Search

Проповеди

Тема 8: Светият Дух

[8-18] Истината, която ви води към получаването на Светия Дух (Исус Навиев 4:23)

Истината, която ви води към получаването на Светия Дух
(Исус Навиев 4:23)
"Защото Господ вашият Бог пресуши Иорданската вода пред вас догде преминахте, както Господ вашият Бог стори на Червеното море, което пресуши пред нас догде преминахме."
 
 
Какво ни учи кръщението на Исус в река Йордан?
То ни учи, че благодарение на Исус човечеството е спасено от съда и смъртта за греховете.

Сега бих искал да ви разкажа за чудесното евангелие на истината, което ни води към получаването на Светия Дух. След смъртта на Мойсей Бог назначи Исус Навиев за водач на Израел. Според Стария Завет Мойсей беше представител на Божия Закон. Ако Мойсей пресече Йордан заедно с народа на Израел и дойде в Ханаанската земя, то не би имало нужда от мисията на Исус Навиев както водач на Израелевия народ. Но Бог не позволи на Мойсей да влезе в обетованата земя, а направи така, че той достигне областта тъкмо пред Ханаан.
 
 

Нашият Господ ни даде Мойсей и Исус Навиев

 
Мойсей, представителят на Божия Закон в Стария Завет, не можеше да доведе израелтяните в Ханаанската земя, защото такъв беше замисълът на Бога относно нашето спасение. Никой човек не може да се освободи от греховете пред Божия Закон, защото не е способен да го спазва. Чрез закона става само познаването на греха (Римляни 3:20)
Бог даде Закона на човека, за да разбере той същността на греха, за да стане Законът детеводител и да го доведе към Христос и оправданието чрез вярата (Галатяни 3:24). Тъй като Закон стана за хората пътепоказател да търсят Спасителя, хората почнаха да чувстват нужда от Исус, и затова Той трябваше да дойде на земята. Господ назначи Исус Навиев, за да помогне на израелтяните да пресекат река Йордан и да ги води в Ханаанската земя. 
След смъртта на Мойсей Бог доведе израелтяните в Ханаанската земя чрез нов водач, Исус Навиев. Исус Навиев каза на старейшините на народа както следва: "Преминете през сред стана и заповядайте на людете, казвайки: Пригответе си храна за път, защото след три дена ще минете през тоя Иордан, за да влезете да завладеете земята, която Господ вашият Бог ви даде да притежавате" (Исус Навиев 1:11). 
Бог заповяда на Исус Навиев да влезе в Ханаанската земя, когато това стана невъзможно за Мойсей. Бог заповяда на Исус Навиев: "А ти заповядай на свещениците, които носят ковчега за плочите на завета, като кажеш: Когато стигнете при брега на Иорданската вода, застанете в Иордан. Тогава Исус каза на израилтяните: Приближете се тук и слушайте думите на Господа вашия Бог. И рече Исус: От това ще познаете, че живият Бог е всред вас, и че съвсем ще изгони отпред вас ханаанците, хетейците, евейците, ферезейците, гергесейците, аморейците и евусейците" (Исус Навиев 3:8-10).
След смъртта на Мойсей Бог назначи Исус Навиев за водач на Израелевия народ и му повери да влезе в Ханаанската земя заедно с народа на Израел. Името "Йехушуа" означава "Спасител", то е синоним на имената "Исус" и "Осия". Слуга Божий Исус Навиев заповяда на свещениците, които пренасяха ковчега на свидетелството, да пресекат река Йордан. Свещениците, които носиха ковчега на свидетелството, влязоха в Йордан и краката им се намокриха във водата (защото Иордан наводнява всичките си брегове през цялото време на жетвата), и веднага водата, която слизаше от горе застана и се издигна на куп много надалеч, при града Адам, който е край Царетан. И така водата, която течеше надолу към полското море, тоест, Соленото море, се свърши и изчезна; и людете преминаха срещу Ерихон (Исус Навиев 3:15-16).
През това чудо Бог ни показва, че Той напълно е освободил човечество от смъртта за греховете и съответно от осъждането за тях. С други думи, нашият Спасител Исус Христос е взел върху Себе Си всичките прегрешения на човечество, когато беше кръстен от Йоан Кръстител и разпънат на Кръста. Бог е избавил човечество от прегрешения, като доведе народа в Ханаанската земя, която беше първообраз на Небесното Царство. 
 
 

Река Йордан е мястото, където цялото човечество е било очистено

 
Историческите събития, обкръжаващи пресичането на река Йордан, описани в Стария и Новия Завети, имаха много голямо значение и трябваха да доведат до окончателното спасение на хора от осъждането и проклятието за греховете.
Река Йордан, наричана реката на смъртта, втича се в Мъртво море. Думата "Йордан" означава "реката, която тече само надолу, към смърт" или "да бъде потопен, да потъпквам, да натискам, да изпадна". Това ясно показва историята на човешкия грях. В тази река чрез Своето кръщение Исус приема върху Себе Си целия поток на нашите прегрешения, който никой човек не би могъл да спре. След това Той умря на Кръста и по такъв начин приема присъдата за греховете на човечество.
Къде идваме ние, потомците на Адам и Ева? Всички хора се раждат с грях и целия си живот също съгрешават. Те няма да отбягнат смъртта, защото заплатата на греха е смърт. В продължение на цялата история на човечество всичките създания вече от момента на рождението си бяха обречени на гибел. Хората се опитват да контролират своята греховна природа, но не могат, затова неизбежно се приближават до съда за прегрешенията им.
Обаче Бог е прекъснал потока на грехове и осъждането за тях. Той заповяда на Исус Навиев да пресече река Йордан, за да доведе израелтяните до Ханаанската земя. Такава беше Божията воля. Тази история свидетелства, че за освобождението от греховете трябва да заплатим за грях, тоест да отдадем живот, и като заплатим тази цена да се очистим от всичките грехове и де влезем в Небесното Царство. 
В Стария Завет реката престана да тече и се превърна в суша, когато свещениците, които носиха ковчега на свидетелството, влязоха във водата на Йордан. Това позволи на Израелевия народ без препятствия да пресече реката. Така се случи изкуплението на греховете, дадено само на тези, които повярваха в чудесното евангелие на водата и Духа, което е заплатило за греховете на човечество; ние сме се напълнили със Светия Дух благодарение на вярата в това славно евангелие. 
 
 

Военачалникът Нааман

 
Нааман, за когото четем в 4 Царе 5, беше велик и почтен военачалник на сирийските войски, който избави своята страна от неприятели. Поради проклятието той също беше прокажен и трябваше да изгуби всичко. Но един ден той чу забележителната вест, че може да бъде спасен от това проклятие. Той чу, че ще може да бъде изцерен, ако отиде на един слуга Божий, който живееше в Израел. За всичко това го извести момиченце, прислужничка му. Тя каза: "Ако беше господарят ми при пророка, който е в Самария, и той би го изцелил от проказата му!" (4 Царе 5:3)
Нааман повярва и отиде в Израел. Когато той дойде там и застана при вратата на Елисеевата къща, Елисей прати до него човек да каже: "Иди, окъпи се седем пъти в Иордан; и ще се обновят месата ти, и ще се очистиш" (4 Царе 5:10). Мислейки, че изцелението има да бъде чудотворно, Нааман изпадна в ярост и реши да се върне в своята родна страна. Но поради настойчиви молби на неговата прислужничка той се покори на Елисей, се спусна до реката и седем пъти потопи цялото си тяло в Йордан. И тялото му се възстанови и стана както кожата на малко дете. 
Трябва също да помним, че за получаването на опрощението на всичките грехове трябва да отхвърлим собствените си мисли и да приемем това, за какво казва Библията. Тогава ние ще получим забележителното благословение. Този, който иска да се спаси, трябва да се покорява на Божието слово и без никакви съмнения да вярва в него. 
В Библията е написано, че всичките грехове на света са били измити чрез евангелието на кръщението и кръвта на Исус. Не трябва да размишляваме както непокорен Нааман. Без евангелието на водата и Духа очистението от греховете е невъзможно. Трябва да вярваме в забележителното евангелие на водата и Духа, за да получим опрощението. Нааман очисти тялото си, като се потопи седем пъти във водата на река Йордан. Затова и ние нека имаме дълбока увереност в това, че ще можем да се очистим от греховете благодарение на вярата в благословеното евангелие на кръщението, разпятието и възкресението на Исус. Трябва да вярваме в това чудесно евангелие и да отхвърлим собствени мисли. 
Чудото, което се случи на река Йордан, подари на всичките потомци на Адам и Ева благословението, което е станало препятствието за потока на грехове и е освободило човечество от проклятието за прегрешенията му. Хора са били изгонени от Едемската градина за това, че Адам и Ева съгрешиха след като бяха изкушени от сатана. Това, което се случи в река Йордан, стана добра вест, която е дала на човечеството възможността да се върне в Едемската градина.
 
 
Чудото на река Йордан
 
Библията провъзгласява добрата вест за това, че Исус е измил всичките грехове на света в река Йордан. "Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан го остави" (Матей 3:15). Писанието потвърждава, че всичките грехове бяха възложени върху Исус, когато Той беше кръстен в река Йордан. С други думи, със Своето кръщение Господ прекъсна окови на греха, които свързваха цялото човечество. Ето как Исус сложи край на грях и чрез Своята кръв на Кръста ни подари спасението.
Йордан е станал като реката на кръщението, която е измила всичките ни грехове. Сега имаме възможност да изпълним Божия Закон "Защото заплатата на греха е смърт" (Римляни 6:23); Исус е заплатил за нашите грехове със Своето кръщение в река Йордан и смъртта на Кръста. Ето това благословено евангелие, което нашият Господ подари на човечеството. 
Реката на човешките грехове води началото си още от Адам, но Исус я спря със Своето кръщение в река Йордан и с кръвта, проляна на Кръста. Благодарение на кръщението на Исус в сърцата ни не оставаше никакъв грях. Колко забележителна и благословена е тази вест! Чрез вярата в това забележително евангелие ние се спасяваме от завихрен поток на грях, очистваме се от всичките беззакония и ставаме праведни пред Божия Закон на изкуплението. И така, кръщението и кръвта на Исус са това евангелие, което спасява цялото човечество. Трябва наистина да вярваме в това. "А всичко, което не става от убеждение е грях" (Римляни 14:23), казва Господ. Също така и ние ще получим благословението само когато повярваме в това благодатно евангелие.
Оставаше ли нечистота на грехове в сърцата ви, въпреки че всичките прегрешения бяха възложени върху Исус във време на кръщението Му от Йоан? Исус е отнел всичките грехове на света. Трябва да приемаме всичко, което е написано в Библията. Само евангелието на кръщението и кръвта на Исус, проляна на Кръста, може да измие вашите грехове и да спаси от смъртта и всичките проклятия. Да се кръщавам означава "да бъда умит, потопен, погребан и предаден". 
Цялото човечество може да получи опрощението на греховете, вярвайки в чудесното евангелие, подарено ни от Исус. Ето защо Исус нарича Себе Си "пътят в Небесното Царство". Вярвайки в Него, можем да влезем в Небесното Царство и да намерим вечен живот. Той е нашият Господ, който ни даде дара на Светия Дух. Ние ставаме свободни от проклятието за нашите прегрешения, вярвайки в Неговото кръщение и кръвта.
Проклятието изчезна и реката изсъхна, защото свещениците, които носиха ковчега на свидетелството, с вярата намокриха краката си във водата. Ето Божий замисъл, който накрая се осъществи чрез кръщението и кръвта на Исус. Ето забележителното и благословено евангелие. Ето Законът на изкуплението, без който нашето спасение би било невъзможно. Тези, които вярват в чудесното евангелие, могат да пресекат река Йордан и да влязат в Ханаанската земя. Водата на реката изсъхна и това означава, че всичките грехове на света са били предадени на Исус и Той е приел съда за нас. Това благословено евангелие ни дарява Светия Дух.
Бог, който създаде човека, знае, че коефициент на интелигентност на среден човек е от 110 до 130 точки. Затова Той не направи истината на получаването на Светия Дух твърде трудна. Бог е измил всичките грехове на хора чрез кръщението и кръвта на Исус на Кръста. Той е направил възможно получаването на дара на Светия Дух за всички без изключение вярващи в евангелието на водата и Духа. Вие също можете да получите Светия Дух, вярвайки в това чудесно евангелие.
В Библията е написано, че ние не можем да се изпълним със Светия Дух само посредством молитвите на покаяние. Хората мислят, че Светия Дух можем да получим в резултат на многочислени молитви. Но това съвсем не е така. Светият Дух слиза, за да направи Божии чада тези, които вярват в благословеното евангелие. Получаването на Светия Дух е гаранция на това, че човек е станал Божие дете. Господ дарява Светия Дух на вярващите в чудесното евангелие, за да бъдат сигурни в това, че са станали Божии чада.
Ако човек вярва в Исус Христос, но нищо не знае за евангелието или не вярва в него, той не може да бъде сигурен в това, че всичките му грехове са били възложени върху Исус. И така, всички хора трябва да знаят и да вярват, че кръщението и кръвта на Исус, проляна на Кръста, съставят забележителното евангелие, което ги е очистило от прегрешенията.
Кой ни свидетелства за това, че Исус е взел върху Себе Си всичките грехове на света? Йоан Кръстител. Нашият небесен Отец замисли да кръсти Исус и да положи върху Него всичките грехове на света (Левит 4:13-21; 16:1-30). Кой е изпълнил Неговия замисъл? Исус е направил това. Кой гарантираше изпълнението на този замисъл? Светият Дух. Триединен Бог осъществи изкуплението на грехове чрез кръщението и кръвта на Исус, проляна на Кръста, за да ни направи Свои деца. Светият Дух пребъдва в нас и гарантира спасението от всичките грехове благодарение на Божия замисъл, изпълнен от Исус. 
Нещата в този свят не изглеждат ли изумително трудни? Вашите мисли не са ли пълни с объркване? Помнете, че никой няма да може да вярва в чудесното евангелие, докато не се откаже от собствените си мисли. Съвременното християнство се базира на вярата в това, че "първородният грях е бил опростен, а настоящите грехове биват опрощавани чрез молитвите на покаяние". Обаче това не е така. Това е фалшиво, погрешно евангелие. Ако вие вярвате в него, то няма да можете напълно да разберете Библията и за вас винаги ще бъде по-трудно да вървите след Исус. Ето защо сред християни на целия свят има хората, които вярват в други евангелия и в друг Бог.
Някои хора казват, че благодарение на молитвите те са се напълнили със Светия Дух. Това изглежда правдоподобно. Но в Библията също е написано, че Светият Дух слезе върху Исус като гълъб в момента, когато Той се кръсти и излезе от водата. Ето истинското евангелие. Светият Дух слиза върху тези, които вярват в Него.
А още някои хора твърдят, че са получили Светия Дух чрез постоянно покаяние. Светият Дух ли е даден само за това, че човек се моли за опрощението на своите грехове? Бог е справедлив, затова Светият Дух не е даден на хора само, понеже Господ съжалява се над тях. Независимо от това, как гръмко човек плаче и моли Господа, той все пак няма да може да се изпълни със Светия Дух. Светият Дух слиза само на тези, които вярват, че Бог осъществи Своя замисъл на спасението на човечество. Трябва да помните, че няма да получите дара на Светия Дух чрез гръмки и дълги молби и молитви към Господа. Светият Дух не се подчинява на волята на човека. 
Даже исторически решения на хората в този свят могат да бъдат изменени, но благословеното евангелие и Законът на получаването на Светия Дух остават непоколебими и никога няма да се изменят. Ако човек не разбира забележителното евангелие, то много трудно му е да се върне към истинската вяра. Ето защо мнозина не могат да получат дара на Светия Дух. Вие не бихте ли били огорчени, ако вярвайки в Исус бяхте обречени на гибел само защото не знаехте за забележителното евангелие. В Библията е написано, че за някои хора Божието слово е камъкът, о който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват. 
Ако разберете същността на тайнството на Исусовото кръщение от Йоан Кръстител, то също можете да получите опрощението и дара на Светия Дух. Исус избави всички грешници, когато прие кръщението, беше разпънат на Кръста и възкръсна от мъртвите. Опрощението, дадено ни от Исус, е станало истински път за спасението. Господ наистина е Спасителят на всички грешници и гаранция за получаването на Светия Дух.
 
 
Само ако вярвате в това!
 
В Стария Завет е написано, че Йордан изсъхна, когато свещениците намокриха краката си във водата. Вече това, че реката престана да тече, беше чудо; но след това се случиха още по-чудесни неща. По-невероятно беше това, че реката изсъхна. Това беше свидетелството на Божието спасение, което после доведе човечество към пълното опрощение на греховете чрез кръщението и кръвта на Исус, проляна на Кръста. Изсъхнала река е станала гаранция на опрощението на всичките прегрешения на света благодарение на кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста. Чрез своя грях Адам разпространи беззаконие на цялото човечество, но след кръщението на Исус проклятието изчезна. Сега ние само трябва посредством вярата и присъствието на Светия Дух да получим опрощението на греховете. Вярвате ли в забележителната истина, която ни уверява, че Исус е отнел всичките ви грехове със Своето кръщение в река Йордан? 
Трябва да вярвате в това, че Исус Христос е бил кръстен, за да вземе върху Себе Си всичките грехове на света, и да знаете, да разбирате и да вярвате в необходимостта на Неговото кръщение за вашето спасение. Ако свещениците не влязоха във водата на река Йордан, то израелтяните не биха могли да дойдат в Ханаанската земя. Пресичането на Йордан е станало много важен стадий по пътя към Ханаанската земя. По този начин ние можем да влезем в Ханаанската земя само като пресечем реката с ковчега на свидетелството. Тази история ни учи, че човек може да получи опрощението на греховете чрез вярата в евангелието на водата и Духа.
В Библията е написано, че кръщението на Исус беше Божието дело. Божията воля се изпълни също и чрез тези свещеници. Течение на Йордан се спря, когато краката им влязоха в реката; също така хората на целия свят са намерили спасението от греховете благодарение на вярата в евангелието.
Можем да получим Светия Дух на основание на вярата в това чудесно евангелие. Кръщението и кръвта на Исус, проляна на Кръста, непременно ще ви помогнат да получите опрощението на греховете и Светия Дух. Чудесното евангелие на водата и Духа е необходимо условие за пребъдването в Светия Дух.