Search

Проповеди

Тема 8: Светият Дух

[8-19] Забележителното евангелие, което раздра завесата на Храма (Матей 27:45-54)

Забележителното евангелие, което раздра завесата на Храма
(Матей 27:45-54)
"А от шестия час тъмнина покриваше цялата земя до деветия час. А около деветия час Исус извика със силен глас: Или, Или, лама савахтани? сиреч: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил? Някои от стоящите там, като чуха, думаха: Той вика Илия. И веднага един от тях се завтече, взе гъба, натопи я в оцет, и като я надяна на тръст, даде Му да пие. А другите казваха: Остави! да видим дали ще дойде Илия да Го избави. А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна. И, ето, завесата на храма се раздра на две от горе до долу, земята се разтресе, скалите се разпукаха, гробовете се разтвориха и много тела на починалите светии бяха възкресени, (които, като излязоха от гробовете след Неговото възкресение, влязоха в светия град, и се явиха на мнозина). А стотникът и ония, които заедно с него пазеха Исуса, като видяха земетресението и всичко що стана, уплашиха се твърде много, и думаха: Наистина тоя беше Син на Бога."
 
 
Защо се раздра завесата на Храма, когато Исус отдаде Своя Дух на Кръста?
Защото Небесното Царство се отвори за тези, които вярват в Неговото кръщение и разпятие.

За да разберем истината на това забележително евангелие, необходимо е преди всичко да знаем и да разбираме системата от жертвоприношенията, използвана в Стария Завет за опрощението на греховете. Трябва да знаете, да разбирате и да вярвате както следва.
В Стария Завет е написано (Левит 16), че според древното жертвоприношение за греховете първосвещеникът полагаше ръце върху главата на жив козел и предаваше му всичките прегрешения, извършени от хората в продължение на годината. След това жертвата беше заколена за всичките жители на Израел и първосвещеникът поръсваше жертвеника с кръвта на козела. По този начин всичките прегрешения на израилтяните бяха опростени. Само тези хора, които вярваха в полагането на ръце, в кръвта и в Божиите думи, можаха да влязат в Свещеното светилище.
Свещениците винаги влизаха в първата част на скинията за срещане да извършват богослужението. А във втората част на скинията, в Най-светото Място, можеше да влезе само първосвещеникът, и то не без кръв, която принасяше за себе си и за греховете на людете, сторени от незнание (Евреи 9:6-7). И така, даже първосвещеникът не можеше да влезе в Най-светото Място без кръвта на жертва и полагането на ръце.
 
 

В Новия Завет е написано, че Исус е бил принесен в жертва за нашите грехове

 
В Новия Завет четем, че човек може да влезе в Небесното Царство благодарение на вярата в кръщението и кръвта на Исус, проляна на Кръста. Кога завесата в Храма се раздра на две, отгоре до долу? Това се случи след като Исус дойде на земята, прие кръщението от Йоан Кръстител и бъде разпънат на Кръста. 
Защо всичко това се случи? Исус дойде на земята като жертва, Божият Агнец. Като се кръсти от Йоан, Той вземе върху Себе Си всичките грехове на света и очисти човечество от греховете чрез Своето разпятие на Кръста. Завесата на Храма се раздра, и това е станало символ, свидетелството за изкуплението на прегрешенията на човечество, които отдалечаваха човека от Бога, изкуплението чрез Неговото кръщение и кръвта на Кръста.
Исус разруши това препятствие, като взе върху Себе Си наказанието за грях, тоест като прие смъртта. Господ е бил кръстен и е умрял на Кръста, за да отнеме всичките прегрешения на света. Ето защо завесата на Храма се раздра на две. По същия начин, както свещениците влизаха в скинията с вярата в полагането на ръце, така и ние сега можем да влезем в Небесното Царство благодарение на нашата вяра в кръщението и кръвта на Исус.
Когато Господ бъде разпънат, Той извика със силен глас: "Или, Или, лама савахтани?" сиреч: "Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?" (Матей 27:46) Когато в края на краищата Той отдаде Своя дух, каза: "Свърши се!" (Йоан 19:30) За малко време Отец остави Исус, който проля кръвта Си на Кръста, защото от времето на кръщението от Йоан в река Йордан Той носеше на Себе Си всичките грехове на света.
Господ умря заради спасението на цялото човечество. В резултат на кръщението на Исус и Неговата смърт на Кръста всичките хора, които вярват в Него, видяха спасението. Ние сме родени грешници и обречени на присъдата за грях, но Исус прие кръщението, за да вземе всичките ни грехове върху Себе Си.
Портите на Небесното Царство бяха твърдо затворени, докато Исус ни очисти от греховете. Когато Господ прие кръщението от Йоан и умря на Кръста, завесата на Храма се раздра на две отгоре до долу, за да може всеки вярващ в забележителното евангелие да влезе в небесния храм Господен. 
Признателен съм на Бога за това, че Той ми е дал вярата в евангелието на водата и Духа и възможността да вляза в Небесното Царство благодарение на вярата в чудесното евангелие, което Исус е завършил със Своето кръщение и кръвта. Никога не бих могъл самостоятелно да постигна спасението. 
Благословението, което ни води в Небесното Царство, не можем да получим само посредством молитви, дарение и преданост. Човек може да се спаси от грях само чрез вярата в кръщението и кръвта на Исус, проляна на Кръста. Той може да влезе в Небесното Царство само имайки вярата в забележителното евангелие. Исус е портите в Небесното Царство. Тези, които вярват в Господа, не се нуждаят от друга вяра. Небесното Царство не е компенсация за жертване, добри дела или други усилия. Единствено наистина необходимо условие да наследим Царството е вярата в евангелието на кръщението на Исус в река Йордан и Неговата кръв, проляна на Кръста.
Вярата във водата (кръщението на Исус в река Йордан) и кръвта (Кръста) ще ви води в Небесното Царство. Този, който вярва в Исус и все още има грях в сърцето си, трябва да се върне към истинската вяра, към евангелието на водата и Духа. "И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни!" (Йоан 8:32)
Ние никога няма да знаем точно време на своята смърт. Само Исус знае всичко. Като добре знае нашата греховна природа, преди около две хиляди години Исус измие всичките ни грехове със Своето кръщение и с кръвта Си на Кръста.
 
 

Трябва да вярваме в това забележително евангелие, което раздра завесата на Божия храм

 
Спасителят се роди от Дева, за да избави човечество от греховете. със Своето кръщение в река Йордан на 30-годишна възраст Исус вземе върху Себе Си прегрешение на света. Всичките грехове и прегрешения, извършени от хората поради несъвършенството им, са били опростени благодарение на Исус. Неговото кръщение и кръвта са вечен път към спасението на цялото човечество. Исус е бил кръстен и е пролял кръвта Си на Кръста; затова сега всичките вярващи в евангелието могат да влязат в Небесното Царство.
Завесата на Божия храм се раздра, когато Исус отдаде Своя дух на Кръста. Тогава защо това препятствие се раздра на две когато Исус умря на Кръста? Защото Той е избавил цялото човечество от греховете посредством славното евангелие. 
От Стария Завет узнаваме за скинията на Израел. В нея имаше жертвеникът за всеизгаряние и умивалникът. Зад умивалника се намираше скинията, вътре която стоеше ковчегът на свидетелството, където живееше сам Господ и където пребъдваше Неговата слава. Ковчегът беше отделен от скинията със завесата, толкова силно препредена, че четири коне дърпайки я в четири различни направления не можаха да раздерат тъканта й. Макар че Цар Соломон замени скинията с Храма, основната й форма не беше изменена, а завесата както преди спираше пътя към Най-светото Място. И всичко пак завесата се раздра на две, когато Исус умря, проливайки кръвта Си на Кръста. Това свидетелства за величието и съвършеността на евангелието на кръщението и кръвта на Исус. 
Бог благослови цялото човечество с опростението на греховете и вечен живот, като ги прегърне със забележителното евангелие. Исус беше принесен в жертва за греховете и за това бе кръстен от Йоан и умря на Кръста. В Библията е написано: "Защото заплатата на греха е смърт" (Римляни 6:23). В Стария Завет човек можеше да влезе в Божия храм с кръвта на жертва и да получи опрощението на греховете; също така и ние можем да дойдем към Бога с нашата жертва, с Исус, и да получим опрощението на греховете. Това е неопровержима истина. Думите "защото заплатата на греха е смърт" ни показват, как забележително и съвършено е евангелието.
Пътят в Небесното Царство лежи чрез вярата в забележителното евангелие. Завесата на Храма се раздра на две и това е станало признакът на откритието на портите на Божието Царство. Ако ние знаем евангелието и вярваме в него, казвайки: "Исус е измил всичките ми грехове. Господ е взел върху Себе Си наказанието за греховете на Кръста!" то портите на Небесното Царство се отварят пред нас. Небесното Царство сега е отворено за всички, които са получили опрощението на греховете благодарение на вярата в кръщението и кръвта на Исус. Кръвта на Господа е спасила грешници от смъртта, а посредством кръщението Той е взел върху Себе Си грехове на човечество. 
Земята се разтърси и скалите се разложиха, когато Господ отдаде Своя дух на Кръста. Неговата кръв потече по земята. Когато Исус умря на Кръста, всичките грехове на човечество бяха измити, се осъществи благословеното евангелие и всичките вярващи получиха възможността да влязат в Небесното Царство. Ето истината на новорождението.
Много учени проведоха различни изследвания, опитвайки се да докажат, че Исус Христос никога не съществуваше като реална личност. Но техните хипотези се разрушават поради многочислени исторически доказателства на съществуването на Господа. Някои от тези учени са спрели своите изследвания и са повярвали в евангелието на кръщението и кръвта на Исус. Те са разбрали, че доказателствата на съществуването на Исус са твърде очевидни, затова не могат да отхвърлят това. Те са приели в сърцата си Господа като свой Спасител чрез вярата в благословеното евангелие, а именно в Неговото рождение, кръщението, смъртта, възкресението, възнесението и Второто пришествие. 
Не бяхме очевидци на кръщението на Исус. Нашите очи не видяха това, което се случи преди две хиляди години. Обаче благодарение на писмени свидетелствата ние можем да се запознаем с това забележително евангелие. Чрез Своето кръщение и кръвта Исус е разрушил препятствието между Бога и човека, което се появи поради греха. 
Първообразът на разрушението на всичките бариери между Бога и човека е това, че завесата на Храма се раздра на две отгоре до долу. Сега всеки, който вярва в забележителното евангелие на кръщението на Исус и на Неговата кръв, може да влезе в Небесното Царство. Вярвате ли, че кръщението и кръвта на Исус, благодатното евангелие е ключ към Небесното Царство?
Някога аз сам бях грешник и вярвах в Исус като свой Спасител, но нищо не знаех за благословеното евангелие. Един ден прочетох в Библията за Неговата безгранична Любов към мене. Узнах, че заради мене Той прие кръщението, умря на Кръста и възкръсна от мъртвите. Именно любовта към човека подбуди Исус по този начин да ни избави чрез кръщението в река Йордан и разпятието на Кръста, като взе върху Себе Си наказание за греховете на човечество. Ние можем да влезем в Небесното Царство посредством вярата в това благодатно евангелие. 
Това е най-величествена праведност на Бога за човечество и епохално събитие на история. Всичко, което Той направи – Неговото рождение, кръщението в река Йордан, смъртта на Кръста и възкресението – беше извършено заради нашето спасение от греховете. Преди бяхме обречени на пъкъла след смъртта, обаче Исус ни е избавил от вечния пъкъл и ни е подарил забележителното евангелие както пътя в Небесното Царство.
Възлюбени братя, когато Исус отдаде Своя дух на Кръста, един от войниците прободе с копие ребрата Му, и веднага изтече кръв и вода. Така е написано в Библията. Това е свидетелството на истинност на забележителното евангелие на кръщението и кръвта на Исус.
Считате ли, че вярата в кръвта и Кръста на Исус е достатъчна да се освободим от всичките грехове? Кръщението на Исус ли е несъществено и случайно във вашето спасение? Ако мислите така, трябва да се разкаете и да се върнете. Трябва да вярваме в евангелието на кръщението и кръвта на Исус и да го признаем за Божията истина. 
 
 

Искате ли да се очистите от всичките грехове?

 
Както ние отдаваме пари, за да изплатим дълга на тези, на които сме задължени, също така трябва да вярваме в благословеното евангелие на кръщението и кръвта на Исус, за да се очистим от всичките грехове. Извършваме грях, когато не вярваме в евангелието на кръщението и кръвта на Исус. Макар че не сме предали своите грехове на Исус непосредствено, Йоан Кръстител като посредник е направил това вместо нас.
Когато Исус умря на Кръста, гробовете на светиите в Йерусалим се отвориха и след три дни сам Исус възкръсна и се яви на Своите ученици в Галилея. Това удивително събитие наистина се случи, но мнозина не повярваха в него.
Нашият Господ подари Небесното Царство на праведници, тоест на тези, които са получили изкуплението на грехове. Ние сме били избавени и сме се новородили не чрез нашите физически усилия или религиозни практики, но чрез вярата в славното евангелие. Това евангелие не е измислена история. Всичките грехове на света наистина бяха възложени върху Исус, когато Той прие кръщението. На Него не беше никакъв грях, но Господ трябваше да умре на Кръста, за да изплати за греховете, които Той бе взел върху Себе Си във време на кръщението.
Земята се разтърси и скалите се разложиха, когато Исус отдаде Своя дух на Кръста. Като видяха това, стотникът и ония, които заедно с него пазеха тялото на Исус, като видяха земетресението и всичко що стана, уплашиха се твърде много, и свидетелстваха: "Наистина тоя беше Син на Бога" (Матей 27:54).
Иосиф, един богаташ от Ариматея, като взе тялото, обви го с чиста плащаница и го положи в своя собствен гроб. Първосвещениците и фарисеите заповядаха гробът на Господа да бъде пазен в продължение на три дни.
Въпреки всичко това Исус възкръсна, за да подари нов живот ни тези, които вярват в благословеното евангелие. Исус дойде в Галилея и се срещна с учениците, както обещаваше преди разпятието Си. Цялата мисия на Господа: Неговото рождение, кръщението, разпятието, възкресението, възнесението и Второто пришествие бяха определени за всички тези, които вярват в благословеното евангелие. Аз също съм станал свидетел на Господа, който проповядва, че Исус е Син на жив Бог и мой Спасител.
 
 
Кой проповядва истинското евангелие?
 
Вярващите в кръщението на Исус свидетелстват за благословеното евангелие на истината. Чудесното евангелие се разпространява чрез свидетелството на хората, които са намерили спасението и опрощението на греховете. Когато човек се освобождава от греховете благодарение на вярата в евангелието, Духът Господен започва да направлява делата му и да го изменя независимо от собствената му воля. Господните думи, които спасяват души, винаги изменят праведен човек и му дават още по-силна вяра. В отговор на това човек въздава слава на Господа. Божиите думи проникват дълбоко в душата на човека, и той започва всеки ден да чувства вътрешно възраждане. Наблюдавайки, как се изменя този човек, обкръжаващите го хора казват: "Той наистина е получил спасението, е станал истински християнин и Божие дете".
Даже дяволът признава и се покорява на удивителното евангелие. "Съм огорчен," той казва. "Наистина на земята вече няма греха. Той е изчезнал от сърцата на всички хора". Затова дяволът работи в мислите на човека, намесва се в праведния му живот. Делата на дявола им пречат да получат духовното благословение чрез евангелието. 
Сатана напълно е губил боя против Исус. Удаде се на дявола да разпне Исус, контролирайки мислите на хората. Обаче Исус измие всичките прегрешения на света, като беше кръстен и умря на Кръста. Той е избавил всичките, които вярват в евангелието. 
Дяволът не можа да запречи Божия замисъл на спасението на човечество от греховете. Исус е заплатил за греховете на човечество със Своето кръщение и кръвта, за да се изпълни славното евангелие. Затова на земята вече няма грях. Нашият Господ е отнел всичките грехове със Своето кръщение. Той е сложил край на всичките човешки прегрешения посредством Своята смърт на Кръста с думите: "Свърши се!" (Йоан 19:30) Сатана е бил лишен от властта да обвинява тези, които вярват в благословеното евангелие. Исус е победил дявола чрез Своето рождение, кръщението, разпятието и възкресението.
Остава ли още грях в сърцата ви? Не. Християнин може сигурно да каже: "Моето сърце е свободно от грях." Това твърдение е основано върху вярата в забележителното евангелие на истината. Човекът, който вярва в благословеното евангелие на кръщението и кръвта на Исус, няма нито грам грях в сърцето си. 
Днес чудесното евангелие е било гравирано в сърцата ни. Ние вече не чувстваме угризения на съвестта пред Господното лице. Всичките ли вярвате, че Исус напълно е измил вашите грехове със Своето кръщение в река Йордан? Ако така, вашата радост и благодарност на Бога ще бъдат съвършени. Вярвайки в благодатното евангелие, ние получаваме благословението и освобождението от нашите земни грехове. Затова нека благодарим на Господа за това.
"Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син. В Него имаме изкуплението си, опрощението на греховете" (Колосяни 1:13-14). Алилуя, слава на Тебе, Господи!
Чрез Своето удивително евангелие Исус е отворил за нас пътя към спасението. Силата на забележителното евангелие трябва да разруши всичките препятствия в нашите сърца веднъж завинаги, по същия начин както завесата в храма се раздра на две благодарение на силата на Исус. Чудесното евангелие е дарът за всички ние. Ние можем да влезем в Небесното Царство благодарение на вярата в добра вест. Ето единствена необходима и достатъчна истина, която ни позволява да се изпълним със Светия Дух.