. Те считат, че способност да говорят неизвестни езици и да вършат други чудеса са признаците на присъствието на Светия Дух, но вярата им е много далечна от истината
Те не разбират, че за да получат дара на Светия Дух е необходимо да вярват в истинското евангелие на водата и Духа. Но Библията ни уверява, че за получаването на Светия Дух е необходимо да вярваме в Божието Слово, защото в Господното Слово има мистерията на получаването на Светия Дух. 
 
 
Тези, които искат да получат Светия Дух
 
Един ден отидох на Тайван с някакви наши сътрудници. Там хора ни молиха за книги за Светия Дух. Същото се случи в Япония и Русия. Причината, поради която толкова много хора се интересуват за книги за получаването на Светия Дух, е че в наше време хората искрено искат да приемат Небесния Цар в сърцата си. Много вярващи в Исус от време на време имат съмнения и питат себе си дали са се напълнили със Светия Дух. В действителност те все още не са Го получили. 
Мнозина вярват в Исус и твърдят, че пребъдват в Светия Дух. В действителност има много малко тези, които веднъж завинаги са приели в своя живот Светия Дух. Мнозина не са способни да получат Светия Дух, въпреки вярата им в Исус. Ето защо днес така силно искат да достигнат този дар. 
Сред християните на целия свят има такива, които считат себе си за изпълнени със Светия Дух. Едни казват, че са се срещнали с Исус в съновиденията си. Други твърдят, че са се напълнили със Светия Дух, защото са преживели прогонване на зли духове. И така, съществува множество хора, чиято вяра се базира на собствен им жизнен опит. В действителност сред тях много рядко се срещат тези, които наистина са получили Светия Дух благодарение на евангелието на водата и Духа.
Един ден помислих: "Как странно е, че в този свят няма книгите за получаването на Светия Дух чрез вярата в истинското евангелие на водата и Духа. Мнозина казват, че са получили присъствието на Светия Дух, но тогава защо няма книгите за получаването на Светия Дух?" Такива книги наистина е много трудно да намерим. Даже ако ги търсете по целия свят.
Мнозина фалшиво свидетелстват, че пребъдват в Духа. Те твърдят, че персонално се срещаха с Исус, видяха Небесното Царство и пъкъла. Те уверяват, че Исус им каза: "Сте дошли преди срока. Още много трябва да направите на земята, затова побързайте и се върнете там, където трябва да бъдете". Но без вярата това е невъзможно. Обаче този Исус, когото видяха, можеше ли да бъде истинският? Може ли Господ да се срещне с тях, ако те както и преди са замърсени с грях? Господ ли пребъдва в грешници?
В действителност повечето християни в наше време не ходят по Духа, въпреки че вярват в Исус. Затова ние, които сме се напълнили със Светия Дух, трябва да разпространяваме евангелието, което ще помогне на други хора също да намерят този дар. Всеки човек може и трябва да получи дара на Светия Дух, а основното условие за това е вярата в евангелието на водата и Духа. Само посредством вярата в тази добра вест можем да се изпълним със Светия Дух. Можем да получим дара от Господа само благодарение на евангелието на истината, на добрата вест, която проповядваме. 
Всички ние трябва да благодарим на Господа за подареното ни евангелие на водата и Духа. Почувствах дълбока радост, когато Светият Дух ме призове и ми даде силата да напиша тази книга. Когато бъде издадена, мнозина ще получат истинския Утешител благодарение на вярата в евангелието на водата и Духа. "Приехте ли Светия Дух като повярвахте?" (Деяния 19:2), Павел каза на своите бъдещи ученици в Ефес.
Всички ние трябва да се изпълним със Светия Дух. Именно сега, в това неспокойно време на историята на човечество християните на целия свят особено се интересуват от получаването на Светия Дух. Аз проповядвам получаването на Светия Дух според Библията и според както ме учи и води всемогъщият Небесен Цар. За да живеем праведно, трябва да вярваме в истината на получаването на Светия Дух, защото това е нашата последна възможност да приемем Светия Дух в сърцата си.
Със сърцето си чувствам необходимост да проповядвам добрата вест, която е способна да помогне на всеки човек да получи Светия Дух, защото Исус Христос ми е подарил евангелието на водата и Духа, а също ми е поверил дара на Светия Дух.
 
 
Езичници също трябва да вярват в евангелието на водата и Духа
 
Библията разказва за това, как учениците на Исус помагаха на други хора да получат Светия Дух. Даже езичници трябва да спазват тази вяра, както и учениците на Исус, за да получат дара на Светия Дух. Освен това, на езичници особено е необходима вярата в евангелието на водата и Духа, защото само благодарение на нея те могат да се съединят с Бога. Ние, езичниците от рождението, също трябва да вярваме в истинското евангелие, за да достигнем дара на Светия Дух. Бог изпрати Петър до Корнилия, който беше езичникът, за да му разкаже за евангелието на водата и Духа, което е необходимо за получаване на Светия Дух.
Вярващите евреи бяха шокирани да познаят, че езичници също могат да се изпълнят със Светия Дух. След проповядването на евангелието на водата и Духа Петър се върне в църквата на Йерусалим, а обрязаните го критикуваха: "При необрязани човеци си влизал и си ял с тях?" (Деяния 11:3). Но Петър им обясни всичко от самото начало.
Намираме подробното му обяснение в Деяния 11:5-17: "Аз бях на молитва в град Иопия, и в изстъпление видях видение: един съд като голяма плащаница слизаше, спускан чрез четирите ъгъла от небето, и дойде дори до мене. В него, като се взрях и разсъждавах, видях земните четвероноги, зверове, и животни, и небесни птици. Чух още и глас, който ми каза: Стани, Петре, заколи и яж. Но аз рекох: Никак, Господи, защото никога не е влизало в устата ми нещо мръсно или нечисто. Обаче, втори глас от небето продума: Което Бог е очистил, ти за мръсно го не считай. Това стана три пъти, след което всичко се дръпна пак на небето. И ето, на същия час трима човека, изпратени от Кесария до мене, пристигнаха пред къщата, в която бяхме. И Духът ми каза да отида с тях, и никак да не правя разлика между човеците, а с мене дойдоха и шестимата тия братя, и влязохме в къщата на човека. И той ни разказа как видял ангела да стои в къщата му и да казва: Прати човеци в Иопия да повикат Симона, чието презиме е Петър; той ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом. И когато почнах да говоря, Светият Дух слезе на тях, както и на нас изначало. Тогава си спомних думата на Господа, как каза: Иоан е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Светия Дух. И тъй, ако Бог даде същия дар и на тях, когато повярваха в Господа Исуса Христа, както и на нас, кой бях аз та да можех да възпрепятствувам на Бога?" 
Петър каза, че той не само посещаваше необрязани и яде с тях, но също под ръководството на Светия Дух проповядваше им евангелието. Като чуха това, евреите веднага замълчаха и почнаха да славят Господ, който подари опрощението на греховете и вечен живот на Корнилия, на родствениците и приятелите му.
 
 
Апостолското евангелие за получаването на Светия Дух
 
Каква е основната мисия на апостолите?
Проповядването на евангелието на водата и Духа за получаването на Светия Дух.

Наистина ли Апостолите проповядваха евангелието на водата и Духа? Преди всичко трябва да се убедим, че апостол Петър наистина вярваше в евангелието на водата и Духа. В Библията Петър пише: "Която в образа на кръщението и сега ви спасява" (1 Петрово 3:21). Апостол Петър твърдо вярваше, че Исус избави всички грешници от прегрешенията им, когато бе кръстен и умря на Кръста. Той вярваше също в това, че когато Исус прие кръщението (Матей 3:15), всичките грехове на човечество бяха възложени върху Него и че Исус е бил разпънат и е възкръснал, за да избави всички ние.
В нашите дни има хората, които спазват същата вяра като апостол Петър. Тези, които разпространяват евангелието на водата и Духа, проповядват същата добра вест, за която учеше Петър. Тази истина е достатъчно за нас да можем да се изпълним със Светия Дух. 
Твърде много хора получиха дара на Светия Дух, когато Петър проповядваше им евангелието на водата и Духа. В наше време ние виждаме хората, които вярват в добрата вест и се напълват със Светия Дух, когато разказваме им за тази истина. Ако някой мисли, че вярата в Исус като нашия истински Господ е достатъчно да попадне в Небесното Царство, и не придава голямо значение на евангелието на водата и Духа, то той не може да приеме Светия Дух в сърцето си.
Първо Петър считаше езичници за нищо повече от дървеници пълзящи по земята. Според закона те бяха като нечисти животни, докато Исус не беше кръстен, не умре на Кръста и не възкръсне от мъртвите. Но вярвайки в евангелието на водата и Духа, езичници също могат да получат благословението и да се изпълнят със Светия Дух. Затова гласът каза на Петър: "Което Бог е очистил, ти за мръсно го не считай" (Деяния 10:15).
Ние сме се родили езичници и никога не можахме да получим дара на Светия Дух. Но сега имаме възможност да приемем Светия Дух в живота си, вярвайки в евангелието на водата и Духа. Търпеливо и настойчиво проповядваме евангелието на хора, чийто разум е изпълнен от собствените им убеждения и мисли, и виждаме, как те се връщат към вярата в евангелието и в края на краищата се напълват със Светия Дух, признават, че сърцата им са се очистили от греховете, защото те са повярвали в кръщението и кръвта на Исус. Всичко това още веднъж потвърждава, че Светият Дух наистина пребъдва в тях.
Ние проповядваме не само за да помогнем на хора да разберат евангелието, но и да им помогнем да приемат Светия Дух. Тези хора, които вярват в истинското евангелие, което проповядваме, получават пълното опрощение на греховете, и това е много важно събитие в живота им. Но още по-важно е получаването на Светия Дух, което дохожда едновременно с опростението. Не само проповядваме евангелието на народите на света. Освен това помагаме на хора да получат Светия Дух. 
Трябва да проповядваме евангелието на водата и Духа и да помагаме да приемат Светия Дух на тези, които се нуждаят от Него. Ако се ограничихме само с проповядването на добрата вест, то всичките ни усилия биха били напразни. Трябва да разберем, че истинското евангелие помага на хора да получат дара на Светия Дух. Когато ние, имайки това пред вид, проповядваме евангелието, пламъкът на Светия Дух ще се разпространи като мълния по целия свят.
Ако проповедник вярва, че истинското евангелие може да доведе всичките народи на света към получаването на Светия Дух, той започва да разбира, че заданието му е не само да убеждава хора да вярват в Исус Христос, но също да им помага в получаването на Светия Дух. Ето защо проповядване на евангелието на водата и Духа е изключително важно за нас.
За да се изпълните със Светия Дух, трябва само да слушате и с цяло сърце да вярвате в евангелието, което учим, защото тази добра вест несъмнено има голямо влияние над съдбата на човека. Силата на евангелието се състои в Господното благословение и власт.
Петър учеше евреи, а Павел проповядваше за езичници. Когато Петър се молеше на къщния покрив, видя небето отворено и някакъв съд, като голяма плащаница, да слиза, спускана чрез четирите ъгъла към земята. В него имаше всякакви нечисти животни, които Библията забранява да ядат. 
Петър никога не ядеше нищо мръсно и нечисто. Но Бог му заповяда да заколи и яде тези животни. Петър отказа, казвайки: "Никак, Господи, защото никога не съм ял нищо мръсно и нечисто". И дойде към него глас: "Което Бог е очистил, ти за мръсно го не считай". Какво означава това? Това значи, че като се кръсти и умря на Кръста, Исус измие всичките грехове на света, включително и грехове на езичници. 
Духовното значение на Божието указание да заколи и яде нечисти животни се състои в това, че трябваше да убеди Петър, че езичници наистина могат да станат Божии чада благодарение на вярата в това, че Исус е бил изпратен на земята и кръстен, за да отнеме всичките им прегрешения, и е приел смъртта на Кръста както наказанието за греховете. 
Даже след като Петър се напълни със Светия Дух, той все още спазваше предписанията на Закона вместо да ги разглежда през призмата на вярата. Но Петър се разкая и повярва в това, че Господ е измил даже греховете на езичници. Петър по-дълбоко позна богатствата на забележителното евангелие. Проповядвайки Божието слово, Петър видеше, че Светият Дух слизаше върху хората, които го слушаха.
Как можем да разпознаем дали днешен проповедник пребъдва в Светия Дух? Това зависи от това дали той приема евангелието на водата и Духа. Сърцето на човека, който вярва в чудесното евангелие и го проповядва, ясно свидетелства за присъствието на Светия Дух. Духът Господен, който пребъдва в сърцето на проповедника, прониква също и в сърцата на слушателите му. Проповедникът и човекът, който има общение с него, беседват като че ли са другари от детинство. Те разбират, че Божията любов пребъдва във всеки от тях. Проповедникът види, че човекът, който го слуша, става Божие дете, като приема в сърцето си евангелието на водата и Духа. 
Проповядвайки евангелието, можем да видим, как истинският Светии Дух слиза върху вярващите, как те осъзнават и приемат евангелието на водата и Духа. В това именно се състои същността на нашето спасение. Именно затова трябва да проповядваме евангелието на водата и Духа, което е истинският път към получаването на Светия Дух.
Тези, които се напълват със Светия Дух стават Божии чада. Евангелието на водата и Духа не е теоретична доктрина, напротив, то е истинското спасение; когато го проповядваме на хора, те се напълват със вярата, получават дара на Светия Дух и стават Божии чада. Колко величествено и забележително е това благословение! Колко забележително е това евангелие! Колко удивителни са делата Му! Тези, които проповядват евангелието на водата и Духа, са строителите на Божието Царство. Ние проповядваме евангелието и в резултат на това хората получават дара на Светия Дух.
Някои мислят, че да вярват в Исус е едно, а да получат Светия Дух е съвсем друго. Затова някои християни както преди се надяват да се изпълнят със Светия Дух чрез молитвите си. Обаче в Библията е написано, че Светият Дух слиза само на тези, които слушат и вярват в евангелието, проповядвано от Божиите слуги. Хората на целия свят жадуват за Светия Дух. Евангелието, което ние проповядваме, може да задоволи жаждата им. Ето защо трябва да учим и да разпространяваме евангелието по целия свят. Ние сме децата на Отец, Божиите наследници, които изпълняват Неговата Велика Мисия.
Трябва с вярата да проповядваме евангелието, като помним, че нашата мисия е да помогнем на хората да приемат Светия Дух. Проповедници трябва твърдо да повярват в евангелието на водата и Духа, преди да започнат да учат други. Само тогава техните ученици ще могат да приемат в сърцата си небесния Светии Дух чрез вярата в евангелието. И така, имаме възможност да вдъхнем вечен живот в тези, които вярват в евангелието на водата и Духа. Нашата цел е да освободим хората от плена на тъмнината и да ги доведем в Божието царство. Проповедници водят в Царството на Божия Син грешници, обречени на смърт от властта на тъмнината. Да превръщаме грешници в Божии деца е много важно задание. 
Мнозина не знаят пътя към получаването на Светия Дух и се опитват да Го приемат посредством собствени усилия. Обаче всичките им усилия са напразни. Необходима им е само вярата в евангелието, защото само тя е способна да освободи човек от неговите прегрешения.
А вие как сте получили дара на Светия Дух? Посредством молитвите? Или чрез полагането на ръце? Не, това не е истинският път към живота в Духа. Ние получаваме Светия Дух само благодарение на вярата в евангелието на водата и Духа. Трябва да се молим и да проповядваме евангелието, за да могат народи на целия свят да приемат Светия Дух.
Думата "апостол" означава "изпратен от Бога". Какво правят апостолите? Те проповядват евангелието на водата и Духа, за да могат всички хора да получат Светия Дух. Вие не бихте ли искали да разпространявате добрата вест заедно с нас? Трябва да се изпълним със Светия Дух и да проповядваме истинското евангелие на всички хора. Алилуя! Затова нека прославяме неопровержимата истина на евангелието, подарено ни от Господа, и се напълваме със Светия Дух!